Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 03. februar 2022

Byrådssalen kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

I denne sag orienteres Omsorg og ældre om Frederikssund Kommunes arbejdsklausuler og sociale klausuler over for fritvalgsleverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen blev af det daværende Velfærdsudvalg bedt om at redegøre for, om det er muligt, at Frederikssund Kommune kan stille krav om, at de leverandører, som kommunen godkender til at levere pleje, omsorg og praktisk hjælp også skal overholde regler omkring arbejdstidsregler mv.

Administrationen fremlagde sagen for Velfærdsudvalgets møde den 2. november 2021 (sag 142), hvor den blev udsat. Efterfølgende har administrationen modtaget bemærkninger fra udvalgsmedlem Poul Erik Skov Christensen. Bemærkningerne og administrationens tilbagemelding herpå fremgår under afsnittet "Supplerende sagsfremstilling til møde i Omsorg og ældre den 3. februar 2022".

I det følgende redegøres for det aftalemæssige grundlag for fritvalgsleverandørernes levering af ydelser samt kommunens tilsyn og opfølgning med leverandørerne set i forhold til arbejdstidsregler mv., som det blev forelagt Velfærdsudvalget den 2. november 2021.

Rammeaftale om levering af fritvalgsydelser

Frederikssund Kommune anvender godkendelsesmodellen til fritvalgsleverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

De enkelte leverandørers levering af ydelser og samarbejde med kommunen reguleres i en rammeaftale om levering af fritvalgsydelser. Rammeaftalen indgås mellem Frederikssund Kommune og den enkelte leverandør for en toårig periode. Rammeaftalerne for de nuværende leverandører blev fornyet i foråret 2021, og gælder således frem til 30. april 2023. Et eksempel på en gældende rammeaftale er vedlagt som bilag til sagen.

Rammeaftalen har til formål at sikre:

 • De aftaleretlige forpligtelser mellem kommunen og leverandøren om levering af ydelser
 • At fritvalgsleverandøren opfylder det af kommunen fastlagte og ensartede service- og kvalitetsniveau for ydelserne i forhold til de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder
 • At leverandøren lever op til kommunens generelle værdier og leverandørkodeks
 • At beskrive og regulere parternes indbyrdes rettigheder og pligter overfor hinanden, såvel som overfor kommunens borgere

I rammeaftalens afsnit 10 om arbejdsmiljø fremgår, at leverandøren er forpligtet til at overholde ILO-konventionen nr. 94 vedrørende overenskomstmæssige forhold. Konventionen er et instrument til at imødegå social dumping ved arbejde, der udføres for det offentlige.

ILO-konvention nr. 94 er i Danmark gennemført i "Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter". En arbejdsklausul efter cirkulæret er en klausul, der skal sikre ansatte løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de, inden for det pågældende faglige område, mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. I dette tilfælde betyder det, at leverandørerne er forpligtet til at følge overenskomsten på FOA-området.

I rammeaftens afsnit 10 fremgår endvidere, at leverandøren er forpligtet til at overholde reglerne om arbejdsmiljø, jf. lov om arbejdsmiljø, og via fx en personalepolitik skal have beskrevet tiltag i forhold til at personalets trivsel.Samtidig fremgår det, at kommunen har mulighed for at lade arbejdsmiljø indgå i vurderingen af, hvorvidt en leverandør kan godkendes eller forblive godkendt som leverandør for personlig og/eller praktisk hjælp i Frederikssund Kommune. Problemer med arbejdsmiljøet hos en leverandør har indtil nu ikke haft betydning for godkendelse som fritvalgsleverandør.

I afsnit 10.2 om sociale klausuler indgår, at leverandøren er ansvarlig for at påtage sig et socialt ansvar i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Leverandøren garanterer, at alle ydelser leveres under respekt af nationale, fællesskabsretlige og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, børnearbejde, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption mm. Leverandøren er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder må leverandøren ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold.

Endelig fremgår det af afsnit 10.3, at leverandøren løbende skal udarbejde arbejdspladsvurdering (APV) i borgernes hjem samt dokumentere og opdatere disse i IT-fagsystemet.

Tilsyn og opfølgning

Afdeling for Visitation og Hjælpemidler fører tilsyn med fritvalgsleverandørerne på baggrund af en tilsynspolitik, der godkendes årligt af Velfærdsudvalget. Tilsynpolitikken for 2021 blev godkendt på Velfærdsudvalgets møde den 1. december 2020 (sag 115).

Tilsynet gennemføres årligt og består af tilsynsbesøg hos borgerne samt leverandørtilsyn hos udvalgte leverandører. Leverandørtilsyn kan gennemføres som et anmeldt eller uanmeldt besøg alt efter tilsynets fokus, fx systemer for egenkontrol og registrering af tid, opbevaring af nøgler, arbejdsskadeforsikring, arbejdsgange og relevant sundhedsfaglig uddannelse hos personalet. Er der emner, der har behov for et særligt fokus, kan Visitation og hjælpemidler tilføje ekstra spørgsmål i det årlige leverandørtilsyn.

Resultaterne af tilsynet for 2020 blev forelagt Velfærdsudvalget på møde den 4. maj 2021 (sag 75). Her blev det blandt andet rapporteret, at leverandørerne generelt manglede at udfylde arbejdspladsvurderinger i IT- fagsystemet, som der kræves i rammeaftalen. Dog oplevedes der en fremgang i forhold til 2019.

Nye leverandører gennemgår et tilsyn senest seks måneder efter deres godkendelse. Afdeling for Visitation og hjælpemidler har et særligt tæt samarbejde med og fokus på nye leverandører for at sikre, at kvaliteten af leveringen er tilfredsstillende og i overensstemmelse med rammeaftalen.

Afdeling for Visitation og Hjælpemidler har månedlige opfølgningsmøder med de tre fritvalgsleverandører af både personlig pleje og praktisk hjælp. Tilstede er leder af den private leverandør samt en visitator. Dagsordenen afgør, om der er behov for andre mødedeltagere. Emnerne er typisk borgerrettede, men der tages også emner op som eksempelvis kvalitet i leveringen, samarbejde, brug af IT-fagsystemet, resultatet af tilsynsrapporten, klager med mere. Der tages referat af møderne, således at der foreligger dokumentation for samtalen. Desuden holdes årlige møder med alle leverandører samlet om emner af generel karakter vedrørende samarbejdet mellem kommunen og leverandørerne.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalget medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Velfærdsudvalget orienteres her om Kommunens arbejds- og sociale klausuler over for fritvalgs- leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp.

Der står i aftalens punkt 10 at leverandørerne er forpligtet til at leve op til ILO-konventionen nr. 94 om overenskomstmæssige forhold.

Mon alle de private leverandører er bekendt med en ILO-konvention? Måske skulle kommunen sikre sig dette ved aftaleunderskrift.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Omsorg og ældre den 3. februar 2022.

