Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 31. maj 2022

Færgegården, Frederikssund Museum kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Jepsen (A) og Poul Erik Skov Christensen (A), idet han deltog i gennemgangen af brevstemmer til folkeafstemningen d. 1. juni 2022.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag tage stilling til Frederikssund Erhvervs afrapportering for 2021. Frederikssund Erhvervs bestyrelse og direktør deltager under dagsordenspunktet, hvor der vil være en dialog om afrapporteringen for 2021 og en drøftelse af hvordan afrapportering for 2022 skal ske.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende Frederikssund Erhvervs afrapportering for 2021.
 2. Drøfte opfølgningsform for indsatser i 2022.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 1. marts 2022, pkt. 28:

Udsat, idet udvalget afventer årsregnskabet. Afrapporteringen behandles på næstkommende udvalgsmøde, hvor Frederikssund Erhvervs bestyrelse deltager, forventeligt på juni-mødet.

Beslutning

Godkendt. Mødestrukturen ønskes tilpasset årsregnskabet.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af en drøftelse mellem det tidligere Vækstudvalg og Frederikssund Erhvervs bestyrelse blev der udarbejdet en mødestruktur og proces for samarbejdet mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv for 2021 til 2026. Mødestrukturen imødekommer et fælles ønske om hyppigere dialog mellem parterne for at fremme samarbejdet, vidensdeling og ajourføring af bl.a. kontraktuelle indsatser. Se vedlagte bilag.

Frederikssund Erhvervs bestyrelse har gennem 2021 besøgt det tidligere Vækstudvalg med henblik på drøftelser om erhvervsudvikling og -rammevilkår, herunder afrapportering og status på samarbejdet samt ønsker til fremtidige samarbejder.

Afrapportering for 2021

Frederikssund Erhverv har ved samarbejdsaftalen for erhvervsfremme 2021 inkl. tillæg (bilag) været forpligtiget til at varetage opgaver inden for erhvervsmæssig interessevaretagelse samt erhvervsservice og -udvikling. Dertil varetog Frederikssund Erhverv i 2021 opgaver inden for infrastruktur, investeringsfremme, digitalisering, iværksætteri, kvalificeret arbejdskraft, uddannelse og videnbroer samt grøn omstilling.

For afrapporteringsform henvises til notat for indsatser og opfølgning for resultatkontrakt 2021 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv (bilag), som blev godkendt til Vækstudvalgets møde den 4. februar 2021.

Afrapportering 2021 omhandler Frederikssund Erhvervs arbejde fordelt op fire hovedindsatser:

 • Infrastruktur og Interessevaretagelse
 • Erhvervsservice og Investeringsfremme
 • Kvalificeret arbejdskraft samt Uddannelse og videnbroer
 • Digitalisering og Grøn Omstilling

Til mødet vil Frederikssund Erhverv give en tilbagemelding på indsatser for 2021. Afrapportering er vedlagt i bilag.

Corona-situationen har betydet at Frederikssund Erhverv på nogle områder har måtte justere indsatserne i forhold til erhvervslivet.

Administrationen anbefaler, at Job, erhverv og kultur drøfter opfølgningsform for samarbejdsaftale 2022 med Frederikssund Erhvervs bestyrelse.

Jf. samarbejdsaftalen 2022 skal der afgives status i 2. og 4. kvartal for 2022, hvorefter afrapporteringen for samarbejdsaftalen forelægges det relevante fagudvalg i årets 1. kvartal i 2023 jf. mødestruktur (bilag) godkendt af Vækstudvalget den 04. februar 2021. Afrapporteringen for 2022 skal indeholde en status og evaluering af opgaverne, herunder en evaluering af den fremadrettede relevans.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Job, erhverv og kultur d. 31. maj 2022

Frederikssund Erhvervs revisorpåtegnede årsrapport for 2021 kan findes i bilag. Årsrapporten blev godkendt af Frederikssund Erhvervs bestyrelse til deres generalforsamling d. 25. april 2022.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv og Frederikssund Erhvervs bestyrelse er inddraget i sagen. Bestyrelsen og direktøren for Frederikssund Erhverv deltager under dagsordenspunktet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag orienteres om status på samarbejdsaftale 2022 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker at drøfte prioritering af indsatser på næstkommende møde.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

Job, erhverv og kultur orienteres om status på samarbejdsaftale 2022 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Frederikssund Erhvervs bestyrelse og direktør, Peter Bo Andersen, deltager under dagsordenspunktet jf. vedlagte mødestruktur og proces (bilag).

Jf. en dialog mellem administrationen og Frederikssund Erhverv vil mødet mellem bestyrelsen og udvalget om samarbejdsaftalen for 2022 indeholde status for følgende emner:

 • Infrastruktur
 • Interessevaretagelse
 • Erhvervsservice
 • Iværksætteri
 • Investeringsfremme
 • Uddannelse
 • Arbejdskraft
 • Digitalisering
 • Grøn Omstilling

Dertil arbejdes der løbende på tværgående samarbejder på tværs af emnerne.

Samarbejdsaftale 2022 er vedlagt i bilag.

Inddragelse

Frederikssund Erhvervs direktør og Frederikssund Erhvervs bestyrelse er inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag orienteres om Destination Fjordlandets resultater og strategiske indsatser for 2022. Destination Fjordlandets direktør deltager under dagsordenspunktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en forespørgsel fra Destination Fjordlandet om at holde oplæg om destinationsselskabets resultater og strategiske indsatser for medlemskommunernes nye fagudvalg. Forespørgslen blev fremført under Destination Fjordlandets generalforsamling d. 24. marts 2022.

Samtidig orienteres udvalget om indsatser inden for den lokale turismeindsats, som udvalget traf beslutning om under punkt 46 d. 29. marts 2022.

Inddragelse

Destination Fjordlandet er inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag tage stilling til bosætningsindsatsen for 2022-2024. Udvalget havde i februar 2022 en drøftelse af bosætningsindsatsen, hvor udvalget udtrykte et ønske om, at administrationen på baggrund af en drøftelse med Frederikssund Erhverv afdækker rollefordeling indenfor handlingsplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende reducererede markedsføringsaktiviteter til gennemførsel af Frederikssund Erhverv.

Beslutning

Udsat. Administrationen skal gå i dialog med FE igen om løsning af SoMe-opgaven, idet den er en central del af bosætningsstrategien. Sagen skal fremlægges igen på et ekstraordinært møde inden sommerferien.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlinger til budget 2022 blev det besluttet, at Frederikssund Erhverv skal varetage bosætningsindsatsen for 1.1 mio. kr. pr. år fra medio 2022 til medio 2024.

Til udvalgsmødet i Job, erhverv og kultur d. 1. februar blev sagen om bosætningsindsatsen 2022-2024 drøftet, hvor udvalget udtrykte et ønske om, at administrationen på baggrund af en drøftelse med Frederikssund Erhverv afdækker rollefordeling inden for handlingsplanen. Da der ikke er afsat midler til arbejdet med Bosætningsindsatsen til kommunens administration kan Administrationen ikke varetage aktiviteter relateret til handlingsplanen.

Administrationen har gennemgået handlingsplanen med Frederikssund Erhverv. Det er vigtigt for Frederikssund Erhverv, at de handlinger, som de forventes at udføre bliver koblet til deres allerede igangværende opgaveportefølje, da denne anses som en del af en bosætningsindsats.

