Frederikssund Kommunes logo

Klima, natur og energis møde den 08. februar 2022

Mødelokale F 1, byrådssalen kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Sag 14 og 18 blev taget af dagsordenen.

Den øvrige dagsorden blev godkendt.

Resume

Introduktion til udvalgets områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og ITfremsender sagen til orientering for Klima, natur og energi.

Sagsfremstilling

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Introduktionen til udvalgene forløber efter en fælles skabelon, som dog afpasses efter behovet til det enkelte udvalg.

Der vil blive givet en bred præsentation af udvalgets områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgangne byrådsperiode, og mulige kommende projekter og tiltag på området.

Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager der sætter retning på området (eksempelvis udmøntning af den nye Børne og Ungepolitik) og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener.

Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.

Ud over introduktionen målrettet de enkelte udvalg, gives der også introduktion til det samlede Byråd. Der planlægges et introduktionsseminar, og der vil blive afholdt temadrøftelser – ofte om de større tværgående temaer eksempelvis Vinge, klima mv. Temadrøftelserne for Byrådet afholdes i timerne lige før byrådsmøderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Udvalget skal tage stilling til forslag til forretningsorden.

Sagen blev udsat på udvalgets konstituerende møde den 16. december 2021 og der er efterfølgende arbejdet videre med at beskrive samspillet mellem formand og næstformand i forslag til forretningsorden. Forslaget har også været drøftet på et møde mellem gruppeformændene den 4. januar 2022.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Forslag til forretningsorden godkendes.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 16. december 2021:

Sagen udsat.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemninger foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Visse af reglerne i forretningsordenen henviser til bestemmelser i den kommunale styrelseslov.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

Et revideret forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag. I det revidere forslag til samspillet mellem formand og næstformand nøjere beskrevet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

 Godkendelse af forslag til forretningsorden har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

Resume

Udvalget skal med denne sag tage stilling til udkast til mødekalender for 2022. Mødekalenderen er udarbejdet på baggrund af udvalgets drøftelser på det konstituerende møde den 16. december 2021.

På et gruppeformandsmøde den 4. januar 2022 blev forslag til politiske mødekalender for 2022 ligeledes drøftet.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Klima, natur og energi,at:

 1. Godkende udkast til mødeplan for udvalgets møder i 2022.
 2. Udvalget drøfter og tager stilling til, hvor udvalgsmøderne skal afholdes i 2022.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 20, at der for hvert regnskabsår skal træffes beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor de 8 fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen:

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende Økonomiudvalg/Byrådsmøde.
 2. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste uge i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående uge (om muligt).
 3. Møderne i fagudvalgene holdes enten om formiddagen i tidsrummet 08.00 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00.
 4. Møderne berammes til at vare 2 timer pr. møde.

Principperne er baseret på de drøftelser om arbejdsformer, som Byrådet har haft i løbet af byrådsperioden 2018-2021. Principperne er også et udtryk for den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2022 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse. Der er desuden også vedlagt et forslag til mødeplan for 2023, der bygger på samme principper som planen for 2022.

Ofte holdes udvalgsmøderne på Rådhuset, Torvet 2 i Frederikssund eller på administrationscentret i Slangerup – men nogle udvalg har haft tradition for, at møderne holdes på de forskellige institutioner, der hører under udvalgets område (en skole, en daginstitution, en kulturinstitution el. l.). Afholdelse af udvalgsmøderne på kommunale institutioner må - aktuelt - afpasses efter, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til Covid19.

Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk.

Brug af virtuelle møder

Virtuelle møder (video eller telefonmøder) opfylder kravet til et møde, som det forstås efter lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1. For at der er tale om et møde, skal alle medlemmer være indkaldt, de skal deltage i en forhandling, og de skal have mulighed for at træffe beslutning. Et virtuelt møde giver også mulighed for den mundtlige udveksling af synspunkter, som er karakteristisk for et møde.

Hvis der er enighed i udvalget kan et planlagt møde ændres til et virtuelt møde. Virtuelle møder er især velegnede til at træffe hurtige konkrete beslutninger, hvorimod bredere drøftelser bedre kan udfoldes ved et fysisk møde.

I særlige tilfælde kan udvalgsformanden beslutte, at et udvalgsmedlem deltager virtuelt i et møde der i øvrigt er planlagt som og afholdes som fysisk møde for de øvrige deltagere.

Ved afholdelse af ekstraordinære møder er det udvalgsformanden der i samråd med næstformanden beslutter, om mødet afholdes som fysisk eller virtuelt møde.

Inddragelse

Der er ikke er sket nogen former for inddragelse, da det er ikke vurderet relevant i denne sag. 

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Møderne holdes som udgangspunkt i Frederikssund.

Udvalget ønsker i særlige tilfælde at have mulighed for at afholde møderne virtuelt samt at formandskabet kan beslutte om et udvalgsmedlem kan deltage virtuelt ved et ellers fysisk møde.

Resume

I denne sag anmodes om frigivelse af midlerne for 2022 mio. kr. 1,384 til brug for etablering af første fase elladestandere, samt fremføring af tilstrækkelig kapacitet i forsyningsnettet.

Etableringen af ladestandere er en del udmøntningen af klimahandlingsplanen hvor kommunen bl.a. har som overordnet mål at have en CO2 fri drift på kommunens bilflåde i 2030.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

 1. Anlægsmidler afsat til udskiftning til elbiler i 2022 frigives. Udskiftningen er en del af de initiativer , der er sat i gang for at kommunen som virksomhed bliver fossilfri

Sagsfremstilling

Byrådet har i investeringsplanen (2022-2031) besluttet at afsætte i alt mio. kr. 4,114 til ladestandere i forbindelse med planlagt udskiftning af kommunens fossile biler til hybrid- og/ eller elbiler i døgnplejen.

I denne sag anmodes om frigivelse af midlerne for 2022 mio. kr. 1,384 til brug for etablering af første fase elladestandere, samt fremføring af tilstrækkelig kapacitet i forsyningsnettet.

Administrationen har i 2021 undersøgt behov og muligheder for konvertering af døgnplejens biler til el-biler. Døgnplejens biler er udvalgt som første område, fordi det er her kommunen har det største kørselsbehov og dermed også mest rentabilitet ved udskiftning af bilerne, set såvel i et CO2 som økonomisk-perspektiv.

For at kunne udskifte til el-biler er der behov for ladestandere. I første omgang anbefaler administrationen, at der opstilles fem ladestandere a 22 kW med hver to udtag a 11 kW. Ladestanderne opstilles med to stk. ved omsorgscenter De Tre Ege i Jægerspris og tre stk. ved omsorgscenter Østergården i Frederikssund. Placeringen er fundet i dialog med døgnplejens personale.

