Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalgets møde den 23. april 2020

Ekstraordinært møde Via Skype kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Skole giver en kort status for genåbningen af dagtilbud som følge af COVID-19. De enkelte dagtilbud er blevet bedt om at lave en kort status som vedhæftes som bilag.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er ønsket en drøftelse af, hvordan udvalgsmedlemmer og udvalg fremadrettet og bagudrettet ønsker at blive politisk involveret i beslutninger vedrørende genåbningen og øvrige tiltag, relateret til Covid-19-situationen.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

  1. Udvalget kommer med konkrete forslag til hvordan man fremadrettet ønsker sig inddraget.

Beslutning

Anne-Lise Kuhre (A) ønsker en sag på kommende møde mhp. en drøftelse om tilbagebetaling af forældrebetaling.

Udvalget ønsker fremadrettet at blive involveret på beslutningsniveau i afgørende kursændringer, og hvor der er forskellige valgmuligheder.