Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 11. januar 2022

Mødelokale F2 kl. 10.30

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Introduktionen til udvalgene forløber efter en fælles skabelon, som dog afpasses efter behovet til det enkelte udvalg.

Der vil blive givet en bred præsentation af udvalgets områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgange byrådsperiode, og mulige kommende projekter og tiltag på området.

Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager der sætter retning på området (eksempelvis udmøntning af den nye sundhedspolitik "Sammen om Sundhed") og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener.

Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.

Ud over introduktionen målrettet de enkelte udvalg, gives der også introduktion til det samlede Byråd.

Der planlægges et introduktionsseminar, og der vil blive afholdt temadrøftelser – ofte om de større tværgående temaer eksempelvis Vinge, klima mv. Temadrøftelserne for Byrådet afholdes i timerne lige før byrådsmøderne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til orientering for Omsorg og ældre.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres Omsorg og Ældre om et påbud modtaget den 13. december 2021 i forlængelse af Styrelsen for Patientsikkerheds opfølgende tilsyn på Døgnplejen Vest (lokaliseret på De Tre Ege) den 16. september 2021 et, det hidtidige forløb for tilsyn i Døgnplejen i 2021, samt handleplanen for at sikre en højere patientsikkerhed i Døgnplejen.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 20. april 2021 et varslet, reaktivt tilsyn i sygeplejen i Døgnplejen Vest. Tilsynet var afledt af styrelsens tidligere tilsynsbesøg i kommunen og efterfølgende påbud på friplejehjemmet Attendo. I forlængelse heraf afgav Styrelsen for Patientsikkerhed den 13. juli 2021 et påbud til Døgnplejen Vest, Frederikssund Kommune, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå samt tilstrækkelig journalføring. Døgnplejen har siden Styrelsen for Patientsikkerheds besøg i april 2021 arbejdet med en handleplan for at sikre arbejdsgange og fokusering hos medarbejdere og ledere særligt omkring journalføring, dokumentation og medicinhåndtering. Velfærdsudvalget blev orienteret om påbud og Døgnplejens handleplan den 11. august 2021.

Påbud på Døgnplejen Vest af den 13. december 2021

Den 16. september 2021 fulgte Styrelsen for Patientsikkerhed op på påbuddet med et opfølgende tilsyn i Døgnplejen Vest. På baggrund heraf har styrelsen forlænget påbuddet vedr. medicinhåndtering og journalføring, samt afgivet et supplerende påbud til Døgnplejen De Tre Ege, Frederikssund Kommune, om at sikre udarbejdelse og implementering af en tilstrækkelig instruks for ansvars-, opgave- og kompetencefordelingen i forhold til visitation af og samarbejde om patienter, der overdrages til private leverandører, ledelsesresumé og tilsynsrapport vedlægges. Velfærdsudvalget blev orienteret om det opfølgende tilsyn den 5. oktober 2021 og om den forventede forlængelse af påbuddet den 30. november 2021.

I forbindelse med høringen vedr. påbuddet var Frederikssund Kommune indkaldt til et møde i Styrelsen for Patientsikkerhed den 1. december 2021, referat vedlægges. På mødet præsenterede Styrelsen for Patientsikkerhed deres vurdering på baggrund af på baggrund af besøget den 16. september 2021, hvor styrelsen konstaterede, "at der var iværksat tiltag og der var forbedring i journalføringen, men vurderede dog at fremgangen endnu ikke var i forventet omfang idet der fortsat var omfattende fund af betydning for patientsikkerheden på stedet. Styrelsen vurderede derfor, at påbud af 13. juli 2021 til Døgnplejen De Tre Ege fortsat Side 3 ikke var efterlevet. Ved tilsynsbesøget fandt styrelsen, at alle målepunkterne inden for journalføring og medicinhåndtering var uopfyldte."

