Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalgets møde den 3. februar 2020

Børnehuset Ådalen, Ådalsparken 1, 3600 Frederikssund kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2020-2023 blev det besluttet at starte arbejdet med en fremadrettet investeringsplan for Frederikssund Kommune omfattende perioden 2021-2030. Investeringsstrategien skal understøtte Byrådets ønske om, at Frederikssund Kommune skal markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen. Denne strategiske retning bygger videre på visionen "Gode forbindelser" fra planstrategien 2015 og danner sammen med FN's verdensmål udgangspunkt for planstrategi 2019, som Byrådet vedtog den 27. november 2019.

Konkrete drøftelser i fagudvalg - januar og februar 2020

På møderne i januar og februar skal fagudvalgene - inklusiv Økonomiudvalget - drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030. Drøftelserne skal ske inden for følgende rammer:

 • Ideer og indspil skal udgøres af mere strategiske overvejelser:

På møde den 11. december 2019 besluttede Økonomiudvalget, at det videre arbejde med investeringsstrategien i fagudvalgene skal tage udgangspunkt i nogle mere overordnede strategiske overvejelser omkring det fremtidige behov for investeringer. Formålet hermed er at sikre en reel stillingtagen til, hvilken overordnet retning Byrådet ønsker, kommunen skal bevæge sig i. Og ikke en en-til-en stillingtagen til en række løsrevne enkeltprojekter, der ikke nødvendigvis udgør en samlet strategi.

 • Med henblik på at understøtte arbejdet i fagudvalgene har Økonomiudvalget endvidere på deres møde den 11. december 2019 vedtaget en række kriterier for fagudvalgenes drøftelser:

Kapacitet

Investeringer, der medfører bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet samt investeringer, der skaber øget omkostningseffektivitet i det hele taget. Endvidere investeringer der udbygger kapacitet for at fastholde eksisterende serviceniveau.

Myndighedskrav

Investeringer, der sikrer, at kommunen også på sigt lever op til gældende myndighedskrav.

Klima, miljø og den grønne omstilling

Investeringer med positiv effekt på klima, miljø og den grønne omstilling.

Tidligere besluttede overordnede planer og strategier

Investeringer skal ses i sammenhæng med tidligere politisk besluttede planer og strategier. Investeringerne skal understøtte en udvikling, som altid må ses ud fra et helhedsperspektiv, der tilgodeser behovet for vækst, byliv, fritidsliv, fællesskaber og bevarelse af eksisterende by- og naturmæssige kvaliteter. Investeringerne skal sikre grundlaget for, at tidligere politisk besluttede planer og strategier kan gennemføres.

Byliv og attraktive boligområder

Investeringer, der sikrer en bæredygtig byudvikling og kvalitet i alle byområder, herunder en styrkelse af hvert steds særlige identitet. Investeringer i nye såvel som eksisterende byområder med henblik på at styrke kultur- og byliv og attraktionskraft for både borgere, tilflyttere, besøgende og virksomheder.

 • Der skal indgå overvejelser om, hvorvidt ideer og indspil vedrører kan- eller skal-opgaver.
 • Hensyntagen til det afsatte beløb i perioden 2021-2023 på 200 mio. kr. og dermed kommunens likviditet.

Videre proces

Økonomiudvalg og temadrøftelse i Byråd - marts 2020

Med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser i januar og februar vil Økonomiudvalget den 11. marts 2020 blive præsenteret for et overblik over udvalgenes strategiske overvejelser. Efterfølgende vil overblikket blive forelagt og drøftet på et temamøde i Byrådet den 25. marts 2020 forud for ordinært byrådsmøde.

Herefter vil der kunne være yderligere drøftelser i Økonomiudvalget og Byrådet således, at der sikres et tværgående fokus. Målet er, at de første prioriteringer til investeringsplanen frem mod 2030 er afklaret i 1. halvår 2020.

Tekst i budgetaftale 2020-2023

Af budgetaftalen om budget 2020-2023 kan bl.a. læses følgende omkring Investeringsplan 2021-2030:

"Planstrategiens vision og mål om byernes udvikling og fremtid er grundlaget for investeringsplanen, ligesom Byrådets politikker vil være rammen for investeringsplanen.

Investeringsplanen kommer bl.a. til at arbejde ud fra:

 • Handleplanen for klimastrategien
 • Kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet
 • Flytning af Klub Mix til andre lokaler
 • Handleplanen for botilbud på handicap- og psykiatriområdet
 • Kapacitetsanalysen på plejeboligområdet
 • Fortsat bygningsoptimering og vedligeholdelse
 • Udvikling og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter
 • Cykelstier

Beløbet til investeringsplanen er på op til 200 mio. kr. i budgetperioden 2021-2023.

