Frederikssund Kommunes logo

Klima, natur og energis møde den 12. januar 2022

Mødelokale F6 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

2Introduktion til fagudvalgene 2022

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT fremsender sagen til orientering for Klima, natur og energi.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Introduktionen til udvalgene forløber efter en fælles skabelon, som dog afpasses efter behovet til det enkelte udvalg.

Der vil blive givet en bred præsentation af udvalgets områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgangne byrådsperiode, og mulige kommende projekter og tiltag på området.

Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager der sætter retning på området (eksempelvis udmøntning af den nye Børne og Ungepolitik) og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener.

Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.

Ud over introduktionen målrettet de enkelte udvalg, gives der også introduktion til det samlede Byråd.

Der planlægges et introduktionsseminar, og der vil blive afholdt temadrøftelser – ofte om de større tværgående temaer eksempelvis Vinge, klima mv. Temadrøftelserne for Byrådet afholdes i timerne lige før byrådsmøderne.

Der er ikke vedlagt bilag i sagen. Materialet til introduktionen vil blive medbragt til mødet.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

3Opfølgning Budget 2022-2025

Indstilling

Center for Økonomi fremsender første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 til orientering for Klima, natur og energi.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 ændringer, hvoraf 30 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 23 ændringer som er delvis implementeret (gul) og 24 ændringer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - januar", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Klima, natur og energi indeholder bilag 2 seks ændringer, hvoraf to er implementeret og fire er endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på maj-, september-, og november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Bilag

4Beslutning om kommissorium for Grønt Forum

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Klima, natur og energi, at:

  1. Godkende kommissoriet for Grønt Forum som vedlagt.

Beslutning

Udvalget ønsker, at det afdækkes nærmere, hvorvidt grønne nabofællesskaber, Naturstyrelsen, Fjordlandet, nationalparken og Stiftelsen med fordel også kan indgå. En øget deltagerkreds skal drøftes med det eksisterende Grønne Forum. Sagen genoptages på et efterfølgende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Klima, natur og energi skal med denne sag godkende Grønt Forums kommissorium (vedlagt). Kommissoriet er opdateret jf. den nye styrelsesvedtægt, så det fremgår, at Grønt Forum hører under Klima, natur og energi. Kommissoriet er ligeledes justeret, jf. seneste behandling i det tidligere Plan- og Miljøudvalg den 4. februar 2020, hvor udvalget besluttede, at administrationen bidrager med sekretærhjælp ved alle fire årlige møder i Grønt Forum.

Formålet med Grønt Forum er at skabe en dialogplatform, hvor der samarbejdes om den lokale natur, miljø og bæredygtighed. Foreninger og organisationer kan informere og orientere hinanden og kommunen om igangsatte og planlagte aktiviteter. Samtidig har kommunen mulighed for at orientere og høre organisationerne om synspunkter i forhold til kommunens initiativer og aktiviteter samt drøfte fælles initiativer i forhold til information, kampagner og borgerinvolvering. Grønt Forum har i 2021 blandt andet været optaget af det udkast til naturstrategi, som Frederikssund Kommune har i offentlig høring frem til 10. januar 2022. Grønt Forum kan få en kommende rolle i forbindelse med udmøntning af naturstrategien, herunder især hvordan det gode samarbejde aktiveres med lodsejere, landsbylaug, frivillige organisationer m.fl.

Jævnfør kommissoriet afholder Grønt Forum fire møder årlig. Frederikssund Kommune lægger mødefaciliteter til Grønt Forums møder.

Der afholdes et årligt fællesmøde med Klima, natur og energi. Det vil typisk være i forbindelse med et udvalgsmøde.

Grønt Forum består af:

Dansk Ornitologisk Forening, DOF, John Hansen (Formand)

Friluftsrådet, Brian Petersen (Næstformand)

Børne- og Ungdomsorganisationernes Landssamråd, BUS,

Dansk Cyklistforbund

Dansk Naturfredningsforening, DN

Dansk Vandrelaug

Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter

Frederikssund Jægerråd

Frederikssund Klimaforening

Frederikssund Vandråd

Kulturrådet

Landbrug Øst

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

5Beslutning om Klimarådet

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Klima, natur og energi, at:

  1. Beslutte, om der skal ske ændringer i Klimarådets sammensætning
  2. Beslutte, at kommissoriet for Klimarådet opdateres i forhold til eventuelle ændringer i sammensætning, procedure for godkendelse af referat og konsekvensrette til Klima, natur og energi
  3. Udpege to repræsentanter fra udvalget til Klimarådet

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Udsat.

