Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 05. maj 2022

Byrådssalen kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

41Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

42Beslutning om parkeringspladser ved Lundebjerggård

Resume

Aktivitetscentret Lundebjerggård ønsker at få at etableret flere parkeringspladser på bagsiden af bygningen på Solvej samt at få fjernet cykelskur, der er placeret her.

Økonomiestimat og forslag til parkeringsmuligheder fremstilles i denne sag.

Indstilling

Centerchef for Kultur og Fritid indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Sagen drøftes og der træffes beslutning om eventuel oversendelse til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For at sagen oversendes til budgetforhandlingerne stemmer: Susanne Bettina Jørgensen (A), Jesper Wittenburg (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Inge Messerschmidt (O), Morten Skovgaard (V) og Maibritt Møller Nielsen (D).

Imod stemmer Ole Frimann Hansen (F) med begrundelse i at han ønsker flere ældre der cykler og han foreslår i den forbindelse at der etableres ladestik til elcykler i cykelskuret.

Flertallet i udvalget ønsker, at der over tid etableres flest mulige parkeringspladser på arealet og tager derfor ikke stilling til en konkret model og ej heller til hvornår opgaven kan udføres.

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Aktivitetscentret Lundebjerggård har et ønske om at få fjernet cykelskur på bagsiden af bygningen på Solvej og i stedet få etableret parkeringspladser.

Ifølge Centerrådet for Lundebjerggård, bliver skuret ikke brugt, bl.a. fordi mange af brugerne/de frivillige er gangbesværede ældre, der ikke cykler til og fra aktivitetscentret. Formanden oplyser endvidere, at de flere gange har oplevet, at skuret bliver brugt som et opholdssted for unge om aftenen og i weekenderne.

Centerrådet oplever et stigende behov for flere parkeringspladser, især for de frivillige, der hjælper til i køkkenet, og som bruger indgangen bag om huset.

Frederikssund Kommune har en aftale med Odd-Fellow Logen Nr. 69 Frederik Den 3. på Lundevej om, at når der afholdes større arrangementer eller lign., kan besøgende/brugerne til Lundebjerggård gøre brug af logens store parkeringsplads, vel at mærke når logen ikke selv har arrangementer, møder eller andet. Logen og Lundebjerggård er i løbende dialog omkring brugen af logens parkeringspladser.

Administrationen har fået udarbejdet tre forslag vedr. etableringsmuligheder af parkeringspladser, hvor det nuværende cykelskur er placeret. Via Trafik har udarbejdet de tre forslag på opførelse af parkeringspladser samt den dertilhørende økonomi.

De tre forslag er vedhæftet som bilag til sagen. Kommunale Ejendomme peger på forslag 1 eller 2 som evt. løsningsmodel.

Anlægsøkonomi:

Administrationen vurderer, at projektet kan gennemføres for kr. 350.000 eksl. moms inkl. evt. uforudsete udgifter. Den økonomiske ramme gør sig gældende for begge forslag.

Kommunale Ejendomme vurderer, at skuret er i god stand, men at der er tale om et behovsskifte. Der skal tages højde for de kommende affaldsgårde, der skal etableres på kommunale ejendomme i det kommende løsningsforslag. Placering af affaldsgårde på Lundebjerggård er endnu ikke valgt og forventes afklaret tidligst i forsommeren. Affaldsgårdene forventes etableret i 2024.

Administrationen har tidligere afsøgt mulighederne for finansiering indenfor udvalgets egne rammer, dette har vist sig ikke at være en mulighed. Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter, om det er en sag, de ønsker skal bringes med i budgetforhandlingerne med henblik på at afsætte anlægsmidler til projektets gennemførelse.

Centerchef for Kultur- og Fritid Anders Munch Skovgren og Frivillighedskonsulent Katrine Hastrup Jakobsen deltager under punktets behandling.

Inddragelse

Høringssvar fra Centerrådet på Lundebjerggård:

Centerrådet skriver: "Centerrådet har den 28. januar 2022 holdt møde og peger på den p-løsning bag centret med 4 skråparkeringer, da vi så kan holde/fylde op bag hinanden dvs. 7-8 pladser.

Rådet påpeger, at vi også bagved risikerer, at de omkringliggende højhuses gæster og gæster til lægehuset kan benytte pladserne, hvis ikke der kommer skilte, som påpeger, at pladserne tilhører Lundebjerggård".

(Løsningsforslag nr. 3).

Handicaprådet og Seniorrådet er høringsparter i sagen. Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har ingen kommentarer til forslaget.

Seniorrådets høringssvar:

Omsorg og ældre skal tage stilling til Aktivitetscentret Lundebjerggårds ønske om at få fjernet cykelskuret og i stedet få lavet parkeringspladser.

Centerrådet ønsker den model, hvor der er fire skråparkerings-pladser.

Seniorrådet anbefaler at forslaget oversendes til budgetforhandlingerne.

Økonomi

I så fald anlægsprojektet ønskes gennemført skal det afholdes inden for eksisterende anlægsramme.

Det vil sige, at der vil skulle foretages en tilsvarende budgetreduktion på et andet anlægsprojekt.

Bilag

43Beslutning om godkendelse af handleplan for 2022 for demensstrategi

Resume

Det daværende Velfærdsudvalg godkendte 5. oktober 2021 Demensstrategi 2021-2025. Omsorg og ældre forelægges i denne sag en plan for, hvordan strategien udmøntes i 2022 og årene fremover. Omsorg og ældre skal derudover tage stilling til, om der skal fremsendes et nyt forslag om transport til demensramte til budget 2023-2026.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Handleplanen for 2022 for demensstrategien godkendes. De handlinger der evt. kræver tilførsel af ressourcer udsættes til 2023 og kan indgå som elementer i drøftelserne i forbindelse med budget 2024-2027
 2. Beslutningen om transport til demensramte udsættes til 2023.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt idet udvalget ønsker forelagt en sag igen når ressourceforbruget til de udskudte tiltag foreligger.

Indstillingspunkt 2: Godkendt idet udvalget grundet økonomien på ældreområdet må prioritere i ressourceforbruget.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Ole Frimann Hansen (F)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunens Demensstrategi 2021-2025 blev godkendt af Velfærdsudvalget på møde den 5. oktober 2021 (sag 133). Demensstrategien er vedlagt sagen som bilag.

Demensstrategien skal sikre, at borgerne modtager en tidlig og rehabiliterede indsats, som er central for, at man længst muligt kan leve et selvstændigt liv på trods af en demenssygdom. Både demensramte og deres pårørende skal kunne indgå i trygge og meningsfulde fællesskaber, og kommunens indsats skal hjælpe til, at hverdagslivet fungerer, så den demensramte og de pårørende kan opretholde en meningsfuld hverdag. Endelig sætter strategien fokus på, at borgerne skal møde medarbejdere, der har viden om demens, når de modtager støtte og pleje fra kommunen.

I forbindelse med godkendelsen foreslog administrationen at udarbejde en handleplan for demensstrategien, som skulle forelægges udvalget i 1. kvartal 2022. Administrationens forslag til en handleplan for demensstrategien er vedlagt sagen som bilag.

Forslag til handleplan for 2022

Demensstrategien indeholder fire overordnede temaer, og under disse ligger en række forskellige indsatser. Administrationen foreslår med handleplanen, at der i 2022 især arbejdes med følgende indsatser:

Tema 1: En tidlig og rehabiliterende indsats:

 • Indsats 1.1: Arbejde med hverdagsrehabilitering og træning, så dine færdigheder vedligeholdes: Der etableres et tilbud om holdtræning til demensramte.
 • Indsats 1.2: Sikre at medarbejdere i kommunen, der typisk vil møde dig, som har begyndende demens, har basal viden om demenssymptomer og om tilgang til demensramte: Relevante frontmedarbejdere i Job og Rådgivning samt på socialområdet undervises i demens.
 • Indsats 1.3: Informere tydeligt på kommunens hjemmeside om tilbud til dig, som er ramt af demens: Kommunens hjemmeside opdateres og kvalitetssikres.

Tema 2: Trygge og meningsfulde fællesskaber:

 • Indsats 2.1: Støtte dig til at kunne deltage i almene forenings- eller idrætstilbud: Lokale foreninger tilbydes undervisning om demens.
 • Indsats 2.2: Tilbyde undervisning til erhvervslivet, der møder mennesker med demenssygdom i hverdagen, med henblik på at understøtte et demensvenligt lokalsamfund: Lokale virksomheder tilbydes undervisning om demens.
 • Indsats 2.4: Videreudvikle kommunens dagtilbud til dig, som er ramt af demens, mod et tværfagligt og differentieret tilbud med meningsfulde aktiviteter: Der en udarbejdes en analyse af mulighederne for placering og indretning af daghjemmene. Demensdaghjemmet arbejder samtidig med at udvikle tilbuddet inden for de nuværende fysiske rammer.

Tema 3: Støtte til den demensramte og pårørende, så hverdagen fungerer:

 • Indsats 3.2: Tilstræbe, at der er tilbud målrettet yngre demensramte og hjemmeboende børn af demensramte: Frederikssund Kommune deltager i samarbejdet omkring Rådgivnings- og aktivitetscentret i Hillerød, som har tilbud til yngre borgere med demenssygdomme.

Tema 4: Høj faglighed og sammenhængende forløb:

 • Indsats 4.2: Sikre at du oplever et koordineret forløb: Der skal arbejdes med at styrke den såkaldte forløbskoordination, så borger og pårørende gennem hele forløbet oplever kvalificeret rådgivning, sparring og koordination, og at de altid ved, hvem de skal kontakte.
 • Indsats 4.3: Tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens principper for arbejdet med demensramte for at understøtte høj faglighed og en ensartet tilgang til den enkelte borger: Der skal arbejdes med undervisning i demens til medarbejderne på omsorgsområdet.

