Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalgets møde den 30. marts 2020

Via Skype kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Opvækstudvalgets regnskab for 2019 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Drift

Det oprindelige budget på Opvækstudvalget er på 181,2 mio. kr. I løbet af 2019 er budgettet under Opvækstudvalget reduceret med 6,5 mio. kr. Denne reduktion dækker primært over reducering af budget som følge af et lavere forventede antal passede børn end det budgetlagte. Det betyder, at budget til demografi, privat pasning og pasning af eget barn er reduceret, og derudover er budgettet på centrale konti som PAU elever tilpasset den faktiske aktivitet.

Herefter udgør det korrigerede budget 174,7 mio. kr. Forbruget udgør 175,0 mio. kr., hvorefter årets resultat viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til 0,1 procent af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at der ved regnskabet har vist sig, at der har været en højere aktivitet end forventet i løbet af året i budgetopfølgningerne, hvor budgetterne er blevet nedreguleret med 6,5 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er der således et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af årets resultat henvises til vedlagte bilag.

Anlæg

I løbet af 2019 er det oprindelige budget på 15 mio. kr. blevet reduceret med 2,1 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 12,9 mio. kr. Med et forbrug på 12 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. kan forklares ved følgende:

  • Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. vedrører opførelsen af nyt børnehus i Skibby. Børnehuset er taget i brug medio 2019, men der forventes fortsat arbejde i Savannen og dermed flere udgifter i 2020.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til bilag "Regnskab 2019 - Anlæg (OPV)".

Økonomi

Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2019 og frem. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af separat sag vedr. overførsler.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Opvækstudvalget, at:

  1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområdet gennemgået årets resultat for 2019 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år.

Drift

Serviceudgifterne under Opvækstudvalget er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang. Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionsloven, idet overførsler - til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindelige vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter. Ligesom overførslerne skal ses i frohold til likviditetsmæssige forhold mv.

På Opvækstudvalget var der i 2019 et merforbrug på 0,250 mio. kr. på serviceudgifterne. På trods af et samlet merforbrug skal det ikke belaste de decentrale enheder, at der i løbet af året er prognosticeret med færre passede børn og dermed reduceret for meget i budgettet end hvad der blev virkelighed. Der overføres således i alt 2,407 mio. kr. til 2020, som er sammensat på følgende måde:

  • 0,867 mio. kr. til de kommunale institutioner, som overføres til 2020.
  • 0,792 mio. kr. til selvejende institutioner og puljeinstitutioner jf. institutionernes driftsoverenskomst, som overføres til 2020.
  • 0,181 mio. kr. vedrørende specialbørnehaven Åkanden, som overføres til 2020 som følge af KKRs retningslinjer.
  • 0,567 mio. kr. vedrørende statslige puljer til hhv. flere pædagoger i børnehus med mange børn i udsatte institutioner, fagligt løft af ledere og pædagogisk personale i dagtilbuddene samt førstehjælpskurser i dagtilbud, som overføres til 2020.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte bilag.

Anlæg

På Opvækstudvalget var der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., og beløbet søges overført til 2020, da forventes flere udgifter i 2020.

For nærmere gennemgang henvises til vedlagte bilag "Overførsler 2019 - Anlæg (OPV)".

Økonomi

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2020 på 2,407 mio. kr. på drift.

Overførslerne giver anledning på en tillægsbevilling i 2020 på 0,9 mio. kr. på anlæg.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Der på baggrund af driftsregnskabet for 2019 overføres 2,407 mio. kr. til 2020.
  2. Der på baggrund af anlægsregnskabet for 2019 overføres 0,9 mio. kr. til 2020.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er en vigtig forudsætning i forhold til budgetlægningen, idet befolkningsudviklingen er afgørende i forhold til udgifts- og indtægtsgrundlaget. På udgiftssiden anvendes befolkningsprognosen til beregninger for demografireguleringer i forhold til ændringen i befolkningsprognosen på udvalgte områder bl.a. skoleområdet. På den baggrund opdateres befolkningsprognosen hvert år.

