Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 10. januar 2023

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, Frederikssund kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

2Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 23 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 11 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 4 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - Januar", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Job, erhverv og kultur indeholder bilag 2 seks initiativer, hvoraf tre er implementeret, to er delvis implementeret og én er endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på maj-, september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

3Beslutning af forslag til Beskæftigelsesplan 2023

Resume

I den sag fremlægges forslag til Beskæftigelsesplan 2023 med tilhørende høringssvar fra Handicaprådet og Lokal-MED til beslutning i Unge, fritid og idræt samt Job, erhverv og kultur. Beskæftigelsesplanen beskriver strategier og indsatser samt forslag til resultatmål indenfor 7 fokusområder, som udvalgene prioriterede på deres møde i august/september og sendte i høring efter behandling på udvalgenes møder i oktober.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Beskæftigelsesplan 2023

Historik

Indstilling fra Job, erhverv og kultur, 28. november 2022, pkt. 160:

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Udvalget drøfter forslag til Beskæftigelsesplan 2023.
 2. Udvalget sender beskæftigelsesplanen i høring i Handicaprådet og Lokal MED

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 28. november 2022, pkt. 160:

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2023.

Beskæftigelsesplanen er centreret om de væsentligste fokusområder, og beskriver strategier og indsatser i forhold til disse. Det indebærer, at ikke alle dele af beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af jobcenteret.

Beskæftigelsesministeren udmeldte i maj 2022 de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2023.

De fem mål er:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Udvalgene UFI og JEK prioriterede i august/september følgende 7 fokusområder i Beskæftigelsesplan 2023:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft (JEK)
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer (JEK)
 3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job (JEK)
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb (JEK)
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats (JEK)
 6. Flere unge skal have en uddannelse (UFI)
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige (JEK)

På den baggrund er Beskæftigelsesplan 2023 udarbejdet med konkrete resultatmål for hvert fokusområde samt beskrivelser af strategierne for at målene indfries.

Begge udvalg får den samlede Beskæftigelsesplan 2023 forelagt, da der er tværgående sammenhænge mellem fokusområderne.

 • Fokusområde 6 drøftes og besluttes i udvalget for Unge, fritid og idræt.
 • Fokusområderne 1 til 5 samt 7 drøftes og besluttes i udvalget for Job erhverv og kultur.

I vedlagte bilag; "Status på resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023" fremgår seneste status på de foreslåede resultatmål for 2023.

Fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2023 er på nær "3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job" identiske med fokusområderne i 2022. I bilag "Ændringer i fokusområder og resultatmål" er skematisk beskrevet ændringerne i resultatmålene fra Beskæftigelsesplan 2022 til Beskæftigelsesplan 2023.

Forslaget til Beskæftigelsesplan 2023, har været til høring i Lokal-MED og Handicaprådet. Høringssvaret fremgår nedenfor. Høringssvarene har ikke medført nogen ændringer i forslaget til Beskæftigelsesplan 2023.

Inddragelse

Udkastet til Beskæftigelsesplan 2023 har i december 2022 været i høring i Lokal-MED og hos Handicaprådet.

Lokal-MEDs høringssvar:

Lokal-MED har på deres møde den 13. december 2022 ikke afgivet noget høringssvar til Beskæftigelsesplan 2023.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er tilfredse med, at målgruppen ”psykisk sårbare og handicappede ledige” er fastholdt som et prioriteret fokusområde. Det er ligeledes positivt, at der opstilles konkrete måltal for indsatsen, som gør det muligt at vurdere, om der rent faktisk kommer flere personer med handicap i arbejde.

Derudover er særligt indsatsen overfor unge med henblik på at få dem i uddannelse eller beskæftigelse er perspektivrig.

Samtidig anerkender vi indsatsen for at få psykisk sårbare og handicappede borgere i beskæftigelse ved at øge virksomhedernes viden om de handicapkompenserende ordninger.