I foråret 2020 inviteres Byrådet til en første drøftelse af investeringsplanen med forslag til temaer i strategien. Byrådet vil blive forelagt et forslag til en finansieringsmodel for personaleressourcer i forbindelse med anlægsressourcerne. Det giver Byrådet sikkerhed for at anlæggene gennemføres i den takt og prioriterede rækkefølge, som kommer til at fremgå af investeringsplanen.

Forud for Byrådets drøftelse har fagudvalgene drøftet ideer og indspil til planen på baggrund af de relevante politikker og plangrundlag i de enkelte udvalg. Fagudvalgene skal ligeledes forholde sig til anlægspuljer* inden for udvalgenes ressortområder. Økonomiudvalget fastlægger kriterier for fagudvalgenes drøftelser.

*Anlægspuljer, red.:

 • Lokal udviklingspulje - Økonomiudvalget
 • Pulje til klima og miljø - Økonomiudvalget
 • Idræts- og spejderfacilitetspuljen - Fritids- og Kulturudvalget
 • Teknisk anlægspulje - Teknisk udvalg
 • Pulje til stier og skilte i det åbne land - Plan- og Miljøudvalget

Investeringsplanens temaer og første prioriteringer skal være afsluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020."

Hele aftaleteksten er vedlagt som bilag. Ligesom den besluttede investeringsoversigt 2020-2023 er vedlagt.

Økonomi

Der er i budget 2021-2023 budgetlagt med 197,4 mio. kr. til udmøntning af investeringsplan. De strategiske drøftelser i fagudvalg skal af hensyn til kommunens likviditet være inden for disser rammer.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030.

Historik

Opvækstudvalget, 13. januar 2020:

Drøftet, idet udvalget gør opmærksom på at den endelige fremlæggelse af Helhedsplan og kapacitet for dagtilbud først sker til udvalget den 30. marts 2020.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Beslutning

Drøftet.

Lovgrundlag

Serviceloven § 19, stk. 2 samt punkt 19-21 i tilhørende vejledning

Sagsfremstilling

Der fremsendes hermed plan for udarbejdelse af ny Børne- og ungepolitik til orientering for Opvækstudvalget.

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik er gældende for en fireårig periode fra 2017-2021 og står således til at skulle fornys i løbet af 2020.

Børne- og ungepolitikken er lovmæssigt forankret i Serviceloven og udgøres af følgende uddrag af afsnit 4, kapitel 6:

§ 19, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Ydermere uddybes kravene til den sammenhængende børne- og ungepolitik i stk. 19-21 i vejledningen til serviceloven. Her understreges det, at den sammenhængende børne- og ungepolitik skal beskrive, hvordan der i kommunen sikres sammenhæng mellem de forskellige sektorer, f.eks. dagtilbud, skole, sundhedssektor, den frivillige sektor og den særlige støtte til børn og unge.

Det fremgår således tydeligt, at kommunerne er lovmæssigt forpligtede på at udarbejde en børne- og ungepolitik, der omkredser hele barnets/den unges liv på tværs af de kontekster barnet/den unge indgår i – og dermed på tværs af fagområder og centre i den kommunale organisering.

Organisatorisk er det Center for Rådgivning og Familie der har det primære ansvar for Serviceloven, og det er således Uddannelsesudvalget, der har tovholderfunktionen på udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik.

Da udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik kræver koordination mellem Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og delvist Folkeoplysningsudvalget og Vækstudvalget, samt kræver involvering af et stort udsnit af Frederikssund Kommunes administrative organisation, inklusiv institutioner og skoler samt tilhørende MED- organisation, brugerbestyrelser og forældrebestyrelser orienteres relevante udvalg hermed om at der i løbet af foråret 2020 igangsættes en proces for at udarbejde en projektbeskrivelse og en politisk involveringsplan med henblik på endelig godkendelse af ny sammenhængende Børne- og ungepolitik.

Der sikres desuden i denne proces sammenhæng med projektet "de første 1000 dage", ligesom det sikres at SF's forslag, som behandlet på Byrådsmødet den 27. februar 2019 og i Uddannelsesudvalget senest den 14. august 2019, vedrørende strategi i forhold til tidlig indsats til børn fra familier med begrænsede økonomiske ressourcer, indarbejdes i den nye sammenhængende Børne- og ungepolitik.

