Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 27. september 2022

Mødelokale F 1, byrådssalen kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

I denne sag orienteres udvalget om arbejdet med komplekse borgersager, med fokus på ressourceforløb og tilkendelse af førtidspension.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage sagen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af det store fokus som ressourceforløb, førtidspension og jobcentrenes generelle rolle aktuelt har i medierne, ønsker administrationen at orientere udvalget om, hvordan der arbejdes med området i Frederikssund Kommune.

Førtidspensionsreformen fra 2013

Det grundlæggende princip bag reformen er, at det ikke er hensigtsmæssigt for hverken den enkelte borger eller samfundet at opgive mennesker til et passivt liv på førtidspension, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv, og at færrest muligt tilkendes førtidspension. Med reformen blev adgangen til førtidspension begrænset, så personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan få tilkendt førtidspension – medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Der blev indført ressourceforløb for at sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats med fokus på beskæftigelse og uddannelse.

Målgruppen var borgere, som havde været længerevarende væk fra arbejdsmarkedet, og som havde komplekse udfordringer, hvilket krævede en tværfaglig og koordineret indsats.

Evalueringer har siden vist, at ressourceforløbsordningen på flere måder ikke har levet op til intentionerne. Der var mange borgere, der oplever, at ressourceforløb trækker ud, at der mangler klare mål og retning med indsatsen, at der var et alt for sparsomt fokus på beskæftigelsesrettede tiltag uden sideløbende parallelindsatser, hvilket resulterede i, at for få fik tilknytning til arbejdsmarkedet, og det blev ofte en for borgeren langtrukket rejse mod en førtidspension.

Ved lovændringen fra årsskiftet 2022 er det blevet præciseret, at ressourceforløb kan tilkendes, hvor borgerens arbejdsevne skal udvikles igennem en målrettet aktiv indsats, og borgerens mål for job/uddannelse skal være styrende for indhold og aktiviteter i ressourceforløbet. Det betyder, at der skal kunne sættes et konkret mål for hvilket job eller uddannelse, der arbejdes hen imod, og borger skal kunne deltage i indsatser, der skal være med til at udvikle arbejdsevnen.

Der skal ligeledes være igangsat en kommunal indsats indenfor de første 6 mdr. af ressourceforløbet (indsatsgaranti), og fokus på beskæftigelsesrettede indsatser skal være den løbende røde tråd igennem ressourceforløbet. Derudover er det ved lovændringen præciseret, at der skal være et udviklingsperspektiv, og er det åbenbart formålsløst at udvikle borgers arbejdsevne, skal der ikke iværksættes ressourceforløb.

Lovændring betyder desuden konkret, at bl.a. ressourceforløb for seniorer afskaffes, varigheden af ressourceforløb nedsættes til maksimalt 3 år mod tidligere op til 5 år, og der indføres en ret til indsats, der skal styrke forløbene.

Rehabiliteringsteamet

Frederikssund Kommune har i lighed med landets øvrige kommuner etableret et tværfagligt rehabiliteringsteam pr. 1. januar 2013.

Rehabiliteringsteamet behandler sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension og har til opgave at sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er syge og ikke længere kan modtage sygedagpenge, samt borgere på andre ydelser der er i risiko for at komme på førtidspension.

Rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder, herunder:

 • beskæftigelsesområdet
 • sundhedsområdet
 • socialområdet
 • regionen ved en sundhedskoordinator (læge)
 • undervisningsområdet i sager vedrørende borgere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og i øvrige sager efter behov

Rehabiliteringsteamet afholder møder 1-2 dage ugentligt. I bilaget findes en opgørelse over antal møder i Rehabiliteringsteamet.

Der har været en stigning i antal sager, der behandles på rehabiliteringsmøderne over årene. Det er et udtryk for, at der har været en ophobning af sager op til iværksættelsen, indførelse af behandling af jobafklaringsforløbssager (fra 2017), og sager, hvor 1. ressourceforløb er udløbet.

