Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 22. november 2022

Ekstraordinært møde Via Teams kl. 09.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F)

Resume

Med denne sag skal udvalget beslutte, hvorvidt man overfor Økonomiudvalg og Byråd vil anbefale, at der fra den velfærdsteknologiske pulje afsættes midler til de projekter, der er ansøgt om indenfor udvalgets område.

Sagen behandles sideløbende i Børn, familie og forebyggelse, Skole, klub og SFO, Social og sundhed, Omsorg og ældre, hvor udvalgene tager stilling til ansøgte projekter indenfor eget område. Efter møderne i de respektive fagudvalg vil beslutningerne blive samlet i en fælles oversigt. Oversigten fremstilles for Økonomi og Byråd med henblik på en endelig beslutning omkring prioritering af samtlige indkomne ansøgninger samt frigivelse af midlerne hertil.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

  1. Projekt (b) elektronisk træningsprogram til borgere, der får hjemmehjælp eller vedligeholdende træning tildeles 200.000 kr. fra den velfærdsteknologiske pulje og at midlerne frigives.
  2. Projekterne Monitor til måling af vitale parametre (d), Arm og bencykel (e) Hjælpemotorer til fælles kørestol (f) Sengebund, der automatisk tipper/vender borger (g) Toiletbadestole med særlig funktion (h) ikke tildeles midler fra puljen.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 2. november 2022, pkt. 104:

Indstillingspunkt 1 Anbefales.

Indstillingspunkt 2 udsættes idet udvalget ønsker en forklaring på overførslen af det uforbrugte forløb.

Udvalget ønsker i øvrigt at man en gang om året får en status/evaluering på hvordan der er gået med tiltagene. Endvidere ønskes skemaet udvidet så man kan se hvilke fagområder tiltagene vedrører. Endeligt skal prioriteringskriterierne fremgå. Udvalget ønsker en lokal rundtur til foråret for at se på velfærdsteknologiske tiltag på området.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V)

Inge Messerschmidt (O)

Ole Frimann Hansen (F)

Beslutning

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal, som følge af Byrådets beslutning på møde den 30. marts 2022 (sag nummer 59), træffe beslutning om, hvilke konkrete velfærdsteknologiske indsatser, indenfor udvalgets område, der skal anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Der er modtaget i alt 8 ansøgninger, til den velfærdsteknologiske pulje, som kan ses i skema nedenfor. Det årlige budget til velfærdsteknologiske indsatser er på 1 mio.fordelt på 500.000 kr. pr. ansøgningsrunde. Der var ingen ansøgninger i første halvår 2022. 457.000 kr. blev besluttet overført til 2023. I budget for 2022 er derfor 543.000 kroner til rådighed for prioritering i 2. runde.

Indenfor Omsorg og Ældre er der modtaget 6 projektansøgninger:

Elektronisk træningsprogram til borgere, der får hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb eller vedligeholdende træning i hjemmet

Elektroniske træningsprogrammer er et af de greb, kommunerne kan bruge for at skabe balance mellem den demografiske udvikling af flere ældre og de social- og sundhedsmedarbejderressourcer, der er til rådighed i kommunerne. (jf. KL´s Ældrekonference 2022)

Med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra Holbæk Kommune forventes det at borgere, via anvendelse af træningsprogrammet, vil kunne vedligeholde deres funktionsniveau, og dermed kunne klare sig bedre i længere tid med mindre støtte fra kommunen. Derved udskydes behovet for mere hjemmepleje, hvilket har en påvirkning på Visitation og Hjælpemidlers budget.

Projektet er et samarbejde mellem den kommunale døgnpleje og afdelingen for visitation og hjælpemidler. Det gennemføres som et mindre projekt i to teams i den kommunale døgnpleje. Såfremt projektet bliver en succes, vil det efterfølgende forventes at kunne opskaleres til hele døgnplejen.

Øvrige ansøgninger på udvalgets område

Programstyregruppe har derudover modtaget følgende ansøgninger til velfærdsteknologipuljen:

d) Monitor til måling af vitale parametre

e) Arm og bencykel

f) Hjælpemotorer til fælles kørestol

g) Sengebund, der automatisk tipper/vender borger

h) Toiletbadestole med særlig funktion

Fælles for disse ansøgninger fra omsorgscentrene er, at der er tale om teknologier, der allerede er afprøvet med god effekt. Programstyregruppen for velfærdsteknologi har lagt vægt på afprøvning af nye velfærdsteknologier, der rummer afprøvning af, for Frederikssund Kommune, nye velfærdsteknologier og anbefaler således, at disse projekter ikke tildeles midler fra velfærdsteknologipuljen. Det bør i stedet afsøges om udgifterne hertil kan afholdes indenfor udvalgets eksisterende budgetramme.