Indholdet i indsatserne samt tidsplan for arbejdet i 2022 beskrives nærmere i handleplanen. De handlinger der evt. kræver tilførsel af ressourcer udsættes til 2023 og kan indgå som elementer i drøftelserne i forbindelse med budget 2024-2027

Kommunens demenskonsulenter vil desuden på udvalgsmødet give en introduktion til demensområdet i Frederikssund Kommune.

Transport til demensramte

Som led i arbejdet med demensstrategien blev det daværende Velfærdsudvalg på møde 10. august 2021 (sag 110) forelagt et forslag om at tilbyde transport til demensramte. Velfærdsudvalget besluttede, at forslaget undersøges nærmere inden endelig beslutning.

Forslaget indebar et tilbud om transport til og fra en fast ugentlig aktivitet. Målgruppen var borgere med demenssygdom eller demenssymptomer, der bor i egen bolig, og som i dag ikke deltager i aktiviteter, fordi de er afskåret fra dette på grund af transporten.

Forslaget udsprang af demensstrategiens tema 2: Trygge og meningsfulde fællesskabet. Baggrunden var, at en del demensramte borgere ikke længere formår at køre bil eller anvende offentlig transport og derfor afskæres fra at deltage i aktiviteter og fællesskaber uden for hjemmet, hvilket giver risiko for ensomhed og mistrivsel.

Forslaget indebar, at 100 borgere transporteres ugentligt. Antallet med behov for transport blev anslået på baggrund af demenskonsulenternes kendskab til målgruppen og med udgangspunkt i, at tilbuddet især er relevant for borgere, der er i starten af deres demensforløb. Den årlige udgift blev estimeret til 2,65 mio. kr. Administrationen anbefalede, at forslaget ikke indgik i budgetforhandlingerne, da udgiften per borger var meget høj.

Uddybende bemærkninger til forslag om transport.

Borgere, der ikke kan anvende offentlig transport på grund af bevægelseshandicap eller synshandicap, kan søge om individuel handicapkørsel efter § 11 i Lov om trafikselskaber, hvilket giver mulighed for kørsel til fritidsformål. Borgere, som er afskåret fra at bruge offentlig transport på grund af demens, er ikke sikret samme mulighed for kørsel. Andre kommuner oplever samme udfordring i forhold til, at borgere med demens mangler mulighed for transport. Et tilbud om ugentlig transport ville delvist sidestille borgere med demens og borgere, der kan bevilges individuel handicapkørsel.

En forsøgsordning i 2019-2021, hvor en række kommuner fik mulighed for at tilbyde transport til borgere med en demensdiagnose, har vist, at kun 10 % af borgerne benyttede sig af transporten, og at de borgere, der benyttede ordningen, langt fra gjorde det hver uge. Ordningen blev dog afprøvet under Corona-pandemien, hvor særligt ældre og sårbare borgere over en meget lang periode afholdt sig fra at deltage i sociale aktiviteter, og derfor er der en stor usikkerhed i forhold til hvor mange, der vil benytte sig af kørsel under normale omstændigheder.

Alligevel vurderer administrationen på baggrund af erfaringerne fra forsøgsordningen, at borgerne vil benytte en kørselsordning i mindre omfang end forudsætningen i det forslag, der blev forelagt for det daværende Velfærdsudvalg i august 2021. Hvis forslaget bringes ind i budget 2023-2026, anbefales det derfor at reducere budgetønsket til 1,3 mio. kr., svarende til en halvering af det oprindelige oplæg.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har tidligere udtrykt tilfredshed med, at der i demensstrategien også er kommet fokus på den pårørendes – såvel ressourcer som behov – hvilket også bør slå igennem i handleplanen. En demenssygdom betyder en stor forandring for hele familien – og da demensramte desværre ofte gradvis taber deres funktionsevne, bliver de pårørende helt centrale for deres hverdagsliv.

Derfor er det vigtigt, at de pårørende også indtænkes i såvel informationsindsatsen (1.3) som i vejledningen om hjælpemidler/velfærdsteknologi (1.5).

Med hensyn til løsning af praktiske problemer (3.3) til f.eks. forsørgelse, ansøgning og flytning vil vi foreslå en alternativ formulering, så sætningen ” hvis der ikke er pårørende, der kan hjælpe” slettes, dels fordi man ikke kan forvente, at alle pårørende kan løfte denne opgave – og dels fordi sætningen er overflødig: hvis den demensramte har behov for praktisk hjælp, skal denne gives uanset borgerens familiesituation i øvrigt.

Transport

Hvis den demensramte skal kunne leve op til målsætningen om at ” bevarer sine muligheder for at leve et selvstændigt liv på trods af demenssygdommen”, er det helt afgørende, at kørsel bliver en del af handleplanen. Transport er en absolut forudsætning for, at demensramte borgere kan indgå i de beskrevne fællesskaber og derigennem få et meningsfuldt hverdagsliv. Det er velkendt, at demensramte typisk mister evnen til at orientere sig i det offentlige rum og derfor ikke er i stand til selv at transportere sig til en aktivitet. Endelig er det rimeligt at indføre en kørselsordning, så demensramte kan blive

sidestillet med øvrige borgere, der kan bevilges individuel handicapkørsel.

Handicaprådet ser derfor transport som en absolut nødvendighed for at kunne leve op til målsætningerne i demensstrategien – og kan ikke anbefale, at beslutningen herom udsættes til 2023.

Seniorrådets høringssvar:

Omsorg og ældre skal her godkende Handleplan 2022 for demensstrategi samt transportordning for demente.

Seniorrådet kan tilslutte sig den forelagte plan for at styrke indsatsen på demensområdet i 2022.

I planen indgår under pkt. 2.1 muligheden for at deltage i foreningsarrangerede aktiviteter. Det undrer i denne forbindelse Seniorrådet, at man ikke følger dette punkt op ved at etablere en kørselsordning i 2022, men udskyder denne til senere. Det anføres, at en sådan ordning kun forventes benyttet i begrænset omfang, men Seniorrådet finder ikke, at dette begrunder en udskydelse af etableringen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

44Beslutning om procesplan for dimensionering og placering af daghjem

Resume

I denne sag forelægges Omsorg og ældre en procesplan for afdækning af dimensionering og placering af daghjem med henblik på at godkende procesplanen. Byrådet har tidligere fået forelagt en analyse vedr. placering i et kommende sundhedshus. Omsorg og ældre præsenteres her for yderligere to mulige placeringer af daghjemmet med henblik på at igangsætte en foranalyse.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Godkende procesplan for afdækning af dimensionering og placering af daghjem.
 2. Godkende at der ud over en placering i et kommende sundhedshus arbejdes videre med at afdække mulige placeringer på Jægerspris Administrationscenter og på Østergården.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 godkendt.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Ole Frimann Hansen (F)

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for Budget 2021-2024 ønskede forligspartierne at skabe nogle mere optimale rammer for både demens og somatisk daghjemstilbud, og at dette samtidig skulle vurderes, om antallet af daghjemspladser skulle udvides. Derfor ønskede forligspartierne undersøgt, om der var mulighed for at etablere et nyt daghjemstilbud på Dybendal, Frederikssund Hospital, med mulighed for inden- og udendørsaktiviteter samt mulighed for træning.

Undersøgelsen af muligheden for placering af daghjemmene på Dybendal indgår i Budgetanalyse af nyt sundhedshus, som indgik som en del af budgetmaterialet i forbindelse med Budget 2022-2025. Budgetanalysen er vedlagt som bilag.

I budgetaftalen for Budget 2022-2025 blev aftalepartierne enige om at sikre et bedre daghjemstilbud (daghjem for borgere med demens og somatiske daghjem). Der blev således afsat 0,3 mio. kr. til forundersøgelser af mulige placeringer, indretninger og afledte konsekvenser i 2022 omfattende rådgivning, behovsafklaring, skitseforslag og kvalificering i MED-udvalg, pårørenderåd, ældreråd. Endvidere skal der ske en afklaring af, hvordan den fremadrettede ledelsesmæssige forankring af daghjemmene skal være. Der blev afsat 11,7 mio. kr. i anlægsbevilling i 2023 til at etablere et bedre daghjemstilbud.

I denne sag forelægges Omsorg og ældre en procesplan for afdækning af dimensionering og placering af daghjemmene, jf. Budgetaftale 2022-2025. Procesplanen er vedlagt sagen som bilag. Procesplanen er med forbehold for, hvorvidt RUM har mulighed for at udføre opgaven i det foreslåede tidsrum.

Daghjemmenes nuværende organisering og kapacitet

Daghjemmene er placeret på Østergården i Frederikssund og består af et somatisk daghjem og et demensdaghjem. Vedlagt som bilag til sagen er gældende kvalitetsstandarder samt pjecer for daghjemmene.

Formålet med det somatiske daghjem er at give støtte og rehabilitering med henblik på at udvikle eller fastholde et funktionsniveau. Målet er at yde en indsats på det fysiske, psykiske og sociale område, så borgerne oplever mere livskvalitet og mening i hverdagen. Demensdaghjemmet har til formål at give samvær og nærhed til borgere med demenssygdom. Samtidig skal tilbuddet understøtte, at borgerne kan skabe netværk og forebygge social isolation samt aflaste ægtefæller som passer borgerne. Formålet med begge daghjem er desuden at aflaste pårørende.

På daghjemmene er der aktiviteter som fx gymnastik, dans, musik, sang, madlavning/bagning og korte gåture. Endvidere modtager brugerne træning fx i at varetage daglige gøremål, og nogle modtager også vedligeholdende træning understøttet af daghjemmets terapeuter eller af det øvrige personale.

Tilbuddet er åbent på hverdage mellem kl. 9.30 og 15.30 og der er ca. 14 medarbejdere på arbejde i løbet af dagen.

