Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 02. februar 2023

Byrådssalen kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

10Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt idet sag nr. 13 udsættes til kommende møde.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

11Beslutning om godkendelse af tidsplan og spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse for borgere med personlig pleje og/eller praktisk hjælp

Resume

Ifølge tilsynspolitikken for tilsyn med leverandører af personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter servicelovens § 83 skal der hvert andet år gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. I denne sag forelægges Omsorg og Ældre derfor en tidsplan og spørgeramme for undersøgelsen til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Godkende tidsplan for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse.
 2. Godkende spørgerammen for brugertilfredshedsundersøgelsen.

Beslutning

Godkendt i det spørgsmålet om oplevelsen af kommunikation udskiftes med ordet dialog.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Ifølge tilsynspolitikken for tilsyn med leverandører af personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter servicelovens § 83 skal der hvert andet år gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Brugertilfredshedsundersøgelsen og tilsynet med leverandørerne supplerer hinanden, men foregår i to selvstændige processer med forskellige formål.

Formålet med brugertilfredsundersøgelsen er at afdække borgernes tilfredshed med den leverede hjemmepleje, mens formålet med tilsynet er at føre kontrol med, kvalitetssikre og bidrage til udvikling af indsatserne leveret af leverandørerne på området. Undersøgelsen omfatter modtagere i Døgnplejen og hos de private leverandører.

I 2015 gennemførte Frederikssund Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens § 83. Spørgeskemaet fra 2015 blev udviklet på baggrund af KL's nationale koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser og på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe med repræsentation fra Ældrerådet, visitationen samt kommunal og privat leverandør.

Der blev senest gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i 2020. Resultaterne for undersøgelsen blev forelagt på Velfærdsudvalgsmøde den 12. januar 2021 (sag nr. 8). Brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført med ekstern bistand fra Rambøll. I 2020 blev spørgeskemaet sendt til 1.055 borgere. Heraf besvarede 765 borgere spørgeskemaet, hvilket gav en svarprocent på 72,5 procent.

På møde i Omsorg og ældre den 31. marts 2022 (sag 35) besluttede udvalget, at udskyde brugertilfredshedsundersøgelsen for 2022 til 2023. Udvalget godkendte tillige spørgerammen idet udvalget ønsker at der tillige svares på et kontinuum på 1-5.

Undersøgelsen afdækker tilfredshed med forskellige dele af støtten

Administrationen anbefaler, at der til undersøgelsen anvendes samme spørgeramme som i 2020. På denne måde er det muligt at sammenligne resultaterne mellem årene. Spørgerammen tager udgangspunkt i Indenrigs- og Boligministeriets kvalitetssikrede spørgeskemaer, som stilles til rådighed for kommunerne til brug for lokale brugertilfredshedsundersøgelser, og er løbende tilpasset de politiske ønsker de enkelte år.

Spørgerammen afdækker tilfredshed med forskellige dele af støtten, herunder:

 • Personlig pleje: Bad, af- og påklædning og toiletbesøg
 • Praktisk hjælp: Rengøring, tøjvask, indkøb og servering af mad
 • Hjælperne: Praktiske forhold samt hvorvidt der udvises omsorg og respekt
 • Kontakten til kommunen
 • Selvhjulpenhed
 • Frit valg
 • Samlet tilfredshed

Derudover, har der været et politisk ønske om, at der spørges ind til medarbejdernes kommunikation. Derfor er følgende spørgsmål blevet føjet til spørgerammen: Hvordan oplever du kommunikationen med medarbejderne?

Administrationens forslag til spørgerammen er vedlagt sagen som bilag.

Den videre proces

På møde i Omsorg og ældre den 3. februar 2022 (sag 14) godkendte udvalget, at brugertilfredsundersøgelsen fremadrettet løses uden ekstern bistand. Vurderingen er, at for sikre en høj deltagelsesprocent, skal nogle borgere have mulighed for at besvare undersøgelsen som telefoninterview. Det er ikke en opgave, som administrationen har afsat ressourcer til, hvorfor der kan være behov for at rekruttere studentermedhjælpere til opgaven.

Tidsprocessen for undersøgelsen vil være:

- Februar 2023 - Rekruttering af studentermedhjælpere

- Februar - marts 2023 - Oprettelse af repondentgrundlag

- April - maj 2023 - Dataindsamlingsperiode, inkl. telefonisk opfølgning

- Juni 2023 - Bearbejdning af data og udarbejdelse af rapport

På den baggrund er forventningen, at undersøgelsen kan forelægges Omsorg og ældre på udvalgsmødet i august 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Administrationen beder udvalget om at godkendelse af tidsplan og spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse for borgere med personlig pleje og/eller praktisk hjælp.

Brugertilfredshedsundersøgelsen foreslås gennemført med samme spørgsmål, som den sidst gennemførte undersøgelse, så man forventer at kunne uddrage en udvikling i brugernes tilfredshed på dette område.Derudover vil spørgeskemaundersøgelsen, efter politisk ønske, blive udvidet med et spørgsmål om kommunikation med medarbejderne.

Seniorrådet er enig i det hensigtsmæssige i at benytte denne fremgangsmåde. Det foreslås, at supplere udsendelse af et spørgeskema med telefonisk opfølgning, hvilket Seniorrådet i høj grad finder hensigtsmæssigt med henblik på at opnå en høj svarprocent.

Nogle borgere, der er modtagere af personlig pleje og/eller praktisk hjælp har påpeget, at denne hjælp blev ydet af et stort antal forskellige personer, hvilket kan opleves frustrerende for modtageren af hjælpen, der har brug for kontinuitet og velkendte ansigter.

Seniorrådet kan foreslå, at man i forbindelse med undersøgelsen stiller spørgsmål for at finde frem til, i hvilket omfang dette opleves som et problem.

Seniorrådet tager tidsplanen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet er enig i, at der til undersøgelsen bliver anvendt samme spørgeramme som i 2020, så det er muligt at sammenligne resultaterne mellem årene. Derudover synes vi, det er en god idé at spørge ind til medarbejdernes kommunikation.Rent principielt synes Handicaprådet, at opgaven bør løses eksternt, så kommunen ikke skal undersøge sig selv.

Økonomi

Godkendelse af tidsplan og spørgerammen for brugertilfredshedsundersøgelsen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet undersøgelsen forudsættes afholdt inden for eksisterende bevillingsmæssige rammer.