Administrationen har modtaget bemærkninger til Rammeaftalen for fritvalgsleverandører af personlig pleje og praktisk hjælp fra udvalgsmedlem Poul Erik Skov Christensen.

Bemærkningerne og administrationens tilbagemelding herpå kan læses i vedhæftede bilag. Generelt er der tale om nogle kvalificerede bemærkninger, som administrationen vil inddrage i den kommende revision af rammeaftalen.

Rammeaftalerne for de nuværende leverandører blev fornyet i foråret 2021 og er gældende frem til 30. april 2023. Administrationen har planlagt en revision af den eksisterende rammeaftale, som påbegyndes i 3. kvartal 2022. Rammeaftalen revideres i et samarbejde mellem afdeling for Udbud og Kontrakt og afdeling for Visitation og Hjælpemidler. Omsorg og ældre vil blive forelagt den reviderede rammeaftale i februar 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet føler sig fint dækket ind af bemærkningerne i bilaget og den tilhørende tilbagemelding fra Administrationen – og tager med denne kommentar orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

I denne sag er Omsorg og Ældre tidligere orienteret om Frederikssund Kommunes arbejdsklausuler og sociale klausuler over for fritvalgsleverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Udvalget besluttede den 2.11.21 at udsætte sagen pga. diverse spørgsmål til rammeaftalen. Dette foreligger der nu svar på fra administrationen.

Ældrerådet har tidligere afgivet høringssvar til sagen.

Rammeaftalen revideres i et samarbejde mellem afdeling for Udbud og Kontrakt og afdeling for Visitation og Hjælpemidler.

Omsorg og Ældre vil blive forelagt den reviderede rammeaftale i februar 2023.

Ældrerådet har for nuværende ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Historik

Beslutning fra Velfærdsudvalget, 2. november 2021, pkt. 142:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Udvalget skal tage stilling til forslag til forretningsorden.

Sagen blev udsat på udvalgets konstituerende møde den 16. december 2021 og der er efterfølgende arbejdet videre med at beskrive samspillet mellem formand og næstformand i forslag til forretningsorden. Forslaget har også været drøftet på et møde mellem gruppeformændene den 4. januar 2022.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Forslag til forretningsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemninger foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Visse af reglerne i forretningsordenen henviser til bestemmelser i den kommunale styrelseslov.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

Et revideret forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag. I det revidere forslag til samspillet mellem formand og næstformand nøjere beskrevet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har ingen kommentarer til forretningsordenen.

Økonomi

 Økonomi har ingen bemærkninger.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 16. december 2021, pkt. 4.

Sagen udsat.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (C).

Beslutning

Godkendt.

Resume

Udvalget skal med denne sag tage stilling til udkast til mødekalender for 2022. Mødekalenderen er udarbejdet på baggrund af udvalgets drøftelser på det konstituerende møde den 16. december 2021.

På et gruppeformandsmøde den 4. januar 2022 blev forslag til politiske mødekalender for 2022 ligeledes drøftet.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Omsorg og ældre,at:

 1. Godkende udkast til mødeplan for udvalgets møder i 2022.
 2. Udvalget drøfter og tager stilling til, hvor udvalgsmøderne skal afholdes i 2022.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 20, at der for hvert regnskabsår skal træffes beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor de 8 fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen:

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende Økonomiudvalg/Byrådsmøde.
 2. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste uge i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående uge (om muligt).
 3. Møderne i fagudvalgene holdes enten om formiddagen i tidsrummet 08.00 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00.
 4. Møderne berammes til at vare 2 timer pr. møde.

Principperne er baseret på de drøftelser om arbejdsformer, som Byrådet har haft i løbet af byrådsperioden 2018-2021. Principperne er også et udtryk for den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2022 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse. Der er desuden også vedlagt et forslag til mødeplan for 2023, der bygger på samme principper som planen for 2022.

Ofte holdes udvalgsmøderne på Rådhuset, Torvet 2 i Frederikssund eller på administrationscentret i Slangerup – men nogle udvalg har haft tradition for, at møderne holdes på de forskellige institutioner, der hører under udvalgets område (en skole, en daginstitution, en kulturinstitution el. l.). Afholdelse af udvalgsmøderne på kommunale institutioner må - aktuelt - afpasses efter, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til Covid19.

Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk.

Brug af virtuelle møder

Virtuelle møder (video eller telefonmøder) opfylder kravet til et møde, som det forstås efter lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1. For at der er tale om et møde, skal alle medlemmer være indkaldt, de skal deltage i en forhandling, og de skal have mulighed for at træffe beslutning. Et virtuelt møde giver også mulighed for den mundtlige udveksling af synspunkter, som er karakteristisk for et møde.

Hvis der er enighed i udvalget kan et planlagt møde ændres til et virtuelt møde. Virtuelle møder er især velegnede til at træffe hurtige konkrete beslutninger, hvorimod bredere drøftelser bedre kan udfoldes ved et fysisk møde.

I særlige tilfælde kan udvalgsformanden beslutte, at et udvalgsmedlem deltager virtuelt i et møde der i øvrigt er planlagt som og afholdes som fysisk møde for de øvrige deltagere.

Ved afholdelse af ekstraordinære møder er det udvalgsformanden der i samråd med næstformanden beslutter, om mødet afholdes som fysisk eller virtuelt møde.

Inddragelse

Der er ikke er sket nogen former for inddragelse, da det er ikke vurderet relevant i denne sag.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har ingen kommentarer til mødeplanen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Møderne afholdes som udgangspunkt på rådhuset, men formandsskabet kan beslutte at møderne henlægges til områdets institutioner når dette giver mening. Udvalget ønsker i særlige tilfælde at have mulighed for at afholde møderne virtuelt samt at formandskabet kan beslutte om et udvalgsmedlem kan deltage virtuelt ved et ellers fysisk møde.

Resume

I denne sag orienteres Omsorg og ældre om resultaterne fra tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp for 2021.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at:

1. Tilsynsrapporten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har udført tilsyn med den kommunale leverandør (Døgnplejen) samt private leverandører af personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Tilsynet er gennemført med udgangspunkt i Tilsynspolitikken for 2021, der blev godkendt af det daværende velfærdsudvalg den 1. december 2020 (sag 115).

Tilsynet består af et borgerettet tilsyn og et leverandørtilsyn.

