Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 31. marts 2022

Østergården, Frederiksborgvej 8, Frederikssund kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

I nærværende sag orienteres Omsorg og ældre om det endelige regnskab i 2021 forstået på den måde, at der redegøres for regnskabsresultatet på de bevillingsområder, der er på udvalget.

Samlet set på udvalget udviser regnskabet et merforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften, mens der på anlæg ses et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat et merforbrug på 18,6 mio. kr., der fordeler sig på bevillingsområderne:

Sundhed og forebyggelse

Under Sundhed og forebyggelse udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget for 2021 på 1,4 mio. kr.

Ældreområdet

Under ældreområdet beløber merforbruget sig til 18,7 mio. kr. ift. områdets korrigerede budget i 2021. Merforbruget er sammensat på følgende vis;

 • Merforbrug på 16,2 mio. kr. vedr. ældreområdets serviceudgifter
 • Merforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. ældreboliger
 • Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning.

Merforbruget vedr. ældreområdets serviceudgifter ift. det korrigerede er primært opstået indenfor nedenstående områder, og modsvares kun i mindre grad af mindreforbrug indenfor det øvrige ældreområde.

?

 • Merforbrug vedr. visiterede ydelser hjemmepleje på 5,7 mio. kr. ?
 • Merforbrug vedr. afregningerne med Lærkevej på 2,0 mio. kr. ?
 • Merforbrug vedr. mellemkommunale afregninger på 3,7 mio. kr. ?
 • Merforbrug vedr. elever på 0,7 mio. kr. ?
 • Merforbrug vedr. omsorgscentrene på 2,4 mio. kr. ?
 • Merforbrug vedr. visiteret dagsaktivitet på 0,6 mio. kr. ?
 • Merforbrug vedr. rehabilitering og de midlertidige pladser på 1,2 mio. kr.

Merforbruget på omsorgscentrene kan primært henføres til udgifter vedr. eksterne vikarløsninger. Som følge af covid19 har behovet for eksterne vikarer i 2021 været ekstraordinært stort. Som en følge heraf har vikarbureauerne ikke kunnet leveret vikarer til den aftalte pris, og derfor har kommunen måttet anvende endnu dyrere vikarløsninger for at opretholde den nødvendige normering, end de oprindelige aftaler med vikarbureauerne tilsagde.

Ift. merforbruget vedr. visiteret dagsaktivitet kan dette primært henføres til merudgifter vedr. cafédrift på Lundebjerggård, transport til og fra dagsaktivitet samt et mindre merforbrug vedr. lønninger.

Ift. ældreområdets korrigerede budget er dette reduceret med 1,7 mio. kr. i 2021, idet der er budgetomplaceret 3 konsulenter ifm. organisationsændringen herunder konsulenten med ansvar for sygefraværsprojektet (puljefinansieret) fra ældreområdet til sundhed og forebyggelse.

I bilaget ”Regnskab 2021 – Omsorg og ældre” udspecificeres resultatet nærmere.

Anlæg

Samlet set udgør anlægsprojektet under Omsorg og ældre et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekt:

 • 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Låsesystemer i plejeboliger. Anlægsprojektet fortsætter i 2022.

I bilaget ”Regnskab 2021 anlæg (OÆ)” udspecificeres resultatet vedr. anlæg i 2021 ift. Omsorg og ældre.

I bilaget ”Oversigtsnotat – Regnskab 2021” gives et fuldstændigt overblik over regnskab 2021 på den politiske struktur, der var gældende frem til udgangen af 2021.

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar: Omsorg og ældre udvalget orienteres i denne sag om regnskab 2021.

Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger, idet afvigelserne fra det reviderede budget på ældreområdet er indenfor de forventelige rammer i betragtning af de ekstraordinære betingelser.

På et enkelt område, Låsesystemer i plejeboliger, må man dog udtrykke forundring over, at dette ikke har kunnet gennemføres i overensstemmelse med planlægningen, men udskydes til 2022.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Resume

I nærværende beslutningspunkt fremstilles overførselssagen for 2021 på Omsorg og ældre forstået på den måde, at der redegøres for overførsler for de bevillingsområder, der er på udvalget.

Samlet set på udviser regnskabet for bevillingsområderne under Omsorg og ældre et merforbrug på 18,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget på driften, jævnfør vedhæftede bilag, mens der på anlæg ses et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

I forhold til det skitserede merforbrug i 2021 på ældreområdet under Omsorg og ældre overføres kun et merforbrug af hensyn til den økonomiske bæredygtighed på ældreområdet svarende til 0,863 mio. kr.

På anlæg overføres mindreforbruget på 0,3 mio. kr. til 2022.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Et merforbrug svarende til 0,863 mio. kr. vedr. ældreområdets serviceudgifter overføres fra 2021 til 2022.
 2. På baggrund af anlægsregnskabet overføres mindreforbruget på 0,252 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne til 2022.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Drift

I forhold til det samlede merforbrug vedrørende ældreområdets serviceudgifter på 16,2 mio. kr. i 2021 overføres et merforbrug svarende til 0,863 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Det overførte merforbrug er sammensat på følgende vis;

 • Merforbrug vedr. bedre bemanding på 1,143 mio. kr. idet indtægten først tilgår Frederikssund Kommune i 2022.
 • Mindreforbrug vedr. fondsmidler på De Tre Ege/Nordhøj på 0,280 mio. kr., idet der er tale om en gave, der skal overføres til 2022.

Det overførte merforbrug er udspecificeret i vedhæftede bilag "Overførsler 2021 - Omsorg og ældre".

Anlæg

Samlet set udgør anlægsprojekterne under Omsorg og ældre et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr.

Der overføres samlet set 0,3 mio. kr. til 2022 vedrørende følgende anlægsprojekt:

 • 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Låsesystemer i plejeboliger. Anlægsprojektet fortsætter i 2022.

