Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 09. november 2022

Mødelokale F 1, byrådssalen kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Sag 145 tages af dagsordenen.

Den øvrige dagsorden godkendt.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag drøfte indsatsområder for samarbejdsaftalen 2023 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte indsatsområder for samarbejdsaftalen 2023.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

På baggrund af mødet mellem udvalget og Frederikssund Erhvervs bestyrelse og direktør d. 27. september 2022 skal udvalget drøfte indsatsområder for samarbejdsaftalen for 2023.

Drøftelsen mellem udvalget og Frederikssund Erhvervs bestyrelse fokuserede på fire indsatsområder:

 • Grøn omstilling, herunder energipartnerskabet mellem Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og lokale virksomheder
 • Tiltrækning af arbejdskraft
 • Uddannelsesområdet, herunder skole-virksomhedssamarbejdet
 • Infrastruktur, herunder pendling og motorvejstilslutning

Job, erhverv og kultur har noteret og kvitteret for drøftelserne med Frederikssund Erhverv og de ovenstående indsatsområder.

I samarbejdsaftalen 2022 er der følgende indsatsområder:

 • Infrastruktur
 • Interessevaretagelse
 • Erhvervsservice
 • Iværksætteri
 • Digitalisering
 • Investeringsfremme
 • Uddannelse
 • Arbejdskraft
 • Grøn Omstilling

På baggrund af drøftelserne med Frederikssund Erhverv og dennes bestyrelse skal udvalget drøfte, hvorvidt der skal ske en prioritering af indsatserne i samarbejdsaftalen 2023, herunder om nogle indsatsområder bør blive tilføjet og/eller udgå af samarbejdsaftalen.

Administrationen anbefaler, at udvalget prioriterer fire indsatsområder, som skal have særligt fokus i den kommende samarbejdsaftale for 2023. Det udelukker ikke indsatser på andre indsatsområder. Samarbejdsaftalen 2023 bør være dynamisk, så Frederikssund Erhverv har mulighed for fleksibilitet i opgaveløsningen på baggrund af ændrede vilkår i samfundet.

Samarbejdsaftalen for 2022 og mødestruktur er vedlagt i bilag.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv er inddraget i sagen jf. mødet med udvalget d. 27. september 2022.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag godkende Destination Fjordlandets afrapportering af den lokale turismeindsats 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende afrapporteringen af den lokale turismeindsats 2022.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte den 21. marts under punkt 46 forslag til indsatser for den lokale turismeindsats i 2022 på i alt 0,25 mio. kr. Dermed blev alle midler for den lokale turismeindsats anvist for 2022.

Destination Fjordlandet har hen over sommeren og efteråret 2022 afviklet de turismefremmende og markedsføringsmæssige tiltag. Der er ét tiltag, der stadig er under afvikling og ét tiltag vil ikke blive afviklet.

Følgende aktiviteter er fuldt afviklet med succes:

 • Aktive naturoplevelser på kajak, hvor turister havde mulighed for at opleve kystlinjen ude fra vandet i forbindelse med fysisk aktivitet. Turen krævede køb af billet. Der var tre ture per dag. I alt var der 80 personer med på guidede kajakture svarende til 16 personer om dagen.
 • Lystfiskeroplevelser på vandet i samarbejde mellem Destination Fjordlandet og Fishing Zealand. Lystfikseroplevelserne var kutterture fra Frederikssund Havn fra d. 2. august til og med den 6. august. Der blevet arrangeret 7 ture fra Frederikssund Havn, hvor mere end 160 gæster kom med. Alle ture blev udsolgt og blev arrangeret i samarbejde med flere lokale fødevareproducenter og spisesteder som leverede madpakker eller stod for smagsprøver ombord på kutteren.
 • Til lystfiskeroplevelserne på vandet blev der arrangeret samarbejde med lokale fødevareaktører, der leverede smagsprøver på lokale fødevarer. Alle ture blev udsolgt.
 • Ekstra distribution af Destination Fjordlandets guidebog til sommerhusene i Hornsherred og suppleret med et postkort om Frederikssund, der fokuserer på oplevelser i Fjordlandet.
 • Ekstra SoMe-annoncering inkl. grafisk arbejder og profilering af ovenstående aktiviteter. Dette er også sket ved indryk af annoncer i lokalaviser om ovenstående aktiviteter.

Følgende aktiviteter er delvis afviklet eller udgået:

 • Udvikling og distribution af tre podcast-episoder. Podcasts kan give turister inspiration før deres besøg i Frederikssund Kommune og guide dem under deres besøg. Efter aftale med Destination Fjordlandet vil de tre podcast-episoder justeres til to mere detaljerede episoder. Det forventes at begge episoder er færdige ultimo december.
 • Udvikling af lokale events. Denne indsats vil ikke blive afviklet grundet at aktøren meldte fra aktiviteten. Frederikssund Kommune vil ikke blive opkrævet for denne indsats.

