Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 29. marts 2022

Frederikssund Bibliotek, Jernbanegade 24, 3. sal, Frederikssund kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Denne sag beskriver status på beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune.  I Beskæftigelsesplan 2022 indgår 7 fokusområder, hvor der i alt er opstillet 21 resultatmål. I sagen gives der en kort status på hver af de 21 resultatmål.

Indstilling

Centerchefen for Job og Rådgivning indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

”Kvartalsbogen” er Jobcenter Frederikssunds løbende redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune (vedlagt som bilag).

Kvartalsbogen – der som navnet tilsiger – udarbejdes 4 gange om året og vil dermed give borgere, politikere og andre interesserede en mulighed for kontinuerligt at følge med i resultater og udviklingstendenser på de væsentligste områder af beskæftigelsesindsatsen.

Denne første Kvartalsbog i 2022 viser primært data frem til ultimo 2021/primo 2022 og skal dermed ses som en udgangsmåling i forhold til de resultatmål, som er målsætningen der skal nås i 2022.

Kvartalsbogen er en opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2022 (vedlagt som bilag), som er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. I grafisk form præsenteres status og udviklingen, typisk et par år tilbage i tiden.

Vækstudvalget har valgt, at der i Beskæftigelsesplan 2022 er 7 fokusområder for indsatsen:

1. Tidlig indsats for at få de nyledige tilbage i beskæftigelse

2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer

3. Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet

4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb

5. Flere unge skal have en uddannelse

6. Styrket virksomhedsservice og indsats

7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Indenfor disse 7 fokusområder er det opstillet 21 resultatmål.

Nedenfor følger en kort status på de enkelte resultatmål. Det er første status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2022 – dvs. statustallene vil dække perioden fra 2020 og frem til ultimo 2021/primo 2022. For et fuldt billede henvises til selve Kvartalsbogen i bilaget.

Resultatmål 1a: Mindst 85 % af alle borgere på A-dagpenge skal have fået mindst 3 samtaler indenfor de første 3 måneders ledighed.

Status pr. november 2021 er, at 75,0 pct. af borgerne på A-dagpenge har fået mindst 3 samtaler indenfor de første 3 måneders ledighed.

Tal fra eget fagsystem viser, at andelen pr. ultimo februar er godt over de 85 pct., der er resultatmålet for 2022.

Resultatmål 1b: Andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 2. kvartal 2021 er, at andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 88,7 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 89,6 pct. Andelen i Frederikssund ligger således i 2. kvartal 2021 0,9 procentpoint lavere end i hele landet.

Resultatmål 1c: Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 2. kvartal 2021 er, at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 63,2 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 47,9 pct. Andelen i Frederikssund ligger således i 2. kvartal 2021 15,3 procentpoint over andelen i hele landet. Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 2a: Andelen af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet tilbud skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I januar 2022 havde Frederikssund 19 dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 3,8 pct. I hele landet var det 5,6 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 1,8 procentpoint lavere end i hele landet.

Tal fra eget fagsystem viser, at i februar 2022 var 27 aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 4,1 pct.

Målsætningen for 2022 er endnu ikke nået, men udviklingen går i den rigtige retning.

Resultatmål 2b: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der har påbegyndt et opkvalificeringsforløb skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Pr. juli 2021 havde Frederikssund 5 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der var påbegyndt et opkvalificeringsforløb, svarende til en andel på 0,4 pct. I hele landet var det 0,5 pct. Andelen i Frederikssund lå således i juli 2021 0,1 procentpoint lavere end i hele landet. (Der foreligger kun tal frem til og med juli, idet den nye version af Jobindsats.dk endnu ikke er blevet opdateret med denne måling).

Målopfyldelsen er endnu ikke muligt at vurdere, grundet målevanskelighederne.

Resultatmål 3a: Andelen af borgere på sygedagpenge skal i løbet af 2022 indsnævres til under 0,5 % i forhold til landsgennemsnittet.

I december 2021 lå andelen af befolkningen, som var på sygedagpenge på 2,8 pct. i Frederikssund. I hele landet lå andelen på 2,6 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,2 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 3b: Andelen af sygemeldte borgere, der er delvist raskmeldte eller i virksomhedsrettet tilbud, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I januar 2022 var 113 sygemeldte borgere i Frederikssund delvist raskmeldte eller i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 8,5 pct. I hele landet var det 6,6 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 1,9 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 3c: Andelen af sygemeldte borgere, der har modtaget mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder, skal være på mindst 85 %.

Status for Frederikssund pr. november 2021 var, at 92,3 pct. af de sygemeldte borgere har fået mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder. I hele landet var det 84,1 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 8,2 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 4a: Andelen af omgørelser i ankesager skal være under landsgennemsnittet.

Andelen af omgørelser i ankesager indenfor jobcenterets område lå i 4. kvartal 2021 på 14,3 pct. i Frederikssund. I hele landet lå andelen på 18,1 pct.

Resultatmål 4b: Mindst 85 % af borgerne har fået mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder af deres ydelsesperiode.

Status pr. november 2021 er, at 84,1 pct. af borgerne i Frederikssund har fået mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder af deres ydelsesperiode. I hele landet lå andelen på 83,6 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,5 procentpoint højere end i hele landet.

Resultatmål 4c: Mindst 75 % af borgerne har fået et aktivt tilbud indenfor de første 6 måneder af ydelsesforløbet.

Status pr. november 2021 er, at 68,9 pct. af borgerne i Frederikssund har fået et aktivt tilbud eller haft ordinære timer indenfor de første 6 måneder af deres ydelsesperiode. I hele landet lå andelen på 69,5 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,6 procentpoint lavere end i hele landet.

Der skal i 2022 ske en øgning med godt 6 procentpoint for at målsætningen nås.

Resultatmål 4d: Værdig sagsbehandling – Mindst 80 % af de adspurgte skal være tilfreds med det forløb (samtale(r)), de har haft i jobcenteret.

Målingen er endnu ikke igangsat, men forventes igangsat i foråret 2022. Forslag til værdighedsundersøgelse vil blive forelagt udvalget.

Resultatmål 5a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. december 2021 er, at Frederikssund har 185 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,7 pct. I hele landet ligger andelen på 0,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,1 procentpoint lavere end i hele landet.

For at nå resultatmålet i 2022 om mindst 0,2 procentpoint færre end landsgennemsnitttet skal i størrelsesordenen 27 færre være på uddannelseshjælp i Frederikssund Kommune.

Resultatmål 5b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud, skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I januar 2022 havde Frederikssund 16 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 8,6 pct. I hele landet var det 11,7 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 3,1 procentpoint lavere end i hele landet.

Tal fra eget fagssystem viser, at i februar 2022 var 24 aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 10,6 pct.

Der er tale om en stigning i andelen i starten af 2022.

Resultatmål 5c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 %.

Status pr. juni 2021 var, at Frederikssund havde en andel på 36,8 pct. af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 44,0 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 7,2 procentpoint lavere end i hele landet. (Der foreligger kun tal frem til og med juni, idet den nye version af Jobindsats.dk endnu ikke er blevet opdateret med denne måling).

Egne tal fra fagsystemet viser, at andelen i Frederikssund er steget til 51,8 pct. i februar 2022.

Der mangler altså godt 8 procentpoint for at resultatmålet for 2022 nås.

Resultatmål 6a: Mindst 85 % af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker generel tilfredshed med den service, de får af jobcentret.