I 2022 er der sket et mindre fald igen (se bilag), hvilket primært skal ses i lyset af den lovændring, der trådte i kraft 1. januar 2022 vedr. ressourceforløb. På baggrund af den socialfaglige udredning der foretages inden forelæggelse for Rehabiliteringsteamet og samtalen med borgeren, indstiller Rehabiliteringsteamet til enten fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. Rehabiliteringsteamet kommer samtidig med anbefalinger til indsatser til de borgere, der indstilles til ressourceforløb, under behørigt hensyn til skånebehov mv.

Ressourceforløb

I Frederikssund kommune er det en mindre del af arbejdsstyrken, der er på ressourceforløb end både i Region Hovedstaden og på landsplan, jf. bilag.

Tildelingen af ressourceforløb i Frederikssund Kommune har siden 2014 og frem til og med 2020 ligget imellem 32 og 53 nye forløb om året. I 2021 er der sket et fald til 24 nye ressourceforløb, og i 2022 er der til og med juni måned kun iværksat 2 nye ressourceforløb.

Førtidspension

Når Rehabiliteringsteamet indstiller til førtidspension er det dokumenteret, at borgerens arbejdsevne for væsentligt og varigt nedsat. Teamet skal i den forbindelse angive, hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige forhold, der er lagt vægt på ved en indstilling til førtidspension.

Sagen skal efterfølgende behandles på pensionsnævnsmøde indenfor 3 måneder, hvor der træffes endelig afgørelse om førtidspension. Sagerne i pensionsnævnet behandles på baggrund af indstillingen fra rehabiliteringsteamet.

På landsplan blev der i 2020 tildelt 17.292 nye førtidspensioner, hvilket er den største tilgang i over ti år. I 2021 er antallet faldet marginalt til 16.998.

Antallet af tilkendelser af førtidspensioner er også steget i Frederikssund Kommune. Der blev i Frederikssund Kommune tilkendt godt 20 førtidspensioner i årene 2011 til 2015. Det er steget til 136 i 2020 og 199 i 2021.

I 2022 er der på de første 7 måneder bevilget 61 førtidspensioner. Forventningen er derfor et betydeligt fald i forhold til sidste år. I bilaget fremgår sammenligning af udviklingen i perioden 2011 til 2022 for Frederikssund, RAR Hovedstaden og hele landet.

Andelen af borgere i Frederikssund Kommune på førtidspension ud af arbejdsstyrken som helhed ligger under landsgennemsnittet, men noget højere end i Region Hovedstaden under et. Tendensen i Frederikssund har været stigende de senere år. Hvilket ligeledes er tilfældet på landsplan og i Regionen.

Drøftelse

Til udvalgets drøftelse vil der på selve mødet blive taget udgangspunkt i anonymiserede konkrete komplekse sager, der vil blive præsenteret for udvalget, til at give et indblik i arbejdet med borgerne op til at sagerne kommer på rehabiliteringsmøder, og hvilke kriterier og vurderinger, der ligger til grund for indstillinger fra rehabiliteringsteamet om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

De lovgivningsmæssige rammer og procedurer vil på den måde blive perspektiveret, og der vil blive fokuseret på de seneste lovændringer vedr. ressourceforløb, der trådte i kraft 1. januar 2022.

Formand for Pensionsnævnet, Afdelingsleder Keziban Bilal Aydin deltager på mødet.

Inddragelse

Ikke relevant

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag orienteres om status på samarbejdsaftalen 2022 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv samt drøfte ønsker til samarbejdsaftale 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage status for samarbejdsaftale 2022 til efterretning.
 2. Drøfte ønsker til samarbejdsaftale 2023.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet. Administrationen fremlægger en sag om indsatsområder i samarbejdsaftalen for 2023 på grund af udvalgets drøftelse og inputs fra Frederikssund Erhvervs bestyrelse.

Sagsfremstilling

Frederikssund Erhvervs bestyrelse og direktør, Peter Bo Andersen, deltager under dagsordenspunktet jf. vedlagte mødestruktur og proces (bilag).

Administrationen har været i dialog med Frederikssund Erhverv om status på samarbejdsaftalen 2022. Mødet mellem bestyrelsen og udvalget vil indeholde status for følgende emner:

 • Infrastruktur
 • Interessevaretagelse
 • Erhvervsservice
 • Iværksætteri
 • Digitalisering
 • Investeringsfremme
 • Uddannelse
 • Arbejdskraft
 • Grøn Omstilling

I bilag ses en status og redegørelse for ovenstående samt en oversigt over Frederikssund Erhvervs kommunikationsindsats for januar 2022 til og med august 2022.

