Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 03. marts 2022

Tolleruphøj kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

21Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

22Beslutning om håndtering af forventede budgetudfordringer på omsorgscentrene

Resume

Omsorg og ældre præsenteres med denne sag for en vurdering af de forventede budgetudfordringer i 2022 på omsorgscentrene, herunder en status på handleplaner for omsorgscentrenes økonomi.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Orienteringen om de forventede budgetudfordringer og status for omsorgscentrenes økonomiske handleplaner tages til efterretning.
 2. Godkende at administrationen i april forelægger forslag til yderligere handlinger for at imødegå budgetudfordringerne på omsorgscentrene i 2022 og årene frem.
 3. Sagen sendes til orientering i økonomiudvalget jf. bestilling fra økonomiudvalgsmødet den 8. december 2021, punkt 438.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Orienteringen taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Indstillingspunkt 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 5. oktober 2021 godkendte Velfærdsudvalget en handleplan for den forventede økonomiske udfordring på omsorgscentrene. Sagen blev fulgt op i december, hvor Økonomiudvalget den 8. december 2021 godkendte administrationens handleplaner for håndtering af et forventet merforbrug i 2022 på det samlede ældreområde.

I forlængelse af udvalgsmødet den 3. marts 2022 afholder udvalget en temadrøftelse om rammer og vilkår på ældreområdet. Det forventes, at Omsorg og ældre her bl.a. drøfter eventuelle yderligere handlinger, som kan modgå budgetudfordringerne på ældreområdet. På baggrund af temamødet forventer administrationen at forelægge Omsorg og ældre og Økonomi forslag til yderligere handlinger i april 2022.

Det foreløbige regnskabsresultat for Velfærdsudvalget viser, at omsorgscentrene i 2021 havde et merforbrug på ca. 18,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det foreløbige regnskabsresultat er vedlagt som bilag til sagen. Såfremt forbrugsmønstret fra 2021 fastholdes vil området samlet set kigge ind i en lignende udfordring i 2022.

Handleplanen for omsorgscentrene består af to overordnede initiativer:

 1. Individuelle handleplaner for omsorgscentrene.
 2. Understøttelse af omsorgscentrenes økonomiske styring.

Administrationen har i januar 2022 udarbejdet individuelle handleplaner for omsorgscentrene. En samlet fremstilling af handleplanerne inklusiv tidsplan fremgår af vedlagte bilag.

Handleplanerne fokuserer omkring tiltag, der kan bidrage til at nedbringe udgifterne til eksterne vikarer og sikre en effektiv anvendelse af ressourcerne. Det drejer sig om tiltag inden for følgende fem temaer:

 • Planlægning

Omsorgscentrene arbejder med at indføre digital vagtplanlægning og ansætte en tværgående vagtplanlægger pr. center. Tiltagene er igangsat på nogle omsorgscentre og igangsættes på de øvrige i løbet af 2022.

 • Kompetenceudvikling

Omsorgscentrene arbejder med forskellige aspekter af kompetenceudvikling målrettet mere komplekse borgere, herunder beboerkonferencer, triage og kerneopgaven. Tiltagene igangsættes i første halvår af 2022.

 • Rekruttering

Omsorgscentrene arbejder med flere tiltag inden for rekruttering, herunder introduktionen af nye medarbejdere, ansættelse af andre faggrupper og opsøgende arbejde på uddannelsesinstitutioner. Tiltage igangsættes i 1. halvår af 2022.

 • Trivsel og fastholdelse

Omsorgscentrene arbejder bland andet med løbende trivselsmålinger, udvikling af lederrollen, udvikling af arbejdspladskulturen samt kompetenceudvikling. Tiltagene igangsættes i 2022.

 • Systematisk fokus på sygefravær.

Omsorgscentrene fortsætter det systematiske fokus på sygefravær, der var en del af Sygefraværsprojektet i 2020-2021. Målet er at nå det landsgennemsnitlige sygefraværsniveau for sektorområdet ved udgangen af 2022. Ved sygefraværsprojektets start var områdets fravær 3 dage højere end landsgennemsnittet.

Fælles for flere af tiltagene under de fem temaer er, at de kræver et vedholdende og systematisk fokus over en længere periode for at kunne realisere de ønskede effekter, hvorfor der kun må forventes en delvis effekt i 2022.

Ifølge handleplanen skulle administrationen som led i understøttelsen af den økonomiske styring på omsorgscentrene gennemføre en række initiativer:

 • Der gennemføres i første kvartal af 2022 en budgetanalyse af omsorgscentrene, som skal kortlægge sammenhængen mellem omsorgscentrenes normering og budget.
 • Der ansættes en specialkonsulent i staben i Center for Voksenstøtte og Ældre. Specialkonsulenten skal hjælpe og understøtte omsorgscentrene i deres arbejde med at realisere styringspotentialet. Stillingen finansieres inden for stabens budgetramme.
 • I løbet af 2021 har der hver måned været afholdt møde mellem ledelsen på det enkelte omsorgscenter, budgetkonsulenten og afdelingslederen af staben i Center for Voksenstøtte og Ældre. Fra december 2021 udvides mødekredsen således, at afdelingsleder i Center for Økonomi samt centerchefen i Center for Voksenstøtte og Ældre deltager.

Stillingen som specialkonsulent har været i opslag i december og januar uden der kom kvalificerede ansøgere. Stillingen vil blive genopslået. De månedlige økonomiopfølgningsmøder afholdes første gang i februar 2022.

Vedlagt som bilag er en budgetanalyse udarbejdet i samarbejde mellem Center for Økonomi og Center for Voksenstøtte og Ældre, der kortlægger sammenhængen mellem omsorgscentrenes normering og budget.