I tilfredshedsundersøgelse, som jobcentret gennemførte i december 2021, svarede 87 pct. af virksomhederne ”tilfredsstillende/meget tilfredsstillende” på spørgsmålet om, hvordan man oplevede servicen fra Jobcenter Frederikssund.

Resultatmål 6b: Andelen af jobordrer (rekrutteringsanmodninger), der formidles/besættes, skal være …. *

* Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har varslet, at der ultimo 2021 kommer en ny national måling af jobordrer/rekrutteringsanmodninger. Denne måling er primo marts 2022 endnu ikke blevet fuldt tilgængelig på Jobindsats. Den nærmere definering af dette resultatmål i Beskæftigelsesplan 2022 afventer denne måling fra STAR.

Resultatmål 6c: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der er aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, skal være på mindst samme niveau som landsgennemsnittet.

I januar 2022 havde Frederikssund 111 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der var aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 9,8 pct. I hele landet var det 8,9 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,9 procentpoint højere end i hele landet.

Niveauet er altså primo 2022 højere end resultatmålet for 2022.

Resultatmål 7a: Andelen af personer under fleksjobordningen, som er i et fleksjob skal mindst op på 85 % i løbet af 2022.

I december 2021 var 510 personer ansat i fleksjob i Frederikssund, svarende til en andel på 82,8 pct. af alle borgere under fleksjobordningen. I hele landet var det 85,9 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 3,1 procentpoint lavere end i hele landet.

Egne opgørelser viser, at andelen i februar var 82,4 pct. Med andre ord er der 2,6 procentpoint op til resultatmålet for 2022.

Resultatmål 7b: Andelen af aktivitetsparate på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb skal være på et niveau, som er mindst 0,7 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. december 2021 er, at Frederikssund havde en andel på 2,3 pct. arbejdsstyrken, som enten er i ressourceforløb eller er aktivitetsparate borgere på kontant- eller uddannelseshjælp. I hele landet var det 2,9 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,6 procentpoint lavere end i hele landet.

Der er altså 0,1 procentpoint op til at resultatmålet for 2022 nås.

Resultatmål 7c: Andelen af aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb, der er i et aktivt tilbud eller har ordinære løntimer, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I september 2021 var 234 aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb i et aktivt tilbud eller havde ordinære løntimer, svarende til en andel på 43,5 pct. af alle borgere på disse ydelser. I hele landet var det 59,6 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 16,1 procentpoint lavere end i hele landet. (Der foreligger kun tal frem til og med september 2021, idet den nye version af Jobindsats.dk endnu ikke er blevet opdateret med nyere tal vedr. borgere, der har ordinære løntimer).

Egne opgørelser viser, at andelen i februar 2022 var 52 pct. i Frederikssund. Udviklingen går i den rigtige retning, men der er et stykke til resultatmålet for 2022 nås.

Inddragelse

I forbindelse med resultatmål 6a - ” Mindst 85 % af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker generel tilfredshed med den service, de får af jobcentret” - har der i december 2021 været gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 293 tilfældigt udvalgte virksomheder, som jobcenteret har samarbejdet med i 2021. En tilsvarende tilfredshedsundersøgelse forventes gennemført ultimo 2022.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Der er ligesom i tidligere år gennemført en tilfredshedsundersøgelse hos lokale virksomheder som Jobcenteret samarbejder med. Undersøgelsen har fokus på virksomhedernes oplevelse af jobcentrets service og kommunikation. Udvalget orienteres om resultaterne af undersøgelsen.

Indstilling

Centerchefen for Job og Rådgivning indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 1. marts 2022, pkt. 36:

Udsat.

Sagsfremstilling

Der er 293 lokale virksomheder, der har fået tilsendt undersøgelsen medio december 2021. Det er alle virksomheder som jobcenteret har samarbejdet med i 2021. Samarbejdet har bestået i alt fra vejledning, hjælp til rekruttering, fastholdelse, praktikker, løntilskud samt vejledning i forhold til Covid-19.

Jobcentret har gennemført en tilsvarende tilfredshedsundersøgelse i både december 2020 og december 2019 – resultaterne af disse fremgår af parenteserne.

I alt 89 virksomheder har responderet og gennemført undersøgelsen, svarende til 30 % (2020: 33 %) og (2019: 24 %).

Spørgsmål:

Tilfredsstillende / Meget tilfredsstillende - år: 2021/2020/2019

Hvordan oplevede du servicen fra Jobcenter Frederikssund?

87 % (90 %) (94 %)

Hvordan oplevede du kommunikationen med Jobcenter Frederikssund?

88 % (93 %) (93 %)

Føler du dig som arbejdsgiver oplyst om dine muligheder og rettigheder efter kontakten fra Jobcenter Frederikssund?

79 % (85 %) (86 %)

Vil du anbefale Jobcenter Frederikssund til andre i dit netværk?

85 % (87 %) (90 %)

Det fremgår af tallene, at der i forhold til 2020 er en mindre tilbagegang på de fire parametre på 2 til 6 procentpoint. Det er målsætningen af mindst 85 % er tilfredse/meget tilfredse. Tilbagegangen, og især at tilfredsheden omkring information om muligheder og rettigheder er faldet til 79 %, vurderes som betydningsfuld. Tilbagegangen skal dog ses i lyset af Corona-epidemien og de begrænsninger i kontakten, der har været i 2021.

I vedhæftede bilag 1 findes selve analyseresultatet. Der fremgår de detaljerede svarfordelinger og de kommentarer, som respondenterne har afgivet.

Jobcenteret er gået i gang med at kontakte de virksomheder, der har udtrykt konkrete ”utilfredsheder” samt forslag/ideer til styrkelse af samarbejdet i kommentarerne for at sikre et fremtidigt godt samarbejde.

Med ophævelsen af restriktionerne i forhold til beskæftigelsesindsatsen efter Corona, er der igen basis for at genoptage den løbende personlige kontakt med samarbejdspartnerne på den enkelte virksomhed.

Inddragelse

Jobcenteret følger op på virksomhedernes kommentarer.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Udvalget har ønsket en orientering om åbningstider og telefonbetjeningen i Borgercenteret. Sagen giver en kort orientering om opgaverne i borgercenteret. Der redegøres for antal ekspeditioner/telefoner og ventetider m.m. Ligeledes beskrives udviklingen i borgerbetjeningen de seneste år, samt de nuværende udfordringer i forhold til udstedelse af MItID.

Indstilling

Centerchefen for Job og Rådgivning indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 1. marts 2022, pkt. 37:

Udsat.

Sagsfremstilling

Borgercenterets organisering, normering og åbningstider

Borgercenteret i Center for Job og Rådgivning har følgende teams:

·Ydelsesteamet

·Administrativt team

·Kontrolenheden

·Callcenter

·Frontbetjeningen

Ydelsesteamet varetager udbetalinger af forsørgelsesydelser (kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge m.fl.), enkeltydelser, helbreds – og persontillæg til pensionister m.m.

Administrativt team varetager bl.a. regningsbetaling, aktindsigtsanmodninger m.m.

Kontrolenheden varetager opgaver om socialt bedrageri m.m.

Callcenteret modtager opkald på kommunens hovednummer m.fl. Der foretages straks afklaring på flere områder, der kan bestilles tid til personlig betjening i fronten, og der sørges for omstilling til relevant afdeling/medarbejder o.lign.

Frontbetjeningen er skranken i forhallen på Rådhuset, og hovedopgaverne består i ekspedition af flytning og folkeregister, pas og kørekort, NEMID/MitID, lægevalg og sundhedskort/legitimationskort, indrejse, boligindskudslån, pensioner og personlige tillæg m.fl.