12Beslutning om at sende retningslinje for beboer- og pårørenderåd på kommunens omsorgscentre i høring

Resume

Omsorg og ældre besluttede på udvalgsmøde den 11. august 2022, at administrationen skal udarbejde et oplæg til etablering af bruger- og pårørenderåd på kommunens omsorgscentre (sag 76). I denne sag fremlægges udvalget administrationens udkast til en retningslinje for beboer- pårørenderåd på Frederikssund Kommunes omsorgscentre med henblik på, at udvalget træffer beslutning om at sende retningslinjen i høring.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Godkende at udkast til retningslinje for beboer- og pårørenderåd på omsorgscentre sendes i høring blandt beboere og pårørende på omsorgscentrene.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et udkast til en retningslinje på baggrund af de forslag til opgaver for og organisering af beboer- og pårørenderåd, som blev fremlagt for Omsorg og ældre den 1. december 2022.

Udkastet indeholder følgende afsnit:

 • Beboer- og pårørenderådets formål
 • Beboer- og pårørenderådets opgaver
 • Beboer- og pårørenderådets sammensætning
 • Valg og valgprocedure
 • Mødevirksomhed
 • Økonomi

Udkast til en retningslinje er vedlagt som bilag til sagen.

Proces for høring

Administrationen foreslår, at retningslinjen sendes i høring blandt beboere og pårørende på omsorgscentrene samt i Seniorrådet og Handicaprådet.

Høring af beboerne kan ske på beboermøderne. De enkelte huse eller afdelinger holder som tidligere nævnt beboermøder mindst fire gange om året, og der skal påregnes en høringsperiode på tre måneder, for at emnet kan komme med på beboermøder i alle afdelinger. Høringen vil derfor foregå i perioden 15. februar til 15. maj 2023.

Høring af pårørende, Seniorrådet og Handicaprådet foreslås gennemført i samme periode som høringen af beboerne. De pårørende inviteres til at give høringssvar gennem opslag på omsorgscentrene og opslag på Dialognet.

På baggrund af høringen forventer administrationen at forelægge en retningslinje til endelig godkendelse på Omsorg og ældres møde den 10. august 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Udkast til retningslinjer for beboer- pårørenderåd på omsorgscentre sendes i høring blandt beboere og pårørende på omsorgscentrene samt i Seniorrådet og Handicaprådet.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet ser positivt på, at der bliver oprettet Beboer-og pårørenderåd på kommunens omsorgscentre. Dog ser vi

gerne, at der i de foreslåede retningslinjer tilføjes, at Seniorrådet bør være repræsenteret i alle beboer-og

pårørenderåd. Bortset fra denne mangel er retningslinjerne gode og fyldestgørende, og bør som det indstilles af administrationen, sendes i høring til både beboere og

pårørende. Hvis forslag til retningslinjer bliver godkendt i Omsorg & Ældre, bør dette straks sendes til høring, så høringsperioden kan overholdes.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet synes, det er positivt med en udvidet høringsperiode, så retningslinjerne kan nå at blive taget op på det førstkommende beboermøde.Handicaprådet har noteret sig, at møderne ikke er offentlige, men at det i henhold til vedtægterne er muligt at lade ”andre personer overvære møderne”. Handicaprådet har tidligere ønsket at deltage i nogle beboer/pårørenderåds møder for derved at blive mere opdateret på forholdene på institutionerne og bedre kunne varetage sit hverv. For at gøre dette muligt vil vi foreslå, at følgende sætning udgår af vedtægternes §4, stk. 2:” i det omfang, der er nødvendigt at hensyn til en sags oplysning ” således at sætningen fremover lyder: ”Stk. 2. Udvalget kan tillade, at andre personer overværer møderne ”.

Økonomi

Godkendelse at høringsudkast til retningslinje for beboer- og pårørenderåd på omsorgscentre har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

13Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandarder 2023

Resume

I november og december 2022 førstebehandlede Social og sundhed (sag 115 & 125) samt Omsorg og ældre (sag 103 & 119) et forslag til kvalitetsstandarder. Udvalgene besluttede desuden at sende forslag til kvalitetsstandarder i høring. Høringen er nu gennemført, og kvalitetsstandarderne forelægges til endelig godkendelse.

Kvalitetsstandarden om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) falder indenfor Unge, fritid og idræts ansvarsområder, hvorfor sagen også forelægges dette udvalg. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende kvalitetsstandarderne på voksensocial-, sundheds- og ældreområdet gældende for 2023.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Ifølge serviceloven skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne for pleje og træning en gang årligt. De gældende kvalitetsstandarder for 2022 blev godkendt i Byrådet den 15. december 2021 (sag nr. 357).

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen på voksensocial-, sundheds- og ældreområdet. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser.

Efter førstebehandlingen har kvalitetsstandarderne været sendt i offentlig høring. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet.

Opsamling fra høringsprocessen

Høringssvarene fra Seniorrådet og Handicaprådet er vedlagt sagen. Rådenes bemærkninger er også samlet i vedlagte høringsnotat, hvor administrationen forholder sig til bemærkningerne.

På baggrund af høringssvarene er der lavet følgende ændringer i kvalitetsstandarderne:

 • Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie – her er fjernet kravet om, at borgeren skal være visiteret til socialpædagogisk støtte. Desuden er der lavet en præcisering af klagemulighederne.
 • Kvalitetsstandarder om afløsning / aflastning i hjemmet - for ikke at afskære nære pårørende, der ikke deler bopæl med den plejekrævende fra at søge, er ordene ”jeres hjem” og ”eget hjem” i kvalitetsstandarden ændret til ”i hjemmet”.
 • Genoptræning – præciseret at praksis ved første kontakt til borgeren er, at der indledningsvist ringes til borgeren.
 • Rehabiliteringsophold – under egenbetaling er detpræciseret, hvad taksten dækker og hvordan dialogen omkring afklaring af borgerens betalingsmuligheder afklares.

Desuden har administrationen vurderet, at der er behov for at ændre kvalitetsstandarden om tøjvask. Det gælder under punktet om ”omfang og varighed”, hvor kvalitetsstandarden ændres, så det tydeligt fremgår af kvalitetsstandarden, at andet end tøj efter en konkret og individuel vurdering kan bevilges vasket.

De ændringer, som høringssvarene har givet anledning til, er indarbejdet i vedlagte version af de samlede kvalitetsstandarder. Det er denne samling af alle kvalitetsstandarder, som forelægges til godkendelse i Byrådet.

Endelig er der vedlagt en version, hvor der fremgår alle de ændringer, som er lavet i kvalitetsstandarderne set i forhold til de gældende kvalitetsstandarder. Ændringerne på baggrund af høringen er også indarbejdet her.

Formidlingen af kvalitetsstandarderne

På udvalgsmøderne den 11. august 2022 besluttede Social og sundhed (sag nr. 73) og Omsorg og ældre (sag nr. 72), at kvalitetsstandarderne skal formidles opdelt i versioner, der er relevante for henholdsvis voksensocialområdet og ældreområdet for at øge læsevenligheden for borgerne.