Frederikssund Erhverv foreslår, at de varetager følgende markedsføringsaktiviteter:

 • SoMe-kampagner
  • Frederikssund Erhverv foreslår at arbejde på interaktive e-papers omhandlende testimonials fra virksomhedsledere og Grøn Omstilling som tema.
 • Samarbejde med ejendomsmæglere
  • Frederikssund Erhverv har samarbejde med ejendomsmæglere, udlejere og developere. Frederikssund Erhverv har behov en dybdegående analyse af til- og fraflytning samt pendlermønstre, som bl.a. kan give grundlag for at få flere pendlere til at bosætte sig i kommunen. Frederikssund Erhverv anser analyse af til- og fraflytning samt pendlermønstre som en kommunal opgave. Der er ikke afsat midler til kommunens administration for udarbejdelse af til- og fraflytningsanalyser samt analyse af pendlermønstre.
 • Nedsættelse af Advisory Board
  • Frederikssund Erhverv foreslår at varetage denne opgave. Det kræver, at der er en tydelig retning for hvilken udvikling der ønskes for kommunen.
 • Understøttelse af lokal- og bysamfund
  • Frederikssund Erhverv understøtter lokal- og bysamfund bl.a. gennem skole-virksomhedssamarbejdet og MakerVærket.

Frederikssund Erhverv kan understøtte nedenstående markedsføringsaktiviteter. Der er ikke afsat midler til disse aktiviteter i kommunens administration:

 • Nyhedsopslag på kommunens hjemmeside
  • Det er Frederikssund Erhvervs opfattelse, at dette er en kommunal opgave, men Frederikssund Erhverv kan være understøttende på erhvervsmæssige emner.
 • Til- og fraflytningsanalyser
  • Det er Frederikssund Erhvervs opfattelse, at dette er en kommunal opgave, men Frederikssund Erhverv kan være understøttende part. Der er behov for yderligere data.
 • Som et supplerende forslag til handlingsplanen foreslår Frederikssund Erhverv, at der arbejdes på en håndbog for tilflyttere, der beskriver kommunens kvaliteter inden for arbejdsmarked, boligudbud, uddannelse, foreningsliv, børneliv, seniorliv, oplevelsesværdier mm. Frederikssund Erhverv har behov for data fra Frederikssund Kommune for at tilvejebringe denne indsats.

De handlinger, som indebærer aktivering af lokalsamfund og direkte tiltrækning af borgere såsom flyt-til-hjemmeside, netværk af lokaludvalg, informationsmøder og kaffeambassadører, vil ikke blive gennemført hos Frederikssund Erhverv.

En stor del af bosætningsindsatsen anses af Frederikssund Erhverv som kommunale kerneopgaver, herunder bl.a. landsbyudvikling, rekreative stier og naturlegepladser. Der er ikke afsat midler til bosætningsindsatsen til administrationen i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Erhverv kan inden for bosætningsindsatsen eventuelt udføre følgende aktiviteter:

 • Forstærkning af skole-virksomhedssamarbejder og vedvarende udviklingsorienteret dialog mellem virksomheder og kommunens grundskoler og uddannelsesinstitutioner for at få de unge til at blive bosiddende i kommunen efter endt uddannelse og varetage et arbejde inden for kommunegrænsen.
 • E-papers med fokus på bosætning. E-papers skal markedsføre udvikling af boliger og boligmarkedet i kommunen i samarbejde med arkitekter, bygherre, entreprenører og ejendomsmæglere.
 • Udvikling af Frederikssund bymidte med fokus på levende byrum til fordel for borgere, erhvervsdrivende, uddannelsesinstitutionerne og kulturlivet. Indsatsen kræver en medarbejderressource. Frederikssund Erhverv arbejder på om muligt at opjustere yderligere årsværk i denne sammenhæng.
 • I sammenhæng med udarbejdelse af e-papers kan der eventuelt udarbejdes kampagner på LinkedIn, hvor Frederikssund Kommune fremhæves på bosætning med en erhvervsmæssig vinkel.
 • Online-informationsmøder i samarbejde med ejendomsmæglere. Usikkerheden ligger i at række ud til borgere, der ikke er bosat i kommunen.
 • Netværk af lokaludvalg af virksomheder, hvor der drøftes udviklingsinitiativer og indsatser for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, som ændres til tilflyttere. Employer-branding kan være en metode, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på. Det er usikkert om virksomhederne ser sig selv i dette arbejde.

Tidligere bosætningsaktiviteter

Frederikssund Kommune havde i 2021 to busture for nye borgere i kommunen. Disse fandt sted to lørdage den 18. september og den 2. oktober 2022. På begge ture deltog 82 borgere.

Forud for vedtagelsen af Bosætningsstrategien 2050 og dertilhørende handleplan har der været borgermøder og workshops samt udarbejde af analyser.

Bosætning har været en del af det forudgående arbejde for Mobilitetsplanen, der i dag er under udarbejdelse.

Branding og markedsføring af Frederikssund Kommune via Destination Fjordlandets turismefremme- og markedsføringsaktiviteter kan også have påvirkning af bosætning i kommunen.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv er blevet inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger. Der er i 2022 afsat en pulje på 0,550 mio. kr. til Bosætningsstrategien 2050.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag orienteres om borgmesterens virksomhedsbesøg for 2022. I 2021 besøgte den tidligere borgmester sammen med forvaltningen 11 virksomheder, hvor infrastruktur, klimaomstilling, beskæftigelse, fremtidsplaner, udviklingsmuligheder og Covid-19 var på dagsordenen suppleret med en rundvisning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

Med denne sag skal udvalget orienteres om borgmesterens virksomhedsbesøg. Besøgsprogrammet er afgrænset til sensommeren og efteråret 2022, hvor to besøg har fundet sted før sommerferien hos Haldor Topsøe i Frederikssund og Baisikeli i Slangerup.

Politiske virksomhedsbesøg i 2021

I 2021 besøgte den tidligere borgmester sammen med forvaltningen 11 virksomheder. Emnerne på dagsordenen var infrastruktur, klimaomstilling, beskæftigelse, fremtidsplaner, udviklingsmuligheder og Covid-19 suppleret med en rundvisning. Følgende virksomheder blev besøgt:

 • Amphenol Procom
 • AP Grønt
 • CO-RO
 • Croda Denmark
 • Haldor Topsøe
 • Lomax
 • Mountain Top Denmark
 • Roth North Europe
 • Teledyne Reson
 • Topsil GlobalWafers
 • Trasbo

Grøn omstilling og kvalificeret arbejdskraft var de mest centrale emner der blev drøftet.

Formål for borgmesterens besøg i 2022

Hensigten med besøgene i 2021 var at skabe relation mellem kommunen og virksomhederne samt at drøfte erhvervsrelaterede emner, der har betydning for virksomheden.

Da Frederikssund Kommune er trådt ind i en ny byrådsperiode er det administrationens vurdering at formålet med borgmesterens besøg også i 2022 skal være relations orienterede samtidig med, at virksomhederne skal have mulighed for at drøfte de temaer, som de finder relevante.

Administrationen er på baggrund af en drøftelse med borgmesteren i gang med at planlægge virksomhedsbesøgene for 2022, som hovedsageligt vil finde sted i sensommeren og efteråret. Der fokuseres på mindre virksomheder i besøgsrunden.