Dertil ønsker Frederikssund Erhvervs bestyrelse dialog om emner til samarbejdsaftale 2023. De overordnede emner for 2023 vil være de samme i forhold til 2022, da bl.a. følger temaerne i Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken, som forventes revideret i 2025. Prioritering mellem indsatserne vil kunne variere, så de tilpasses de ændrede rammevilkår i samfundet.

Der vil på baggrund af drøftelserne blive udarbejdet en samarbejdsaftale for 2023 i løbet af efteråret.

Samarbejdsaftale 2022 er vedlagt i bilag sammen med mødestruktur, afrapportering for 1. halvår og en sammenfatning af kommunikation og markedsføring.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv og deres bestyrelse er inddraget i sagen. 

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag orienteres om status på Bosætningsindsatsen 2022-2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bosætningsindsatsen er i en 2-årig periode forankret i Frederikssund Erhverv fra medio 2022 til medio 2024. Efter udløbet evalueres indsatsen jf. Budget 2022.

Til udvalgsmødet den 14. juni 2022 godkendte udvalget under punkt 93 de reducerede markedsføringsaktiviteter til gennemførelse af Frederikssund Erhverv samt Frederikssund Erhvervs notat af den 9. juni 2022. Udvalget ønskede løbende afrapportering af indsatser og økonomi. Afrapportering skal finde sted i forbindelse med erhvervsforeningens tre årlige møder med bestyrelsen.

Den 16. august afholdte Frederikssund Erhverv en workshop med administrationen, hvor en plan for arbejdet med bosætningsindsatsen med blev lagt. Workshoppen tog afsæt i notatet af den 9. juni 2022 og udvalgets møde den 14. juni 2022.

Til workshoppen blev bosætningsindsatsen drøftet og en retning samt proces aftalt. Fokus for bosætningsindsatsen i 2022-2024 er:

 • At tiltrække målgruppen 25-40-årige samt børnefamilier til kommunen
 • At videreudvikle erhvervslivet og arbejdspladser gennem øget bosætning
 • At skabe en unik fortælling om Frederikssund

Frederikssund Erhvervs bidrag til bosætningsindsatsen for 2022-2023 er opdelt i følgende indsatser:

 • Dataindsamling (september – oktober 2022)
  • Kvantitativt data for udvikling på boligområdet i Frederikssund Kommune. Dataindsamlingen skal give et større kendskab til tilflyttere, aldersfordeling, indkomstgrupper, pendling, boligmasse, erhvervsfordeling etc.
  • Kvalitativt data gennem afholdelse af workshops med investorer, ejendomsudviklere m.fl. for at blive klogere på behov og målsætninger.
 • Bymidteudvikling (oktober 2022 – 2023)
  • Bymidteaktiviteter/arrangementer
  • Styrke den lokale erhvervsfremme med nye digitale kompetencer til detailhandlen
  • Facilitere netværk mellem butikkerne
  • Søge støtte til projekterne vedr. Levende bymidter (Realdania, Erhvervsstyrelsen, Salling Fonden etc.)
 • Arbejdskraftudvikling (4. kvartal 2022 – 1. kvartal 2023)
  • Etablering af mødefora/netværk med virksomheder, Frederikssund Kommune og kultur/fritidsaktører vedr. arbejdskraft og bosætning for at få indsigt i, hvad erhvervslivet (både det private og offentlige) konkret efterspørger.
  • Indhentning af ekstern medfinansiering og deltagelse fra markedsaktører for gennemførelse af en ambitiøs bosætningsstrategi i forbindelse med udvikling og eksekvering af kampagner.
 • Markedsføringsaktiviteter (4. kvartal 2022 – 1. kvartal 2023)

Se vedlagt bilag, hvori de fire indsatser og deres underliggende handlinger er beskrevet.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv varetager Bosætningsindsatsen 2022-2024 og er inddraget i sagen. 