Kvalitetsstandarderne gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside, ligesom de kan printes. I disse versioner vil de være opdelt, så der er en version med de kvalitetsstandarder, som er relevante for henholdsvis voksensocialområdet og ældreområdet. Der vil være kvalitetsstandarder, som er relevante for begge grupper, hvorfor de vil derfor indgå i begge udgaver.

Dette vil blive gjort i forlængelse af Byrådets endelige godkendelse.

Hvilke kvalitetsstandarder gælder på Omsorg og ældres ansvarsområder

Følgende kvalitetsstandarder falder indenfor Omsorg og ældres ansvarsområder:

· Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og velfærdsteknologi (serviceloven §§ 112,113,113b og 116)

· Kommunikationshjælpemidler (serviceloven § 112)

· Nødkald (serviceloven § 112)

· Individuel handicapkørsel (Lov om trafikselskaber § 11)

· Støtte til køb af bil (serviceloven § 114)

· Genoptræning (sundhedsloven § 140)

· Træning (serviceloven § 86 stk. 1. og §86 stk. 2.)

· Sygepleje (sundhedsloven § 138 og serviceloven § 112)

· Bevilling af sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræparater (serviceloven § 122)

· Omsorgstandpleje (sundhedsloven § 131 og § 132)

· Rehabiliteringsforløb (serviceloven § 83a.)

· Personlig støtte (personlig pleje) (serviceloven §§ 83, 83a,85 og 94)

· Anden praktisk støtte (serviceloven §§ 83, 83a,85 og 94)

· Rengøring (serviceloven §§ 83, 83a,85 og 94)

· Tøjvask (serviceloven § 83)

· Indkøbsordning samt støtte til indkøb (serviceloven § 83)

· Madservice (serviceloven § 83)

· Tilberedning/anretning af mad (serviceloven §§ 83, 83a,85 og 94)

· Visiteret forebyggende aktivitetstilbud på kommunens omsorgscentre (serviceloven § 79)

· Somatisk daghjem (Serviceloven §§ 83, 84 og 86, stk. 2. sundhedsloven § 138)

· Demensdaghjem (lov om social service §84) Akutophold (sundhedsloven § 138)

· Rehabiliteringsophold (serviceloven § 84)

· Handicapvenlige boliger (Lov om almene boliger mv. §§ 54, 57 og 58b.)

· Plejebolig (Lov om almene boliger mv. §§ 54a, 58a og 58b. serviceloven § 192)

· Indsatser i plejebolig. (Lov om almene boliger mv. §§ 54a, 58a og 58b. serviceloven §§ 83, 83a, 86, 192. sundhedsloven § 138)

· (Ny) Afløsning og aflastning til pårørende til ældre (serviceloven §84, stk. 1.)

· (Ny) Selvudpeget hjælper til udførelse af perslig pleje og praktisk hjælp (serviceloven § 94)

Inddragelse

Jf. sagsfremstillingen har forslag til kvalitetsstandarderne været sendt i offentlig høring. Der er kommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Kvalitetsstandarderne er det vigtigste ”styringsredskab” i samarbejdet mellem borgere med behov for hjælp og støtte og Kommunen. Det er derfor vigtigt at indholdet ikke kan misfortolkes.

I fortsættelse af Seniorrådets høringssvar har administrationen i høringsnotat besvaret vores bemærkninger og er fremkommet med yderligere oplysninger, som dog ikke alle

giver anledning til ændringer.

Seniorrådet kan ”leve med” at hensigten og ånden i de fleste af de standarder vi har bemærkninger til, er i overensstemmelse med vores henstillinger. Dette gælder dog ikke i første omgang kvalitetsstandarden for Rehabiliteringsophold.

Seniorrådet noterer sig, at administrationen på den ene side er blevet lydhør overfor vores påstand om, at der ikke er overensstemmelse mellem praksis og den gældende kvalitetsstandard. Administrationen er ved at undersøge, hvordan beregning og opkrævning kan administreres på en mere enkelt måde med hensyn til ”egenbetaling”. Administrationen forventer inden udgangen af marts at have udarbejdet en arbejdsgang samt beskrevet de afledte konsekvenser, herunder evt. ændring af kvalitetsstandarden.

På den anden side er Seniorrådet dybt uenig i at Rehabiliteringsafdelingen kan tilbyde genoptræning efter Sundhedslovens § 140, som fx handler om genoptræning med en genoptræningsplan.

Hverken i målgruppen eller i formålet indgår ”genoptræning”, men KUN rehabilitering, derfor er det misvisende, at der står at der kan gives ydelse efter sundhedsloven § 140, som alle ved er betyder, at der ikke må opkræves brugerbetaling.

Vedrørende kvalitetsstandarden om Akutophold, kan Seniorrådet forstå, at Kommunen ikke har borgere der har brug for Akutophold og uanset begrundelsen for et evt. Akutophold løses dette i eget hjem!

Så er der jo ingen grund til at have en kvalitets standard på dette område.

Seniorrådet anbefaler at denne kvalitetsstandard udgår.

Seniorrådet mener, at disse to kvalitetsstandarder er misvisende.

Derudover anbefaler Seniorrådet, at indholdsfortegnelsen bliver opdateret inden udsendelsen. Der er forvirrende at indholdsfortegnelsen ikke passer med sidetallet.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet er meget tilfreds med, at stramningen vedr. tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie er fjernet, ligesom klagemulighederne er præciseret.Samtidig er vi glade for, at vores alternative kommentar er medtaget under afløsning og aflastning, således at fysisk og psykisk syge fremadrettet bliver ligestillet.

Til gengæld vil vi gerne understreget behovet for akutophold for psykisk sygeMuligheden for at få akut hjælp, når det brænder på, bør være en hjørnesten i behandlingen og støtten til mennesker med psykisk sygdom. Men mange syge og pårørende oplever, at det er svært at få akut hjælp, og at psykiatrien først slår dørene op, når sygdommen er blevet meget alvorlig.Symptomerne hos mange med psykisk sygdom varierer meget og bliver ofte forværret om natten, hvor det er sværere at få hjælp. Derfor er det helt utilstrækkeligt, når administrationen i sit høringsnotat påpeger, at man kan henvende sig enten til egen læge eller til sagsbehandler/Rådgivningshuset/Ungekontakten, idet sidstnævnte steder ikke har den nødvendige faglighed eller kompetencer til at håndtere psykisk sygdom.Mange kommuner har oprettet steder, hvor syge og pårørende kan henvende sig og få hjælp og støtte, når sygdommen pludselig trænger sig på, og de bliver overvældet af angst, magtesløshed, tristhed eller andre symptomerFrederikssund kommune bør have et døgnbemandet akutilbud, hvor mennesker med psykisk sygdom og pårørende uden visitation kan få hjælp, støtte og vejledning. Tilbuddet skal være et fysisk sted, hvor syge og pårørende i trygge og rolige omgivelser uden visitation og foregående aftale kan tale med og få hjælp af erfarne social- og sundhedsmedarbejdere, og hvor de kan slappe af og evt. sove, indtil de er klar til at tage hjem.