Budgetanalysen tager udgangspunkt i det planlagte fremmøde, som ligger til grund for ”Kortlægning af normeringer på omsorgscentre i Frederikssund Kommune” fra august 2021. Kortlægningen blev foretaget som udmøntning af Budgetaftale 2021-2024, hvori det fremgik, at der skulle udarbejdes en analyse af normeringer på ældreområdet med henblik på en drøftelse af minimumsnormeringer og mulighed for differentiering af normeringer mellem forskellige målgrupper. Kortlægningen blev behandlet af Velfærdsudvalget på møde den 10. august 2021 (sag 105) og indgik i budgetmaterialet til budget 2022-2025.

Kortlægningen anvender samme metode, som Det Nationale Videnscenter for Velfærd (VIVE) har anvendt i en landsdækkende analyse af normeringer på plejecentre foretaget i 2019. På denne måde er det muligt med forbehold at foretage en sammenligning af normeringerne på omsorgscentrene i Frederikssund Kommune med et landsgennemsnit. Der er en række forhold, som har betydning for forskelle i normeringerne, herunder forskelle i det politisk vedtaget serviceniveau, omsorgscentrenes størrelser og fysiske sammenhæng mellem afdelinger, fordelingen mellem personalekategorier i fremmøde samt andelen af specialiserede pladser, for eksempel til borgere med demens. Derudover skal man være opmærksom på, at kortlægningen i Frederikssund Kommune er foretaget i 2021, mens VIVE's analyse er fra 2019.

Budgetanalysen kommer frem til, at beregningen på grundlag af det planlagte fremmøde på omsorgscentrene fra kortlægningen af normeringer giver anledning til en budgettilførsel på samlet set ca. 10,7 mio. kr. i 2022, jf. nedenstående tabel.

Derudover skal arbejdet beskrevet i omsorgscentrenes individuelle handleplaner bidrage til at realisere potentielle effektiviseringer i driften for ca. 7,8 mio. kr. Det skal i den anledning bemærkes at der er stor usikkerhed forbundet med realiseringen af effektiviseringer for så vidt angår 2022 idet, der som sagt, er tale om et længere perspektiv med delvis effekt i 2022.

Beløb i 1.000 kroner
Omsorgscentrenes samlede budget 2022147.765
Beregnet budgetbehov jf. budgetanalyse158.506
Forventet merforbrug ift. budget 2022 (pba. merforbrug i 2021)18.530
Forventet budgetudfordring der søges håndteret gennem handleplaner7.789
Øget budgetbehov i budget 2022 på baggrund af budgetanalysen10.741

I det omfang, at det bliver nødvendigt at tilføre området tillægsbevillinger, vil det have konsekvenser for taksterne til de private leverandører, ligesom det vil have konsekvenser for de mellemkommunale afregninger.

Behov for genåbning af plejeboliger

På møde den 3. februar 2022 blev Omsorg og ældre orienteret om status på ventelisterne til plejeboliger samt mulighed for åbning af plejeboliger på omsorgscentrene. Administrationen pegede i den forbindelse på, at der kan genåbnes sammenlagt 13 plejeboliger fordelt med seks boliger på Pedershave og syv boliger på Tolleruphøj. Samtidig kan der åbnes syv boliger på De Tre Ege, såfremt de midlertidige pladser på Afdeling C samles på Rehabiliteringsafdelingen.

Med baggrund i den reduktion af budgetterne, som blev indregnet i forbindelse med lukning af boliger i 2019 og 2021 på hhv. Tolleruphøj og Pedershave, kan det estimeres, at genåbning af disse 13 boliger vil medføre en nettomerudgift på ca. 3,1 mio. kr., jævnfør nedenstående tabel. Dertil kommer mindre engangsudgifter i forbindelse med klargøring af boligerne.

Beløb i 1.000 kr. 2022 p/lAntal plejeboligerUdgifter til personaleHuslejeindtægterNettoudgift
Pedershave61.816-4701.346
Tolleruphøj72.303-5591.744
I alt134.119-1.0293.090

Derudover er der seks ledige boliger placeret i en selvstændig bygning på Parkvej 12 i Jægerspris tæt på omsorgscenter De Tre Ege. Bygningen er opført efter almenboligloven § 105 (det støttede byggeri) i 1995 og blev oprindeligt anvendt som demensenhed. Fra 2010 til 2019 blev bygningen anvendt til et socialpsykiatrisk bofællesskab. Bygningen rummer seks boliger på 57 m2 med eget værelse/stue og bad. Til boligen er tilknyttet fællesarealer med køkken, stue m.v. Dertil kommer et serviceareal på 34 m2. Kommunen er i proces med at overtage bygningen fra Jægerspris Boligselskab til anvendelse som almene ældreboliger. Der vurderes at være et væsentligt renoveringsbehov ved ibrugtagning af boligerne som moderne plejeboliger. Bygningens selvstændige placering uden direkte adgang fra De Tre Ege giver nogle særlige udfordringer i forhold til at sikre en omkostningseffektiv drift.

Udvalget besluttede på mødet den 3. februar 2022, at man ønskede et oplæg, hvor det beskrives, hvordan de lukkede pladser kan genåbnes, hvilke omsorgscentre der kan udbygges, og om der er behov for at opføre et nyt omsorgscenter. Administrationen er i proces med at udarbejde et oplæg.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen om budgetudfordringerne til efterretning.

I forhold til handleplanerne er Handicaprådet enig i, at det er en god idé at nedbringe omkostningerne til eksterne vikarer ved at sætte fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejderne samt sikre et godt arbejdsmiljø, som kan være med til at skabe attraktive arbejdspladser. Kompetenceudvikling er en vigtig faktor i at fastholde medarbejdere og sikre deres trivsel.