Borgertilsynet gennemføres som interviews med udvalgte borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Tilsynet har foretaget interviews med 43 borgere, der modtog ydelser efter § 83. Borgernes ydelser fordeler sig mellem Døgnplejen og 10 private leverandører, således at alle leverandører får ført tilsyn med mindst 5% af de borgere de leverer ydelser til. De borgerrettede tilsyn foregår som udgangspunkt som anmeldte tilsyn, hvor borgeren har mulighed for at have en bisidder med, hvis borgeren ønsker dette. Tilsynsbesøget hos borgeren foregår som en dialog, hvor den tilsynsførende på sin tablet eller PC noterer borgerens svar på de spørgsmål, der er i spørgeskemaet, som ligger til grund for tilsynet. Den tilsynsførende har mulighed for at give eksempler, omformulere eller stille supplerende spørgsmål, hvis tilsynsførende vurderer, at borgeren ikke har forstået spørgsmålet. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag.

Leverandørtilsynet er foretaget hos tre udvalgte leverandører, hvor henholdsvis medarbejdere og ledere er blevet interviewet omkring forhold i rammeaftalen og levering af støtten.

Tilsynet gennemføres som en stikprøvekontrol, der giver et øjebliksbillede af, hvordan støtten leveres hos enkelte, specifikke borgere. Det skal derfor understreges, at resultaterne således ikke kan generaliseres, men kan give et fingerpeg om mulige udfordringer.

På baggrund af tilsynet har administrationen udarbejdet en samlet tilsynsrapport, Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2021, hvor resultaterne af tilsynet er præsenteret. Tilsynsrapporten er vedlagt dagsordenen. Derudover er der udarbejdet og fremsendt individuelle tilsynsrapporter til hver enkelt leverandør. Leverandørrapporterne er vedlagt sagen som bilag.

Tilsynets resultater

Tilsynets overordnede vurdering er, at resultaterne af årets tilsyn er tilfredsstillende, og ingen leverandører har fået påbud i forbindelse med tilsynet.

Det fremgår ikke af tilsynspolitikken for 2021, hvordan det samlede tilsyn skal vurderes. Tilsynet har imidlertid valgt at foretage en bedømmelse af det samlede tilsynsresultat i forhold til, om det vurderes at være tilfredsstillende eller utilfredsstillende. Bedømmelsen tilfredsstillende gives ud fra en helhedsvurdering i de tilfælde, hvor tilsynet ikke har givet anledning til bemærkninger og anbefalinger, eller hvor bemærkninger og anbefalinger omfangs- og indholdsmæssigt vurderes at være udviklingsområder, som leverandørerne arbejder med. Bedømmelsen utilfredsstillende gives ud fra en helhedsvurdering, og hvor der som minimum er givet ét påbud. Dog kan der også ud fra en helhedsvurdering være tale om utilfredsstillende, hvis tilsynet vurderer, at bemærkninger og anbefalinger omfangs- og indholdsmæssigt er af en sådan karakter, at rammeaftalen ikke kan siges at være overholdt af en eller flere leverandører.

Dette års tilsyn viser, at der har været en positiv udvikling på flere områder. Eksempelvis oplever færre borgere, at deres personlige pleje aflyses uden kompensation, ligesom hjælperne oftere kommer til den aftalte tid og leverer praktisk hjælp. Samtidig er kvaliteten af dokumentationen for den praktiske hjælp blevet forbedret.

Tilsynet konstaterer dog også, at der fortsat er problemstillinger og udviklingspunkter. Eksempelvis kender færre borgere til reglerne om fleksibel hjemmehjælp og frit valg. Derudover deltager borgerne i mindre grad i udførelsen af både personlig pleje og praktiske hjælp, ligesom der er dårligere sammenhæng mellem visiteret og leveret tid for den praktiske hjælp.

Tilsynet kan give leverandørerne bemærkninger, anbefalinger eller påbud alt efter alvorligheden af de forhold, der konstateres under tilsynet.

Bemærkninger gives om forhold, der er i udvikling, eller som leverandøren skal være opmærksom på, og har vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres, og som leverandøren derfor bør arbejde med. Påbud gives, når tilsynet konstaterer forhold af så alvorlig karakter, at der skal ske forandringer inden for en nærmere fastsat periode.

Der er ikke givet påbud i forbindelse med tilsynet. Otte leverandører har modtaget i alt 10 konkrete bemærkninger. Til sammenligning modtog otte leverandører 14 konkrete bemærkninger i 2020. Fire leverandører har modtaget fem konkrete anbefalinger. Til sammenligning modtog tre leverandører ni konkrete anbefalinger i 2021.

På side 19 i tilsynsrapporten er en oversigt over bemærkninger og anbefalinger givet til leverandørerne.

De leverandører, der har modtaget anbefalinger er blevet bedt om at fremsende handleplaner, der klarlægger, hvordan de enkelte forhold vil blive udbedret. Handleplanerne vil blive oversendt til Visitation og Hjælpemidler, som vil følge op på handleplanerne sammen med leverandørerne på kommende samarbejdsmøder.

Døgnplejens arbejde med tilsynets anbefalinger

Administrationen har på baggrund af tilsynet anbefalet Døgnplejen fremadrettet at arbejde med at sikre, at det generelt er de samme hjælpere, der leverer støtten (den praktiske hjælp) og at borgerne i højere grad deltager i udførelsen af støtten (den praktiske hjælp). De to anbefalinger ligger fint i forlængelse af den igangværende udviklingsproces i Døgnplejen, herunder de vedtagne handleplaner, hvor bl.a. det forventes, at det nye store projekt vedr. selvstyrende teams (jf. meddelelse i januar 2022) i Døgnplejen vil understøtte en større kontinuitet hos den enkelte borger. Samtidig sikrer den nye organisation pr. 1. januar 2022 en bedre integration af den rehabiliterende indsats i de tre dagområder med et klart ledelsesmæssigt ophæng heraf.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har med tilfredshed noteret sig, at der har været tale om en positiv udvikling på flere områder bla. overholdelse af den aftalte tid og dokumentation af praktisk hjælp, men har samtidig bemærket, at der er udviklingspunkter med plads til forbedring herunder f.eks. en dårligere sammenhæng mellem visiteret og leveret tid for den praktiske hjælp. Handicaprådet har tidligere påpeget, at medarbejdernes opgaver og de tildelte ressourcer IKKE hænger sammen (møde30.11.2021 punkt 158), hvilket er blevet dokumenteret i FOAs undersøgelse af køretider – og forventer derfor, at der følges op på dette punkt sammen med leverandørerne.Endelig ser Handicaprådet frem til at blive orienteret om og følge projektet med selvstyrende teams i Døgnplejen.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget orienteres i denne sag om det kommunale tilsyn af leverandører af personlig pleje og hjælp i 2021.

Tilsynet består af et borgerrettet og et leverandørtilsyn.