Økonomi

Godkendelse af kvalitetsstandarderne for 2023 har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afgørelser efter kvalitetsstandarderne kan imidlertid have betydelige økonomiske konsekvenser for de enkelte driftsområder.

14Drøftelse af første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber

Resume

Byrådet besluttede den 2. marts 2022, at der under sundhedspolitikkens tema Mental sundhed skal udarbejdes en handleplan for forebyggelse af ensomhed og fremme af fællesskaber (jf. sag nr. 43). I denne sag forelægges første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber, som er godkendt af Social og sundhed den 19. januar 2023 (sag nr. 6). Indholdet i handleplanen vedrører også andre fagudvalgs områder, hvorfor Social og sundhed besluttede, at handleplanen sendes i høring. Handleplanen er sendt i høring hos Omsorg og ældre; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; Job, erhverv og kultur; samt Skole, klub og SFO. Herefter forelægges Social og sundhed handleplanen til endelig godkendelse i marts 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Drøfte første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026 sætter mål og retning for, at alle borgere skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Politikken har fokus på tre temaer: 1) Mental sundhed; 2) Sundhedsfremme og forebyggelse; og 3) Det nære sundhedsvæsen. Politikken skal realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner, som tager udgangspunkt i politikkens principper og borgernes sundhedsudfordringer.

Andelen af danskere med dårlig mental sundhed stiger, og især føler mange danskere sig ensomme. De nyeste tal fra 2021 viser, at én ud af ni borgere i Frederikssund Kommune på 16+ år føler sig ensom. Oplevelsen af at være ensom er ofte relateret til følelser af at være ulykkelig, stå alene, være ude af stand til at handle og savne nærvær med andre. Når borgere oplever at føle sig ensomme, kan det derfor gå ud over deres trivsel og livskvalitet, ligesom de har øget risiko for at udvikle en række sygdomme.

Administrationen har på baggrund af rammen for handleplanen (vedtaget af Social og sundhed den 31. marts 2022, sag nr. 36) udarbejdet vedlagte første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber. Udkastet til handleplanen er godkendt af Social og sundhed den 19. januar 2023 (sag nr. 6).

Handleplanen sættes op grafisk som en plakat i A2-format, så den er let tilgængelig og synlig, hvor medarbejderne færdes. Handleplanen er således udarbejdet i et kort, visuelt og overskueligt format med en forside og en bagside. På forsiden findes formål og målsætninger, mens baggrund, fokusområder, indsatser og implementering fremgår af bagsiden. Derved er det nemt at få et overblik over indholdet i handleplanen. Handleplanen er den første handleplan under Sammen om sundhed, og med denne handleplan lægges der derfor op til et fælles koncept for alle handleplaner under Sammen om sundhed.

Handleplanens formål er at skabe en fælles retning for arbejdet med at give flere borgere mulighed for at blive en del af positive fællesskaber i de kommende år. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kulturlivet, idrætslivet, patientforeninger m.fl. samt kommunens medarbejdere. Handleplanen gennemføres i perioden 2023-2024 og dækker alle aldersgrupper i kommunen. Det målbare mål med handleplanen er at nedbringe andelen af borgere, som føler sig ensomme, til syv procent. Det vil sige, at det har samme niveau som før Covid-19-pandemien. Det skal ske inden 2025, hvor næste regionale sundhedsprofil gennemføres. Der er således tale om et ambitiøst mål.

Handleplanen opererer med tre forskellige fokusområder: 1) forebygge ensomhed; 2) tidlig målrettet indsats mod ensomhed; og 3) støtte til ensomme. Den inddragende proces forud for udarbejdelsen af handleplanen har vist, at både borgere, foreninger og medarbejdere savner et bedre overblik over de mange aktiviteter og tilbud i kommunen, hvorfor handleplanen har fokus herpå.

Næste skridt: Bred involvering på tværs af kommunen

Kommunens medarbejdere vil de kommende to år arbejde med relevante indsatser i handleplanen, fx øge synligheden af eksisterende tilbud via kommunens hjemmeside, Facebook-side mv. Administrationen vil følge op med en evaluering. Medarbejderne vil blandt andet bringe handleplanen ind i de fora, som allerede drøfter muligheden for fællesskaber og forebyggelse af ensomhed blandt forskellige målgrupper. Det gælder fx Folkeoplysningsudvalget, idræts- og kulturlivet, de frivillige sociale foreninger, patientforeninger, aftenskoler, skole- og forældrebestyrelser og Seniorrådet. Der gives en status på gennemførsel af aktiviteter i handleplanen primo 2025. Målet evalueres i forbindelse med lancering af den næste regionale sundhedsprofil i 2025.

Behandlingsplan og lancering

Første udkast til handleplanen er sendt til drøftelse i Omsorg og ældre; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; Job, erhverv og kultur; samt Skole, klub og SFO på deres møder i februar 2023. Derefter forelægges Social og sundhed den reviderede handleplan i marts 2023 med henblik på godkendelse. Handleplanen vil blive lanceret i forbindelse med den ene af de tre FrederiksSund Dage, som handler om Flere i fællesskaber den 21. marts 2023.

Inddragelse

Der har undervejs været en bred inddragelse på tværs af kommunen for at indsamle input til handleplanen:

1. Kick-off for Sammen om sundhed, hvor borgere, medarbejdere og politikere gav input til blandt andet temaet Mental sundhed.

2. Workshop for medarbejdere og forskellige institutioner, blandt andet Musikskolen og Bibliotekerne, med drøftelse af udfordringer og mulige tiltag i forbindelse med fællesskaber.

3. Møder med en kirke, to brugerstyrede aktivitetscentre for seniorer og tre foreninger for at kvalificere idéer fra workshops. De tre foreninger er udvalgte foreninger, som har fokus på de målgrupper, som kan have sværere ved at finde fællesskaber.

Det samlede billede fra inddragelsesprocessen er, at Frederikssund Kommune har et rigt fritids-, kultur- og foreningsliv med mange muligheder for fællesskaber. Dog efterspørges mere synlighed og et bedre overblik over de eksisterende tilbud. Det gælder både blandt borgerne og blandt de medarbejdere, som i hverdagen møder borgere, der har brug for hjælp til at finde tilbuddene.

Høringssvar fra Seniorrådet:

I forbindelse med Sundhedspolitikkens tema ”Mental Sundhed” har administrationen udarbejdet et forslag til handleplan for Flere i Fællesskaber. Handleplanen har 3 fokusområder, der skal mindske antallet af ensomme. Medarbejderne vil blandt andet bringe handleplanen ind i relevante fora, det gælder fx Folkeoplysningsudvalget, idræts- og kulturlivet, de frivillige sociale foreninger, patientforeninger, aftenskoler, skole- og forældrebestyrelser og Seniorrådet.