For nærmere gennemgang af overførslen på anlægssiden henvises til bilag 2 "Overførsel 2021 anlæg (OÆ)".

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer snarest muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har ingen kommentarer til overførslen.

Ældrerådets høringssvar:

Omsorg og ældre udvalget skal her tage stilling til overførsler fra 2021 regnskab i Omsorg og Ældre.

Regnskabet for 2021 viser at der på driften er et merforbrug på 18,6 mill. kr., og samtidig et mindreforbrug på 0,3 mill. kr. på anlægssiden.

Så indstillingen er, at der vedr. ældreområdets serviceudgifter overføres et merforbrug på kr. 863.000 fra 2021 til 2022, - og på anlægsområdet overføres et mindreforbrug på kr. 252.000.

Det er naturligvis tal som Ældrerådet må tage til efterretning, men samtidig efterlyses mere gennemsigtighed i det forholdsvis store merforbrug på driftsiden.

Økonomi

Såfremt Omsorg og ældre følger administrationens indstilling vedr. overførselssagen, overføres et merforbrug på 0,863 mio. kr. vedr. ældreområdets serviceudgifter fra 2021 til 2022.

Samme indstilling giver anledning til en overførsel svarende til en tillægsbevilling på 0,252 mio. kr. i 2022 på anlægsrammen.

Resume

I denne sag forelægges Omsorg og ældre administrationens forslag til, hvordan udvalget orienteres om tilsynsresultater og -rapporter på udvalgets område til godkendelse.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Godkende administrationens forslag til procedure for formidling af tilsynsresultater på udvalgets område.

Beslutning

Godkendt idet tilsynene løbende fremadrettet fremgår af meddelelsespunktet.

Sagsfremstilling

Inden for Omsorg og ældre område foretages årligt forskellige typer af tilsyn med tilbud. Det drejer sig om følgende typer af tilsyn:

 • Sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Ældretilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Driftsorienterede tilsyn med omsorgscentre, friplejecentre, Rehabiliteringsafdelingen og Træningsenheden.

Vedlagt sagen som bilag er en skematisk oversigt af de forskellige former for tilsyn, der udføres i tilbud på udvalgets område. Udover disse tilsyn foretages tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Procedure og indhold for dette tilsyn fastlægges i en tilsynspolitik, der godkendes årligt af Omsorg og ældre, og er derfor ikke omfattet af nærværende sag.

Det daværende Velfærdsudvalg besluttede på møde den 3. april 2018 en procedure for formidling af tilsynsresultater på udvalgets område.

Formålet med proceduren er at sikre, at udvalget løbende informeres om aktuelle og væsentlige forhold vedrørende tilbuddenes kvalitet. Proceduren indebærer, at udvalget får fremsendt de forskellige tilsynsrapporter i takt med, at administrationen modtager rapporterne fra tilsynsmyndigheden eller leverandøren af tilsynsopgaven. Rapporterne fremsendes uden kommentering fra administrationen.

Udvalgets medlemmer har på denne måde mulighed for at læse de enkelte rapporter, så snart de foreligger og vil dermed løbende være opdateret på status og tilsynets vurderinger af kvalitet og patientsikkerhed i de enkelte tilbud.

Hvis et tilbud modtager alvorlig kritik, eksempelvis kommer under skærpet tilsyn eller får påbud, bliver udvalget orienteret på førstkommende udvalgsmøde. Udvalget modtager samtidig en orientering om, hvilke tiltag administrationen og/eller det enkelte tilbud har iværksat eller har planlagt at iværksætte for at imødegå kravene fra tilsynet.

Ifølge proceduren modtager udvalget årligt i andet kvartal en samlet afrapportering inden for hvert tilsynsområde, hvor administrationen redegør for de væsentligste resultater og opmærksomhedspunkter på tværs af tilbuddene.

Administrationen anbefaler at den gældende procedure for formidling af tilsynsresultater fastholdes.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet synes, det er en fornuftig procedure med løbende formidling af tilsynsresultater til udvalget og er enig i at fastholde den gældende procedure.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget skal tage stilling til procedure for formidling af tilsynsresultater. Ældrerådet finder det tilfredsstillende, at Omsorg- og ældre udvalget løbende informeres om aktuelle og væsentlige forhold vedr. sundhedsfaglige tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Desværre gennemføres der på årsbasis kun tilsyn på ca. 10% af alle behandlingssteder. Enten som planlagte eller reaktive tilsyn. Ældrerådet kunne ønske sig en noget højere % andel. Styrelsen for patientsikkerhed fører også årligt tilsyn på ca. 10% for udførte plejeydelser på ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne ved stikprøver og risikovurdering. Ældrerådet kunne også her ønske sig en noget højere % andel. Ældrerådet finder det særdeles positivt, at formålet med proceduren viser at udvalgets medlemmer løbende bliver opdateret på status og tilsynets vurderinger i de enkelte tilbud.

Ældrerådet finder det driftorienterede tilsyn af Frederikssund kommune på omsorgscentrenes rehabiliteringsafdelinger og træningsenheder hensigtsmæssigt som risikobaseret tilsyn. Ældrerådet bifalder at tilsynet gennemføres som uanmeldt tilsyn, men mener at det er for lidt at der kun gennemføres minimum eet årligt tilsyn, set i lystet af de seneste fejl og mangler som rapporterne fra Døgnplejen giver udtrykt for.

Sagen tages til efterretning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

I denne sag forelægger administrationen Omsorg og ældre forslag til handlinger til at imødegå den forventede økonomiske udfordring på ældreområdet i 2022 til drøftelse.

