Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 03. maj 2022

Mødelokale F 1, byrådssalen kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Byrådet har på sit møde den 2. marts besluttet, at samtlige udvalg på deres maj møder, skal forelægges en status på administrationens arbejde med forslag til budgetinitiativer, til brug for arbejdet med budget 2023 - 2026.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2023-2026, tages til efterretning.
 2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2023-2026.
 3. Drøfte inddragelse af brugerbestyrelser, råd og nævn til en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet indenfor udvalgets område.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Udvalget ønsker fokus på følgende temaer:

 • Ungeindsats
 • Syge- dagpenge
 • Match ml. ledige og virksomheder
 • Nytteindsats
 • Øget rekruttering til omsorgs- og sundhedsområdet

Temaerne drøftes på næstkommende udvalgsmøde.

Indstillingspunkt 3: Drøftet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af rammerne for arbejdet med budget 2023-2026 – den 2. marts 2022, blev det besluttet at:

 • Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.
 • Budgetinitiativerne vil udover forslag til effektiviseringer samt egentlige reduktioner af kommunens serviceudgifter, også kunne indeholde andre udgiftsposter, herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler m.v.

Status på arbejdet med budgetinitiativer:

Som en del af den vedtagne politiske tidsplan for budgetarbejdet, skal samtlige fagudvalg på deres maj møder, forelægges en status på administrationens arbejde med budgetinitiativer.

Til brug for dette, er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil blive opdateret med eventuelle politiske ønsker, og vil derefter indgå i Byrådets første temamøde om Budget 2023 – 2026 den 2. juni, mens de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2023-2026 den 22. juni.

Fortsat politisk proces:

Der afholdes tre temamøder om budget 2023-2026 for det samlede Byråd henholdsvis den 2. juni, 22. juni samt 24. august.

 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2023-2026 den 2. juni afholdes de indledende politiske drøftelser i juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2023-2026 den 24. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 31. august.
 • De politiske forhandlinger om budget 2023-2026 planlægges i weekenden den 16.-18. september.
 • Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling, skal fremsendes senest tirsdag den 20. september kl. 12.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 5. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag den 12. oktober.

Inddragelse

I de vedtagne rammer for budgetlægningen, har byrådet den 2. marts besluttet, at høringsperioden om budget 2023-2026 ligger fra fredag den 26. august til fredag den 9. september.

I den forbindelse gøres 1. behandlingsforslaget og samtlige budgetinitiativer tilgængelige på kommunens hjemmeside. De indkomne høringssvar bliver løbende offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Derudover er der planlagt en inddragelse af Hoved-MED udvalget.

Endelig har Økonomiudvalget den 19. april besluttet følgende yderligere borgerinddragelse:

 1. Der iværksættes en digital borgerinddragelse med det formål at skabe øget gennemsigtighed i budgetarbejdet, og give borgere m.fl. mulighed for at indsende konkrete forslag og ideer til budgettet.
 2. De enkelte fagudvalg inviterer i relevant omfang brugerbestyrelser, råd og nævn til en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.
 3. Der gennemføres to borgermøder omkring arbejdet med budget 2022, som begge vil blive afholdt fysisk, men med mulighed for digital deltagelse:Borgermøde 1 – Afholdes i foråret 2022, omhandlende de overordnede rammer for budgetlægningenBorgermøde 2 – Afholdes i forbindelse med at budgetforslaget udsendes i høring

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

 Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse den 12. oktober.

Resume

I nærværende sag, gives en prognose på det forventede forbrug under Job, erhverv og kultur i 2022 sammenholdt med korrigeret budget.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning - herunder at Økonomiudvalget og Byrådet på møder henholdsvis 18. maj. og 2. juni tager de beslutninger, som er nødvendige, for at sikre balance i kommunens økonomi.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt viser budgetopfølgningen pr. 31. marts for kommunen som helhed et forventet merforbrug i størrelsesorden 20 mio. kr. i forhold til serviceudgifter, der primært kan henføres til ældreområdet. Dertil kommer usikkerhed i forhold til, om stigende serviceudgifter til energi på 15-20 mio. kr. og udgifter til Ukraine-indsatsen kompenseres som led i økonomiaftalen for 2023. Endelig viser opfølgningen et merforbrug på ca. 28 mio. kr. i forhold til bruttoanlægsudgifter. På møder henholdsvis 18. maj og 2. juni vil Økonomiudvalget og Byrådet tage de bevillingsmæssige beslutninger, som er nødvendige, for at sikre balance i kommunens økonomi.

Drift

Budgetopfølgningen på Job, erhverv og kultur giver ikke anledning til tillægsbevillinger, og det forventes at der er balance mellem budget og forbrug i 2022.

Der gøres imidlertid opmærksom på, at kommunerne i 2022 som udgangspunkt er blevet overkompenseret vedrørende overførselsudgifter under beskæftigelsesindsatsen, da forventningen til antallet af ledige har vist sig at være højere end det faktiske antal ledige. Derfor må det forventes, at kommunerne kommer til at betale nogle af midlerne tilbage som en del af midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2023. Frem mod budgetopfølgningen pr. 30. juni vil der derfor ske en tæt opfølgning på de forventede overførselsudgifter i Frederikssund i 2022 således, at der så vidt muligt sikres sammenhæng mellem udviklingen i kommunens forbrug og den beskrevne midtvejsregulering.

Af vedlagte bilag 1. Drift - budgetopfølgning pr. 31/3 (JEK) udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i de forventede bruttoanlægsudgifter i 2022.

Af vedlagte bilag 2. Anlæg - budgetopfølgning (JEK) udspecificeres de enkelte anlæg nærmere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug på driften under Job, erhverv og kultur.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug på anlægsprojekterne under Job, erhverv og kultur.

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2022-2025.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender status pr. 31/3-22 på implementering af aftalen om budget 2022-2025 til orientering for Job, erhverv og kultur.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er status pr. 31/3-22 på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2022-2025, hvoraf 38 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 19 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 20 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 31. marts", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Job, erhverv og kultur indeholder bilag 2 11 initiativer, hvoraf otte er implementeret, to delvis implementeret og én er endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.   