På daghjemmet er der plads til i alt 42 brugere dagligt, heraf 24 på demensdaghjemmet og 18 på somatisk daghjem. Da der kan være afbud, vil der være i størrelsesordenen 40 brugere på daghjemmet en given dag. Da borgere visiteres til at være på daghjem en til fem dage om ugen, er antallet af brugere tilknyttet daghjemmet højere end antallet af pladser. Pr. 1. marts 2022 er der således visiteret i alt 115 borgere, heraf 56 på demensdaghjem og 60 på somatisk daghjem.

Brugerne af somatisk daghjem er borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende støtte, pleje og omsorg, og som ikke bor i plejebolig. Ledelsen på daghjemmet oplyser, at langt over halvdelen af borgerne på somatisk daghjem har en eller anden grad af demenssygdom eller demenslignende symptomer. Brugerne af demensdaghjemmet er borgere, der har demenssygdom eller demenslignende symptomer, og som er hjemmeboende.

Daghjemmene er en del af den samlede tilbudsvifte til ældre borgere og borgere med demens, som har behov for støtte fra kommunen til at kunne fastholde et selvstændigt liv længst muligt. Man kan placere kommunens tilbud og indsatser på en såkaldt "indsatstrappe", hvor omfanget af støtte er højest på de øverste trin af trappen. Eksempelvis befinder Råd og vejledning samt bevilling af hjælpemidler sig på de nedre trin af indsatstrappen. På de øverste trin befinder sig for eksempel midlertidige pladser og plejeboliger. Daghjemmene befinder sig typisk på trinene før plejebolig og bidrager til - typisk i kombination med hjemmepleje - at man som borger kan blive længst muligt i eget hjem, da man med en mindre indgribende indsats kan få støtte til at fastholde sit funktionsniveau.

Brugerne kan få tilbudt kørsel til og fra daghjemmet mod en egenbetaling, og typisk benytter alle borgere dette tilbud. Kun undtagelsesvis er der borgere med bopæl helt tæt på Østergården, der selv transporterer sig til og fra daghjemmet.

Fremtidigt behov for pladser

Ifølge Frederikssund Kommunes befolkningsprognose forventes antallet af 65+ årige i Frederikssund Kommune at stige fra ca. 11.000 i 2021 til ca. 13.000 i 2030, hvilket svarer til en samlet stigning på 18%. Det er estimeret, at antallet af ældre borgere med demens i Frederikssund Kommune forventes at stige fra 760 i 2021 til 1.200 i 2030, svarende til en stigning på 58%. Dette i sig selv indikerer, at der kan være behov for flere pladser på daghjemmet. Det er dog ikke belyst, om udviklingen i den generelle sundhedstilstand i den ældre del af befolkningen er af en sådan karakter, at dette i sig selv vil betyde en mindre interesse for at komme på daghjem.

Som tidligere nævnt bidrager daghjemmene til at borgere kan blive længst muligt i eget hjem, da de med en mindre indgribende indsats kan få støtte til at fastholde deres funktionsniveau. Såfremt kapaciteten på denne indsats skal kunne følge befolkningsudviklingen, vil det med al sandsynlighed være nødvendigt at udvide antallet af pladser.

Pr. april 2022 er der i alt 23 borgere på venteliste til somatisk daghjem. Seks af disse borgere kommer allerede i daghjemmet, men ønsker flere dage. Pr. januar 2022 er 17 borgere på venteliste til demensdaghjem. Seks af disse borgere kommer allerede i demensdaghjemmet, men ønsker flere dage.

Det er ikke tilladt for kommunen at have venteliste til daghjem, men de fysiske rammer på Østergården gør det ikke muligt at øge antallet af pladser. Borgere på venteliste tilbydes i nødvendigt omfang aflastning i hjemmet i ventetiden.

Indretning

Brugerne af daghjemmene kan profitere af forskellige former for indretning. Et forbedret daghjemstilbud kan eksempelvis indrettes med følgende muligheder:

 • Udendørsfaciliteter, som have eller terrasse
 • Sansehave og/eller sanserum
 • Mulighed for at afskærme sårbare borgere
 • Køkken til produktion af mad på stedet
 • Café for ikke visiterede borgere, der kan fungere som indslusningstilbud
 • Træningsfaciliteter
 • Kreativt værksted
 • Personalefaciliteter
 • Udvidede toiletfaciliteter.

De forskellige ønsker til indretning skal kvalificeres som led i afdækningen af mulige placeringer og holdes i forhold til den afsatte anlægsramme.

Proces for afdækning af dimensionering og placering af daghjemmene

For at afdække mulige placeringer af daghjemmene har administrationen kontaktet RUM med henblik på at drive en proces, der skal afdække indhold og dimensionering af et bedre dagtilbud.

RUM har skitseret en proces med følgende indhold:

 • Indledende workshop med deltagelse af brugere, pårørende, Seniorrådet, Omsorg og ældre samt administrationen, ledere og medarbejdere i daghjemmene.
 • På baggrund af workshoppen udarbejder RUM en foranalyse/skitseprojekt, der klarlægger den potentielle dimensionering og indhold af et forbedret daghjemstilbud på to specifikke matrikler. Foranalysen skal også undersøge fremtidigt behov og indhold i daghjemmene set i forhold til den samlede tilbudsvifte på området.
 • Foranalysen vil blive forelagt politisk behandling i Omsorg og ældre, hvorefter denne sendes i høring i MED-udvalg, pårørenderåd og Seniorråd.
 • Efterfølgende skal foranalysen godkendes i Omsorg og ældre, Økonomiudvalget og Byrådet, hvor der samtidig indstilles til projektering med henblik på at etablere det nye daghjemstilbud i 2023 med ibrugtagning primo 2024.

Fokusering af afdækning

Med de afsatte midler vil det være nødvendigt at etablere daghjemmene i eksisterende kommunale bygninger, der delvist kan ombygges og indrettes til daghjem.

Daghjemmene opererer i dag på ca. 696 kvadratmeter, hvoraf ca. 340 kvadratmeter udgør selve daghjemmet, mens de øvrige kvadratmeter udgøres af flere fællesrum, der deles med Klub Stjerneskud. Dertil kommer også en café på 196 kvadratmeter, som kan benyttes af daghjemmene.

På den baggrund har administrationen afsøgt mulige placeringer af daghjemmene og foreslår, at de kan placeres følgende steder:

 • Administrationsbygningen i Jægerspris
 • Østergården i Frederikssund

På baggrund af den afsatte ramme på 0,3 mio. kr. til forundersøgelser af mulige placeringer, indretninger og afledte konsekvenser, er det administrationens indstilling til udvalget, at der arbejdes videre med en foranalyse hvor de to placeringers egnethed til formålet undersøges og beskrives. Efterfølgende vil foranlysen sammen med analysen vedr. placering i et kommende sundhedshus blive forelagt byrådet til endelig afgørelse.

Administrationsbygningen i Jægerspris

Administrationsbygningen i Jægerspris på Parkvej 1 (tidligere Jægerspris Rådhus) ligger på en grund på cirka 1,4 hektar med boliger til den ene side og institutioner til den anden. Arealet i administrationsbygningen er 2.301 kvadratmeter og daghjemmene vil ikke alene kunne udfylde bygningen. Det kan overvejes at indflytte andre kommunale funktioner for at udnytte bygningens øvrige kvadratmeter.

Administrationsgrunden er placeret i en støjkonsekvenszone, hvilket medfører, at den gældende lokalplan ikke kan ændres. Det skal således afklares, hvorvidt daghjem kan etableres inden for den gældende lokalplan, der foreskriver, at delområde II, som rådhusbygningen ligger i, må anvendes til ”offentligt formål (plejehjem, rådhus, børneinstitution m.v.)”.

Østergården

Østergården ligger på Frederiksborgvej 8 i Frederikssund blandt villaer og en børnehave. Ud over daghjemmene er afdelingerne Voksenstøtte, Visitation og Hjælpemidler, Døgnplejen, Sygeplejen, Klub Stjerneskud samt staben for Voksenstøtte og Ældre placeret på Østergården.

Daghjemmene kan forblive på Østergården ved at istandsætte eller ombygge de nuværende rammer. Såfremt, at eksempelvis Døgnplejen eller Sygeplejen flytter til andre matrikler, vil det ligeledes være muligt at udvide kapaciteten af daghjemmene på Østergården.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

De politisk valgte medlemmer af Handicaprådet er ikke medunderskrivere af følgende udtalelse, da der er tale om en budgetmæssig beslutning, som ikke er taget endnu.

I forhold til dimensionering er fremskrivningen i befolkningsudviklingen tydelig: der vil fremadrettet blive behov for flere daghjemspladser. Derudover kan det aktuelle behov ikke imødekommes som følge af begrænsninger ved de fysiske rammer på Østergården, hvorfor der aktuelt er ventelister til daghjem. Handicaprådet synes derfor, det er fornuftigt at arbejde videre med at afdække alternative placeringer.

Efter Handicaprådets opfattelse er det helt uholdbart at have venteliste til daghjem, da det jo ikke er tilladt.

Seniorrådets høringssvar:

Omsorg og ældre skal i denne sag tage stilling til procesplanen for afdækning af dimensionering og placering af daghjem.

Procesplan:

Forelæggelse af procesplan for Omsorg og ældre 5. maj. 2022. I maj-juni måned skal der afholdes en workshop, som Seniorrådet ser frem til at deltage i. I august-september udarbejdes og forelægges en foranalyse for Omsorg og ældre. Foranalysen kommer i høring i Seniorrådet i oktober-november. Analysen og godkendelse af projektering forventes godkendt i Omsorg og ældre, i Økonomiudvalget og i Byrådet i oktober-november. Der forventes etablering af nye daghjemstilbud primo 2023, som kan tages i brug primo 2024.

Det er en ambitiøs plan som Seniorrådet vil følge meget tæt, så gældende lovgivning fremadrettet kan overholdes.