Deltagere til virksomhedsbesøgene i 2022

Det er borgmesterens ønske, at besøgene foregår under hensyntagen til virksomhederne. Borgmesteren vil på besøgende akkompagneres af administrationens relevante afdelinger i forhold til den ønskede dagsorden.

Inddragelse

Borgmesteren har drøftet virksomhedsbesøgene med Frederikssund Erhverv, Skibby Aktive og Jægerspris Netværk, som har leveret forslag til virksomheder.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Frederikssund Kommune er en erhvervsvenlig kommune med et driftigt, innovativt og omfangsrigt erhvervsliv i forskellige brancher og størrelser. Kommunen har et stærkt fokus på erhvervslivet, hvor der hele tiden arbejdes på at skabe attraktive rammer for at starte, udvikle og drive virksomhed. Job, erhverv og kultur skal med denne sag drøfte form, indhold og overordnet tema for Erhvervskonferencen 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte form, indhold og overordnet tema for Erhvervskonferencen 2022.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker, at der indarbejdes et indlæg om temperaturen i kommunen samt evt. et energitema.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

Til udvalgsmødet den 1. marts blev Erhvervskonferencen 2022 drøftet. Udvalget besluttede at Frederikssund Erhverv skal inddrages i det videre arbejde.

Program fra Erhvervskonference 2020

Det overordnede tema for Erhvervskonference 2020 var ’Genstart efter COVID-19’. Desværre blev konferencen aflyst pga. Covid-19.

Formen, herunder rammerne for konferencen, var i 2020, at konferencen skulle afholdes hos en lokal virksomhed, hvor Frederikssund Erhverv var moderator. Der var til konferencen planlagt forplejning i form af kolde drikke ved ankomst, kaffe og kage til netværk samt sandwich og bobler til afslutning.

Programmet indeholdt, udover borgmesterens velkomst, en præsentation af Frederikssund Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik, en redegørelse for arbejdsmarkedet i det danske erhvervsliv og fra fagforeningernes perspektiv, case-oplæg fra en lokal virksomhed samt et oplæg om forandringer under COVID-19. Derudover god tid til netværk og dialog mellem virksomheder og politikere.

Erhvervskonference 2022

Frederikssund Kommune er en erhvervsvenlig kommune med et driftigt, innovativt og omfangsrigt erhvervsliv i forskellige brancher og størrelser. Kommunen har et stærkt fokus på erhvervslivet, hvor der hele tiden arbejdes på at skabe attraktive rammer for at starte, udvikle og drive virksomhed. Et stort kendskab til virksomhedernes udfordringer og behov er vigtige for, at kommunen kan indgå i et konstruktivt samarbejde. Erhvervskonferencens formål er derfor at danne ramme for vidensdeling og dialog Frederikssund Kommune og virksomheder imellem inden for erhvervsrelaterede emner, som står erhvervslivet på sinde.

Oplæg til erhvervskonferencen kan omhandle de økonomiske mekanismer i samfundet, case-oplæg fra en lokal virksomhed og deres forandringsproces i samarbejde med kommunen. Oplæg kan også give et indblik i vores adfærd for at imødekomme og forebygge virksomhedernes udfordringer, som dannes af eksterne faktorer i vores foranderlige lokale, regionale, nationale og internationale samfund. Hvad kan vi som offentlig organisation gøre? Og hvad kan virksomhederne? Det er dog vigtigt, at oplæg skal give anvendelig viden, som deltagere kan tage med og bruge konkret på deres arbejdsplads. Anvendelig viden kunne være værktøjer såsom låne- og puljemuligheder, fundraising, hjælpepakker mv.

Det anbefales at gå i dialog med relevante erhvervsorganisationer, foredragsholdere og virksomheder for at sammensætte et program, der opnår erhvervskonferencens formål. Oplægsholdere skal kunne give deltagere konkrete værktøjer, som de kan bruge i deres dagligdag for at imødekomme de samfundsmæssige forandringer.

Administrationen har haft en dialog med Frederikssund Erhverv om Erhvervskonferencen 2022, hvor overordnet tema, form og indhold blev drøftet. Administrationen har udarbejdet følgende udkast for Erhvervskonferencen 2022:

 • Det overordnede tema er ’Erhverv i forandring’.
 • Oplæg om økonomiske mekanismer i samfundet, adfærd, samfundsøkonomi, geopolitik, værktøjer og hjælpemidler til konkret brug hos deltagerne.
 • Lokationen er hos Co-Ro A/S, Holmensvej 11, 3600 Frederikssund.
 • Forplejning med kaffe, the, vand og kage i pausen. Sandwich og bobler til afslutning.
 • Dato og tid er den 1. november 2022 kl. 15.00 – 18.00
 • Moderator er direktør Peter Bo Andersen fra Frederikssund Erhverv
 • Oplæg ved eksterne oplægsholdere og lokal virksomhed.
 • Rum til netværk mellem politikere og virksomheder.
 • Paneldebat og spørgerunde mellem virksomheder og politikere.

I Budget 2022 er der afsat 111.000 kr. til Erhvervskonferencen.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv og Co-Ro A/S er blevet inddraget i sagen. Det er aftalt med Co-Ro A/S, at de vil ligge lokaler til.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkning, så længe Erhvervskonferencen afholdes inden for budget.

Resume

Administrationen har den 25. april 2022 søgt om at blive én af 10 forsøgskommuner i Danmark, der forpligter sig til at forstærke eller skabe lokale velfærdscentre i Frederikssund Bymidte, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet i byen. Bolig- og Planstyrelsen vil i juni 2022 udpege de 10 bymidter, der får mulighed for at deltage.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur samt Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

Hvis Frederikssund Bymidte udpeges som 'Frie Bymidte' får vi mulighed for at søge midler til at styrke bymidten med velfærdsfunktioner og byrum. Der er i alt afsat 100 mio. kr. til byfornyelse i bymidterne og 30 mio. kr. til lokale velfærdsfunktioner og der er krav om 40 pct. kommunal medfinansiering.

Som forsøgskommune skal man være med til at afdække, hvor der er eksisterende lovgivning, der står i vejen for udvikling af bymidten. En af de fokusområder som Bolig- og Planstyrelsen har, er muligheden for øget samarbejde mellem kommunale og private aktører fx gennem forpligtende samarbejder om byens udvikling.

Følgende krav skal opfyldes for at indgå i forsøgsordning med frie bymidter:

 • ?Bymidterne ligger i byer på mellem 4.000- 20.000 indbyggere
 • ?Kommunen forpligter sig til at etablere lokale velfærdscentre med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet som fx borgerservice, sundhedsfunktioner, kulturskoler, fritidsaktiviteter, biblioteker mv., og disse sammentænkes og samlokaliseres med bymidtens øvrige funktioner og byliv i et samarbejde med byens øvrige parter. Velfærdsfunktionerne skal udspringe af lokale behov, opretholde samme kvalitet som andre velfærdstilbud i kommunen og der lægges vægt på nytænkende og innovative projekter.
 • ?Lokale private og civile aktører, fx lokale ildsjæle og foreninger, skal inddrages i et bredt samarbejde med kommunen. Der lægges vægt på nye samarbejdsformer med lokale aktører og inddragelse af civilsamfundet, som styrker det lokale engagement.

