Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 01. marts 2022

Willumsens museum kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag tage stilling til Frederikssund Erhvervs afrapportering for 2021. Frederikssund Erhvervs bestyrelse og direktør deltager under dagsordenspunktet, hvor der vil være en dialog om afrapporteringen for 2021 og en drøftelse af hvordan afrapportering for 2022 skal ske.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende Frederikssund Erhvervs afrapportering for 2021.
 2. Drøfte opfølgningsform for indsatser i 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af en drøftelse mellem det tidligere Vækstudvalg og Frederikssund Erhvervs bestyrelse blev der udarbejdet en mødestruktur og proces for samarbejdet mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv for 2021 til 2026. Mødestrukturen imødekommer et fælles ønske om hyppigere dialog mellem parterne for at fremme samarbejdet, vidensdeling og ajourføring af bl.a. kontraktuelle indsatser. Se vedlagte bilag.

Frederikssund Erhvervs bestyrelse har gennem 2021 besøgt det tidligere Vækstudvalg med henblik på drøftelser om erhvervsudvikling og -rammevilkår, herunder afrapportering og status på samarbejdet samt ønsker til fremtidige samarbejder.

Afrapportering for 2021

Frederikssund Erhverv har ved samarbejdsaftalen for erhvervsfremme 2021 inkl. tillæg (bilag) været forpligtiget til at varetage opgaver inden for erhvervsmæssig interessevaretagelse samt erhvervsservice og -udvikling. Dertil varetog Frederikssund Erhverv i 2021 opgaver inden for infrastruktur, investeringsfremme, digitalisering, iværksætteri, kvalificeret arbejdskraft, uddannelse og videnbroer samt grøn omstilling.

For afrapporteringsform henvises til notat for indsatser og opfølgning for resultatkontrakt 2021 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv (bilag), som blev godkendt til Vækstudvalgets møde den 4. februar 2021.

Afrapportering 2021 omhandler Frederikssund Erhvervs arbejde fordelt op fire hovedindsatser:

 • Infrastruktur og Interessevaretagelse
 • Erhvervsservice og Investeringsfremme
 • Kvalificeret arbejdskraft samt Uddannelse og videnbroer
 • Digitalisering og Grøn Omstilling

Til mødet vil Frederikssund Erhverv give en tilbagemelding på indsatser for 2021. Afrapportering er vedlagt i bilag.

Corona-situationen har betydet at Frederikssund Erhverv på nogle områder har måtte justere indsatserne i forhold til erhvervslivet.

Administrationen anbefaler, at Job, erhverv og kultur drøfter opfølgningsform for samarbejdsaftale 2022 med Frederikssund Erhvervs bestyrelse.

Jf. samarbejdsaftalen 2022 skal der afgives status i 2. og 4. kvartal for 2022, hvorefter afrapporteringen for samarbejdsaftalen forelægges det relevante fagudvalg i årets 1. kvartal i 2023 jf. mødestruktur (bilag) godkendt af Vækstudvalget den 04. februar 2021. Afrapporteringen for 2022 skal indeholde en status og evaluering af opgaverne, herunder en evaluering af den fremadrettede relevans.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv og Frederikssund Erhvervs bestyrelse er inddraget i sagen. Bestyrelsen og direktøren for Frederikssund Erhverv deltager under dagsordenspunktet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udsat, idet udvalget afventer årsregnskabet. Afrapporteringen behandles på næstkommende udvalgsmøde, hvor Frederikssund Erhvervs bestyrelse deltager, forventeligt på juni-mødet.  

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag tage stilling til om ’Det Brede Tilsyn’ skal fortsætte i 2022. Det Brede Tilsyn er et samarbejde mellem Center for By og Landskab og Jobcenteret, der har til formål at samkøre virksomhedsbesøg, hvor det er hensigtsmæssigt for den enkelte virksomhed.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Beslutte om ’Det Brede Tilsyn’ skal fortsætte i 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det tidligere Vækstudvalg har i forbindelse med behandling af resultatet af Dansk Industris erhvervstilfredshedsundersøgelse på møde d. 29. november 2016 peget på, at man ønskede tilsynsformen ’Det Brede Tilsyn’ implementeret i administrationens arbejdsgange.

’Det Brede Tilsyn’ dækkede over en udvidelse af den faglige bredde på de ordinære miljøtilsyn hos virksomheder. Miljømedarbejdere blev klædt på til at spørge ind til virksomhedens behov ud over miljøforhold.

’Det Brede Tilsyn’ gav mulighed for, at f.eks. en virksomhedskonsulent, erhvervskonsulent eller teknisk sagsbehandler kunne deltage på tilsynet, hvis virksomheden måtte ønske det.

Forud for tilsyn har der foregået en koordinerende indsats mellem Byg & Miljø, Jobcenteret og Plan & Erhverv, hvor vidensdeling har været i højsædet for at imødekomme servicering af virksomheden udover selve miljøtilsynet.

Evaluering af Det Brede Tilsyn

Det Brede Tilsyn startede i praksis i 2017 og har siden været et samarbejde mellem Byg & Miljø, Jobcenteret samt erhvervskonsulenten.

I 2017 var der udvalgt 10 virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen til tilsyn af kommunens miljømedarbejder. Jobcenteret deltog på nogle af tilsynene, hvor der kun var positive tilbagemeldinger fra virksomhederne. Erhvervskonsulenten var tovholder. Frederikssund Erhverv kom med bemærkninger og anbefalinger til virksomhedsbesøgene.

I 2018 var Jobcenteret med på tilsynsbesøg hos 5 virksomheder. Tilsynene har været konstruktive. Tovholderrollen overgik til Byg & Miljø.