Normeringen i Borgercenteret er i dag samlet 25,7 årsværk. Ydelsesteamet, Administrativt team og Kontrolenheden har en normering på 19 årsværk. Frontbetjening og callcenter har 6,7 årsværk.

Åbningstider og telefontider:

Borgercenteret har i dag åbent for ekspedition i følgende tidsrum.

Mandag kl. 10.00-13.00

Tirsdag Lukket

Onsdag kl. 10.00-13.00

Torsdag kl. 10.00-12.00 og kl. 15.00-17.00

Fredag kl. 10.00-12.00

Telefontiden (Callcenter) er 9-12 alle dage undtagen tirsdag, hvor der er lukket.

Samlet er der åbent i frontbetjeningen og callcenteret 12 timer ugentligt. Denne åbnings- og telefontid har været gældende siden 2019, hvor den blev reduceret fra 24 timer ugentligt.

Statistik vedr. henvendelser i callcenter og frontbetjening

I 2020 var der i alt godt 7.300 ekspeditioner, og den gennemsnitlige ventetid på at blive ekspederet var 9,49 minutter, og den gennemsnitlige tid for en ekspedition var 4,36 minutter. I 2021 var der godt 8.700 ekspeditioner, og den gennemsnitlige ventetid var 8,15 minutter, og den gennemsnitlige ekspeditionstid var 5,02 minutter. Stigningen i ekspeditioner skyldes i høj grad, at der var valg i 2021, og der blev håndteret brevstemmer i Borgercenteret.

Antal besvarede opkald til callcenteret var i 2020 56.894 og i 2021 60.369. Ventetiden i telefonen er gennemsnitligt steget lidt fra 2020 til 2021. Antallet af borgere, der venter mere end 15 minutter, er faldet fra 2.024 til 1.541.

Der er en del borgere, der lægger på før der bliver besvaret. Samlet var der i 2020 20.685 og i 2021 23.165 mistede opkald. Der har været en stigning af borgere, der har ventet i mere end 15 minutter, inden de lægger på, fra 70 i 2020 til 170 i 2021.

At ventetiden og antal mistede opkald er steget skyldes bl.a., at opgaven med ombytning af fejludstedte pas og den påbegyndte migrering fra NemID til MitID har betydet længere samtaler for at hjælpe borgerne vedr. dette – se nedenfor.

Der henvises til bilag 1 og 2 for en samlet statistik for ekspeditioner og opkald.

Udviklingen i åbningstider, telefontider og krav om tidsbestilling

Som et led i den øgede digitalisering af den offentlige borgerbetjening, er der foretaget en reduktion af åbningstiden og telefontiden, således at borgerne i så høj grad som muligt henvises til at anvende selvbetjeningsløsninger, f.eks. via Borger.dk. En udvikling, der er pågået i alle landets kommuner.

I 2022 er det indført, at borgerne skal booke tid til alle ekspeditioner via kommunens hjemmeside eller ved at ringe til callcenteret. Dette blev besluttet i forbindelse med budget 2021-2024, med ikrafttræden fra 2022. Ligeledes et tiltag en stor del af landets kommuner har gennemført.

På baggrund af de forskellige effektiviseringer gennem de senere år er der opnået væsentlige budgetbesparelser som følge af reducering i antallet af medarbejderressourcer til callcenter og frontbetjening. I alt er der i årene 2016 til 2022 reduceret med 12½ årsværk.

Udskiftning af passystem i forbindelse med etablering af pas- og kørekorts afhentningsskab

Vi overgår til et nyt pasudstedelsessystem pr. 15.marts. Det sker i forbindelse med at der skal etableres et skab til afhentning af pas, en selvbetjeningsløsning som den vi kender fra pakkebokse. Løsningen er blevet nødvendigt da det ikke længere er lovligt at sende pas hjem til borgerne.

I forbindelse med overgangen til nyt system, vil der ikke kunne udstedes pas og kørekort onsdag den. 16. marts. Alle borgere, der havde bestilt tid til den 16. marts er blevet kontaktet og har fået en ny tid, ligesom der er udarbejdet en tekst, der lægges på kommunens hjemmeside og facebookside.

Ekstraordinære opgaver i 2021 og 2022

Borgercenteret har i 2021 og 2022 to ekstraordinære opgaver. I 2021 blev der iværksat ombytning af de af Rigspolitiet fejludstedte pas (godt 3.000 pas), hvilket har øget pasudstedelsesopgaven betydeligt.

Ultimo 2021 blev den nationale migrering af alle borgere fra NemID til MitID påbegyndt. I første halvdel af 2022 kommer migreringsopgaven til at betyde, at ca. 250 til 350 borgere ugentligt skal have foretaget migreringen i Borgercenteret. Det har betydet, at der er etableret to ekstra ekspeditionsskranker, og at åbningstiden for denne opgave nu udvides.

Midlertidig udvidelse af åbningstiden i frontbetjeningen

Borgercenter udvider fra primo marts midlertidigt åbningstiderne med 12 timer i frontbetjeningen, således at det er muligt at overholde den deadline, der er sat fra staten side omkring udstedelse af MitID. Det er især en del ældre borgere, som har brug for hjælp og hver sag tager min. ½ time, når vi taler om den nævnte gruppe borgere.

Den udvidede åbningstid slår kun igennem ift. booking af tider til hjælp til MitID og NemID. Der kan bookes til MitID i følgende tidsrum:

Mandag 9-15

Tirsdag 9-15

Onsdag 9-15

Torsdag 9-12 og 13-17

Fredag 9- 13.

For at bemande tiderne og håndtere ekstraopgaverne, er der ansat 2 fuldtidsmedarbejdere midlertidigt i 4 måneder, og det forventes at der besættes en ekstra fast stilling pr. 1. april.

Udgiften forsøges afholdt indenfor rammen, men da presset som nævnt er stort med flere ekstra opgaver, kan det vise sig anderledes senere på året.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Udgiften skal forsøges at afholdes inden for allerede eksisterende rammer, da det ellers vil påvirke kommunens serviceramme.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag drøfte Erhvervshus Hovedstadens indsats i Frederikssund Kommune på baggrund af årsrapporten fra 2020 og 2021. Formand for Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse, erhvervshusets direktør og en medarbejder fra Frederikssund Erhverv deltager under dagsordenspunktet fra kl. 09.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte Erhvervshus Hovedstadens indsats i Frederikssund Kommune.

Sagsfremstilling

I december 2021 fremsendte det tidligere Vækstudvalg et brev til formanden for Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse (bilag). I brevet anmodede Vækstudvalget om, at erhvervshuset tager initiativ til en drøftelse angående den lokale udfordring med, at det lokale erhvervsliv ikke i tilfredsstillende grad udnytter de muligheder, der udmøntes af Erhvervshus Hovedstaden. Det skyldes, at det nuværende erhvervsfremmesystem ikke vurderes i tilstrækkelig grad at dække det lokale erhvervslivs behov. Brevet tog udgangspunkt i Frederikssund Kommunes antal arbejdssteder på 2.392 opgjort i Kommunalt Erhvervsoverblik, forår 2021 for Region Hovedstaden samt Erhvervshus Hovedstadens afrapportering for 2020.

Job, erhverv og kultur modtog i januar 2022 et svar fra Formanden for Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse (bilag), som forespørger om en drøftelse med udvalget samt borgmesteren.