Handicaprådet er dog noget skeptisk overfor, at de beskrevne tiltag skulle kunne medføre effektiviseringer i driften på 7,8 mill. kr, hvilket svarer til ca halvdelen af det afsatte budget til vikarforbrug i 2022. Derudover savner vi information om, hvordan medarbejderne inddrages i processen omkring besparelserne.

Ældrerådets høringssvar:

Omsorg og ældre får her en orientering om forventede budgetudfordringer og status på plejehjemmene samt forslag om at der fremlægges yderligere handlingsplaner for at imødegå budgetudfordringerne.

Det foreløbige regnskab 2021, viser at plejehjemmene havde i et merforbrug på 18,6 mio. kr. Administrationen foreslår, en række tiltag der skal nedbringe udgifterne og effektuere styringen af ressourcerne.

En anden udfordring er de besluttede effektiviseringer på driften på 7.8 mio. kr., hvilket ikke ser ud til at kunne realiseres i 2022.

Derudover viser budgetanalysens beregninger, pba. kortlægningen af normeringerne på plejehjemmene, at der mangler 10.741 mio. kr. for at fastholde det nuværende normeringsniveau.

På mødet skal udvalget også drøfte den manglende kapacitet af plejehjemspladser og evt. genåbning af lukkede plejehjemspladser.

Ældrerådet anbefaler, at der hurtigst muligt åbnes plejehjemspladser, så ventelistegarantien kan overholdes. Det er dyrere for kommunen ikke at kunne hjemtage borgere fra sygehus når de er færdigbehandlet og menneskeligt fuldstændig uacceptabelt for de borgere som det går ud over.

Derudover anbefaler ældrerådet, at budgettet tilføres de manglende 10- 11 mio. kr., da det ikke vil være muligt for plejehjemmene at spare sig ud af problemerne.

Det er meget demotiverende for alle også medarbejderne at der ikke er retvisende budgetter.

Med disse bemærkninger tager ældrerådet orienteringen til efterretning.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I fald det på et senere tidspunkt besluttes at tildele omsorgscentrene en tillægsbevilling vil det øge presset ift. servicerammen i 2022.

I den forbindelse gøres der opmærksom på, at evt. tillægsbevillinger til omsorgscentrene vil få betydning for den takst, som kommunen skal betale for vores borgere på det private omsorgscenter Lærkevej (øget udgift for kommunen). Ligesom en tillægsbevilling har betydning for den mellemkommunale takst, som Frederikssund kræver i forbindelse med, at borgere fra andre kommuner bruger vores kommunale omsorgscentre (øget indtægt).

Bilag

23Beslutning om håndtering af forventede budgetudfordringer i Døgnplejen

Resume

Omsorg og ældre præsenteres med denne sag for en vurdering af de forventede budgetudfordringer i 2022 i Døgnplejen, herunder en status på Handleplan for bedre styring i Døgnplejen.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Orienteringen om de forventede budgetudfordringer og status for Døgnplejens økonomiske handleplan tages til efterretning.
 2. Godkende at administrationen i april forelægger forslag til yderligere handlinger for at imødegå budgetudfordringerne i Døgnplejen i 2022 og årene frem.
 3. Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget jævnfør bestilling fra økonomiudvalgsmødet den 8. december 2021, punkt 438.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Orienteringen taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 5. oktober 2021 godkendte Velfærdsudvalget en Handleplan for bedre styring i Døgnplejen. Sagen blev fulgt op i december, hvor Økonomiudvalget den 8. december 2021 godkendte administrationens handleplaner for håndtering af et forventet merforbrug i 2022 på det samlede ældreområde.

Det foreløbige regnskabsresultat for Velfærdsudvalget viser, at Døgnplejen i 2021 havde et merforbrug på 12,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 126,8 mio. kr. (inkl. indtægter til hjemmepleje). Det foreløbige regnskabsresultat er vedlagt som bilag til sagen.

I oktober 2021 godkendte Velfærdsudvalget en Handleplan for bedre styring i Døgnplejen, som adresserer både de strukturelle og de økonomiske udfordringer i Døgnplejen. Handleplanen har til formål at sikre en bedre styring af Døgnplejen i de kommende år og skabe en større gennemsigtighed i Døgnplejens ressourceforbrug. Handleplan for bedre styring i Døgnplejen består af syv temaer. Både handleplan og en status på handleplanen vedlægges sagen.

Med budgetaftale 2022-25 blev der afsat midler til at øge antallet af ledere i Døgnplejen fra 6 til 9 ledere med henblik på at skabe en mere nærværende ledelse og tættere ledelsesmæssig opfølgning på borgerforløb og opgaver, herunder særlig visitationen af sygeplejeydelser og opfølgning på den enkelte medarbejders sygefravær mv., samt budgetstyring (jf. handleplanens 7. tema). Alle 9 områdeledere er nu ansat. I forbindelse med den nye organisation decentraliseres budgetkompetencen til områdelederne, så de får mulighed for at følge og handle på eget budget. Den ny kontoplan forventes klar den 1. marts 2022 og lederne undervises i budgetstyring i primo marts med afsæt i egne budgetter. Samtidig blev der i efteråret 2021 ansat en ledelsesinformationskonsulent, som understøtter en systematisk opfølgning på Døgnplejens (jf. handleplanens 5. tema) aktivitet, økonomi og personalerelaterede data. Det vurderes, at de nævnte initiativer muliggør en langt tættere styring i Døgnplejen og det forventes dermed, at der er skabt et solidt grundlag for en fremtidig effektiv styring.

Merforbruget i Døgnplejen skyldes dels, at antallet af delegerede ydelser til borgerne er steget med et merforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på i alt 22 mio. kr. (privat og kommunalt leveret), dels et for højt forbrug på driftsbudgettet til hjemmeplejen, dvs. det samlede lønbudget på SOSU-medarbejdere, med et merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på i alt 95,5 mio. kr. til drift af hjemmeplejen. Hertil kommer et lille merforbrug på i alt 0,3 mio. kr. på sygeplejen. Nedenfor redegøres for allerede vedtagne handlinger for at imødegå tilsvarende budgetudfordringer i 2022.