Ved udvælgelsen af de 10 forsøgsbyer vil der bl.a. blive lagt vægt på, om der er tale om nytænkende og innovative indsatser og samarbejdsformer og om bymidten rummer potentiale til at fastholde et byliv og den har betydning for den lokale serviceforsyning i et større opland. Derudover ønsker Bolig- og Planstyrelsen, at de 10 bymidter tilsammen repræsenterer en bred vifte af forskellige indsatser og samarbejdsformer samt at der er variation i størrelse og geografisk placering.

Tidsforløb:

 • 25. april 2022: Frederikssund Kommune har indsendt interessetilkendegivelse om at deltage i en forsøgsordning med frie bymidter.
 • Juni 2022: Offentliggørelse af de 10 kommuner, der er udvalgt til at udarbejde en kvalificeret ansøgning om at deltage i en forsøgsordning med frie bymidter og fastlæggelse af krav til den kvalificerede ansøgning.
 • Sideløbende med udarbejdelse af de kvalificerede ansøgninger vil det sammen med kommunerne og de relevante ressortministerier blive afklaret, om der er særlige hegnspæle, der ikke bør gives frihed fra, som fx borgernes individuelle rettigheder ift. velfærdsydelser og klagemuligheder.
 • Januar 2023: Frist for kvalificeret ansøgning med beskrivelse af udviklingsstrategi og projekt, organisering, økonomi og behov for fravigelse af eksisterende lovgivning eller ny hjemmel i lovgivningen til gennemførelse af forsøg.
 • Ultimo 2023: Vedtagelse af lovforslag, der giver hjemmel til de konkrete forsøg.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv er inddraget i udarbejdelse af interessetilkendegivelse. Hvis Frederikssund bymidte udpeges som 'Fri bymidte' vil der skulle igangsættes en større inddragelsesproces af bymidtens interessenter med henblik på at indgå i nye forpligtende samarbejder.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Byrådet har på sit møde den 2. marts besluttet, at samtlige udvalg på deres maj møder, skal forelægges en status på administrationens arbejde med forslag til budgetinitiativer, til brug for arbejdet med budget 2023 - 2026.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2023-2026, tages til efterretning.
 2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2023-2026.
 3. Drøfte inddragelse af brugerbestyrelser, råd og nævn til en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet indenfor udvalgets område.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 3. maj 2022, pkt. 57:

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Udvalget ønsker fokus på følgende temaer:

 • Ungeindsats
 • Syge- dagpenge
 • Match ml. ledige og virksomheder
 • Nytteindsats
 • Øget rekruttering til omsorgs- og sundhedsområdet

Temaerne drøftes på næstkommende udvalgsmøde.

Indstillingspunkt 3: Drøftet.

Beslutning

Udvalget anbefaler ikke de 3 temaer - Afskaffelse/reduktion af tilskud, Reduktion i serviceniveau på kulturområdet og Lokal turismeindsats i budgetmaterialet. Udvalget ønsker en uddybning af temaerne under indstillingspkt. 2 fra mødet den 3. maj 2022, bortset fra temaet om ungeindsats.

Match mellem ledige og virksomheder skal kobles med seniorer i job.

Udvalget gør opmærksom på, at der er en økonomisk udfordring i forhold til indsatser forankret under Frederikssund Erhverv og at kulturpuljen er udfordret, idet størstedelen af puljen allerede er udmøntet.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af rammerne for arbejdet med budget 2023-2026 – den 2. marts 2022, blev det besluttet at:

 • Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.
 • Budgetinitiativerne vil udover forslag til effektiviseringer samt egentlige reduktioner af kommunens serviceudgifter, også kunne indeholde andre udgiftsposter, herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler m.v.

Status på arbejdet med budgetinitiativer:

Som en del af den vedtagne politiske tidsplan for budgetarbejdet, skal samtlige fagudvalg på deres maj møder, forelægges en status på administrationens arbejde med budgetinitiativer.

Til brug for dette, er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil blive opdateret med eventuelle politiske ønsker, og vil derefter indgå i Byrådets første temamøde om Budget 2023 – 2026 den 2. juni, mens de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2023-2026 den 22. juni.

Fortsat politisk proces:

Der afholdes tre temamøder om budget 2023-2026 for det samlede Byråd henholdsvis den 2. juni, 22. juni samt 24. august.

 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2023-2026 den 2. juni afholdes de indledende politiske drøftelser i juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2023-2026 den 24. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 31. august.
 • De politiske forhandlinger om budget 2023-2026 planlægges i weekenden den 16.-18. september.
 • Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling, skal fremsendes senest tirsdag den 20. september kl. 12.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 5. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag den 12. oktober.

Inddragelse

I de vedtagne rammer for budgetlægningen, har byrådet den 2. marts besluttet, at høringsperioden om budget 2023-2026 ligger fra fredag den 26. august til fredag den 9. september.

I den forbindelse gøres 1. behandlingsforslaget og samtlige budgetinitiativer tilgængelige på kommunens hjemmeside. De indkomne høringssvar bliver løbende offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Derudover er der planlagt en inddragelse af Hoved-MED udvalget.

Endelig har Økonomiudvalget den 19. april besluttet følgende yderligere borgerinddragelse:

 1. Der iværksættes en digital borgerinddragelse med det formål at skabe øget gennemsigtighed i budgetarbejdet, og give borgere m.fl. mulighed for at indsende konkrete forslag og ideer til budgettet.
 2. De enkelte fagudvalg inviterer i relevant omfang brugerbestyrelser, råd og nævn til en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.
 3. Der gennemføres to borgermøder omkring arbejdet med budget 2022, som begge vil blive afholdt fysisk, men med mulighed for digital deltagelse:Borgermøde 1 – Afholdes i foråret 2022, omhandlende de overordnede rammer for budgetlægningenBorgermøde 2 – Afholdes i forbindelse med at budgetforslaget udsendes i høring

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

 Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse den 12. oktober.

Resume

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om den videre proces for opgradering og renovering af Willumsens Museum.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Indtægtsbevillingen på i alt 36,5 mio. kr. svarende til fondsmidlerne fra de fire fonde godkendes og indarbejdes i oplægget til investeringsplanen i forbindelse med budget 2023-2026. Fondsmidlerne udgør 18 mio. kr. i 2024 og 18,5 mio. kr. i 2025.
 2. Rådighedsbeløbet vedrørende bruttoanlægsudgifterne øges tilsvarende med i alt 36,5 mio. kr. fordelt med 18 mio. kr. i 2024 og 18,5 mio. kr. i 2025 og indarbejdes i oplægget til investeringsplanen i forbindelse med budget 2023-2026.
 3. Justere periodisering af budgetlagte beløb i investeringsplanen således, at bruttoanlægsudgifterne udgør 9,7 mio. kr. i 2023, 40,6 mio. kr. i 2024 og 25,1 mio. kr. i 2025.
 4. Styregruppens sammensætning godkendes
 5. Projektet gennemføres som en totalentreprise med omvendt licitation
 6. Udbuddet af projektet gennemføres som et tidligt udbud med forhandling
 7. Tidsplanen godkendes
 8. Tage imod VILLUM Fondens tilbud om at gennemføre en beregning af det samlede projekts klimaaftryk

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede de 16. december 2020 i sag 258, at igangsætte søgning af fondsstøtte til realisering af Willumsens Museums udviklingspotentialer i forbindelse med de afsatte midler til renovering af museets magasinforhold samt ventilations- og sikringsforhold i den gamle fløj. Denne beslutning blevet taget med afsæt i budget 2021-24:

"Med budgetaftalen 2021 har Byrådet besluttet følgende angående Willumsens Museum: Med budgetaftalen 201 afsætter forligspartierne 40 mio. kroner over de næste fire år til Willumsens Museum til nødvendige investeringer i magasinforhold, ventilation mv. i husets bygninger. Til at sikre bevaring af diverse værker i renoveringsperioden afsættes midler til opbevaring. Samtidig ønsker forligspartierne i samarbejde med bestyrelsen og ledelsen på Willumsens Museum at se på muligheden for at skabe en bredere forankring omkring at realisere de udviklingspotentialer, som Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering har peget på."