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, der behandles på samme møde, eller indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Resume

Orientering om Kulturpuljen

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid fremsender sagen til orientering for Job, erhverv og kultur.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturpuljen var oprindeligt på kr. 619.135. Heraf er der forhåndsdisponeringer for 2022-2025 på i alt kr. 195.650, jf. bilag.

Der er pt. bevilget kr. 177.920 i tilskud.

Samlet set er der således kr. 245.565 til disponering i april 2022.

Der er indsendt syv ansøgninger til årets anden ud af fire ansøgningsrunder til kulturpuljen, hvoraf der samlet set søges om 224.300 kr.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund(KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen. Hørringssvar fremgår ved de enkelte ansøgninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Jægerspris Netværk, Blå Nat (kulturnatten) ansøger kulturpuljen om tilskud til afholdelse af to koncerter den 3. juni 2022.Blå Nat afholdes som en årligt tilbagevendende begivenhed i Jægerspris.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Sagen drøftes og der træffes en beslutning.

Beslutning

Ansøgningen godkendt.

Sagsfremstilling

Arrangørgruppen bag Kulturnatten Blå Nat i Jægerspris ansøger kulturpuljen om et tilskud på kr. 15.000 til afholdelse af to koncerter den 3. juni 2022.

De resterende kr. 10.000 dækkes af kulturpuljebevillingen fra 2020, som ikke blev fuldt brugt.

Budget:

Musikbudgettet er på i alt kr. 25.000:

Lydtekniker: kr. 6.000

Fire mands band, aften (Five O´Clock) kr. 14.000

Eftermiddagsband (ikke hyret endnu) kr. 5.000

Foreningen søgte i 2020 kulturpuljen om tilskud til afholdelse af Blå Nat. Grundet Corona blev Blå Nat kun delvist gennemført i 2020/2021.

Ansøgningen har ændret sig, da det har vist sig nødvendigt at skifte kunstnere.

Foreningen skriver: "Den festlige kulturnat, Blå Nat, er kendt for sin folkelighed og er et populært arrangement, der samler folk fra nær og fjern. Her kan foreninger slå et slag for deres aktiviteter, ildsjæle og iværksættere puster liv i arrangementet, hvor der er loppemarked, opvisninger, musik, god mad og selvfølgelig altid godt vejr".

Midlerne skal bruges til at dække honorar til musikerne. Foreningen forventer indtægter for salg af øl og vand for kr. 40.000 og heraf udgifter til køb af øl og vand, annoncering, toiletvogne, bannere, forplejning m.m. for kr. 40.000.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Vi støtter at netværket modtager et tilskud til arrangementet, men skal erindre om, at de tidligere (i 2020) har fået tildelt tilskud som de delvist fik lov at overføre til senere brug grundet Corona. Da Blå Nat 2022 er den første siden dette tilskud, bør det overvejes om ikke der kun skal ydes støtte med en del af beløbet".

Økonomi

Eventuelt tilskud finansieres inden for udvalgets nuværende bevilling.

Resume

Radio Mix FM og Funky Town ansøger kulturpuljen om tilskud til produktion og udsendelse af lokalradio. Foreningerne ansøger om, at tilskuddet kan blive et fast årligt tilskud.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Sagen drøftes og der træffes en beslutning

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Radio Mix FM og Funky Town ansøger fælles om et tilskud på kr. 50.000 til produktion og udsendelse af lokalradio. Foreningerne ansøger om, at tilskuddet kan blive et fast årligt tilskud i samme størrelsesorden.

I 2020 deltog Radio Mix FM og Funky Town (sag nr. 140, den 8.10.2020) på Fritids-og Kulturudvalgsmødet med henblik på at opnå et driftstilskud. Udvalget besluttede at bevilge kr. 50.000 til det kommende år.

Radio Mix FM og Funky Town oplyser, at de på nuværende tidpunkt begge er 100 % frivillige foreninger med radioværter fra Frederikssund Kommune og omegn.

Stationerne indgår i et sendesamvirke, der udsender programmer via fælles antenner på 107,5 MHz. Derudover har de en networking aftale i hverdagene med foreningen FLR Nord i Gribskov, hvor de fleste af deres udsendelser kan høres på 92,2 MHz.

Foreningen skriver følgende:

"Vores udsendelser henvender sig primært til borgerne i Frederikssund Kommune. De kan dog omfatte begivenheder, arrangementer og interviews med folk i både Frederikssund og nabokommunerne, som jo også kan have interesse for folk der bor i Frederikssund.

Vores største faste årlige udgifter omfatter husleje til radiostudier (ca. 75.000 kr.), udgifter til rettighedshavere af musik (ca. 85.000 kr.), leje af fælles sendemast (ca. 20.000 kr.), internet (ca. 22.000 kr.) og elektricitet (ca. 25.000 kr.). Reparation + køb af udstyr samt andre løbende udgifter vil også gøre sig gældende, men kan svinge meget fra år til år. De generelt stigende priser i samfundet er bestemt med til at presse økonomien, da det årlige tilskud fra Kulturministeriet har haft en fast størrelse i mange år.

Et tilskud fra kommunen vil betyde at vi kan bruge mindre tid på at opsøge sponsorer, der er villige til at støtte radioen, hvilket kun er blevet mere tidskrævende de senere år. Det kan i stedet give bedre tid og luft i budgettet til at kunne komme mere "ud af huset" og dække arrangementer og begivenheder direkte hvor de sker, og til at producere flere gode interviews og lokalstof, som jo er det, det hele går ud på", jvf. bilag.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund(KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Radiostationen modtog I sensommeren 2020 tilskud hvilket vi dengang anbefalede. Det var dog et vilkår for tilskuddet, at de dels skulle samarbejde med bl.a. KUF og kommunen om øget dækning af lokale kulturelle aktiviteter, dels at de skulle afsøge finansiering fra andre kommuner inden for deres dækningsområde. Disse to vilkår ses ikke opfyldt, og af regnskaberne fremgår da heller ikke, at der er opnået anden støtte end Kulturstyrelsens og Frederikssund Kommunes i 2020.