Anlæg:

Der er i Frederikssund kommune et stort behov for flere daghjemspladser. Der er allerede nu ventelister til både somatiske og demens daghjemspladser, og jf. befolkningsprognosen vil antallet af ældre de næste mange år stige markant, hvilket behovet for daghjemspladser ligeledes vil.

Pr. april 2022 er der i alt 23 borgere på venteliste til somatisk daghjem, og pr. 1. januar 2022 17 borgere på venteliste til demensdaghjem.

Det skal understreges, at det ikke er tilladt for kommunen at have venteliste til daghjem. Administrationen oplyser imidlertid, at de fysiske rammer på Østergården ikke gør det muligt at øge antallet af pladser. Borgere på ventelister tilbydes i nødvendigt omfang aflastning i hjemmet i ventetiden.

Det er selvsagt en situation som Seniorrådet ikke kan acceptere, hvorfor en øjeblikkelig - om ikke andet så midlertidig - indsats til etablering af flere daghjemspladser bør igangsættes straks.

Vi mener i Seniorrådet, at administrationens forslag om placering af nye daghjemspladser på: Administrationsbygningen i Jægerspris og på Østergården i Frederikssund, er gode forslag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

45Beslutning om budgetopfølgning per 31. marts 2022 - Omsorg og ældre

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug under Omsorg og ældre i 2022 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 25,1 mio. kr. svarende til forventet merforbrug på serviceudgifterne på ældreområdet.
 2. Der gives en tillægsbevilling på -1,1 mio. kr. svarende til en forventet merindtægt vedrørende den centrale refusionsordning på særligt dyre enkeltsager på ældreområdet.
 3. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning, herunder at Økonomiudvalget og Byrådet på møder henholdsvis 18. maj og 2. juni tager de beslutninger, som er nødvendige, for at sikre balance i kommunens økonomi.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

Indstillingstpunkt 3: Taget til efterretning.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt viser budgetopfølgningen pr. 31. marts for kommunen som helhed et forventet merforbrug i størrelsesorden 20 mio. kr. i forhold til serviceudgifter, der primært kan henføres til ældreområdet. Dertil kommer usikkerhed i forhold til, om stigende serviceudgifter til energi på 15-20 mio. kr. og udgifter til Ukraine-indsatsen kompenseres som led i økonomiaftalen for 2023. Endelig viser opfølgningen et merforbrug på ca. 28 mio. kr. i forhold til bruttoanlægsudgifter. På møder henholdsvis 18. maj og 2. juni vil Økonomiudvalget og Byrådet tage de bevillingsmæssige beslutninger, som er nødvendige, for at sikre balance i kommunens økonomi.

Drift

Budgetopfølgningen på Omsorg og ældre giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 24,0 mio. kr., der alene vedrører ældreområdet, og fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 25,1 mio. kr. og en merindtægt på den centrale refusionsordning på 1,1 mio. kr.

Serviceudgifter

Serviceudgifter er udgifter til kommunale kerneområder såsom ældrepleje, udsatte børn og unge mv. Områder, hvor den enkelte kommune selv kan fastsætte det ønskede serviceniveau og dermed også udgiftsniveauet. Derfor er de samlede serviceudgifter i kommunerne underlagt en udmeldt serviceramme, der i 2022 udgør 275,4 mia. kr. Såfremt denne ramme samlet overskrides, vil alle kommuner blive ramt af en økonomisk sanktion, der for Frederikssund betyder, at op til ca. 24 mio. kr. af kommunens bloktilskud skal tilbagebetales. Derfor er der særligt opmærksomhed på budgetopfølgningen i forhold til serviceudgifter.

Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning medfører, at kommunerne får refunderet en del af udgifterne til særlige dyre enkeltsager fra staten. Når de årlige udgifter til en person (voksen eller barn) i en konkret sag overstiger 0,860 mio. kr. refunderer staten således 25 pct. af kommunens udgifter over dette beløb. For udgifter over 1,680 mio. kr. udgør refusionsprocenten 50, og for udgifter over 2,120 mio. kr. refunderes 75 pct. af udgifterne.

Ældreboliger

Ældreboliger skal som udgangspunkt hvile i sig selv over en årrække, idet udgifterne finansieres af lejeindtægter fra brugerne. Under driften budgetteres med en indtægt, der anvendes til at finansiere renteudgifter, afdrag, henlæggelser mv. Området bør derfor ikke have nogen nævneværdig indflydelse på det samlede nettoresultat. Under Omsorg og ældre budgetters med lejeindtægterne fra brugerne af kommunens ældreboliger/omsorgscentre.

Sundhed og forebyggelse - kun serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i det forventede forbrug.

Ældreområdet

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 25,1 mio. kr., der foreslås finansieret ved en tillægsbevilling. Merbruget udgøres af følgende:

 • Merforbrug 3,6 mio. kr. vedrørende visiterede ydelser til hjemmeplejen som følge af flere visiterede borgere samt en øget tyngde - altså flere timer per borger.
 • Merforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende specialiseret rehabilitering som følge af et øget aktivitetsniveau.
 • Merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende Lærkevej - Attendo, der primært kan henføres til, at Frederikssund fra og med 2022 - i henhold til gældende lovgivning - finansierer udgifter til sundhedslovsydelser for udenbys borgere på Lærkevej. Derudover ses en mindre aktivitetsstigning i forhold til kommunens egne borgere på Lærkevej.
 • Merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende mellemkommunale refusioner i forhold til plejeboliger, der primært kan henføres til, at færre udenbys borgere anvender plejeboliger i Frederikssund.
 • Merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende mellemkommunale refusioner i forhold til hjemmepleje, der primært kan henføres til, at Frederikssund har flere udgifter til kommunens borgere, som er visiteret til hjemmepleje i andre kommuner.
 • Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende visitation, der kan henføres til mindre forventet aktivitet vedr. særligt komplekse og plejekrævende borgere.
 • Merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede patienter, der skyldes ventedage ifm. hjemtagning af patienter.
 • Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende plejevederlag og pasning af nærtstående som følge af færre timer visiteret til §94 vedr. personlig hjælp eller støtte, §95 vedr. kontant tilskud til hjælp og §118 vedr. pasning af nærtstående.
 • Merforbrug på 7,2 mio. kr. vedrørende hjemmeplejen, hvoraf 2,7 mio. kr. vedrører den delegerede sygepleje og 4,5 mio. kr. vedrører driften af den kommunale hjemmepleje.
 • Merforbrug på 8,5 mio. kr. vedrørende de kommunale omsorgscentre, der kan henføres til det forhold, at omsorgscentrene tilføres yderligere budget mhp. at realisere den faktiske normering, som kortlægningen gav udtryk for.
 • Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende ældreområdets fællesudgifter, der kan henføres til forbrugstilbageholdenhed vedr. driftsudgifter på ældreområdet, der ikke påvirker serviceniveauet.
 • Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende rehabiliteringen og de midlertidige pladser, der skyldes en opnormering med henblik på hjemtagning af færdigbehandlede patienter samt merudgifter vedrørende COVID-19 i første kvartal af 2022.

Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver anledning til en forventet merindtægt på 1,1 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager som en følge af en stigning i sådanne sager.

Ældreboliger

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede lejeindtægter fra brugerne af ældreboligerne/omsorgscentrene.

Af vedlagte bilag 1. Drift - budgetopfølgning pr. 31/3 (OÆ) udspecificeres resultatet af budgetopfølgningen yderligere.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i de forventede bruttoanlægsudgifter i 2022.

Af vedlagte bilag 2. Anlæg - budgetopfølgning (OÆ) udspecificeres de enkelte anlæg nærmere.

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager budgetopfølgningen til efterretning.

Seniorrådets høringssvar:

Administrationen lægger op til at der ift. budgetopfølgningen gives en tillægsbevilling på ca. 24 mio. kr.

I forhold til bevillingsområderne under Omsorg og ældre giver budgetopfølgningen pr 31.3.2022 anledning til et forventet et merforbrug på 24 mio.kr i 2022.

Alle kommunens brugerstyrede dagcentre for selvhjulpne forventes at komme ud med balance i budgetterne.

Merforbrug vedrører;

Visiterede ydelser hjemmeplejen – specialiseret rehabilitering – udgifter vedr.- Lærkevej – mellemkommunal refusion i plejeboliger – mellemkommunal refusion hjemmeplejen – plejeboliger andre kommuner – borgere visiteret til pleje i andre kommuner – færdigbehandlede patienter – hjemmepleje, sygepleje drift – delegerede sygeplejeydelser – driften af den kommunale hjemme- og sygepleje – omsorgscentrene – rehabiliteringen.

Mindreforbrug vedrører;

visitation lavere aktivitet – plejevederlag og pasning af nærtstående – fællesudgifter forbrugstilbageholdenhed - visitationen af særligt komplekse og plejekrævende borgere – ældreområdets fællesudgifter.

Budgetbalance vedrører;

Hjælpemiddelområdet – hospiceophold – elever – dagaktivitet – genoptræningen -ældreboliger.

Seniorrådet kunne ønske mere gennemsigtelighed i merforbruget,

da det et er svært at gennemskue den egentlige årsag til den store overskridelse af budget med 24 mio.kr.

Seniorrådet er positive overfor en tillægsbevilling på 24 mio. kr. så der kan blive rettet op på budgettet.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 24,0 mio. kr. fordelt med et merforbrug på serviceudgifter på 25,1 mio. kr. og en merindtægt på 1,1 mio. kr. på den centrale refusionsordning, der foreslås indarbejdet som tillægsbevillinger.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug på anlægsprojekterne under Omsorg og ældre.