Vi synes til gengæld det er problematisk at Livskilden og andre tilbud til målgruppen har så ensidigt fokus på job – der er også brug for et fristed til at være sammen med ligesindede.

Handicaprådet vil gerne kvittere for, at Frederikssund kommune på flere parametre ligger bedre end landsgennemsnittet, hvilket er positivt men dog ikke skal forhindre en ambitiøs målsætning.

Vedr. fokusområde 1 – Jobparate borgere med udfordringer (s 8)

Handicaprådet vil gerne understrege, at tvang eller som det kaldes ” motiverende forløb med konsekvens i form af sanktionering ved manglende aktiv deltagelse” ingen effekt overhovedet har på borgere med psykiske lidelser – og da i særdeleshed ikke, hvis der er tale om tilbagevendende problemer med ledighed. Her skal sættes ind med kvalificeret behandling og understøtning i stil med indsatsen, der anvendes i IPS-indsatsen, som er beskrevet i fokusområde 7:psykisk sårbare og handicappede ledige.

Generelt om resultatmålene

Landsgennemsnittet er brugt som målepunkt i det overvejende flertal af resultatmålene. Dette giver god mening, når Frederikssund ligger under landsgennemsnittet og der derfor skal gøres en reel indsats for at nå op på niveau med dette – men til gengæld virker det helt uambitiøst, når målene fastsættes lavere end den eksisterende indsats eksempelvis resultatmål 4 A: ”Andelen af omgørelser i ankesager skal være under landsgennemsnittet”. Forskellen her her 18,9 (landsgennemsnittet) og

12,7 (Frederikssund). Det betyder, at der vil blive tolereret en lempelse af resultatmålet og en yderligere stigning i antallet af anker med op til 6 %, hvilket er helt uacceptabelt og uambitiøst set med Handicaprådets øjne, særligt da der i 1.kvartal var tale om en omgørelsesprocent på 3,6 %. Vi anbefaler derfor, at der på dette resultatmål fastsættes en konkret procent.

Det samme gør sig gældende med resultatmål 5 B (andelen af jobordrer som formidles/besættes), samt 6 D (Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp) som på tilsvarende vis er uambitiøse, da man også her er parat til at tolerere en nedgang i eksempelvis antallet af unge i uddannelse eller beskæftigelse.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

4Orientering om egnsteateraftale og årsberetning

Resume

Som optakt til genforhandling om egnsteateraftalen med Parkteatret - Frederikssund Kommunes egnsteater har denne orienteringssag til formål at opridse aftalegrundlaget. Herudover fremlægges teatrets første ledelsesberetning og årsregnskab for perioden fra 1. januar 2021 til 30. juni 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Genforhandling af egnsteateraftalen

Med budgetaftalen 2020-23 besluttede Frederikssund Kommune at indgå en aftale om etablering af Parkteatret - Frederikssund Kommunes egnsteater (herefter kaldet Parkteatret). Egnsteateraftalen trådte i kraft 1. januar 2021 og løber frem til den 31. december 2024. Det er aftalt at der i foråret 2023 optages forhandlinger mellem parterne om en eventuel forlængelse af aftalen med henblik på, at forhandlingerne herom afsluttes senest den 31. oktober 2023. Slots- og Kulturstyrelsen skal have udkast til forlængelse af aftalen i hænde senest den 1. april 2024. Der vil blive udarbejdet en proces- og handleplan for genforhandling af aftalen. Procesplanen vil blive forelagt udvalget på et senere møde.

Denne orienteringssag om egnsteatret er således optakten til genforhandling af aftalen.

Formål og forventninger til aktiviteter beskrevet i egnsaftalen

Egnsteatreaftalen beskriver Parkteatrets formål og fastlægger rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og dialogen mellem aftalepartnerne om teatrets udvikling i aftaleperioden. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede udvikling i teatrets aktiviteter og de vilkår, der politisk og økonomisk gives herfor.