Tilsynet er tilfredsstillende, som er givet ud fra et helhedssyn. Der er ikke givet nogen påbud, men 8 leverandører har fået 10 konkrete bemærkninger, hvilket er en forbedring ift. året før.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

I denne sag vedlægges administrationens forslag til revideret tilsynspolitik til godkendelse. Derudover forelægges udvalget fordele og ulemper ved at anvende ekstern leverandør til foretagelse af henholdsvis tilsyn med leverandører af personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Dette med henblik på at træffe beslutning om, hvorvidt henholdsvis tilsyn og brugertilfredshedsundersøgelse skal gennemføres med eller uden ekstern bistand.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af frit valg, godkendes.
 2. Drøfte fordele og ulemper ved varetagelse af tilsynsopgaven og brugertilfredshedsundesøgelse internt eller ved ekstern leverandør.
 3. Beslutte, om tilsynsopgaven fremadrettet skal varetages internt eller af en ekstern leverandør.
 4. Beslutte, at administrationen fremadrettet varetager brugertilfredsundersøgelsen uden ekstern bistand.

Sagsfremstilling

På møde den 30. november 2021 (sag 154) behandlede Velfærdsudvalget tilsynspolitikken for 2021. Her foreslog administrationen, at der blev ændret fra ”Brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres af staben i Center for Voksenstøtte og Ældre med ekstern bistand” til ”Brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres af staben i Center for Voksenstøtte og Ældre” sådan at brugertilfredshedsundersøgelsen i 2022 kunne gennemføres uden ekstern bistand. Velfærdsudvalget besluttede at udsætte sagen. Udvalget ønskede, at sagen genoptages i første kvartal 2022 og at den nuværende tilsynspolitik forlænges indtil da.

Velfærdsudvalget har tidligere drøftet, hvorvidt tilsynsopgaven skal udføres af en ekstern leverandør. På møde den 5. maj 2020 (sag 54) blev udvalget således præsenteret forfordele og ulemper ved at få en anden leverandør til at udføre tilsynene for tilbud efter § 83. Her besluttede udvalget, at Visitation og Hjælpemidler fortsat skulle udføre tilsynsopgaven.

Administrationen har beskrevet fordele og ulemper ved at anvende en ekstern leverandør til udførelsen af tilsyn og brugertilfredsundersøgelse i vedlagte notat. I følgende skema fremgår en opsummering af administrationens vurdering af fordele og ulemper fordelt på fire parametre.

Ekstern leverandør

Frederikssund Kommune

Objektivitet og uvildighed

Højere grad af oplevet objektivitet.

Højere grad af uafhængighed i gennemførsel og afrapportering af tilsynet.

Organisatorisk og formel objektivitet ved at Visitation og Hjælpemidler fører tilsyn.

Det kan dog fra et eksternt perspektiv opleves som, at kommunen fører tilsyn med sig selv.

Ressourceanvendelse

Begrænset frigørelse af personaleressourcer i Visitation og Hjælpemidler, men der skal fortsat foretages revisitationsbesøg i stedet for tilsyn.

Der er ikke budgetlagt med udgift til ekstern leverandør til tilsyn.

Samme ressourceforbrug som hidtil i forhold til tilsynet.

Lavere samlet ressourceforbrug i forhold til brugertilfredshedsundersøgelsen.

Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse vil formentlig fordre ansættelse af studentermedhjælpere, ligesom administrationen inden for den eksisterende ramme vil skulle lægge flere timer i opgaven end hidtil.

Kvalitet i opgaveløsningen

Forventeligt en høj kvalitet i opgaveløsningen, hvis der vælges en leverandør med erfaring og kompetencer inden for området

Der vurderes at være en tilfredsstillende kvalitet i opgaveløsningen.

Afledte effekter

Mindre intern vidensopbygning i Visitation og Hjælpemidler, når visitatorer ikke varetager tilsynsbesøgene.

Mere objektive tilsynsresultater.

Vidensopbygning og læring af udførelsen af tilsynet vil være samme som hidtil.

Samme personer i Visitation og Hjælpemidler skal samarbejde og føre tilsyn med leverandørerne, hvilket kan påvirke samarbejdet negativt.

Videre proces

Såfremt udvalget beslutter, at tilsyn og brugertilfredshedsundersøgelse varetages af administrationen, vurderer administrationen, at den reviderede tilsynspolitik for 2022 er dækkende, hvorfor denne indstilles til godkendelse således, at tilsynet i 2022 kan foretages herefter. Tilsynspolitikken er vedlagt sagen som bilag.

Valg af ekstern leverandør til varetagelse af tilsynet vil betyde, at der skal findes finansiering hertil på ca. 300.000 kroner. Da det der ikke er afsat midler hertil i indeværende år, anbefaler administrationen, at såfremt udvalget vælger, at tilsynet skal foretages af en ekstern leverandør, at dette træder i kraft fra 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet kan se såvel fordele som ulemper ved at benytte ekstern leverandør til tilsynsopgaven og brugertilfredshedsundersøgelsen, sådan som det meget fint og nøgternt er beskrevet i dagsordenen. Handicaprådet vil dog gerne påpege, at det - ud fra en principiel holdning – altid er uheldigt, hvis det er opfattelsen, at kommunen fører tilsyn med sig selv, og Rådet vil derfor anbefale, at der anvendes ekstern bistand til disse opgaver.Handicaprådet har ingen kommentarer til tilsynspolitikken.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget skal her tage stilling til, hvem der skal udføre revision af tilsynspolitik og hvem der fører tilsyn.

Der redegøres for fordele og ulemper ved at anvende en ekstern leverandør til udførelse af tilsyn og brugertilfredshedsundersøgelse.

Det indstilles, at der tages beslutning om tilsynsopgaven fremadrettet skal varetages internt eller af en ekstern leverandør, og det indstilles, at der tages beslutning om at administrationen fremadrettet varetager brugertilfredsundersøgelsen uden ekstern bistand.

Ældrerådet anbefaler, at såvel tilsyn som brugertilfredshedsundersøgelser udføres af eksterne leverandører, idet der er nærliggende risiko for at det for brugerne vil være vanskeligt at skelne mellem de forskellige roller, hvis sådanne opgaver varetages af medarbejdere i Visitation og Hjælpemidler og Staben i Center for Voksenstøtte og Ældre.

Der argumenteres for videnopbygning ved at lade opgaverne udføres af eget personale, men en sådan videnopbygning synes udmærket at kunne ske gennem opfølgning på rapportering fra ekstern leverandør.

Den estimerede udgift på kr. 300.000 til ekstern leverandør må antages at modsvares af intern ressource til andre opgaver.

Økonomi

Såfremt tilsynet af private leverandører af hjemmepleje skal foretages af en ekstern aktør vil det medføre en forventet merudgift på omtrent 300.000 kr. På samme vis vil en brugertilfredshedsundersøgelse foretaget af en ekstern aktør forventeligt medføre merudgifter ift. en intern håndtering af denne.

For at undgå et øget pres i forhold til efterlevelse af kommunens serviceramme i 2022 skal udgifter i relation til eventuelt valg af ekstern aktør finansieres inden for områdets eksisterende økonomiske rammer.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstilingspunkt 2: Drøftet.