På samme møde præsenterede Døgnplejen i Frederikssund Kommune en Handleplan for sikring af sygeplejen i Døgnplejen Vest, handleplanen er vedlagt. Døgnplejen er i gang med at implementere handleplanen, herunder:

 • Der er formuleret en Retningslinje for overdragelse af borgere til privat leverandør, herunder, til hvem, hvornår og hvordan overdragelsen kan ske, samt opfølgning på overdragelsen. Fra 1. januar 2022 deltager Døgnplejen på Visitationsafdelingens systematiske månedlige møder med de private leverandører.Endelig skal en ny visitionspraksis med visiterende sygeplejersker pr. 1. januar 2022 sikre en korrekt opgaveoverdragelse, herunder systematisk opfølgning på delegerede sygeplejeydelser både til private leverandører og til Døgnplejen selv.
 • Der har siden tilsynet i foråret været gennemført systematisk undervisning i generel journalføring, flowskema, samt gældende retningslinjer. For at sikre at undervisningen fører til en forbedret og hensigtsmæssig journaliseringspraksis, gennemføres regelmæssige opklarende Audit for at få indblik i Døgnplejens journalføring med henblik på at identificere indsatsområder for undervisning, ligesom undervisningen suppleres med ugentlige dokumentationscaféer for sygeplejersker og social- og sundhedsmedarbejdere.
 • For at højne medarbejdernes kompetencer ifm. medicinhåndtering og sikre forsvarlig opbevaring i borgerens hjem indføres medicinkasser hos alle borgere. Desuden er der for at understøtte instruksen for medicinhåndtering udarbejdes medicinhåndteringstjekliste til brug hos borgeren. Endelig ansættes af to farmakonomer i Døgnplejen i henholdsvis Øst og Vest pr. 1. februar 2022 - ansættelsen sker inden for rammen, idet der blot er tale om en faglig omlægning af en opgave, Døgnplejen løser i forvejen.

Desuden forventes to tværgående indsatser i begyndelsen af 2022 at understøtte en bedre patentsikkerhed i Døgnplejen, såvel som i den samlede sundheds- og plejesektor. Det drejer sig dels om en tværgående indsats for at højne sundheds- og plejesektorens dokumentationspraksis, herunder implementering af ”den gode journal” (prototype på en sundhedsfaglig journalføring) og etablering af klare arbejdsgange i Cura og dels om en tværgående indsats for at højne sundheds- og plejesektorens medicinhåndtering, herunder kvalitetssikring af instruks for medicinhåndtering, udbredelse afUTH-er som redskab til indberetning i forbindelse med medicindispensering og -administration, læringsaktiviteter og øget anvendelse af VAR healthcare.

Styrelsen for Patientsikkerhed deltog i et møde vedr. patientsikkerhed i Døgnplejen Vest den 16. december 2021 med deltagelse af ca. 60 ledere og medarbejder fra Døgnplejen. Ved mødet præsenterede styrelsen deres forventninger til patientsikkerheden i Frederikssund Kommune. Der var på mødet rig lejlighed til at gå i dialog med styrelsen om deres vurderinger.

Gennemførelsen af Handleplan for sikring af sygeplejen i Døgnplejen Vest skal desuden ses i tæt samspil med den igangværende udviklingsproces i Døgnplejen, som bl.a. har til formål at sikre et mere stabilt driftsfokus i Døgnplejen, herunder særlig implementering at en ny organisation med bl.a. et skærpet ledelsesfokus i Døgnplejen pr. 1. januar 2022.

Døgnplejen forventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed foretager et opfølgende tilsynsbesøg i slutningen af januar 2022. Omsorg og Ældre vil snarest muligt derefter blive orienteret herom.

Den 9. december 2021 fulgte Styrelsen for Patientsikkerhed op med endnu et opfølgende tilsyn i Døgnplejen - denne gang på Østsiden. Styrelsen forventer at sende en tilsynsrapport herfra medio januar 2022. Der gives en mundtlig orientering om Døgnplejens ledelses vurdering af tilsynet.