Frederikssund Kommune har jf. årsrapporten for 2021 haft følgende antal virksomheder gennem Erhvervshus Hovedstadens forløb:

 • 10 virksomheder i vækstevaluering (inkl. forløb inden for Trade Council)
 • 13 virksomheder i driftsevaluering (inkl. forløb i forbindelse med Early Warning)
 • 1 virksomhed i iværksætterevaluering (vejledninger med opstartsvirksomheder og personer, der endnu ikke har et cvr.nr.)
 • 14 virksomheder i programforløb (som f.eks. Detail Digital, SMV:Pro mv.)
 • 10 virksomheder i iværksætter-hotline (ikke alle henvendelser har været med adresseoplysninger, så kommuneopdelte tal er baseret på en procentvis fremskrivning)
 • 8 virksomheder til virksomhedsevents (workshops og events indenfor f.eks. digital markedsføring, økonomi, ledelse og salg)
 • 14 virksomheder til iværksætterintro (fysiske eller virtuelle).

Erhvervshus Hovedstaden har i deres årsrapport for 2021 taget flere indikatorer med sammenlignet med årsrapporten 2020. Dette for at illustrere, at de arbejder med mere end 1:1 vejledninger (vækst-, drift- og iværksætterevalueringer). En virksomhed kan have deltaget i et programforløb og fået 1:1 vejledning. Det vil sige, at der kan være gengangere af virksomheder i ovenstående tal. Erhvervshus Hovedstaden har haft 29 virksomheder igennem deres tilbud i 2021 jf. en drøftelse mellem forvaltningen og Frederikssund Erhverv. Hertil er der også virksomheder i Early Warning og kontakter gennem Iværksætter-hotlinen, som ikke er med i denne optælling.

Sammenlignet med året før har der i 2020 været følgende:

 • 3 virksomheder i vækstforløb (inkl. forløb inden for Trade Council).
 • 7 virksomheder i driftsforløb (inkl. Early Warning)
 • 11 virksomheder i iværksætterforløb (med og uden cvr.nr.)
 • 1 virksomhed i programforløb
 • 15 deltagere til iværksætterintro
 • 4 deltagere til events
 • 28 deltagere i Corona-relaterede hjælpepakker
 • 18 henvendelser til Corona hotline

Da der er gengangere af virksomheder på tværs af indikatorerne for årsrapporten 2021 og at årsrapporten for 2020 tæller på nogle indikatorer tæller deltagere frem for virksomheder kan de to årsrapporter ikke sammenlignes.

På mødet drøftes ligeledes, hvordan virksomhederne i Frederikssund Kommune kan få endnu større gavn af Erhvervshusets tilbud fremadrettet.

Inddragelse

Erhvervshus Hovedstaden har været inddraget i sagen for koordinering af møde mellem formand for Erhvervshus Hovedstaden, erhvervshusets direktør og udvalget. Frederikssund Erhverv er løbende blevet orienteret om forløbet.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, da sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser har.

Beslutning

Drøftet.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag beslutte, hvordan midler til den lokale turismeindsats for 2022 skal udmøntes. Puljen for 2022 er på 0,25 mio. kr. Derudover gives en status for, hvordan midlerne blev disponeret i 2021.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende forslag til aktiviteter for midlerne i den lokale turismeindsats på 0,25 mio. kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederikssund Kommune har siden 1. januar 2021 været en del af Destination Fjordlandet sammen med Lejre og Roskilde Kommuner. Destination Fjordlandet har til formål at:

 • Samle og udvikle turismeindustrien i Fjordlandet.
 • Stimulere til etablering og udvikling af turismevirksomhed i Fjordlandet, herunder skabelse af vækst og nye arbejdspladser inden for den lokale turismeindustri.
 • Facilitere, koordinere og katalysere samarbejde og samskabelse mellem turismeaktører i Fjordlandet.
 • Iværksætte udviklingsaktiviteter inden for innovation, events, videndeling og vidensopbygning på turist- og markedsføringsområdet gennem bl.a. tætte samarbejder med andre DMO’ere (Destination Management Organisation), Wonderful Copenhagen, VisitDenmark og andre relevante turismeaktører med henblik på samskabelse og udnyttelse af eksisterende know-how.
 • Opbygge en Fjordlandskultur blandt alle relevante turismeaktører i Fjordlandet.
 • På vegne af Fjordlandets turismeindustri søge størst mulig andel af statslige og EU-baserede tilskud samt andre relevante eksterne midler til brug for fremme af den lokale turisme.

I 2021 har Destination Fjordlandet hen over sommeren afviklet turismefremmende og markedsføringsmæssige tiltag med midler fra den lokale turismeindsats 2021. Tiltagene bestod af fire overordnede markedsføringsindsatser for 150.000 kr. samt fire lokale nedslag for 100.000 kr. jf. Vækstudvalgets møder d. 21. april og 29. april 2021.

De fire overordnede markedsføringsindsatser var:

 1. Ekstra turistinspirationssteder i Frederikssund Kommune.
 2. Ekstra distribution af Fjordlandets guidebog samt udarbejdelse af et lokalt indstik (postkort) til 6500 sommerhuse i Frederikssund Kommune
 3. En markant satsning på SoMe med henblik på at skabe øget synlighed om flere besøgssteder i Fjordlandet inkl. filmen ’Stolt af Frederikssund’.
 4. Busreklame på Fjordlandet Sightseeing (gratis sightseeing bus hele sommeren).

De fire lokale nedslag var:

 1. Selsø Slot - 2 siders indlæg i Jyllands-Posten plus facebookannoncering. Derudover blev der produceret nyt billedmateriale til markedsføring fremadrettet.
 2. Kajakuge i Kulhuse i uge 29 - 5 dage med kajakture fra Kulhuse Camping.
 3. Markedsføring af jazzfestivalen, SnakeCity Festival. Derudover blev der produceret nyt billedmateriale af professionel fotograf.
 4. Ekstra markedsføring for Vikingespillet.

Den lokale turismeindsats 2022

Frederikssund Kommune udbetaler årligt en basisbevilling til Destination Fjordlandet for udvikling af turismefremme og markedsføringsaktiviteter. Gennem medlemskommunernes basisbevilling varetager Destination Fjordlandet opgaver i relation til formål beskrevet ovenfor.

Basisbevilling udregnes ved 37,27 kr. per indbygger i hver medlemskommune for 2022. Det årlige budget per borger reguleres hvert år efter gældende prisfremskrivning. I 2022 har Frederikssund Kommune et befolkningstal på 45.842, hvilket giver en basisbevilling på 1,7 mio. kr.

Jf. Budget 2022 er den lokale turismeindsats på 0,25 mio. kr. Administrationen har været i dialog med Destination Fjordlandet om mulige indsatser, som midlerne fra den lokale turismeindsats kan bruges til:

a. Udvikling og distribution af tre podcast-episoder. Podcasts kan give turister inspiration før deres besøg i Frederikssund Kommune og guide dem under deres besøg. Estimeret tilskud fra kommunen 50.000 kr.

b. Der afvikles aktive naturoplevelser, hvor turister har mulighed for at opleve kystlinjen ude fra vandet i forbindelse med fysisk aktivitet. Estimeret tilskud fra kommunen 25.000 kr. Turen kræver køb af billet.

c. Lystfiskeroplevelser på vandet i samarbejde mellem Destination Fjordlandet og Fishing Zealand. Destination Fjordlandet, Fishing Zealand og administrationen har haft drøftelser om at afvikle naturoplevelser hen over sommeren, hvor turister kan opleve lystfiskeri ude på vandet. Estimeret tilskud fra kommunen på 45.000 kr.

d. Til lystfiskeroplevelserne på vandet kan der arrangeres samarbejde med lokale fødevareaktører, der kan afvikle tematiserede aktiviteter, hvor der vil være mulighed for smagsprøver på lokale fødevarer. Estimeret tilskud fra kommunen på 25.000 kr.

e. Med erfaringer fra 2021 afvikles ekstra distribution af Destination Fjordlandets guidebog til sommerhusene i Hornsherred. Guidebogen er suppleret med et postkort om Frederikssund, der fokuserer på oplevelser i Fjordlandet. Estimeret tilskud fra kommunen 25.000 kr.

f. Udvikling af lokale events. Estimeret tilskud fra kommunen på 25.000 kr.

g. Ekstra SoMe-annoncering inkl. profilering af ovenstående aktiviteter. Estimeret tilskud fra kommunen på 30.000 kr.

h. Grafisk arbejde for ovenstående aktiviteter. Estimeret tilskud fra kommunen på 10.000 kr.

i. Indtryk af annoncer i lokalaviser om ovenstående aktiviteter. Estimeret tilskud fra kommunen op 15.000 kr.