Vi kan derfor ikke anbefale at der ydes støtte med det fulde ansøgte beløb denne gang. Da radioens aktivitet i sig selv imidlertid udgør et kulturelt aktiv for kommunen, kunne man godt støtte radioen af denne grund med fx kr. 25.000,-. Skal der ydes fast støtte må det være et krav, at tilsvarende aftaler opnås med andre kommuner i dækningsområdet".

Økonomi

Eventuelt tilskud finansieres inden for udvalgets nuværende bevilling.

Resume

Snake City Jazzfestival ansøger kulturpuljen om tilskud til afholdelse af arrangementet "Free Friday" den 26. august 2022.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Sagen drøftes og der træffes en beslutning

Beslutning

Ansøgningen godkendt.

Sagsfremstilling

Snake City Jazzfestival ansøger om et tilskud på kr. 20.000 til afholdelse af "Free Friday" . Et initiativ som jazzfestivalen beskriver som et nyt initiativ og som de håber bliver en ny tradition.

Arrangementet foregår i Slangerup og er for alle børn fra daginstitutioner og SFO’er i byen samt alle andre børn. Foreningen opfordrer forældrene til at tage en fridag med deres børn og håber, at der vil deltage ca. 400 børn om formiddagen og ca. 400 børn om eftermiddagen. Foreningen laver en børnestreetparade med 3 jazzbands om formiddagen fredag d. 26. august med efterfølgende tryllekunstner og uddeling af is. Om eftermiddagen inviteres alle SFO-børn til Rådhuset, hvor der vil være cirkusforestilling og musik.Om lørdagen inviteres alle børn med forældre til børnejazzkoncert i festivalteltet. Arrangementet vil være gratis for børnene og deres forældre. Programfolder er vedlagt sagen som bilag.

Der søges om tilskud til orkestre, teknik, trylleri, cirkus, is samt diverse. Foreningens egenbetaling er på kr. 15.500.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund(KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Festivalen er allerede omfattet af den fælles underskudsgaranti på kr. 100.000,- som også dækker Frederikssund Festival og Hornsrock. Et vilkår for denne ordning, var at festivalerne i udgangspunktet ikke kan søge yderligere/andet tilskud. Vi kan derfor ikke anbefale at der ydes støtte til festivalen som ansøgt".

Økonomi

Eventuelt tilskud finansieres inden for udvalget nuværende bevilling.

Resume

Selsø-Hornsherred Musikforening søger kulturpuljen om underskudsgaranti til afholdelse af klassiske koncerter på Selsø Slot.

Koncerterne afholdes 4. april, 2. juni, 12. juni, 17. juli, 9. august, 18. august, 27. august 2022.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Sagen drøftes og der træffes en beslutning.

Beslutning

Ansøgningen godkendt.

Sagsfremstilling

Selsø-Hornsherred Musikforening ansøger om underskudsgaranti på kr. 30.000 til afholdelse af klassiske koncerter på Selsø Slot i 2022.

I 2021 ansøgte foreningen Kulturpuljen om en underskudsgaranti på op til 37.000 kr. til koncertprogrammet samt et foredrag til afholdelse i sommeren 2021 med opstart 4. maj 2021. (sag nr. 77, 29. april 2021). Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 37.000. Underskudsgarantien blev ikke brugt da foreningen kom ud med et overskud.

Foreningen har budgetteret med entre pris på kr. 150 for medlemmer og kr. 200 for ikke medlemmer. Der estimeres samlet med indtægter på kr. 90.000.

Samlet set vil foreningen have udgifter for i alt kr. 193.900. Foreningen budgetterer med et underskud på kr. 103.900. Foreningen oplyser, at der er søgt relevante fonde om hjælp til dækning af det budgetterede underskud. William Demant Fonden har bevilget 20.000 kr., se bilag for yderligere information om fondssøgning.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund(KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF: 

"Musikforeningen er stadig forholdsvis ny, men kom trods Corona flot fra start sidste år. Da den samtidig bidrager med en aktivitet i udkanten af vores kommune, og understøtter aktiviteten og kulturformidlingen på Selsø Slot yderligere, kan vi kun anbefale at der ydes den ansøgte underskudsgaranti".

Økonomi

Eventuelt tilskud finansieres inden for udvalget nuværende bevilling.

Resume

Foreningen Skibby Aktiv for Fjordlandet ansøger kulturpuljen om tilskud til afholdelse af Grøn Pinse de fire pinsedage fra fredag den 3. juni til mandag den 6. juni 2022.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Sagen drøftes og der træffes en beslutning

Beslutning

Ansøgningen blev bragt til afstemning:

For stemte:

Michael Tøgersen (V)

Jørgen Bech (V)

Hans Andersen (V)

Jesper Wittenburg (A)

Lars Jepsen (A)

Anna Poulsen (F).

Imod stemte: Ingen

Undlod at stemme: Poul Erik Skov Christensen (A).

Ansøgningen godkendt.

Sagsfremstilling

Foreningen Skibby Aktiv for Fjordlandet ansøger kulturpuljen om et tilskud på kr. 45.300 til hjælp til markedsføring af Grøn Pinse. Grøn Pinse afholdes de fire pinsedage fra fredag d. 3. juni til mandag d. 6. juni 2022. Grøn Pinse omfatter omkring 50 besøgssteder med et omfattende program, hvor alle værter er frivillige og arbejder gratis. Foreningen forventer et besøgtal på ca. 2000-3000 deltagere.

Arrangementet Grøn Pinse henvender sig til turister, sommerhusgæster, familier og alle kommunens beboere. Arrangementets formål er at vise Hornsherred frem. Gæsterne kan besøge de mange attraktioner, der vil være guider, der fortæller om naturstederne, man kan besøge gallerier og virksomheder, der viser deres grønne profil frem, og man kan tage på museum og deltage i vandreture og overnatninger. I løbet af pinsen, står der guider klar på naturstederne og fortæller om stedet, dyre- og planteliv, historie etc. Søndag til mandag er der vandretur fra Jægerspris til Østby – med overnatning hos spejderne i Skibby. Ideoplæg er vedhæftet sagen som bilag.