Status på fondsdonationer

Byrådet godkendte den 24. marts 2021 i punkt 61, at der kunne søges fondsmidler til de fem forslag til opgradering af museet som museets bestyrelse havde anbefalet. Wohlert Arkitekter havde udarbejdet oplægget. Det er samme oplæg til opgradering af museet er vedlagt denne sag. Budget for opgraderingerne, som er sendt til fondene, er vedlagt i bilag. I alt forventes opgraderingerne at kunne gennemføres for 36,5 mio. kr.

Dermed forventes det samlede renoverings- og opgraderingsprojekt at kunne gennemføres for 77,7 mio. kr. Dette beløb indeholder både fondsdonationer for 36,5 mio. kr. og kommunal finansiering på 41,2 mio. kr. Af det samlede beløb dækkes udgifter til fondsmoms.

Med afsæt i dette materiale er der udarbejdet og afsendt ansøgninger til Augustinus Fonden, A.P. Møller-Fonden, Louis-Hansen Fonden og Villum Fonden. Alle fire fonde har givet tilsagn og samlet set er der tilskud for i alt kr. 36,5 millioner kr. til renovering og opgradering af museet.

 • Augustinus Fonden har tilkendegivet et tilskud på i alt: kr. 10 millioner.
 • A.P. Møller Fonden har tilkendegivet et tilskud på i alt: kr. 17 millioner.
 • Louis-Hansen Fonden har tilkendegivet et tilskud på i alt: kr. 1 million.
 • VILLUM Fonden har tilkendegivet et tilskud på i alt: kr. 8,5 millioner.

Den fondsstøttede opgradering indeholder følgende punkter fordelt på de fire fonde:

 • Augustinus Fonden: Renovering af Willumsens Museum med udvikling af professionelle magasinforhold, klimarenovering af udstillingssale og forbedrede publikumsfaciliteter.
 • A.P. Møller Fonden: Optimering af museets publikumsfaciliteter bl.a. ny hovedindgang, billetområde, butik, køkken og billedskole.
 • Louis-Hansen Fonden: Opgradering af Willumsens Museum - klima og sikkerhedsoptimering af nyere fløj fra 2005.
 • VILLUM Fonden: Forbedring i forbindelse med museets klima-og sikkerhedsopgradering af den nye fløj, herunder bl.a. optimering af dagslysforhold og vinduer, som led i en samlet opgradering af Willumsens Museum. VILLUM Fonden forudsætter, at bevillingsmodtager så vidt muligt indarbejder miljø- og bæredygtighedshensyn i projektet og implementeringen heraf. Ved siden af bevillingen vil VILLUM Fonden gerne indgå i videre dialog med museet om at gennemføre en beregning af det samlede projekts klimaaftryk. Hvis og såfremt der indgås en aftale herom, tilbyder Fonden at finansiere denne opgave.

Styregruppe

Administrationen anbefaler, at der for projektets næste fase etableres en styregruppen bestå af to medlemmer fra museets bestyrelse samt museets direktør. De fire fonde får hver tilbudt en plads og relevante medarbejdere fra kommunens administration vil være repræsenteret.

Denne model har administrationen gode erfaringer med den første fase af projektet og forslår derfor, at styregruppen fortsætter i næste fase, blot udvidet med repræsentanter fra fondene. Denne model er ligeledes brugt i forbindelse med Kultur- og havnebadet.

Entreprise- og udbudsform

Til rådgivning for projektets gennemførsel er det rådgivende ingeniørfirma Emcon tilknyttet.

Emcon har i samarbejde med Willumsens Museum og Frederikssund Kommune udarbejdet et notat til brug for valg af udbudsform. Notatet er vedlagt som bilag.

Projektgrundlaget, der er udarbejdet af Wohlert Arkitekter A/S og Niras A/S i samarbejde med Willumsen Museum og Frederikssund kommune, er blevet brugt som grundlag.

Administrationen anbefaler på baggrund af nedenstående uddrag fra notatet, at gennemføre renoverings- og optimeringsprojektet for Willumsens Museum som en totalentreprise med omvendt licitation, samt at udbuddet gennemføres som et tidligt udbud med forhandling.

Entrepriseform:

Det anbefales at vælge at lade projektet udføre i én samlet Totalentreprise, men med krav om tilbudsgivers tydelige organisering og mulighed for håndtering i 3 delentrepriser (elektronisk sikring, klimatisering samt byggeri inkl. mekanisk sikring) samt med hensigtsmæssig opdeling i deletaper /delprojekter der evt. kan være tidsmæssigt forskudte. Styringen af Totalentreprenørens organisering gennem opdelingen i 3 delentrepriser vurderes, at kunne sikre økonomisk og teknisk gennemsigtighed. Dette kan ske gennem beskrivelse, udbud og prissætning i 3 sammenhængende pakker samt krav om detaljerede oplysninger om bemanding og koordinering. Ved behov vil det også være muligt at udskille mindre projektelementer i særskilte delentrepriser.

Aftalegrundlag:

Modellen giver mulighed for tidlig entreprenør- og leverandørinvolvering samtidig med en entydigt fastlagt ansvarsfordeling. Det anbefales at lade arkitekten overgå til totalentreprenørens team og projekteringsledelse fra begyndelsen af projektudviklingsfasen for at sikre en entydig ansvarsfordeling mellem Totalentreprenør og Bygherre.

Efter denne model gennemføres projektet i to faser, hvor Fase 1 Projektudvikling, jf. ovenfor, omfatter udvikling og detaljering af projektet i en tæt dialog mellem Totalentreprenøren og Bygherren. Såfremt de definerede succeskriterier kan verificeres – og projektudviklingen medfører det af Bygherren ønskede resultat ift. kvalitet, økonomi, tid og risikohåndtering, så kan Fase 2 Projektering og Udførelse igangsættes. Denne Fase 2 omfatter Totalentreprenørens udarbejdelse af Udførelsesprojekt samt efterfølgende realisering/udførelse.

Udbudsstrategi:

Det anbefales at udbuddet gennemføres som et tidligt udbud med forhandling. Det kan vælges at afvikle udbuddet som en omvendt licitation for at give fuldstændig klarhed over den til rådighed værende finansiering og samtidig understrege ønsket om en høj grad af samarbejde om prisudvikling.

Tilbudsgiverne skal i stedet konkurrere på i hvor høj grad og med hvilket kvalitetsniveau de kan levere på proces og projektets delelementer. Konkurrencen går således alene på at finde den rette samarbejdspartner igennem forhandlingsforløbets dialog baseret på de overordnede udfaldskrav til funktion, geometri og overflader.