Indstillingspunkt 3: Udvalget beslutter, at tilsynsopgaven fremadrettet skal udføres af ekstern leverandør. Udvalget ønsker en sag der beskriver formål og indhold i de fremadrettede tilsyn dvs. fra 2023 og kan danne udgangspunkt for en politisk drøftelse. Sagen skal indeholde beskrivelser af konsekvenser for økonomien.

Indstillingspunkt 4: Udvalget beslutter, at brugertilfredshedsundersøgelsen fremadrettet løses uden ekstern bistand.  

Resume

Frederikssund Kommune gennemfører en indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem. I denne sag orienteres om muligheden for egenbetaling af remedier til brandforebyggelse.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller over for Omsorg og ældre, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De daværende Velfærdsudvalg og Social- og Sundhedsudvalg blev i november 2021 forelagt en status for indsatsen mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem (henholdsvis sag 144 og sag 122).

I den forbindelse blev der stillet spørgsmål til borgerens egenbetaling af remedier til brandbekæmpelse, hvilket behandles i denne sag. Sagen forelægges parallelt for Omsorg og ældre og for Social og sundhed.

I budget 2020–2023 blev det besluttet at genoptage en tidligere indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem. Finansieringen af indsatsen ligger på Omsorg og ældres område, men indsatsen omfatter også borgere i tilbud på Social og sundheds område. Der er afsat 150 t. kr. årligt til indsatsen, der dækker beredskabets besøg hos borgerne samt indkøb af materialer til forebyggelse af brand.

Indsatsen omfatter borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter servicelovens § 83 eller socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

Formålet med indsatsen er at søge at minimere nogle af de elementer, som udgør en fare for brand. Via samtaler med borgeren skal indsatsen desuden øge borgerens opmærksomhed på at forebygge situationer, som kan udvikle sig alvorligt, eksempelvis hvis der foregår rygning i sengen, eller borgeren benytter levende lys.

Indsatsen indebærer, at medarbejdere i Døgnplejen, private leverandører samt støttekontaktpersoner screener borgerne i forhold til særlig fare for brand. Beredskabet besøger herefter de udvalgte borgere og rådgiver om brandforebyggelse.

Ud over at Beredskabet rådgiver om brandforebyggelse, kan Beredskabet også anbefale anskaffelse af remedier til brandbekæmpelse, eksempelvis en vandforstøver eller brandhæmmende sengetøj.

Indsatsen blev på grund af Covid19 først igangsat i november 2021. I slutningen af 2021 blussede Covid19-pandemien op igen, og screening af borgere i forhold til risiko for brand blev derfor nedprioriteret i forhold til andre opgaver. Der er således kun gennemført screeningsbesøg og efterfølgende besøg af Beredskabet hos to borgere siden november, men screeningen genoptages, så snart sygefraværet på grund af Covid19 er faldet til et mere normalt niveau. De to borgere, der har modtaget besøg, er ud fra en vurdering af behov og risiko bevilget brandhæmmende sengetøj samt vandforstøver og spray-slukker af kommunen.

Der er i 2021 brugt 38.500 kr. til indkøb af et lille lager af de remedier, beredskabet typisk anbefaler, samt til drift af en såkaldt Fire Eater, der er en maskine, som reducerer iltniveauet i rummet og dermed kvæler ilden.

Egenbetaling

Som udgangspunkt skal borgeren selv anskaffe og betale de remedier til brandbekæmpelse, som Beredskabet anbefaler. Døgnplejen kan hjælpe borgeren med selve anskaffelsen, men ikke betalingen.

Det er administrationens vurdering, at ordningen er etableret med det formål at hindre alvorlige brande og i sidste ende undgå tab af liv for borgere i en sårbar livssituation samt for eventuelle naboer.

Det vurderes derfor, at kommunen kan stille remedierne til rådighed uden egenbetaling i de tilfælde, hvor borgeren på grund af funktionsnedsættelse ikke vurderes at kunne handle fornuftsmæssigt, eller hvor boligforholdene betyder, at det også er til fare for andre end borgeren selv, hvis der opstår brand.

Desuden kan der ud fra en konkret vurdering af risikoen og efter dialog med borgeren være tilfælde, hvor kommunen stiller remedierne til rådighed, hvis borger ikke har mulighed for eller ønsker at betale selv. Remedierne tilbydes i henhold til Sundhedslovens § 119 om forebyggelse og sundhedsfremme.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i , at kommunen bør stille remedier til brandbekæmpelse til rådighed UDEN egenbetaling hos borgere med funktionsnedsættelse, hvor man ikke kan forvente, at de er i stand til at forstå nødvendigheden i at påtage sig opgaven – hvilket er særligt vigtigt, hvis boligforholdene er af en sådan karakter, at en brand vil være til fare for andre beboere end borgeren selv.

Ældrerådets høringssvar:

Som udgangspunkt er Ældrerådet godt tilfredse med den iværksatte indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem.

Der er afsat 150 t. kr. årligt til indsatsen, der dækker beredskabets besøg hos borgerne samt indkøb af materialer til forebyggelse af brand.

Vi ser det som en yderst vigtig indsats både for borgerne og deres eventuelle naboer, en indsats som i høj grad skal fortsætte i alle dens facetter.

Der er i 2021 brugt 38.500 kr. på området, og velvidende at Corona har haft indflydelse på indsatsen, er det så lavt et beløb at vi anbefaler en fortsættelse uden egenbetaling for nogen borgere.

I sagsfremstillingens punkt Egenbetaling står bl.a. at kommunen stiller remedierne til rådighed, hvis borger ikke ønsker at betale selv.

Derfor, og for at undgå yderligere sagsbehandling på området, anbefaler Ældrerådet at al egenbetaling bortfalder for alle bevægelseshæmmede borgere i eget hjem

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en status på udviklingen i begyndelsen af næste år.

Resume

I denne sag forelægges Omsorg og ældre en fremskrivning af kapacitet og behov for plejeboliger samt mulighed for åbning af plejeboliger på de eksisterende omsorgscentre med henblik på en drøftelse af behovet for at åbne flere plejeboliger.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.
 2. Drøfte behovet for at åbne flere plejeboliger.

Sagsfremstilling

Det daværende velfærdsudvalg ønskede på møde den 2. november 2021 (sag 145) at få fremlagt en sag, hvor der fremstilles fremtidsscenarier for, hvordan der skabes ligevægt mellem efterspørgsel og udbud efter pladser. Herunder om der indenfor den eksisterende bygningsramme kan skabes yderligere pladser.

Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver den forventede kapacitet og behov for plejeboliger i Frederikssund Kommune samt mulighed for åbning af plejeboliger på de eksisterende omsorgscentre. Notatet er vedlagt som bilag til sagen. Vedlagt som bilag til sagen er desuden den månedlige monitorering af udviklingen i ventelister til plejeboliger.