Udvalget ønsker, at Klimarådet drøfter, hvorvidt der skal indgå flere repræsentanter såsom Grønne nabofællesskaber i rådet.

Udvalget ønsker drøftet på et gruppeformandsmøde, hvorvidt der skal udpeges politiske repræsentanter for øvrige fagudvalg.

Indstillingspunkt 2: Udsat.

Indstillingspunkt 3: Udvalget udpegede Jørgen Bech (V) og Søren Weimann (B).

Sagen genoptages på et efterfølgende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Klima, natur og energi skal med denne sag udpege repræsentanter fra udvalget i Klimarådet samt træffe beslutning vedrørende Klimarådets sammensætning og kommissorium. Klimarådet i Frederikssund Kommune har meddelt, at Klimarådet ønsker at fortsætte i næste byrådsperiode.

Klimarådet har i byrådsperioden 2018-2021 fungeret som sparringspartner for administrationen i forhold til udarbejdelse af idékatalog for klimaindsatser samt givet input til klimahandleplan 2020-2024. Klimarådet ønsker fortsat at blive inddraget i kommunens klimaindsatser og særligt i forhold til den kommende DK2020-klimaplan.

Kommissorium for Klimarådet (vedlagt) bør justeres således, at "Teknisk Udvalg" konsekvensrettes til "Klima, natur og energi". Desuden er der ønske om en lidt smidigere proces omkring godkendelse af referat. Referatet skal jf. kommissoriet godkendes på næste møde. Proceduren ønskes ændret til, at referatet godkendes, såfremt der ikke er kommentarer inden en uge efter fremsendelse, hvorefter referatet lægges på kommunens hjemmeside.

I kommissoriet for Klimarådet står der, at Teknisk Udvalg for en 4 årig periode vælger hvilke organisationer, virksomheder og foreninger, der skal være repræsenteret i rådet. Klimarådets er sammensat af en bred ekspertise indenfor energi, produktion, landbrug, miljø/natur og erhverv. Klimarådsmøderne afholdes 4 gange årligt. Det seneste år har der været repræsentation fra følgende institutioner:

1 repræsentant fra RUC (mulighed for 2 repræsentanter fra uddannelses og forskningsinstitutioner)

1 repræsentant fra Nordsjællands Landboforening (mulighed for 2 repræsentanter fra landbrugsorganisationer)

3 repræsentanter fra Frederikssund Erhverv, Skibby Aktive og Jægerspris Netværk (mulighed for 4 repræsentanter fra erhvervslivet)

1 repræsentant fra Novafos (mulighed for 1)

2 repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening (mulighed for 2)

2 repræsentanter fra Frederikssund Klimaforening (mulighed for 2)

2 repræsentanter fra Teknisk Udvalg (mulighed for 2)

1 repræsentant fra Vestforbrænding (mulighed for 1)

1 repræsentant fra EON (mulighed for 2 repræsentanter fra energisektoren)

0 repræsentanter fra Frederikssund Vandråd (Vandrådet har manglet en formand, men ny formand fra Novafos er valgt)

1 repræsentant fra Jægerspris Kraftvarme (mulighed for 1 repræsentant fra de lokale fjernvarmeværker)

1 repræsentant fra Frederikssund Gymnasium (mulighed for 2 repræsentanter fra undervisnings-/skoleområdet)

Antallet af mødedeltagere ligger på omkring 12-15 deltager pr. gang. I kommissoriet er der lagt op til, at der kan være 22 medlemmer af Klimarådet.

Klima, natur og energi skal udpege repræsentanter til Klimarådet.

Transportsektoren er ikke repræsenteret i Klimarådet. Transportsektoren bidrager med 36 % af den samlede CO2-udledning i Frederikssund. Administrationen vurderer, at der med fordel kunne udpeges en aktører inden for transportsektoren eksempelvis Movia, cyklistforbundet eller ladeoperatører. Administrationen har modtaget en henvendelse fra Bent Mariager fra Frederikssund Grønne Nabofællesskaber, som ønsker at blive repræsenteret i Klimarådet. Grønne Nabofællesskaber har til formål at skabe lokalt netværk for omstillingsinteresserede borgere.