Udbuddet anbefales gennemført efter en prækvalifikation af 4-5 tilbudsgivere, der afgiver Første Tilbud som grundlag for en forhandling / præsentation. Herefter kan tilbudsgivere forbedre deres tilbud og afgive fornyet tilbud, evt. som Bedste og Sidste Tilbud. Dette evalueres efter tildelingskriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Med dette tildelingskriterie skal anvendes underkriterier som anbefales at rumme følgende forhold:

- Organisation og bemanding

- Princip-løsninger og teknisk beskrivelse

- Procesbeskrivelse for dialog i første fase vedr. projektudvikling

Forhandlingsforløbet har til formål at øge tilbudsgivernes forståelse af de vigtigste projektintentioner – og tydeliggøre totalentreprenørens tilgang, kompetencer og personlige egenskaber overfor bygherren.

Tidsplan

Med udgangspunkt i anbefalingerne til entreprise- og udbudsform ovenfor, er der udarbejdet en revideret tidsplan for projektet. Den er vedlagt som bilag.

Hovedtidsplanen viser, at projektet forventes gennemført medio 2025. Dette er en senere forventet afslutning end ved byrådets behandling i 2021. Udskydelsen i forventet afleveringstidspunkt skyldes primært en senere samlet afklaring af alle fondsansøgninger. Hovedtidsplanen beskriver, hvornår de planlagte politiske beslutninger skal tages. Det drejer sig om følgende:

- juni 2022 - beslutning om entreprise- og udbudsform

- december 2022 - godkendelse af udbudsmateriale - udbud igangsættes

- juni 2023 - orientering om vinder af udbud

- december 2023 - godkendelse af fase 1 igangsættelse af fase 2.

Risici

Notatet fra rådgiver indeholder desuden en indledende vurdering af risici for projektets gennemførelse og kvalitet.

 • Projektets 3 delelementer (klima, sikring og byggeri) har grænseflader og evt. modstridende interesser som kan kræve prioritering og fastholdelse af beslutninger herom
 • Udførelse af sikring skal kunne godkendes af NI-udvalget (kulturstyrelsens sikringsudvalg) ifm. en kommende udstilling
 • De høje krav til kvalitet kan kræve prioriteringer for overholdelse af budgetrammen
 • Forhold i den eksisterende bygningsmasse udgør en ikke ubetydelig usikkerhed for teoretisk og praktisk håndtering af indeklima og til dels sikring
 • Til trods for en grundig indledende afklaringsfase og et omfangsrigt materiale jf. ovenfor, kan Museets ønsker og krav udvikle sig eller ændre sig i en tidsmæssigt udstrakt proces
 • Byggebranchen er ophedet af høj aktivitet og det kan være vanskeligt at tiltrække tilstrækkeligt antal tilbudsgivere til et kompliceret, mellemstort projekt
 • Byggebranchen oplever pt. hidtil usete prisstigninger og leverancevanskelighede

Særligt de stadigt stigende materialepriser er en væsentlig risiko for et anlægsprojekt som dette. Netop den valgte udbudsform vurderes som den mest sikre vej til at kunne realisere projektet indenfor den økonomiske ramme. I relation hertil følges udviklingen tæt og der udarbejdes beredskabsplaner til at håndtere eventuelle forsat stigene priser på materialer.

Ændret periodisering i investeringsplanen 2023-2032

Der er i oplægget til investeringsplanen 2023-2032 afsat 38,965 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. i 2023 og 22,9 mio. kr. i 2024.

I forbindelse med anlægsprojektet er der søgt og givet tilsagn om tilskud for i alt 36,5 mio. kr. til renovering og opgradering af museet.

Grundet ændret tidsplan, indstilles der til en ændret periodisering på anlægsprojektet, således at det samlede budget vedrørende bruttoanlægsudgifterne inkl. fondsmidler udgør 9,7 mio. kr. i 2023, 40,6 mio. kr. i 2024 og 25,1 mio. kr. i 2025.

Inddragelse

Willumsens Museum har løbende været inddraget i projektet. Bestyrelse og direktør har deltaget i styregruppen. Medarbejderne har været inddraget i både forprojekt og fondsansøgningsprocessen.

Økonomi

Der er i oplægget til investeringsplanen 2023-2032 afsat 38,965 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. i 2023 og 22,9 mio. kr. i 2024.

I forbindelse med anlægsprojektet er der søgt og givet tilsagn om tilskud for i alt 36,5 mio. kr. til renovering og opgradering af museet.

Det bemærkes, at der skal betales fondsmoms på i alt 17,5 %, hvilket der er taget højde for i forbindelse med budgetlægningen af udgifterne.

Der skal indarbejdes en indtægtsbevilling i investeringsplanen 2023-2032 fordelt med 18 mio. kr. i 2024 og 18,5 mio. kr. i 2025. Tilsvarende skal bruttoanlægsudgifterne opskrives med hhv. 18 mio. kr. i 2024 og 18,5 mio. kr. i 2025.

Derudover indstilles det, at periodiseringen på anlægsprojektet ændret. Dette betyder, at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 6,3 mio. kr. i 2023, reduceres med 0,3 mio. kr. i 2024 og opskrives med 22 mio. kr. i 2025.

Dermed vil budgettet for bruttoanlægsudgifterne udgøre 9,7 mio. kr. i 2023, 40,6 mio. kr. 2024 og 25,1 mio. kr. i 2025.

Resume

I denne sag gives en kort introduktion til sygedagpengeområdet og en status på indsatsen i Jobcenteret.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

Introduktion til sygedagpengeområdet

Sygedagpengeloven indeholder en række betingelser for at være berettiget til sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Hvem og ydelsen:

Borgere, som bliver sygemeldte fra et ansættelsesforhold og borgere som står ledige i a-kassen, har mulighed for at søge og som udgangspunkt være berettiget til sygedagpenge. Hvis borgeren modtager løn under sygdom vil det være arbejdsgiver, som får ydelsen i form af refusion. Beløbene man får på sygedagpenge ligger på samme niveau som ved ledighed i A-kassen.

Begreberne syg/rask og uarbejdsdygtig/arbejdsdygtig:

I sygedagpengeloven og sagsbehandlingen i sygedagpenge handler det ikke om, hvorvidt borgeren er syg eller rask. Man arbejder ud fra begreberne uarbejdsdygtig og arbejdsdygtig. Man kan godt være syg uden at være uarbejdsdygtig. Mange mennesker har nogle helbredsmæssige barrierer og lider af sygdomme, uden at det behøver være en hindring for at klare et arbejde. I starten af et sygeforløb ses der på, om borgeren er uarbejdsdygtig i forhold til nuværende jobtype og tidligere jobtype, men efter nogle måneder ses der på det brede arbejdsmarked. Det vil sige, at hvis man vurderes til at kunne arbejde indenfor andre områder trods helbredsforholdene, er man ikke længere berettiget til sygedagpenge.

Midlertidig ydelse:

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, og det skal løbende vurderes om borgeren er uarbejdsdygtig. Dette sker blandt andet ud fra borgerens egne oplysninger, lægelige oplysninger og tilknytning til arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er, at sygedagpenge kan gives op til 22-26 uger og herefter skal der træffes afgørelse om sygedagpengesagen kan forlænges (se bilag 1) eller om borger skal bevilges et jobafklaringsforløb. I et jobafklaringsforløb modtager borgeren ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau uden hensyn til formue- og samlivsforhold. Forløbet kan vare maksimalt to år, dog er det i visse tilfælde muligt at indgå i et nyt jobafklaringsforløb, såfremt borgeren fortsat vurderes uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Under et jobafklaringsforløb modtager borgeren en individuelt tilpasset tværfaglig indsats fra kommunen.