De samlede indkomne ansøgninger

Nedenfor findes en kort beskrives af de indkomne ansøgninger, formålet med teknologien, det ansøgte beløb, området som teknologien skal implementeres i samt programstyregruppens prioritering og begrundelse.)

Programstyregruppen for velfærdsteknologi har lagt vægt på afprøvning af nye velfærdsteknologier. De har derfor prioriteret de velfærdsteknologiske indsatser, der rummer afprøvning af, for Frederikssund Kommune, nye velfærdsteknologier. Begrundelserne fremgår i skemaet nedenfor.

ID

Velfærdsteknologi

Formål

Beløb i alt

Område

Programstyregruppens prioritet og begrundelse

a

Skolerobotter - telepresencerobotter

Understøttelse af børn og unge med Skoleværing

142.850 kr.

Center for familie og rådgivning,

Center for børn og skole

Ja

Ny teknologi med forventet god effekt for borgere

b

Elektronisk træningsprogram til af borgere, der får hjemmehjælp eller vedligeholdende træning

Øge den generelle muskelstyrke, balance hos borger

200.000 kr.

Døgnplejen og Træningsenheden/

Center for sundhed og forebyggelse

Ja

Ny teknologisk indsats med forventet god effekt for både borger og kommune

c

Apps til træning af borgere med faldtendens eller inkontinens

Mulighed for vejledning og selvtræning til borgere via kommunens hjemmeside

200.000 kr.

Træningsenheden/

Center for sundhed og forebyggelse

Ja

Ny teknologi med forventet god effekt for både borger og kommune

d

Monitor til måling af vitale parametre

Målinger af puls, temperatur, blodtryk, respiration mhp. at øge patientsikkerheden

244.000kr.

Omsorgscentre/

Center for Voksenstøtte og Ældre

Nej

Teknologi er afprøvet med god effekt. Det anbefales at udgiften afholdes indenfor områdets eksisterende budgetramme

e

Arm og bencykel

Motion for ældre med gangbesvær eller kørestolsbrugere

21.500 kr.

Omsorgscenter Solgården/

Center for Voksenstøtte og Ældre

Nej

Teknologi er afprøvet med god effekt. Det anbefales at udgiften afholdes indenfor områdets eksisterende budgetramme

f

Hjælpemotorer til fælles kørestol

Aflastning af arbejdsmiljø

At kunne gå ture udenfor med borgere mhp. øge livskvalitet

50.000 kr

Omsorgscenter Tolleruphøj/

Center for Voksenstøtte og Ældre

Nej

Teknologi er afprøvet med god effekt. Det anbefales at udgiften afholdes indenfor områdets eksisterende budgetramme

g

Sengebund, der automatisk tipper/vender borger

Medvirker til forebyggelse af borgers tryksår på kroppen i liggende stilling. Aflastning af arbejdsmiljø.

149.875 kr.

Omsorgscentre:

De tre ege,

Nordhøj,

Solgården, Pedershave/

Center for Voksenstøtte og Ældre

Nej

Teknologi er afprøvet med god effekt. Det anbefales at udgiften afholdes indenfor områdets eksisterende budgetramme

h

Toiletbadestole med særlig funktion

Aflastning af arbejdsmiljø

71.607 kr

Omsorgscentre:

De tre ege,

Nordhøj, Solgården, Pedershave/

Center for Voksenstøtte og Ældre

Nej

Teknologi er afprøvet med god effekt. Det anbefales at udgiften afholdes indenfor områdets eksisterende budgetramme eller standard toiletbadestol benyttes.

Der er ansøgninger for i alt

1.079.835 kr

Budget til rådighed i 2022

543.000 kr

Formål og ramme for prioritering

Midlerne til velfærdsteknologiske indsatser er prioriteret til:

1. afprøvning af nye velfærdsteknologier til enkelt afprøvninger (prøvehandlinger og valg af ”rette model”)

2. indkøb i forbindelse med en opskalering af en velafprøvet teknologi (overgangen til implementeringsprojekt, hvor der indkøbes flere af den udvalgte teknologi til implementering)

Teknologierne skal medvirke til at følgende formål opnås:

  • Bedre oplevet kvalitet for borgere med behov for understøttelse til at kunne udfolde sig personligt og leve et selvstændigt, frit og værdigt liv i trygge rammer.
  • Bedre arbejdsmiljø og -glæde blandt medarbejderne. Velfærdsteknologi spiller en vigtig rolle i at gøre arbejdslivet mere skånsomt og attraktivt.
  • Bedre udnyttelse af de kommunale/offentlige ressourcer.

