Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalgets møde den 13. januar 2020

Legestuen Skibby, Selsøvej 16, 4050 Skibby kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2020-2023 blev det besluttet at starte arbejdet med en fremadrettet investeringsplan for Frederikssund Kommune omfattende perioden 2021-2030. Investeringsstrategien skal understøtte Byrådets ønske om, at Frederikssund Kommune skal markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen. Denne strategiske retning bygger videre på visionen "Gode forbindelser" fra planstrategien 2015 og danner sammen med FN's verdensmål udgangspunkt for planstrategi 2019, som Byrådet vedtog den 27. november 2019.

Konkrete drøftelser i fagudvalg - januar og februar 2020

På møderne i januar og februar skal fagudvalgene - inklusiv Økonomiudvalget - drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030. Drøftelserne skal ske inden for følgende rammer:

 • Ideer og indspil skal udgøres af mere strategiske overvejelser:

På møde den 11. december 2019 besluttede Økonomiudvalget, at det videre arbejde med investeringsstrategien i fagudvalgene skal tage udgangspunkt i nogle mere overordnede strategiske overvejelser omkring det fremtidige behov for investeringer. Formålet hermed er at sikre en reel stillingtagen til, hvilken overordnet retning Byrådet ønsker, kommunen skal bevæge sig i. Og ikke en en-til-en stillingtagen til en række løsrevne enkeltprojekter, der ikke nødvendigvis udgør en samlet strategi.

 • Med henblik på at understøtte arbejdet i fagudvalgene har Økonomiudvalget endvidere på deres møde den 11. december 2019 vedtaget en række kriterier for fagudvalgenes drøftelser:

Kapacitet

Investeringer, der medfører bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet samt investeringer, der skaber øget omkostningseffektivitet i det hele taget. Endvidere investeringer, der udbygger kapacitet for at fastholde eksisterende serviceniveau.

Myndighedskrav

Investeringer, der sikrer, at kommunen også på sigt lever op til gældende myndighedskrav.

Klima, miljø og den grønne omstilling

Investeringer med positiv effekt på klima, miljø og den grønne omstilling.

Tidligere besluttede overordnede planer og strategier

Investeringer skal ses i sammenhæng med tidligere politisk besluttede planer og strategier. Investeringerne skal understøtte en udvikling, som altid må ses ud fra et helhedsperspektiv, der tilgodeser behovet for vækst, byliv, fritidsliv, fællesskaber og bevarelse af eksisterende by- og naturmæssige kvaliteter. Investeringerne skal sikre grundlaget for, at tidligere politisk besluttede planer og strategier kan gennemføres.

Byliv og attraktive boligområder

Investeringer, der sikrer en bæredygtig byudvikling og kvalitet i alle byområder, herunder en styrkelse af hvert steds særlige identitet. Investeringer i nye såvel som eksisterende byområder med henblik på at styrke kultur- og byliv og attraktionskraft for både borgere, tilflyttere, besøgende og virksomheder.

 • Der skal indgå overvejelser om, hvorvidt ideer og indspil vedrører kan- eller skal-opgaver.
 • Hensyntagen til det afsatte beløb i perioden 2021-2023 på 200 mio. kr. og dermed kommunens likviditet.

Videre proces

Økonomiudvalg og temadrøftelse i Byråd - marts 2020

Med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser i januar og februar vil Økonomiudvalget den 11. marts 2020 blive præsenteret for et overblik over udvalgenes strategiske overvejelser. Efterfølgende vil overblikket blive forelagt og drøftet på et temamøde i Byrådet den 25. marts 2020 forud for ordinært byrådsmøde.

Herefter vil der kunne være yderligere drøftelser i Økonomiudvalget og Byrådet således, at der sikres et tværgående fokus. Målet er, at de første prioriteringer til investeringsplanen frem mod 2030 er afklaret i 1. halvår 2020.

Tekst i budgetaftale 2020-2023

Af budgetaftalen om budget 2020-2023 kan bl.a. læses følgende omkring Investeringsplan 2021-2030:

"Planstrategiens vision og mål om byernes udvikling og fremtid er grundlaget for investeringsplanen, ligesom Byrådets politikker vil være rammen for investeringsplanen.

Investeringsplanen kommer bl.a. til at arbejde ud fra:

 • Handleplanen for klimastrategien
 • Kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet
 • Flytning af Klub Mix til andre lokaler
 • Handleplanen for botilbud på handicap- og psykiatriområdet
 • Kapacitetsanalysen på plejeboligområdet
 • Fortsat bygningsoptimering og vedligeholdelse
 • Udvikling og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter
 • Cykelstier

Beløbet til investeringsplanen er på op til 200 mio. kr. i budgetperioden 2021-2023.