Bilag

46Beslutning om handlinger til at imødegå forventet økonomisk udfordring på ældreområdet

Resume

I denne sag forelægger administrationen Omsorg og ældre uddybning af forslag til handlinger til at imødegå den forventede økonomiske udfordring på ældreområdet i 2022 til drøftelse og beslutning. Sagen forelægges i forlængelse af sag 34 fra møde i udvalget den 31. marts 2022.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage notat vedrørende støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og køb af bil til efterretning.
 2. Beslutte, hvorvidt udvalget vil anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd midlertidigt at lukke det visiterede forebyggende aktivitetstilbud fra 1. juli og resten af 2022.
 3. Beslutte, hvorvidt udvalget vil anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd midlertidigt at fastsætte et reduceret serviceniveau for støtte til rengøring fra august 2022 og resten af året.
 4. Beslutte, hvorvidt udvalget vil anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd midlertidigt at fastsætte et reduceret serviceniveau for støtte til bad fra august 2022 og resten af året.
 5. Godkende, at ansættelse af en specialkonsulent i Center for Voksenstøtte Ældre udskydes til den 1. januar 2023.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Afvist

Indstillingspunkt 3: Afvist.

Indstillingspunkt 4: Afvist.

Indstillingspunkt 5: Godkendt.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

På møde i Omsorg og ældre den 31. marts 2022 (sag 34) blev udvalget forelagt forslag til handlinger til at imødegå den forventede økonomiske udfordring på ældreområdet i 2022 til drøftelse. I den forbindelse besluttede udvalget, at klippekortsordningen skal indgå i første budgetopfølgning med henblik på at ordningen suspenderes for 2022. Udvalget ønskede desuden ikke at suspendere initiativet vedr. demensforebyggelse af hensyn til den forebyggende effekt.

Udvalget ønskede derudover:

 • At punktet vedr. visiterede forebyggende aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere uddybes nærmere med henblik på drøftelse på næste udvalgsmøde.
 • At der udarbejdes et notat, som beskriver de ydelser/hjælpemidler, som borgere visiteres til. Hvad er lovpligtigt og hvad er kommunal kvalitetsstandard.
 • At niveauet for personlig og praktisk hjælp udfoldes yderligere.

Administrationen har i notatet Visiteret forebyggende aktivitetstilbud belyst formål, indhold og organisering af tilbuddet, ligesom konsekvenser ved en suspendering af tilbuddet er opridset. Notatet er vedlagt sagen som bilag.

Forslaget omfatter midlertidig lukning af det visiterede forebyggende aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere fra 1. juli og den resten af 2022. Tilbuddet blev etableret for midler i værdighedspuljen og fortsatte, da midlerne fra værdighedspuljen overgik til bloktilskuddet i 2020. Borgerne visiteres til tilbuddet efter § 79 i Serviceloven, hvorefter kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Formålet med tilbuddet er blandt andet at opbygge netværk og forebygge isolation ensomhed. Kommunen er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet på at levere ydelsen, men tilbuddet er en del af det politisk vedtagne serviceniveau i kommunen og er udmøntet i en kvalitetsstandard.

I forbindelse med værdighedspuljens overgang til bloktilskuddet i 2020 blev tilbuddet afgrænset til omsorgscentrene På Nordhøj, De Tre Ege, Tolleruphøj og Solgården og varetages af fire pædagoger, som er ansat på de pågældende omsorgscentre. Pt. er der 41 borgere visiteret til tilbuddet. Såfremt tilbuddet midlertidigt suspenderes kan det få betydning for de borgere, som i dag ikke kan deltage i foreningsaktiviteter eller lignende, og som heller ikke er i målgruppen for daghjem, i forhold til at forebygge ensomhed. Det er muligt for omsorgscentrenes beboere at deltage i aktiviteterne, ligesom pædagogerne også laver selvstændige aktiviteter for beboerne, hvorfor suspendering af ordningen også vil få betydning for aktiviteterne for beboerne på omsorgscentrene. Der er pt. 25 beboere fra omsorgscentrene, der benytter tilbuddet. Ved at suspendere ordningen i perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022 og lade de fire pædagoger indgå i normeringen på omsorgscentrene, vurderes der at kunne spares 0,8 mio. kr. i 2022. Ved midlertidig lukning af tilbuddet vil administrationen gå i dialog med de brugerstyrede centre om, at de berørte borgere kan hjælpes til at deltage i aktiviteter på centrene.

Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og indkøb af bil, som borgere i Frederikssund Kommune kan visiteres til. Notatet beskriver lovgivningen på området, og hvordan den er udmøntet i kommunens kvalitetsstandarder. Samtidig beskrives praksis for visitation til støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og køb af bil. Notatet er vedlagt som bilag til sagen.

Administrationen har udarbejdet to konkrete forslag vedrørende midlertidig reduktion af kommunens serviceniveau vedrørende støtte til praktisk hjælp og personlig pleje i 2022. Forslagene og konsekvenserne af dem er beskrevet i notat Reduceret serviceniveau - personlig og praktisk hjælp, som er vedlagt sagen som bilag.

De to forslag omhandler henholdsvis støtte til rengøring og bad. Forslaget om rengøring indbefatter, at borgere, som i dag visiteres til 30 minutters rengøring hver anden uge, visitere til 30 minutters rengøring hver tredje uge.

Frederikssund kommune har ikke et serviceniveau der beskriver, hvor mange gange om ugen man kan komme i bad. De fleste ældre borgere ønsker i dag bad en eller to gange om ugen. Forslaget vedrørende bad indbefatter, at borgere som i dag modtager støtte til bad to gange om ugen, som ud fra en faglig vurdering vurderes at kunne nøjes med mindre, visiteres til bad én gang om ugen.

Begge forslag vil betyde, at der skal foretages en revisitation af de nuværende modtagere af ydelserne. Det betyder, at forslagene efter godkendelse i Byrådet vil kunne have virkning fra den 1. august 2022, hvilket vil medføre en forventet besparelse på henholdsvis 75 t. kr. og 170 t. kr. i 2022.

Specialkonsulent

Som led i Handleplanen for omsorgscentrenes økonomi indgår ansættelse af en specialkonsulent i staben i Center for Voksenstøtte og Ældre, som skal hjælpe og understøtte omsorgscentrene i deres arbejde med at realisere styringspotentialet. Stillingen har været opslået, uden der var egnede kandidater. Administrationen har på denne baggrund revurderet behovet for stillingen og anbefaler, at ansættelsen kan udskydes til den 1. januar 2023. Da stillingen finansieres af en vakant stilling i staben vil udskydelse af ansættelsen medføre en mindreudgift på ca. 600 t. kr. i 2022.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

De politisk valgte medlemmer af Handicaprådet er ikke medunderskrivere af følgende udtalelse, da der er tale om en budgetmæssig beslutning, som ikke er taget endnu:

Handicaprådet henviser til sit tidligere høringssvar for så vidt angår forslaget om at suspendere det visiterende forebyggende aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere, som vil forværre borgernes isolation og deraf følgende ensomhed, hvilket strider fuldstændigt imod intentionerne i den vedtagne Sundhedspolitik om at fremme borgernes mentale trivsel og deltagelse i fællesskaber.

Handicaprådet er imod forslagene om at reducere serviceniveauet på såvel rengøring som bad, hvilket er uværdigt.

Til gengæld er vi enige i forslaget om at udskyde ansættelsen af en specialkonsulent til 2023.

Seniorrådets høringssvar:

Omsorg og ældre forelægges uddybning af handlinger vedrørende forslag til Omsorg og Ældre udvalget om: - midlertidig lukning af visiterede og forebyggende aktivitetstilbud, -beslutte et evt. midlertidigt reduceret serviceniveau for støtte til rengøring og bad. – samt udskydelse af ansættelse af specialkonsulent.

Aktivitetstilbuddet blev etableret i 2017 for resterne af værdighedspulje, efter den 2020 overgik til kommunens bloktilskud.

Tilbuddet blev ved implementeringen i 2020 begrænset til omsorgscentrene På Nordhøj, De Tre Ege, Tolleruphøj og Solgården.

Formålet med aktivitetstilbuddet er:

at sikre hjemmeboende brugere muligheder for at opbygge netværk, så social isolation og dermed ensomhed forhindres.

At øge brugerens livskvalitet og mening med hverdagen

At styrke og fastholde ressourcer og færdigheder, der bidrager til et aktivt og værdifuldt hverdagsliv

Både pårørende og personale oplever en opblomstring og en forbedret evne til at indgå i sociale relationer, - en oplevelse allerede tilbage fra 2017.

På demensområdet, - også blandt yngre borgere, har tilbuddet gavnet. Det har gjort det nemmere som en glidende overgang, når en demens situation gør det nødvendigt at skifte til daghjem.

I seniorrådet finder vi det paradoksalt overhovedet at overveje besparelser på aktivitetsområdet, - også om det kun er for ½ år.

Derudover foreslås en midlertidig reduktion på niveauet af rengøring i eget hjem i 2. halvår af 2022. Således foreslås 30 minutters rengøring, gulvvask og støvsugning, hver 2. uge ændret til hver 30 minutter 3. uge. Modtager man 45 minutters hjælp indeholder opgaven desuden rengøring af badeværelse og skift af sengetøj. Ved 60 minutters hjælp indeholdes afstøvning.

Seniorrådet mener reduktionerne er uværdigt for borgeren, der kommer til leve i støv og snavs, hvilket er sundhedsmæssigt uforsvarligt.

Desuden foreslås der at borgere med begrænset plejebehov tilbydes maksimalt 1 ugentlig bad.

Forslaget omhandler ikke de borgere, der modtager daglig hjælp. Der findes 188 borgere, der ikke modtager daglig hjælp, og af disse modtog 153 borgere minimum 1 ugentlig bad, - 88 modtog hjælp til mere end 1 bad pr uge.

I Seniorrådet er vi bekymrede for udviklingen i sundhed, urinvejs- og hudinfektioner, der skal behandles i sundhedsvæsnets om følge af besparelserne – og om social isolering pga. af manglende hygiejne.

Seniorrådet kan ikke se at nogle af disse besparelsesforslag kan efterkommes uden meget store konsekvenser for hele ældreomsorgen i Kommunen.