I formålsparagraffen i egnsteateraftalen er beskrevet aktiviteter der skal iværksættes. For overblikkets skyld hermed en kort opremsning:

 • Som minimum produceres der to nye scenekunstforestillinger årligt.
 • Hvert år kommer Parkteatret ud og spiller en plejehjemskabaret på kommunens seks omsorgscentre og dagcenter Østergården.
 • En uge i sommerferien rykker Parkteatret ud i kommunens byrum for at afholde åbne teaterrelaterede workshop.
 • Parkteatret udbyder kurser og workshop til kommunens institutioner ved indtægtsdækket virksomhed
 • I aftaleperioden forventer Parkteatret at producere et egnspil
 • I samarbejde med Frederikssund Teaterforening og Frederikssund Børneteaterforening købes der minimum to gæsteforestillinger, der udbydes henover sæsonen.
 • For at skabe et teatermiljø for unge mennesker, lægger Parkteatret scene til to af amatørteatrenes ungdomsforestillinger, og vil i det omfang det er muligt, bistå med scenekunstkompetencer.
 • Turnevirksomhed indgår i egnsteatrets virksomhed
 • Parkteatrets vil arbejde aktivt for at øge børn og unges interesse, forståelse og kendskab til den professionelle scenekunst, og give mulighed for talentarbejde og udvikling af vækstlaget.
 • Parkteatret vil bidrage til at udvikle scenekunsten i kommunen med aktiviteter, som ligger i umiddelbar tilknytning til teatrets primære opgave og kunstneriske virke. Så som at arrangere gæstespil og facilitere andre teatermæssige initiativer i forhold til publikum, institutioner, foreninger, organisationer og virksomheder.
 • Der skal oprettes en referencegruppe der kan medvirke til at opdatere Parkteatret på viden om læreplaner, årshjul og strategier, der kan have betydning for samarbejdet mellem Parkteatret og samarbejdspartneren.
 • Parkteatret kan indgå i samproduktioner med andre teatre, og bidrage til samarbejde mellem egnsteatrene.

Formålsparagraffen forholder sig desuden til mere overordnede mål og betragtninger der skal arbejdes mod gennem teatrets aktiviteter og samarbejdsrelationer:

 • Parkteatret skal medvirke til udvikling af den kulturelle profil i Frederikssund Kommune og været et dynamisk og udadvendt teater, der tager afsæt i egens særlige forudsætninger og behov.
 • Parkteatret skal gennem scenekunst af høj kvalitet skabe fællesskab og identitet for kommunen
 • Parkteaterets formål er at skabe forestillinger, der bevæger, udfordrer og underholder publikum
 • Parkteatrets faglige og kunstneriske niveau skal leve op til det generelle niveau hos landets øvrige egnsteatre.
 • Parkteatret har det som en høj prioritet at placere sig centralt i kommunens kulturliv, og indgå i samarbejde med de øvrige kulturinstitutioner og aktører.
 • Parkteatret vil give børn og unge mulighed for at orientere sig i teaterlandskabet, og tilegnet sig viden og færdigheder inden for teaterhåndværket.

Egnsaftalen er i sin fulde version vedlagt sagen som bilag. Parkteatrets vedtægter er ligeledes vedlagt som bilag

Årsberetning og årsregnskab for perioden 1. januar 2021 - 30. juni 2022

Administrationen har fra Parkteatret rettidig modtaget ledelsens årsberetning samt første årsregnskab, som dækker perioden 1. januar 2021 - 30. Juni 2022. Årsberetning og regnskab er behandlet og godkendt i teatrets bestyrelse og efterfølgende godkendt af registreret revisor. Årsberetning og regnskaber vedlagt som bilag.

Administrationen vurderer at egnsteatret til fulde har levet op til dets formålsparagraf, og den i egnsaftalen beskrevne krav og forventninger.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

5Drøftelse af samarbejdsaftale 2023 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag drøfte indsatsområder for samarbejdsaftalen 2023 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte indsatsområder for samarbejdsaftalen 2023.