Befolkningsprognose 2020 viser, at antallet af 0-5 årige har været faldende, men der har været forskel i udviklingen i de forskellige skoledistrikter. I Frederikssund by har der været en stigning i antallet af 0-5 årige i perioden fra 2014 og frem til nu, mens specielt Skibby og til dels også Slangerup har oplevet, at antallet af 0-5 årige har været faldende, hvilket er grunden til, at det samlede antal 0-5 årige har været faldende. Fra 2020 er udviklingen ændret, og frem mod 2032 vil der være en årlig stigning i denne aldersgruppe samlet set for hele kommunen og for samtlige skoledistrikter. Befolkningsprognose 2020 viser samme tendens som befolkningsprognose 2019, men Frederikssund Kommune har i 2019 fået 74 færre 0-5 årige end forventet i sidste års prognose svarende til en afvigelse på -3,1 %.

Figur 1. Udvikling i antallet af 0-5 årige

Som nævnt foretages der i Frederikssund Kommune regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. døgnpleje og dagtilbud. Reguleringerne skal sikre, at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selvom efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af et stigende eller faldende antal ældre eller børn. Demografimodellen tager i prognosen for 2021 højde for den realiserede befolkningsændring i 2019 samt en opdateret prognose for 2020 og 2021.

Specifikt i forhold til Opvækstudvalget opjusteres budgettet med 4,6 mio. kr. mellem 2020 og 2021, 3,6 mio. kr. mellem 2021 og 2022 samt 2,9 mio. kr. mellem 2022 og 2023. Det er en nedjustering på 2,9 mio. kr. i 2021 i forhold til prognosen udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen fra 2019.

På budgetseminaret den 23. juni indgår en status for teknisk budgetgrundlag. Supplerende er der i august måned planlagt en særskilt drøftelse af oplæg til det tekniske budgetgrundlag på de enkelte fagudvalg.

Økonomi

Budgetreguleringerne på baggrund af befolkningsprognosen for 2020 indarbejdes i budgetarbejdet for 2021-2024

Befolkningsudviklingen opjusterer budgettet med 4,6 mio. kr. fra 2020-2021, 3,6 mio. kr. fra 2021-2022 og 2,9 mio. kr. fra 2022-2023.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af udfordringerne med kapacitet på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune har Byrådet med Budget 2020 igangsat en kvalitativ kortlægning og analyse af kapaciteten i børnehusene. Kortlægningen kobles med en teknisk vurdering af bygningernes tilstand, således at der opnås et helhedsorienteret grundlag for at udarbejde en samlet masterplan for de fysiske rammer i de kommunale daginstitutioner.

Frederikssund Kommune mangler daginstitutionskapacitet særligt i Frederikssund Syd, og det er besluttet, at der skal opføres en ny daginstitution. Forud for planlægningen er der behov for generelt og kvalitativt at kortlægge den bygningsmæssige kapacitet i de nuværende dagtilbud og forholde den til foreliggende prognoser for kapacitetsbehovet på 0-6 års området. Når man samtidig kobler analysen med en teknisk tilstandsvurdering, får man et velfunderet planlægningsgrundlag for at vurdere den mest bæredygtige kapacitetstilpasning.

Arkitektfirmaet RUM har forestået udarbejdelsen af Helhedsplanen og vil deltage på mødet, hvor også status på helhedsplanen præsenteres.

Fortsat sagsfremstilling til Opvækstudvalgets møde den 30. marts 2020:

Sagen fremsættes igen til yderligere drøftelse.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger til nærværende orienteringssag. Evt. bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet behandles efterfølgende.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

  1. Oplægget til helhedsplanen drøftes i sammenhæng med udvalgets tidligere drøftelser i forbindelse med investeringsstrategien.

Historik

Drøftet.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F)

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

  • Kommende arrangementer

Beslutning

Taget til efterretning.