Af notatet fremgår det, at den nuværende kapacitet af plejeboliger til borgere i Frederikssund Kommune er 307 boliger, fordelt med 259 plejeboliger på kommunens fem omsorgscentre og 48 friplejeboliger på Lærkevej.

I september 2021 besluttede Byrådet at genåbne seks plejeboliger i Hus B på omsorgscenter Pedershave, hvilket bringer kapaciteten op på 313 plejeboliger. Som følge af mangel på kvalificeret personale er genåbningen af plejeboligerne forsinket. To af plejeboligerne forventes genåbnet primo februar 2022. De resterende fire boliger forventes at åbne i 2. kvartal 2022.

Derudover kan kapaciteten udvides med at genåbne midlertidigt lukkede plejeboliger på omsorgscenter Pedershave og Tolleruphøj i Frederikssund med henholdsvis seks og syv boliger. Endelig kan der åbnes syv plejeboliger i Afdeling C på omsorgscenter De Tre Ege i Jægerspris, såfremt de nuværende midlertidige pladser samles på Rehabiliteringsafdeling. Der foregår en selvstændig proces vedrørende mulig samling af de midlertidige pladser på Rehabiliteringsafdelingen.

Altså kan kapaciteten udvides med 20 ekstra plejeboliger til i alt 333 plejeboliger.

Notatet anvender en såkaldt dynamisk behovsgrad til at fremskrive behovet for plejeboliger i perioden 2021-2035. Fremskrivning med dynamisk behovsgrad tager højde for, at eksempelvis ændringer i ældres generelle funktionsniveau, muligheder for pasning i eget hjem og gennemsnitlig opholdstid i plejebolig har indflydelse på behovet for plejeboliger.

Fremskrivningen af behovet for plejeboliger viser, at der med den nuværende kapacitet vil være mangel på op til 15 plejeboliger fra 2025 og frem til 2035. Åbningen af alle eller nogle af de ekstra 20 plejeboliger vil således kunne imødegå det forventede ekstra behov for plejeboliger i perioden.

Fremskrivning af plejeboligbehovet er forbundet med en vis usikkerhed. Det er derfor vigtigt løbende at følge udviklingen for at kunne tilpasse kapaciteten af plejeboliger.

I andet halvår af 2021 kan der konstateres en stigning i antal borgere på både den specifikke venteliste og garantiventelisten til plejebolig. Stigningen indikerer, at der allerede i 2022 kan være behov for at åbne ekstra plejeboliger.

I første omgang vurderes det, at genåbning af de seks plejeboliger i Hus B på Pedershave vil kunne imødegå en del af den aktuelle stigning i antal borgere på ventelisterne.

Ifølge Frederikssund Kommunes kvalitetsstandard for plejeboliger er målgruppen for plejeboliger borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk/mental funktionsnedsættelse, der har et omfattende behov for pleje og praktisk hjælp døgnet rundt samt behov for samvær og tæt kontakt til plejepersonale, som ikke kan imødekommes i eget hjem. Borgere vil typisk forinden godkendelse til plejebolig have en periode med relevant træning, hjælpemidler, hjemmepleje og sygepleje i eget hjem samt daghjemstilbud. Stigning i antal borgere på ventelisterne medfører således også et øget pres på disse områder, fordi de varetager borgernes behov for omsorg og pleje i ventetiden.

En break-even analyse foretaget i 2020 viser, at en borger ud fra en gennemsnitbetragtning kan modtage et daghjemstilbud samt op til 14 timers hjemmepleje/sygepleje/træning om ugen for udgiften til en plejebolig. Uden daghjemstilbud kan en borger modtage op til 26 timers hjemmepleje/sygepleje om ugen for udgiften til en plejebolig. En styrkelse og udvidelse af det kommunale daghjemstilbud kombineret med relevante hjælpemidler, hjemmepleje og sygepleje kan således bidrage til, at borgerne får mulighed for at kunne blive længere tid i eget hjem og dermed udskyde behovet for plejebolig. I forbindelse med Budget 2022-2025 er afsat midler til sikring af et bedre daghjemstilbud til kommunens borgere.

Åbningen af ekstra plejeboliger er afhængig af, at der kan rekrutteres plejepersonale til boligerne, samt at der kan findes økonomi til boligerne. Udgifter forbundet med åbning af plejeboliger vil derfor skulle beregnes, inden der træffes beslutning om at åbne flere boliger. I forbindelse med de midlertidige lukninger af plejeboliger på henholdsvis Pedershave og Tolleruphøj blev der indregnet følgende budgetreduktioner, som kan give en indikation af udgiftsniveauet:

i 1.000 kr. 2022 p/l

Antal boliger

Reduktion i udgifter til personale

Udgifter til tomgangsleje

Nettoreduktion

Pedershave (Budget 2021)

6

-1.816

470

-1.346

Tolleruphøj (Budget 2019)

7

-2.303

559

-1.744

I alt

13

-4.119

1.029

-3.090

Merudgifter til åbning af plejeboliger på Afdeling C på De Tre Ege vil skulle beregnes selvstændigt. Hertil kommer udgifter i forbindelse med flytning og samling af de midlertidige pladser på Rehabiliteringsafdeling.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Den aktuelle udvikling på ventelisterne i andet halvår af 2021 indikerer, at der allerede i 2022 kan være behov for at åbne ekstra plejeboliger. Behovet aktualiseres af, at ca halvdelen af pladserne på Rehabilitering er besat med borgere, der venter på plejebolig (jf. punkt 17 i dagsordenen).

Administrationen vurderer i første omgang, at genåbning af de seks plejeboliger i Hus B på Pedershave vil kunne imødegå en del af den aktuelle stigning i antal borgere på ventelisterne.Derudover har Handicaprådet noteret sig, at der i budget 2022 – 25 ER afsat midler til at sikre et bedre daghjemstilbud til borgerne, hvilket burde betyde, at borgerne kan blive længere i eget hjem og derved udskyde behovet for plejebolig. Handicaprådet håber, at det aktuelle behov for plejeboliger med disse to tiltag kan tilgodeses.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget får her en orientering om antallet af plejehjemspladser og skal tage stilling til behovet for at åbne flere plejehjemspladser.

Nuværende kapacitet er 307 boliger.

259 boliger er på kommunens 5 omsorgscentre plus

48 friplejeboliger på Lærkevej.

Da kommunen indenfor den eksisterende bygningsramme har mulighed for at skabe yderligere plejeboliger.

Kommunen har i 2021 vedtaget at genåbne 6 plejeboliger på Pedershave, hvilket Ældrerådet forventer sker indenfor en overskuelig tid, da antallet af plejeboliger i så fald vil komme op på 313 boliger.