Skibby Aktive søger støtten på vegne af sine medlemmer, som bl.a. består af landsbylaug og foreninger spredt over hele Fjordlandsskoledistriktet.Arrangementet er koordineret med Rejsestaldens Blå Nat og med Hornsrock. Grøn Pinse er en sammensmeltning af to tidligere arrangementer, Grøn Weekend og Åbent Hus i Fjordlandet, og foreningens ambition er, at det bliver en tilbagevendende begivenhed, der samler Hornsherred.

Budget:

Budgettet er lavet på baggrund af indhentede tilbud fra lokalaviser og trykkerier.1000 foldere = 5.000 kr.En 4-sidet annonce i Hornsherred Lokalavis = 8.000 kr.Dobbeltsidet annonce i Frederikssund Lokalavis = 12.000 kr.Speciallavet hjemmeside, hostingaftale = Kr. 300Grafisk skabelon = 5.000 kr.Beach Flag = 15.000 kr. Den grafiske skabelon og beachflagene skal kunne bruges til de kommende års arrangementer også. Skabelonen skal give en genkendelig blikfang og medvirke til en overskuelig præsentation.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund(KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Vi har stor sympati for projekter som er med til at sætte fokus på vores lokalområder, og bidrager til lokale kulturelle aktiviteter. Vi kan dog ikke anbefale at imødekomme denne ansøgning.

Det skyldes at den ikke i sig selv skaber aktivitet eller kultur, men at pengene alene skal anvendes til købt markedsføring; noget vi mener er uden for puljens formål. Men det skyldes til dels også, at midler fra puljen ikke kan tildeles støtteforeninger eller andre end den afviklende/gennemførende arrangør selv, og Skibby Aktive gennemfører ikke selv aktiviteten, men markedsfører ”blot” andres aktiviteter. Endelig må tilskud fra Kulturpuljen ikke anvendes med et kommercielt sigte/til at skabe indtægt for til egen vinding, hvilket delvist er tilfældet her, da også virksomheder/kommercielle aktører indgår".

Økonomi

Eventuelt tilskud skal finansieres inden for udvalgets nuværende bevilling.

Resume

Frederikssund Bibliotekerne, i samarbejde med Frederikssund Gymnasium, Omstilling NU og Grønne Nabofællesskaber, ansøger kulturpuljen om tilskud

til "Rejsning af Miyawaki-skove i Frederikssund". Miyawaki-skovene rejses i perioden primo september til medio oktober 2022, og projektet forsætter ind i 1. halvår af 2024.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Sagen drøftes og der træffes en beslutning

Beslutning

Ansøgningen afvist.

Sagsfremstilling

Frederikssund Bibliotekerne, i samarbejde med Frederikssund Gymnasium, Omstilling NU og Grønne Nabofællesskaber, ansøger om et tilskud på 54.000 kr. til projektet "Rejsning af Miyawaki-skove i Frederikssund", se bilag for beskrivelse af projektet. Der søges tilskud til beplantning af to Miyawaki-skove på et samlet areal af 440 kvm - tilsvarende til to tennisbaner. Projektgruppen er i dialog med Vej og Trafik i Frederikssund Kommune om skovenes beliggenhed. Et bud på optimale beliggenheder er Campus Frederikssund (så eleverne kan bruge skoven i forlængelse af de planlagte læringsforløb), og ved Frederikssund Bibliotek, så formidlingsforløbene nemt kan afholdes ved skoven.

Projekt foregå i Miyawaki-skove på Frederikssund Gymnasium i form af undervisningsforløb og på Frederikssund Bibliotek i form af forskelligartet kulturarrangementer. Miyawaki-skove, eller 2030-skove, er en type hurtigvoksende, selvforsynende og bæredygtig skove.

Rejsningen af Miyawaki-skove i Frederikssund er tænkt om et paraplyprojekt, hvor forskellige arrangementer, målrettet forskellige målgrupper, er tilknyttet. Der findes et børnespor, et ungespor og et voksenspor i projektet. For en grundig gennemgang af målgruppen og de forskellige arrangementer, se vedhæftede bilag.

På en 2-årig periode forventes der omkring 1110-1260 deltagere. Deltagerne vil være tilknyttet forskelligartet forløb og arrangementer. For en nærmere beskrivelse, henvises der til det vedlagte bilag.

Projektet har 3 fokuspunkter:

1. LÆRING

Elever på Frederikssund Gymnasium omsætter teoretisk viden om bæredygtighed og klima i praksis igennem formaliserede læringsforløb.

2. FORMIDLING

Bibliotekerne formidler viden om verdensmålene Bæredygtige Byer og Lokalsamfund, Ansvarligt Forbrug og Produktion, Klimaindsats og Livet på Land til kommunens borgere. Dette gøres igennem kulturarrangementer med eksplicit udgangspunkt i Miyawaki-skovene.

3. LOKALT FÆLLESSKAB

Omstilling NU har den praktiske erfaring og specifikke viden om Miyawaki-skove, og Grønne Nabofællesskaber besidder et bredt netværk af lokale ildsjæle og foreninger, som omsætter klimamål til handling lokalt.

Rejsningen af en Miyawaki-skov opdeles i 6 faser:

1. Jordanalyse og biodesign (primo september)

Der fortages jordanalyse, så jordens kemiske sammensætning bestemmes. Derefter kan man udvælge de arter, som skal indgå i skoven, samt lave anlægsplan.

2. Jordforberedelse (ultimo september 2022)

På baggrund af fase 1 beriges jorden, så de rigtige næringsstoffer er til stede, man sikrer, at vandet har den rigtige densitet og vandtilløb og afløb er optimalt.

3. Beplantning (medio oktober 2022)

Planter, buske og træer plantes efter biodesign. Beplantning udføres af elever og frivillige.

4. Vidensdeling (medio oktober – medio december 2022)

Der udarbejdes en manual, så rejsningen af Miyawaki-skove kan udbredes til andre kommuner og aktører.

5. Vedligeholdelse (medio oktober 2022 – oktober 2024)

Ved minimal involvering vedligeholdes skoven løbende.

6. Autonomitet

Skoven er etableret. Den kræver ikke længere eftersyn og pleje.