Ladestanderne forsynes med en automatik, der sikrer, at når flere biler oplades samtidigt sker dette smart. Det betyder at de biler, der har størst behov får el først samt at bilerne deles om den kapacitet, der er til rådighed.

Det kommende behov for ladestandere afhænger af antallet af el-biler. For nuværende anbefaler administrationen, at der først anskaffes el-biler efterhånden som de nuværende benzin og dieselbiler står for udskiftning, da dette er den økonomisk mest rentable måde at foretage udskiftningen på. Kommunen har flere nyere biler, hvor det vil være forbundet med et stort økonomisk tab at skifte til en ny elbil, idet de ca. 2 år gamle biler ikke kan sælges til den værdi, kommunen har ved at benytte dem de 2-3 år ekstra der går før bilen er udskiftningsklar. Kommunen har dog også flere biler der står udskiftning inden for det kommende år. Bilerne er anskaffet på forskellige tidspunkter og det forventes at omsætningen af konventionelle biler til el-biler vil være ca. 20 biler om året.

Lovgivning

På nuværende tidspunkt må kommunen alene opsætte standere til eget brug. Det betyder, at hverken private eller de ansatte i kommunen må benytte ladestanderne på kommunens egne matrikler, hvis det ikke er med henblik på kørsel til arbejdsformål.

Transportministeriet oplyser, at der forventes at træde en ny lov i kraft i løbet af 1. kvartal 2022. Høringsudkastet er vedlagt som bilag 1. Som indledende arbejde til denne lov har Regeringen sammen med en række andre partier lavet en aftaletekst. Aftalepapiret er vedlagt som bilag 2. Fra aftalepapiret kan fremhæves følgende tekst: (kursiv)

Mulighed for kommunal medfinansiering

Muligheden for medfinansiering gives inden for klare rammer, som indebærer, at medfinansiering sker på markedsvilkår og kun kan finde sted:Inden for kommunens eller regionens egen anlægsramme

 • I en begrænset årrække foreløbigt frem til og med 2024
 • Ud fra en model, hvor kommunalbestyrelse eller regionsråd først træffer beslutning om eventuelt at disponere midler til aftaler om ladeinfrastruktur efter afholdelsen af udbud, såfremt der viser sig at være behov for medfinansiering. Der må således ikke forlods afsættes kommunal eller regional medfinansiering til et konkret udbud.

Offentlighedens anvendelse af kommunale og regionale ladepladser

Parterne noterer sig, at kommuner og regioner af hensyn til at udnytte kapaciteten til opladning på offentlige arealer i videst muligt omfang bør stille deres ladepladser til rådighed for offentligheden, således at ladepladser ikke udelukkende dedikeres til brug for opladning af kommuners og regioners egne køretøjer.

Administrationen anbefaler, at yderligere etablering af elladestandere på kommunens ejendomme afventer forventet ny lovgivning, som fastlægger forudsætningerne for deling mellem privat og kommunalt brug.

Udskiftningsplan

Administrationen er i øjeblikket i gang med at udarbejde en udskiftningsplan for hele kommunens bilflåde. Denne forventes færdig i løbet af 1. kvartal 2022, hvorefter det kommende antal af ladestandere på andre kommunale ejendomme beregnes. Administrationen forventer, at der fremlægges sag herom i 2. kvartal 2022. Planen vil blive et vigtigt værktøj for den kommende planlægning af udskiftninger og etablering af ladestandere.

Kommende udbud af ladestandere

Der sker fortsat stor udvikling på elladestanderomådet, og der findes endnu ikke én teknisk standard. Derudover er der stor forskel på de forretningsmodeller, der er på området, herunder om selskaberne ejer, udlejer eller blot administrerer standerne. Etablering af de fem første ladestandere sker via tilbudsindhentning fra to relevante udbydere, som har løst lignede opgaver for andre kommuner inden for det sidste år (2021). Udbudsperioden er 5 år, og de bydende vælger selv designmodel. Tildeling af kontrakt sker efter økonomisk mest fordelagtige bud, jf. kommunens indkøbspolitik. Udbudsprisen forventes at ligge i omegnen af t.kr. 300.

Uden for udbud gennemføres af forsyningsselskabet

Kommunen skal selv afholde udgifterne til at sikre tilstrækkelig elkapacitet til de adresser, hvor der etableres ladestandere. Tilslutningsafgiften til Radius forventes at udgøre ca. mio. kr. 1,200 for de 5 stk. 22 kW ladestandere. Fremføring af kapacitet søges fremtidssikret ved, at kablerne lægges i en størrelse, der sikrer at kapaciteten senere kan øges. Radius har p.t. en leveringstid på ca. 3 måneder.

Bilag 1: Høringsudkast

Bilag 2: Aftaletekst

Inddragelse

Døgnplejen er inddraget i forhold til både antal biler og placering af ladestandere.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 1,384 mio. kr. til skift til el/hybrid-biler, som søges frigivet med nærværende sag.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Resume

Frederikssund Kommune har fået støtte til gennemførelse af en omfattende borgerinddragelsesproces i forbindelse med kystbeskyttelsen af Frederikssund Midtby. Kystbeskyttelsen skal ikke kun være et teknisk anlæg men indrettes sådan, at den tilfører liv og kvaliteter til byrummene, som bl.a. omfatter havnepladsen og østkajen. Et væsentligt sigte med borgerinddragelsen er at sikre, at alle gode ideer til at skabe synergi mellem kystsikringen og bylivet kommer frem og bliver indbygget i projektets design. Forud for borgerinddragelsen er det vigtigt, at der er klarhed over projektet rammer økonomisk og indholdsmæssigt. Med denne sag sættes de overordnede rammer for projektet, så borgerinddragelsen kan sættes i gang og borgere, der gerne vil byde ind med ideer, kender rammerne for det projekt, de inviteres til at bidrage til. Efter designfasen skal der udarbejdes lokalplan, ansøgning om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, detailprojekt og anlægget skal udføres.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Kystbeskyttelsen af Frederikssund Bymidte (delområde 3 og 4) igangsættes nu.
 2. Kystbeskyttelsen designes med sigte på, at den så vidt muligt ikke fremstår som et teknisk anlæg, men indrettes sådan, at den tilfører liv og kvaliteter til byrummene bl.a. ved havnen.
 3. Kystbeskyttelsen anlægges på land og som en permanent sikring til kote 2,25, idet midlertidige foranstaltninger dog kan accepteres enkelte steder.
 4. Der gennemføres en omfattende og bred borgerinddragelse.
 5. Der gennemføres endvidere en inddragelse af direkte berørte borgere, brugere og organisationer.
 6. Der gives en indtægtsbevilling på 750.000 kr. vedrørende støtten til projektet fra Partnerskabet Byerne og det stigende havvand, som samtidig frigives.
 7. Der frigives 0,4 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2022 til gennemførelse af projektet.
 8. Der gives en tillægsbevilling på 0,35 mio. kr., som finansieres af mindreforbruget på Kystbeskyttelsesprojektet i 2021. Tillægsbevillingen frigives samtidig.