Forventet merforbrug på den delegerede sygepleje i 2022

Ifølge KL’s nøgletalsanalyse (KØF 2022) stiger antallet af +80-årige med 46,6 pct. i løbet af de kommende fem år i Frederikssund Kommune. Undersøgelser viser også, at antallet af kronikere i Frederikssund er langt højere end landsgennemsnittet. Det betyder, at der både kommer flere og mere komplekse borgere i de kommende år. Samtidig ser vi kortere indlæggelsestider på hospitalet, mere komplekse sygdomsbilleder hos den enkelte borger og flere opgaver, som ”glider” fra hospital til kommune – endelig presser de mange borgere, der venter på plejeboliger, Døgnplejen i Frederikssund Kommune. Vi forventer derfor i lighed med andre kommuner, at der i de kommende år vil komme et stærkt stigende behov for sygeplejeydelser i Døgnplejen.

En analyse af styringsudfordringer i Døgnplejen gennemført i foråret 2021 pegede på et uindfriet styringspotentiale på de delegerede sygeplejeydelser, som forventes at kunne hentes, hvis visitationen af sygeplejeydelser samles på færre sygeplejersker, samtidig med at visitationsregler mv. skærpes (jf. handleplanens tema 1). Pr. 1. januar 2022 er der derfor udpeget 3,4 årsværk til at varetage den visiterende sygeplejefunktion (tidligere visiterede alle 50 sygeplejersker). Styrkelse af visitationen af delegerede sygeplejeydelser forventes at afbøde stigningen i sygeplejeydelser i den kommende år.

Arbejdet med målrettet styring og visitation på den delegerede sygepleje forventes imidlertid kun at kunne imødekomme en del af den forventede budgetudfordring i 2022, idet en væsentlig del af forklaringen på de stigende udgifter skal findes i det stigende antal ældre med mere komplekse sygeplejefaglige behov. Baseret på tal fra januar 2022, hvor det umiddelbart kunne tyde på, at de første effekter af det store styringsfokus kan ses, forventes en reduktion på ca. 2,8 mio. kr. i 2022. Fastholdes denne tendens resten af året, vil det forventede merforbrug på den delegerede sygepleje reduceres til 4,2 mio. kr. (jf. bilag 1, figur 2). Prognosen følges tæt, eftersom Døgnplejen i januar oplevede et ualmindeligt højt sygefravær som følge af COVID, hvilket kan påvirke månedens resultat.

Budgettet til den delegerede sygepleje hænger tæt sammen med budgettet til sygeplejersker. Der udarbejdes i foråret 2022 en minianalyse af behovet for at øge antallet af sygeplejersker. Budgettet til sygeplejersker er ikke demografireguleret, og vil derfor ikke blive automatisk tilpasset til de mange flere komplekse ældre. Analysen skal også ses i sammenhæng med de mange påbud Døgnplejen i det seneste år har fået på sygeplejen.

Forventet reduceret merforbrug på lønbudgettet til hjemmeplejen i 2022

Udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere vil fortsætte de kommende år. Frederikssund Kommunes ældreområde har sammenlignet med landstendensen et forholdsvist stort antal medarbejder på ældreområdet som er + 60 år. Udfordringer med rekruttering, et højt sygefravær og vikarbureauernes manglende mulighed for at stille med vikarer presser hele ældreområdet til at købe dyre vikarer og give høje tillæg for ekstra merarbejde til egne medarbejdere. Endelig vil der fortsat være udgifter til COVID-relaterede opgaver i 2022. Alle nævnte forhold betyder, at det i dag er dyrere at drive hjemmeplejen, end den afregning, der er prissat i BUM-modellen.

Det forventes, at mere nærværende ledelse og et decentralt budgetansvar i 2022 vil skærpe den ledelsesmæssige styring af lønbudgetterne, og fremme målrettet opfølgning på rekruttering, fastholdelse og sygefravær. Samtidig er der pr. 1. januar 2022 udpeget to planlæggere, som skal fastlægge grundplaner, herunder sikre at arbejdstids- og ferieregler overholdes for at effektivisere, ensrette og professionalisere planlægningen af kørelister mv. i Døgnplejen (jf. handleplanens tema 3). Endelig har Døgnplejen modtaget 4,1 mio. kr. i puljemidler til at gennemføre teamorganisering i 2022 og 2023. En indsats som forventes at understøtte en mere fleksibel og behovsstyret planlægning i Døgnplejen.

I februar gennemførtes en brugertidsmåling i hele Døgnplejen, som havde til formål at identificere eventuelle effektiviseringsforslag og vurdere de nuværende forudsætninger i budgetmodellen (jf. handleplanens 2. tema). Målingens resultater skal også indgå i udviklingen af selve BUM-modellen, der igangsættes i andet halvår af 2022 for at sikre en mere korrekt og hensigtsmæssig ressourcetildeling til Døgnplejen (jf. handleplanens 5. tema), samt fjerne uhensigtsmæssige budgetusikkerheder i BUM-modellen for at opnå et mere sikkert grundlag for økonomistyring for lederne i Døgnplejen. Ændringer i taksterne i BUM-modellen vil have afledte konsekvenser for priserne på afregning til de private leverandører, som vil skulle indgå i det samlede økonomiske overblik i en eventuel revision af taksterne på BUM-modellen.