Økonomi:

Indtægter:

Udover Kulturpuljen i Frederikssund Kommune, vil der også blive søgt midler fra "Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre" under Kulturministeriet. Tilskuddet fra Kulturpuljen skal både dække de nødvendige indkøb af materialer, udover at dække projektets egenfinansiering. Tilskuddet fra Udviklingspuljen skal dække udviklings-, formidlings, og kommunikationsudgifter.

Kulturministeriets pulje er endnu ikke ansøgt. Der er ansøgningsfrist den 9.5.2022. Det forventes, at der vil blive ansøgt i omegnen af kr. 500.000. Midlerne fra Kulturministeriet en forudsætning for, at projektet kan gennemføres. Der forventes svar fra Kulturministeriet medio juni 2022.

Udgifter:

Der søges tilskud til beplantning af to Miyawaki-skove på et samlet areal af 440 kvm - tilsvarende til to tennisbaner. Projektgruppen er i dialog med Vej og Trafik i Frederikssund Kommune om skovenes beliggenhed. Et godt bud på optimale beliggenheder er Campus Frederikssund (så eleverne kan bruge skoven i forlængelse af de planlagte læringsforløb), og ved Frederikssund Bibliotek, så formidlingsforløbene nemt kan afholdes ved skoven. Prisen for indkøb af materialer (træer og buske) er 44.000 kr.Derudover søges der tilskud til leje af gravko til jordforberedelse på 10.000 kr.Se bilag for yderligere gennemgang af budget.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund(KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Vi kan ikke anbefale at der ydes tilskud til projektet, da vi helt enkelt ikke mener at det opfylder kriterierne. Der er tale om et natur- og formidlingsprojekt, som ifald det skal nyde kommunal støtte, bør forankres hos fx naturvejlederne eller eventuelt i et samarbejde mellem børne-, skole- og naturområderne. Alternativt må biblioteket kunne afholde udgiften inden for deres eget budget til arrangementer – fx i regi af Kulturfuglen".

Økonomi

Eventuelt tilskud skal finansieres inden for udvalgets nuværende bevilling.

Resume

Frederikssund Klimaforening ansøger, i samarbejde med Frederikssund Bibliotekerne og Grønne Nabofællesskaber, kulturpuljen om tilskud til afholdelse af "Grønt Borgermøde. Ny energisituation - hvad gør vi?". Borgermødet afholdes den 23. april 2022 kl. 10-14 på Elværket. Temaet er den kommende udfasning af russisk gas og energiforsyningssituationen i kommunen. Endeligt program er under udarbejdelse.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Sagen drøftes og der træffes en beslutning

Beslutning

Ansøgningen afvist.

Sagsfremstilling

Frederikssund Klimaforening ansøger, i samarbejde med Frederikssund Bibliotekerne og Grønne Nabofællesskaber, om et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af "Grønt Borgermøde. Ny energisituation - hvad gør vi?" den 23. april 2022 på Elværket. Der søges, om tilskud til kommunikation og forplejning. Frederikssund Klimaforening har en egenbetaling på 5.000 kr. Frederikssund Klimaforening har tidligere søgt: Haldor Topsøe, Nordeafonden, Co-Ro og Mountain Top, uden held. Foreningen forventer mellem 80-100 deltagere. Frederikssund Klimaforening vil lave et opslag i Lokalavisen, Fjordavisen og Frederiksborg Amts Avis. Derudover vil der også blive afholdt en facebook-kampaigne med betalt "boost". En del af tilskuddet vil dække forplejning, så deltagere til arrangementet kan få lidt mad og drikke i den planlagte pause.

Foreningen beskriver denne ansøgning:

"Hasteansøgning om støtte til Borgermøde om energisituationen. Med krigen i Ukraine står vi overfor udfordringer i et gigantisk omfang. Den grønne omstilling skal fremskyndes, og planerne for Frederikssund må antagelig sættes i værk hurtigst muligt.

Målgruppen er alle kommunens borgere der ønsker indsigt i kommunens energiplaner, og energipriser generelt.

Program for mødet:

Thomas Meinert Larsen. Udfasning af russisk gas. Hvad så Danmark?Søren Weimann, fmd. Klima, natur- og energi. Hvilke udfordringer står Frederikssund Kommunen over for.Poul Erik Kristensen, Compact Heat Storage. Forbedret varmepumpeteknologi - bl.a. med energilager.Let anretningPer Wulf, Vestforbrændingen og Lau Hansen, E.On. Udbygning med fjernvarme i FrederikssundSelskaberne barsler også med planer for Slangerup, som måske introduceres på mødet.De to selskaber vil ikke komme ind på twisten om den kommende anlægsbevilling.Grønne Naboskaber. Hvad kan borgerne selv foretage sig.I mødet indgår også debat i mindre grupper."

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund(KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Vi mener heller ikke at denne ansøgning falder inden for puljens kriterier. Dels søges der om penge til forplejning (eksplicit nævnt som en ting der ikke kan ydes støtte til), dels til markedsføring – men vi har også meget svært ved at se hvad et borgermøde om energisituationen bidrager med til det lokale kulturliv.

Endelig bemærkes, at arrangementet i strid med reglerne vil være afholdt inden ansøgningen kan behandles og tilskud bevilges".

Økonomi

Eventuelt tilskud skal finansieres inden for udvalgets nuværende bevilling.

Resume

Jobcenteret har nu afsluttet projektet for +50-årige ledige med risiko for langtidsledighed, der har været finansieret via puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Der orienteres i denne sag om forløbet og dets resultater.

Indstilling

Centerchefen for Job og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Job, erhverv og kultur.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Da Frederikssund Kommune har relativt mange +50-årige ledige med risiko for langtidsledighed, bl.a. pga. manglende eller forældede kompetencer, ansøgte kommunen STAR’s pulje til særlig indsats for ledige over 50 år og fik bevilget et projekttilskud til indsatsen.

Projektet skulle have været gennemført i 2020 og 2021. Men grundet Corona blev projektet ikke fuldt gennemført i 2020/2021, og den 2-årige projektperiode blev forlænget til 2022. Projektet afsluttes nu med udgangen af maj 2022 – sidste hold er startet op og afsluttes ved udgangen af april og indgår i denne opsamling.