Antal og varighed på sygedagpenge og jobafklaring

Hovedparten af sygedagpengeudbetalingerne ophører indenfor de første 8 uger, ved at borgerne bliver raske og vender tilbage til jobbet - over 84 % af sagerne har en varighed på under 8 uger. I 2021 stoppede 7.130 sygedagpengeforløb, heraf blev 5.997 forløb afsluttet indenfor de første 8 uger, se bilag 2 - tabel 1. Som uddrag af kvartalsbogen 2022 er andelen af borgere på sygedagpenge faldet i Frederikssund. I en årrække har Frederikssund ligget højere end landsgennemsnittet. Denne tendens er i starten af 2022 knækket, som det fremgår af bilag 2 - grafik 1.

For at få det fulde billede af området bør jobafklaringsforløb også inddrages, da det er det ydelsesområde som borgere, der fortsat er syge (uarbejdsdygtige), overgår til, når de ikke kan forlænges på sygedagpenge. Som det fremgår af bilag 2 - tabel 2, var den gennemsnitlige varighed på afsluttede forløb 97,1 uger. I 2021 havde ca. 36 % af jobafklaringssagerne en varighed på under 1 år.

Benchmark af udviklingen

Antallet af modtagere af sygedagpenge har en tendens til at udvikle sig modsat i forhold til øvrige forsørgelsesydelsesområder - forstået således, at når ledigheden falder og beskæftigelsen stiger, er der flere der bliver syge/uarbejdsdygtige. Tendensen har da også været, at der har været en stigning i de seneste år med højkonjunktur.

Antal, andel og udvikling i hhv. sygedagpenge og jobafklaring for de seneste 12 måneder og benchmarket med andre kommuner fremgår af bilag 3. Tallene for sygedagpenge- og jobafklaringsområdet i Frederikssund sammenlignet med de relevante benchmark ser fornuftige ud, dog kan effekterne af COVID-19, herunder nedlukninger være geografisk forskellige.

Økonomi

COVID-19 har de seneste to år påvirket udgifterne til sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Midlertidig lovgivning i 2020 og 2021 har betydet, at udgifterne til sygedagpenge er steget, mens udgifterne til jobafklaringsforløb er faldet jf. bilag 4. Dette som følge af midlertidig suspendering af overgang fra sygedagpenge til jobafklaring/ressourceforløb samt midlertidige regler i sygedagpengelovens §§ 43 a og 53 b om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion, og for selvstændige til sygedagpenge ved smitte med COVID-19. I 2022 forventes udgifterne at normalisere sig, dvs. et fald i udgifterne til sygedagpenge og en stigning i udgifterne til jobafklaringsforløb.

Status i Jobcenteret

Fokusmål sygedagpenge:

Positiv udvikling i forhold til fokusmålene, således overholdes målene om 4 samtaler indenfor de første 6 måneder på ydelsen, 4 samtaler indenfor seneste 12 måneder samt målet om indsatser indenfor seneste 12 måneder jf. bilag 5.

Arbejdsmarkedsdirektør i STAR Jakob Heltoft skrev d. 25. april 2022 følgende til Frederikssund kommune: ”Jeg vil gerne kvittere for jeres flotte resultater både i forhold til udviklingen i fokusmålene og genopretning af tidlig lovbundne samtaler for sygedagpengemodtagere”.

Hvad er årsagen til den positive udvikling :

 • Tilbudsviften til borgerne er steget, således at indsatserne i højere grad kan tilrettelægges efter borgerens individuelle behov. Differentieret indsatser som omfatter både fysisk og online deltagelse, der både favner sygemeldte med psykiske helbredsproblemer og fysiske helbredsproblemer.
 • Tværfagligt samarbejde med træningsenheden, hvor vi har fået oprettet tilbud til borgerne hos træningsenheden, hvor de sygemeldte borgere kan komme derud til fysisk træning sammenkoblet med nogle beskæftigelsesrettede samtaler på stedet.
 • Etableret tilbud i samarbejde med interne virksomhedskonsulenter, således der tidligt kan udarbejdes en fastholdelsesplan med henblik på at komme tilbage på arbejdspladsen.Fokus på borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet og vigtigheden heraf. Intensiveret opfølgningssamtaler og igangsætning af indsatser for at støtte borgerne i deres tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Administrativt initierede løsninger, som øger fokus på at overholde måltallene for afholdes af 4 samtaler indenfor et ½ år.

Inddragelse

Inddragelse er ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Denne sag beskriver status på beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune. I Beskæftigelsesplan 2022 indgår 7 fokusområder, hvor der i alt er opstillet 21 resultatmål. I sagen gives der en kort status på hver af de 21 resultatmål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

”Kvartalsbogen” er Jobcenter Frederikssunds løbende redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune (vedlagt som bilag).

Kvartalsbogen – der som navnet tilsiger – udarbejdes 4 gange om året og vil dermed give borgere, politikere og andre interesserede en mulighed for kontinuerligt at følge med i resultater og udviklingstendenser på de væsentligste områder af beskæftigelsesindsatsen.

Kvartalsbogen er en opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2022 (vedlagt som bilag), som er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. I grafisk form præsenteres status og udviklingen, typisk et par år tilbage i tiden.

Vækstudvalget valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2022 er 7 fokusområder for indsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få de nyledige tilbage i beskæftigelse
 2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer
 3. Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Flere unge skal have en uddannelse
 6. Styrket virksomhedsservice og indsats
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Indenfor disse 7 fokusområder er det opstillet 21 resultatmål.

Nedenfor følger en kort status på de enkelte resultatmål. Det er den anden status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2022 – dvs. statustallene vil dække perioden fra 2020 og frem til februar/marts/april 2022. For et fuldt billede henvises til selve Kvartalsbogen i bilaget.

1. Tidlig indsats for at få de nyledige tilbage i beskæftigelse

Resultatmål 1a: Mindst 85 % af alle borgere på A-dagpenge skal have fået mindst 3 samtaler indenfor de første 3 måneders ledighed.

Status pr. februar 2022 er, at 87,5 pct. af borgerne på A-dagpenge har fået mindst 3 samtaler indenfor de første 3 måneders ledighed. Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 1b: Andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 4. kvartal 2021 er, at andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 88,5 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 88,4 pct. Andelen i Frederikssund ligger således i 4. kvartal 2021 0,1 procentpoint højere end i hele landet. Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 1c: Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 4. kvartal 2021 er, at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 50,0 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 41,4 pct. Andelen i Frederikssund ligger således i 4. kvartal 2021 8,6 procentpoint over andelen i hele landet. Målsætningen for 2022 er dermed nået.

2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer

Resultatmål 2a: Andelen af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet tilbud skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I marts 2022 havde Frederikssund 27 dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 5,6 pct. I hele landet var det 7,6 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 2,0 procentpoint lavere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er endnu ikke nået, men udviklingen går i den rigtige retning.