Det forventes, at ovenstående initiativer vil reducere merforbruget i Døgnplejen i 2022, men idet der fortsat er en uigennemsigtighed og en uklar sammenhæng mellem beregningsgrundlaget for ydelserne og de faktiske omkostninger ved leveringen af ydelserne forventes et reduceret merforbrug på lønbudgettet til hjemmeplejen også i 2022. Der estimeres således en reduktion af budgetudfordringen på ca. 3 mio. kr. som følge af styringsmæssige initiativer og færre COVID-udgifter på budgettet til hjemmepleje for 2022.

Samt forventet budgetudfordring i Døgnplejen i 2022

Fremskrives forbrugsmønstret fra 2021 til 2022, ser Døgnplejen ind i et samlet merforbrug for 2022 på 14,7 mio., mens initiativerne fra handleplanen kan imødekomme udfordringen delvist med 5,8 mio.kr. Idet der tages forbehold for det meget usikre grundlag for at vurdere initiativernes effekt på budgettet og det tidlige tidspunkt på året estimeres dog fortsat en budgetudfordring i 2022 på ca. 8,9 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Beløb i 1.000 kroner

Budget 2022Prognose for merforbrugInitiativer til at imødegå budgetudfordringerneBudgetudfordring
Indtægter til hjemmepleje inkl. budget til terapeuter78.4037.5003.0004.500
Hjemmesygepleje30.029200-200
Delegeret sygepleje inkl. privatleverandører19.9347.0002.8004.200
Total128.36614.7005.8008.900

I det omfang, at det bliver nødvendigt at tilføre området tillægsbevillinger, vil det have konsekvenser for taksterne til de private leverandører, ligesom det vil have konsekvenser for de mellemkommunale afregninger. I forlængelse af udvalgsmødet den 3. marts 2022 afholder udvalget en temadrøftelse om rammer og vilkår på ældreområdet. Det forventes, at Omsorg og ældre her bl.a. drøfter eventuelle yderligere handlinger, som kan modgå budgetudfordringerne på ældreområdet. På baggrund af temamødet forventer administrationen at forelægge Omsorg og ældre og Økonomiudvalget forslag til yderligere handlinger i april 2022.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen om budgetudfordringerne til efterretning.

I forhold til punktet om yderligere handlinger, ser Handicaprådet -ud over behovet for bedre styring og gennemsigtighed i Døgnplejen - at der er alvorlige udfordringer i fremtiden som følge af, at der bliver flere ældre borgere med mere komplekse behov, samtidig med at en række ældre medarbejdere må forventes at gå på pension i de kommende år. Det gør det absolut nødvendigt at opstille forslag til at imødegå den truende arbejdskraftmangel, og Handicaprådet vil opfordre til, at Omsorg og Ældre tager dette med i sin temadrøftelse.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget bliver i denne sag orienteret om budgetudfordringer i Døgnplejen

Der er lagt op til med den tidligere handlingsplan og de foreslåede nye tiltag kan spares 3 mio. kr., hvilket virker usandsynligt set i forhold til tidligere budgetopfølgninger.

Ældrerådet vil også spændt følge udviklingen af ”teams” og hvilken værdi denne metode vil få for hele ældreområdet.

Styrkelse af den ledelsesmæssige indsats med de yderligere 3 ledere er fra Ældrerådets synspunkt både ønskeligt og nødvendigt.

Ældrerådet tager de beskrevne tiltag på døgnplejens område til efterretning og afventer spændt den løbende status, på dette fra Ældreområdets synspunkt helt centrale område.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I fald det på et senere tidspunkt besluttes at tildele Døgnplejen en tillægsbevilling, vil det udfordre servicerammen i 2022.

I den forbindelse gøres der opmærksom på, at en evt. tillægsbevilling til Døgnplejen kan få betydning for den takst, som kommunen betaler til private leverandører af hjemmeplejeydelser (øget udgift). Ligesom en tillægsbevilling har betydning for den mellemkommunale takst, som Frederikssund kræver i forbindelse med, at borgere hvor andre kommuner har betalingspligt, benytter den kommunale Døgnpleje (øget indtægt).

Hvis den interne afregning (BUM) for hjemmeplejeydelser mellem visitationen og Døgnplejen øges - også selvom der ikke samlet set gives en tillægsbevilling til ældreområdet - vil kommunens udgift til private leverandører stige, idet den private takst er en spejling af den takst, der anvendes i den interne afregning.

Bilag

24Orientering om takstberegning plejeboliger

Resume

Takster for 2022 vedrørende plejeboligophold anslås at give anledning til merforbrug i 2022 på 5,4 mio. kr. Merforbruget skyldes i hovedsagen, at udgifter til sundhedslovsydelser holdes adskilt i takstberegningerne og afholdes af beliggenhedskommunen, det vil sige Frederikssund Kommune. Merforbruget vil indgå i den første budgetopfølgning i 2022.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker at sagen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres Omsorg og ældre om takster for 2022 vedrørende plejeboligophold samt de økonomiske konsekvenser forbundet hermed. Der er fastsat takst for borgeres ophold på Attendo Lærkevej samt takst for mellemkommunal refusion, som Frederikssund Kommune opkræver andre kommuner for benyttelse af pladser på de kommunale omsorgscentre i Frederikssund.

Omsorg og ældre blev på mødet 11. januar 2022 orienteret om beregning af takst for 2021 vedrørende Attendo Lærkevej (dagsordenspunkt 4) samt beregning af takst for mellemkommunal refusion (dagsordenspunkt 5). I forlængelse heraf vedlægges bilag med beskrivelse af udgiftselementer i beregningen af taksten for ophold på Attendo Lærkevej. Taksten er for 2022 er beregnet til 1.563 kr. per døgn fordelt med 1.355 kr. per døgn for ydelser under serviceloven og 208 kr. per døgn for ydelser under sundhedsloven. Det er den visiterende kommune, som betaler for ydelser under serviceloven, mens ydelser under sundhedsloven skal afholdes af beliggenhedskommunen. Taksten vedrørende mellemkommunal refusion er beregnet til 1.542 kr. per døgn og omfatter alene ydelser under serviceloven.