Indstilling

Centercheferne for Sundhed og Forebyggelse samt Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Beslutte, hvilke af de konkret foreslåede handlinger, der skal indgå i første budgetopfølgning for 2022.
 2. Beslutte hvilke serviceændringer i den personlige og praktiske hjælp, administrationen skal belyse yderligere med henblik på økonomisk effekt i 2022.
 3. Beslutte at udarbejde en strategi for det nære sundhedsvæsen på ældreområdet.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Udvalget beslutter, at klippekortsordningen skal indgå i første budgetopfølgning med henblik på at ordningen suspenderes for 2022. Udvalget ønsker at punktet vedr. visiterede forebyggende aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere uddybes nærmere med henblik på drøftelse på næste udvalgsmøde. Udvalget ønsker ikke at suspendere initiativet vedr. demensforebyggelse af hensyn til den forebyggende effekt.

Indstillingens punkt 2: Udvalget ønsker, at der udarbejdes et notat som beskriver de ydelser/hjælpemidler som borgere visiteres til. Hvad er lovpligtigt og hvad er kommunal kvalitetsstandard. Udvalget ønsker at niveauet for personlig og praktisk hjælp udfoldes yderligere. Punktet genoptages på næste møde.

Indstillingens punkt 3: Godkendt.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Omsorg og ældre blev den 3. marts 2022 (sag 22, 23 og 24) præsenteret for den forventede økonomiske udfordring på henholdsvis omsorgscentrene og i Døgnplejen i 2022.Den samlede budgetudfordring på ældreområdet forventes for 2022 at være 25mio. kr. Udfordringen fordeler sig på følgende områder:

 • Omsorgscentre: 10,7 mio. kr. (jf. sag 22, den 3. marts 2022)
 • Døgnpleje: 8,9 mio. kr. (jf. sag 23, den 3. marts 2022)
 • Mellemkommunale takster: 5,4 mio. kr. (jf. sag 24, den 3. marts 2022)

På mødet besluttede udvalget, at administrationen på næstkommende møde skulle forelægge forslag til yderligere handlinger for at imødegå budgetudfordringerne på omsorgscentrene og i Døgnplejen i 2022. Udvalget drøftede i forbindelse med mødet mulige tiltag for at imødekomme udfordringerne på ældreområdet. Der blev ligeledes afholdt et temamøde i forlængelse af udvalgsmødet, hvor mulige tiltag blev drøftet. Opsamling på drøftelserne fra temamødet er vedlagt sagen.

I det følgende præsenteres en række forslag til yderligere handlinger for at imødegå den forventede budgetudfordring på omsorgscentrene og i Døgnplejen. Nærværende sag peger på konkrete besparelser for 3,67 mio. kr., samt forslag til afdækning af reduktion i serviceniveauet på personlig pleje og praktisk hjælp, som kan have virkning i andet halvår af 2022.

Konkrete initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug

Administrationen kan pege på tre indsatser, hvor der er tale om tilbud, som kommunen ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbyde borgerne. Forslagene omfatter udsættelse og midlertidig suspendering af igangværende tilbud i den resterende del af 2022, hvorefter det vil skulle vedtages som en del af budget 2023, såfremt de skal have varig virkning. Det drejer sig om følgende tilbud:

 • Ekstra hjælp til borgere på plejeboliger hver anden uge (klippekort).
 • Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demens.
 • Visiterede forebyggende aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere.

Klippekortsordningen og tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demens er begge tiltag fra Budget 2022-2025.

Klippekortsordningen er efter planen iværksat fra 1. marts 2022, hvor beboerne på omsorgscentrene har mulighed for ekstra hjælp en halv time hver anden uge. Beboerne kan bruge klippene til aktiviteter på omsorgscentret eller til ledsagelse uden for omsorgscentret, for eksempel praktisk hjælp og omsorg, sociale aktiviteter eller ledsagelse. Ved at udsætte implementeringen klippekortsordningen til 2023 vurderes det, at der kan opnås en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2022. Personaletimerne anvendt på klippekortsordningen vil kunne indgå i det almindelige fremmøde på omsorgscentrene og på den måde bidrage til at imødegå den nuværende rekrutteringsudfordring. Udsættelse af klippekortsordningen vil betyde for beboerne på omsorgscentrene, at de ikke får mulighed for at få den ekstra hjælp i 2022. Beboerne er fortsat sikret den pleje og omsorg, som fremgår af kommunens kvalitetsstandarder om plejebolig og indsatser i plejeboliger. I de tilfælde, hvor man som beboer ikke selv kan transportere sig og ikke har nogen pårørende i sit nærvær, der kan træde til, vil man fortsat kunne blive ledsaget til akut lægebesøg eller til behandling på hospital.

Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demens er et tiltag i Frederikssund Kommunes demensstrategi, som løber i en projektperiode i 2022 og 2023. Borgerne visiteres til tilbuddet efter § 79 i Serviceloven, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Tilbuddet giver mulighed for, at op til 60 borgere kan blive transporteret til og deltage i træning til demensramte én gang om ugen. Der er ansat en fysioterapeut og en idrætskonsulent i tilbuddet, som efter planen skal starte den 1. april 2022. Ved at udsætte implementeringen af ordningen til 2023 vurderes der at kunne spares 0,87 mio. kr. i 2022. Personalet, som er ansat i tilbuddet, vil blive tilbudt at varetage andre opgaver på omsorgscentrene inden for den almindelige normering og dermed bidrage til imødegå den nuværende rekrutteringsudfordring på ældreområdet.

Tilbuddet om holdtræning skal sikre, at demensramte borgere, der ikke formår at træne på anden vis, har mulighed for at vedligeholde deres fysiske funktionsniveau. Uden træning vil borgernes fysiske funktionsniveau falde, hvilket har konsekvenser for eksempelvis balance og udholdenhed og dermed for evnen til at klare andre gøremål i hverdagen. Fysisk aktivitet har desuden en hæmmende effekt på udviklingen af demenssygdommen.