Seniorrådet kan anbefale forslag til handleplanen.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet synes, at handleplanens fokus på at forebygge ensomhed og styrke borgernes mentale sundhed ved at fremme fællesskaber er meget aktuel, da ensomhed er et stort problem - særligt udbredt blandt unge - hvilket er blevet yderligere forstærket under Corona-epidemien.

Strukturen og opsætningen er meget overskuelig – ligesom det er en god idé med et fælles koncept for alle handleplaner under Sammen om Sundhed.

Handicaprådet er meget tilfredse med, at der er sat målbare mål på handleplanen nemlig at nedbringe antallet af borgere, der er ensomme til 7%, som er niveauet før Corona-epidemien, fordi det derved er muligt at måle, om indsatsen kommer i mål og der kan følges op herpå.

Handicaprådet anser det for meget vigtigt at sætte tidligt ind med en opsporende og forebyggende indsats og er enig i de tre forskellige fokusområder: 1) forebygge ensomhed; 2) tidlig målrettet indsats mod ensomhed; og 3) støtte til ensomme.

Handicaprådet er ligeledes enig i, at det er nødvendigt med mere synlighed og et bedre overblik over de eksisterende tilbud i Kommunen – herunder såvel de kommunale som de frivillige foreningers tilbud. I forbindelse hermed vil Handicaprådet foreslå, at der startes op med en lavpraktisk model på kommunens hjemmeside, hvor de frivillige foreninger tilbydes plads til at slå deres tilbud op, så de bliver synlige for kommunens borgere, og man som borger kun behøver lede ét sted efter et overblik over relevante aktiviteter.Foreningerne skal naturligvis selv have ansvar for at opdatere aktiviteterne, så de altid er aktuelle og relevante. Endelig ser Handicaprådet frem til at få en status på aktiviteterne i handleplanen.

Økonomi

Drøftelse af første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

15Orientering om evaluering af model for selvstyrende teams i Døgnplejen

Resume

Omsorg og ældre blev den 31. marts 2022 orienteret om, at Døgnplejen i Frederikssund Kommune har fået midler fra Socialstyrelsen til udvikling af selvstyrende teams. Første del af projektet med udvikling og afprøvning af en model for selvstyrende teams er nu afsluttet. Selvstyrende teams i Døgnplejen betyder, at teamet er selvtilrettelæggende og tværfagligt. På baggrund af de foreløbige erfaringer udrulles selvstyrende teams til resten af Døgnplejen fra 1. marts 2023.

På udvalgsmødet deltager Maria Kaspersen Hougaard under punktet. Hun er områdeleder et af de områder, som har indført selvstyrende teams, og vil på mødet udfolde erfaringerne for indsatsen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Orientering om evaluering af model for selvstyrende teams og kommende udrulning i den øvrige Døgnpleje tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune fik primo 2022 midler fra Socialstyrelsen til at udvikle og udrulle selvstyrende teams i perioden marts 2022 til udgangen af 2023 i hele Døgnplejen. Formålene med selvstyrende teams er, at:

 • Borgeren oplever, at de møder færre medarbejdere og får den rette støtte
 • Kvalitet i ydelsen højnes, så det ses i en forbedret patientsikkerhed
 • Medarbejder, oplever større tilfredshed med jobbet, som skal ses i lavere sygefravær og bedre fastholdelse
 • Økonomien kommer i bedre balance ved bedre styring

Første del af projektet med udvikling og afprøvning af en model for selvstyrende teams er nu afsluttet. Modellen er udviklet og afprøvet i de to delområder Slangerup og Frederikssund Syd siden august 2022. Konsulentfirmaet Connector, som også rådgiver og understøtter kommunen i processen, har udarbejdet vedlagte evaluering af modellen for selvstyrende teams. Generelt viser evalueringen gode resultater og erfaringer med modellen. Evalueringen vil indgå som et grundlag for udbredelsen af modellen til de øvrige delområder i Døgnplejen.

Tilgangen for selvstyrende teams i Frederikssund Kommune

Selvstyrende teams i Døgnplejen betyder, at teamet er selvtilrettelæggende og tværfagligt. Der arbejdes hen imod, at medarbejderne som samlet gruppe i de enkelte delområder får og tager et større ansvar for den daglige planlægning. Dette samtidigt med, at de som samlet gruppe tilrettelægger borgerens forløb på tværs af syge- og hjemmepleje, herunder rehabiliterende indsatser.

Heri ligger et forandringstiltag i forhold til den nuværende måde, som Døgnplejen tilrettelægger deres opgaver på. Især at medarbejderne i langt højere grad skal anskue støtten til borgerne som en fælles opgave og ikke kun på at få udført egne opgaver, som planlæggerne har anvist i kørelisten. Konkret betyder det bl.a., at de daglige kørelister bliver justeret i fællesskab på et møde ved hver vagtstart. Dette i modsætning til eksisterende praksis, hvor en planlægger dagligt justerer lister ved fravær og sender ud til de enkelte medarbejdere.

I forsøgsperioden er der gennemført prøvehandlinger med fokus på at forbedre rammer og organisering omkring det tværfaglige samspil i gruppen, samt lige så vigtigt at understøtte fagligheden hos medarbejderne. Så selvstyrende teams bliver en bevægelse fra, at hver medarbejder ’kører deres egen liste’ til et mere helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde om borgerne.

Prøvehandlingerne omfatter:

 • Morgenmøder (vagtstart), hvor de fremmødte medarbejdere koordinerer og videndeler om borgerne aktuelle behov og justerer den daglige køreliste ved fravær.
 • Triagemøder, som er en systematisk vurdering af, om der er sket en ændring i en borgers helbredstilstand og funktionsevne.
 • Systematisk delegering af sundhedslovsydelser, så sosu-personalet i højere grad kan udføre sundhedsfaglige ydelser.
 • Etablere mindre geografiske teams og grundrul omkring kørelister for at sikre, at der kommer færrest mulige forskellige personaler hos borgerne.

Selvstyrende teams er en ny måde at arbejde på for alle faggrupper. Den udfordrer både den enkeltes faglighed og arbejdsgange samt de rammer, som medarbejderne er vant til. Derfor sker udvikling og etablering tæt på de berørte medarbejdere og ledelser – og er samtænkt med den øvrige udvikling i Døgnplejen.