Beslutning

Drøftet. Administrationen udarbejder et udkast til en ny samarbejdsaftale, som forelægges for udvalget på næstkommende møde.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

På baggrund af mødet mellem udvalget og Frederikssund Erhvervs bestyrelse og direktør d. 27. september 2022 skal udvalget drøfte indsatsområder for samarbejdsaftalen for 2023.

Drøftelsen mellem udvalget og Frederikssund Erhvervs bestyrelse fokuserede på fire indsatsområder:

 • Grøn omstilling, herunder energipartnerskabet mellem Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og lokale virksomheder
 • Tiltrækning af arbejdskraft
 • Uddannelsesområdet, herunder skole-virksomhedssamarbejdet
 • Infrastruktur, herunder pendling og motorvejstilslutning

Job, erhverv og kultur har noteret og kvitteret for drøftelserne med Frederikssund Erhverv og de ovenstående indsatsområder.

I samarbejdsaftalen 2022 er der følgende indsatsområder:

 • Infrastruktur
 • Interessevaretagelse
 • Erhvervsservice
 • Iværksætteri
 • Digitalisering
 • Investeringsfremme
 • Uddannelse
 • Arbejdskraft
 • Grøn Omstilling

På baggrund af drøftelserne med Frederikssund Erhverv og dennes bestyrelse skal udvalget drøfte, hvorvidt der skal ske en prioritering af indsatserne i samarbejdsaftalen 2023, herunder om nogle indsatsområder bør blive tilføjet og/eller udgå af samarbejdsaftalen.

Administrationen anbefaler, at udvalget prioriterer fire indsatsområder, som skal have særligt fokus i den kommende samarbejdsaftale for 2023. Det udelukker ikke indsatser på andre indsatsområder. Samarbejdsaftalen 2023 bør være dynamisk, så Frederikssund Erhverv har mulighed for fleksibilitet i opgaveløsningen på baggrund af ændrede vilkår i samfundet.

Samarbejdsaftalen for 2022 og mødestruktur er vedlagt i bilag.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv er inddraget i sagen jf. mødet med udvalget d. 27. september 2022.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

6Orientering om status på Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken

Resume

Udvalget skal med denne sag orienteres om status for indsatser i Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at erhvervs- og vækstpolitikken, og herunder handleplanen opdateres. Administrationen udarbejder et oplæg til en proces til beslutning i udvalget.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Handleplanen har et 5-årigt sigte med en årlig opfølgning. Ved den årlige opfølgning er der mulighed for, på baggrund af aktuelle samfunds- og erhvervsvilkår, at prioritere indsatser, der tilgodeser størst mulighed for erhvervsfremme. Der gives status inden for handleplanens syv overordnede temaer:

 • Infrastruktur
 • Digitalisering
 • Iværksætteri
 • Kvalificeret arbejdskraft
 • Uddannelse og videnbroer
 • Tværgående samarbejder
 • Grøn Omstilling

Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken og status for kommunens indsatser er vedlagt sagen som bilag. Kommunen har fokus på 29 indsatser, hvilke indgår i den årlige status.

Indsatserne har følgende status:

 • 15 indsatser er opfyldt/opfyldt, pågår løbende.
 • 7 indsatser er i proces.
 • 5 indsatser er ikke påbegyndt.
 • 2 indsatser bør få foretaget ændringer.

Genbesøg af Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken

Det fremgår af handleplanen, at den skal revideres i 2025. Det er administrationens vurdering at dele af Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken kan genbesøges grundet nye rammevilkår for erhvervslivet.

Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken skal gennem indsatser imødekomme Erhvervs- og Vækstpolitikkens mål. Erhvervs- og Vækstpolitikken kan findes i bilag.

Inddragelse

Ingen eksterne interessenter har været inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger

7Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

 • Sagsliste til Job, erhverv og kultur

8Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.