Det må forventes, at Styrelsen for Patientsikkerhed i 2022 følger op med flere reaktive tilsyn i Frederikssund Kommune. En ny fælles kvalitetsorganisation på tværs af sundheds- og ældreområdet vil derfor i 2022 sætte særlig fokus på dokumentationspraksis, medicinhåndtering og patientsikkerhed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Orienteringen om Styrelsen for Patientsikkerheds påbud på Døgnplejen Vest den 13. december 2021, samt den tilhørende Handleplan for sikring af sygeplejen i Døgnplejen Vest tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker et dialogmøde om døgnplejen i foråret 2022.

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres Omsorg og ældre om den seneste udvikling i samarbejdet med Attendo Lærkevej vedrørende fastsættelse af takst for borgeres ophold på Lærkevej samt Døgnplejens besøg på Lærkevej.

Det daværende Velfærdsudvalg blev senest orienteret om begge sager på møde den 30. november 2021.

Takst for borgeres ophold på friplejecentret på Lærkevej

I forbindelse med etableringen af Attendo Lærkevej blev der i 2017 udarbejdet en model for fastsættelse af en takst for Attendo Lærkevej. Taksten omfatter levering af plejeydelser og drift af servicearealer tilknyttet friplejecenteret. Modellen blev godkendt i Byrådet den 30. august 2017 (sag 152).

Takstmodellen blev udarbejdet med udgangspunkt i Friplejeboligloven fra 2015. Attendo Lærkevej er det første friplejecenter i Danmark etableret efter denne lovgivning. Ifølge Friplejeboliglovens § 32, stk. 1 skal taksten for friplejeboliger som udgangspunkt fastsættes i en aftale mellem friplejeboligleverandøren og kommunen. Såfremt der ikke indgås en aftale, skal taksten fastsættes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor friplejeboligerne ligger, jf. Friplejeboliglovens § 32, stk. 2. Ved kommunens fastsættelse af taksten skal udgangspunktet være kommunens gennemsnitlige omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud.

Takstmodellen blev udarbejdet af en arbejdsgruppe på tværs af Frederikssund Kommune og Attendo. Det er således administrationens opfattelse, at takstmodellen er et udtryk for en fælles forståelse mellem de to parter af den årlige fastsættelse af taksten for ophold på friplejecenteret, og at der derved er tale om en aftalt takst efter Friplejeboliglovens § 32, stk. 1. Dette fremgår også af sagsfremstillingen fra Byrådets behandling den 30. august 2017.

Udgangspunktet for den aftalte takstmodel er de årlige omkostninger ved drift af Omsorgscenter Pedershave, der som et nyere, moderne indrettet center, er det kommunale tilbud, der bedst kan sammenlignes med Attendos nybyggede friplejecenter. Omkostningerne blev beregnet med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om omkostningskalkulationer. Jævnfør takstmodellen er taksten for Attendo siden 2019 blevet genberegnet hvert år med udgangspunkt i regnskabstal og personalenormering for Omsorgscenter Pedershave og har fulgt kommunens serviceniveau på plejeboligområdet. Generelle reduktioner eller forøgelser i serviceniveauet for de kommunale plejecentre har således medført ændringer i omkostningerne til driften af Omsorgscenter Pedershave og har følgeligt medført fald eller stigninger i taksten for Attendo.

I nedenstående tabel ses udviklingen i taksten til Attendo Lærkevej siden 2019.

Døgntakst for Attendo Lærkevej i kroner (løbende priser)

2019

1.654

2020

1.623

2021

1.500

Attendo har overfor administrationen tilkendegivet, at de ikke er enige i den takst, der er blevet beregnet for 2021. Der er derfor blevet afholdt en række møder i løbet af 2021 mellem Attendo og administrationen med henblik på at kvalificere og tilpasse takstmodellen. I tilpasningen af takstmodellen har administrationen taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven i forhold til friplejeboligleverandører" for på denne måde at sikre et så objektivt og gennemsigtigt beregningsgrundlag som muligt.