Målgruppen, +50-årige dagpengemodtagere, primært fra 3F, Krifa og HK er på ca. 100 personer. Risikoen for langtidsledighed skyldes forhold som:

 • Forældede kompetencer eller manglende erhvervsuddannelse
 • Fysisk og psykisk nedslidning efter mange år i samme branche
 • Utilstrækkelige sproglige kompetencer på alment niveau
 • Utilstrækkelige IT-kompetencer
 • Manglende indsigt i og tro på egne kompetencer
 • Manglende mobilitet og viden om arbejdsmarkedets efterspørgsel

Projektet er gennemført i et godt samarbejde med de tre ovennævnte A-kasser.

Det overordnede formål med projektet er, at afkorte målgruppens periode på offentlig forsørgelse og skabe den korteste vej til varig selvforsørgelse.

Delmålene med projektet er:

 • at gøre målgruppen mere bevidste om egne kompetencer (faglige som personlige) og hvordan disse kommer i spil i jobsøgningen
 • at give målgruppen viden om arbejdsmarkedet og målrette den enkeltes jobsøgning mod mangelområder
 • at træne målgruppen i brug af sociale medier, udvikling af netværk, træning i jobsøgning og jobsamtaler
 • at motivere den enkelte til opkvalificering, brancheskift, m.m.
 • at arbejde med Jobnet-cv, ansøgnings-cv og skabe fortrolighed med IT-løsninger i jobsøgningen

Projektet har været opbygget således, at der har været foretaget en tidlig screening af nyledige +50-årige, således at det afklares, om der er risiko for langtidsledighed.

Forløbet bestod af individuelle samtaler med en jobformidler og 4 gruppemoduler af en ½ dags varighed. Forløbene havde en samlet varighed på 6 uger og bestod af:

Modul 1: Arbejdsmarkedsbalancen, virksomhedspraktik, opkvalificering og elevatortalen.

Modul 2: Jobnet CV, uopfordret kontakt og elevatortalen.

Modul 3: Netværk, sociale medier og elevatortalen.

Modul 4: Jobsamtalen og elevatortalen.

Ved hver workshop er der blevet præsenteret konkrete jobåbninger for at inspirere til at søge nye veje. Deltagerne har været gode til at udfordre, sparre og netværke med hinanden.

Der har været en stram ugeplan med udgangspunkt i en ABC Jobstrategi (opsætte konkrete jobmål) for at sikre progression i jobsøgningen. Deltagerne har mellem hver ugentlig workshop haft mulighed for at blive ringet op til en individuel opfølgning/sparring.

Efter sidste workshop var planen, at deltagerne skulle i praktik – helst selvfunden – såfremt de ikke var startet i arbejde eller uddannelse. Fortsat ledige deltagere blev tilbudt to individuelle møder med deres jobformidler. Her blev der lavet status og lagt en plan for den videre jobsøgning og muligheden for virksomhedspraktik/løntilskud.

Corona nedlukningen har haft den betydning, at der ikke har kunnet etableres virksomhedspraktikker i forlængelse af forløbene i 2020 og første halvdel af 2021, hvilket naturligvis ikke har være optimalt, men er en indsats, der efterfølgende er samlet op på.

Hvem har deltaget, og hvad er der sket med deltagerne

Status efter de afholdte forløb inkl. sidste hold i marts - maj 2022 er følgende:

 • 108 borgere har været visiteret til projektet (37 gik i arbejde inden kurset start).
 • 71 har deltaget, af de 71 er:
 • 41 er kommet i job
 • 1 er i uddannelse
 • 7 er fortsat ledige
 • 10 er sygemeldte
 • 2 har fået seniorjob
 • 1 er gået på seniorpension
 • 8 er flyttet/ophørt på ydelsen
 • 1 er gået på efterløn

Erfaringerne fra projektet vil indgå i jobcenterets fremtidige indsats. Især værdien af præsentationen af konkrete jobåbninger i gruppeforløb, hvor deltagerne drøfter og udfordrer hinanden i forhold til at gå nye veje, vurderes at være effektfulde 7 er fortsat ledige10 er sygemeldte

2 har fået seniorjob1 er gået på seniorpension8 er flyttet/ophørt på ydelsen1 er gået på efterløn

Erfaringerne fra projektet vil indgå i jobcenterets fremtidige indsats. Især værdien af præsentationen af konkrete jobåbninger i gruppeforløb, hvor deltagerne drøfter og udfordrer hinanden i forhold til at gå nye veje, vurderes at være effektfulde.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser

Resume

Særloven for ukrainske flygtninge indeholder en suspendering af fristerne for afgivelse af tilbud om sprogundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud, som ellers følger af Lov om Integration, med 3 måneder.

Kommunen kan dog vælge at fastholde fristerne. I denne sag lægges op til beslutning, om udgangspunktet i særloven, om suspendering i 3 måneder skal fastholdes.

Indstilling

Centerchef for Job og Rådgivning indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Job, erhverv og kultur følger særlovens udgangspunkt om at suspendere fristerne for aktivering og sprogtilbud i 3 måneder.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 16. marts 2022 vedtaget lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Formålet med loven (særloven) er bl.a., at de ukrainske borgere hurtigt kan fortsætte deres liv og blive en aktiv del af det danske samfund.

Integrationslovens bestemmelser om bl.a. sprogundervisning og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger kommer i kraft af særloven til også at gælde for ukrainere, der opnår opholdstilladelse ifølge særloven.

Kommunerne er med de nugældende regler i Lov om Integration bl.a. forpligtet til at tilbyde nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram med det formål, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Integrationsloven fastsætter ligeledes frister for iværksættelse af beskæftigelsesfremmende tilbud og danskundervisning til flygtninge og familiesammenførte. Kommunen skal f.eks. så vidt muligt give udlændingen et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller løntilskud senest 2 uger efter at have overtaget ansvaret for den pågældende, og der må maksimalt være 6 uger imellem hvert virksomhedsrettede tilbud.

Udgangspunktet i særloven er, at disse frister suspenderes i tre måneder fra kommunens modtagelse af udlændingen.

Formålet med i udgangspunktet at suspendere de nævnte frister er, at give kommunerne fleksibilitet i tilrettelæggelsen af integrationsindsatsen, da der må forventes stort pres på både kommuner, sprogcentre og virksomheder, hvor der kan opstå flaskehalse og ventetider.

