Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 22. august 2022

Ekstraordinært møde - holdes via teams kl. 10.30

Referat
Fold alle punkter

109Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

110Beslutning om ansøgning om frisættelse gennem velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet

Resume

Det fremgår af økonomiaftalen for 2023, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på ét velfærdsområde. I denne sag beskrives proces, muligheder og krav med henblik på Byrådets beslutning om ansøgning. Frisættelsen skal forberedes i efteråret 2022 og implementeres i 2023-26.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Beslutte at ansøge regeringen om frisættelse gennem velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

Administrationen indstiller endvidere, at Økonomiudvalget over Byrådet anbefaler, at:

 1. Beslutte at ansøge regeringen om frisættelse gennem velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, skole-, eller ældreområdet, forudsat at ansøgningen på beskæftigelsesområdet ikke imødekommes. Sagen drøftes i de relevante fagudvalg i september måned med henblik på, at Byrådet på mødet den 28. september 2022 kan træffe endelig beslutning om prioriteringen af de tre områder.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Sagsfremstilling

Baggrund

Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at der er brug for mere frihed, tillid, faglighed og sund fornuft samt mere plads til, at fagligt kompetente medarbejdere kan lave lokale løsninger tæt på borgeren. Borgerne skal opleve, at kvaliteten af velfærden løftes.

Skiftende regeringer har gennem årene arbejdet for at nedbringe mængden af bureaukrati i den offentlige sektor med henblik på at skabe bedre velfærd for borgerne. På trods af forskellige initiativer er ambitionerne dog ikke blevet indfriet, og mængden af reguleringer er tværtimod tiltaget over tid.

Med mulighed for frisættelse gennem velfærdsaftaler vendes processen så at sige ”på hovedet”, så udgangspunktet er så få regler som muligt – såkaldte ”hegnspæle”. Velfærdsaftaler bygger på en antagelse om, at det er muligt at få velfærd af højere kvalitet med lokale løsninger tæt på borgerne. Det er medarbejderne og lederne på de kommunale arbejdspladser, som får friheden – under hensyn til, at det fortsat er Byrådet, som har det lokale ansvar for økonomi og velfærd. Det politiske niveau sætter dermed retning for velfærden, mens opgaven med at skabe bedre kvalitet i den velfærd, som borgerne modtager, gives fri til medarbejdere og ledere.

Det er en omfattende forandringsproces at gennemgå og nytænke et helt velfærdsområde. Det kræver energi og engagement blandt politikere, ledere og medarbejdere, og det forudsætter god ledelse lokalt – ikke mindst på den enkelte arbejdsplads - at blive sat fri. Det er derfor væsentligt ikke at betragte frisættelsen som ”et projekt”, men som en udviklingsretning og en ny måde at udvikle både velfærd og attraktive arbejdspladser på - helt i tråd med intentionerne bag ”Sammen om Frederikssund”.

Syv kommuner har allerede indgået velfærdsaftaler og er blevet sat fri af alle statslige regler på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet med undtagelse af få udvalgte hegnspæle. De syv kommuner har samtidigt forpligtiget sig til at gøre op med unødige lokale regler og krav.

Med udbredelse af velfærdsaftaler til alle landets kommuner ønsker Folketingets aftalepartier at bygge videre på de gode erfaringer, der allerede er gjort, med henblik på i endnu højere grad at udnytte det store potentiale, som findes i den offentlige sektor.

Frisættelse fra regler indenfor det enkelte fagområde skal bidrage til at skabe bedre løsninger for borgerne. Den frigjorte tid ved frisættelsen skal endvidere give medarbejderne tid og nærvær sammen med borgerne, ligesom det er målet, at den faglige frihed skal veksle sig til højere motivation og arbejdsglæde. Det er derfor også en fælles ambition, at velfærdsaftalerne bidrager til at imødekomme arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder.

Ligesom i de eksisterende velfærdsaftaler frisættes hver kommune på ét område, nemlig dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Der igangsættes endvidere forsøg med velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet i fire udvalgte kommuner. Kommunerne vil efter prioriteret ansøgning blive fordelt nogenlunde ligeligt på tværs af de forskellige fagområder. Derudover skal der i videst muligt omfang være en spredning i forhold til geografi, kommunestørrelse og socioøkonomiske forhold på hvert af velfærdsområderne.

Frisættelse indenfor et område indebærer, at statslige regler der regulerer det pågældende område, sættes ud af kraft - men området skal fortsat efterleve f.eks. forvaltningsloven, regler om datasikkerhed, overenskomster og ansættelsesretlige regler. Samtidigt forpligtes kommunen til at gøre op med unødige lokale regler og krav på det pågældende område.