Attendo begrunder blandt andet deres uenighed i taksten med, at Frederikssund Kommunes takst for mellemkommunal refusion for andre kommuners borgeres ophold på kommunens omsorgscentre er højere end taksten for Attendo. I 2021 er døgntaksten for den mellemkommunale refusion på 1.920 kroner. En del af forklaringen på forskellen mellem de to takster skyldes forskellige beregningsforudsætninger, for eksempel at den mellemkommunale takst er beregnet på et gennemsnit af alle omsorgscentrenes omkostninger, mens taksten for Attendo alene er beregnet med udgangspunkt i Omsorgscenter Pedershaves omkostninger. Derudover har administrationen vurderet, at der er behov for en genberegning af taksten for den mellemkommunale refusion for 2022. Genberegningen er igangsat og vil indgå i dialogen med Attendo.

Attendo er desuden, modsat administrationen, af den opfattelse, at taksten er fastsat efter Friplejeboliglovens § 32, stk. 2, hvor det ved uenighed mellem leverandør og kommune er beliggenhedskommunen, der skal fastsætte en takst. Med baggrund heri har Attendo oplyst, at man ønsker at indbringe takstmodellen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvilket "Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven i forhold til friplejeboligleverandører" giver mulighed for.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan undersøge, om kommunen har foretaget beregningen og fastsættelsen af afregningsprisen i overensstemmelse med afregningsreglerne, således at afregningsprisen giver et retvisende billede af kommunens omkostninger. Styrelsen kan udstede påbud om, at kommunen skal:

 • Ophøre med at beregne og fastsætte afregningspriser, der er i strid med reglerne for frit valg
 • Anvende bestemte beregningsgrundlag, beregningsmetoder eller afregningspriser over for friplejeboligleverandøren, og
 • Efterbetale et beløb til friplejeboligleverandøren, der svarer til forskellen mellem den afregningspris, som kommunalbestyrelsen har anvendt, og den afregningspris som kommunalbestyrelsen burde have anvendt.

Administrationen har afholdt møde med Attendo den 2. december 2021, hvor administrationen præsenterede en revideret takstmodel for taksten med udgangspunkt i den gældende bekendtgørelse og socialministeriets vejledning om kommunalbestyrelsen fastsættelse af afregningspriser. Efter den reviderede takstmodel vil taksten for 2021 være 1.552 kr. pr. plads pr. døgn. Altså ca. 52 kr. dyrere pr. plads pr. døgn, end der er blevet afregnet for i 2021. Såfremt Attendo skal kompenseres for denne difference, vil det betyde en merudgift for kommunen på knap 1,0 mio. kr. i 2021.

På mødet oplyste Attendo, at man vil indbringe den revidere takstmodel for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Desuden blev det aftalt at den reviderede takstmodel anvendes til beregning af taksten for 2022. Administrationen er i gang med beregningen af taksten for 2022 og afventer Attendos videre skridt i forhold til at indbringe beregningsmodellen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Døgnplejens besøg på Lærkevej

På møde den 24. februar 2021 (sag 36) vedtog Byrådet, at varetagelsen af de sundhedsfaglige opgaver for beboere på Attendo Lærkevej overdrages til Attendo pr. 1. april 2021 jævnfør aftale om levering af sygeplejeindsatser efter sundhedsloven. Aftalen blev underskrevet den 10. marts 2021 af både Attendo og Frederikssund Kommune. Aftalen er vedlagt som bilag.

Ifølge aftalens afsnit 3.2 skal Attendo Lærkevej som udgangspunkt løse de sygeplejefaglige opgaver inden for dagtid på hverdage. Der kan dog være beboere som har behov for sygeplejefaglige ydelser uden for dette tidsrum i weekender og på helligdage, samt aften og nat på hverdage. Det er derfor aftalt, at Lærkevej uden for dagtid på hverdage, ligesom kommunens egne omsorgscentre, kan tilkalde kommunens Døgnpleje, såfremt der er behov herfor.