Derudover er det en mulighed i 2022 at suspendere det visiterede forebyggende aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere. Tilbuddet blev etableret for midler i værdighedspuljen og fortsatte, da midlerne fra værdighedspuljen overgik til bloktilskuddet i 2020. Borgerne visiteres til tilbuddet efter § 79 i Serviceloven, hvorefter kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Formålet med tilbuddet er blandt andet at opbygge netværk og forebygge isolation ensomhed. Kommunen er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet på at levere ydelsen, men tilbuddet er en del af det politisk vedtagne serviceniveau i kommunen og er udmøntet i en kvalitetsstandard.

I forbindelse med værdighedspuljens overgang til bloktilskuddet i 2020 blev tilbuddet afgrænset til omsorgscentrene På Nordhøj, De Tre Ege, Tolleruphøj og Solgården og varetages af fire pædagoger, som er ansat på de pågældende omsorgscentre. Pt. er der 40 borgere visiteret til tilbuddet. Såfremt tilbuddet midlertidigt suspenderes kan det få betydning de borgere, som i dag ikke kan deltage i foreningsaktiviteter eller lignende, og som heller ikke er i målgruppen for daghjem, i forhold til at forebygge ensomhed. Det er muligt for omsorgscentrenes beboere at deltage i aktiviteterne, ligesom pædagogerne også laver selvstændige aktiviteter for beboerne, hvorfor suspendering af ordningen også vil få betydning for beboerne på omsorgscentrene. Ved at suspendere ordningen i perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022 og lade de fire pædagoger indgå i normeringen på omsorgscentrene, vurderes der at kunne spares 0,8 mio. kr. i 2022.

Yderligere afdækning af reduktion i serviceniveau

For at nedbringe udgifterne til ydelser leveret i borgerens hjem, foreslår administrationen, at muligheden for at reducere i serviceniveauet for personlig pleje og praktisk hjælp afdækkes med henblik på indføring fra sommeren 2022. Døgnplejen leverer ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven, hvor servicelovsydelserne er fastsat ved en politisk vedtaget kvalitetsstandard, mens sundhedslovsydelserne følger en lovbestemt faglig vurdering af det sundhedsmæssige behov hos borgeren. Derfor er det kun muligt at justere i serviceniveauet på servicelovsydelserne. En eventuel reduktion i serviceniveauet vil give en besparelse på budgettet til Visitation og Hjælpemidler, og vil derved kunne bidrage til at nedbringe de samlede merudgifter på ældreområdet.

Strategi for det nære sundhedsvæsen på ældreområdet i Frederikssund Kommune

På baggrund af Omsorg og ældres temamøde om udfordringerne på ældreområdet den 3. marts anbefaler administrationen, at Omsorg og ældre igangsætter et arbejde med en samlet strategi for udvikling af det nære sundhedsvæsen på ældreområdet, som målretter sig både ældre og kronikere, idet de er de to største målgrupper, der påvirkes af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Formålet med strategien skal være at sikre en sammenhængende tilgang til de udfordringer, som opleves på ældreområdet i relation til udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Strategien skal således udpege en række temaer, som der skal arbejdes med på tværs. Det kunne fx være opgaveglidning, udvikling af tilbudsviften, rekruttering, kompetenceudvikling, velfærdsteknologi. Strategien vil skulle kobles til kommunens eksisterende strategier og planer, herunder eksempelvis "Sammen om sundhed", værdighedspolitik, udviklingsplaner og handleplaner med videre.

Såfremt Omsorg og ældre ønsker, at der igangsættes et arbejde med en samlet strategi for udvikling af det nære sundhedsvæsen for ældreområdet, vil administrationen udarbejde et oplæg til temaer og proces.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet anser denne øvelse for at være et håbløst valg mellem pest eller kolera. Samtlige forslag har dybt ulykkelige konsekvenser for målgruppen, som er sårbare og svagelige ældre, hvis livskvalitet – og i enkelte tilfælde også funktionsniveau – vil blive påvirket i særdeles negativ retning. Forslag om at suspendere klippekortsordningen til 2023 (2,0 mio i besparelse) Handicaprådet synes, det er trist, hvis borgerne fratages denne halve times mulighed hver anden uge for at få ekstra hjælp.

Forslag om at suspendere træning til demensramte (0,9 mio kr besparelse)Det fremgår af sagen, at uden træning vil borgernes fysiske funktionsniveau falde, hvilket har konsekvenser for eksempelvis balance og udholdenhed og dermed for evnen til at klare andre gøremål i hverdagen. Handicaprådet mener derfor, at forslaget vil give større udfordringer for kommunen (og dens økonomi) på længere sigt, hvis borgernes tilstand forværres og der derfor senere skal sættes ind med langt mere indgribende tiltag.

Forslag om at suspendere det visiterende forebyggende aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere (0,8 mio)Det fremgår, at tilbuddet er en del af det politisk vedtagne serviceniveau i kommunen og er udmøntet i en kvalitetsstandard. Handicaprådet har svært ved at forstå, hvordan dette forslag kan undgå at forværre borgernes isolation og deraf følgende ensomhed, og mener, at det er et klart brud på intentionen om, at tiltagene ikke må påvirke serviceniveauet for borgerne negativt, sådan som det blev anført på mødet 2.3.2022.

Handicaprådet er enig i forslaget om at Udvalget foreslår Social og sundhed, at der igangsættes et arbejde med en samlet strategi for udvikling af det nære sundhedsvæsen i Frederikssund Kommune, hvori udviklingen af ældreområdet indgår.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget skal tage stilling til administrationens forslag til nedskæringer for at imødegå de budgetudfordringerder er på Plejehjemmene og i Døgnplejen.

Derudover skal der tages stilling til at foreslå Social og Sundhed og at igangsætte en strategifor ældreområdet i det nære sundhedsvæsen.