KL og regeringen er enige om, at erfaringerne fra velfærdsaftalerne skal give inspiration til indretningen af fremtidens velfærdssamfund på de omfattede velfærdsområder.

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet er et centralt velfærdsområde, kendetegnet ved omfangsrig regulering og komplekse procesregler.

Kommunerne blev allerede i juni 2022 bedt om at indsende en foreløbig interessetilkendegivelse for frisættelse på dette område senest 8. august 2022. Halvdelen t af landets kommuner – helt præcis 49 – havde ved fristens udløb meddelt KL, at de ønsker at blive en af de fire velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet.

Frederikssund Kommune har, jf. aftale i gruppeformandskredsen, orientering på Byrådets møde den 22. juni 2022 og med forbehold for Byrådets godkendelse indsendt foreløbig interessetilkendegivelse i forhold til frisættelse på beskæftigelsesområdet. Dette med afsæt i blandt andet gode erfaringer med og resultater af deltagelse i tidligere frikommuneforsøg 2016-20, samt ud fra et ønske om at kunne tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen mere fleksibelt, tværgående og individuelt og dermed skabe bedre resultater for og med borgerne.

Hvis kommunen bliver frisat på beskæftigelsesområdet, er det ikke muligt at ansøge om frisættelse på andre velfærdsområder.

Der forventes svar vedr. mulig frisættelse på beskæftigelsesområdet ultimo august.

Overblik over beslutninger og tidsforløb

Historik:

 • Oktober 2020: Statsministeren annoncerer i sin åbningstale til Folketinget, at 7 kommuner frisættes på dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet
 • December 2020: Velfærdsaftaler indgået mellem regeringen og de 7 kommuner
 • Januar 2022: Statsministeren annoncerer i nytårstalen, at alle kommuner får mulighed for frisættelse på ét velfærdsområde
 • Forår 2022: Hegnspæle for de udvidede velfærdsaftaler forhandles med partierne på Christiansborg
 • Juni 2022: Økonomiaftale mellem KL og regeringen. Fastlægger bl.a., at 4 kommuner kan frisættes på beskæftigelsesområdet.
 • 3. juli 2022: Administrationen sender en foreløbige interessetilkendegivelse om frisættelse på beskæftigelsesområdet til KL.

Aktuelt:

 • 22. august 2022: Ekstraordinært møde i Job, erhverv og kultur, hvor udvalget skal tage endelig stilling til en anbefaling om at ansøge om frisættelse på beskæftigelsesområdet.
 • Ultimo august: Økonomiudvalget og Byrådet skal på deres ordinære møder tage endelig stilling til ansøgning om frisættelse på beskæftigelsesområdet, samt principielt godkende, at kommunen ansøger regeringen om frisættelse gennem velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, skole-, eller ældreområdet, forudsat at ansøgningen på beskæftigelsesområdet ikke imødekommes.
 • September måned: Børn, familie og forebyggelse (dagtilbud), Skole, klub og SFO (folkeskole) Unge, fritid og idræt (10.klasse som en del af skoleområdet ) samt Omsorg og ældre (ældreområdet) har en indledende drøftelse om formålet med frisættelse indenfor de tre områder, mulige lokale "Hegnspæle", ligesom en prioritering af de tre områder drøftes. Sagen godkendes endeligt i Økonomiudvalget (21. september) og Byrådet (28. september).
 • 30. september 2022: Frist for ansøgning om frisættelse gennem velfærdsaftale.

Fremadrettet:

 • Primo 2023: Velfærdsaftaler indgås mellem regeringen og deltagende kommuner
 • 2023-2026: Implementering af velfærdsaftale.

Evt. igangsættelse af proces for vedr. afbureaukratisering af ikke-lovpligtige opgaver i kommunen, jf. opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning den 19. april 2022.

Økonomiudvalget har på baggrund af en anmodningssag den 19. april 2022 besluttet, at der skal forelægges en sag om en eventuel igangsættelse af en proces for afbureaukratisering af ikke-lovpligtige opgaver i kommunen for at frigøre tid til kerneopgaven. Denne sag vil blive forelagt på møde i Økonomiudvalget, når det er afklaret, på hvilket område Frederikssund Kommune bliver frisat på.

Inddragelse

Når det er afklaret, på hvilket område Frederikssund Kommune bliver frisat på, vil der ske en bred inddragelse af interessenter i den videre proces. Bl.a. kan nævnes råd og nævn, MED-organisationen, de faglige organisationer, øvrige samarbejdspartnere m.m.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

111Meddelelser

Beslutning

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

112Underskrifter

Beslutning

-