De ovenstående forslag til aktiviteter udgør i alt 0,22 mio. kr. Dette er 0,02 mio. kr. mindre end anvist på grund af afmelding fra en aktør til udvikling af lokale events.

Se bilag for Destination Fjordlandets afrapportering.

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender afrapporteringen for den lokale turismeindsats.

Inddragelse

Destination Fjordlandet, Fishing Zealand og lokale aktører har været inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkning.

Resume

LAG Fjordlandet, en lokal aktionsgruppe dækkende Lejre og Frederikssund Kommuner, blev etableret ved stiftende generalforsamling den 21. juni 2022. Bestyrelsen har nu udarbejdet et forslag til udviklingsstrategi 2023-2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udkast til høringssvar.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategiens formål og indhold

Bestyrelsen for LAG Fjordlandet har udarbejdet et forslag til en udviklingsstrategi, der nu sendes i høring hos kommuner og regioner inden endelig godkendelse af Bolig- og Planstyrelsen. Udviklingsstrategien er bestyrelsens vigtigste styringsredskab ved prioritering og indstilling af projektansøgninger til tilskud fra 2023 og frem.

Jf. Vejledning om oprettelse af lokale aktionsgrupper for perioden 2022-2027 skal den lokale udviklingsstrategi som minimum omfatte:

 • Angivelse af det geografiske område og den befolkning, strategien omfatter, herunder en beskrivelse af områdets befolkningssammensætning
 • En beskrivelse af processen med at involvere lokalsamfundet og partnerskabet i udviklingen af strategien
 • En analyse af udviklingsbehovene og potentialet i området (styrker, svagheder, muligheder og udfordringer)
 • Målsætningerne for strategien og de planlagte indsatsområder, herunder målbare mål for resultater. Herunder også en beskrivelse af integrerende og innovative karakterer
 • En handlingsplan der beskriver, hvordan strategiens mål omsættes til aktiviteter.
 • En redegørelse for forvaltnings-, overvågnings- og evalueringsordninger, der dokumenterer den lokale aktionsgruppes kapacitet til at gennemføre strategien, herunder også overvejelser vedr. specifikke evalueringsinitiativer
 • En tilkendegivelse af hvordan og i hvilket omfang den lokale aktionsgruppes aktiviteter omfatter samarbejdsprojekter, herunder transnationale samarbejdsprojekter.
 • En finansieringsplan, herunder den planlagte tildeling fra hver enkelt fond, og hvert enkelt berørt program.

Høringen hos kommuner og regioner

Den obligatoriske høring af udviklingsstrategien hos kommuner og regioner har til formål at sikre, at den lokale udviklingsstrategi ikke er i strid med kommunale og regionale planer og strategier.

Udviklingsstrategien har to overordnede formål. Den skal understøtte job- og vækstskabende erhvervsudvikling og den skal forbedre rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne i de udpegede kommuner. Herunder:

 • Etablering og udvikling af små virksomheder
 • Fremme erhvervssamarbejde
 • Bæredygtig udvikling og grøn omstilling
 • Basale servicefaciliteter
 • Fornyelse i landsbyer
 • Kultur- og foreningslivet

Det er derfor relevant i forbindelse med høringen at forholde sig til, at udviklingsstrategien ikke strider imod blandt andet Frederikssund Kommunes:

 • Erhvervs- og Vækstpolitikken og dertilhørende handleplan
 • Bosætningsstrategi 2050 og dennes handleplan.
 • Planstrategi 2019 – Fremtidens Frederikssund
 • Destination Fjordlandets strategi 2022-2024
 • Naturstrategi 2022-2027 – dertilhørende handleplan er i proces

LAG Fjordlandets udviklingsstrategi er vedlagt som bilag. Høringsfristen er den 4. november 2022.

Udviklingsplan for mere liv på landet

Det er administrationens vurdering, at udviklingsstrategien overholder alle formkrav.

Administrationen finder, at bestyrelsen fremlægger en gennemarbejdet udviklingsplan, der giver gode muligheder for at understøtte en lokal erhvervsudvikling og skabe rammer for fællesskaber i områdets mange landsbyer.

Planen har et godt blik for:

 • Den grønne omstilling ved både at have indsatser inden for mobilitet med forslag om deleordninger, genbrug af bygninger til erhverv og boliger samt forslag om fælles dyrkningsfællesskaber.
 • Synergi mellem attraktive levende byer og oplevelseskvaliteter i Fjordlandet som destination med stier og faciliteter i landdistrikterne.
 • Samarbejde og deleøkonomi, såvel mellem borgere/foreninger, men også konkret ved at prioritere virksomheder som samarbejder og deler ressourcer.