Taksterne for 2022 giver anledning til et anslået merforbrug på 5,4 mio. kr. i 2022. Det forventede merforbrug er sammensat af:

 • Merudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende borgere fra Frederikssund Kommune med ophold på Attendo Lærkevej. Forventningen er baseret på en antagelse om benyttelse af 48 helårspladser.
 • Merudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende sundhedslovsydelser til borgere fra andre kommuner med ophold på Attendo Lærkevej. Forventningen er baseret på en antagelse om benyttelse af 24 helårspladser.
 • Mindre indtægter på 3,4 mio. kr. vedrørende mellemkommunal refusion som følge af lavere takst. Forventningen er baseret på en antagelse om tilsvarende aktivitet i 2022 som i 2021 (24,7 helårspladser).

Inddragelse

Takstberegningen for 2022 er sendt til Attendo, og Attendo har i lighed med beregningen for 2021 meddelt, at de ikke er enige i taksten.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget bliver i denne sag orienteret om takstberegning plejeboliger.

Takster for 2022 for plejeboliger anslås, vil give et merforbrug på 5,4 mio.

Ældrerådet tager orienteringen af taksterne, til efterretning.

Økonomi

Takster for 2022 vedrørende plejeboligophold forventes at give anledning til merforbrug på 5,4 mio. kr. i 2022. Merforbruget og håndteringen heraf vil indgå i budgetopfølgningen for første kvartal og afledte konsekvenser for efterfølgende år vil indgå under tekniske korrektioner til Budget 2023-2026.

Bilag

25Beslutning om afholdelse af dialogmøder med Ældrerådet

Resume

Omsorg og ældre skal afholde to dialogmøder med Ældrerådet årligt. I denne sag forelægges udvalget forslag til afholdelse af dialogmøderne samt dagsorden til det første dialogmøde til godkendelse.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre, indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Godkende, at der afholdes to dialogmøder årligt med Ældrerådet i henholdsvis april/maj og august/september.
 2. Godkende, at der afholdes et årligt fælles dialogmøde mellem Omsorg og ældre, Ældrerådet, Social og sundhed og Handicaprådet i november/december.
 3. Godkende administrationens forslag til dagsorden for første dialogmøde med Ældrerådet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt idet udvalget også ønsker, at der afholdes et møde i budgethøringsperioden med deltagelse af bruger-pårørenderådet, Handicaprådet og Ældrerådet

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Indstillingspunkt 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Ældrerådets medlemmer er valgt for perioden 2022-2025. Ældrerådet består af følgende ni medlemmer:

 • Anne-Mette Olsen
 • Berit Stehr
 • Inga Solveig Helver
 • Jørgen Andreas Hansen
 • Lars Boe Knudsen
 • Lis Olsen
 • Lissi Gyldendal (formand)
 • Peter Møller (næstformand)
 • Vicki Hansen

Ifølge Ældrerådets vedtægter skal Omsorg og ældre afholde to årlige dialogmøder med Ældrerådet om en fælles dagsorden.

Dialogmøderne blev i forrige byrådsperiode afholdt i april/maj samt august/september og havde en varighed på to timer. Dialogmøderne omhandlede emner, som henholdsvis udvalget og Ældrerådet ønskede at drøfte. Møderne i august/september blev typisk planlagt, så de faldt sammen med høringsperioden for kommunens budget.

I forrige byrådsperiode blev udvalget på et udvalgsmøde forud for dialogmøderne forelagt et udkast til dagsorden udarbejdet af administrationen.

Derudover blev det i forrige byrådsperiode besluttet at afholde et årligt dialogmøde mellem Omsorg og ældre, Ældrerådet, Social og sundhed og Handicaprådet.

Forslag til afholdelse af dialogmøder

Administrationen foreslår, at dialogmøderne med Ældrerådet fortsat afholdes april/maj og august/september med en varighed på to timer.

Samtidig foreslås det, at det årlige dialogmøde med Ældrerådet, Social og sundhed og Handicaprådet afholdes i november/december og eventuelt kombineres med en fælles julefrokost. Spørgsmålet om afholdelse af et fælles årligt dialogmøde behandles sideløbende i Social og sundhed.

Administrationen foreslår, at første dialogmøde har fokus på samarbejdet mellem Omsorg og ældre og Ældrerådet samt formål med og indhold af dialogmøderne.

Administrationen foreslår derfor følgende dagsorden for første dialogmøde med Ældrerådet:

 1. Velkomst og præsentationsrunde v/ formand for Omsorg og Ældre Susanne Bettina Jørgensen
 1. Kort introduktion til Ældrerådets arbejde
 1. Drøftelse af forventninger til samarbejdet mellem Omsorg og ældre og Ældrerådet (herunder høring af Ældrerådet ifm. udvalgsmøder samt den løbende dialog og håndtering af henvendelser fra borgere)
 1. Pause med netværk og sandwich
 1. Drøftelse af formål med og indhold af dialogmøder
 1. Orientering om økonomi på ældreområdet
 1. Emner som Ældrerådet ønsker taget op på dialogmødet
 1. Eventuelt.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet synes, det er en god idé med et årligt fællesmøde med Omsorg og Ældre, Social og Sundhed samt Ældre- og Handicaprådene.

Ældrerådets høringssvar:

Omsorg og Ældre skal holde to dialogmøder årligt.

I denne sag forelægges udvalget administrationens forslag til afholdelse af dialogmøderne samt dagsorden til det første dialogmøde.