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederikssund er blevet oversvømmet i 1920'erne, i 1970'erne og senest ved stormen Bodil i 2013. Efter Bodil blev der udbetalt erstatninger til husejere for mere end 50 mio. kr. i Frederikssund syd for Kronprins Frederiks Bro og mange borgere kunne ikke bo i deres huse i lang tid efter oversvømmelsen.

Byrådet har i budget 2022 afsat godt 26 mio. kr. til kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet.

I 2021 er der gennemført en teknisk forundersøgelse (vedlagt som bilag), som anviser, hvordan 5 delområder i Frederikssund syd for Kronprins Frederiks Bro kan beskyttes mod oversvømmelse. Frederikssund Bymidte, som omfatter rapportens delområde 3 og 4 (kort som viser delområde 3 og 4 er vedlagt), anbefales i den gennemførte forundersøgelse beskyttet til kote 2,25. Kote 2,25 svarer jf. forundersøgelsen til en 100-årshændelse i 2070 på kyststrækninger, som ikke er bølgeudsatte. Kyststrækningerne, som beskytter Frederikssund Bymidte, er ikke bølgeudsatte. Beskyttelsen anbefales anlagt på land, således at den ikke kommer i konflikt med hensyn til natura2000-områder og den anbefales anlagt som en permanent beskyttelse, dog således at der kan være undtagelser. Permanent beskyttelse er sikrere end løsninger, som skal sættes op hver gang, der er varsel om højvande, og generelt også billigere i drift.

Store kystbeskyttelsesprojekter kan være meget vanskelige at realisere. En række kommuner har arbejdet med store grundejerfinansierede kystbeskyttelsesprojekter i mange år uden at komme til anlægsfasen. Kerteminde Kommune har helt måttet opgive et projekt til beskyttelse af bymidten, fordi et flertal af de berørte borgere stemte imod projektet med den konsekvens, at byen fremover ikke er beskyttet mod stormfloder. En afgørende stopklods for gennemførelsen af kystbeskyttelsesprojekter kommer, når kommunen fastsætter de økonomiske bidrag fra borgerne. Meget langvarige processer og risiko for at projektet slet ikke kan realiseres ses især i tilfælde som i Kerteminde, hvor kystbeskyttelsesprojekter omfatter bymidter og forudsætter fordeling af finansieringsbyrden på meget forskellige grundejere. Frederikssund har ligesom Kerteminde omkring 1000 beskyttede grundejere af vidt forskellig art (forsyningsselskaber, forretninger, villaer, etageboliger, offentlige bygninger, erhverv, restauranter osv.). Kystbeskyttelsen i Lemvig er omvendt et eksempel på, at det er muligt, at gennemføre kystbeskyttelse i de centrale dele af en by. Kystbeskyttelsen i Lemvig er finansieret af kommunen, og der er lagt vægt på at anlægget ikke bare er et teknisk anlæg, men bidrager positivt til bylivet. En kort beskrivelse og fotos af kystsikringen i Lemvig kan ses i på hjemmesiden samvejr.dk

Frederikssund Kommune har i 1970'erne overtaget forpligtelsen til at beskytte Frederikssund Bymidte mod oversvømmelse fra det tidligere "Digelaget Bløden".

Frederikssund Kommune har som ovenfor nævnt søgt støtte til at komme i gang med kystbeskyttelsen af Frederikssund. Der er i 2021 søgt og bevilget støtte fra Partnerskabet Byerne og det stigende havvand til etablering af kystsikring i Frederikssund Bymidte. De bevilgede støttemidler fra Partnerskabet er betinget af bevilling af tilsvarende midler fra kommunen.

Projektet

Kystbeskyttelse af Frederikssund Bymidte (delområde 3 og 4 på vedlagte kort) vil især betyde anlæg af sikringer på havnepladsen, kajen langs med Amsterdamhusene og Stenværksvej. Særligt havnepladsen og kajen langs Amsterdamhusene er vigtige byrum, hvor kystsikringsanlæg ikke bør blive tekniske anlæg, men anbefales indrettet, så det tilfører liv og kvaliteter til byrummene ved havnen, der i dag mangler oplevelsesmuligheder for borgere og gæster. Anlægget vil også berøre arealer ved lystbådehavnen, hvor det skal samtænkes med Maritimt Center og en strækning af åbrinken langs Sillebro Å.

Kystbeskyttelsen af Frederikssund Bymidte dvs. delområde 3 og 4 anbefales finansieret af Frederikssund Kommune, idet:

 • kommunen har overtaget det tidligere digelags forpligtelse til at beskytte bymidten mod oversvømmelse.
 • anlægget ikke skal være et traditionelt kystbeskyttelsesanlæg men i høj grad skal udformes sådan, at det bidrager til positivt til bylivet og livet på havnen.
 • opretholdelse af bymidtens handel, service og idræts- og kulturtilbud har stor betydning for kommunens borgere bredt set og ikke kun for beboerne i området
 • betydelige arealer indenfor området er offentligt ejede og almene interesser har derfor stor vægt indenfor området.

Kystbeskyttelse af delområderne 1, 2 og 5 behandles ikke i denne sag. Kommunen har ikke overtaget et tidligere digelags forpligtelser i disse områder og områderne er ikke bymidte med generel betydning for mange borgere og mange blandede offentlige og almene interesser.

Udformningen af kystsikringen afklares i en borgerinddragelsesproces, som i en første fase skal være bredt inddragende og sigte mod dels at formidle, hvad en kystsikring til kote 2,25 vil betyde konkret (hvor meget vil foranstaltninger rage op over kajkanter/hvor meget skal terræn hæves?), dels at få ideer fra borgerne til, hvordan kystbeskyttelsen kan bidrage til at skabe liv f.eks. på havnepladsen og kajen langs Amsterdamhusene. Herefter skal naboer og berørte høres i en anden fase, hvor løsningerne konkretiseres frem mod at rammerne for det konkrete anlægsprojekt skal besluttes af Byrådet.