De ovenstående forslag til aktiviteter udgør i alt 0,25 mio. kr. Administrationen anbefaler, at udvalget godkender ovenstående forslag til aktiviteter for midlerne i den lokale turismeindsats.

Inddragelse

Destination Fjordlandet er blevet inddraget i sagen gennem drøftelser om mulige lokale turismeindsatser.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkningen, da aktiviteterne sker indenfor de 0,25 mio. kr. der er afsat til Turismeindsatsen i 2022.

Beslutning

Godkendt.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag orienteres om udkast til ny bekendtgørelse for oprettelse af lokale aktionsgrupper for programperioden 2023-2027. Bekendtgørelsen indebærer overordnet seks ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse, hvor den ene ændring omhandler udpegning af områder i landdistrikter, hvor Frederikssund Kommune nu er udpeget pga. en stor andel af kommunens befolkning, der bor i landdistrikter.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Sagen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Bolig- og Planstyrelsen har den 15. februarsendtudkast til ny bekendtgørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper for programperioden 2023-2027 i høring. Af bekendtgørelsen fremgår, at Frederikssund Kommune nu kan blive en LAG-kommune.

Frederikssund Kommune er udpeget på grundlag af følgende kriterier:

 • Kriterium, der skal være opfyldt:
  • Kommunen må ikke have en by på over 45.000 indbyggere eller være en del af Hovedstadsområdet1 Kriterier, hvoraf blot ét skal være opfyldt:
 • Kriterier, hvor blot ét skal være opfyldt:
  • 45 pct. af borgerne i kommunen bor i landdistrikter eller byer med færre end 3.000 indbyggere
  • Den typiske borger (medianborgeren) bor mere end 30 minutter (køretid i bil) fra nærmeste større byområde
  • Mere end 30 pct. af borgerne i en kommune bor i landdistrikter eller byer med færre end 3.000 indbyggere, og kommunen har oplevet mindre fremgang i antallet af beskæftigede på arbejdspladser i perioden 2015-2019 end landsgennemsnittet. (Mindre fremgang = 1,2 pct.).
  • Mere end 30 pct. af borgerne i en kommune bor i landdistrikter eller byer med færre end 3.000 indbyggere og disse småbyer/områder har oplevet tilbagegang i befolkningstal (2012-2021).

Bolig- og Planstyrelsen har anmodet om at modtage bemærkninger til udkastet til ny bekendtgørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper senest tirsdag den 15. marts 2022. Administrationen har i denne forbindelse indsendt et høringssvar (bilag), som redegør for at administrationen med interesse har læst udkastet og er positivt indstillet på at indgå i en lokal aktionsgruppe. Forvaltningen vil undersøge mulighederne og proces i samarbejde med kommuner og allerede eksisterende LAG-konstellationer i nærområdet.

Lokale aktionsgrupper (LAG)

Lokale aktionsgrupper (LAG) er lokalt forankrede foreninger, som giver borgere, virksomheder og foreninger mulighed for, at skabe udviklingen og innovation i lokalsamfundet ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

En aktionsgruppe tegnes i det daglige af sin bestyrelse, som står for udarbejdelsen af enudviklingsstrategi og indstilling af projekter. Bestyrelsens har desuden til opgave, at hjælpe projektholdere på vej med projekter, der skaber økonomisk udvikling og bedre levevilkår i det pågældende område.

Bestyrelsen skal bestå af hhv.:

 • En borgergruppe
 • Foreninger
 • Myndigheder (typisk en politisk repræsentant fra kommune/region)
 • Erhvervsliv

Kommunens rolle

Det er ikke kommunen, der kan styre, hvordan lokale aktionsgrupper organiseres, men kommunen kan have en faciliterende og understøttende rolle.

Lokale aktionsgrupper organiseres og driftes under LEADER-metoden, som i bund og grund går ud på, at det er lokale kræfter, der skal organisere sig for primært at understøtte erhvervs- turismeudvikling samt styrkelse af lokalsamfund.

Det er en forudsætning for at modtage midler, at LAG’en får udarbejdet en udviklingsplan, der skal godkendes af Bolig- og Planstyrelsen. Udgifter til oprettelse af en aktionsgruppe og udarbejdelse af udviklingsstrategi dækkes af en fast sum på 190.000 kr.

Når Udviklingsplanen er godkendt skal aktionsgrupperne organisere sig, så de kan sikre en koordinatoransættelse på mindst 30 timer/uge, enten ved ansættelse i aktionsgruppen eller ved ansættelse på konsulentbasis. Typisk går to eller flere kommuner sammen om at udvikle fælles aktionsgruppe. Der er LAG-kommuner både nord og syd for Frederikssund Kommune.

Hver kommune, der indgår i en lokal aktionsgruppe, modtager 0,27 mio. kr. til deres drift i den lokale aktionsgruppe.

Mange kommuner i eksisterende lokale aktionsgrupper understøtter driften af den lokale aktionsgruppe med en medfinansiering på 50.000 – 100.000 kr. grundet afslutning af projekter, der går ud over den lokale aktionsgruppes udgangsperiode (EU’s projektperiode).

Midler og projekter i LAG

Lokale aktionsgrupper får stillet midler til rådighed fra Bolig- og Planstyrelsen og EU. Med midlerne følger muligheden for, at borgere, virksomheder og foreninger i de udpegede områder kan engagere sig og få indflydelse på den lokale udvikling. Det er de lokale aktionsgrupper, der bestemmer, hvad pengene skal bruges til lokalt, og hvilke projekter der skal have tilskud.

Lokale aktionsgrupper kan f.eks. give tilskud til at starte eller udvikle en lille virksomhed, skabe aktiviteter for turister, udvikle kultur- og fritidstilbud eller lave små naturprojekter.

Tidsplan

Processen for organisering af en lokal aktionsgruppe kræver en tidsplan, hvorfra administrationen kan handle ud fra. Administrationen har været i dialog med Bolig- og Planstyrelsen som har fremsendt følgende dynamiske tidsplan med forbehold for ændringer:

 • Primo april: Bekendtgørelse træder i kraft. Informationsmøde varsles med 14 dage efter ikrafttrædelse.
 • Interessetilkendegivelse indsendes senest 12. maj til Plan- og Boligstyrelsen.
 • Godkendelse/afslag på ansøgning modtages senest 20. maj.
 • Afholdelse af generalforsamling afholdes senest 31. august. Generalforsamlingen varsles med 14 dage.
 • Dokumentation for foreningens oprettelse og ansøgning om 190.000 kr. skal være indsendt senest 9. september.
 • Udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi (LUS) skal ske senest 18. november.
 • Indstillingsudvalg godkender LUS tidligst i 2023
 • Ansøgningsrunder åbner i februar - marts 2023
 • Kurser i 2023

Den 15. marts 2022 indsendte administrationen høringssvar. Der er den 31. marts 2022 et orienteringsmøde om opstart af lokale aktionsgrupper i Jyderup, Holbæk Kommune og den 5. april 2022 i Frederiksværk, Halsnæs Kommune.