Ældrerådet ser frem til at afholde dialogmøder med udvalget men vil foreslå, at dagsordener og datoer fastlægges af de 2 formænd.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

26Godkendelse af Ældrerådets ønske om navneændring til Seniorrådet

Resume

Ældrerådet har foreslået at ændre navn til Seniorrådet. I denne sag skal Omsorg og ældre tage stilling til, om man ønsker at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Ældrerådet ændrer navn til Seniorrådet.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at udvalget anbefaler over Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Godkende, at Ældrerådet ændrer navn til Seniorrådet.
 2. Godkende Ældrerådets udkast til vedtægter for Seniorrådet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Udsat.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30 skal Byrådet et ældreråd. Ældrerådet rådgiver Byrådet om ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Af lovens § 33 fremgår endvidere, at Byrådet i samarbejde med ældrerådet skal fastsætte vedtægter for Ældrerådet.

Ældrerådet har i brev af 2. januar 2022 til borgmester Tina Tving Stauning (A) forslået, at Ældrerådet ændrer navn til Seniorrådet. Brevet er vedlagt som bilag.

Begrundelsen for navneændringen er ifølge Ældrerådet, at rådet ofte forveksles med Ældre Sagen, hvilket giver nogle kommunikationsmæssige udfordringer. Ældrerådet påpeger også, at ældreråd i andre kommuner enten har skiftet betegnelse til seniorråd eller overvejer det.

Administrationen vurderer, at der lovgivningsmæssigt ikke er noget til hinder for, at Ældrerådet i Frederikssund Kommune ændrer navn til Seniorrrådet. Som Ældrerådet selv påpeger, har en række kommuner allerede foretaget denne navneforandring. I Nordsjælland er det eksempelvis Egedal, Fredensborg, Allerød og Helsingør kommuner.

Som følge af navneændringen skal Ældrerådets vedtægter tilpasses. Ældrerådet har derfor udarbejdet et udkast til reviderede vedtægter. Udkastet er vedlagt som bilag til sagen.

Udover navneændringen har Ældrerådet i udkastet til vedtægter foretaget enkelte justeringer angående Ældrerådets behandling af enkeltsager samt fremsendelse af udvalgsdagsordener til høring i Ældrerådet. Justeringerne er markeret med rød skrift i bilaget.

Det er administrationens vurdering, at justeringerne har karakter af præciseringer og ikke medfører ændringer i forhold til de gældende vedtægter og praksis.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet bakker op om Ældrerådets ønske om at skifte navn til Seniorrådet.

Mht vedtægterne vil Handicaprådet opfordre til, at der laves en ensartet praksis for såvel Seniorrådet som Handicaprådet i forhold til:

-frister for udsendelse af materiale (som bør være minimum 96 timer før mødet, hvor søndag ikke tæller med) og

-regler for udbetaling af diæter.

Handicaprådet udbeder sig et svar på, om det er muligt at lave en ensartet praksis.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet opfordrer Omsorg og ældre udvalget til at følge indstillingen, så Ældrerådet Frederikssund kommune ændre navn til Seniorrådet Frederikssund Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

27Orientering om påbud i Døgnplejen Øst

Resume

I denne sag orienteres Omsorg og ældre om påbud modtaget den 15. februar 2022 (resume og endelig rapport er vedlagt sagen) i forlængelse af Styrelsen for Patientsikkerheds opfølgende tilsyn på Døgnplejen Øst (Østergården) den 9. december 2021, samt tilhørende handleplan for at sikre en højere patientsikkerhed i Døgnplejen Øst.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Orienteringen om Styrelsen for Patientsikkerheds påbud på Døgnplejen Øst den 15. februar 2022, samt den tilhørende Handleplan for sikring af sygeplejen i Døgnplejen Øst tages til efterretning.

Beslutning

Orienterinng taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 9. december 2021 et varslet, reaktivt tilsyn i sygeplejen i Døgnplejen Øst. Tilsynet var afledt af styrelsens tidligere tilsynsbesøg i kommunen og efterfølgende påbud på friplejehjemmet Attendo og Døgnplejen Vest. Den 28. januar 2022 modtog Døgnplejen tilsynsrapporten i høring - og udvalget fik den udsendt til orientering i mail af 29. januar 2022 - og den 15. februar 2022 modtog Døgnplejen et påbud (resume og endelig rapport er vedlagt sagen). Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget vurderet, at der på Døgnplejen Østergården er: ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”. Af afgørelsen fremgår det, at manglende efterlevelse af påbuddet kan medføre dagbøder. Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at en sådan handling ikke tidligere er taget i brug i lignende sager.

Problemerne vedrører medicinhåndtering, delegation af lægeforbeholdt virksomhed, sygeplejefaglige vurderinger og journalføring, og styrelsen vurderer umiddelbart, at der er grundlag for at udstede et påbud. Døgnplejen Øst har siden Styrelsen for Patientsikkerheds besøg i december 2021 arbejdet med en at sikre arbejdsgange og fokusering hos medarbejdere og ledere særligt omkring journalføring, dokumentation og medicinhåndtering.

Der er således tale om næsten de samme udfordringer i Døgnplejen Øst, som der er set i forbindelse med påbuddene i Døgnplejen Vest (se Velfærdsudvalgets sag nr. 107 fra august 2021 og sag nr. 3 på Omsorg og ældre i januar 2022).