Derudover er det meget små beløb ift. de store konsekvenser det har for borgerne.

Økonomi

De fremsatte initiativer har følgende effekter ift. budgetudfordringen på ældreområdet i 2022; 1) reduktion af rengøring fra hver anden til tredje uge; 75.000 kr., 2) reduktion af ugentlige bad fra 2 til 1; 170.000 kr., 3) lukke aktivitetstilbud fra 1. juli og resten af 2022 og lade pædagoger indgå i normering på omsorgscentrene; 0,8 mio. kr. samt 4) udskyde ansættelse af specialkonsulent i staben til 2023; 0,6 mio. kr.

Bilag

47Drøftelse om budget 2023 - 2026

Resume

Byrådet har på sit møde den 2. marts besluttet, at samtlige udvalg på deres maj møder, skal forelægges en status på administrationens arbejde med forslag til budgetinitiativer, til brug for arbejdet med budget 2023 - 2026.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Omsorg og ældre, at

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2023-2026, tages til efterretning.
 2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2023-2026.
 3. Drøfte inddragelse af brugerbestyrelser, råd og nævn til en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet indenfor udvalgets område.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet.

Indstillingspunkt 3: Udvalget ønsker at forhøre sig hos Seniorrådet og handicaprådet om de finder det relevant med et dialogmøde inden sommerferien eller om man ønsker at afvente til det planlagte møde efter sommerferien.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af rammerne for arbejdet med budget 2023-2026 – den 2. marts 2022, blev det besluttet at:

 • Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.
 • Budgetinitiativerne vil udover forslag til effektiviseringer samt egentlige reduktioner af kommunens serviceudgifter, også kunne indeholde andre udgiftsposter, herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler m.v.

Status på arbejdet med budgetinitiativer:

Som en del af den vedtagne politiske tidsplan for budgetarbejdet, skal samtlige fagudvalg på deres maj møder, forelægges en status på administrationens arbejde med budgetinitiativer.

Til brug for dette, er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil blive opdateret med eventuelle politiske ønsker, og vil derefter indgå i Byrådets første temamøde om Budget 2023 – 2026 den 2. juni, mens de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2023-2026 den 22. juni.

Fortsat politisk proces:

Der afholdes tre temamøder om budget 2023-2026 for det samlede Byråd henholdsvis den 2. juni, 22. juni samt 24. august.

 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2023-2026 den 2. juni afholdes de indledende politiske drøftelser i juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2023-2026 den 24. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 31. august.
 • De politiske forhandlinger om budget 2023-2026 planlægges i weekenden den 16.-18. september.
 • Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling, skal fremsendes senest tirsdag den 20. september kl. 12.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 5. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag den 12. oktober.

Inddragelse

I de vedtagne rammer for budgetlægningen, har byrådet den 2. marts besluttet, at høringsperioden om budget 2023-2026 ligger fra fredag den 26. august til fredag den 9. september.

I den forbindelse gøres 1. behandlingsforslaget og samtlige budgetinitiativer tilgængelige på kommunens hjemmeside. De indkomne høringssvar bliver løbende offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Derudover er der planlagt en inddragelse af Hoved-MED udvalget.

Endelig har Økonomiudvalget den 19. april besluttet følgende yderligere borgerinddragelse:

 1. Der iværksættes en digital borgerinddragelse med det formål at skabe øget gennemsigtighed i budgetarbejdet, og give borgere m.fl. mulighed for at indsende konkrete forslag og ideer til budgettet.
 2. De enkelte fagudvalg inviterer i relevant omfang brugerbestyrelser, råd og nævn til en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.
 3. Der gennemføres to borgermøder omkring arbejdet med budget 2022, som begge vil blive afholdt fysisk, men med mulighed for digital deltagelse:

  Borgermøde 1 – Afholdes i foråret 2022, omhandlende de overordnede rammer for budgetlægningen

  Borgermøde 2 – Afholdes i forbindelse med at budgetforslaget udsendes i høring

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet ser sig ikke i stand til at drøfte de temaer, der arbejdes med i budget processen, idet der IKKE er vedlagt en status på disse temaer. Med hensyn til inddragelse af brugerbestyrelser, råd og nævn inden for udvalgets område til dialog om mulige temaer, bakker Handicaprådet op om dette forslag.

Seniorrådets høringssvar:

Omsorg og Ældre skal drøfte de foreløbige temaer i budgetproces 2023- 2026, samt forslag til yderligere temaer, plus inddragelse af brugerbestyrelser, råd og nævn i budgetarbejdet.

Udvalget har adgang til en status på samtlige temaer- denne status har Seniorrådet ikke adgang til!

Byrådet vil afholde tre temadebatter inden 1’ behandlingen af budgettet, og de enkelte fagudvalg inviterer brugerbestyrelser, råd og nævn til dialog om de mulige temaer i budgettet.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning og er meget positive overfor inddragelsesprocessen.

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse den 12. oktober.

48Drøftelse af indsatser i forhold til tryghed og kriminalitetsforebyggelse

Resume

Byrådet besluttede på møde den 30. marts 2022 at igangsætte en proces i forhold til at afdække og eventuelt iværksætte initiativer for at sikre tryghed og kriminalitetsforebyggelse i det offentlige rum.

På den baggrund bedes fagudvalgene drøfte, hvordan man hver især inden for eget område kan bidrage til kriminalpræventive- og tryghedsskabende initiativer i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Udvalget drøfter, hvordan der indenfor udvalgets område kan bidrages til det kriminalpræventive arbejde.
 2. Udvalget drøfter, hvordan der indenfor udvalgets område kan bidrages til øget tryghed i det offentlige rum.

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 30. marts 2022 blev det besluttet, at den videre proces for arbejdet med at udforske, belyse og drøfte viden og initiativer i forhold til kriminalitetsforebyggelse og tryghed, indebærer et borgermøde i foråret 2022 og at der på baggrund heraf iværksættes digital borgerinvolvering via platformen Citizen Lab. Citizen Lab er en platform til borgerinddragelse, med det formål at sikre borgerne mulighed for at bidrage til drøftelse og forslag til eventuelle indsatsområder fremadrettet.

Byrådet besluttede også, at processen forankres i Økonomiudvalget med inddragelse af alle fagudvalg med henblik på at sikre bidrag på tværs af udvalgenes ansvarsområder. Der samles op med temamøder i Byrådet og konkrete initiativer på tværs.

Alle fagudvalg bedes derfor, som input til den videre proces, drøfte hvordan man hver især inden for eget udvalgs område kan bidrage til kriminalpræventive- og tryghedsskabende initiativer i Frederikssund Kommune.

Erfaringerne fra borgermødet, Citizen Lab og drøftelserne i fagudvalgene vil herefter blive fremlagt for Økonomiudvalget og sidenhen Byrådet, med det formål at konkrete løsningsforslag drøftes og besluttes.

Inddragelse

Borgere i Frederikssund Kommune inviteres til et borgermøde den 25. april og efterfølgende til digital borgerinvolvering med det formål at sikre borgernes mulighed for at bidrage til drøftelse og forslag til eventuelle indsatsområder.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet efterlyser i forbindelse hermed responstider på udrykninger.

Seniorrådets høringssvar:

Byrådet har igangsat en proces for at afdække og evt. iværksætte initiativer for at sikre tryghed og kriminalitetsforebyggelse i det offentlige rum.

Omsorg og ældre skal drøfte disse tiltag og hvordan der evt. kan bidrages dertil.

Den videre proces er, efter et afholdt borgermøde 25/4 22, at invitere til digital borgerinvolvering med det formål at sikre borgerne mulighed for at bidrage til drøftelse og forslag.

Seniorrådet ser med forventning frem til de videre løsningsforslag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

49Orientering om opfølgning på Budget 2022-2025

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2022-2025.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender status pr. 31. marts 2022 på implementering af aftalen om budget 2022-2025 til orientering for Omsorg og ældre.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er status pr. 31. marts 2022 på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2022-2025, hvoraf 38 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 19 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 20 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 31. marts", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Omsorg og ældre indeholder bilag 2 otte initiativer, hvoraf fem er implementeret, én delvis implementeret og to er endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Seniorrådets høringssvar:

Udvalget får her en status på implementeringen af budget 2022-2025.

På ældreområdet er der otte initiativer, hvoraf de 5 er implementeret. det drejer sig om:

 • Flere ledere til døgnplejen
 • Forundersøgelse af mulige placeringer og indretning af daghjem
 • Klippekortordningen genindføres- dog er beslutningen ændret inden igangsættelsen
 • Træning til borgere med demens
 • Hjælp til borgere der flytter på plejehjem fx økonomien
 • Aktivitetspulje sat i bero til 2024
 • Sygefraværsprojekt

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, der behandles på samme møde, eller indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Bilag

50Orientering om arbejdet med patientsikkerhed

Resume

I 2021 blev der igangsat et systematisk arbejde for at understøtte driften i at styrke patientsikkerheden i Frederikssund Kommune. Indsatsen skal blandt andet etablere en solid læringskultur, hvor utilsigtede hændelser og læringen heraf prioriteres i alle led og sikre et større fokus på medicinhåndtering. Nærværende sag orienterer Omsorg og ældre om status på arbejdet.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Udvalget tager orienteringen om arbejdet med patientsikkerhed, herunder medicinhåndtering, til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget fik i april 2021 en status på udviklingen utilsigtede hændelser i Frederikssund Kommune i 2019-2020. De utilsigtede hændelser registreres på alle områder, som udfører sundhedslovsydelser i kommunen. Data vidnede om en nedadgående registrerings- og læringskultur over de seneste år – og følgeligt et stort behov for at styrke arbejdet med patientsikkerhed i kommunen. Administrationen igangsatte derfor et systematisk arbejde for at understøtte driften i at etablere en solid læringskultur, hvor utilsigtede hændelser og læringen heraf prioriteres i alle led. Indsatsen for at styrke patientsikkerhedsarbejdet – og særligt medicinhåndteringen – blev yderligere aktualiseret af påbuddene i Døgnplejen i løbet af 2021. Nærværende sag orienterer Omsorg og ældre om status på arbejdet for at sikre patientsikkerheden.