På den baggrund bedes Klima, natur og energi drøfte og beslutte hvorvidt, der skal ske ændringer i Klimarådets sammensætning.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

6Beslutning om igangsættelse og godkendelse til høring af varmeprojektforslag for udvidelse af fjernvarme i Jægerspris

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Igangsætte og godkende varmeprojektforslaget til høring efter reglerne i bekendtgørelse om projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet beslutte om et projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet i Jægerspris, Møllevej 87, Elmehøj skal igangsættes og sendes i høring. Efter høring forelægges sagen igen til endelig beslutning. Efter hidtidig delegationspraksis er det fagudvalget, Klima, natur og energi, der godkender varmeprojekter endeligt efter høring.

Hvis varmeprojekt vedtages endeligt kan i alt 63 boliger, med et samlet varmebehov på 430 MWh årligt inklusiv nettab, forsynes med fjernvarme. Boligernes varmebehov skal dækkes af de varmeproduktioner Jægerspris Kraftvarme har i dag.

Varmeproduktionerne hos Jægerspris Kraftvarme består af to naturgasmotorer (begge med effekt på 3,5MW-varme og 2,75MW-el) og en naturgaskedel (8MW) fra 1995 og et nyt anlæg fra 2019 med en naturgas hedtvandskedel (5,5MW), absorptions- og elvarmepumpe i et indbyrdes forbundet system. Herudover findes et solvarmeanlæg fra 2010 (10.000 m2) og udvidet i 2013 (3.405 m2) placeret 200 meter fra værket samt tre akkumuleringstanke lige ved værket med samlet kapacitet på 4.500 m3.

Udvidelsen af fjernvarmeområdet vil øge varmeproduktion fra absorptionsvarmepumpen og solvarme, naturgaskedlerne og naturgasmotorerne. Projektforslaget indeholder ikke ændringer af selve varmeproduktionsmetoden.

Fjernvarmen er i projektforslaget sammenholdt med et alternativt scenarie med opvarmning med individuelle luft til vand varmepumper. Projektforslaget viser et samfundsøkonomisk overskud på 2,48 mio. kr. over en levetid på 20 år i forhold til det alternative scenarie. Projektforslaget viser et selskabsøkonomisk overskud på 148.000 kr./år. Det selskabsøkonomiske overskud er med til at sikre, at de eksisterende forbrugere ikke påvirkes økonomisk af udvidelsen af fjernvarmeområdet. Brugerøkonomisk er fjernvarmen billigere end individuelle luft til vand varmepumper for nye forbrugere. Den økonomiske fordel for nye forbrugere ved fjernvarme i forhold til en varmepumpe vil være mellem 528-577 kr./ pr. år afhængigt af boligstørrelse.

Kommunen skal, jf. varmeforsyningslovens § 1 og projektbekendtgørelsens § 6, ved behandlingen af forsyningsvirksomheders varmeprojekter sørge for, at et projekt, som godkendes ud fra en konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Kommunen er, jf. projektbekendtgørelsens § 19, forpligtet til at lægge de på ansøgningstidspunktet senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (Energistyrelsens senest udsendte samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner) til grund.

Klima

Både før og efter udvidelsen af forsyningsområdet dækkes ca. 39 % af den samlede varmeproduktion af vedvarende energi, hvor ca. 15 % kommer fra solvarmeanlægget og ca. 24 % kommer fra den eldrevne varmepumpe. Dette betyder, at projektforslaget om udvidelse af forsyningsområdet godkendes vil det øge naturgasforbruget, forbruget af et fossilt brændsel.

Frederikssund Kommunes Klimastrategi 2019 fastsætter en målsætning om, at Frederikssund Kommune sigter mod, at kommunen som geografisk enhed er CO2-neutral senest i 2045. Strategien beskriver samtidig det politiske ønske om at nedsætte vores CO2-udledning og rammesætte kommunens arbejde med at forebygge yderligere klimaændringer.

I Frederikssund Kommunes Klimahandleplan 2020-2024, som klimastrategien følges op ad, er energisektoren et af fokusområderne, da energisektoren står for den største del af drivhusgasudledningerne i kommunen. I klimahandleplanen fastsættes mål om at udfase olie- og naturgasfyr samt i samarbejde med kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen at planlægge for en fossilfri el- og varmeforsyning.

Jægerspris Kraftvarme er opmærksomme på de politiske målsætninger på klimaområdet i kommunen. Jægerspris Kraftvarme har søgt Energistyrelsens pulje ’etableringsstøtte til kollektive eldrevne varmepumper og har fået tilsagn og tilskud til etablering af en 6 MW eldrevet varmepumpe. Den eldrevne varmepumpe vil kunne dække 80 % af fjernvarmeproduktionen, hvilket vil gøre varmeproduktionen overvejende el-baseret.