Af særloven fremgår endvidere, at ved massetilstrømning kan suspensionsperioden forlænges yderligere op til 3 måneder.

Kommunen kan vælge at fravige udgangspunktet i særloven og beslutte ikke at suspendere eller at forkortesuspensionen af denne lovs bestemmelser om tidsfrister for iværksættelse af de nævnte indsatser og aktiviteter.

Administrationen tilstræber, at iværksættelse af de nævnte indsatser til ukrainske borgere sker hurtigt og effektivt, men pga. opgavens kompleksitet er det nødvendigt med en højere grad af fleksibilitet ift. tidsfrister.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag drøfte opfølgning på Erhvervshus Hovedstadens besøg på udvalgsmødet den 29. marts 2022.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Udvalget drøfter opfølgning på mødet med Erhvervshus Hovedstaden den 29. marts 2022
 2. Udvalget beslutter, hvorvidt der foretages yderligere indsatser på baggrund af besøget.

Beslutning

Drøftet. Der skal fremlægges en sag for udvalget på et kommende udvalgsmøde, forventeligt i august/ september.   

Sagsfremstilling

Formand for Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse og erhvervshusets direktør deltog på mødet i Job, erhverv og kultur den 29. marts 2022 under pkt. 45. På mødet deltog endvidere en repræsentant fra Frederikssund Erhverv.

Formålet med deltagelsen var at drøfte Erhvervshus Hovedstadens indsats i Frederikssund Kommune. For yderligere information om baggrund for mødet henvises til sagen fra den 29. marts 2022 under pkt. 45.

Formand for udvalget Michael Tøgersen (V) og næstformand Poul Erik Skov Christensen (A) ønsker på dette møde at drøfte opfølgning på mødet med Erhvervshus Hovedstaden den 29. marts 2022 samt at udvalget beslutter, om udvalget skal gøre yderligere ift. dette.

Michael Tøgersen (V) og næstformand Poul Erik Skov Christensen (A) har været til opfølgningsmøde hos Frederikssund Erhverv den 20. april 2022 for at kvalificere oplevelsen yderligere, og resultatet af dette møde vil de bidrage med til behandlingen af dagsordenspunktet.

Inddragelse

Formand og næstformand for udvalget har som optakt til mødet været i dialog med Frederikssund Erhverv.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, da sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser har.

Resume

Byrådet besluttede på møde den 30. marts 2022 at igangsætte en proces i forhold til at afdække og eventuelt iværksætte initiativer for at sikre tryghed og kriminalitetsforebyggelse i det offentlige rum.

På den baggrund bedes fagudvalgene drøfte, hvordan man hver især inden for eget område kan bidrage til kriminalpræventive- og tryghedsskabende initiativer i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Udvalget drøfter, hvordan der indenfor udvalgets område kan bidrages til det kriminalpræventive arbejde.
 2. Udvalget drøfte, hvordan der indenfor udvalgets område kan bidrages til øget tryghed i det offentlige rum.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 4. maj 2022, pkt. 47:

Beslutning

Drøftet. Udvalget anser beskæftigelse, integration og kultur som kriminalitetsforebyggende.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 30. marts 2022 blev det besluttet, at den videre proces for arbejdet med at udforske, belyse og drøfte viden og initiativer i forhold til kriminalitetsforebyggelse og tryghed, indebærer et borgermøde i foråret 2022 og at der på baggrund heraf iværksættes digital borgerinvolvering via platformen Citizen Lab. Citizen Lab er en platform til borgerinddragelse, med det formål at sikre borgerne mulighed for at bidrage til drøftelse og forslag til eventuelle indsatsområder fremadrettet.

Byrådet besluttede også, at processen forankres i Økonomiudvalget med inddragelse af alle fagudvalg med henblik på at sikre bidrag på tværs af udvalgenes ansvarsområder. Der samles op med temamøder i Byrådet og konkrete initiativer på tværs.

Alle fagudvalg bedes derfor, som input til den videre proces, drøfte hvordan man hver især inden for eget udvalgs område kan bidrage til kriminalpræventive- og tryghedsskabende initiativer i Frederikssund Kommune.

Erfaringerne fra borgermødet, Citizen Lab og drøftelserne i fagudvalgene vil herefter blive fremlagt for Økonomiudvalget og sidenhen Byrådet, med det formål at konkrete løsningsforslag drøftes og besluttes.

Inddragelse

Borgere i Frederikssund Kommune inviteres til et borgermøde den 25. april og efterfølgende til digital borgerinvolvering med det formål at sikre borgernes mulighed for at bidrage til drøftelse og forslag til eventuelle indsatsområder.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Byrådet godkendte i marts 2022 Social og sundheds anbefaling om at formulere tre tværgående handleplaner som et led af implementering af Sammen om sundhed i 2022, herunder at udarbejde en handleplan med fokus på at forebygge ensomhed og styrke borgenes mentale sundhed ved at fremme fællesskaber. Social og sundhed godkendte i april en ramme for udarbejdelse af en handleplan for flere i fællesskaber (vedlagt sagen). Da handleplanen går på tværs af kommunens centre, vil rammen i maj 2022 blive forelagt Omsorg og ældre; Job, erhverv og kultur; Plan og teknik; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO til orientering.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse fremsender sagen til orientering for Job, erhverv og kultur.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken 2022 – 2025 Sammen om sundhed sætter mål og retning for, at alle borgere i Frederikssund Kommune skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Politikken realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner i de kommende fire år.

Et af temaerne i politikken sætter fokus på borgernes mentale sundhed. Under dette tema er det besluttet, at der i 2022 udarbejdes en handleplan for at få flere borgere i fællesskaber. Formålet med handleplanen er, at skabe grundlaget for en fælles retning for arbejdet med flere i fællesskaber i Frederikssund Kommune i de kommende år.