Administrationen foreslår blandt andet at udskyde klippekortordningen til 2023. Ordningen er en genoptagelse af en service, man tidligere har haft. Når denne service genoptages, må der være et behov herfor. Opstart planlagt 1. marts i år

Ligeledes forslår administrationen at udsætte det nye tiltag med træning til hjemmeboende borgere med demens fra 1. april i år til 2023. Her var muligheden for, at op til 60 borgere kunne samles og aktiveres med et forebyggende sigte én gang om ugen. Holdtræning skulle sikre den dementes vedligehold af fysisk funktionsniveau med fokus på dårlig balance, fald samt udholdenhed, - således bevares evnen til at klare daglige gøremål.

Det foreslås at udsætte det nye initiativaf træning til hjemmeboende borgere med demens fra 1. april til 2023.

Yderligere forslag er at suspenderer det tidligere iværksatte forebyggende initiativ mod ensomhed, hvor 4 pædagoger forebygger ensomhed for 40 visiterede borgere påNordhøj, De tre Ege, Tolleruphøj og Solgårdenfor de værdighedsmidlerder ikke blev sparet væk efter at værdighedspuljenovergik til Bloktilskuddet.

Alle tre forslag der vil udsætte eller nedlukke initiativer for de svageste ældre i kommunen.

Administrationen foreslår derudover at se på besparelser på serviceniveauet for personlig pleje og praktisk hjælp!

Budgetanalysen af3. marts 2022 af Døgnplejen - og Plejehjemmene viser med al tydelighed, at der ikke er overensstemmelse mellem budget og serviceniveau. Ældrerådet kan ikke se at dette underskudpå budgettetkan indhentes uden meget store servicebesparelser. Det er meget sørgeligt, at for få måneder siden kunne politikernefortælle de ældre og de pårørende at nu bliver der igangsat nye initiativer til at afhjælpe og forebygge demens og ensomhed- og nu allerede i første kvartal er der ikke penge til initiativerne.

Ældrerådet har gennem mange år påpeget, at der ikke er overensstemmelse mellem budget og de mange ældre der har behov for hjemme-/sygeplejeog plejehjemsplads, hvilket bare gentager sig år efter år.

Ældrerådet er bekendt med at Frederikssund Kommune er en af de kommuner der bruger færres penge på ældre både set ift. regionen og på landsplan, hvilket ikke ligefrem lægger op til at der vil kunne spares på området.

Ældrerådet fraråder at der spares på ældreområdet.

Derudover skal udvalget også tage stilling til at opfordre Social og sundhed påbegynder arbejdet med en strategi for det nære sundhedsvæsen, hvor udviklingen for ældre indgår.Denne anbefaling bakker Ældrerådet op om.

Økonomi

Såfremt de skitserede initiativer til at modvirke den forventede økonomiske merudfordring på ældreområdet vedtages, modvirker de budgetudfordringen på ældreområdet på følgende vis i 2022; klippekortsordning 2,0 mio. kr., suspendere træning til demensramte 0,9 mio. kr. samt suspension af forebyggende aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere 0,8 mio. kr. Såfremt samtlige tilbud suspenderes i 2022 kan dette bidrage til at modvirke merudfordringen med 3,7 mio. kr. på ældreområdet i 2022.

Resume

I denne sag orienteres Omsorg og Ældre om gennemførsel af brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af personlig pleje og/eller praktisk hjælp samt forelægges forslag til spørgeramme for undersøgelsen med henblik på godkendelse af tidsplan og spørgeramme.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Godkende tidsplan for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse
 2. Godkende spørgerammen for brugertilfredshedsundersøgelsen

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Udvalget ønsker at undersøgelsen udsættes til 2023.

Indstillingens punkt 2: Godkendt idet udvalget ønsker at der tillige svares på et kontinuum på 1-5.

Sagsfremstilling

Ifølge tilsynspolitikken for tilsyn med leverandører af personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter servicelovens § 83 skal der hvert andet år gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Brugertilfredshedsundersøgelsen og tilsynet med leverandørerne supplerer hinanden, men foregår i to selvstændige processer med forskellige formål.

Formålet med brugertilfredsundersøgelsen er at afdække borgernes tilfredshed med den leverede hjemmepleje, mens formålet med tilsynet er at føre kontrol med, kvalitetssikre og bidrage til udvikling af indsatserne leveret af leverandørerne på området. Undersøgelsen omfatter modtagere i Døgnplejen og hos de private leverandører.

I 2015 gennemførte Frederikssund Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens § 83. Spørgeskemaet fra 2015 blev udviklet på baggrund af KL's nationale koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser og på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe med repræsentation fra Ældrerådet, visitationen samt kommunal og privat leverandør.

Der blev senest gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i 2020. Resultaterne for undersøgelsen blev forelagt på Velfærdsudvalgsmøde den 12. januar 2021 (sag nr. 8). Brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført med ekstern bistand fra Rambøll.

På møde i Omsorg og ældre den 3. februar 2022 (sag 14) godkendte udvalget, at brugertilfredsundersøgelsen fremadrettet løses uden ekstern bistand. Administrationen vil rekruttere studentermedhjælpere, der kan assistere i forhold til telefonisk opfølgning og give borgerne mulighed for at besvare undersøgelsen som telefoninterview sådan, at der kan sikres en høj deltagelsesprocent.

Administrationen foreslår, at selve brugertilfredshedsundersøgelsen foretages i september måned 2022 mens der i oktober 2022 pågår bearbejdning af data. Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen forventes at blive forelagt udvalget december 2022.

Administrationen anbefaler, at der til undersøgelsen anvendes samme spørgeramme som i 2020. På denne måde er det muligt at sammenligne resultaterne mellem årene. Administrationens forslag til spørgerammen er vedlagt sagen som bilag.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i, at der til undersøgelsen bliver anvendt samme spørgeramme som i 2020, så det ermuligt at sammenligne resultaterne mellem årene.