Etablering af den eldrevne varmepumpe vil kræve udarbejdelse og vedtagelse af et nyt varmeprojekt, der skal være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Administrationen anbefaler, at varmeprojektforslaget om udvidelse af fjernvarmeområdet i Jægerspris godkendes til høring på trods af, at det vil betyde et øget naturgasforbrug. Dette skyldes, at projektforslaget samfundsøkonomisk er bedre end det alternative scenarie med individuelle varmepumper og at Jægerspris Kraftvarme er i gang med at undersøge løsninger, der kan omstille varmeproduktionen til at blive el-baseret.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

7Beslutning om frigivelse af midler til digeprojekter

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. 500.000 kr. af det budgetterede rådighedsbeløb frigives til arbejdet med de prioriterede lokale digeprojekter Hyllingeriis, Kulhuse og Frederikssund Nord.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal udvalget beslutte, om der skal frigives midler fra anlægsbudgettet til kommunale fællesprojekter til kystbeskyttelse (lokale digeprojekter).

Der er i budget 2021-2024 afsat 1,8 mio. til at understøtte arbejdet med de lokale digeprojekter i kommunen. Administrationen søger hermed om at få frigivet en del af midlerne til arbejdet med de tre prioriterede digeprojekter, hhv. Kulhuse, Frederikssund Nord og Hyllingeriis. Lokalt er der et stort pres for at komme videre i projekterne og behov for kontinuerlig fremdrift. Den største udgift på dette stadie i projekterne er finansiering af rådgivere til at udarbejde og modne løsningsforslag til kystbeskyttelsen.

Status for de enkelte projekter, proces og tidsplan fremgår af kommunens hjemmeside, som løbende opdateres.

Hyllingeriis

Der anvendes ca. 100.000 kr. til at gøre myndighedsansøgning færdig i begyndelsen af 2022 og efterfølgende udarbejdelse af udbudsmateriale til anlægsprojekt. Endvidere færdiggøres arbejdet med ekstern juridisk gennemgang og evt. justering af udkast til vedtægter og bidragsfordelingsnøgle. Myndighedsbehandling og politisk behandling forventes igangsat herefter. Administrationen planlægger at afholde et grundejermøde i forbindelse med offentlig høring af projekt og bidragsfordeling.

Kulhuse

Der anvendes ca. 200.000 kr. til at udarbejde et dispositionsforslag, der indeholder én realiserbar løsning for højvandsbeskyttelsen. Dispositionsforslaget udarbejdes på baggrund af tidligere skitser, suppleret med ny viden og beslutninger, der træffes i tæt dialog med Frederikssund Kommune og Digeforeningen. Endvidere færdiggøres arbejdet med ekstern juridisk gennemgang og evt. justering af udkast til vedtægter og bidragsfordelingsnøgle.

Arbejdet med det opdaterede skitseprojekt identificerede nye tekniske udfordringer, og der er behov for yderligere beregninger og kvalificering af nye løsningsforslag. Administrationen planlægger at afholde et grundejermøde i februar 2022.

Frederikssund Nord

Der anvendes ca. 200.000 kr. til at udarbejde detail- og myndighedsprojekt med forslag til vedtægter og bidragsfordeling.

I 2021 har administrationen i samarbejde med dige-arbejdsgruppen og med teknisk rådgivning fra rådgivende ingeniørfirma Niras udarbejdet et dispositionsforslag for digeprojektet, samt en væsentlighedsvurdering af projektets mulige påvirkning af natura 2000 områder. I august 2021 besluttede byrådet at fremme stormflodssikring af Frederikssund Nord som et kommunalt fællesprojekt.

Eventuelt senere behov for frigivelse af midler i 2022

For at sikre fremdrift i de nævnte prioriterede projekter forventes det blive nødvendigt at frigive yderligere midler senere i 2022. Med budgetforliget 2022 der blev tilført en ekstra personaleressource til digeprojekterne, hvilket forventes at betyde igangsættelse af hvilende projekter og dermed nye behov for anlægsmidler i andet halvår af 2022. Udvalget vil få en ny sag ved behov for yderligere frigivelser.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 0,9 mio. kr. til Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet. Med nærværende sag søges 0,5 mio. kr. frigivet.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 22,8 mio. kr. og i 2024 er der afsat 20,8 mio. kr. til kystbeskyttelse.

8Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

  • Nyhedsbrev fra Klimatilpasning på tværs (vedhæftet som bilag inkl. anbefalinger Klimatorium).
  • Sagsliste

Bilag

9Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.