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Resume

Udvalget skal med denne sag drøfte Dansk Industris undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed for 2022. Frederikssund Kommunes placering er på nr. 87. Dette er et fald på 48 pladser siden 2018, hvor kommunen lå på en 39. plads.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte Dansk Industris undersøgelse af Frederikssund Kommunes lokale erhvervsvenlighed for 2022.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Hvert år undersøger Dansk Industri det lokale erhvervsklima for at gøre det enkelt at sammenligne erhvervsforholdene i kommunerne. Undersøgelsen kan bruges til at påpege forbedringspotentialer til gavn for Dansk Industris medlemmer, kommunerne og erhvervslivet generelt.

I år er det 13. gang, at Dansk Industri foretager en undersøgelse. Alle kommuner, med undtagelse af Læsø, Fanø, Samsø, Langeland og Ærø, indgår i undersøgelsen.

I undersøgelsen af erhvervsvenligheden bedømmes kommunerne på 10 overordnede kategorier. Alle kategorier vægter 1/10. Kategorierne er:

 1. Overordnet Erhvervsvenlighed
 2. Infrastruktur og transport
 3. Arbejdskraft
 4. Uddannelse
 5. Sagsbehandling
 6. Grøn udvikling
 7. Brug af private leverandører
 8. Digitale rammer
 9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer
 10. Information og dialog

I undersøgelsen indgår to typer af indikatorer:

 • Virksomhedssvar
 • Statistiske indikatorer

I Frederikssund Kommune har 82 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Besvarelserne fra virksomhederne repræsenterer minimum 1.655 arbejdspladser i kommunen, hvilket er 15 % af den private beskæftigelse. I alt har 93 kommuner indgået i undersøgelsen. Fanø, Læsø, Langeland, Samsø og Ærø indgår ikke i undersøgelsen grundet for få svar. For en uddybende beskrivelse af undersøgelsens opbygning, metode og datagrundlag henvises til bilag.

Frederikssund Kommunes placeringer i undersøgelsen

Frederikssund Kommune ligger på en 87. plads. I 2021 lå Frederikssund Kommune på en 76. plads, hvilket giver en tilbagegang på 11 pladser.

Nedenstående ses Frederikssund Kommunes placering på kategorierne og frem- eller tilbagegang i forhold til 2021. En mere detaljeret oversigt af Frederikssund Kommunes erhvervsvenlighed på samtlige indikatorer kan ses i bilag.

 1. Overordnet erhvervsvenlighed: 64. plads (tilbagegang på 6 pladser)
 2. Infrastruktur og transport: 69. plads (fremgang på 22 pladser)
 3. Arbejdskraft: 89. plads (tilbagegang på 26 pladser)
 4. Uddannelse: 87. plads (tilbagegang på 27 pladser)
 5. Sagsbehandling: 80. plads (fremgang på 4 pladser)
 6. Grøn Udvikling: 89. plads (tilbagegang på 27 pladser)
 7. Brug af private leverandører: 73. plads (tilbagegang på 22 pladser)
 8. Digitale rammer: 93. plads (tilbagegang på 2 pladser)
 9. Skatter, afgifter og erhvervsarealer: 56. plads (tilbagegang på 2 pladser)
 10. Information og dialog: 70. plads (tilbagegang på 18 pladser)

De 82 virksomheder, der har besvaret undersøgelsen, mener, at Frederikssund Kommune bør prioritere ”Infrastruktur og transport” mest og ”Skatter, afgifter og gebyrer” mindst, hvis kommunen skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet. Nedenfor ses en rangorden for virksomhedernes holdning til, hvad Frederikssund Kommune bør prioritere (virksomhederne er blevet bedt om at angive to prioriteter):

 • Infrastruktur og Transport
 • Arbejdskraft
 • Uddannelse
 • Brug af private leverandører
 • Sagsbehandling
 • Grøn udvikling
 • Erhvervsarealer og -områder
 • Information og dialog
 • Digitale rammer
 • Skatter, afgifter og gebyrer

Frederikssund Kommune gør i dag følgende på erhvervsfronten:

 • Foretager virksomhedsbesøg, hvor den direkte dialog med den politiske og administrative dialog er tilstede.
 • Udsender kvartalsvist ErhvervsNyt med erhvervsrelaterede emner til abonnenter.
 • Samarbejder med Frederikssund Erhverv inden for infrastruktur, interessevaretagelse, investeringsfremme, uddannelse og vidensbroer, grøn omstilling, kvalificeret arbejdskraft, kommunikation, digitalisering, iværksætteri samt erhvervsservice og -udvikling.
 • Samarbejder med Erhvervshus Hovedstaden om udbredelse af deres tilbud og ydelser til lokale virksomheder.
 • Samarbejder med Destination Fjordlandet om udvikling af turismen og markedsføring af turismeaktører og deres produkter.
 • Udarbejder en revideret udbudspolitik med bæredygtighedsparametre indarbejdet.
 • Iscenesætter ErhvervPlus, som er én indgang til kommunen.
 • Foretager miljøtilsyn med kommunes virksomheds- og erhvervskonsulent.
 • Har en kommunal kontaktperson i forbindelse med Bredbåndspuljen og udlægning af bredbånd.
 • Udfører indsatser fra kommunes klimahandleplaner.
 • Samarbejder med erhvervslivet og Dansk Industri om skole-virksomhedssamarbejdet – bl.a. gennem Partnerskabsaftalen 2022-2024.
 • Udvikler bymidter til fordel for borgere og erhvervsliv.
 • Nedbringelse af sagsbehandlingstiden på byggesager.

Frederikssund Kommune kan invitere Dansk Industris lokale medlemsvirksomheder ind til et dialogmøde med Byrådet, hvor de 10 kategorier bliver drøftet.

Administration anbefaler, at der afholdes et administrativt temamøde mellem administrationens relevante centerchefer og Frederikssund Erhverv i første halvdel af november for at finde løsninger, der kan imødekomme undersøgelsens rejste problematikker.

Inddragelse

Dansk Industri og Frederikssund Erhverv har været inddraget i sagen. 

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Resume

Kulturhavn 2022 er afholdt i Frederikssund Havn i august 2022. Et fire dages kulturarrangement med gratis adgang til aktiviteter på flydescenen og havneområdet. Arrangementet havde til formål dels at afprøve de muligheder og begrænsninger, der kan være ved brug af en flydescene. Dels at understøtte de tanker der er om, at omdanne Frederikssund Havn til en kulturhavn. Udvalget skal tage stilling til om og i givet fald i, hvilken form et kulturarrangement på havnen skal gentages i.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og Kultur, at:

 1. Tage evalueringen til efterretning.
 2. Beslutte om der skal gennemføres et kulturarrangement på havnen i 2023 og om det skal afholdes som en af følgende tre modeller:

a. Kulturhavn 2023 - på Frederikssund Havn

b. Kulturhavn 2023 - udvidet med aktiviteter centralt i Frederikssund by.

c. Kulturfest med fjorden som ramme.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Model a blev bragt til afstemning:

For stemte: Michael Tøgersen (I), Poul Erik Skov Christensen (A), Jesper Wittenburg (A), Lars Jepsen (A) og Anna Poulsen (F).

Imod stemte: Jørgen Bech (V).

Model c blev bragt til afstemning:

For stemte: Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Michael Tøgersen (I), Poul Erik Skov Christensen (A), Jesper Wittenburg (A), Lars Jepsen (A) og Anna Poulsen (F).

Model a blev tiltrådt.

Udvalget ønsker, at der gennemføres et kulturarrangement i 2023 på Frederikssund Havn. (model a), idet flydescenen evalueres nærmere og der redegøres nærmere for omkostninger til afholdelse af arrangementet og finansieringen heraf.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

På initiativ af det tidligere Fritids- og kulturudvalg er kulturarrangementet Kulturhavn 2022 blevet afholdt i Frederikssund Havn i august 2022. Arrangementet forløb over fire dage fra torsdag til søndag. Det bestod af en blanding af mange forskellige aktiviteter, som alle var gratis for de besøgende (program vedlagt som bilag). Kulturpuljen støttede arrangementet med 100.000 kr. til aktiviteter og 100.000 kr. til dækning af udgifter til leje af flydescene og afledte driftsomkostninger. Frederikssund Bibliotek, kulturhusene Rejsestalden og Elværket stod som de primære arrangører i forhold til arrangementets aktiviteter.

