Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 14. juni 2022

Ekstraordinært møde - Byrådssalen kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Anna Poulsen (F).

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag tage stilling til bosætningsindsatsen for 2022-2024. Udvalget havde i februar 2022 en drøftelse af bosætningsindsatsen, hvor udvalget udtrykte et ønske om, at administrationen på baggrund af en drøftelse med Frederikssund Erhverv afdækker rollefordeling indenfor handlingsplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende reducererede markedsføringsaktiviteter til gennemførsel af Frederikssund Erhverv.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 31. maj 2022, pkt. 79:

Udsat. Administrationen skal gå i dialog med FE igen om løsning af SoMe-opgaven, idet den er en central del af bosætningsstrategien. Sagen skal fremlægges igen på et ekstraordinært møde inden sommerferien.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen samt Frederikssund Erhvervs notat af d. 9. juni (bilag 5).

Udvalget ønsker en løbende afrapportering af indsatser og økonomi. Afrapporteringen skal finde sted i forbindelse med Frederikssund Erhvervs tre årlige afrapporteringer for udvalget.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlinger til budget 2022 blev det besluttet, at Frederikssund Erhverv skal varetage bosætningsindsatsen for 1.1 mio. kr. pr. år fra medio 2022 til medio 2024.

Til udvalgsmødet i Job, erhverv og kultur d. 1. februar blev sagen om bosætningsindsatsen 2022-2024 drøftet, hvor udvalget udtrykte et ønske om, at administrationen på baggrund af en drøftelse med Frederikssund Erhverv afdækker rollefordeling inden for handlingsplanen. Da der ikke er afsat midler til arbejdet med Bosætningsindsatsen til kommunens administration kan Administrationen ikke varetage aktiviteter relateret til handlingsplanen.

Administrationen har gennemgået handlingsplanen med Frederikssund Erhverv. Det er vigtigt for Frederikssund Erhverv, at de handlinger, som de forventes at udføre bliver koblet til deres allerede igangværende opgaveportefølje, da denne anses som en del af en bosætningsindsats.

Frederikssund Erhverv foreslår, at de varetager følgende markedsføringsaktiviteter:

 • SoMe-kampagner
  • Frederikssund Erhverv foreslår at arbejde på interaktive e-papers omhandlende testimonials fra virksomhedsledere og Grøn Omstilling som tema.
 • Samarbejde med ejendomsmæglere
  • Frederikssund Erhverv har samarbejde med ejendomsmæglere, udlejere og developere. Frederikssund Erhverv har behov en dybdegående analyse af til- og fraflytning samt pendlermønstre, som bl.a. kan give grundlag for at få flere pendlere til at bosætte sig i kommunen. Frederikssund Erhverv anser analyse af til- og fraflytning samt pendlermønstre som en kommunal opgave. Der er ikke afsat midler til kommunens administration for udarbejdelse af til- og fraflytningsanalyser samt analyse af pendlermønstre.
 • Nedsættelse af Advisory Board
  • Frederikssund Erhverv foreslår at varetage denne opgave. Det kræver, at der er en tydelig retning for hvilken udvikling der ønskes for kommunen.
 • Understøttelse af lokal- og bysamfund
  • Frederikssund Erhverv understøtter lokal- og bysamfund bl.a. gennem skole-virksomhedssamarbejdet og MakerVærket.

Frederikssund Erhverv kan understøtte nedenstående markedsføringsaktiviteter. Der er ikke afsat midler til disse aktiviteter i kommunens administration:

 • Nyhedsopslag på kommunens hjemmeside
  • Det er Frederikssund Erhvervs opfattelse, at dette er en kommunal opgave, men Frederikssund Erhverv kan være understøttende på erhvervsmæssige emner.
 • Til- og fraflytningsanalyser
  • Det er Frederikssund Erhvervs opfattelse, at dette er en kommunal opgave, men Frederikssund Erhverv kan være understøttende part. Der er behov for yderligere data.
 • Som et supplerende forslag til handlingsplanen foreslår Frederikssund Erhverv, at der arbejdes på en håndbog for tilflyttere, der beskriver kommunens kvaliteter inden for arbejdsmarked, boligudbud, uddannelse, foreningsliv, børneliv, seniorliv, oplevelsesværdier mm. Frederikssund Erhverv har behov for data fra Frederikssund Kommune for at tilvejebringe denne indsats.

De handlinger, som indebærer aktivering af lokalsamfund og direkte tiltrækning af borgere såsom flyt-til-hjemmeside, netværk af lokaludvalg, informationsmøder og kaffeambassadører, vil ikke blive gennemført hos Frederikssund Erhverv.