Dog er der følgende mere tekniske bemærkninger til planen:

 • Mikrovirksomheder bør defineres i udviklingsstrategien, så der er klarhed omkring forskellen mellem mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder.
 • Procedurer omkring overvågning og evaluering er ikke beskrevet så grundigt.

Udviklingsstrategien understøtter intentioner i de kommunale strategier. Frederikssund Kommune vil få mange af de konkrete projekter til myndighedsbehandling inden for forskellige myndighedsområder.

Administrationen vil indsende udkast til høringssvar (bilag) med forbehold for Byrådets godkendelse den 30. november 2022. Bolig- og Planstyrelsen har godkendt denne proces.

Baggrund

Lokale aktionsgrupper har til formål at bidrage til lokalstyret udvikling i udpegede landdistrikter, og har været en del af EU's Landdistriktspolitik siden 1991. Oprettelsen af lokale aktionsgrupper følger programperioderne for EU's Strukturfonde, her under Landdistriktsfonden. Aktuelt er processen med at etablere og godkende lokale aktionsgrupper til perioden 2023-2027 i gang.

Med "Bekendtgørelse om oprettelse af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter og fiskeriområder i perioden 2023-2027" er også Frederikssund Kommune blevet udpeget som LAG område.

Den nye LAG Fjordlandet blev stiftet den 21. juni 2022. Foreningen er efterfølgende blevet godkendt af Bolig- og Planstyrelsen.

Inddragelse

Lokale virksomheder, borgere og foreninger har været inddraget i udarbejdelse af udviklingsplanen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug under Job, erhverv og kultur i 2022 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning.
 2. Der gives en tillægsbevilling på -15,5 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2022. Samtidig opskrives budgettet med 15,5 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2023.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen på Job, erhverv og kultur giver ikke anledning til tillægsbevillinger, og det forventes at der er balance mellem budget og forbrug i 2022.

Af vedlagte bilag 1. Drift - budgetopfølgning pr. 30/9 (JEK) udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Anlæg

Budgetopfølgningen på Job, erhverv og kultur giver samlet set anledning til et forventet mindreforbrug på 15,5 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne.

Mindreforbruget overføres til 2023 og vedrører følgende anlægsprojekt:

 • Mindreforbrug på 15,5 mio. kr. vedrørende Kultur- og havnebad. Projektet forventes afsluttet i 2023, hvorfor mindreforbruget overføres hertil.

Af vedlagte bilag 2. Anlæg - budgetopfølgning (JEK) udspecificeres de enkelte anlæg under Job, erhverv og kultur.

Inddragelse

Inddragelse af eksterne partnere er ikke relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug på driften under Job, erhverv og kultur.

Anlæg

Samlet set viser budgetopfølgningen et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2022, som udmøntes i en negativ tillægsbevilling.

Samtidig opskrives bruttoanlægsudgifterne i 2023 med 15,5 mio. kr.

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2022-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er sidste status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2022-2025, hvoraf 52 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 18 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 7 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. september", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Job, erhverv og kultur indeholder bilag 2 elleve initiativer, hvoraf ni er implementeret og to er delvis implementeret.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. september 2022, der behandles på samme møde.

Resume

Denne orienteringssag beskriver resultatet af den værdighedsundersøgelse på beskæftigelsesområdet, som Frederikssund Kommune fik BDO til at gennemføre i september 2022 blandt 1.680 borgere, som har været i kontakt med jobcentret.

Overordnet viser undersøgelsen, at de adspurgte borgere generelt har en positiv vurdering af samtaler og indsatser og af den behandling, de får i forbindelse med samtaler og indsatser. Borgerne er generelt mere kritiske i vurderingen af det udbytte, de har af deltagelsen i samtaler og tilbud, især i forhold til troen på egne muligheder for job mv.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal mål for beskæftigelsesindsatsen, som sætter den overordnede retning for indsatsen på tværs af landets kommuner. Ét af ministermålene for 2022 er, at ”alle ledige skal have en værdig sagsbehandling”. Målet indebærer, at alle landets kommuner skal tage aktivt stilling til, hvordan de vil sikre, at borgerne bliver behandlet værdigt af sagsbehandlerne i jobcentrene.

Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har i Beskæftigelsesplanen for 2022 (vedlagt som bilag) forholdt sig til, hvad værdig sagsbehandling indebærer. Af Beskæftigelsesplanen fremgår det:

 • At indsatsen skal være respektfuld og gives i en positiv og hjælpende ånd.
 • At borgeren skal opleve et værdigt og meningsfuldt forløb med udgangspunkt i vedkommendes behov.
 • At jobcentret skal give tydelig information om regler, rettigheder, pligter og konsekvenser ved manglende deltagelse i samtaler, tilbud mv.

Som opfølgning på Beskæftigelsesplanen har Frederikssund Kommune bedt konsulentfirmaet BDO om at gennemføre en undersøgelse af, om borgerne oplever, at de bliver behandlet med værdighed i jobcenteret.

Undersøgelsen er gennemført som en anonym spørgeskemaundersøgelse blandt 1.680 borgere, som var tilmeldt jobcenteret primo september 2022. Undersøgelsen er gennemført med en svarprocent på 40, hvilket er højt set på baggrund af BDO’s erfaringer fra lignende undersøgelser i andre kommuner.

BDO´s rapport forelå den 13. oktober 2022 (vedlagt som bilag).

I brugerundersøgelsen er Beskæftigelsesplanens afsnit om værdighed i sagsbehandlingen blevet omsat til nedenstående 11 udsagn inden for 3 temaer, som borgerne blevet bedt om at forholde sig til.

Borgerens oplevelse af samtaler og tilbud:

 • Jeg har fået information om konsekvenser ved manglende deltagelse i samtaler, jobsøgning mv.
 • De samtaler og indsatser jeg får, giver mening for mig.
 • Alt i alt er jeg tilfreds med de samtaler og tilbud jeg får i Jobcenter Frederikssund.

Borgernes oplevelse af den behandling de får i jobcentret:

 • Jeg bliver hørt i forbindelse med samtaler og tilbud.
 • Jeg bliver inddraget i planen for mit videre forløb.
 • Samtalen med min sagsbehandler er god og tillidsfuld.
 • Alt i alt er jeg tilfreds med den behandling, jeg får i Jobcenter Frederikssund.

Borgerens oplevelse af udbytte af deres forløb:

 • Jeg er blevet mere afklaret om mine mål for job, uddannelse mv.
 • Jeg har fået mere tro på mine muligheder for job, uddannelse mv.
 • Jeg har fået viden om. hvordan jeg forbedrer mine muligheder for job, uddannelse mv.
 • Alt i alt er jeg tilfreds med udbyttet af mine samtaler og tilbud i Jobcenter Frederikssund.

Undersøgelsens konklusioner

Brugerundersøgelsen viser, at borgerne generelt har en positiv vurdering af samtaler og indsatser og af den behandling, de får i forbindelse med samtaler og indsatser. Borgerne er generelt mere kritiske i vurderingen af det udbytte, de har af deltagelsen i samtaler og tilbud. Her er det i særlig grad de sygemeldte borgere og borgerne langt fra arbejdsmarkedet, som er mindre positive.

I forhold til resultatmål 4d i Beskæftigelsesplan 2022, "værdig sagsbehandling - Mindst 80 pct. af de adspurgte skal være tilfredse med det forløb (samtale)r), de har haft i jobcenteret" er valgt udsagnet "Samtalen med min sagsbehandler er god og tillidsfuld".

På det udsagn svarede 73 pct. at de er enige/meget enige, 12 pct. var neutrale og 10 pct. var uenige/meget uenige.

Men for at nuancere billedet fremhæves her nogle hovedpunkter fra undersøgelsen:

Oplevelse af samtaler og indsatser

 • 90 pct. er enige eller neutrale i udsagnet om, at de har fået information om konsekvenserne ved manglende deltagelse i samtaler, jobsøgning mv. 6 pct. er uenige.
 • 75 pct. er enige eller neutrale i udsagnet om, at de samtaler og indsatser, de får, giver mening. 19 pct. af borgerne er uenige.
 • 75 pct. af borgerne er enige eller neutrale i udsagnet om, at de alt i alt er tilfredse med de samtaler og indsatser, de får, mens 20 pct. er uenige

Oplevelse af den behandling man får i jobcentret

 • 78 pct. af borgerne er enige eller neutrale i udsagnet om, at de blive hørt af deres sagsbehandlere i samtaler og forløb. 16 pct. er uenige.
 • 85 pct. er enten enige eller neutrale i udsagnet om, at de bliver inddraget i planen for deres forløb eller i udsagnet om, at samtalen med deres sagsbehandler er god og tillidsfuld. 11 pct. er uenige.
 • 75 pct. er positive eller neutrale i deres samlede vurdering af samtaler og tilbud, de får i jobcentret. 20 pct. er uenige