Sagen forelægges samtidig i Social og sundhed.

Utilsigtede hændelser i 2021

Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og skader – utilsigtede hændelser – når patienter behandles eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet. En utilsigtet hændelse (UTH) kan fx være, at en borger får forkert medicin eller at en borger falder under hjælp til et toiletbesøg. Sundhedsloven foreskriver, at utilsigtede hændelser i kommunernes sundheds- og omsorgstilbud registreres, så de kan bruges til læring og det kan forebygges, at samme type hændelse sker igen. Registreringen af utilsigtede hændelser er derfor et vigtigt redskab til forbedring af kommunens overordnede patientsikkerhed.

Der er indberettet 513 utilsigtede hændelser i 2021. Det ligger på niveau med 495 indberetninger i 2020, og fortsat markant under det niveau, der var i 2018, hvor der blev registret 1.469 utilsigtede hændelser. Som det blev fremhævet for udvalgene sidste år, så er et fald i registreringen af utilsigtede hændelser er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der ikke forekommer egentlige utilsigtede hændelser. Derimod kan årsagen lige så vel være, at hændelserne ikke registreres med henblik på forebyggelse og læring. Det sidste vurderes at være tilfældet, hvorfor der arbejdes systematisk med uddannelse af driften samt opfølgende indsatser med fokus på læring i forbindelse med UTH’er.

De største indberettere er Døgnplejen, det sociale område og omsorgscentrene. 67,3 procent af de indberettede hændelser i 2021 er i den kategori, der hedder Medicinering fx tabletter, vacciner og væsker. Den næststørste kategori er Overlevering af information, ansvar og dokumentation med 8,2 procent og den tredjestørste Patientuheld herunder bl.a. fald og brandskader med 6,4 procent. I bilaget ses en oversigt over utilsigtede hændelser i Frederikssund Kommune i 2021.

For at styrke arbejdet med utilsigtede hændelser og få antallet af indberettede hændelser op, er der etableret en tværgående risikomanager-funktion og et tilhørende netværk for lokale UTH-ansvarlige, der løbende mødes og sparrer om indberetninger, hændelsesanalyser mv. Risikomanageren udarbejder desuden månedlig ledelsesinformation, underviser (nye) medarbejdere og igangsætter relevant kompetenceudvikling på baggrund af de indberettede hændelser. Hensigten er at sikre vedvarende fokus på indberetningerne, videndeling og læring på tværs.

Andre redskaber i det daglige arbejde med sikring af kvaliteten i sundhedsvæsnet – som patientsikkerhedsområdet er en del af – er dokumentation af det udførte arbejde til videndeling og planlægning, audits, hvor borgeres forløb gennemgås med henblik på læring, udarbejdelse af instrukser og arbejdsgangsbeskrivelser for at sikre, at ting gøres ensartet og sikkert, samt uddannelse og kompetenceudvikling, der sikrer, at medarbejderne er klædt på til opgaverne.

Særligt fokus på medicinhåndtering i 2021 og 2022

Et særligt fokusområde i arbejdet med patientsikkerhed i 2021 og 2022 er medicinhåndtering. Dels er det det område, hvor der registreres flest utilsigtede hændelser i kommunen. Dels var det et kritikområde fra Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i Døgnplejen. Indsatsen samler op på erfaringerne fra både utilsigtede hændelser og tilsyn, så de bruges til at styrke patientsikkerheden på tværs af hele ældreområdet.

Konkrete indsatser:

 • Sundhedsfaglig instruks (SFI) for medicinhåndtering: En af grundstenene i indsatsen er, at den fælles SFI for medicinhåndtering er blevet revideret. SFI’en fastlægger de overordnede rammer i ordination, dispensering og administration af medicin og sikrer et fælles grundlag for medicinhåndtering i Frederikssund Kommune. Den nye version indeholder den nyeste viden indenfor området og beskriver en klar ansvarsfordeling mellem faggrupperne. Revideringen er sket med inddragelse af medarbejdere på omsorgscentrene, Døgnplejen og socialtilbud.
 • Uddannelse og kompetenceudvikling: Der er sat flere initiativer i gang for at styrke den faglige viden om medicinhåndtering. Der er blandt andet lagt et modul ind om medicinhåndtering i det nye fælles introduktionsprogram til nye elever og medarbejdere. Derudover benyttes implementeringen af SFI’en som anledning til at tilbyde kompetenceudvikling på tværs af hele området og sikre en fælles og ensartet medicinhåndtering.
 • Ansættelse af farmakonomer i Døgnplejen: I anden halvdel af 2021 er ansat farmakonomer i Døgnplejen for at styrke den medicinfaglige viden i enhederne. Erfaringen med at bruge farmakonomer til at styrke patientsikkerheden ifm. medicinhåndtering kommer fra Rehabiliteringsafdelingen.
 • Lægeordineret dosisdispensering: I 2022 implementeres lægeordineret dosisdispensering i Døgnplejen. Det betyder, at borgernes medicin pakkes i små lukkede poser med angivelse af dato og tidspunkt for indtagelse inden det udleveres fra apoteket. Derved skal hverken borger, pårørende eller medarbejdere i Døgnplejen stå med de enkelte pilleglas eller blisterpakker og dispensere medicinen. Det reducerer risikoen for fejlmedicinering. Indsatsen sker i samarbejde med apotekerne og de praktiserende læger i kommunen.

Ny kvalitetsorganisation

For at styrke arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed blev der i 2021 etableret en tværgående kvalitetsorganisation, der dækker alle sundhedsfaglige indsatser i Frederikssund Kommune. Kvalitetsorganisationen har fokus på de fælles faglige udviklingsspor i det nære sundhedsvæsen og arbejde med den ældre medicinske borger, som kan bidrage til at ruste kommunen til fremtiden.

Formålet med kvalitetsorganisationen er:

 • At sikre en organisation, der er i stand til at imødekomme og optage nye dagsordener og udfordringer vedrørende det nære sundhedsvæsen og et fælles borgergrundlag; den ældremedicinske borger.
 • At sikre et ledelsesmæssigt rum til prioritering af indsatser, der skal sikre kvaliteten på tværs af social- og omsorg-, sundheds- og forebyggelsesområdet.
 • At sikre en organisering, der skaber sammenhæng på tværs af forskellige kvalitetsdagsordener.
 • At sikre forankring og ejerskab af kvalitetstiltag hele vejen rundt i organisationen.

Kvalitetsorganisationen består af et ledelsesmæssigt Kvalitetsforum, hvor alle ledere på sundheds- og ældreområdet mødes og drøfter fælles prioritering af indsatser, samt et fagligt kvalitetsteam forankret i Center for Sundhed og Forebyggelse. Kvalitetsteamet omfatter temaerne hygiejne, patientsikkerhed, dokumentation, kompetenceudvikling og sundhedsuddannelserne. Oprettelsen har skærpet de sundhedsfaglige kompetencer i de fælles funktioner, ligesom tilgangen til det understøttende arbejde er blevet mere ensartet.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Øvrig inddragelse er ikke vurderet relevant.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet vurderer, at de igangsatte initiativer til at styrke patientsikkerheden herunder i særlig grad medicinhåndteringen virker relevante i forhold til sikring af kvaliteten og sikkerheden i det nære sundhedsvæsen.

Handicaprådet savner dog en beskrivelse af, hvordan man vil sikre, at de utilsigtede hændelser rent faktisk registreres med henblik på forebyggelse og læring.

Seniorrådes høringssvar:

For så vidt angår patientsikkerheden, er der sket en nedadgående registrering- læringskultur over de seneste år - og følgelig et stort behov for at styrke arbejdet med patientsikkerhed i kommunen.

Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og skader -utilsigtede hændelser - når patienter behandles eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Registrering af utilsigtede hændelser er derfor et vigtigt redskab til forbedring af kommunens overordnede patientsikkerhed.

Der er sket et fald i utilsigtede hændelser siden 2018, og der arbejdes for nye tiltag.

De største indberettere er Døgnplejen, det sociale område og omsorgscentrene, primært vedr. medicinhåndtering.

Konkrete indsatsområder:

• Sundhedsfaglig instruks for medicinhåndtering

• Uddannelse og kompetenceudvikling

• Ansættelse af farmakonomer i Døgnplejen

• Lægeordineret dosisdispensering

Seniorrådet kan tilslutte sig de tiltag, der er sat i værk, og ser frem til at Patientsikkerheden forbedres.

Vi ser frem til gode resultater.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

51Orientering om status på handleplanen for bedre styring i Døgnplejen

Resume

Velfærdsudvalget godkendte i oktober 2021 Handleplan for bedre styring i Døgnplejen. Omsorg og ældre orienteres om status på implementeringen af handleplanen.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Orienteringen om status på Handleplan for bedre styring i Døgnplejen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Den 5. oktober 2021 godkendte Velfærdsudvalget en Handleplan for bedre styring i Døgnplejen, som har til formål at imødegå det økonomiske pres, der er på Døgnplejen. Velfærdsudvalget besluttede i den forbindelse, at status på Handleplan for bedre styring skal forelægges i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger med henblik på at følge implementeringen af planens tiltag. Den 3. marts blev udvalget orienteret om status på handleplanen og igangværende tiltag. Siden da er der blevet arbejdet videre med initiativerne, og status herpå fremgår af bilaget.