Kommunerne er lovmæssigt forpligtede på at udarbejde en børne- og ungepolitik, der omkredser hele barnets/den unges liv på tværs af de kontekster barnet/den unge indgår i.

Relevante udvalg orienteres om den endelige procesplan inden sommerferien 2020.

Børne- og ungepolitikken skal endeligt vedtages af Byrådet efter en høringsperiode i relevante organer og bør bygge på en inddragende proces, således at alle relevante aktører i barnets/den unges liv bidrager til den endelige politik.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole og Centerchefen for Familie og Rådgivning indstiller, at:

 1. Udvalget tager sagen til efterretning.
 2. Udvalget kommer med input til den videre proces.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Udvalget ønsker som opstart en bred involvering med etablering af en arbejdsgruppe bestående af de 5 udvalgsformænd Opvækstudvalget, Uddannelsesudvalget, Vækstudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Frederikssund Kommunes Budget 2020

Sagsfremstilling

Af Budgetaftalen i forbindelse med Budget 2020 fremgår det, at Byrådet ønsker, at der etableres et naturværksted for dagtilbud og skoler, og et konkret forslag fremlægges til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget.

Center for Børn og Skole har i samarbejde med Nationalparken Skjoldungelandet udarbejdet et ambitiøst forslag til en naturvejledningsindsats til alle børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler som ud over en naturvejledningsindsats indeholder en række oplevelsespunkter fordelt geografisk ud over kommunen, hvor børn og unge kan opleve og få pirret deres nysgerrighed. Beliggenheden og indholdet af oplevelsespunkterne skal udvikles og beskrives nærmere. Umiddelbare bud på oplevelsespunkter kunne være Selsø slot med fokus på fugleliv, Færgegården med fokus på skoven, Foreningshuset på Østersvej med fokus på fjorden og Vingepavillonen med fokus på mosen.

Forslaget er vedhæftet sagen som bilag.

Fortsat sagsfremstilling til Opvækstudvalgets møde 3. februar og Uddannelsesudvalgets møde den 5. februar 2020:

Center for Børn og Skole har på baggrund af udvalgenes input på møderne i januar tilpasset forslaget til naturformidlingsindsats for børn og unge i Frederikssund Kommune yderligere. Herunder er der indarbejdet kommentarer fra udvalgene i det vedlagte materiale samt konkretiseret en økonomisk ramme for indsatsen.

Desuden er oplægget blevet delt i tre dele for overskuelighedens skyld, således at oplægget nu består af tre bilag; henholdsvis et baggrundnotat med relevant viden om den nationale kontekst, som naturformidlingsindsatsen skriver sig ind i, et udkast til et værdigrundlag, som naturformidlingsindsatsen i Frederikssund Kommune kan tænkes indenfor samt det egentlige forslag til naturformidlingsindsats.

Økonomi

Den endelige økonomi til naturformidlingsindsatsen afhænger af, hvilke beslutninger Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget træffer, hvorefter de bevillingsmæssige konsekvenser træffes på de efterfølgende møder.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

 1. Oplægget drøftes og godkendes.
 2. Udvalgene drøfter og beslutter, hvornår indsatsen skal sættes igang for hhv. dagtilbud og skoler. For skoleområdet vil en igangsættelse af indsatsen være mest hensigtsmæssig i forbindelse med et nyt skoleår.
 3. Udvalgene godkender, at Center for Børn og Skole fremlægger en samlet bevillingssag på udvalgsmøderne i marts 2020 på baggrund af de beslutninger der træffes i udvalgene.

Historik

Indstilling, Opvækstudvalget, 13. januar 2020 samt Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020:

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

 1. Forslaget til naturformidlingsindsats for børn og unge drøftes.
 2. Beslutter om Center for Børn og Skole skal arbejde videre med en yderligere konkretisering af forslaget.

Opvækstudvalget, 13. januar 2020, pkt. 5:

Indstillingspunkt 1: Drøftet, idet udvalget ønsker at frivillige foreninger, spejderne og FNs verdensmål tænkes ind.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020, pkt. 10:

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Ønsker at det igangsættes til skoleåret 2020/2021.

Indstillingspunkt 3: Godkendt.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Denne sag har været på dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. januar 2020. Sagen sendes i høring i Opvækstudvalget.

Denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget tager orientering om status på indsatserne i sundhedspolitikkens årsplan 2019 til efterretning og drøfter og giver input til indsatser i årsplanen for 2020. Efterfølgende sendes sagen til orientering i de øvrige fagudvalg, som har mulighed for at give kommentarer og input til sundhedspolitikkens årsplan fra 2019, herunder supplerende initiativer der har understøttet årsplanens mål i 2019, samt sundhedspolitikkens årsplan for 2020.   

Baggrund

Sundhedspolitikken er gældende i perioden 2015-2020. Status for årsplan forelægges Social- og Sundhedsudvalget en gang årligt. På dette møde er der ligeledes oplæg til dialog om det kommende års indsatser.

I årsplan 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at videreføre temaerne rygning, alkohol og overvægt som særligt prioriterede indsatsområder.

Status på sundhedspolitikkens årsplan 2019

Langt størstedelen af indsatserne i årsplanen for 2019 er gennemført eller igangsat. Nedenfor er der nævnt et par eksempler på indsatser fra årsplan 2019. Den samlede status på årsplanen fremgår af bilag 1. Bilaget giver ligeledes et overblik over indsatsområder med tilhørende effektmål indenfor temaerne alkohol, tobak og overvægt.  

Alkohol

I efteråret afholdte Frederikssund Kommune i samarbejde med Novaví et temaaftens møde for døgnplejen med henblik på, at medarbejdernes vidensniveau om alkohol, tegn på alkoholmisbrug og kendskab til behandlingsmuligheder blev styrket. 19 medarbejdere deltog, heriblandt sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedsassistenter samt hjælpere. Døgnplejen gav udtryk for, at deres største udfordring er, at håndtere de borgere, der gennem mange år har haft et misbrug, og som ønsker, at fastholde sit misbrug. Novavi og deltagerne aftalte at mødes igen for at tage udgangspunkt i en aktuel case fra døgnplejen.

Tobak

Campus Frederikssund har besluttet at indføre røgfri skoletid fra den 1. januar 2020. Frederikssund Kommune har indgået et partnerskab med Campus Frederikssund og Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen samt Steno Diabetes Center i forbindelse hermed. Frederikssund Kommune leverer rygestopkurser til medarbejdere og elever på campus. Der var i første omgang ikke tilstrækkelig interesse for at oprette et rygestopkursus for medarbejdere på Campus. I december blev der opstartet to rygestopkurser målrettet unge på campus. Der er i alt 24 tilmeldte elever.

Overvægt

Arbejdet med indsatser mod overvægt er endnu ikke påbegyndt. Den primære aktør i arbejdet vil være sundhedsplejen, og det vil kræve, at der allokeres ressourcer til udvikling af indsatserne. Der er i dag lagt op til, at disse ressourcer findes indenfor sundhedsplejens nuværende budget. Det vil derfor kræve en prioritering af sundhedsplejens nuværende indsatser, som er en del af Plan for Sundhedsplejens indsatser, som Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for i foråret 2020.  

Overvejelser om Sundhedspolitikkens årsplan for 2020

Administrationen anbefaler, at årsplan 2020 bygger videre på de hidtidige erfaringer og indsatser i arbejdet med sundhedspolitikken. Således vil årsplanen indeholde temaerne:

Rygning (videreført fra 2019), hvor indsatserne blandt andet anbefales at være:

 • Styrke proaktiv rekruttering til rygestop
 • Fortsat fokus på partnerskabet med Campus omkring røgfri skoletid
 • Styrke rygestopindsatsen blandt særligt sårbare borgere
 • Kampagneaktiviteter

Derudover vil administrationen implementere den nye tobaksaftale, som blev besluttet nationalt i december 2019.

Alkohol (videreført fra 2019), hvor indsatserne blandt andet anbefales at være:

 • Tidlig opsporing af alkoholproblemer i Forebyggelse og Træning
 • Udarbejdelse af handleplaner til jobcenteret
 • Styrke intern vidensformidling om alkohol og behandlingstilbud i kommunen
 • Kampagneaktiviteter

Overvægt (videreført fra 2019), hvor indsatserne for 2019 anbefales at videreføres til årsplan 2020.

Udover at implementere indsatserne i Sundhedspolitikkens årsplan 2020 vil administrationen igangsætte en proces for udarbejdelsen af kommunens nye sundhedspolitik, som skal gælde fra 2021. Derudover vil administrationen fokusere på sundhedspolitikkens bærende princip "Vi samarbejder med civilsamfundet og borgerne" . Herunder vil der blandt andet blive arrangeret en Sundhedsuge i Frederikssund Kommune.