Oplevelse af udbytte

 • 73 pct. er alt i alt tilfredse med deres udbytte af samtaler og indsatser. 20 pct. er uenige.
 • 70 pct. er blevet mere afklaret om deres mål. 22 pct. er uenige.
 • 63 pct. oplever at have fået større tro på egne jobmuligheder mv. 26 pct. er uenige

Undersøgelsen viser desuden, at der er en række forskelle i borgernes vurderinger afhængigt af, hvilke målgrupper og visitationskategorier, de tilhører. Det fremgår bl.a.:

 • At dagpengemodtagerne og unge generelt har de mest positive vurderinger af samtaler og tilbud, den behandling de får og af udbyttet af samtaler og tilbud.
 • At borgere på kontanthjælp og borgere i ressourceforløb generelt er mere kritiske i deres vurderinger end de øvrige borgere. Det kan hænge sammen med, at de er længere fra arbejdsmarkedet og typisk vil have længere ledighedsperioder bag sig og ofte har svært ved at se sig selv på arbejdsmarkedet

Selv om borgerne overvejende er positive i deres vurderinger, er der en (mindre) gruppe af borgere, som forholder sig negativt i forhold til alle temaer og udsagn. Det gælder særligt i vurderingen af udbyttet af samtaler og tilbud. I det fremadrettede arbejde med at sikre, og yderligere styrke borgerens oplevelse af mødet med Jobcenteret vil det være relevant at undersøge nærmere, hvad der er baggrunden for disse borgeres vurderinger.

Den videre proces

Ledelsen gennemgår nu undersøgelsens resultater både generelt og afdelingsvis med henblik på at afdække områder og tiltag, som vil kunne forbedre borgernes oplevelse af samtaler og indsatser. Ligeledes vil de målgruppeopdelte resultater blive drøftet med medarbejderne i de respektive afdelinger. På den baggrund vil der blive taget stilling til, hvilke yderligere undersøgelser og tiltag der skal iværksættes.

Bilag:

Bilag 1 - Beskæftigelsesplan 2022 for Frederikssund Kommune

Bilag 2 - Værdighedsmåling Frederikssund - 2022

Inddragelse

Denne sag bygger på en værdighedsundersøgelse på beskæftigelsesområdet, som Frederikssund Kommune fik BDO til at gennemføre i september 2022 blandt 1.680 borgere, som har været i kontakt med jobcentret.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Resume

Denne orienteringssag beskriver status på beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune.

I Beskæftigelsesplan 2022 indgår 7 fokusområder, hvor der i alt er opstillet 21 resultatmål. I sagen gives der en kort status på hver af de 21 resultatmål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

”Kvartalsbogen” er Jobcenter Frederikssunds løbende redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune (vedlagt som bilag).

Kvartalsbogen – der som navnet tilsiger – udarbejdes 4 gange om året og vil dermed give borgere, politikere og andre interesserede en mulighed for kontinuerligt at følge med i resultater og udviklingstendenser på de væsentligste områder af beskæftigelsesindsatsen.

Kvartalsbogen er en opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2022 (vedlagt som bilag), som er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. I grafisk form præsenteres status og udviklingen, typisk et par år tilbage i tiden.

Vækstudvalget valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2022 er 7 fokusområder for indsatsen:

1. Tidlig indsats for at få de nyledige tilbage i beskæftigelse

2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer

3. Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet

4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb

5. Flere unge skal have en uddannelse - (fokusområdet behandles i udvalget for Unge, fritid og idræt).

6. Styrket virksomhedsservice og indsats

7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Indenfor disse 7 fokusområder er det opstillet 21 resultatmål.

Nedenfor følger en kort status på de enkelte resultatmål. Det er den tredje status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2022 – dvs. der vises statustal for juni/juli/august 2022. For et fuldt billede henvises til selve Kvartalsbogen i bilaget, hvor især udviklingstendensen over tid kan aflæses.

1. Tidlig indsats for at få de nyledige tilbage i beskæftigelse

Resultatmål 1a: Mindst 85 % af alle borgere på A-dagpenge skal have fået mindst 3 samtaler indenfor de første 3 måneders ledighed.

Status pr. august er at 85,7 % af borgere på A-dagpenge har fået 3 mindst 3 samtaler indenfor de 3 første måneders ledighed. I hele landet lå andelen på 67,5 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 18,2 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Andelen lå i januar 2022 på 94,4 pct. og har foråret været faldene. Dette skyldes i første omgang, at til og med januar måned talte telefoniske samtaler (Corona regler) også med som jobsamtaler, hvilket blev ophævet i februar 2022. Som det fremgår af figuren i Kvartalsbogen har niveauet i store dele af coronatiden ligget højt. I foråret og over sommeren har det været svært at få gennemført 3 samtaler indenfor 3 måneder blandt alle nyledige, bl.a. fordi borgere oftere ikke møder op eller sygemelder sig op til samtaler, og derfor skal genindkaldes, hvilket ikke i samme udstrækning gjorde sig gældende ved telefoniske samtaler. Der er nu rettet op på dette, og målsætningen om at ligge over 85 pct. er nået igen i august måned.