Da Frederikssund Kommune består af kyststrækninger og havne som rundt om i fjorden binder kommunen sammen på kryds og tværs, var der et ønsker om, at teste hvad en flydescene, der kan flyttes fra sted til sted, eventuelt kan byde på. Der blev derfor lavet en aftale med Hundested Havn om leje af deres scene. Herudover havde det kulturelle arrangement til formål, at understøtte de tanke og ønsker der er om at anvende Frederikssund Havn som Kulturhavn.

Evaluering af Kulturhavn 2022

Arbejdsgruppen bag Kulturhavn 2022 som består af en medarbejder fra henholdsvis Frederikssund Bibliotekerne, Kulturhusene Rejsestalden og Elværket samt sekretariatet i Center for Kultur og Fritid, har evalueret projektet Kulturhavn 2022. Det har tidsmæssigt ikke været muligt struktureret, at inddrage alle involverede parter i en evaluering. Men alle de tilbagemeldinger arbejdsgruppen har modtaget undervejs fra udøvende aktører, samarbejdspartnere, borgere og andre har indgået som en del af evalueringen.

Der var stor interesse for Kulturhavn 2022. Der har været mange positive tilbagemeldinger fra både publikum og fra de udøvende kunstnere og aktivitetsansvarlige. Arbejdsgruppens samlede vurderinger er, at arrangementet var en publikumssucces og med et minimum af klager. Musikarrangementerne, teaterforestillinger og alle de mindre aktiviteter var alle pænt besøg. Alle aktiviteter blev gennemført med undtagelse af "Madmarked". Kun to lokale madproducenter mødte op og deltog i Kulturhavn 2022.

Evaluering af de enkelte aktiviteter er vedlagt som bilag.

Flydescenen

Flydescenen skabte en del udfordringer. Dels betød dens størrelse, at der var begrænsning på vægt og plads på scenen. Dels gav placeringen i havnen store udfordringer i forhold til lyd, da de bagvedliggende bygninger skabte et ekko.

Havnen som lokalitet er en smuk ramme om en fest og idéen med en scene på vandet placeret i havnebassinet er i teorien også god, men scenens størrelse gjorde det umuligt at lyse den ordentlig op. En scene er som udgangspunkt noget du kigger ind i eller op på, her skulle folk kigge ned, hvilket ikke er optimalt.

Størrelsen på den lejede flydescene er ikke optimal. Den er ikke stor nok til at rumme større orkestre, både Love Shop og De stive Sømænd måtte undlade noget udstyr, da der ikke var plads. Scenen er godkendt til 500 kg. plus 16 personer. De 500 kg. blev udfordret, da vægten af musikanlæg var omkring de 500 kg.

Samtlige de udøvende bands tilkendegav, at de oplevede der var for stor afstand til publikum. Scenens placering var den eneste mulighed i Frederikssund Havn i forhold til vanddybder og godkendelse af brug af scenen som kræver, at den er fortøjet til kaj.

De manglende ”bakstages” faciliteter til musikere og teknik var også en udfordring på havneområdet. Det blev i 2022 løst ved et samarbejde med Dampskibet Skjelskør, som ikke kunne sejle, da de ikke som de plejer, kunne modtage kul fra Ukraine.

Sammenfattet kan administrationen ikke anbefale, at der fremover satses på en flydescene med aktiviteter i Frederikssund Havn.

Økonomi

Kulturhavn 2022 var et nyt projekt, hvor der var flere uforudsete udgifter end forventet. De praktiske og driftsmæssige udfordringer betød at det var nødvendigt, at overskride budgettet for at løse alle nødvendige opgaverne.

Som udgangspunkt var der afsat et budget på 200.000 kr. fra Kulturpuljen. 100.000 kr. til aktiviteter på scenen og 100.000 kr. de praktiske driftsmæssige udgifter. Budgettet blev forhøjet med 81.700 kr. idet både Rejsestalden, Elværket, Biblioteket og Teaterforeningen og Toldboden tilførte ekstra midler til puljen.

Udgiften til musiker og lyd og lys blev alle fastsat efter grundige forhandlinger. Priserne afspejler at firmaerne har være ekstra sultne for, at få lukket økonomiske huller efter to lange perioder med Corona. En udgift til musikken vil efter de normale takster have løbet op på det dobbelte beløb. De ekstra tilførte midler til budgettet til indkøb af aktiviteter har sammen med de kunstigt lave priser gjort det muligt, at gennemføre et program af høj kvalitet og samtidigt holde sig inden for denne del af det samlet budget.