Desuden ønsker Ældrerådet ligeledes midlertidige nedlagte plejeboliger genåbnet. Det drejer sig om 6 på Pedershave og 7 på Tolleruphøj - plus 7 på De Tre Ege. Åbnes alle ovennævnte plejeboliger vil vores kapacitet komme op på 337 boliger i alt.

Ældrerådet håber på den måde, at Frederikssund kommune kan imødekomme ønsket om en plejehjemsplads fra mange ældre plejekrævende medborgere.

Ældrerådet finder det til enhver tid er vigtigt at følge udviklingen af vore ældre medborgeres behov. Det er fint med pleje i eget hjem, men for mange og mange ægtefæller er det totalt uoverskueligt.

Ved at have plejeboliger nok, fastholder man på sigt, at den raske ægtefælle kan klare sig selv uden hjælp fra kommunen.

Ydermere er udvidelse af plejeboligantallet forhåbentlig med til at skabe ro på garantiventelisten til en plejebolig, der er på 2mdr.

Manglen på plejehjemspladser betyder derudover, at det er svært at tage færdigbehandlede borgere hjem fra hospital, hvilket igen betyder at kapaciteten på rehabiliteringsafdelingen er meget presset, samt at kommunen skal betale for ikke hjemtagne færdigbehandlede patienter fra hospital- en udgift vi ikke får noget ud af.

Ældrerådet anbefaler, at de lukkedes pladser genåbnes og at der skabes flere plejehjemspladser, hvilket kan gøres inden for den eksisterede ramme af pladser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt behovet for plejeboligpladser medfører et behov for åbning af pladser, vil dette involvere merudgifter ift. Omsorgs og ældres eksisterende budget.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet. Udvalget ønsker at der udarbejdes et oplæg, hvor det beskrives hvordan de lukkede pladser kan genåbnes, hvilke omsorgscentre der kan udbygges og om der er behov for et opfører et nyt omsorgscenter.

Resume

Rehabiliteringsafdelingen blev i uge 2 midlertidigt opnormeret med henblik på at hjemtage færdigbehandlede ventepatienter fra hospitalet. Den midlertidige opnormering forventes umiddelbart at kunne holdes inden for eksisterende ramme. I denne sag redegøres for baggrunden for opnormeringen og administrationens arbejde hermed.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Omsorg og ældre, at

1) godkende midlertidigt at opnormere Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital med to pladser.

Sagsfremstilling

Rehabiliteringsafdelingen blev i uge 2 midlertidigt opnormeret med henblik på at hjemtage færdigbehandlede ventepatienter på Nordsjællands Hospital. Opnormeringen skete på baggrund af en formandsbeslutning den 13. januar 2022, som udvalget blev orienteret om pr. mail samme dag.

Sundhedslovens § 238, stk. 1 forpligter kommunen til at hjemtage færdigbehandlede patienter fra hospitalerne. Selve samarbejdet om færdigbehandlede patienter reguleres af en samarbejdsaftale mellem kommunerne i Region Hovedstaden og regionen, hvor det fremgår, at regionen såfremt bopælskommunen ikke kan hjemtage patienter, melder de færdigbehandlede til Sundhedsdatastyrelsen, hvormed de indgår i et nationalt opkrævningssystem for kommunal finansiering af færdigbehandlede patienter. Ifølge samarbejdsaftalen skal færdigmeldte patienter hjemtages senest 48 timer efter melding fra hospitalet.

Udfordringsbillede

Nordsjællands Hospital har hen over julen kraftigt opfordret kommuner til at hjemtage færdigbehandlede patienter. Frederikssund Kommune har forsøgt at imødekomme denne opfordring, men har løbende haft op til 5-6 færdigbehandlede patienter liggende på hospitalet, som det ikke har været muligt at hjemtage. Der er tale om en gruppe af borgere med et stort plejebehov over hele døgnet, som derfor har behov for at komme på en midlertidig plads på Rehabilitering og de midlertidige pladser (som omfatter Rehabiliteringsafdelingen eller den midlertidige pladser og De tre Ege afdeling C). Der vedlægges en oversigt over antallet af færdigmeldte patienter i december 2021 og januar 2022. Bilaget indeholder data fra Nordsjællands Hospital og viser, at Frederikssund Kommune løbende og i stigende grad i januar har færdigmeldte patienter, som kommunen ikke kunne hjemtage.

Rehabilitering og de midlertidige pladser omfatter samlet set over 29 pladser til midlertidigt ophold. Heraf har ca. halvdelen af pladserne i de seneste uger (15 borgere i de første 2 uger af januar) været optaget af borgere, der venter på en plejebolig. Når ca. halvdelen af de midlertidige pladser er optaget af borgere, der venter på en plejebolig, udfordrer det muligheden for at hjemtage patienter fra hospitalet, fordi det hindrer den naturlige "gennemstrømning" af borgere på de midlertidige pladser. Ifølge kvalitetsstandarden omfatter Rehabilitering og de midlertidige pladser tre opholdstyper: Rehabiliteringspladser; aflastningspladser og akutpladser. Til orientering er der pt. ingen efterspørgsel på aflastningspladser, hvilket vurderes skyldes COVID-situationen.

Midlertidig opnormering på Rehabiliteringsafdelingen

For at leve op til forpligtelsen om at hjemtage færdigbehandlede patienter, har Rehabiliteringsafdelingen på baggrund af en formandsbeslutning, opnormeret med to pladser fra den 13. januar 2022. Opnormeringen var mulig, eftersom afdelingen ifm. budget 2021 lukkede to pladser og derfor havde ekstra fysisk kapacitet. Vagterne dækkes ved bl.a. frivilligt ekstraarbejde blandt plejepersonalet og aflastning af plejepersonalet fra andre faggrupper på opgaver, der ikke er direkte plejerelaterede. Der må derfor forventes en merudgift i forbindelse med opnormeringen. Den midlertidige opnormering har gjort det muligt at hjemtage de færdigbehandlede patienter, der ventede på hospitalet.

Varigheden af opnormeringen afhænger dels af muligheden for at hjemtage borgere, der venter på plejebolig, og dels af antallet af udskrevne borgere efter endt rehabilitering. Et rehabiliteringsophold varer normalt ca. 3 uger, mens borgere, der venter på plejebolig på Rehabilitering og de midlertidige pladser ofte opholder sig her flere måneder. Derfor bad administrationen Team Udskrivning i begyndelsen af uge 3 om at gennemgå alle borgerne på Rehabiliteringsafdelingen med henblik på at kunne vurdere varigheden af den midlertidige opnormering. Det vurderes på baggrund heraf, at det inden for de kommende uger er muligt at udskrive i alt 8 borgere fra Rehabiliteringsafdelingen. Det vurderes derfor muligt inden for kort tid at kunne nednormere afdelingen igen.