Resultatmål 1b: Andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 1. kvartal 2022 er, at andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 85,1 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 84,5 pct. Andelen i Frederikssund ligger i 1. kvartal 2022 0,6 procentpoint højere end i hele landet. Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 1c: Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 1. kvartal 2022 er, at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 50,0 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 42,9 pct. Andelen i Frederikssund ligger i 1. kvartal 2022 7,1 procentpoint over andelen i hele landet. Målsætningen for 2022 er dermed nået.

2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer

Resultatmål 2a: Andelen af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet tilbud skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I august 2022 havde Frederikssund 11 dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 2,6 pct. I hele landet var det 4,4 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 1,8 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at ca. 8 flere borgere burde have været i et viksomhedsrettet tilbud i august måned.

Målsætningen for 2022 er endnu ikke nået, men gabet til landsgennemsnittet er blevet formindsket i løbet af første halvdel af 2022, og målsætningen for 2022 er fortsat at nå samme niveau som landsgennemsnittet.

Resultatmål 2b: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der har påbegyndt et opkvalificeringsforløb skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Pr. juli 2022 havde Frederikssund ingen borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der var påbegyndt et opkvalificeringsforløb, svarende til en andel på 0,0 pct. I hele landet var det 0,2 pct.

Det meget lave niveau i både Frederikssund og hele landet i juli skyldes sommerferien. I april, maj og juni lå Frederikssund Kommune over landsgennemsnittet. Målsætningen forventes indfriet.

3. Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet

Resultatmål 3a: Andelen af borgere på sygedagpenge skal i løbet af 2022 indsnævres til under 0,5 % i forhold til landsgennemsnittet.

I juli 2022 lå andelen af befolkningen, som var på sygedagpenge på 2,1 pct. i Frederikssund. I hele landet lå andelen på 1,8 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,3 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 3b: Andelen af sygemeldte borgere, der er delvist raskmeldte eller i virksomhedsrettet tilbud, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I juli 2022 var 59 sygemeldte borgere i Frederikssund delvist raskmeldte eller i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 7,7 pct. I hele landet var det 8,6 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,9 procentpoint lavere end i hele landet. Hvilket svarer til, at ca. 9 flere sygedagpengemodtagere skulle være delvist raskmeldte eller i et virksomhedsrettet tilbud.

Målsætningen for 2022 var dermed ikke indfriet i juli måned, men forventes forsat indfriet.

Resultatmål 3c: Andelen af sygemeldte borgere, der har modtaget mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder, skal være på mindst 85 %.

Status for Frederikssund pr. juli 2022 var, at 82,9 pct. af de sygemeldte borgere har fået mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder. I hele landet var det 79,1 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 3,8 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er endnu ikke helt indfriet, men meget tæt på og på et højere niveau end landsgennemsnittet. Målsætningen er fortsat at ligge på mindst 85 pct.

4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb

Resultatmål 4a: Andelen af omgørelser i ankesager skal være under landsgennemsnittet.

Andelen af omgørelser i ankesager indenfor jobcenterets område lå i 2. kvartal 2022 på 36,4 pct. i Frederikssund. I hele landet lå andelen på 21,8 pct. Målsætningen for 2022 er dermed ikke nået i 2. kvartal 2022..

Det skal bemærkes, Frederikssunds andel på 36,4 pct. bygger på de små tals lov, idet der er tale om 4 omgørelser ud af i alt 11 behandlede sager. Ses der på de sidste 4 kvartaler samlet, er andelen af omgørelser på 12,7 % i Frederikssund og 18.9 % på landsplan.

Resultatmål 4b: Mindst 85 % af borgerne har fået mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder af deres ydelsesperiode.

Status pr. juli 2022 er, at 77,5 pct. af borgerne i Frederikssund har fået mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder af deres ydelsesperiode. I hele landet lå andelen på 79,9 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 2,4 procentpoint lavere end i hele landet.

Frederikssund Kommune har siden august 2021 og til og med maj 2022 ligget bedre end landsgennemsnittet og stort set over målsætningen på de 85 pct. Andelen forventes øget igen i efteråret 2022.

Resultatmål 4c: Mindst 75 % af borgerne har fået et aktivt tilbud indenfor de første 6 måneder af ydelsesforløbet.