I foråret 2020 inviteres Byrådet til en første drøftelse af investeringsplanen med forslag til temaer i strategien. Byrådet vil blive forelagt et forslag til en finansieringsmodel for personaleressourcer i forbindelse med anlægsressourcerne. Det giver Byrådet sikkerhed for at anlæggene gennemføres i den takt og prioriterede rækkefølge, som kommer til at fremgå af investeringsplanen.

Forud for Byrådets drøftelse har fagudvalgene drøftet ideer og indspil til planen på baggrund af de relevante politikker og plangrundlag i de enkelte udvalg. Fagudvalgene skal ligeledes forholde sig til anlægspuljer* inden for udvalgenes ressortområder. Økonomiudvalget fastlægger kriterier for fagudvalgenes drøftelser.

*Anlægspuljer, red.:

 • Lokal udviklingspulje - Økonomiudvalget
 • Pulje til klima og miljø - Økonomiudvalget
 • Idræts- og spejderfacilitetspuljen - Fritids- og Kulturudvalget
 • Teknisk anlægspulje - Teknisk udvalg
 • Pulje til stier og skilte i det åbne land - Plan- og Miljøudvalget

Investeringsplanens temaer og første prioriteringer skal være afsluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020."

Hele aftaleteksten er vedlagt som bilag. Ligesom den besluttede investeringsoversigt 2020-2023 er vedlagt.

Økonomi

Der er i budget 2021-2023 budgetlagt med 197,4 mio. kr. til udmøntning af investeringsplan. De strategiske drøftelser i fagudvalg skal af hensyn til kommunens likviditet være inden for disser rammer.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030.

Beslutning

Drøftet, idet udvalget gør opmærksom på at den endelige fremlæggelse af Helhedsplan og kapacitet for dagtilbud først sker til udvalget den 30. marts 2020.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag. Bilag 2 indeholder en opfølgning på 53 ændringer, hvoraf 10 er implementeret på nuværende tidspunkt. For resterende 43 ændringer er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen statustekst.

Specifikt i forhold til Opvækstudvalget indeholder bilag 2 to ændringer (Nyt børnehus og ansættelse af flere pædagoger), der begge er under fortsat proces.

Udover nærværende opfølgning vil der ske en opfølgning på budgetaftalen i forbindelse med de tre budgetopfølgninger maj, september og november måned i 2020.

Økonomi

Nærværende opfølgning har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I det omfang det viser sig nødvendigt, vil der i forbindelse med kommende opfølgninger blive rejst sager i relevante fagudvalg. Ligesom opfølgningernes resultater indgår i arbejdet med budget 2021-2023.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender første status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune mangler daginstitutionskapacitet i Frederikssund Syd og forventer, at der indenfor en kortere årrække skal opføres et nyt børnehus. Forud for planlægningen af dette er der behov for generelt og kvalitativt at kortlægge den bygningsmæssige kapacitet i de nuværende dagtilbud og forholde den til foreliggende prognoser for kapacitetsbehovet på 0-6 års området.

I forbindelse med Budget 2020 er der afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for børnehusene i Frederikssund Nord og Syd. Ud over at give et overblik over den forventede efterspørgsel efter kapacitet i årene der kommer, skal helhedsplanen give en analyse af de enkelte børnehuses formåen, tilstand, udbygningsmuligheder, luft- og lydkvalitet.

Frederikssund Kommune har indgået aftale med Arkitektfirmaet RUM, som kommunen tidligere i forbindelse med samling og ombygning af Møllevej nr. 100 har samarbejdet med, om at forestå udarbejdelsen af helhedsplanen.

Tids- og handleplan er vedlagt sagen som bilag.

Arkitektfirmaet RUM deltager på udvalgsmødet for at give udvalget en indføring i hovedelementerne i analysen.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen fremsender sagen til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Frederikssund Kommunes Budget 2020

Sagsfremstilling

Af Budgetaftalen i forbindelse med Budget 2020 fremgår det, at Byrådet ønsker, at der etableres et naturværksted for dagtilbud og skoler, og et konkret forslag fremlægges til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget.

Center for Børn og Skole har i samarbejde med Nationalparken Skjoldungelandet udarbejdet et ambitiøst forslag til en naturvejledningsindsats til alle børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler som ud over en naturvejledningsindsats indeholder en række oplevelsespunkter fordelt geografisk ud over kommunen, hvor børn og unge kan opleve og få pirret deres nysgerrighed. Beliggenheden og indholdet af oplevelsespunkterne skal udvikles og beskrives nærmere. Umiddelbare bud på oplevelsespunkter kunne være Selsø slot med fokus på fugleliv, Færgegården med fokus på skoven, Foreningshuset på Østersvej med fokus på fjorden og Vingepavillonen med fokus på mosen.

Forslaget er vedhæftet sagen som bilag.