Projektet har også et spor, som skal styrke samarbejdet med Visitationen, som i tæt samarbejde med de delområder har iværksat følgende foreløbige prøvehandlinger på:

 • At ændre de eksisterende mødefora mellem Visitationen og Døgnplejen til en målrettet borgerkonference, hvor visitatorer og medarbejdere fra teamet omkring borgerne mødes i en time hver 14. dag.
 • At Døgnplejens medarbejdere udfylder anvisninger i modsætning til hidtidige praksis, hvor Visitationen gjorde dette.
 • At den visiterede tid er ikke brudt op i enkeltopgaver hos borgerne.

Formålet med disse prøvehandlinger er at sikre, at borgerne får rette støtte på rette tidspunkt, ved at Døgnplejens kendskab til borgerens aktuelle behov indgår.

Hvad viser evalueringen af effekter?

Som det fremgår af evalueringen, kan de foreløbige erfaringer især ses ved fem forhold:

1) Borgeren oplever, at støtten leveres ud fra aktuelle ressourcer og behov:

Indførsel af morgenmøde, hvor observationsnotater og nye informationer gennemgås og koordineres i teamet, betyder, at sundhedsfaglige indsatser bliver iværksat hurtigere.

2) Borgeren oplever professionalisme og genkendelighed i støtten, uanset hvem som kommer:

Ved at sikre koordiner om morgenen bliver medarbejderne bedre klædt på til at komme ud til de enkelte borgere, dette ses i, at medarbejderne ringer færre gange til planlægger i løbet af dagen med spørgsmål om støtte til den enkelte borger.

3) Medarbejderne bruger deres ressourcer og kompetencer godt:

Medarbejderne giver løbende meldinger om, at mere struktur og systematik omkring møder og kompetencer gør godt for fagligheden og skærper fokus på at få bragt den enkeltes ressourcer og kompetencer mere i spil overfor borgerne og i teamet.

4) Medarbejderne arbejder ud fra fælles faglig viden:

Endvidere tillægger medarbejderne morgenmødet stor betydning, fx ved koordinering og sikre fælles viden om borgerne og den faglige sparring. Der er fornyet fokus på at forbedre den faglige dokumentation og anvendelse af Fælles sprog III som metode.

5) Ledelsen kender vores drift og følger tæt op på vores budget og aktivitet

Den justerede mødestruktur giver en platform for lederne, som de anvender i den daglige og faglige ledelse. Øget medansvar til teamet i planlægning skaber også øget gennemsigtighed af fravær og håndteringen af dette. Det betyder at medarbejderne i højere grad dækker ind for hinanden ved fravær.

Kommende udrulning i 2023

På baggrund af evalueringen udrulles selvstyrende teams til resten af Døgnplejen fra 1. marts 2023. I løbet af 2023 skal selvstyrende teams udvikles og udvides med flere elementer, dette indbefatter også elementer ift. et styrket samarbejde med Visitationen. Udvikling af selvstyrende teams skal ske via etablering af en udviklings- og læringskultur, som ikke kun understøtter selvstyrende teams men også den øvrige udvikling i Døgnplejen.

Udviklingen af mere tværfaglige og selvstyrende teams er en kulturændring, som kræver tålmodighed i form af små sikre skridt, hvor medarbejdernes engagement og opbakning sikres undervejs i de enkelte delområder. Derfor vil der fortsat blive arbejdet med afsæt i forbedringsmodellen, hvor medarbejderne sammen med deres nærmeste leder tager ansvar for læring og implementering af fælles løsninger.

Omsorg og ældre vil i slutningen af 2023 få en status for udrulningen af selvstyrende teams i Døgnplejen.

Inddragelse

Inddragelse af Seniorråd vurderes relevant

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet er tilfreds med, atførste del af projektet i Frederikssund kommune vedr. afprøvning af selvstyrende teams er afsluttet.Pr. 1. marts 2023 vil alle øvrige i døgnplejenstarte med selvstyrende teams.

Seniorrådet ønsker projektet må blive til glæde for medarbejdere og kommunens borger

For alle ansatte i døgnplejen betyder det, at teamet selv skal tilrettelægge dagens arbejdetværfagligt.

Borgeren vil opleve, at de møder færre medarbejdere.

Kvaliteten i ydelsen bliver højnet og vil forbedre patientsikkerheden.

Medarbejderne vil opleve større tilfredshed med jobbet. og forhåbentlig vil det medføre et lavere sygefravær.

Seniorrådet vil følge udviklingen tæt og

ser frem til, VIVEs evaluering, i foråret 2023, af alle 25 projekter på landsplan, samt den endelig evaluering af projektet og tager sagen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Evalueringen viser mange gevinster ved at indføre selvstyrende teams både for borgerne og for medarbejderne og Handicaprådet ser frem til at følge den videre udrulning af modellen i Døgnplejen.

Økonomi

Orientering om evaluering af model for selvstyrende teams og kommende udrulning i den øvrige Døgnpleje har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

16Orientering om status på Fremtidens Døgnpleje

Resume

Døgnplejen har i perioden 2021-2022 gennemført en række ændringer under overskriften ”Fremtidens Døgnplejen – udviklingsproces 2021-22”. Døgnplejens ledergruppe har evalueret processen i slutningen af 2022 – og besluttet at videreføre processen i 2023 i let justeret form. Med denne sag får Omsorg og ældre en status for gennemførelse og videreførelse af processen Fremtidens Døgnpleje i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen om status for Døgnplejens udviklingsproces til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Døgnplejen blev i forbindelse med organisationsjusteringen i efteråret 2020 flyttet til et nyoprettet Center for Sundhed og Forebyggelse sammen med de øvrige indsatser i forhold til borgere i eget hjem, som helt eller delvist er forankret i Sundhedsloven. Døgnplejen var på daværende tidspunkt præget af en række udfordringer med patientsikkerheden, økonomien, sygefraværet og det ledelsesmæssigt fokus. I løbet af det første år blev det mere og mere klart, at det var nødvendigt at gennemføre en række initiativer for at sikre Døgnplejen den nødvendige stabilitet og driftssikkerhed. Med afsæt i disse udfordringer igangsatte ledergruppen i Døgnplejen i samarbejde med administrationen en udviklingsproces i 2021. Omsorg og ældre blev orienteret herom ved temamødet 30. marts 2022, hvor udvalget mødte hele ledergruppen i Døgnplejen.

Formålet med processen var at skabe et solidt fundament for den fremtidige udvikling af Døgnplejen. Processen havde derfor i første omgang fokus på at skabe sikker drift med afsæt i fire spor. Der vedlægges et notat, der kort giver en status på processen og den videre proces.

Status på Fremtidens Døgnpleje - Døgnplejens udviklingsproces 2021-22

Nedenfor opsummeres de væsentligste resultater af Døgnplejens udviklingsproces i de seneste to år inden for de fire udviklingsspor.

