Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalgets møde den 2. marts 2020

Børnehuset Kragebakken, Solbakkevej 26, 3630 Jægerspris kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F)

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Lov om ændring af dagtilbudsloven og Lov om folkeskolen (L 160 af 24. maj 2018)

Sagsfremstilling

I henhold til økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (2010) skal kommunerne hvert andet år offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. I den forbindelse fremlægges Frederikssund Kommunes udvalgte Faglige kvalitetsoplysninger baseret på kalenderåret 2019.

Kvalitetsoplysningerne har til hensigt at give personale, forældrebestyrelser, administration og politikere indblik i den faglige kvalitet, og kan herudfra anvendes i forbindelse med Byrådets prioriteringer og opfølgning på kvaliteten i dagtilbud.

Hertil skal Byrådet - jfr. Lov om ændring af dagtilbudsloven og Lov om folkeskolen (L 160 af 24. maj 2018) - sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes mindst hvert andet år. Drøftelsen skal ske med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser understøtter og bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af dagtilbudsloven. I denne sammenhæng er det i Frederikssund Kommune besluttet, at drøftelsen skal ske i forbindelse med fremlæggelsen af de faglige kvalitetsoplysninger for Byrådet, som i år bliver på Byrådsmødet den 24. juni.

Rapporten indeholder data på følgende faglige kvalitetsindikatorer:

 • Børnetal   
 • Sprogvurderinger              
 • Børnetrivselsundersøgelse                       
 • Fordeling af børn i henholdsvis kommunale dagtilbud og privat leverandøre
 • Skoleudsættelser              
 • Sygefravær  
 • Fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter i de kommunale dagtilbud                    
 • Efteruddannelse

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Opvækstudvalget drøfter indhold og kommer med forslag til øvrige oplysninger som ønskes.
 2. Sagen genoptages på juni mødet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet. Udvalget ønsker, at forvaltningen udbygger kvalitetsoplysningerne med flere beskrivelser af blandt andet indsatser på området.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F)

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven

Serviceloven

Sagsfremstilling

Folkeskoleloven fastslår, at omfanget af kommunens specialtilbud til børn med behov for støtte i mindst 9 timer ugentligt skal vedtages af kommunalbestyrelsen. På den baggrund fremlægges "Tilbudsviften - Specialtilbud på børneområdet" til Uddannelses- og Opvækstudvalgenes behandling. Tilbudsviften beskriver Frederikssund Kommunes specialklasser, specialskoler, specialgruppeordninger på almenskoler samt specialtilbud på dagtilbudsområdet.

Efter folkeskoleloven skal beslutningen om omfanget af kommunens specialpædagogiske bistand træffes efter høring af skolebestyrelserne, hvorfor Tilbudsviften sendes i høring i folkeskolernes bestyrelser fra den 5. marts til 13. april.

Behovet for specialpædagogisk bistand varierer, idet børnegruppen løbende ændrer sig. På den baggrund foreslås det, at Tilbudsviften fungerer som et dynamisk dokument, der justeres efter behovet for specialundervisning og specialpædagogisk bistand for børn og unge i Frederikssund Kommune. Tilbudsviften foreslås dermed at blive fremlagt til politisk behandling, kun når der er foretaget væsentlige ændringer i omfanget af kommunens specialtilbud, eksempelvis når nye tilbud kommer til.

Tilbudsviften er vedlagt som bilag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Tilbudsviften sendes i høring i skolernes bestyrelser.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F)

Sagsfremstilling

På baggrund af udfordringerne med kapacitet på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune har Byrådet med Budget 2020 igangsat en kvalitativ kortlægning og analyse af kapaciteten i børnehusene. Kortlægningen kobles med en teknisk vurdering af bygningernes tilstand, således at der opnås et helhedsorienteret grundlag for at udarbejde en samlet masterplan for de fysiske rammer i de kommunale daginstitutioner.

Frederikssund Kommune mangler daginstitutionskapacitet særligt i Frederikssund Syd, og det er besluttet, at der skal opføres en ny daginstitution. Forud for planlægningen er der behov for generelt og kvalitativt at kortlægge den bygningsmæssige kapacitet i de nuværende dagtilbud og forholde den til foreliggende prognoser for kapacitetsbehovet på 0-6 års området. Når man samtidig kobler analysen med en teknisk tilstandsvurdering, får man et velfunderet planlægningsgrundlag for at vurdere den mest bæredygtige kapacitetstilpasning.

Arkitektfirmaet RUM har forestået udarbejdelsen af Helhedsplanen og vil deltage på mødet, hvor også status på helhedsplanen præsenteres.

Fortsat sagsfremstilling til Opvækstudvalgetsmøde den 30. marts 2020:

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger til nærværende orienteringssag. Evt. bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet behandles efterfølgende.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. oplægget til helhedsplanen drøftes i sammenhæng med udvalgets tidligere drøftelser i forbindelse med investeringsstrategien.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F)

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven kapitel 7.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for 2020-2023 - En region for den næste generation. Med denne sag lægges op til en drøftelse af indholdet i et høringssvar fra Frederikssund Kommune. Sagen forelægges i alle relevante fagudvalg med henblik på efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Regionale udviklingsstrategier kan, jævnfør erhvervsfremmeloven omfatte regionernes lovhjemlede opgaver inden for regional udvikling og i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområder, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning og eventuelle grænseoverskridende samarbejder. Den regionale udviklingsstrategi må ikke omhandle erhvervsfremme, herunder turisme.