Efter borgerinddragelsen vil der - sideløbende med detailprojektering af anlægget og udformning af ansøgning til kystbeskyttelsesmyndigheden (kommunen) - blive gennemført en lokalplanproces for projektet, hvor berørte borgere også vil få mulighed for at komme med bemærkninger. Detailprojektering, ansøgning til kystbeskyttelsesmyndigheden og udarbejdelse af lokalplan forelægges på senere særskilte sager til gennemførelse ud fra de afsatte midler i budgetårene.

Inddragelse

I en første fase sigtes mod en bred inddragelse af alle borgere og brugere som ønsker at bidrage med ideer til hvordan et kystbeskyttelsesanlæg kan medvirke til et godt og attraktivt bymiljø i Frederikssund Bymidte og ssamtidig beskytte byen.

I en efterfølgende fase sigtes mod at konkretisere løsninger og høre naboer og berørte frem mod at det konkrete anlægsprojekt skal besluttes af Byrådet. Projektet skal endvidere koordineres med andre interessenter herunder Novafos.

Projektet vil være lokalplanpligtigt. Der vil således også komme en offentlighedsfase forud for vedtagelse af lokalplan for projektet.

Økonomi

Der er i budget 2022 samlet set afsat 0,9 mio. kr. til Kystbeskyttelse.

Idet der allerede er frigivet 0,5 mio. kr. til andre kystbeskyttelsesprojekter (Kulhuse, Hyllingeriis og Frederikssund Nord) er der 0,4 mio. kr. tilbage som kan frigives af budget 2022.

Rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. søges frigivet med nærværende sag.

Realdania har bevilget at støtte projektet med 0,75 mio. kr., hvorfor der med nærværende sag søges en indtægtsbevilling hertil, som samtidig frigives.

De bevilgede støttemidler fra Realdania og Kystdirektoratet er betinget af bevilling af tilsvarende midler fra Kommunen.

Dermed er der behov for en udgiftsbevilling på 0,75 mio. kr. Idet der i budget 2022 er et resterende rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr., søges der med nærværende sag om en tillægsbevilling på 0,35 mio. kr. Tillægsbevillingen søges samtidig frigivet.

Tillægsbevillingen finansieres af mindreforbruget på Kystbeskyttelsesprojektet i 2021, hvor der er et opgjort mindreforbrug på 0,571 mio. kr. pr. medio januar 2022 ud af et budget på 1,268 mio. kr.

Beslutning

Indstillingspunkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8 anbefales. Indstillingspunkt 3 udsat.

Udvalget ønsker en sag om delområde 1, 2 og 5.

Resume

I denne sag skal Klima, natur og energi tage stilling til frigivelse af de afsatte anlægsmidler til energiforbedringer i de kommunale bygninger. Samtidig gives udvalget en orientering om de energitiltag, der er gennemført i 2021.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende de udvalgte projekter til udførsel i 2022
 2. Frigive anlægsmidler på 3,841 mio. kr. i 2022 til energibesparende tiltag
 3. Tage orienteringen for 2021 til efterretning

Sagsfremstilling

Forslag til projekter i 2022

I budget 2022 er der afsat 3,841 mio. kr. til investering i energibesparende tiltag, som søges frigivet i denne sag.

Der er tale et tilbagevendende årligt beløb, der er øremærket energitiltag i kommunale ejendomme. Center for Ejendomme og IT udarbejder en gang årligt et overblik over projekter, som vil være relevante at igangsætte. Alle tiltag har en simpel tilbagebetalingstid på under 10 år. I 2013 besluttede det daværende Teknisk Udvalg, at den simple tilbagebetalingstid på energitiltag på kommunale ejendomme skulle være 12 år, samtidig blev det besluttet at både el, varme og vandbesparelser kunne indgå i projektporteføljen. Dette har siden været anvendt som retningslinje for rentabiliteten af energiprojekterne.

Med nærværende sag skal udvalget alene tage stilling til om det på baggrund af anbefalingen af nedenstående projekter til udførsel suppleret med listen over mulige tiltag, vil anbefale at den fulde pulje til energiinvesteringer frigives. Den fulde frigivelse giver en frihed og mulighed for administrationen til at handle og agerer effektivt, når forudsætningerne for at komme godt i mål med et projekt opstår.

I 2022 anbefales det bl.a. at udføre nedenstående energibesparende projekter. Projekterne er valgt ud fra deres forventede lave tilbagebetalingstid (< 10 år), deres CO2 besparelse samt deres tekniske kvaliteter. Derudover er der valgt automatikprojekter, som ikke umiddelbart har en direkte energibesparelse, men som, hvis de ikke udføres, vil medføre en større energiforøgelse.

 • Opdatering af automatik server og visualiseringer af varme -og ventilationsanlæggene på 7 store ejendomme fordelt i hele kommunen (CTS)
 • Udskiftning af Styringer for varme og ventilation og opdatering af automatik på 8 ejendomme i Jægerspris (CTS)
 • Udskiftning af belysning i 2 haller i Frederikssundhallen,
 • Udskiftning af ventilationsanlæg på Slangerupskole afd. Kingo
 • Udskiftning af ventilationsanlæg på Trekløverskolen afd. Marienlyst

Med automatik menes i denne sammenhæng det anlæg, der giver styringssignaler til bl.a. pumper, ventiler og ventilatorer. Automatikken kan være ganske omfattende, hvis der er tale om en stor skole med mange ventilationsanlæg og behov for detaljeret styring. For at bevare overblikket visualiseres ofte hvilken tilstand den enkelte pumpe eller ventil har. Det giver mulighed for at overvåge de mange enkeltdele og kaldes ofte samlet et CTS-anlæg. Automatik kan også være mindre omfattende, hvis der er tale få og simple anlæg. Disse vil normalt blive styret af en enkelt boks med indbyggede styringsfunktioner.

Projekternes samlede forventede udgift er 3 mio. kr.

Midlerne er placeret under Plan og teknik, grundet sagens hastende karakter anbefaler administrationen at sagen oversendes direkte til ØU og Byråd da der ellers vil være en sagsbehandlingstid på yderligere en måned.

Ud over ovennævnte tiltag er der udarbejdet en liste (bilag 1) over andre mulige tiltag. Ikke alle tiltag vil være mulige at udføre i 2022, og nye og endnu bedre forslag dukker ofte op i løbet af året i forbindelse med den daglige drift eller ved større renoveringer. Listen er derfor dynamisk og skal ses som et udtryk for de projekter, der lige nu har de bedste forudsætninger rent økonomisk og miljømæssigt.