Inddragelse

Administrationen er i gang med at undersøge muligheder og proces med relevante parter. Forud for nedsættelse af en LAG skal der afholdes et åbent informationsmøde, hvor lokale foreninger, erhvervs- og turismeaktører mv. kan deltage. Administrationen har været i dialog med Bolig- og Planstyrelsen om tidsplanen. Derudover har Bolig- og Planstyrelsen inviteret til informationsmøder i marts og april 2022.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, da midlerne bliver stillet til rådighed fra Bolig- og Planstyrelsen. Midlerne går til driften, og dermed intet pres på servicerammen.

Beslutning

Taget efterretning.

Resume

Statusrapport for anden del af kulturundersøgelse i Slangerup 2021 fremlægges hermed for udvalget. Rapporten består af en række ideer til kulturtiltag i Slangerup, fremført af borgere på den digitale platform vi.skaber.frederikssund.dk.

Udvalget skal drøfte de indkomne forslag og vurdere, om det giver anledning til særlige tiltag. Udvalget skal også tage stilling til, om den digitale undersøgelse skal forlænges frem til sommerferien.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. De indkomne ideer drøftes og vurderes med henblik på eventuelle tiltag
 2. Den digitale undersøgelse forlænges frem til sommerferien

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2021-2024 har Byrådet besluttet, at styrke kulturelementet i Slangerup. ved at undersøge mulighederne herfor i samarbejde med lokale borgere, organisationer og kommunale institutioner.

I 2021 blev der afsat 258.000 kr. til i samarbejde med lokale borgere, organisationer og kommunale institutioner at undersøge behov og ønsker. I overslagsårene for budget 2022-25 er der i 2024 blevet afsat 1,04 mio. kr., som igen tilføres 4,17 mio. kr. i perioden 2026-2030.

Kulturundersøgelsen i Slangerup i 2021 har været opdelt to etaper. Den første etape omhandlede involvering af de lokale interessenter gennem interviews, dialog og aktivering. Den anden etape har haft fokus på en bredere borgerinddragelse via den digitale platform CitizenLab (vi.skaber.frederikssund.dk).

Den første etape blev varetaget af virksomheden Vida Lokal, der gennemførte en række enkeltstående interviews med udvalgte nøglepersoner fra Slangerup, samt efterfølgende faciliterede en fælles drøftelse blandt de interviewede. Den fælles drøftelse resulterede i, at de tilstedeværende påtog sig at stå som arrangører af et større kulturarrangement Slangerup Side by Side, der blev afholdt den 29. oktober 2021.

På baggrund af interviews, de fælles drøftelser og arrangement Slangerup Side by Side har Vida Lokal som en afslutning på første etape udarbejdet en rapport med fem anbefalinger, der kan være med til at understøtte kulturelementet i Slangerup. De fem anbefalinger, der uddybes i den vedlagte rapport, indeholder følgende elementer:

 1. Kulturelt netværk

Det anbefales der arbejdes med at understøttes etablering af et kulturelt netværk i Slangerup, og at et fremtidigt samarbejde mellem netværket og kommunen diskuteres.

 1. Kulturel infrastruktur

Øget fokus på at dyrke og understøtte arrangementer og initiativer. Afviklingen af arrangement "Slangerup side By side" har vist, at der er et stort engagement i byen, som med lidt ekstra fokus kan give byen rigtigt meget.

 1. Unge

Tage hånd om de unge og skabe bedre muligheder for, at de kan mødes i positive fællesskaber. Forslag om kortlægning over, hvilke aktører der kan beskrive de unges ønsker og behov. Undersøge muligheden for at etablere et Unge-netværk.

 1. Fysiske mødesteder

Kulturaktørerne efterspørger mødesteder og faciliteter. Både i form af lokaler, hvor foreninger kan mødes, men også til afholdelse af kulturelle arrangementer.

 1. Online platform

Der efterspørges en online platform, der kan samle og formidle alle kulturtiltag i Slangerup.

Rapporten fra Vida Lokal (som er vedlagt som bilag) er fremlagt til orientering for Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2021.

Den anden fase af undersøgelsen (digital borgerinddragelse) er gennemført ved brug af den digitale platform. Her er borgerne blevet opfordret til at komme med ideer og forslag under overskriften "Sammen skaber vi Slangerup" på sitet vi.skaber.Frederikssund.dk. Platformen har været åben for opslag i perioden 30. oktober 2021 til 17. januar 2022.

De ideer der er indkommet, kan kategoriseres under følgende overskrifter:

 1. Kulturhus

Der er flere af de fremførte ideer der handler om at etablere et kulturhus

 1. Skøjtebane/hal

To forslag peger på at etablere henholdsvis en udendørs sæson skøjtebane og en skøjtehal.

 1. udendørs lærings-, aktivitets- og legeplads

Der er flere forslag om udendørsstede, hvor naturen kan opleves og bruges. Og så er der forslag om en legeplads.

 1. Andet

Der forslås tilbagevendende markedsdage, eventplanlægger tilknyttet byen, flere midler til musikskolen, borger bookning af kreative skolelokaler og ønske om flere foredrag.

 1. Ideer uden for projektet

Enkelte ideforslag falder uden for projektet. Hvor det er muligt er ideerne videregivet til relevante modtagere.

Ideerne er uddybet i rapporten "Sammen skaber vi Slangerup" (bilag).

I forbindelse med lanceringen af den digitale platform, var der planlagt med en række opsøgende aktiviteter i form af fysiske møder med en introduktion af platformen til f.eks. skole- og dagtilbudsbestyrelserne i Slangerup. På grund af COVID19 situationen måtte disse møder desværre aflyses. Dette kan være medvirkende til, at platformen ikke helt har fået den ønskede udbredelse og at det derfor er begrænset, hvor mange brugere, der har gjort brug af mulighederne for at bidrage.

Administrationen anbefaler derfor, at den digitale undersøgelse via vi.skaber.frederikssund.dk. forlænges frem til sommerferien for, at give flere borgere mulighed for at bidrage.

Såfremt det besluttes at forlænge perioden, vil der fra administrationens side blive arbejdet med at udbrede kendskabet til portalen yderligere. Det vil åbne for muligheden af, at administrationen kan mødes fysisk med grupper af borgere i Slangerup som eksempelvis de aflyste møde. Endvidere kan der lægges trykte flyers på biblioteket og i Slangerup Fritids- og kulturcenter.

Fornyet statusrapport vil blive forelagt Job, erhverv og kultur på udvalgsmødet i august.

Inddragelse

Borgere og interessenter (som beskrevet i bilaget som nøglepersoner) fra Slangerup er blevet opfordret til deltagelse i projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Resume

Udvalget skal beslutte om der skal indgås en samarbejdsaftale med Kulturrådet i Frederikssund. Herudover skal udvalget drøfte og beslutte aftaleteksten i en eventuelt samarbejdsaftale.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Udvalget godkender udkast til samarbejdsaftalen med nævnte ændringsforslag stillet af KUF

Sagsfremstilling

I de seneste byrådsperioder har der været indgået en samarbejdsaftale med paraplyorganisationerne Frederikssund Idrætsråd, Børne - og Ungdomsorganisationernes Samråd (spejderne), Aftenskolernes Samråd og Kulturrådet i Frederikssund.