 1. Høj patientsikkerhed: I løbet af 2021 afgav Styrelsen for Patientsikkerhed flere påbud til Døgnplejen øst- og vest-del. Efter gennemførelse af en målrettet handleplan og en kæmpe indsats fra medarbejdere og ledere ophævede Styrelsen for Patientsikkerhed påbuddene i hele Døgnplejen i løbet af første halvår af 2022 (Velfærdsudvalget/Omsorg og ældre blev løbende orienteret om processen, se fx sag nr. 3 i Omsorg og ældre den 11. januar 2022). Døgnplejen har fortsat fokus på patientsikkerhed, og har i 2. halvår etableret en fælles ny organisering omkring arbejdet med de utilsigtede hændelser. Derudover har Døgnplejen implementeret en ny ordning, hvor alle borgere i Døgnplejen modtager et "kom trygt hjem-besøg" samme dag, som de udskrives. Endelig har Døgnplejen fortsat fokus på at gribe de mange nye opgaver på sundhedsområdet, som fx IV-behandling, hvor Frederikssund Kommune er den kommune i regionen, der gennemførte flest IV-behandlinger i 2022.
 1. Robust organisation: For at skabe en robust og fremtidssikret organisation med fokus på driftssikkerhed og det nødvendige rum til udvikling, blev Døgnplejen reorganiseret pr. 1. januar 2022. Formålet var bl.a. at sikre en tæt opfølgning på ydelserne til borgerne og en mere nærværende personaleledelse i Døgnplejen. I forbindelse med Budgetaftalen for 2022-25 blev der afsat midler til at ansætte tre nye ledere i Døgnplejen for at sænke ledelsesspændet fra de nuværende 44-52 (i aftendistriktet 92) til ca. 30-35 medarbejdere. Samtidig blev der formuleret fem organisations- og ledelsesprincipper, som understøtter den måde, Døgnplejen forventes at arbejde på i de kommende år (se sag nr. x i Velfærdsudvalget den 2. november 2021). I løbet af foråret kom ledergruppen på plads – og i marts begyndte en ny leder af Døgnplejen. Implementering af den nye ledelsesform er blevet understøttet af Sundhedsstyrelsens rejsehold i 2022 – og Døgnplejen oplever i dag en meget tættere personaleledelse.
 1. Attraktiv arbejdsplads: Døgnplejen var i 2021-22 med i det fælles sygefraværsprojekt på ældreområdet i Frederikssund Kommune. Døgnplejen har siden 2020 sænket sygefraværet. Det vel og mærke i nogle år, hvor COVID-19 har påvirket sygefraværet markant i negativ retning i visse måneder. Døgnplejen havde dermed det laveste sygefravær på hele ældreområdet i 2022. Se også Omsorg og ældres sag nr. 131 den 1. december 2022.
 1. Effektiv styring: I efteråret 2021 formulerede Døgnplejen og administrationen en ambitiøs handleplan for at skabe bedre styring i Døgnplejen. Døgnplejen har i 2022 arbejdet intensivt med budgetter og forbrug og iværksat en række initiativer, der medførte, at merforbruget i 2022 blev nedbragt betragteligt i forhold til de foregående år. Omsorg og ældre er løbende ved budgetopfølgningerne orienteret om fremdriften her (senest i sag nr. 109 den 2. november 2022).

Fremtidens Døgnpleje - udviklingsproces 2023

Døgnplejens ledergruppe evaluerede udviklingsplanen ved udgangen af 2022 og aftalte at videreføre udviklingsplanen i 2023 med enkelte justeringer. Med den reviderede udviklingsplan ønsker Døgnplejen at skærpe og understøtte et fokus på borgernes behov og ønsker. Samtidig ønsker Døgnplejen at ruste sig til at tage det nødvendige lederskab på udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Frederikssund Kommune. Dermed suppleres det indadrettede fokus på at sikre stabilitet og driftssikkerhed med et større udsyn og fremsyn i 2023.

De justerede temaer er:

 1. Høj faglig kvalitet, hvor Døgnplejen i 2023 vil gå skridtet videre end patientsikkerhedsarbejdet og styrker hele den faglige kvalitet i indsatsen overfor borgerne.
 2. Én Døgnpleje, hvor Døgnplejen i 2023 vil bl.a. indføre selvstyrende teams i hele Døgnplejen og understøtte arbejdet efter fællesstandarder og retninger.
 3. Godt arbejdsfællesskab, hvor Døgnplejen i 2023 bl.a. sætter fokus på faglig udvikling og nærvær sammen med sygefraværs- og rekrutteringsindsatsen.
 4. Effektiv styring, hvor Døgnplejen videreudvikler og konsoliderer det løbende budgetopfølgningsarbejde.

Under hvert tema er der formueret en række indsatser, som vil blive prioriteret i 2023, jf. vedlagte bilag herfor.

Indførelse af de selvstyrende team i hele Døgnplejen i løbet af foråret 2023 vil understøtte alle fire temaer, og forventes i høj grad at virke som ”udviklingsmotor” for udviklingen i Døgnplejen i de kommende år. Den høje grad af medarbejderinvolvering i de selvstyrende teams forventes også at understøtte den nødvendige kulturforandring i hele Døgnplejen i retning af et større fokus på kontinuitet, behovsorientering og tværfaglighed i levering af ydelserne til borgerne. Se næste sag for processen for indførelse af selvstyrende teams.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Udvalget orienteres her om status på ”Fremtidens Døgnpleje” og de ændringer der er gennemført i 2021-2022.

Vedrørende status på indsatser til borgere i eget hjem er det besluttet at videreføre ”fremtidens Døgnpleje- 2021 -22” med

justeringer for 2023. Her nævnes fokus på 4 områder:

 • Høj patientsikkerhed ved styrkelse af faglig kvalitet i indsats ift. borgere.
 • Robust organisation med ledergruppe på plads og ansættelse af ny leder, der vil være tæt på personalet ifm. etablering af

selvstyrende teams med fælles standarder.

 • Attraktiv arbejdsplads med fokus på faglig udvikling og nærvær i sygefraværs- og rekrutterings øjemed.
 • Effektiv styring med videreudvikling og konsolidering i løbende budgetopfølgning - herunder indførsel af handleplan for bedre styring og deraf følgende nedbragt merforbrug ift. tidligere år.

Seniorrådet tager status på området til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

17Orientering om status på velfærdsteknologiske indsatser bevilget i 2021

Resume

Med denne sag orienteres Omsorg og ældre om effekterne af de velfærdsteknologiske indsatser. Samtidig orienteres om, at evaluering af den politiske proces, i forhold til behandling af puljeansøgningerne, udskydes til 3. kvartal 2023.