Status pr. juli 2022 er, at 62,5 pct. af borgerne i Frederikssund har fået et aktivt tilbud eller haft ordinære timer indenfor de første 6 måneder af deres ydelsesperiode. I hele landet lå andelen på 70,9 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 8,4 procentpoint lavere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er endnu ikke nået, men andelen forventes øget i resten af 2022.

Resultatmål 4d: Værdig sagsbehandling – Mindst 80 % af de adspurgte skal være tilfreds med det forløb (samtale(r)), de har haft i jobcenteret.

I den værdighedsundersøgelse, som blev gennemført i september 2022, svarede 73 pct. af borgerne, at de er meget enig/enig i, at samtalen med deres sagsbehandler er god og tillidsfuld. 12 pct. er neutrale, mens 10 pct. svarede at de er uenig/ meget uenig i spørgsmålet. 5 pct. svarede ”ved ikke”. Det samlede resultat af hele undersøgelsen fremlægges i en anden sag på dagens møde.

5. Flere unge skal have en uddannelse

De tre resultatmål under dette fokusområde behandles af udvalget for Unge, fritid og idræt.

Resultatmål 5a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. august 2022 er, at Frederikssund har 175 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,6 pct. I hele landet ligger andelen på 0,7 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,1 procentpoint lavere end i hele landet.

Resultatmålet forventes fortsat at blive nået inden årets udgang.

Det kræver en målrettet og intensiv indsats, da Ungekontakten ser en ungemålgruppe, der er markant dårligere, end hvad der er set før. Der er flest unge (122 ud af i alt 175 unge), der er vurderet aktivitetsparate, hvilket betyder en meget længere vej til uddannelse eller beskæftigelse - fx har ca. 1/5 af de unge, en diagnose indenfor autismespektret, og de fleste har andre alvorlige diagnoser, typisk kombineret med faglige/sociale udfordringer.

Resultatmål 5b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud, skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I august 2022 havde Frederikssund 17 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 9,3 pct. I hele landet var det 11,7 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 3,4 procentpoint lavere end i hele landet.

Ungemålgruppens sammensætning betyder, at der iværksættes andre aktiveringstilbud i form af klargørende forløb, før den unge er parat til at være i en virksomhedspraktik på en ordinær arbejdsplads. Der startes bl.a. et nyt gruppeforløb op medio november, der skal gøre den unge klogere på arbejdsmarkedsforhold, organisationer og arbejdskultur, men også hvor der bliver arbejdet med hverdagsmestring, så den unge kan lykkes med at komme i praktik. Derudover planlægges der besøg fra virksomheder og på virksomheder, som skal give de unge et bedre indblik i, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads og dermed får mod til at starte i en virksomhedspraktik, og eventuelt opnå ordinære timer. Gruppeforløbet gennemføres i tæt samarbejde mellem virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere.

Ungekontaktens gruppeforløb kan dog ikke stå alene, og der ses et behov for en ”øvebane”, hvor de unge kan få trænet at møde ind, være en del af et arbejdsfællesskab og udføre nogle konkrete opgaver med støtte og guidning. Derfor ses der frem til at få opstartet samarbejdet med Højagergaard, hvor de unge på en ufarlig grund kan få trænet at ”være på arbejdsmarkedet”, og forhåbentlig komme i gang med ordinære virksomhedspraktikker, og på sigt uddannelse eller job.

Resultatmålet forventes nået inden årets udgang.

Resultatmål 5c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 %.

Status pr. juni 2022 var, at Frederikssund havde en andel på 58,3 pct. af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 49,8 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 8,5 procentpoint højere end i hele landet.

Ungekontakten har iværksat et gruppeforløb, BASIS. BASIS er et første tilbud, som alle unge tilknyttes straks efter at de henvender sig i Ungekontakten, med mindre man undtages grundet sygdom, STU m.m. Fokus er på, at de unge får udarbejdet et CV til Jobnet, introduceres til Jobnet og lærer at selvbooke og får styr på deres ansøgning om forsørgelse og evt. hjælp til boligsøgning, og lignende. På den baggrund er forventningen, at der vil være en øgning i andelen af unge, som får første aktive tilbud indenfor en måned, og resultatmålet forventes derfor nået.

6. Styrket virksomhedsservice og indsats

Resultatmål 6a: Mindst 85 % af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker generel tilfredshed med den service, de får af jobcentret.

I tilfredshedsundersøgelse, som jobcentret gennemførte i december 2021, svarede 87 pct. af virksomhederne ”tilfredsstillende/meget tilfredsstillende” på spørgsmålet om, hvordan man oplevede servicen fra Jobcenter Frederikssund.

Der foretages en ny undersøgelse i december 2022.