Handleplanen for bedre styring i Døgnplejen er en del af den samlede udviklingsplan, som Center for Sundhed og Forebyggelse har iværksat, for at sikre et solidt fundament for Døgnplejens drift og udvikling i relation til det nære sundhedsvæsen; Fremtidens Døgnpleje. Denne proces skal sikre, at Døgnplejen har et stabilt og driftssikkert organisatorisk, ledelse- og styringsmæssigt fundament. Udviklingsplanen har fire spor, og Handleplan for bedre styring omhandler styringssporet. Som en del af handleplanen blev der i februar udarbejdet en brugertidsprocent-analyse (BTP) i Døgnplejen. En BTP-analyse på tværs af de forskellige ydelsestyper giver en større forståelse for, hvad der ligger i de forskellige ydelsestyper og dermed bidrage til at vurdere, om de nuværende budgetforudsætninger hænger sammen. BTP-analysen er vedlagt sagen.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer. Yderligere inddragelse er ikke nødvendigt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Seniorrådets høringssvar:

Velfærdsudvalget godkendte i oktober 21 handleplan for bedre styring i Døgnplejen.

Omsorg og Ældre orienteres om status på implementering af handleplanen.

Seniorrådet har for nuværende ingen bemærkninger til den fremlagte status.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

52Orientering om Ramme for Handleplan for flere i fællesskaber under Sundhedspolitikken 2022 - 2026

Resume

Byrådet godkendte i marts 2022 Social og sundheds anbefaling om at formulere tre tværgående handleplaner som et led af implementering af Sammen om sundhed i 2022, herunder at udarbejde en handleplan med fokus på at forebygge ensomhed og styrke borgenes mentale sundhed ved at fremme fællesskaber. Social og sundhed godkendte i april en ramme for udarbejdelse af en handleplan for flere i fællesskaber (vedlagt sagen). Da handleplanen går på tværs af kommunens centre, vil rammen i maj 2022 blive forelagt Omsorg og ældre; Job, erhverv og kultur; Plan og teknik; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO til orientering.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orientering om ramme for udarbejdelse af Handleplan for flere i fællesskaber til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken 2022 – 2025 Sammen om sundhed sætter mål og retning for, at alle borgere i Frederikssund Kommune skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Politikken realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner i de kommende fire år.

Et af temaerne i politikken sætter fokus på borgernes mentale sundhed. Under dette tema er det besluttet, at der i 2022 udarbejdes en handleplan for at få flere borgere i fællesskaber. Formålet med handleplanen er, at skabe grundlaget for en fælles retning for arbejdet med flere i fællesskaber i Frederikssund Kommune i de kommende år.

Nyeste tal fra Region Hovedstadens Sundhedsprofil viser, at 1 ud af 9 borgere i Frederikssund Kommune på 16 år og opefter føler sig ensom. Værst ser det ud blandt unge kvinder i alderen 16 - 24 år hvor op i mod hver fjerde føler sig ensom. Ensomhed er en subjektiv følelse, der er relateret til følelser som for eksempel at være ulykkelig, oplevelsen af at stå alene, være ude af stand til at handle og at have et stærkt savn af tilhørsforhold til andre og menneskeligt nærvær. Når man føler sig ensom, har man derudover også øget risiko for at udvikle flere forskellige sygdomme.

Forskning fortæller os samtidig, at fællesskaber har stor betydning for den enkeltes sundhedstilstand. Er man f.eks. en del af en forening, gruppe eller organisation og er aktiv i denne ugentligt, så er der ca. 75 % større sandsynlighed for, at man har høj mental sundhed, sammenlignet med hvis man ikke er en del af en forening, gruppe eller organisation. Omvendt ved vi, at ensomhed forbindes med dårlig trivsel og samtidig giver øget risiko for udvikling af en række sygdomme.

Formålet med handleplanen er at skabe grundlaget for en fælles retning for arbejdet med flere i fællesskaber i Frederikssund Kommune i de kommende år. Handleplanen skal bidrage til at styrke adgangen til positive fællesskaber for alle målgrupper – og særligt for de mennesker, der har svært ved selv at knytte an. Der er allerede i dag en række fællesskabsorienterede initiativer i Frederikssund Kommune. Handleplanen vil både bidrage til bedre synliggørelse af eksisterende tiltag og foreslå nye tiltag af både forebyggende og afhjælpende karakter. Handleplanen vil også gå på tværs og understøtte, at relationer og fællesskaber tænkes ind som naturlig del af den måde, hvorpå vi:

 • tilrettelægger vores institutioner, skoler og miljøerne omkring fællesskaber
 • tilrettelægger fritidsaktiviteter og andre sociale fællesskaber med fokus på brobygning og inkluderende fællesskaber
 • forebygger, behandler og støtter patienter og borgere i sundhedsvæsenet og plejesektoren
 • bygger og udvikler vores byrum, lokalmiljøer og infrastruktur.

Rammen for handleplanen (vedlagt sagen) indeholder forslag til afsættet for handleplanen samt organisering og tids- og procesplan. Handleplanen vil tage udgangspunkt i politikkens grundlæggende principper og i data om borgernes sundhed. Herunder data fra bl.a. Region Hovedstadens Sundhedsprofil og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (VIVE) Ungeprofilundersøgelse, der begge måle udviklingen af trivsel og sundhed over tid, samt en rapport om bevægelsesvaner fra Syddansk Universitet m.fl. Indsatserne i handleplanen udarbejdes på tværs af kommunens centre og tager afsæt i nyeste dokumenterede viden om metoder og effekter samt nyeste viden om god praksis og erfaringer fra andre kommuner. Derudover vil handleplanen følge op på konkrete inputs fra den inddragelsesproces, som blev afholdt i forbindelse med udarbejdelse af sundhedspolitikken. Handleplanen strækker sig over minimum 2 år.

For at sikre at handleplanernes indsatser er konkrete og mulige at omsætte til virkelige handlinger vil fagpersonale, samarbejdspartnere, brugere og borgere blive inddraget. Da handleplanen går på tværs vil nærværende sag efterfølgende blive fremlagt relevante politiske fagudvalg (Omsorg og ældre; Job, erhverv og kultur; Plan og teknik; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; samt Skole, klub og SFO) i maj 2022.

Omsorg og ældre godkender egne initiativer i handleplanen til efteråret. Social og sundhed godkender derefter den samlede handleplan endeligt.

Inddragelse

I forbindelse med udarbejdelse af handleplanen for flere i fællesskaber vil der blive sikret inddragelse på flere måder, bl.a.:

 1. Kickoff: Til Kickoff af Sundhedspolitikken inviteres borgere, foreninger og sygdomsbekæmpende organisationer. Der vil være workshops, hvor det er muligt at komme med inputs til, hvilke tiltag under sundhedspolitikken man finder relevant.
 2. Under Sundhedsugen: Under afholdelse af sundhedsugen planlægges et arrangement, hvor der vil være fokus på at inddrage borgere, foreninger og organisationer.
 3. Brug af Citizenlab: En online platform til borgerinddragelse, som vil blive brugt løbende for at nå ud til flere borgere.
 4. Biblioteker: Ikke alle borgere orienterer sig via digitale medier. Derfor vil bibliotekerne blive indtænkt som et udgangspunkt for borgerinddragelse til denne målgruppe.

I forbindelse med godkendelse af rammen i udvalget for Social og sundhed er sagen sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet synes, at handleplanens fokus på at forebygge ensomhed og styrke borgernes mentale sundhed ved at fremme fællesskaber er meget aktuel, da ensomhed er et stort problem særligt blandt unge, hvilket kun er blevet yderligere forstærket under Corona-pandemien.

Handicaprådet anser det for meget vigtigt at sætte tidligt ind med en opsporende og forebyggende indsats og inddrage skolerne i dette arbejde.

Derudover er Handicaprådet enig i at fokusere på de øvrige målgrupper, hvor ensomhed er særlig udbredt (borgere med en kort eller ingen uddannelse, unge kvinder, arbejdsløse, førtidspensionister og andre uden for arbejdsmarkedet.)

Handicaprådet synes processen for inddragelse ser fornuftig ud. Endelig synes Handicaprådet synes, det er meget positivt, at der tages afsæt i den nyeste dokumenterede viden om metoder og effekter, når de konkrete indsatser skal vælges ud ligesom der tages udgangspunkt i den nyeste viden om god praksis og erfaringer fra andre kommuner. Derudover er det godt, at Handleplanerne skal indeholde klare effektmål, så det sikres, at der kan følges op på de opstillede mål.

Seniorrådets høringssvar:

Omsorg og Ældre udvalget får her en orientering fra Social og Sundhedsudvalget om Handleplanen for flere fællesskaber samt tids- og procesplan.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Godkendelse af ramme for udarbejdelse af Handleplan for flere i fællesskaber har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

53Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • Dialogmøde mellem Omsorg og Ældre og De Brugerstyrede Aktivitetscentre på Lundebjerggård den 4. maj 2022. Dagsorden er vedlagt som bilag.
 • KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 24.-25. maj 2022 i Aalborg.
 • Demens Topmøde 2022 "Aldrig alene med demens" torsdag den 15. september 2022 kl. 10:00 – 17:00 i Faaborg

Meddelelser:

 • Tilbagemelding om udviklingsforløbet med formand, næstformand og direktør som blev faciliteret af Komponent.
 • Monitorering af udvikling i ventelister til plejebolig er vedlagt som bilag.
 • Omsorg og ældre besluttede den. 3 februar fremadrettet at følge data for færdigbehandlede patienter (bilag vedlagt sagen) af hensyn til eventuelle ændringer i kapacitetsbehov på Rehabiliteringsafdelingen og de midlertidige pladser.
 • Opgørelse over Døgnplejens besøg på Attendo Lærkevej er vedlagt som bilag.
 • Referat fra dialogmøde med Døgnplejen den 31. marts er vedlagt som bilag.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at påbud af 13. juli 2021 og 13. december 2021 på Døgnplejen, De Tre Ege, kan ophæves. Høringsbrev og -rapport er vedlagt som bilag.

Bilag

54Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.