Nyeste tal fra Region Hovedstadens Sundhedsprofile viser, at 1 ud af 9 borgere i Frederikssund Kommune på 16 år og opefter føler sig ensom. Værst ser det ud blandt unge kvinder i alderen 16 - 24 år hvor op i mod hver fjerde føler sig ensom. Ensomhed er en subjektiv følelse, der er relateret til følelser som for eksempel at være ulykkelig, oplevelsen af at stå alene, være ude af stand til at handle og at have et stærkt savn af tilhørsforhold til andre og menneskeligt nærvær. Når man føler sig ensom, har man derudover også øget risiko for at udvikle flere forskellige sygdomme.

Forskning fortæller os samtidig, at fællesskaber har stor betydning for den enkeltes sundhedstilstand. Er man f.eks. en del af en forening, gruppe eller organisation og er aktiv i denne ugentligt, så er der ca. 75 % større sandsynlighed for, at man har høj mental sundhed, sammenlignet med hvis man ikke er en del af en forening, gruppe eller organisation. Omvendt ved vi, at ensomhed forbindes med dårlig trivsel og samtidig giver øget risiko for udvikling af en række sygdomme.

Formålet med handleplanen er at skabe grundlaget for en fælles retning for arbejdet med flere i fællesskaber i Frederikssund Kommune i de kommende år. Handleplanen skal bidrage til at styrke adgangen til positive fællesskaber for alle målgrupper – og særligt for de mennesker, der har svært ved selv at knytte an. Der er allerede i dag en række fællesskabsorienterede initiativer i Frederikssund Kommune. Handleplanen vil både bidrage til bedre synliggørelse af eksisterende tiltag og foreslå nye tiltag af både forebyggende og afhjælpende karakter. Handleplanen vil også gå på tværs og understøtte, at relationer og fællesskaber tænkes ind som naturlig del af den måde, hvorpå vi:

 • tilrettelægger vores institutioner, skoler og miljøerne omkring fællesskaber
 • tilrettelægger fritidsaktiviteter og andre sociale fællesskaber med fokus på brobygning og inkluderende fællesskaber
 • forebygger, behandler og støtter patienter og borgere i sundhedsvæsenet og plejesektoren
 • bygger og udvikler vores byrum, lokalmiljøer og infrastruktur.

Rammen for handleplanen (vedlagt sagen) indeholder forslag til afsættet for handleplanen samt organisering og tids- og procesplan. Handleplanen vil tage udgangspunkt i politikkens grundlæggende principper og i data om borgernes sundhed. Herunder data fra bl.a. Region Hovedstadens Sundhedsprofil og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (VIVE) Ungeprofilundersøgelse, der begge måle udviklingen af trivsel og sundhed over tid, samt en rapport om bevægelsesvaner fra Syddansk Universitet m.fl. Indsatserne i handleplanen udarbejdes på tværs af kommunens centre og tager afsæt i nyeste dokumenterede viden om metoder og effekter samt nyeste viden om god praksis og erfaringer fra andre kommuner. Derudover vil handleplanen følge op på konkrete inputs fra den inddragelsesproces, som blev afholdt i forbindelse med udarbejdelse af sundhedspolitikken. Handleplanen strækker sig over minimum 2 år.

For at sikre at handleplanernes indsatser er konkrete og mulige at omsætte til virkelige handlinger vil fagpersonale, samarbejdspartnere, brugere og borgere blive inddraget. Da handleplanen går på tværs vil nærværende sag efterfølgende blive fremlagt relevante politiske fagudvalg (Omsorg og ældre; Job, erhverv og kultur; Plan og teknik; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; samt Skole, klub og SFO) i maj 2022.

Job, erhverv og kultur godkender egne initiativer i handleplanen til efteråret. Social og sundhed godkender derefter den samlede handleplan endeligt.

Inddragelse

I forbindelse med udarbejdelse af handleplanen for flere i fællesskaber vil der blive sikret inddragelse på flere måder, bl.a.:

 1. Kickoff: Til Kickoff af Sundhedspolitikken inviteres borgere, foreninger og sygdomsbekæmpende organisationer. Der vil være workshops, hvor det er muligt at komme med inputs til, hvilke tiltag under sundhedspolitikken man finder relevant.
 2. Under Sundhedsugen: Under afholdelse af sundhedsugen planlægges et arrangement, hvor der vil være fokus på at inddrage borgere, foreninger og organisationer.
 3. Brug af Citizenlab: En online platform til borgerinddragelse, som vil blive brugt løbende for at nå ud til flere borgere.
 4. Biblioteker: Ikke alle borgere orienterer sig via digitale medier. Derfor vil bibliotekerne blive indtænkt som et udgangspunkt for borgerinddragelse til denne målgruppe.

Økonomi

Godkendelse af ramme for udarbejdelse af Handleplan for flere i fællesskaber har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Tilbagemelding om udviklingsforløbet med formand, næstformand og direktør som blev faciliteret af Komponent
 • Notat fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om Processen omkring uoverensstemmelser i administration af 225 timers reglen - vedlagt som bilag
 • Dialogmøde med Kulturrådet i Frederikssund
 • Personalesituationen i Rejsestalden
 • Tilladelse fra Kystdirektoratet til kultur- og havnebadet
 • Forsinket opstart af Nytteindsats. Vækstudvalget besluttede i okober 2021 at der skal iværksættes nytteindsats som et redskab i beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune. Nytteindsatsen skulle efter planen have været et iværksat i april 2022. Det har desværre ikke været muligt, grundet at aftaler med de faglige organisationer endnu ikke er kommet endelig på plads og der på grund af situationen med flygtninge fra Ukraine, som Center for Job og Rådgivning koordinerer, ikke har været de fornødne ressourcer til at få projektet implementeret. Det forventes at nytteindsatsen kan iværksættes efter sommerferien, senest pr. 1. september 2022.
 • Kort orientering om sag vedr. anden aktør
 • Orientering om overholdelse af fokusmål vedr. samtaler og tilbud. Vedlagt som bilag er mail fra Arbejdsmarkedskontor Øst fra 22. april 2022.
 • Den 3. maj 2022 kl 15.30 afholdes der temamøde om ungeindsatsen sammen med udvalget for Unge, fritid og idræt. Mødet afholdes i Ungekontakten på Campus. Inden temamødet er der rundvisning i Ungekontakten fra kl 15.00

Inddragelse

Taget til efterretning.

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.