Resultatmål 6b: Andelen af jobordrer (rekrutteringsanmodninger), der formidles/besættes*.

*Da målingen af jobordrer i Jobindsats.dk ikke var iværksat, da Beskæftigelsesplan 2022 blev udarbejdet og først er iværksat medio 2022, er der ikke formuleret en målsætning på resultatmålet.

I august 2022 var der 25 opslåede stillinger fordelt på 20 jobordrer i Frederikssund. Formidlingsgraden lå i juli 2022 på 0,90 i Frederikssund, mens den i hele landet lå på 0,72. Besættelsesgraden lå i maj 2022 på 0,20 i Frederikssund og på 0,22 i hele landet.

Målsætningen i jobcenteret er at fastholde den høje formidlingsgrad samtidig med, at besættelsesgraden ligger på niveau med landsgennemsnittet.

Resultatmål 6c: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der er aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, skal være på mindst samme niveau som landsgennemsnittet.

I august 2022 havde Frederikssund 86 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der var aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 7,9 pct. I hele landet var det 8,5 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,6 procentpoint lavere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed ikke helt nået, men er stadig ambitionen for 2022.

7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Resultatmål 7a: Andelen af personer under fleksjobordningen, som er i et fleksjob skal mindst op på 85 % i løbet af 2022.

I august 2022 var 554 personer ansat i fleksjob i Frederikssund, svarende til en andel på 84,3 pct. af alle borgere under fleksjobordningen. I hele landet var det 86,6 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 2,3 procentpoint lavere end i hele landet.

"Gabet i forhold til landsgennemsnittet er indsnævret i løbet af 2022, og det er stadig målsætningen at nå op på de 85 pct. i 2022.

Resultatmål 7b: Andelen af aktivitetsparate på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb skal være på et niveau, som er mindst 0,7 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. august 2022 er, at Frederikssund havde en andel på 2,1 pct. arbejdsstyrken, som enten er i ressourceforløb eller er aktivitetsparate borgere på kontant- eller uddannelseshjælp. I hele landet var det 2,7 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,6 procentpoint lavere end i hele landet.

Der er altså kun 0,1 procentpoint op til, at resultatmålet for 2022 nås.

Resultatmål 7c: Andelen af aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb, der er i et aktivt tilbud eller har ordinære løntimer, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I juli 2022 var 191 aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb i et aktivt tilbud eller havde ordinære løntimer, svarende til en andel på 41,7 pct. af alle borgere på disse ydelser. I hele landet var det 56,7 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 15,0 procentpoint lavere end i hele landet. I resten af 2022 forventes andelen øget betydeligt, og målet er fortsat at nå op på samme niveau som landsgennemsnittet.

Bilag:

Bilag 1 - Kvartalsbog - 3. kvartal 2022 - Status pr. oktober 2022 på målene i BP2022

Bilag 2 - Beskæftigelsesplan 2022 for Frederikssund Kommune

Inddragelse

Resultatmål 4d bygger på en værdighedsundersøgelse på beskæftigelsesområdet, som Frederikssund Kommune fik BDO til at gennemføre i september 2022 blandt 1.680 borgere, som har været i kontakt med jobcentret.

I forbindelse med resultatmål 6a - ” Mindst 85 % af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker generel tilfredshed med den service, de får af jobcentret” - har der i december 2021 været gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 293 tilfældigt udvalgte virksomheder, som jobcenteret har samarbejdet med i 2021. En tilsvarende tilfredshedsundersøgelse forventes gennemført ultimo 2022.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kort orientering om status vedr. varmehjælpspuljen
 • I mail fra 19. september 2022 fra KL (vedlagt) oplyses det, at der ved en fejl i det landsdækkende ydelsesrefusionssystem i 2020 og 2021 ikke er sket korrekt afregning af refusioner på dagpengeområdet. Det betyder at kommunerne under et skal efterbetale ca. 500 mio. kr. Dette svarer ca. til 3,6 mio. kr. for Frederikssund. Denne korrektion foretages i forbindelse med budgetopfølgningen 30. september 2022.
 • KLs Erhvervs- og Turismekonference afholdes 17. november 2022 i Vejle. Årets konference sætter fokus på, hvordan de globale kriser rammer lokalt og hvordan kommunerne og erhvervslivet håndterer de mange udfordringer. I kan læse mere om konferencen i vedlagte program.
 • Invitation til Integrationstræf den 28. november 2022 i Odense. Invitation og program er vedlagt.
 • Ønske fra formanden om flytning af mødet den 29. november. Forslag til ny dato: 28. november kl. 12 - 15 eller 1. december kl. 12 - 15.
 • Stiftende generalforsamling i forening MakerVærket 8. december kl. 16.30-18

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.