Ældrerådets høringssvar: Omsorg og ældre udvalget skal tage stilling til tidsramme og spørgeguide i den brugertilfredshedsundersøgelsen, der skal gennemføres blandt borgere der modtager praktisk hjælp og personlig pleje, i efteråret 2022,

Administrationen foreslår at genbruge spørgeguiden fra sidste undersøgelse så undersøgelserne bliver sammenlignelige samt atder i modsætning til tidligere ikke bliver brugt privat ekstern bistand, men i stedet rekrutterer studentermedhjælpere til at ringe til borgerne for sikre så høj en deltagelse som muligt.

Ældrerådet mener, at disse brugerundersøgelser ikke viser, hvad de ældre rent faktisk mener om servicen. Mange tør ikke ytre deres mening, idet de er bange for repressalier if den tildelte hjælp.

Ældrerådet tager med disse bemærkninger sagen til efterretning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Omsorg og ældre har på møde den 3. marts anbefalet over for Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Ældrerådets ønske om at ændre navn til Seniorrådet. I forbindelse med navneændringen skal Ældrerådets vedtægter revideres, og Ældrerådet har derfor fremsendt et udkast til vedtægter for Seniorrådet. På mødet den 3. marts 2022 ønskede udvalget, at proceduren for høringssvar blev præciseret. I denne sag forelægges udvalget et revideret udkast til vedtægter for Seniorrådet, hvor administrationen har foretaget en præcisering af proceduren for høringssvar, til godkendelse.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Ældrerådets udkast til vedtægter for Seniorrådet med den af administrationen foreslåede justering af procedure for høringssvar.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På møde den 3. marts 2022 behandlede Omsorg og ældre Ældrerådets ønske om at ændre navn til Seniorrådet. Som følge af navneændringen havde Ældrerådet udarbejdet et udkast til reviderede vedtægter, som udover navneændringen indeholder enkelte justeringer angående Ældrerådets behandling af enkeltsager samt fremsendelse af udvalgsdagsordener til høring i Ældrerådet.

Omsorg og ældre besluttede på mødet den 3. marts 2022 at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende Ældrerådets ønske om navneændring til Seniorrådet. Samtidig besluttede udvalget at udsætte godkendelsen af vedtægterne med henblik på at få præciseret proceduren for høringssvar.

Administrationen har udarbejdet et forslag til procedure for høringssvar, som vurderes at være mulig set i forhold til de interne tidsfrister for udarbejde af dagsordener, og som følger den nuværende praksis.

Den af Ældrerådet foreslåede procedure lyder som følger:

"4.2. Omsorg og ældre og Social og sundheds dagsordener med bilag sendes elektronisk til Seniorrådets medlemmer i god tid og i videst mulige omfang senest 3 dage før Seniorrådets møde."

Administrationen forslår følgende formulering:

"4.2. Omsorg og ældre og Social og sundheds foreløbige dagsordener sendes elektronisk og i videst muligt omfang med bilag til Seniorrådets medlemmer dagen før den endelige dagsorden sendes til udvalgene og offentliggøres på kommunens hjemmeside."

Ældrerådets udkast til vedtægter for Seniorrådet med administrationens forslag til justering af procedure for høringssvar er vedlagt som bilag til sagen. Ældrerådets ændringer fremgår med rød skrift, mens administrationens ændringer fremgår med blå skrift.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet synes, det er en god præcisering, at dagsordenen udsendes med bilag.Vi er enige i Ældrerådets forslag om, at der bør indsættes en konkret tidsfrist ( som f.eks. kunne være 96 timer – eller andet tilsvarende - før mødet) for udsendelse af materialet – og er derfor ikke enige i administrationens forslag om, at ”dagsordenen udsendes til medlemmerne dagen før den endelige dagsorden sendes til udvalgene og offentliggøres på kommunens hjemmeside”.

Det gælder for både Seniorrådet og Handicaprådet, at der er tale om frivilligt arbejde for rådsmedlemmerne – og god tid til forberedelse af møderne og herunder især udarbejdelse af høringssvar er vigtigt, for at rådsmedlemmerne kan leve op til deres opgave om at rådgive kommunalbestyrelsen bedst muligt. Derfor er det særligt vigtigt at fastlægge procedurer, som også tidmæssigt gør det muligt at nå vigtige høringer med respekt for medlemmernes roller og opgaver, så det derved er muligt for de to råd at leve op til de opgaver, der er fastsat i lovgivningen.

Ældrerådets høringssvar:

Omsorg og ælde har tidligere overfor Økonomiudvalget anbefalet Ældrerådets forslag om at ændre navn til Ældrerådet.

Ældrerådet foreslog i forbindelse med navneændringen at opdaterede Vedtægterne, som alligevel skulle genforhandles for en ny Byrådsperiode.

Ældrerådets forslag til Vedtægter er blevet opdateret med bl.a. navneskift til Ældrerådet for Frederikssund Kommune, samt mindre rettelser af paragrafferne 3 og 4, for endelig godkendelse i Byrådet.

Udvalget ønskede at få præciseret proceduren for høringssvar, hvor der i den nuværende Vedtægt står:

"4.2. Omsorg og ældre og Social og sundheds dagsordener med bilag sendes elektronisk til Ældrerådets medlemmer i god tid og i videst mulige omfang senest 3 dage før Ældrerådets møde."

Administrationen foreslår følgende formulering:

"4.2. Omsorg og ældre og Social og sundheds foreløbige dagsordener sendes elektronisk og i videst muligt omfang med bilag til Ældrerådets medlemmer dagen før den endelige dagsorden sendes til udvalgene og offentliggøres på kommunens hjemmeside”.