Økonomi

Den samlede økonomi til naturformidlingsindsatsen afhænger af, hvilke beslutninger Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget træffer, hvorefter de bevillingsmæssige konsekvenser træffes på de efterfølgende møder.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

 1. Forslaget til naturformidlingsindsats for børn og unge drøftes.
 2. Beslutter om Center for Børn og Skole skal arbejde videre med en yderligere konkretisering af forslaget.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet, idet udvalget ønsker at frivillige foreninger, spejderne og FNs verdensmål tænkes ind.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har modtaget en invitation fra LEGO Fonden og KL til at være en del af et stort projekt om at styrke sammenhængen for de 4-9-årige børn fra dagtilbud til indskolingen gennem legende læring. Henvendelsen er vedhæftet sagen som bilag.

KL har indgået et 3-årigt samarbejde med LEGO Fonden om projektet, som vil involvere seks kommuner, der er optaget af at styrke overgange og sammenhænge for børn fra dagtilbud til indskoling. Projektet involverer to skoler og to dagtilbud, der i forvejen samarbejder om overgange, samt en projektleder og projektstyregruppe i hver kommune.

KL og kommunens projektgruppe driver aktiviteterne i projektet, som finansieres af LEGO Fonden. Projektet er således gratis at deltage i for kommunerne, og dele af kommunens udviklingstid finansieres ligeledes af LEGO Fonden.

Projektaktiviteter involverer bl.a. at lærere, pædagoger og udviklingskonsulenter indgår i kompetenceudviklingsforløb i legende læring og deltager i aktions-læringsforløb i egen praksis. Der vil også være en række aktiviteter, der skal inddrage forældrene.

Projektet vil med legende læring styrke overgangene for børnene. Det vil ske gennem udvikling af fælles tilgange til læring i dagtilbud og indskolingen, hvor legende læring vil være omdrejningspunktet. Projektet skal desuden styrke samarbejdet mellem pædagoger, lærere, forældre, og ledelserne i de enkelte institutioner og kommuner. Derudover forventes det, at de deltagende kommuner indgår i et samarbejde på tværs af kommunerne. 

Hvis Frederikssund Kommune er interesseret i at deltage skal kommunen senest den 15. januar fremsende en uforpligtende interessetilkendegivelse.

Der gøres opmærksom på, at interessetilkendegivelse ikke er en garanti for, at kommune bliver udvalgt til projektet. Projektet omfatter seks kommuner, som udvælges ud fra kriterier så som geografi, størrelse og socioøkonomi. KL foretager udvælgelsen ud fra kommunernes interessetilkendegivelse og projektets kriterier.

Center for Børn og Skole finder projektet interessant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

 1. Invitationen drøftes, og der tages stilling til om Frederikssund Kommune skal fremsende en uforpligtende interessetilkendegivelse til deltagelse i projektet.

Beslutning

Drøftet og det godkendes at der fremsendes en interessetilkendegivelse.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Som en del af ”1.000 dages programmet – en bedre start på livet” er der på finansloven for 2019 afsat 74 mio. kr. til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.

Kompetenceløft-initiativets og hermed tildelingspuljens formål er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft.

Til dette formål udvikles et diplommodul for pædagoger samt to fem-dages læringsforløb for henholdsvis pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage

Det forventes, at diplommodulet og læringsforløbene medvirker til:

·         at skærpe og styrke det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage,

·         at styrke personalets viden om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i de første 1.000 dage, tværfagligt samarbejde, stimulerende læringsmiljøer samt om forældresamarbejde,

·         at bidrage til, at arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage ses i en bredere sammenhæng med arbejdet med læring og udvikling i den styrkede pædagogiske læreplan.

Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle mellem kommunerne, og det maksimale tilskud til Frederikssund Kommunen udgør 408.000 kr.

Alle kompetenceudviklingsforløb skal være gennemført inden 31. december 2022.

For at få andel i puljen skal kommunen søge.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Frederikssund Kommune ansøger om det maksimale tilskud svarende til 408.000 kr., og kompetenceudviklingen af medarbejderne igangsættes, hvis de ansøgte midler tildeles.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Opvækstudvalget skal med denne sag tage stilling til en ændring af udvalgets forretningsorden. Udvalgets nuværende forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ved starten af indeværende byrådsperiode vedtog Opvækstudvalget en forretningsorden for udvalgets arbejde. Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for, hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemning foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Med denne sag lægges der op til en præcisering af udvalgets nuværende forretningsorden. Præciseringen vedrører tidspunktet for udsendelse af dagsordner til udvalgets møder og er i overensstemmelse med den ændring af Byrådets forretningsorden, som Byrådet netop har vedtaget.

Ændringen indebærer, at § 5, stk. 2 ændres til: Formanden foranlediger, at der seneste 96 timer (4 hele hverdage) inden ordinære møder sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer. Lørdag medregnes som en hverdag og selve dagen for mødet medregnes også i de 96 timer. Forslag til ændret forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende ordinære møder.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

 Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Godkende forslag til ændret forretningsorden.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Orientering om status på processen vedr. ny Børne- og Ungepolitik
 • Temadrøftelse om kapacitet i dagtilbud drøftes på februarmødet

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)