12 borgere på Rehabilitering og de midlertidige pladser venter på plejebolig, heraf har 3 borgere endnu ikke fået færdigbehandlet deres ansøgning. Det forventes, at fire borgere overflyttes til plejebolig i uge 4 eller 5.

Fremtidig fleksibel normeringsmodel

Administrationen anbefaler, at man fremadrettet fastlægger model for en fleksibel normering på Rehabiliteringsafdelingen. En sådan model skal gøre det muligt for administrationen at opnormere afdelingen efter konkret vurdering af behovet med fx op til to pladser mod en fast ekstra dagstakst. Administrationen fremlægger en model herfor for Omsorg og ældre i foråret 2022.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i behovet for en fleksibel normering på Rehabiliteringsafdelingen, ligesom vi synes, det er uholdbart, at så stort et antal pladser på Rehabiliteringen optages af borgere, der venter på plejebolig, da det forhindrer hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra hospitalerne – sådan som kommunen er forpligtet til i henhold til loven.Handicaprådet er derfor enig i den midlertidige opnormering af Rehabiliteringsafdelingen.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget orienteres i denne sag om en formandsbeslutning om at genåbne 2 rehabiliteringspladser.

Frederikssund har haft 5-6 færdigbehandlede patienter liggende, som der ikke har været plads til på Rehabiliteringsafdelingen.

Udfordringen er d.d. at mange borgere venter på en plejehjemsplads og derfor optager pladserne på Rehabiliteringsafdelingen. (Kommunen overholder ikke ventegarantien)

Denne udfordring kan kun løses ved at der oprettes flere plejehjemspladser.

Ældrerådet er enig i, at der bør være fleksibel mulighed for op- og ned justering for antallet af pladser på rehabiliteringsafdelingen, men der bør også iagttages omlægning af opgaver, så ikke plejerelaterede opgaver kan løses af f.eks. personer uden sundhedsuddannelser. Det kunne også åbne mulighed for ansatte i forskellige ordninger fx fleksjob eller andre ansættelsesmuligheder.

Genåbningen af to pladser på Rehabiliterings-afdelingen, samt forslaget op en fleksibel op- og nedjustering af pladser tages til efterretning.

Økonomi

Merudgiften vedr. den midlertidige opnormering på rehabiliteringsafdelingen søges som udgangspunkt håndteret indenfor udvalgets eksisterende ramme.

Beslutning

Godkendt.

Resume

I denne sagsfremstilling beskrives initiativer fra finansloven for 2022, som vedrører Omsorg og ældre.

Orienteringen er baseret på den kendte viden på nuværende tidspunkt, og omhandler en beskrivelse af de konkrete initiativer, skønnet økonomiske virkning for Frederikssund Kommune, samt hvorledes den politiske involvering forventes at foregå i 2022.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Omsorg og ældre.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har den 6. december 2021, modtaget skrivelse fra KL (bilag A), omhandlende sager fra Finansloven 2022 med kommunale konsekvenser.

Nedenfor følger en beskrivelse af de initiativer, som vedrører Omsorg og ældre.

Beskrivelsen omtaler ligeledes de skønnede økonomiske virkninger for Frederikssund Kommune, samt hvorledes den politiske involvering forventes at foregå i 2022.

Kendetegnede for de forskellige tiltag er, at de er præget af:

 • Midlerne er afsat til konkrete indsatser
 • Nogle indsatser kræver ansøgning og opfølgning på indsatserne, for at få andel i midlerne
 • De konkrete ansøgningskriterier og krav, er i nogle tilfælde endnu ikke fastsat

Administrationen vil sikre en opfølgning på de enkelte tiltag, i takt med at de nærmere regler og ansøgningsfrister udmeldes. Når det fornødne overblik foreligger, vil relevant fagudvalg blive forelagt en sag, indeholdende de foreslåede indsatser samt bevillingsmæssige konsekvenser for 2022. De eventuelt langsigtede virkninger vil indgå i arbejdet med budget 2023 – 2026.

For at give et første overblik over hvilke sager, som kan forventes behandlet i hvilke fagudvalg, henvises til bilag B, som tager udgangspunkt i de nye tiltag, fordelt pr. fagudvalg.

Bilaget omfatter kun de tiltag, hvor Frederikssund Kommune forventes at skulle bidrage med finansiering, og dermed indflydelse på den afledte økonomi. Hvert tiltag er med udgangspunkt i den nuværende viden, belyst på følgende måde:

 • Kort beskrivelse af tiltaget
 • Hvilken økonomi i 2022 – 2025 – Samlet pulje afsat i Finansloven, samt vejledende Frederikssund andel
 • Kriterier for udmøntning – hvis disse er kendte
 • Eventuelle bevillingsmæssige bindinger, og krav til opfølgning
 • Administrative bemærkninger

Ud af de 7 tiltag som er nærmere belyst i bilag B, vedrører følgende tiltag Omsorg og ældre:

 1. Værdig ældrepleje

Vedlagte bilag A indeholder den oprindelig skrivelse fra Kommunernes Landsforening, som ligger til grund for denne orientering. Der er i bilaget foretaget en markering af de tiltag, som ikke forventes at kræve en kommunal finansiering, hvorfor disse tiltag ikke er direkte omtalt i denne sagsfremstilling samt bilag B.

Vedlagte bilag B indeholder derimod en beskrivelse af de tiltag, som vil kræve en kommunal finansiering, som Kommunen dog helt/delvist kompenseres for. Der er under økonomi beregnet en vejledende Frederikssund andel – svarende til Kommunens bloktilskudsandel, hvilket er et forsøg på at illustrere den økonomi der er tilstede i forslaget, såfremt alle Kommuner blev tildelt den samme andel. Idet denne tildelingsnøgle ikke forventes at gælde alle tiltag, vil den faktiske udmøntning selvsagt afvige fra dette vejledende tal.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget orienteres i denne sag om konsekvenserne af Finanslov 2022 på udvalgets område.

Regeringen afsætter 125 mio. kr. hvert af de kommende 4 år til Værdig ældrepleje. Det betyder at Frederikssund Kommune får knap 1 mill. kr. ekstra pr år til ældreplejen.

Ældrerådet forventer at alle midlerne også den del af de 500 mio. kr. der blev afsat i 2018 til varme hænder fortsat indregnes i ældrebudgettet, selvom de nu overgår til bloktilskuddet.

Ældrerådet tager med disse bemærkninger orienteringen til efterretning.

Økonomi

Der er tale om tiltag, hvor Frederikssund Kommune som udgangspunkt vil modtage en økonomisk kompensation, til at løse den nye opgave. Den faktiske udgift er dog afhængig af nuværende serviceniveau, den valgte fremtidige løsning m.v., hvorfor kommunen i praksis kan opleve en over eller underkompensation, når tiltagene konkret skal implementeres.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

Meddelelser:

 • Opgørelse over Døgnplejens besøg på Attendo Lærkevej er vedlagt som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.