Sagen behandles sideløbende i Social og sundhed samt Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Orientering om status og effekter på velfærdsteknologiske indsatser fra den velfærdsteknologiske pulje (2021) tages til efterretning.
 2. Orientering om at evalueringen af den politiske proces i forhold til behandlingen af puljeansøgninger udskydes til 3. kvartal 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet 23. november 2022 (Sag nr. 291) blev det besluttet, at alle involverede udvalg skal modtage en afrapportering/status for de løsninger, der er bevilget midler fra den velfærdsteknologiske pulje. Som følge deraf orienteres Omsorg og ældre, Social og sundhed samt Børn, familier og forebyggelse, Økonomiudvalget og Byrådet om denne sag.

Nedenfor ses en status på de velfærdsteknologiske indsatser, der i 2021 fik midler fra den velfærdsteknologiske pulje.

Intelligente sengebunde medvirker til optimalt brug af særligt nattevagtens tid, medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes tryksår (Omsorg og Ældre)

Soft Tilt har frigivet tid hos personalet til andre opgaver. Særligt nattevagten profiterer af Soft Tilt og oplever, at der frigives tid til andre opgaver. Omsorgscentrene har i forvejen minimumsnormeringer jf. velfærdsudvalgets møde den 10. august 2021 (Sag nr. 105) og budgetanalyse vedr. driften af de kommunale omsorgscentre i Frederikssund Kommune 2022 fra den 23. februar 2022.

Soft Tilt bruges kun sparsomt som APV-hjælpemiddel. Der er dog alligevel tilkendegivelser fra medarbejdere, som oplever, at deres krop aflastes fysisk, når de anvender Soft Tilt. Det skal undersøges om mere oplæring i Soft Tilts manuelle funktioner, kan øge brugen af Soft Tilt som APV-hjælpemiddel.

Soft Tilt har forbedret borgernes nattesøvn, fordi borgerne forstyrres mindre af Soft Tilt end af manuelle vendinger af personalet om natten. Soft Tilt har tillige forbedret helingen/forebyggelsen af tryksår. Ud af 19 borgere, der i en periode havde Soft Tilt, oplevede 18 borgere efter 2 uger lidt effekt på deres tryksår. Efter 4 uger oplevede 7 borgere stor effekt på deres tryksår.

Touchskærme understøtter digital kommunikation til borgere/pårørende og medarbejdere (Omsorg og Ældre, Social og sundhed)

Der er indkøbt i alt 28 touchskærme i størrelsen 43 og 55 tommer. 18 skærme er tilgængelige for borgere/pårørende. 10 skærme er tilgængelige for medarbejdere.

De nye skærme er installeret i forskellige afdelinger på omsorgscentrene og på social- og psykiatriområdet til visning og anvendelse af informations- og kommunikationsplatformen "DialogNet".

DialogNet anvendes til at kommunikere envejs, skriftlig eller via billede- eller videoinformation.

Skærmene har en betydning for at informationen fra en mindre afdeling nemt kan kommunikeres målrettet ud til borgere og medarbejdere. Hermed øges kvaliteten af den samlede information.

Afdelingens information på dialognet kan tilgås med adgangskonto fra andre digitale devices.

Medarbejderne bruger mindre tid på:

- at printe og udskifte fysiske papiropslag, telefonlister, vejledninger, instrukser osv.

- at søge efter opdaterede vejledninger, instrukser, da disse er opbevaret struktureret i DialogNet

- at kommunikere om emner, der ikke er direkte relevante i forhold til det daglige arbejde med borgerne

Borgere/pårørende får et nemt overblik over afdelingens:

- aktiviteter/arrangementer, mærkedage

- nyheder

- praktisk viden fx. madplaner

- galleri

- udbud af opgaver til frivillige

Touchskærmene hænger tilgængelige på både fællesarealer til borgere/pårørende og i personalerum til medarbejderne.

Kommunikationsapp implementeres i 2. og 3. kvartal 2023 (Børn, familie og forebyggelse)

Kommunikationsappen er først endelig blevet godkendt til webtilgængelighed i december 2022. Det har ikke tidligere været muligt at underskrive kontrakt med leverandøren, da det har været nødvendigt at afvente leverandørens tilpasning af kommunikationsappen således, at den lever op til Frederikssund Kommunes krav om tilgængelighed og datasikkerhed. Kontrakt og databehandleraftale forventes at blive godkendt ultimo januar. Derefter planlægges en sag til Økonomiudvalget om frigivelse af midlerne. Herefter følger opsætning, implementering og forankring af kommunikationsappen. Det er forventningen af kommunikationsappen er i drift blandt relevante medarbejder og borgere i 3-4. kvartal 2023.

Center for Familie og Rådgivning forventer flere effekter af denne kommunikationsapp, herunder:

- højere serviceniveau for borgerne via en moderne og mere fleksibel kommunikationsform

- færre afbud grundet automatisk genererede påmindelser til borgerne

- bedre og kortere mødeforløb grundet mulighed for at forberede borgerne bedre til mødernes indhold

- mulighed for at supplere med digital behandling/dialog undervejs i et borgerforløb

Evaluering af den politiske proces i forhold til behandling af puljeansøgninger

På Byrådsmødet den 30. marts 2022 (Sag nr. 59) blev det besluttet, at ansøgninger til velfærdsteknologiske indsatser skal prioriteres af den velfærdsteknologiske programstyregruppe to gange årligt. Herefter skal ansøgningerne præsenteres for relevante fagudvalg, Økonomi og Byråd, før der kan træffes beslutning om fordeling af midlerne. Processen for fordeling og frigivelse af midler skulle evalueres efter et år.

Processen for fordeling og frigivelse af midler har været gennemført en gang i 2022. Programstyregruppen for velfærdsteknologi vurderer derfor, at der ikke er tilstrækkelig med viden og erfaring til at kunne evaluere den administrative og politiske proces i forhold til behandling af puljeansøgninger på velfærdsteknologiområdet.

Programstyregruppen vurderer derfor, at udvalgene skal behandle ansøgninger fra første halvår 2023, før der er grundlag for en evaluering af processen.

Programstyregruppen lægger en sag op til fagudvalgene, Økonomi og Byråd om evaluering af processen i 3. kvartal 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Udvalget orienteres her om effekterne af de velfærdsteknologiske indsatser. Midler blev i 2021 givet til Intelligente sengebunde, der sparer tid for personalet og forhindrer tryksår hos sengeliggende borgere.

Touchskærme, der er tilgængelige for borgere, pårørende og medarbejdere, hvilket sparer tid og giver god kommunikation og tryghed.

Samt kommunikationsapp der implementeres i 2023.

Programstyrgruppen vurderer at der først er viden til en evaluering i 2023

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning samt udskydelse af evalueringen.

Økonomi

Orientering om status og effekter på velfærdsteknologiske indsatser samt udskydelse af evalueringen af den politiske proces i forhold til behandlingen af puljeansøgninger har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

18Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

Meddelelser:

 • Status på udvikling i ventelisterne til plejebolig er vedlagt som bilag.

19Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.