Ældrerådet accepterer administrationens forslag idet, det ift. den kommunale nuværende arbejdsgang med udvalgsdagsordenerne betyder, at Ældrerådet skal have foreløbig dagsorden og bilag mindst 3 dage før Ældrerådets møde, hvilket er samme tidsperspektiv som den tidligere tekst.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

I budgetaftalen for 2022-25 aftalte partierne, ”at målrette ydelser til den enkelte borgeres behov, inddrage borgeren, styrke fagligheden, mere selvstyring og fleksibilitet i tildelingen af ydelser” i Døgnplejen. Idet der ikke var afsat midler til at udvikle og implementere en model for dette ansøgte administrationen i oktober 2021 Socialstyrelsen om midler til implementering af selvstyrende teams i Døgnplejen. I december fik Frederikssund Kommune tilsagn om 5,1 mio. kr. i puljemidler over de kommende to år. I denne sag orienteres kort om projektets mål, igangsættelse og tidsplan, herunder politisk orientering undervejs.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Orientering om udvikling og implementering af selvstyrende teams i Døgnplejen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022 er der fastsat en politisk ambition om, at Døgnplejen udvikler de organisatoriske forudsætninger for ”at målrette ydelser til den enkelte borgeres behov, inddrage borgeren, styrke fagligheden, mere selvstyring og fleksibilitet i tildelingen af ydelser” jf. Budgetaftalen.

Derfor har Frederikssund Kommune ansøgt og fået midler fra Socialstyrelsen til udvikling af selvstyrende teams i Døgnplejen. Projektet er rammesat til to år.

Formål med projektet

Selvstyrende teams skal understøtte Døgnplejens udviklingsproces 2021-22, "Fremtidens Døgnpleje" indenfor de fire udviklingsmål: Høj patientsikkerhed, Robust organisation, Attraktiv arbejdsplads og Effektiv styring.

Selvstyrende teams er en ny organisering, hvor medarbejderne bliver organiseret i faste teams, så borgeren i Døgnplejen oplever større kontinuitet i, hvem som leverer pleje og støtte. På den måde forventes der bedre sammenhæng i borgerens forløb, fordi teamet selv koordinerer og planlægger støtte til borgeren, med udgangspunkt i borgerens behov. Dette kræver, at Døgnplejen internt arbejder på tværs af fagligheder og har tæt samarbejde med andre omkring borgeren herunder Visitationen.

Målene med selvstyrende teams er:

 • Borgeren oplever, at de møder færre medarbejdere og får den rette støtte
 • Kvalitet i ydelsen højnes, så det ses i en forbedret patientsikkerhed
 • Medarbejder, oplever større tilfredshed med jobbet, som skal ses i lavere sygefravær og bedre fastholdelse
 • Økonomien kommer i bedre balance ved bedre styring

Borgerens oplevelse i mødet med kommunens medarbejdere er omdrejningspunkt og væsentligste mål for projektet. Det succesfulde møde med borgeren forudsætter, at kvaliteten i ydelsen er til stede. Samt at der er faste medarbejdere, dvs. der skal fokus på, at medarbejderne trives og dermed fastholdes. Medarbejders trivsel og kvalitet i ydelsen skaber fundamentet for en økonomi i balance, fordi sammen med større tilfredshed hos borgeren er der et bedre grundlag for planlægning og dermed styring.

Selvstyrende teams er en ny måde at arbejde på for alle faggrupper, som både vil udfordre den enkeltes faglighed og arbejdsgang såvel organisatoriske og styringsmæssige rammer. Derfor er det vigtigt, at udvikling og etablering sker sammen og tæt på de berørte medarbejdere og ledelser. Derfor vil første del af projektet først udvikle en prototype, som herefter afprøves i et enkelt område og tilpasses inden den i sidste del af projektet udrulles til resten af Døgnplejen i endelig form. Første skridt er derfor, at få identificeret hvilke tiltag vedrørende organisation, arbejdsgange og styring, som skal til for at realisere de ovenstående nævnte mål.

Modellen med selvstyrende teams er inspirereret fra Buurtzorg, en hollandsk organisation, som leverer hjemmesygepleje og hjemmepleje, som har vist gode resultater i form af både øget kvalitet i plejen, større tilfredshed blandt borgere, mindre sygefravær, mere effektiv organisation og mere balance i økonomien.

Frederikssund Kommune er en af fire kommuner i Nordklyngen, som skal i gang med at udvikle og implementere selvstyrende teams. Administrationen har påtaget sig at facilitere et netværk på tværs af kommunerne, ligesom der skal arbejdes med besøg fra og i lignende kommuner.

Projekt i tre faser

Projektet er organiseret efter forbedringsmetoden, hvor udvikling og implementering starter i mindre skala med i første omgang med to teams i hhv. Slangerup og Frederikssund Syd, dvs. i alt fire teams. De fire teams involveres i udvikling af prototype og efterfølgende afprøve denne i praksis ved mindre prøvehandlinger. På baggrund af afprøvningen skal modellen tilpasses inden den implementeres endeligt i hele Døgnplejen.

Projektet består af tre faser:

 • Analyse og design, som kører fra april til august 2022
 • Afprøvning af prototype fra august til primo 2023
 • Tilpasning og implementering af model i hele Døgnplejen i 2023

Projektet løber fra nu til udgangen af 2023. Hvor en teamorganisering er udrullet til hele Døgnplejen.

Omsorg og ældre forelægges den nye model for selvstyrende teams inden endelig implementering i foråret 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og ser frem til at følge resultaterne af projektet om udvikling og implementering af selvstyrende teams i Døgnplejen.

Ældrerådets høringssvar:

I budgetaftalen for 2022 er fastsat en politisk ambition om, at Døgnplejen udvikler de organisatoriske forudsætninger for “ at målrette ydelser til den enkelte borgers behov, inddrage borgeren, styrke fagligheden, mere selvstyring og fleksibilitet i tildelingen af ydelser “ jf. Budgetaftalen.

Målene med selvstyrende teams er:

Borgeren oplever, at de møder færre medarbejdere og får den rette støtte.