Handleplan for at imødegå påbud på Døgnplejen Øst

Styrelsen for Patientsikkerhed deltog i et møde vedr. patientsikkerhed i Døgnplejen Øst den 9. februar 2022 med deltagelse af ca. 30 ledere og medarbejdere fra Døgnplejen. Ved mødet præsenterede styrelsen deres forventninger til patientsikkerheden i Frederikssund Kommune. Der var på mødet rig lejlighed til at gå i dialog med styrelsen om deres vurderinger. Alle medarbejdere er på møder i områderne orienteret om tilsyn, ansvar, roller og alvorligheden i påbuddet. Der er udarbejdet en handleplan for sikring af sygeplejen i Døgnplejen Øst. Døgnplejen er i gang med at implementere handleplanen, herunder bl.a.:

 1. Mangelfuld journalføring og mangler i sundhedsfaglige vurderinger:
 • Møder i alle delområder i mindre tværfaglige teams med fokus læring ud fra en standardiseret dagsorden, herunder gennemgang af helbredstilstande, observationer, generelle oplysninger, ydelser og handlingsanvisninger, samt medicinskema.
 • Igangsat undervisning for alle social- og sundhedsmedarbejdere og sygeplejersker i små grupper, herunder udarbejdelse af en journal med efterfølgende audit og feedback. Det vurderes individuelt om der er brug for yderligere undervisning.
 • De visiterende sygeplejersker udfylder journaler på alle nye borgere og udskrevne borgere, herunder sikrer sygeplejefaglige udredninger og opfølgninger på nye behandlinger
 • De visiterende sygeplejersker mødes månedligt med de private leverandører og gennemgår systematisk journaler og ydelser
 1. Fejl i medicinhåndtering og mangelfuld implementering af instruks for medicinhåndtering:
 • Alle borgere med medicin får medicinkasser
 • Ansat farmakonom fra 1. februar 2022, som deltager i alle sygeplejefaglige udredninger med medicindispensering, opstarter medicinkasser, gennemgår medicinkort, samt opbygger systematik i dispenseringer mv.
 • Alle social- og sundhedsmedarbejdere gennemgår et e-learnsmodul i medicinhåndtering.
 • Målrettet opfølgning på, at medicininstruksen er implementeret hos de private leverandører
 1. Patienters retsstilling
 • Implementering af klar arbejdsgang for sikring af borgeres informeret samtykke i forbindelse med behandling, herunder dokumentation herfor.

Gennemførelsen af ovenstående handleplan skal desuden ses i tæt samspil med den igangværende udviklingsproces i Døgnplejen, som bl.a. har til formål at sikre et mere stabilt driftsfokus i Døgnplejen, herunder særlig implementering at en ny organisation med bl.a. et skærpet ledelsesfokus i Døgnplejen pr. 1. januar 2022.

Døgnplejen forventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed foretager et opfølgende tilsynsbesøg både på øst- og vestsiden. Styrelsen har endnu ikke oplyst de konkrete datoer herfor.

Øvrige indsatser, der højner patientsikkerheden

I begyndelsen af 2022 igangsættes to tværgående indsatser, der forventes at understøtte en bedre patentsikkerhed i Døgnplejen, såvel som i den samlede sundheds- og plejesektor. Det drejer sig dels om en tværgående indsats for at højne sundheds- og plejesektorens dokumentationspraksis, herunder implementering af ”den gode journal” (prototype på en sundhedsfaglig journalføring) og etablering af klare arbejdsgange i Cura og dels om en tværgående indsats for at højne sundheds- og plejesektorens medicinhåndtering, herunder kvalitetssikring af instruks for medicinhåndtering, udbredelse af UTH-er som redskab til indberetning i forbindelse med medicindispensering og -administration, læringsaktiviteter og øget anvendelse af VAR healthcare.

Det må forventes, at Styrelsen for Patientsikkerhed i 2022 følger op med flere reaktive tilsyn i Frederikssund Kommune. En ny fælles kvalitetsorganisation på tværs af sundheds- og ældreområdet sætter derfor i 2022 sætte særlig fokus på dokumentationspraksis, medicinhåndtering og patientsikkerhed.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet værdsætter de tiltag, som beskrives i Handleplan for sikring af sygeplejen i Døgnplejen Øst.

Det undrer imidlertid Ældrerådet, at disse tiltag ikke allerede på et tidligere tidspunkt er iværksat idet Styrelsen for Patientsikkerhed jo allerede har påpeget tilsvarende forhold, omend ikke så omfattende, ved tidligere tilsyn, herunder tillige i Døgnpleje Vest.

Ældrerådet afventer opfølgningen af de iværksat ledelsesmæssige tiltag for at sikre en tilfredsstillende patientsikkerhed. Når Styrelsen for Patientsikkerhed rapporterer om betydelig fare for patientsikkerhed og væsentlig risiko for patientsikkerhed må Ældrerådet forvente konsekvent og øjeblikkelig handling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

28Meddelelser

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 24 og 25. maj 2022 i Aalborg Kongres og Kultur Center. Indbydelsen er vedlagt som bilag.

Meddelelser:

 • Monitorering af udviklingen i ventelister til plejeboliger er vedlagt som bilag.
 • Omsorg og ældre besluttede den 3. februar fremadrettet at følge data for færdigbehandlede patienter (bilag vedlagt sagen) af hensyn til eventuelle ændringer i kapacitetsbehov på Rehabiliteringsafdelingen og de midlertidige pladser.

Inddragelse

Høringssvar Ældrerådet:

Frederikssund Kommune har hele 2022 haft færdigmeldte patienter indlagt, som ikke har kunnet hjemtages pga. manglende plejehjemspladser og Akutpladser.

Ældrerådet har gennem de sidste år kontinuerligt frarådet at nedlægge pladser da udviklingen af ældre i kommunen er stigende og vi lever længerne og har flere sygdomme. Ældrerådet har også flere gange gjort opmærksom på, at besparelsen på Rehab skal holdes op mod betalingen for færdigmeldte borgere, som må blive på hospitalet.

Nu ses konsekvenserne af at lukke rehabiliteringspladser!

Denne måde at styre ældreområdet på, er både fordyrende og giver dårlig service overfor borgerne.

Bilag

29Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.