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er paraplyorganisation for de alment kulturelle foreninger, grupper og institutioner i Frederikssund Kommune. Formålet er bl.a. at søge at fremme, støtte og koordinere kulturelle aktiviteter i kommunen. KUF fungerer også som dialogpartner for de kulturelle foreninger og grupper over for kommunen, blandt andet gennem en samarbejdsaftale der sikre høringsret ved stillingtagen omkring forhold der har betydning for den almene kultur i kommunen. Se også KUF's hjemmeside: Kultur i Frederikssund

Med den nye organisering af udvalgsopgaver vil en eventuel samarbejdsaftale skulle indgås mellem udvalget for Job, erhverv og Kultur og Kulturrådet i Frederikssund Kommune (KUF).

Administrationen har med afsæt i samarbejdsaftalen gældende for 2018 - 2021 udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale for perioden 2022 - 2025. Vedlagt som bilag.

Udkast til samarbejdsaftale har været sendt i høring hos Kulturrådet i Frederikssund. KUF har følgende bemærkninger:

 1. Der mangler et t i sidste ord i første afsnit.
 2. Formuleringen "særlig" er vel næppe nødvendigt i samme sætning. Den kunne med fordel blot slutte med: ......om aktiviteter og initiativer, der har betydning for kulturområdet.

Inddragelse

Udkast til samarbejdsaftale har været sendt i høring hos Kulturrådet i Frederikssund.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

Resume

Byrådsmedlem Jørgen Bech (V) har pr. mail af 1. februar 2022 anmodet om at få følgende punkt på dagsorden for Job, erhverv og kulturs møde den 1. marts 2022.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 1. marts 2022, pkt. 35:

Udsat.

Sagsfremstilling

"Kære Michael, Julie, Kristian og Mie

Hermed anmoder jeg om en sag, hvor udvalget drøfter beslutning om yderligere høringspartnere ift. udvalgets fremtidige beslutninger vedr. kulturpuljen og som følger:

Anmodningen tager udgangspunkt i udvalgets hovedopgave, som jf. styrelsesvedtægten er varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af kultur, turisme, erhverv samt arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. Her er det væsentligt at samarbejdet ud til kommunens interessenter sker både tværgående og inddragende for såvel erhvervsområdet og kulturområdet.

Af mulige øvrige høringspartnere kan nævnes: Slangerup City- og Erhvervsforening, FNI, Jægerspris Netværk, Skibby Aktive, Destination Fjordlandet samt Frederikssund Erhvervsforening. Man kunne også overveje at høre Ungdomsrådet via Udvalget for Unge, Fritid og Idræt.

Målet med kulturpuljen er at fremme åbne kulturelle arrangementer og aktiviteter i hele Frederikssund Kommune. Derfor kan det skabe bredere inspiration flere steder i kommunen såfremt udvalget inddrager flere høringspartnere for derved at danne det bredest mulige grundlag for udvalgets beslutninger om brugen af kulturpuljen.

Mvh

Jørgen"

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes en sag til et kommende møde med fokus på samarbejdet og integrationen ml. job, erhverv og kultur.

Resume

Nordsjællands Politi har foreslået Frederikssund Kommune at styrke SSP samarbejdet for borgere mellem 18-29 år i målgruppen samt etablere et koordinationsnetværk i samarbejde med Nordsjællands Politi, der har til hensigt at komme den utryghedsskabende kriminalitet til livs med en forstærket individorienteret indsats, også med henblik på borgere der er yngre end 18 år og ældre end 29 år. Administrationen har drøftet forslaget og indstiller på den baggrund at Frederikssund Kommune indgår i et forstærket samarbejde med politiet, foreløbigt i en periode på 2 år med opstart 1. marts.

Sagen er sendt til beslutning i Unge, fritid og idræt og til orientering i Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering for Job, erhverv og kultur.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 1. marts 2022, pkt. 38:

Udsat.

Sagsfremstilling

Med den politiske "Aftale om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har konsekvenser (2018)" og Regeringens udspil ”Et tryggere Danmark (2021)” indføres en fælles tilgang til i hele Danmark utryghedsskabende kriminalitet, bedre og hurtigere sanktionsmuligheder og bedre koordineret samarbejde, som kan udløse hjælp og støtte til at komme ud af kriminalitet.

Lovgrundlaget for SSP-samarbejdet kan findes i retsplejelovens § 115. I forlængelse heraf findes § 115a, der lyder således: ”§ 115 a. Politiet kan videregive fortrolige oplysninger vedrørende personer, der er fyldt 18 år, til forældre eller andre, herunder familiemedlemmer, der har lignende tætte relationer til den pågældende person, hvis videregivelsen må anses for nødvendig som led i en kriminalitetsforebyggende indsats over for personen.”

Politiet skønner, at der i Frederikssund Kommune aktuelt er mellem 10-20 borgere mellem 18-29 år i risiko for at havne i kriminalitet. Herudover er der mellem 10-15 borgere, der har tilknytning til rocker-og bandemiljøerne og/eller er registreret rocker-og bandemedlemmer. Kriminelle handlinger i disse miljøer er ofte utryghedsskabende for andre borgere, de involverede lever et liv ind og ud af fængsler og har brug for hjælp og støtte til at kunne mestre et voksenliv. Nogle af disse borgere modtager offentlige ydelser.

Rekrutteringen til rocker-og bandemiljøerne foregår ofte lokalt og/eller i familier og kan være tiltrækkende for børn og unge i den yngre alder at blive en del af pga. penge og lokal status.

På grund af et øget lokalt behov har Nordsjællands Politi, til Lokalrådsmødet i september 2021, foreslået Frederikssund Kommune en styrket SSP+ indsats for borgere i risiko for kriminalitet i aldersgruppen 18-29 år, samt et koordinationsnetværk, der har til hensigt at komme den utryghedsskabende kriminalitet til livs med en forstærket individorienteret indsats, også med henblik på borgere der er yngre end 18 år og ældre end 29 år.

Administrationen indstiller, at en styrket SSP+ indsats og etableringen af et koordinationsnetværk afprøves i en periode på 2 år med opstart 1. marts. Der udarbejdes i et samarbejde mellem politiet og kommunen en midtvejsevaluering efter 1 år som forelægges relevante politiske udvalg.

Organisering

SSP+ samarbejde

I forvejen er der et etableret samarbejde kaldet Ungegruppen koordineret af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse mellem Ungdomsuddannelserne på Campus, FGU, CampusU10, Ungekontakten, UU, Birkekollegiet, Gadeteam, Novaví (Frederikssund Kommunes udbyder af misbrugsbehandling), Center for Familie og Rådgivning og Nordsjællands Politi.

Ungegruppens arbejde består i at iværksætte generelle kriminalitetsforebyggende indsats samt koordinere viden og indsatser for unge i risiko for at havne i kriminalitet. Der afholdes pt. 6 møder årligt af 1,5 timers varighed. Desuden bruges pt. 6-10 timer årligt pr. medarbejder til faglig udvikling i form af deltagelse i temaarrangementer m.m.

Et styrket SSP+ samarbejde betyder, at Ungegruppens målgruppe udvides således at SSP-indsatsen og samarbejdet i Ungegruppen kan fortsætte, indtil de unge fylder 29 år og/eller forlader en ungdomsuddannelse.