Dokumentet ”Ramme for ansøgning om midler til velfærdsteknologiske indsatser” uddyber rammen for prioriteringer af velfærdsteknologiske indsatser i Frederikssund Kommune. Dokumentet er bilagt.

Opfølgning på velfærdsteknologiske indsatser

Når en velfærdsteknologi er afprøvet og evt. implementeret evalueres velfærdsteknologien. Det undersøges, om der er et match mellem organisationen, teknologi, borger og økonomi. I evalueringsrapporten tages også stilling til et fremtidigt brug af velfærdsteknologien. Såfremt det besluttes at teknologien skal udbredes yderligere inden for området (opskalering) udarbejdes en særskilt plan for finansiering og implementering.

Supplerende sagsfremstilling til ekstraordinært møde i Omsorg og ældre den 22. november 2022.

Økonomi og budget i den velfærdsteknologiske pulje i 2022.

I sagen ovenfor er angivet at der er 1 mio. årligt til velfærdsteknologiske indsatser. Det præcise beløb er: 1.042.000 kr. i 2022.

Det beløb, der er angivet til overførsel til 2023 på 457.000 kr. i sagsfremstillingen, er derfor ikke helt korrekt. Det korrekte beløb er 500.000 kr. idet der henvises til budgetopfølgning tidligere på året.

I forbindelse med budgetopfølgningen, på Byrådets møde den 2. juni 2022 (sag nr. 114) blev det besluttet, at udskyde bruttoanlægsudgifter fra 2022 til 2023 for at sikre overholdelse af anlægsrammen. Herunder 500.000 kr. til digitalisering med fokus på velfærdsteknologi.

Det betyder, at programstyregruppen for velfærdsteknologi har 542.000 kr. til disposition i puljen 2022.

Inddragelse

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Såfremt projekt "Elektronisk træningsprogram" tildeles midler fra den velfærdsteknologiske pulje vil de samarbejdende centre inddrage både medarbejdere og borgere i implemteringsfasen.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådets 4 medlemmer af byrådet afventer udvalgenes stillingtagen til sagen.Handicaprådets øvrige medlemmer er enig i at prioritere projektet b ud fra dets forebyggende potentiale.Det er vigtigt at stille teknologierne til rådighed for alle borgere, som måtte ønske at forbedre deres sundhedstilstand og derved forhindre at sygdom opstår. Herved bliver det også muligt at udnytte kommunens ressourcer bedre.Derudover har vi noteret os, at programstyregruppen har lagt vægt på afprøvning af NYE teknologier, hvorfor projekterne d,e,f,g og h, som er kendte og velafprøvede teknologier, ikke anbefales støttet via denne pulje. Handicaprådet er dog enig i, at der er tale om nyttige og spændende teknologier og anbefaler derfor, at udgifterne hertil afholdes inden for udvalgets eksisterende budgetramme.

Seniorrådets høringssvar:

Indenfor en ramme på kr. 543.000 i budget til velfærdsteknologiske indsatser foreslås der afsat kr. 200.000 til hver af punkterne -B: Elektronisk træningsprogram til borgere, der får hjemmehjælp eller vedligeholdende træning, og -C: Apps til træning af borgere med faldtendens eller inkontinens.

Seniorrådet er enigt i prioritering af afsætning af midler til forsøg med anvendelse af disse 2 velfærdsteknologiske teknologiske tiltag.

Det er imidlertid Seniorrådets forhåbning, at der også findes midler til at iværksætte forsøgsordninger med de øvrige forslag til velfærdsteknologi, idet det drejer sig om beskedne beløb, der potentielt kan have stor effekt.

Der var afsat et tilsvarende beløb i første halvdel af finansåret uden at der blev fremsat forslag til anvendelse, hvorfor beløbet blev overført til 2023. Det undrer Seniorrådet, at man ikke kan anvende en del af denne ramme til iværksættelse af forsøg med de øvrige relevante forslag til velfærdsteknologi, herunder arm- og bencykel, automatisk sengebund og toiletbadestol, i alt mindre end kr. 250.000, i indeværende finansår.

Seniorrådet ser frem til en evaluering af resultaterne af disse forsøgsordninger, idet det må stå klart, at velfærdsteknologiske tiltag kan understøtte - men ikke erstatte - den personlige assistance til en stor gruppe af ældre borgere.

Seniorrådet er af den opfattelse, at megen ny teknologi kan hjælpe borgerne til en mere fri og værdig tilværelse.

Økonomi

Anbefaling vedrørende tildeling af midler fra den velfærdsteknologiske pulje holdes inden for eksisterende budgetmæssige rammer på Økonomiudvalget og har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

Meddelelser:

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.