Kvaliteten i ydelsen højnes, så det ses i en forbedret patientsikkerhed

Medarbejdere, oplever større tilfredshed med jobbet, som skal ses i lavere sygefravær og bedre fastholdelse

Økonomien kommer i bedre balance

Frederikssund kommune har fået tilsagn om 5,1 mio. kr. i puljemidler fra Socialstyrelsen over de kommende to år. Til den periode hvor implementeringen foregår

Ældrerådet vil følge projektet i håb om, at det bliver en succes, både for borgerne og personalet.

Derfor kan ældrerådet tager projektet til efterretning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose til kommunens generelle planlægning. En del af denne planlægning består i at budgetterne på en række områder demografireguleres med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i målgruppen på det pågældende område.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Omsorg og Ældre.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder kommunen en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år. Helt overordnet viser prognosen en stigning i antallet af borgere på 2.027 i perioden 2022-2026.

Specifikt for Omsorg og Ældre forventes det samlede antal 65-74 årige at stige med 1.699 personer i perioden 2022-2034, svarende til en stigning på 30 %. Det samlede antal 75-84 årige stiger med 457 personer i perioden 2022-2034, svarende til en stigning på 10 %. Det samlede antal 85+ årige viser en stigende vækst på 1.328 personer i perioden 2022-2034, svarende til en stigning på 124 %.

I bilag 1. Befolkningsprognose 2022 kan der læses nærmere om prognosens resultater.

Befolkningsprognosen anvendes i mange planlægningsmæssige sammenhænge bl.a. i forhold til kommunens kommende udgifter og indtægter. Helt konkret anvendes befolkningsprognosen til demografireguleringer på en række områder – herunder ældreområdet – med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af ældre.

På ældreområdet specifikt viser befolkningsprognosen 2022 at antallet af 65+ årige stiger med 1.136 borgere i perioden 2022-2026.

I forhold til demografireguleringen giver det stigende antal ældre anledning til en kontinuerlig stigning i de afsatte demografimidler til døgnplejen, delegeret sygepleje og engangs- og genbrugshjælpemidler i 2023-2026. I 2023 skal der således udmøntes en samlet demografipulje på 14,0 mio. kr.

Stigningen i antallet af 65+ årige er imidlertid mindre i befolkningsprognosen 2022, end det var tilfældet i befolkningsprognosen 2021, hvilket giver anledning til, at den samlede demografipulje skal nedjusteres med 5,2 mio. kr. i 2023 i forhold til den samlede demografpulje, som er en del af det vedtagne budget for 2023-2026.

I bilag 2. Forslag til demografiregulering 2023-2026 fremgår det samlede forslag til demografiregulering i perioden 2023-2026.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har noteret sig, at den største stigning i befolkningstallet står de + 75-årige for (med en samlet stigning på 363 personer).Procentvis forventes den største vækst i antallet af 85+ årige, der steg med 230 personer fra 2018 til 2022. Frem mod 2026 forventes antallet at stige med 383 personer svarende til en stigning på 36 %. Dette må forventes at stiller større krav til social-og sundhedsvæsenet i kommunen – herunder antallet af plejeboliger mv.

Ældrerådets høringssvar:

Hvert år udarbejder kommunen en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år.

Specifikt for Omsorg og Ældre forventes det samlede antal borgere i aldersgruppen 65 - 85+ årige at stige med 3484 personer i perioden 2022-2034.

På ældreområdet viser befolkningsprognosen 2022 at antallet af 65+ årige stiger med

1136 borgere i perioden 2022 - 2026.

Stigningen af antallet af 65+ årige er imidlertid mindre i befolkningsprognosen 2022 end det var tilfældet i befolkningsprognosen 2021, hvilket giver anledning til at den samlede demografipulje til døgnpleje, delegeret sygepleje og engangs-og genbrugshjælpemidler skal nedjusteres med 5,2 mio. kr. i 2023 i forhold til den samlede demografipulje, som er en del af det vedtagne budget for 2023 -2026.

Ældrerådet har tidligere gjort opmærksom på, at administrationen skal være varsom med udelukkende at benytte tallene fra befolkningsprognosen til budgetlægning, hvilket tidligere tillægsbevillinger også vidner om.

Ældrerådet er derfor bekymret for nedjusteringen på de 5,2 mio. kr.

Ældrerådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Økonomi

Som følge af befolkningsprognosen 2022 nedjusteres demografipuljen til døgnplejen, delegeret sygepleje og engangs- og genbrugshjælpemidler med 5,2 mio. kr. i 2023.

Konkret vil disse ændringer blive indarbejdet i det korrigerede budgetgrundlag, som skal politisk behandles i forbindelse med processen med budget 2023-2026.

Herefter fås der en udmøntet demografipulje på 14,0 mio. kr. i 2023.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • Dialogmøde mellem Omsorg og Ældre og Ældrerådet den 30. marts klokken 14.00-15.45. Dagsorden er vedlagt som bilag.
 • Demens Topmøde 2022 "Aldrig alene med demens" torsdag den 15. september 2022 kl. 10:00 – 17:00 i Faaborg. Invitation er vedlagt som bilag.

Meddelelser:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt Døgnplejen Vest at de gennemfører et reaktivt tilsynsbesøg torsdag den 24. marts 2022. Baggrunden er et tilsynsbesøg den 20. april og igen den 16. september 2021, som medførte påbud om at sikre forsvarlig medicinhåndtering; systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning på alle patienter og tilstrækkelig journalføring. Døgnplejen har siden forlængelsen af påbuddet arbejdet systematisk og målrettet på at sikre en høj forsvarlig og god patientsikkerhed.
 • Omsorg og ældre besluttede den 3. februar at følge data for færdigbehandlede patienter (bilag vedlagt sagen) af hensyn til eventuelle ændringer i kapacitetsbehov på Rehabiliteringsafdelingen og de midlertidige pladser
 • Dagsorden til temamødet om fremtidens Døgnpleje er vedlagt som bilag.
 • Monitorering af udvikling i ventelister til plejeboliger i Frederikssund Kommune er vedlagt som bilag.

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.