Koordinationsnetværket

Det forslås, at der etableres et samarbejde kaldet Koordinationsnetværk bestående af relevante afdelinger og myndigheder; Nordsjællands Politi, Center for Job og Rådgivning samt ad hoc deltagelse fra Center for Familie og Rådgivning, når det anses som nødvendigt for sagen.

Samarbejdet koordineres af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse, som også deltager i koordinationsnetværket.

Koordinationsnetværkets arbejde består i at koordinere viden og iværksætte individorienterede indsatser for unge og voksne, både yngre end 18 år og ældre end 29 år, der har tilknytning til rocker-og bandemiljøerne og/eller er registeret rocker-og bandemedlemmer.

Der forventes afholdt 1 møde om måneden af 1 times varighed.

Inddragelse

Indsatserne beror på et tværfagligt samarbejde mellem Nordsjællands Politi, Center for Børn og Skole, Center for Familie og Rådgivning, Center for Job og Rådgivning, Ungdomsuddannelserne på Campus og Novaví, som varetager misbrugsbehandlingen i Frederikssund Kommune, med inddragelse af de borgere, det drejer sig om.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

I nærværende sag redegøres for det endelige regnskab for 2021 på Job, erhverv og kultur forstået på den måde, at der redegøres for regnskabsresultatet på de bevillingsområder, der er på udvalget.

Samlet set på udvalget udviser driftsregnskabet et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften, mens der på anlæg ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., der fordeler sig på bevillingsområder på følgende måde:

 • Administrationen mv. Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, der bl.a. dækker over mindreforbrug som følge af vakante stillinger og merforbrug til eksterne konsulenter.
 • Beskæftigelsesindsats. Mindreforbrug på 7,0 mio. kr. fordelt med:
  • Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på serviceudgifter, der primært kan henføres til mindreudgifter som følge af vakante stillinger.
  • Mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på overførselsudgifter, der bl.a. dækker over merforbrug på sygedagpenge og mindreforbrug på forsikrede ledige.
 • Erhverv og turisme. Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, der primært skyldes, at overnatningskapacitetsanalyse ikke blev udført i 2021.
 • Kultur og fritid. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, der primært skyldes mindreforbrug på kulturpuljen.
 • Social service. Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fordelt med:
  • Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på serviceudgifter, der primært kan henføres til mindreudgifter vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge.
  • Mindreforbrug på 0,05 mio. kr. på overførselsudgifter, der kan henføres til lavere udgifter til flygtninge.

I vedlagte bilag 1. Regnskab 2021 drift - Job, erhverv og kultur udspecificeres ovenstående nærmere.

Anlæg

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,09 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,02 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Foreningscenteret Pedersholm.
 • 0,07 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Renovering af Willumsens Museum.
 • 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Maritimt Center.
 • 0,01 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kulturtiltag i Slangerup.
 • 0,09 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Kultur- og Havnebad.

For nærmere gennemgang af regnskabet på anlæg henvises til vedlagte bilag 2 "Regnskab 2021 anlæg (JEK)".

I bilag 3. Oversigtsnotat - regnskabs 2021 gives et fuldstændigt overblik over regnskab 2021 på den politiske struktur, der var gældende frem til udgangen af 2021.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

I nærværende sag redegøres for overførsler fra regnskab 2021 til Job, erhverv og kultur på de bevillingsområder, der er på udvalget.

Samlet set udviser regnskabet et mindreforbrug på 8,20 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften, hvoraf 0,27 mio. kr. søges overført til 2022, mens det resterende mindreforbrug på 7,93 mio. kr. lægges i kassen.

Samlet set udviser anlægsprojekterne under et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,09 mio. kr., der overføres fordelt med overført merforbrug på 0,14 mio. kr. til 2022 og overført mindreforbrug på 0,23 mio. kr. til 2023.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, til Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende tillægsbevilling på 0,27 mio. kr. i form af overført mindreforbrug til 2022 på drift.
 2. Godkende tillægsbevilling på -0,14 mio. kr. i form af overført merforbrug til 2022 på bruttoanlægsudgifter samtidig med, at der overføres et mindreforbrug på 0,23 mio. kr. til 2023 på bruttoanlægsudgifter.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set viser driften under Job, erhverv og kultur et mindreforbrug på 8,20 mio. kr., der fordeler sig på bevillingsområder på følgende måde:

 • Administration mv. Mindreforbrug på 0,48 mio. kr.
 • Beskæftigelsesindsats. Mindreforbrug på 7,07 mio. kr.
 • Erhverv og turisme. Mindreforbrug på 0,06 mio. kr.
 • Kultur og fritid. Mindreforbrug på 0,25 mio. kr.
 • Social service. Mindreforbrug på 0,35 mio. kr.

Heraf overføres i alt 0,27 mio. kr. til 2022 alene på bevillingsområdet kultur og fritid, mens resten af mindreforbruget på 7,93 mio. kr. lægges i kassen,

Overførslen på kultur og fritid består konkret af følgende:

 • Mindreforbrug på kulturpuljen på 0,13 mio. kr.
 • Mindreforbrug på Kulhuse Kultur og Medborgerhus på 0,05 mio. kr.
 • Mindreforbrug på Kulturhuset Rejsestalden på 0,03 mio. kr.
 • Mindreforbrug på Willumsens Museum på 0,02 mio. kr.
 • Mindreforbrug på krydsfeltsprojektet ved Musikskolen på 0,02 mio. kr.
 • Mindreforbrug på Slangerup Biograf på 0,02 mio. kr.
 • Mindreforbrug på Den Gamle Smedje på 0,01 mio. kr.
 • Mindreforbrug på Frederikssund Friluftsscene på 0,004 mio. kr.
 • Mindreforbrug på Lokalhistorisk arkiv på 0,004 mio. kr.

For en nærmere specifikation af ovenstående henvises til bilag 1. Overførsler drift - Job, erhverv og kultur.

Anlæg

Samlet set udviser anlægsprojekterne under Job, erhverv og kultur et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,09 mio. kr.

Der overføres samlet set -0,14 mio. kr. til 2022 og 0,23 mio. kr. til 2023. på bruttoanlægsudgifter.

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

 • 0,02 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Foreningscenteret Pedersholm. Mindreforbruget overføres til 2022.
 • 0,07 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Renovering af Willumsens Museum. Merforbruget overføres til 2022.
 • 0,20 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Maritimt Center. Mindreforbruget overføres til 2023.
 • 0,01 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kulturtiltag i Slangerup. Mindreforbruget overføres til 2022.
 • 0,09 mio. kr. (merforbrug) vedrørede Kultur- og Havnebad. Mindreforbruget overføres til 2022.

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag 2 "Overførsler 2021 anlæg (JEK)".

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2022 på drift.

Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling vedrørende bruttoanlægsudgifterne på -0,14 mio. kr. i 2022 og 0,23 mio. kr. i 2023.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

 • Destination Fjordlandets Årsrapport for 2021: Job, erhverv og kultur orienteres om Destination Fjordlandets årsrapport for 2021. Destination Fjordlandet havde i 2021 sit første år som destinationsselskab. Årsrapporten er gældende for hele destinationen og er opdelt i følgende emner: Generelt, Sociale Medier, Nyhedsbreve, Hjemmeside, Pressearbejde, National Markedsføring, International Markedsføring, Tour de France i Fjordlandet 2022 samt Destinations- og Forretningsudvikling. Årsrapporten er vedlagt i bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.