Resultatmål 2b: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der har påbegyndt et opkvalificeringsforløb skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Pr. juli 2021 havde Frederikssund 5 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der var påbegyndt et opkvalificeringsforløb, svarende til en andel på 0,4 pct. I hele landet var det 0,5 pct. Andelen i Frederikssund lå således i juli 2021 0,1 procentpoint lavere end i hele landet. (Der foreligger kun tal frem til og med juli, idet den nye version af Jobindsats.dk endnu ikke er blevet opdateret med denne måling).

Målopfyldelsen er endnu ikke muligt at vurdere, grundet målevanskelighederne.

3. Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet

Resultatmål 3a: Andelen af borgere på sygedagpenge skal i løbet af 2022 indsnævres til under 0,5 % i forhold til landsgennemsnittet.

I februar 2022 lå andelen af befolkningen, som var på sygedagpenge på 2,4 pct. i Frederikssund. I hele landet lå andelen på 2,7 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,3 procentpoint lavere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 3b: Andelen af sygemeldte borgere, der er delvist raskmeldte eller i virksomhedsrettet tilbud, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I februar 2022 var 111 sygemeldte borgere i Frederikssund delvist raskmeldte eller i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 9,4 pct. I hele landet var det 6,3 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 3,1 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 3c: Andelen af sygemeldte borgere, der har modtaget mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder, skal være på mindst 85 %.

Status for Frederikssund pr. februar 2022 var, at 100 pct. af de sygemeldte borgere har fået mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder.

I hele landet var det 83,6 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 16,4 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed nået.

4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb

Resultatmål 4a: Andelen af omgørelser i ankesager skal være under landsgennemsnittet.

Andelen af omgørelser i ankesager indenfor jobcenterets område lå i 4. kvartal 2021 på 14,3 pct. i Frederikssund. I hele landet lå andelen på 18,1 pct. Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 4b: Mindst 85 % af borgerne har fået mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder af deres ydelsesperiode.

Status pr. februar 2022 er, at 93,3 pct. af borgerne i Frederikssund har fået mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder af deres ydelsesperiode. I hele landet lå andelen på 81,9 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 9,4 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 4c: Mindst 75 % af borgerne har fået et aktivt tilbud indenfor de første 6 måneder af ydelsesforløbet.

Status pr. februar 2022 er, at 62,6 pct. af borgerne i Frederikssund har fået et aktivt tilbud eller haft ordinære timer indenfor de første 6 måneder af deres ydelsesperiode. I hele landet lå andelen på 71,1 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 8,5 procentpoint lavere end i hele landet.

Der skal i 2022 ske en øgning med godt 12,4 procentpoint for at målsætningen nås.

Resultatmål 4d: Værdig sagsbehandling – Mindst 80 % af de adspurgte skal være tilfreds med det forløb (samtale(r)), de har haft i jobcenteret.

Målingen er endnu ikke igangsat, men forventes igangsat medio 2022. Forslag til værdighedsundersøgelse vil blive forelagt udvalget.

5. Flere unge skal have en uddannelse

Resultatmål 5a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. marts 2022 er, at Frederikssund har 183 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,7 pct. I hele landet ligger andelen på 0,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,1 procentpoint lavere end i hele landet.

For at nå resultatmålet i 2022 om mindst 0,2 procentpoint færre end landsgennemsnittet skal i størrelsesordenen 27 færre være på uddannelseshjælp i Frederikssund Kommune.

Resultatmål 5b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud, skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I marts 2022 havde Frederikssund 24 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 12,9 pct. I hele landet var det 13,6 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,7 procentpoint lavere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er endnu ikke nået, men udviklingen går i den rigtige retning.

Resultatmål 5c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 %.

Status pr. juni 2021 var, at Frederikssund havde en andel på 36,8 pct. af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 44,0 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 7,2 procentpoint lavere end i hele landet. (Der foreligger kun tal frem til og med juni, idet den nye version af Jobindsats.dk endnu ikke er blevet opdateret med denne måling).

Egne tal fra fagsystemet viser, at andelen i Frederikssund er steget til 55,2 pct. i april 2022.

Der mangler altså knapt 5 procentpoint for at resultatmålet for 2022 nås.

6. Styrket virksomhedsservice og indsats

Resultatmål 6a: Mindst 85 % af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker generel tilfredshed med den service, de får af jobcentret.

I tilfredshedsundersøgelse, som jobcentret gennemførte i december 2021, svarede 87 pct. af virksomhederne ”tilfredsstillende/meget tilfredsstillende” på spørgsmålet om, hvordan man oplevede servicen fra Jobcenter Frederikssund.

Resultatmål 6b: Andelen af jobordrer (rekrutteringsanmodninger), der formidles/besættes, skal være …. *

* Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har varslet at der ultimo 2021 kommer en ny national måling af jobordrer/rekrutteringsanmodninger. Denne måling er primo maj 2022 endnu ikke blevet fuldt tilgængelig på Jobindsats. Den nærmere definering af dette resultatmål i Beskæftigelsesplan 2022 afventer at data bliver tilgængelige på Jobindsats.

Resultatmål 6c: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der er aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, skal være på mindst samme niveau som landsgennemsnittet.

I marts 2022 havde Frederikssund 132 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der var aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 11,8 pct. I hele landet var det 11,0 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,8 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed nået.

7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Resultatmål 7a: Andelen af personer under fleksjobordningen, som er i et fleksjob skal mindst op på 85 % i løbet af 2022.

I marts 2022 var 510 personer ansat i fleksjob i Frederikssund, svarende til en andel på 81,0 pct. af alle borgere under fleksjobordningen. I hele landet var det 86,5 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 5,5 procentpoint lavere end i hele landet.

Der mangler altså 4 procentpoint for at resultatmålet for 2022 nås.

Resultatmål 7b: Andelen af aktivitetsparate på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb skal være på et niveau, som er mindst 0,7 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. marts 2022 er, at Frederikssund havde en andel på 2,3 pct. arbejdsstyrken, som enten er i ressourceforløb eller er aktivitetsparate borgere på kontant- eller uddannelseshjælp. I hele landet var det 2,8 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,5 procentpoint lavere end i hele landet.

Der er altså 0,2 procentpoint op til at resultatmålet for 2022 nås.

Resultatmål 7c: Andelen af aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb, der er i et aktivt tilbud eller har ordinære løntimer, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I januar 2022 var 208 aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb i et aktivt tilbud eller havde ordinære løntimer, svarende til en andel på 42,4 pct. af alle borgere på disse ydelser. I hele landet var det 58,0 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 15,6 procentpoint lavere end i hele landet. (Der foreligger kun tal frem til og med januar 2022, idet Jobindsats.dk endnu ikke er blevet opdateret med nyere tal vedr. borgere, der har ordinære løntimer).

Egne opgørelser viser, at andelen i april 2022 var 55 pct. i Frederikssund. Udviklingen går i den rigtige retning, og resultatmålet for 2022 forventes nået.

Inddragelse

I forbindelse med resultatmål 6a - ” Mindst 85 % af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker generel tilfredshed med den service, de får af jobcentret” - har der i december 2021 været gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 293 tilfældigt udvalgte virksomheder, som jobcenteret har samarbejdet med i 2021. En tilsvarende tilfredshedsundersøgelse forventes gennemført ultimo 2022.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

 • Orientering om planlægning af borgermøde om budget 2023-2026.
 • Kultur- og havnebad

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.