En stor del af bosætningsindsatsen anses af Frederikssund Erhverv som kommunale kerneopgaver, herunder bl.a. landsbyudvikling, rekreative stier og naturlegepladser. Der er ikke afsat midler til bosætningsindsatsen til administrationen i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Erhverv kan inden for bosætningsindsatsen eventuelt udføre følgende aktiviteter:

 • Forstærkning af skole-virksomhedssamarbejder og vedvarende udviklingsorienteret dialog mellem virksomheder og kommunens grundskoler og uddannelsesinstitutioner for at få de unge til at blive bosiddende i kommunen efter endt uddannelse og varetage et arbejde inden for kommunegrænsen.
 • E-papers med fokus på bosætning. E-papers skal markedsføre udvikling af boliger og boligmarkedet i kommunen i samarbejde med arkitekter, bygherre, entreprenører og ejendomsmæglere.
 • Udvikling af Frederikssund bymidte med fokus på levende byrum til fordel for borgere, erhvervsdrivende, uddannelsesinstitutionerne og kulturlivet. Indsatsen kræver en medarbejderressource. Frederikssund Erhverv arbejder på om muligt at opjustere yderligere årsværk i denne sammenhæng.
 • I sammenhæng med udarbejdelse af e-papers kan der eventuelt udarbejdes kampagner på LinkedIn, hvor Frederikssund Kommune fremhæves på bosætning med en erhvervsmæssig vinkel.
 • Online-informationsmøder i samarbejde med ejendomsmæglere. Usikkerheden ligger i at række ud til borgere, der ikke er bosat i kommunen.
 • Netværk af lokaludvalg af virksomheder, hvor der drøftes udviklingsinitiativer og indsatser for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, som ændres til tilflyttere. Employer-branding kan være en metode, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på. Det er usikkert om virksomhederne ser sig selv i dette arbejde.

Tidligere bosætningsaktiviteter

Frederikssund Kommune havde i 2021 to busture for nye borgere i kommunen. Disse fandt sted to lørdage den 18. september og den 2. oktober 2022. På begge ture deltog 82 borgere.

Forud for vedtagelsen af Bosætningsstrategien 2050 og dertilhørende handleplan har der været borgermøder og workshops samt udarbejde af analyser.

Bosætning har været en del af det forudgående arbejde for Mobilitetsplanen, der i dag er under udarbejdelse.

Branding og markedsføring af Frederikssund Kommune via Destination Fjordlandets turismefremme- og markedsføringsaktiviteter kan også have påvirkning af bosætning i kommunen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Job, erhverv og kultur den 14. juni 2022

Frederikssund Kommune er et naturskønt område med to fjorde, tre kyststrækninger, skovtræer og smukke ådale. Naturen er et vigtigt parameter, der danner en ramme for det gode liv. Frederikssund Kommune har levende byer og lokalsamfund, der er præget af fællesskab og gode initiativer af lokale ildsjæle og stærke foreninger. Kommunen er en del af Hovedstaden – en region med mange arbejdspladser, uddannelsesmuligheder og oplevelser for borgere i alle aldre.

Arbejdskraften er vigtig i Frederikssund Kommune for borgere og erhvervslivet. Virksomhederne søger arbejdskraft, som spiller ind i formålet med bosætningsstrategien – at øge befolkningstallet i Frederikssund Kommune til 65.000 borgere i 2050. Kommende borgere, der tager arbejde i kommunen, vil nyde godt af det mangfoldige kulturliv og de mange oplevelser i og nær Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby. Med naturen lige uden for døren, er der også rig mulighed for alsidigt fritidsliv, der højner det gode liv, som Frederikssund Kommune danner ramme om. Frederikssund Kommune har således kvaliteter inden for natur og fritidsliv, byer og boliger samt hverdagslivet.

SoMe-opgaven for bosætningsindsatsen i Frederikssund Erhverv:

Jf. udvalgets beslutning den 31. maj under punkt 79 har administrationen været i dialog med Frederikssund Erhverv om en løsning af SoMe-opgaven i Bosætningsindsatsen 2022-2024.

I bilag findes Frederikssund Erhvervs forslag på løsning af bosætningsindsatsen og SoMe-opgaven.

Administrationen anbefaler at imødekomme Frederikssund Erhvervs forslag således, at bosætningsindsatsen 2022-2024 kan igangsættes.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv er blevet inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, så længe at Bosætningsstrategien holdes indenfor allerede eksisterende rammer. Der er i 2022 budgetteret med 550.000, mens der i 2023 er budget på 1,1 mio.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Anna Poulsen (F).

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.