De 100.000 kr. afsat til drift og praktiske udgifter viste sig ikke at kunne dække til de nødvendige udgiftsposter. På trods af en kæmpe reduktion i udgiften til leje af udstyr og lydmand er udgifter til lys, lyd og arbejdskraft til at håndtering denne opgave sammen med udgifterne til flydescenen to poster som tager størstedelen af de afsatte 100.000 kr. Efter de normale takster have udgiften til lydmand og udstyr løbet op på det dobbelte beløb.

Regnskab for Kulturhavn 2022:

Samlet budget 200.000 kr.

Ekstra tilførte midler 81.700 kr.

Udgifter Flydescene og drift 141.201 kr.

Aktiviteter kulturhavn 168.116 kr.

Forbrug i alt 309.317 kr.

Merforbrug - 27.617 kr.

Merudgiften på 27.617 kr. dækkes indenfor Job, Erhverv og Kulturs ramme.

Specificeret regnskab vedlagt som bilag.

Arbejdstimer

Hvor det har været muligt, er der trukket på kommunal arbejdskraft fra Servicekorps og Idrætsanlæggene til at hjælpe med de manuelle opgaver – eksempelvis flytning af større genstande, omsætning og nedtagning af pavillon. Ligeledes har der være trukket på viden og ekspertise fra andre afdelinger i kommunen, samt fra Elværket, Rejsestaldens, bibliotekets og sekretariatets øvrige medarbejdergrupper. Der er ikke ført regnskab med de anvendte kommunale medarbejder timer, men det skønnes at være i alt omkring 1.300 arbejdstimer. Herudover har det været nødvendigt at tilkøbe sig ydelse, til eksempelvis det krævende arbejde ved opsætning og nedtagning af udstyr og andre fysiske opgaver, som Servicekorps og Idrætsanlæg ikke har kunne udføre.

For at optimere brugen af arbejdstid anbefaler administrationen, at der i perioden før og under gennemførelse af eventuelt fremtidigt Kulturhavns arrangement tilknyttes en eventkoordinator/projektleder.

Gentagelse af et kulturarrangement

Tages der afsæt i erfaringer med Kulturhavn 2022 ved en gentagelse af et tilsvarende arrangement i 2023, er det Administrationens vurdering, at det vil kræve følgende budget:

Aktiviteter: 270.000 kr.

Flydescene og drift: 150.000 kr.

(Heraf en udgift til flydescene på 40.000 kr.)

Yderligere poster der bør tilføres i 2023:

 • Projektleder 160.000 kr.
 • Strøm på havnen (minimum) 250.000 kr.
 • Leje af mandskabsvogne 7.000 kr.
 • Forbedring af toiletforhold 5.000 kr.
 • Øget udgifter til markedsføring 5.000 kr.
 • Musikanlæg justering af budget 30.000 kr.

Anslået samlet budget for Kulturhavn 2023 ved en gentagelse af arrangementet: 877.000 kr.

Det bemærkes hertil, at:

 • Ansættelse af en projektleder med kendskab og erfaring for afvikling af større event. Det anslås at der er behov for en projektleder der varetager opgave gennem 4 mdr. Skønnet udgift her er 160.000 kr. Projektlederens opgav er at aflaste de involverede afdelinger, sikre et overblik og at potentialerne for en kulturfest udnyttes bedst muligt i forhold til den økonomiske ramme.
 • Adgang til strøm på havnen bør forbedres. Her er tale om en engangsudgift til etablering af strøm. Kommunale Ejendomme vurdere udgiften til at være på minimum 250.000 kr.
 • De manglende back stage faciliteter kan blive en udfordring som kræver en løsningen om eksempelvis kan være leje af mandskabsvogne
 • Det vil være nødvendigt at forbedre toiletforholdene ved flere toiletter og mere rengøring.
 • Det kan være værdifuldt at øge markedsføringen af kulturarrangementet.
 • Det er nødvendigt at tage højde for difference mellem den pris der er betalt for de enkelte band og lys- og lydudstyr i 2022 og deres faktiske pris. Alene til lys og lyd skal afsætte omkring 60.000 kr. til dækning af 4 dage på en scene. Ønskes der to scener øges denne udgift yderligere.
 • Administrationen kan ikke anbefale en gentagelse af flydescene i Frederikssund Havn. Driftsudgifterne kan reduceres med 40.000 kr. hvis flydescenen ikke benyttes i et lignende kommende arrangement.