Såfremt midlerne frigives vil Center for Ejendomme og IT gå i gang med planlægningen og den efterfølgende udførsel af tiltagene ovenfor, og udvalget vil blive orienteret om eventuelle ændringer hvis dette bliver nødvendigt. Det kan f.eks. ske hvis projektbudgetforudsætningerne ændres, eller der er mangel på håndværkere til at løse opgaven.

Orientering om status fra 2021

Ved Teknisk udvalgsmøde sag 8, 2021, blev det anbefalet fra administrationen at udføre følgende projekter:

 • Udvidelse af energistyringsprogram med timeaflæsning af energimålere og automatiske alarmer
 • Udskiftning af belysning på Fjordlandsskolen afd. Skuldelev og afd. Dalby
 • Udskiftning af belysning på Slangerup Skole afd. Byvang
 • Fortsat optimering af varmeanlæg på fjernvarme forsynede ejendomme for at reducere afkølingsafgift
 • Udskiftning af belysning i udvalgte lokaler på Tolleruphøj

Energistyringsprogrammet er et ønske om at kunne arbejde mere databaseret med energiledelse. I regi af KL nøgletalssamarbejde arbejdes ligeledes med databaseret tilgang, og administrationen er i øjeblikket i gang med at se på de tekniske muligheder, der er for systemet. Der udestår en endelige kravsbeskrivelse og efterfølgende udbud og implementering.

Covid har desværre medført både store prisstigninger og problemer med leverancer af belysningsarmaturer. Derfor er alle store belysningsprojekter steget så meget i pris, at de ikke længere er rentable og der er derfor gennemført andre, mere rentable projekter. Der er bl.a. blevet skiftet belysning på flere gange og trappearealer på Rådhuset, Trekløverskolen afd. Falkenborg har fået ny isolering på loftet over SFO´en og Slangerup Idræts og Kultur center har fået ny belysning i både haller, kontor og gangarealer. Der er endvidere lavet flere tekniske optimeringer på bl.a. automatik og varmeanlæg på flere ejendomme.

Alle udførte projekter er med en tilbagebetalingstid på 10 år eller mindre.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 3,841 mio. kr. til energiinvesteringer, som søges frigivet med nærværende sag.

Beslutning

Anbefales.

Resume

Energistyrelsen har i 2021 udbudt en pulje midler til støtte af energiprojekter på bl.a. kommunale ejendomme. Med denne sag skal Klima, natur og energi beslutte om det overfor Økonomiudvalget og Byrådet vil søge andel i denne støtte og dermed også om det vil anbefale en række projekter til udførsel i 2022 og 2023.

Midlerne til selvfinansiering er fordelt under henholdsvis Klima, natur og energi samt Plan og teknik.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Afsætte midler til de anbefalede konverteringer til varmepumper under Klima, energi og natur, såfremt der opnås støtte til disse fra Energistyrelsen.

Klima, natur og energi indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Der afsættes hoved vedligeholdelsesmidler under Plan og teknik til nedenstående projekter vedrørende udskiftning til energiruder, såfremt der opnås tilsagn om støtte til disse fra Energistyrelsen.
 2. Der afsættes energimidler til CTS til nedenstående projekter, såfremt der opnås tilsagn om støtte til disse fra Energistyrelsen.

Klima, natur og energi anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Alle nedenstående projekter gennemføres, såfremt der opnås støtte til disse fra Energistyrelsen.

Sagsfremstilling

Klima, natur og energi skal med denne sag beslutte, om udvalget vil anbefale en række energiprojekter til udførsel således, at der kan opnås tilskud til disse fra en ny tilskudspulje til offentlige bygninger under Energistyrelsen. Administrationen har indsendt ansøgningen d. 8. november 2021. Der var mulighed for at ansøge fra d. 1. november til d. 8. november 2021. Grundet den korte ansøgningsfrist var det ikke muligt at opnå politisk drøftelse af mulige projekter inden indsendelse. Derfor skal udvalget nu formelt beslutte, hvorvidt udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet vil anbefale projekterne til udførelse. Godkendelse heraf vil skulle indsendes til Energistyrelsen som dokumentation for den ansøgning, der allerede er indsendt. Såfremt det besluttes ikke at gennemføre projekterne bortfalder ansøgningen om tilskud.

Alle de anbefalede tiltag vist nedenfor er tiltag der under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt skulle udføres enten ud fra en byggefagligbetragtning eller for at komme i mål med kravet om fossilfri drift som beskrevet i klimastrategien. Som følge af dette vil der også uden tilskud være afsat midler til at gennemføre tiltagene i kommunens budgetter over de næste år. Nu er der blot opstået en mulighed for at fremskynde tiltagene idet der kan opnås tilskud til gennemførsel.

Ny tilskudsmulighed

I forbindelse med den nationale grønne omstilling ønsker Regeringen at understøtte energiforbedringer i offentlige bygninger. Indsatsen er primært rettet mod følgende tre forhold:

 • Bygninger med et energimærke D eller lavere
 • Konvertering af olie og gasfyr til fjernvarme, varmepumper eller anden energiløsning.
 • Databaserede energibesparelser.

På Finansloven er i 2021 afsat et beløb på 150 mio. kr. til energiforbedringer af bygninger der falder ind under overstående kategorier. I 2022 forventes afsat yderligere 145 mio. kr. Energistyrelsen administrerer støtteordningen.

Ansøgningsproces:

Ansøgningstidsperioden for puljen i 2021 har været fra 1. november til 8. november 2021. Kriterierne for ansøgningen blev først endelig udmeldt d. 31. oktober. Derfor har der ikke tidligere været mulighed for at orientere udvalget om tilskudsmuligheden. Det er en forudsætning for at kunne opnå tilskud, at Byrådet godkender projekterne til udførsel.

Administrationen har gennemført en screening af kommunens ejendomme og allerede kendte behov for tiltag, der kunne have relevans i forhold til tildelingskriterierne og har på den baggrund ansøgt Energistyrelsen om nedenstående 8 projekter. Med denne sag skal udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale at projekterne, såfremt der ydes tilskud til dem, gennemføres senest i løbet af 2023.

Det har kun været muligt at søge til helt bestemte typer af projekter. F.eks. har det ikke været muligt at søge tilskud til ny belysning og nye ventilationsanlæg. Derfor er listen nedenfor udtømmende i forhold til energitiltag på klimaskærmen inden for de nuværende rammer af tilskuddet. Det vil forsat i 2022 være muligt at søge om tilskud til konvertering af gaskedler til varmepumper.