Sundhedspolitikkens årsplan 2020 vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse i marts 2020.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet er enige i forslaget om, at årsplan 2020 bygger videre på de hidtidige erfaringer og indsatser i arbejdet under sundhedspolitikken og derfor indeholder temaerne: rygning, alkohol og overvægt.

Men derudover vil Handicaprådet foreslå et nyt tema for 2020 nemlig: Børn og unges trivsel.

Baggrunden herfor er den rapport, administrationen har udarbejdet ” Videngrundlag: Plan for botilbud” (som er vedlagt som bilag til punkt 2 på dagsordenen), at der på landsplan er sket en stigning i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser.Heraf fremgår det (s 14), at stigningen af antallet af borgere med en psykiatrisk diagnose er især blandt de unge, hvor 9,1 procent af de 13-17-årige og 10,9 procent af de 18-29-årige har mindst en psykiatrisk diagnose. Diagnosticeringen foretages tidligere end hidtil, ligesom disse børn ofte har et lavt funktionsniveau. Derudover er der flere borgere med komplekse problemer og støttebehov, eksempelvis udsatte unge.Endelig kommer dertil alle de børn og unge, der går UBEHANDLEDE med deres psykiske lidelse – og ikke får den hjælp, de har brug for. Set i lyset heraf vil Handicaprådet foreslå følgende input til sundhedspolitikkens årsplan for 2020: nemlig et nyt indsatsområde omkring børn og unges trivsel. Handicaprådet medvirker gerne med en uddybning af konkrete indsatser under indsatsområdet.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet tager indsatserne i årsplan 2019 til efterretning.

Det er vores vurdering, at ”de lette frugter” med hensyn til rygning og alkohol er blevet plukket.

Det vil derfor fremover kræve en større indsats at få inkarnerede rygere og alkoholmisbrugere til at indse, at de bør nedsætte eller helt stoppe med deres misbrug.

Men arbejdet hermed bør naturligvis ikke stoppe af den grund. Vi vurderer, at der nok vil være større effekt ved at øge indsatsen overfor unge mennesker, som endnu ikke er blevet så fastlåst i deres misbrug.

Supplerende sagsfremstilling

Bilaget er blevet opdateret siden sagen var på Social- og Sundhedsudvalget den 13. januar 2020.

Økonomi

 Status på sundhedspolitikkens årsplan har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Afdelingslederen for Sundhed og HR indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Tage status for sundhedspolitikkens årsplan 2019 til efterretning, herunder input til supplerende initiativer, der har understøttet handleplanens mål.
 2. Give input og kommentarer til sundhedspolitikkens årsplan for 2020.  

Historik

Indstilling Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2020, pkt. 10:

Afdelingslederen for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Status på indsatserne i årsplan 2019 tages til efterretning.
 2. Give input til sundhedspolitikkens årsplan for 2020.
 3. Sende sagen til orientering i øvrige fagudvalg, som har mulighed for at give kommentarer og input til forslag til årsplan for 2020.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2020, pkt. 10:

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2:Udvalget drøftede årsplanen, og udvalget foreslår at forbrug af snus indgår i årsplanen for 2020.

Indstillingens punkt 3: Godkendt.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Opvækstudvalget ser frem til at indsatsen rulles ud og ser frem til det det fortsatte gode samarbejde udvikles med inddragelse almenområdet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Opvækstudvalget skal med denne sag tage stilling til en ændring af udvalgets forretningsorden. Udvalgets nuværende forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ved starten af indeværende byrådsperiode vedtog Opvækstudvalget en forretningsorden for udvalgets arbejde. Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for, hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemning foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Med denne sag lægges der op til en præcisering af udvalgets nuværende forretningsorden. Præciseringen vedrører tidspunktet for udsendelse af dagsordner til udvalgets møder og er i overensstemmelse med den ændring af Byrådets forretningsorden, som Byrådet netop har vedtaget.

Ændringen indebærer, at § 5, stk. 2 ændres til: Formanden foranlediger, at der seneste 96 timer (4 hele hverdage) inden ordinære møder sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer. Lørdag medregnes som en hverdag og selve dagen for mødet medregnes også i de 96 timer. Forslag til ændret forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende ordinære møder.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

 Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Godkende forslag til ændret forretningsorden.

Historik

Opvækstudvalget, 13. januar 2020, pkt. 8:

Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Temadrøftelse om kapacitet på dagtilbudsområdet

Beslutning

Orientering om børnehus med skadedyrsangreb.

Taget til efterretning.