Der er flere parameter man kan justere på, hvis der ønskes at gennemfører et kommende kulturarrangement. En reduktion i antal dage arrangementet finder sted og aktiviteter, valg af billigere musikere – eller der kan arbejdes på at undersøge mulighederne for indtægter. Eksempelvis hvis der arbejdes på at udbrede lokationen til at omfatte andre områder i byen og dermed også mulighed for at afgrænse området og afkræve billetafgift til bestemte aktiviteter.

Ønskes der en gentagelse af en kulturbegivenhed, med sammen budget som i 2022, må det således forventes, at der arbejdes med et kulturarrangement der bygger på amatører og lokale kunstnere. Dog vil kulturinstitutionerne kunne bidrage med enkelte aktiviteter på samme niveau, som de har bud ind med i Kulturhavn 2022.

Administrationen har en formodning om, at Kulturhavn 2022 har givet erhvervs- og foreningens livet en forståelse af, hvor stor publikum interesse det kan skabes og dermed give lyst til, at engagere sig i kommende arrangementer.

Rammen om kommende kulturarrangementer

På baggrund af erfaringer i 2022 har Administrationen kigget på mulige scenarier for en kommende gentagelse af et lignede arrangement i 2023. Tre følgende muligheder peger på tre forskelle veje at gå, som også angiver de rammer og formål som har væsentlig betydning for et eventuelt kommende arrangement, herunder for økonomi og øvrigt ressourcetræk:

a) Kulturhavns 2023 – på Frederikssund Havn:

Mangfoldige kulturelle aktiviteter i og omkring Frederikssund Havn. Der etableres scener på havnefronten. Maritime aktiviteter tænkes ind i planlægningen af aktiviteterne på land såvel som vand. Udfordringen med manglende strøm på havnen skal udbedres. Forventet budget hvis flydescene ikke anvendes: 837.000 kr.

b) Kulturhavn 2023 – udvidet med aktiviteter centralt i Frederikssund by.

Her kan kulturfesten også fungere som en Frederikssund Byfest med højere grad af involvering af erhverv og foreningsliv, da der er flere bygninger og pladser som giver rum for anderledes aktiviteter. Forventet budget hvis flydescenen ikke anvendes: 837.000 kr. Hvis koncerterne flyttes til andet sted i byen bortfalder engangsudgift til strøm i havnen. Budgettet bliver herved: 587.000 kr.

c) Kulturfest med Fjorden som rammen:

Fjorden binder kommunen sammen. Det kan som i 2022 være en flydescene i Frederikssund Havn (kulturhavn), men det kan også være en kulturfest der er forankret med en flydescene ved Marbæk strand, eller i andre af kommunens havne. Denne rammen for en kulturfest kræver en nærmere undersøgelse af muligheder, tilladelse og økonomi. Flydescenen fra Hundested er eksempelvis kun godkendt til brug når den er fortøjet til kaj. Der er mange logiske udfordringer forbundet med at etablere en frit flydende scene, der skal kortlægges.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv, det omkringliggende erhverv, havnefoged, berørte foreninger, alle de deltagende aktører omkring aktiviteter, et stort antal af kommunale center og afdelinger har været involveret i planlægningen og gennemførelse af Kulturhavn 2022.

Økonomi

Merudgiften til Kulturhavn i 2022 dækkes inden for udvalgets ramme.

Med hensyn til eventuel gennemførelse af Kulturarrangement i 2023 til anslået udgift på 0,9 mio. kr. har nærværende sag ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifterne skal dækkes inden for udvalgets bevilling i 2023. Såfremt udgiften ikke kan dækkes inden for kulturpuljens ramme skal bevillingsmæssige konsekvenser behandles i særskilt sag.

Vinder blev udpeget.

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.