I aftalens afsnit 3.4 fremgår det, at Attendo Lærkevej aften og nat på hverdage samt weekend og helligdage kan tilkalde Døgnplejen til varetagelse af de opgaver, der ikke kan løses i dagtiden på hverdage. Efter en indkøringsperiode, der strækker sig fra overtagelsestidspunktet og seks måneder frem, aftales et niveau for trækket på disse ydelser på 16 ydelser i gennemsnit pr. måned. Såfremt dette niveau overskrides, optages der forhandling om honorering af kommunen for opgaveudførsel udover det aftalte niveau. Aftalen trådte i kraft den 1. april 2021, og indkøringsperioden udløber således med udgangen af september 2021.

På Velfærdsudvalgets møde den 6. april 2021 (sag 57) besluttede udvalget, at data for Døgnplejens besøg på Attendo Lærkevej forelægges udvalget en gang månedligt fra d. 1. juni 2021. Velfærdsudvalget har på udvalgsmøderne siden fået forelagt en status vedrørende Døgnplejens besøg på Attendo Lærkevej under meddelelser. Den seneste opgørelse til og med november 2021 er vedlagt som bilag.

Opgørelsen viser, at niveauet på 16 besøg i gennemsnit pr. har været overskrevet siden juni måned. Overskridelsen skyldes primært en borger, der har modtaget planlagte besøg fra Døgnplejen uden for dagtid på hverdag. Besøgene dækker over specialiserede sygeplejeopgaver målrettet borger, der vurderes for ustabil til, at behandlingen kan delegeres til andre faggrupper. Attendo og Døgnplejen foretager løbende vurdering af, om behovet ændrer sig for de enkelte borgere.

Administrationen har den 11. oktober 2021 afholdt et møde med Attendo Lærkevej om udviklingen i antallet af besøg med fokus på at få bragt besøgsantallet tilbage på et niveau, der overholder aftaleloftet, samt afregning for de besøg der overskrider loftet. Referat fra mødet er vedlagt som bilag til sagen.

Som det fremgår af referatet, er det aftalt mellem Attendo og kommunen, at Frederikssund kommune pr. 1. oktober 2021, efter indkøringsperiodens ophør, kompenseres for de timer, der overstiger 16 besøg pr. måned i et gennemsnit over tre måneder. Der kompenseres således ikke for de besøg, der ligger ud over loftet i indkøringsperioden. Perioden på tre måneder er aftalt, fordi der i aftalen om levering af sygeplejeindsatser efter sundhedsloven står, at det gennemsnitligt er 16 besøg pr. måned. Attendo vil desuden undersøge muligheden for at omlægge vagtplanen for sygeplejerskerne, så kl. 17-besøget på hverdage for den ene borger kan håndteres af Attendos egne sygeplejersker.

Administrationen er har beregnet en takst for sygeplejeydelser og udarbejdet en model for afregning, således der kan ske afregning for 2021 inden regnskabsårets afslutning. Takst og model er fremsendt til Attendo den 21. december 2021 med svarfrist den 7. januar 2022. Udvalget vil mundtligt blive orienteret om udviklingen på udvalgsmødet.

Økonomi

Såfremt den reviderede takstmodel anvendes ifm. afregningen af Frederikssund-borgeres ophold hos Attendo på Lærkevej vil det medføre en merudgift på knap 1,0 mio. kr. i 2021.

Ift. døgnplejens besøg hos Attendo på Lærkevej vil de besøg, der overstiger den aftalte ramme kunne medføre en indtægt i 2021 og frem i form af afregninger for disse besøg hos Attendo såfremt takst og model godkendes.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at få samarbejdsaftalen med Attendo vedlagt sagen som bilag.

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres Omsorg og ældre om administrationens undersøgelse af beregningsgrundlaget for den mellemkommunale refusion for plejeboliger. Den mellemkommunale refusion er det beløb som Frederikssund Kommune opkræver en anden kommune når dennes borgere opholder sig på et omsorgscenter i Frederikssund Kommune.