Finansiering:

Tilskuddet udgør 30 % af den samlede udgift til hvert tiltag. De øvrige 70 % er selvfinansiering. Administrationens forslag til selvfinansiering fremgår nedenfor.

Der er overordnet søgt tilskud til følgende:

 • Udskiftning til energiruder. (Selvfinansiering anbefales at ske via hovedvedligeholdelsesmidlerne)
 • Konvertering fra gas til fjernvarme. (Selvfinansiering anbefales at ske via de midler, der er afsat til dette i klimahandlingsplanen.)
 • Nye CTS-tavler. (Selvfinansiering til dette anbefales at ske via energipuljen).
 • Konvertering fra gas til varmepumpe (Selvfinansiering anbefales at ske via de midler, der er afsat til dette i klimahandlingsplanen.)

For alle selvfinansieringsmuligheder er der tale om midler, der alligevel skulle anvendes til det pågældende tiltag. Tidsmæssigt kan der være tale om forskydning af enkelte tiltag. F.eks. kan udskiftning af vinduer være vurderet at skulle ske i 2024, hvor det nu bliver 2023 i stedet. Alle midler er en kombination af anlægsmidler og driftsmidler. Normalt vil Klima, energi og natur overfor Plan og teknik skulle anbefale projekterne til gennemførelse, da en række er midlerne er placeret under Plan og teknik og der er tæt sammenhæng til hovedvedligeholdelse. Grundet sagens hastende karakter anbefaler administrationen, at sagen oversendes direkte til Økonomiudvalg og Byråd.

Selve projekterne:

Der er forhåndsansøgt om tilskud følgende:

 • Nye CTS-undertavler i fire børnehuse i Jægerspris
 • Konvertering til varmepumpe Troldehøj BH og BH Vandkunsten
 • Konvertering til varmepumpe og udskiftning af vinduer på børnehusene: Højvang, Lindehuset, Møllevej, Maglehøj og Stagetorn

Der er i alt søgt om tilskud på ca. 3. mio. kr.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det skal dog bemærkes, at der - i så fald der ydes tilskud - skal gives en anlægsindtægtsbevilling hertil, hvilket vil skulle behandles i særskilt sag.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt, dog således, at der kun medtages vinduesudskiftning og CTS anlæg, mens beslutning om varmepumper udsættes.

Indstilingspunkt 2-3: Behandles på Plan og teknik den 2. marts 2022.

Indstillingspunkt 4: Udsat.

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om status for Biodiversitetspuljen 2021, herunder hvilke ansøgninger der har opnået tilsagn.

Endvidere præsenteres udvalget for forslag til ændringer i ansøgningsprocedure og tildelingskriterier for biodiversitetspuljen 2022, som udvalget skal tage stilling til.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage orientering om biodiversitetspuljen 2021 til efterretning.
 2. Godkende de fem forslag til biodiversitetspuljen 2022
 3. Godkende tidsplan for biodiversitetspuljen 2022

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i september 2021 at åbne en biodiversitetspulje og afsatte 300.000 kr. til formålet. Samtidig besluttede Byrådet rammerne for ansøgningsrunden 2021, herunder hvilke kriterier som projekterne skulle udvælges på baggrund af. Formålet med biodiversitetspuljen er at støtte projekter, der skaber mest mulig biodiversitet i Frederikssund Kommune samt engagerer kommunens borgere, foreninger, lodsejere, institutioner, virksomheder og lokalsamfund i en fælles indsats for at skabe og bevare levesteder og forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr både i byen og på landet. Rammerne for biodiversitetspuljen 2021 fremgår af Frederikssund Kommunes hjemmeside: https://www.frederikssund.dk/Borger/Natur-og-trafik/Natur/biodiversitetspulje-2021

Med budgetaftalen 2022 er afsat midler til en årlig uddeling fra biodiversitetspuljen på samme beløb. Administrationen har på baggrund af første ansøgningsrunde 2021 foreslået forskellige ændringer i rammerne for udvælgelse og krav til projekterne.

Orientering om biodiversitetspuljen 2021

I ansøgningsrunden 2021 modtog biodiversitetspuljen i alt 20 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 780.017 kr.

Administrationen har vurderet ansøgningerne på baggrund af den godkendte ramme. Dvs. dels kriterier for at være berettiget til at søge støtten, dels kriterier for prioritering af ansøgningerne. Seks projekter har fået tildelt støtte til en samlet sum af 238.711,5 kr. Projekterne fremgår af vedlagte projektkatalog. Administrationen udsendte tilsagns- eller afslagsbreve til alle ansøgere den 23. december 2021. De tildelte midler er blevet udbetalt.

I tilsagnsbrevene er stillet krav om at projektet skal gennemføres i 2022. Dokumentation for at midlerne er blevet brugt og projektet gennemført skal være indsendt til Frederikssund Kommune inden d. 31. oktober 2022. Støtten ydes til dækning af faktiske udgifter, der er dokumenteret og godkendt ved tilsagnet samt er i overensstemmelse med det indsendte biodiversitetsfremmende projekt. Der er ikke ydet støtte til egen løn eller medgåede timer til at gennemføre projektet. Der er i øvrigt stillet krav knyttet til evt. ændringer i projektet. Frederikssund Kommune kan stille krav om tilbagebetaling af dele af det udbetalte beløb, hvis projektet ikke gennemføres som godkendt, eller hvis udgifterne til at gennemføre projektet bliver mindre.

Forslag til ændringer for 2022

De nuværende kriterier for prioritering af ansøgningerne vægter 10 forskellige tildelingskriterier ens. De første tre kriterier handler entydigt om biodiversitet. For at undgå, at nogle projekter bliver prioriteret uden at score ift. biodiversitet forslås, at ændre på formuleringen af kriteriet for formidling, så det er fokuseret på biodiversitet samt indføre et ekstra trin i udvælgelsen:

Forslag 1

Tildelingskriteriet "Har en stor formidlende effekt" ændres til "Har en stor formidlende effekt ift. at fremme indsatser for biodiversiteten."

Forslag 2

Efter frasortering af projekter, som ikke overholder forudsætningerne for at kunne søge indføres en vurdering af om de resterende projekter har en væsentlig positiv effekt ift. biodiversiteten. For at projektet kan gå videre til den samlede prioritering, skal projektet som minimum opnå en vurdering på over middel i et af tre nedenstående tildelingskriterier. Herefter vurderes de tilbageværende projekter som helhed ud fra de samlede 10 tildelingskriterier.