Med strategien ønsker Region Hovedstaden at bidrage til et bæredygtigt samfund og til, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv - både nu og i fremtiden. Samtidig er strategien en invitation til et bredt samarbejde om hovedstadsregionens udvikling.

Strategien har fire fokusområder:

 • Klima og miljø i balance
 • Uddannelser og kompetencer til fremtiden
 • Effektiv og bæredygtig mobilitet
 • Nye muligheder for et sundt liv

Klima og miljø

Imødegåelse af klimaforandringer og mangel på ressourcer nævnes som store udfordringer.

I strategien angives tre ambitioner:

 • Bidrage til at reducere klimaforandringerne og tilpasse os et ændret klima
 • Medvirke til at anvende ressourcer bedre
 • Sikre grundvandet.

Uddannelser og kompetencer

Mangel på uddannet arbejdskraft nævnes som en stor udfordring. I 2025 vil der være en udækket behov på 17.000 medarbejdere med STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering & Mathematics) og 32.500 faglærte i hovedstadsregionen.

I strategien angives fire ambitioner:

 • Medvirke til at flere får naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer
 • Bidrage til flere faglærte
 • Sikre adgang til attraktive uddannelser
 • Arbejde for at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Mobilitet

Stigningen i biltrafik fremhæves som en stor udfordring.

I strategien angives tre ambitioner:

 • Gøre kollektiv transport til et førstevalg for flere
 • Bruge teknologi og data til at gøre hverdagens transport nemmere og grønnere
 • Sikre bedre trafikale forbindelser i Greater Copenhagen

Sundt liv

Stress, kroniske sygdomme, overvægt og flere ældre nævnes blandt udfordringerne.

I strategien angives tre ambitioner:

 • Øge folkesundheden hos borgerne
 • Sundere borgere via samarbejde om forskning og innovation
 • Forebygge mere og give den enkelte patient målrettet behandling

Administrationen anbefaler, at der fremsættes følgende bemærkninger:

Frederikssund Kommune ser frem til samarbejdet om konkretisering af strategien. Der er allerede et tæt og godt samarbejde på mange områder herunder med Hillerød Hospital om udviklingsopgaver og samarbejde om bl.a. udvikling af det nære sundhedsvæsen, hjemtagning af borgere, akutte sygeplejeopgaver og digital monitering af KOL-patienter mv.

Kommunen finder det derudover væsentligt, at der er lokale ungdomsuddannelser at tilbyde de unge. Igennem de senere år er ungdomsuddannelser åbnet og lukket og centraliseret i store enheder. Usikkerheden i forhold til, hvilke ungdomsuddannelser de unge kan tilbydes lokalt år for år skaber usikkerhed om de unges uddannelsesmuligheder. I de kommende år bør der arbejdes for en bedre lokal forankring og, når den er skabt, en større stabilitet. Frederikssund Kommune er derudover enig i, at der skal større fokus på at bidrage til flere faglærte.

På råstofområdet bør der tages alle de skridt frem mod omstillingen til en langsigtet, bæredygtig råstofforvaltning og -planlægning, som regionen har mulighed for under den gældende lovgivning, således at skadevirkningerne for borgere og natur minimeres. I den sammenhæng vil det være et vigtigt skridt, hvis råstofgrave ikke stod åbne i 30-40 år eller mere, men kun var åbne i en kort årrække. Derudover skal det bemærkes, at råstofplanlægningen bør tage nogenlunde samme hensyn til borgere, byudvikling, landskaber og natur i hovedstadsregionen som i andre regioner.

Hovedstadsregionen, som har stor byggeaktivitet og et begrænset landareal, oplever et voldsomt pres i forhold til andre regioner, hvilket kalder på at råstofforsyningen i højere grad må tilrettelægges på nationalt niveau. Råstofplanlægningen og de lovgivningsmæssige rammer den foregår indenfor skal kunne give plads til fornuftige samfundsmæssige afvejninger, men det er ikke det Frederikssund Kommune oplever i den aktuelle råstofplanlægning.

Frederikssund Kommune skal endelig bemærke, at færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen, etablering af et vendespor på Frederikssundbanen og udbygning af de tværgående kollektive trafiksystemer er vigtige led i forbedringen af mobiliteten i Frederikssundfingeren.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Drøfte sagen, og at ovenstående bemærkninger indarbejdes i et høringssvar, som vil foreligge til møderne i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F)

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer - Møde med forældrebestyrelser den 30/3-2020. Udvalget drøfter dagsorden.
 • Midler fra tildelingspulje til bedre normering i dagtilbud
 • Orientering om arbejdet med legepladser i børnehuse samt køkkener
 • Videre proces for naturformidlingsindsats
 • Orientering om akut kapacitetsudfordring i Frederikssund. Pr. 1. maj 2020 mangler der 13 pladser, og udfordringen er stigende. Der arbejdes med midlertidige løsningsforslag

Beslutning

Orientering givet.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F)