I forbindelse med Frederikssund Kommunes dialog med Attendo om fastsættelse af takst for borgeres ophold på Lærkevej er Frederikssund Kommune blevet opmærksom på, at den takst vi opkræver andre kommuner for deres borgeres ophold på omsorgscentre i Frederikssund Kommune fejlagtig indeholder udgifter forbundet med varetagelse af ydelser efter sundhedsloven. Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har opholdskommunen ret til at få dækket sin andel af udgifterne vedrørende plejehjem efter servicelovens § 192 gennem mellemkommunal refusion. Det er ikke muligt at opkræve mellemkommunal refusion for sygeplejeydelser leveret efter sundhedslovens § 138.Fejlen betyder at Frederikssund Kommune opkræver en for høj takst fra de andre kommuner.

Dette har givet anledning til, at der er blevet gennemført en undersøgelse af beregningsgrundlaget for taksten for mellemkommunal refusion. Som led i undersøgelsen har administrationen bedt kommunens tilsynsleverandør BDO om at gennemføre en tidsregistrering af plejepersonalets varetagelse af ydelser efter sundhedsloven med henblik på at udskille denne del af taksten for den mellemkommunale refusion.

Det er administrationens vurdering, at andre kommuner ligeledes fejlagtigt kan have indregnet ydelser efter sundhedsloven i den mellemkommunale refusion for plejeboliger. Dette vil administrationen undersøge ved at rette henvendelse til de kommuner, hvor der pt. opholder sig borgere fra Frederikssund Kommune i plejeboliger, med henblik på at få afklaret de pågældende kommuners takstberegning. Pt. har Frederikssund Kommune 27 borgere, der bor i plejeboliger i andre kommuner. Omvendt har kommunen pt. 25 borgere fra andre kommuner på kommunens omsorgscentre.

Økonomi

Udskillelsen af sundhedslovydelser ift. den takst Frederikssund Kommune opkræver øvrige kommuner for ophold på kommunens omsorgscentre medfører en lavere takst og dermed lavere indtægt vedr. disse afregninger fra øvrige kommuner. I den sammenhæng er det fornuftigt at afklare, hvorvidt den takst Frederikssund Kommune afregner andre kommuner ligeledes indeholder sundhedslovsydelser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller over for Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning idet udvalget ønsker fremlagt en sag på februarmødet, hvor de økonomiske konsekvenser af den nye takstberegning fremlægges.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 ændringer, hvoraf 30 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 23 ændringer som er delvis implementeret (gul) og 24 ændringer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - januar", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Omsorg og ældre indeholder bilag 2 otte ændringer, hvoraf fire er implementeret, én delvis implementeret og tre endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på maj-, september-, og november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 til orientering for Omsorg og ældre.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

Meddelelser:

 • Frederikssund Kommune har modtaget positivt tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om et "Læringsforløb om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samarbejde”, hvor Sundhedsstyrelsen via værdighedskonsulenterne vil understøtte udvikling og implementering af den nye ledelsesstruktur i Døgnplejen.
 • Frederikssund Kommune har modtaget positivt tilsagn fra Socialstyrelsen vedr. "Pulje til faste teams i ældreplejen". Kommunen har fået midler til at udvikle og implementere faste, tværfaglige og selvstyrende teams med det formål, at borgerne i Døgnplejen skal opleve mere nærhed og omsorg. Frederikssund Kommune modtager 5.142.980 kr. til projektet, som forløber over to år i 2022-2023. Projektet vil arbejde ud fra en småskalaafprøvning af en ny teamstruktur i ét af Døgnplejens nye områder i 2022, hvor strukturen afprøves, tilpasses og tilrettes med henblik på udbredelse i de resterende områder i løbet af 2023. Projektet vil videreføre den høje grad af medarbejderindflydelse, som har gjort sig gældende i udviklingen af Fremtidens Døgnpleje, og der er således bl.a. afsat projektmidler til frikøb af medarbejdere til udvikling, afprøvning og kompetenceudvikling.Der vil blive udarbejdet en projektorganisation og tidsplan primo 2022. Omsorg og ældre orienteres i en sag herom i foråret 2022.
 • Monitorering af udvikling i ventelister til plejeboliger er vedlagt som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.