 • Forbedrer levesteder eller øger fødegrundlaget for biodiversiteten
 • Skaber sammenhæng mellem naturområder eller indeholder arealer, der udvider eksisterende natur eller indeholder arealer udpeget som Grønt Danmarkskort
 • Giver vedvarende effekt for biodiversiteten

Forslag 3

Det nuværende forbehold ved prioritering "Ved pointlighed prioriteres efter en helhedsvurdering af projekternes effekt, økonomi og den samlede spredning af projekternes formål og geografi." rettes til "Frederikssund Kommune kan uanset prioriteringen efter de 10 tildelingskriterier foretage en helhedsvurdering af projekternes effekt, økonomi og den samlede spredning af projekternes formål og geografi. Denne vurdering lægges også på projekterne ved pointlighed."

Nogle af de ansøgte projekter havde en uforholdsmæssig stor projektøkonomi sammenlignet med den effekt projektet vil kunne give for biodiversiteten. Dette forhold opfanges ikke i prioriteringen, men der er indsat et generelt forbehold i kriterierne. Det forslås at præcisere muligheden for at frasortere sådanne projekter.

Forslag 4

"Projektet skal koste mellem 10.000 kr. og 100.000 kr. " ændres til "Projektet skal koste mellem 5.000 kr. og 100.000 kr. "

Nogle gode projektforslag kan have svært ved at få adgang til puljen med de nuværende grænser for økonomien. Administrationen foreslår at sænke den nedre grænse til 5.000 kr., hvilket dog vil øge de administrative udgifter ved at skulle behandle flere mindre ansøgninger:

Opmærksomhedspunkter

Det kan overvejes om gruppen af ansøgere bør ændres. Fx i hvilket omfang kommunale institutioner bør kunne søge puljen. Administrationen foreslår at fastholde denne mulighed, da det kan være gennemtænkte projekter med stor værdi for biodiversiteten og med stor synlighed og formidlingsmæssig værdi over for kommunens borgere - fx i forbindelse med en skole, en børnehave el. lign. Projekterne vil altid skulle konkurrere på tildelingskriterierne med de øvrige projekter.

Forslag 5

Formulering om ansøgerfeltet fastholdes: "Ansøger kan være grupper af borgere/ lodsejere, foreninger, institutioner eller virksomheder eller en repræsentant for sådanne. Ansøger skal være bosiddende i Frederikssund Kommune."

Tidsplan biodiversitetspuljen 2022

I 2022 kan ansøgningsrunden starte væsentligt tidligere på året end i 2021, og det vil være muligt først at udbetale projektmidlerne, når projektet er gennemført og udgifterne kan dokumenteres. Dette følger god praksis for tilskudsforvaltning. Administrationen foreslår derfor følgende tidsplan for ansøgningsrunden 2022:

 • Februar 2022: Politisk godkendelse af tidsplan og ændring i projektudvælgelsesprocessen for Biodiversitetspulje.
 • Medio marts - medio maj: ansøgningsperiode (8 uger)
 • Medio maj – ultimo juni: Administrationen udvælger projekter efter politisk godkendte tildelingskriterier og tildeler tilsagn (4-6 uger).
 • Hele 2022: Tilsagnsmodtager indsender dokumentation for afholdte udgifter når projektet er gennemført. Administrationen følger op på alle projekter og udbetaler midler til borgere/ lodsejere, foreninger og virksomheder m.v. hvis projekterne er gennemført som ansøgt. Projekterne kan enten realiseres inden støttemidlerne udbetales, eller regning fra entreprenør kan sendes direkte til kommunen.
 • Fjerde kvartal 2022: Orientering af fagudvalg om de gennemførte projekter.

Inddragelse

Biodiversitetspuljen er præsenteret for Grønt Forum i august 2021, og har været drøftet på Grønt Forums møde i december.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 0,3 mio. kr. til Biodiversitetspuljen.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Resume

I denne sag anmoder Jørgen Bech (V) om at få en sag optaget på dagsordenen til Klima, natur og energi vedr. forståelsen af Byrådets beslutning vedr. biodiversitetspuljen

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Beslutte hvorvidt der skal udarbejdes en sag

Sagsfremstilling

Jørgen Bech (V) har den 31. januar anmodet om at få en sag på dagsordenen i Klima, natur og energi om forståelsen af Byrådets beslutning vedrørende biodiversitetspulje.

Jørgen Bech anfører følgende i anmodningen:

"Jørgen Bech ønsker på baggrund af en konkret sag at drøfte forståelsen af byrådets beslutning vedr. biodiversitetspuljen. Baggrunden er, at jeg er blevet kontaktet af en virksomhed, som gerne vil søge om at etablere et biodiversitetsprojekt på et kommunalt ejet areal. De har i den indledende kontakt til Naturafdelingen angiveligt fået at vide af forvaltningen, at de ikke kan ansøge biodiversitetspuljen.

Dette er dog helt tydeligt ikke i overensstemmelse med byrådets beslutning. Her står der at:

"Ansøger kan være grupper af borgere/ lodsejere, foreninger, institutioner eller virksomheder eller en repræsentant for sådanne. Ansøger skal være bosiddende i Frederikssund Kommune."

Vi beder om, at vi i udvalget drøfter byrådsbeslutningen med forvaltningen, idet det er uhensigtsmæssigt såfremt byrådets beslutning ikke i praksis gennemføres".

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser ved evt. beslutning om at sagen skal optages på dagsordenen til Klima, natur og energi vil blive behandlet i en sådan sag.

Beslutning

Anmodningen indarbejdes i en sag om biodiversitetspuljen 2022.

Resume

I denne sag anmoder Jørgen Bech (V) om at få en sag optaget på dagsordenen til Klima, natur og energi vedr. digeprojekter i hhv. Kignæs og Dalby Huse.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Sagsfremstilling

Jørgen Bech (V) har d. 11. januar 2022 anmodet om at få en sag optaget på dagsordenen til Klima, natur og energi.

Jørgen Bech (V) anfører flg. i anmodningen:

"Jeg vil gerne have en sag på dagsordenen, hvor de to digeprojekter i hhv. Kignæs og Dalby Huse også optages af kommunen som fælleskommunale projekter, i lighed med øvrige tilsvarende fælleskommunale projekter.

Formålet er at sikre fremdrift også i disse projekter."

Udvalget bedes beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser ved evt. beslutning om at sag vedr. digeprojekter i hhv. Kignæs og Dalby Huse skal optages på dagsordenen til Klima, natur og energi vil blive behandlet i en sådan sag.

Beslutning

Udvalget ønsker en sag, der redegør for status, prioritering og proces for digeprojekter. Der skal endvidere redegøres for kommunikation med borgerne. Herefter træffer udvalget beslutning om videre proces for Dalby Huse og Kignæs.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Resume

Udvalget får denne sag til orientering på baggrund af et ønske fra Jens Jørgensen (V) fra det tidligere Teknisk Udvalg 2018-2021 om at få uddybet status og proces for udpegning og beskyttelse af BNBO.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan og teknik samt Klima, natur og energi.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. februar 2022, pkt. 29:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2019 vedtog regeringen en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-21, som skal medvirke til at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig brug af pesticider. I medfør af aftalen skal kommunerne gennemgå BNBO´er på samtlige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, og vurdere behovet for beskyttelse af grundvandet inden udgangen af 2022.

Pesticider er i høj grad årsag til lukninger af vandværksboringer i Danmark. Dette gælder også i Frederikssund Kommune, hvor der i de seneste år er fundet pesticider i mange vandværksboringer. Dette har medført lukninger af både boringer og vandværker, og dermed også mangel på tilstrækkeligt rent drikkevand. Status medio december 2021 er at der er påvist pesticider i 48 pct. af vandværksboringer. I 18 pct. af alle vandværksboringer, er koncentrationen over grænseværdien for drikkevand. For disse boringer er det nødvendigt at blande med rent vand fra andre boringer for, at vandværket kan levere vand som overholder de gældende kvalitetskrav. Ud over fund i vandværksboringer er der også påvist pesticider i boringer, som har andre anvendelser end almen vandforsyning, f.eks. overvågning og markvanding.

Påviste pesticider i grundvandet i Frederikssund Kommune stammer fra både landbrug, gartnerier, industrien og privates brug af pesticider. Mange af pesticiderne er ikke længere lovlige at bruge, mens andre aldrig har været det. Der ses også pesticider, der fortsat er godkendt til brug i Danmark.

Beregning og udpegning af BNBO

Miljøstyrelsen har beregnet BNBO for samtlige boringer til almene vandværker i Frederikssund Kommune i 2019 og 2020. BNBO er dog først juridisk gældende, når de er udpeget i Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, som opdateres hvert år pr. 1. januar.

BNBO for Hornsherred blev udpeget 1. januar 2021, mens BNBO for Frederikssund og Slangerup blev udpeget 1. januar 2022.

Afgrænsningen af BNBO er offentligt tilgængelig på Miljøstyrelsens digitale webkort https://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand og på Frederikssund Kommunens digitale webkort https://webkort.frederikssund.dk/spatialmap.

Vurdering af behov for grundvandsbeskyttelse

Kommunerne skal foretage en konkret vurdering af behovet for at beskytte grundvandet inden for hvert enkelt BNBO. Vurderingen tager udgangspunkt i den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet, boringens vigtighed i forhold til den fremtidige vandforsyning samt risikoen ved både regelret brug og ved spild og uheld. Administrationen foretager den overordnede vurdering af behovet for tiltag til beskyttelse af grundvandet, mens rådgivere bidrager med delopgaver såsom beregning af risiko ved spild og uheld og forslag til fastsættelse af størrelse på erstatninger.

Beskyttelsen af grundvandet bør ikke kun være rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider, men alle former for anvendelse og oplag af kemikalier som udgør en risiko.

Det er nødvendigt at supplere beskyttelsen af BNBO med en beskyttelse af de arealer, hvor grundvandet bliver dannet og andre sårbare områder inden for et indvindingsopland. Det er for alle parter mest hensigtsmæssigt at gennemføre evt. indsatser af én omgang, især for de berørte lodsejere. Beskyttelsen af grundvandet inden for BNBO løses derfor sideløbende med udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Kommunen har pligt til at udarbejde og vedtage indsatsplaner for indsatsområder som er udpeget efter vandforsyningslovens § 13.

Tiltag til at beskytte grundvandet

For de BNBO´er og øvrige områder hvor administrationen vurderer, at der er behov for tiltag til beskyttelse af grundvandet, skal kommunen i samarbejde med vandværkerne forsøge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Der lægges fra administrationens side stor vægt på at indgå aftaler som tilgodeser alle parter mest muligt. Aftalerne kan f.eks. være i form af dyrkningsaftaler, naturprojekter, skovrejsning eller opkøb af jord.

Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale, giver miljøbeskyttelsesloven mulighed for at nedlægge forbud eller meddele påbud for at beskytte grundvandet. Påbud mod lovligt bestående forhold kan kun gives mod fuld erstatning, som betales af de brugere af vandet som har fordel af påbuddet.

Muligheden for at meddele et forbud eller påbud kan være en forudsætning for indgåelse af frivillige aftaler, da det bl.a. giver lodsejer mulighed for skattefritagelse af erstatningen. I disse sager vil det ikke være nødvendigt at meddele et egentligt påbud, men forudsætningen for at meddele et påbud skal være tilstede.

Beslutningskompetencen i forhold til at meddele påbud forventes med delegationsplanen at ligge henholdsvis hos Plan og teknik og hos Byrådet afhængigt at typen af påbud (§ 24 eller § 26a). Der skal træffes en individuel afgørelse for hvert enkelt påbud, hvilket forventes at give et stort antal sager til godkendelse i sidste halvår af 2022.

Hvis det ikke er muligt for kommunerne at forhandle aftaler på plads inden udgangen af 2022, fremgår det af tillægsaftalen til pesticidstrategien, at staten forventer at indføre et generelt sprøjteforbud inden for BNBO.

Tidsplan

Administrationen foretager i øjeblikket og frem til ultimo 1. kvartal 2022 risikovurdering inden for BNBO til de 86 almene vandforsyningsboringer i Frederikssund Kommune. Herefter orienteres udvalget om behovet for beskyttelse af BNBO og forelægges et forslag til den videre proces med at forsøge at indgå frivillige aftaler. Hvis administrationen vurderer, at det kan blive nødvendigt at anvende påbud eller forbud for at sikre beskyttelse af BNBO, vil udvalget og Byrådet skulle træffe beslutning om dette inden.

Opgaven med at beskytte BNBO skal være afsluttet ved udgangen af 2022.

Miljøstyrelsen har afsluttet kortlægning af grundvandsressourcen i Frederikssund Kommune i 2021. Senest et år efter Miljøministerens udpegning af indsatsområder for grundvandsbeskyttelse, skal der foreligge et udkast til en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, med foranstaltninger rettet mod den enkelte lodsejer. Indsatsplanen skal være endeligt vedtaget senest to år efter udpegningen af indsatsområderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i 2022 afsat 0,097 mio. kr. til BNBO, og i 2021 var der afsat 0,091 mio. kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-