I 2019 meldte Jobcenteret ind på 11 virksomheder, hvor tilbagemeldinger fra virksomhederne var af blandet karakter.

I 2020 meldte Jobcenteret ind på 9 virksomheder, men grundet Corona-situationen blev ganske få tilsyn gennemført med Jobcentret. De som blev gennemført var der positive og konstruktive tilbagemeldinger på.

I 2021 har der ikke været tilsynsbesøg med Jobcenteret grundet Corona-situationen. Virksomheder har under koordineringen taget imod Jobcenteret og inviteret ind til en gensidig orientering.

Det Brede Tilsyn 2022

Som beskrevet ovenfor har ’Det Brede Tilsyn’ siden 2017 haft forskellige rammer og vilkår, hvor tilbagemeldingerne fra virksomhederne har været blandet. Formålet med ’Det Brede Tilsyn’ er, udover den interne gensidige vidensdeling og orientering, at servicere virksomhederne i forhold til deres behov om arbejdskraft. I forhold til etablering af praktik- og lærepladser under Jobcenteret, har ’Det Brede Tilsyn’ ikke givet tydelige resultater. Det har primært fungeret som en service og relations-skabende proces over for virksomhederne.

Det er administrationens anbefaling at fortsætte med ’Det Brede Tilsyn’ i 2022 med en indsats rettet mod at sikre kvalificeret arbejdskraft og rådgivning i forhold til virksomhedernes behov. En god virksomhedsdialog kan evt. afspejles i kommunens erhvervsklima, som Dansk Industri årligt måler. Det Brede Tilsyn vil i 2022 blive tilrettelagt i et samarbejde mellem Byg & Miljø, Jobcenteret og Plan & Erhverv.

Byg & Miljø fremsender i 1. kvartal en liste over planlagte miljøtilsyn til Jobcenterets virksomhedsservice og Plan & Erhverv, hvorefter begge afdelinger kan byde ind på at deltage i de enkelte tilsyn. På baggrund af tidligere års erfaringer er det administrationens vurdering, at der vil blive koordineret omkring 10 tilsyn. Tilsynene har til formål at få skabt en relation mellem virksomheden og kommunens Jobcenter og erhvervsservice samt at formidle de muligheder virksomheden har gennem kommunen i forhold til rekruttering, praktikpladser mv.

Inddragelse

I 2017 gav Frederikssund Erhverv bemærkninger og anbefalinger til tilsynsbesøgene. Det kan overvejes om Frederikssund Erhverv skal inddrages i det koordinerende proces for Det Brede Tilsyn i 2022.

Virksomheder for tilsynsbesøg inddrages i forbindelse med accept af Jobcenterets og erhvervskonsulentens deltagelse.

Økonomi

 Center for økonomi har ingen yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udvalget besluttede, at det brede tilsyn skal fortsætte. Udvalget opfordrer til, at der anvendes et andet navn end tilsyn.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag drøfte planlægning af Frederikssund Kommunes Erhvervskonference 2022 på baggrund af den nuværende Corona-situation. Erhvervskonferencen blev sidst afholdt i 2018, hvor konferencen i 2019 blev aflyst grundet manglende tilmeldinger. I 2020 og 2021 blev konferencen ligeledes aflyst grundet pandemien og en anbefaling fra Frederikssund Erhvervs bestyrelse.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte om planlægning af Erhvervskonferencen 2022 kan igangsættes.
 2. Drøfte form, indhold og overordnet tema for Erhvervskonferencen 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederikssund Kommune afholder årligt en erhvervskonference. Konferencen planlægges og afvikles i tæt samarbejde med Frederikssund Erhverv samt øvrige relevante aktører. Erhvervskonferencen 2019 blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger. I 2019 var konferencen planlagt til at være brugerfinansieret. I 2020 var konferencen finansieret af Frederikssund Kommune men blev aflyst grundet Corona-pandemien. I 2021 blev den ligeledes aflyst efter en anbefaling fra Frederikssund Erhvervs bestyrelse.

Ved det tidligere Vækstudvalgs møde den 6. februar 2020 blev det besluttet at se på muligheden for at afvikle konferencen hos en lokal virksomhed. Det er tidligere besluttet, at Erhvervs- og Vækstpolitikkens indhold skulle være en del af konferencen. Det tidligere udvalg ønskede, at programmet gav mulighed for mere dialog med og mellem virksomhederne.

Den 7. maj 2020 besluttede Vækstudvalget at konferencen skulle planlægges på baggrund af et budgetoverslag på 110.000 kr. Budgettet indebar, at konferencen blev modereret af en lokal samarbejdspartner, der kunne påtage sig rollen uden honorering. Fordelen ved budgetoverslaget på 110.000 kr. var, at der kunne skabes bedre tid til netværk og oplæg med lokale erhvervsdrivende grundet færre betalte oplægsholdere. Dette kunne understøtte en mere lokal forankring og engagement hos de erhvervsdrivende. Ulempen ved dette scenarie var, at værdifuld viden om nye tendenser, metoder og værktøjer fra flere eksterne oplægsholdere ikke blev en del af programmet.

Som opfølgning på Vækstudvalgets beslutning om at arbejde videre med Erhvervskonferencen ud fra scenarie 1 (110.000 kr.) fortsatte forvaltningen dette arbejde. Med udgangspunkt i Vækstudvalgets ønsker om at afholde konferencen hos en lokal virksomhed blev der igangsat et samarbejde mellem Frederikssund Erhverv og Co-Ro A/S om at afholde konference på sidstnævntes matrikel i deres nye innovationscenter. Et program blev udarbejdet, indeholdende udvalgets ønskede temaer og dialog med og mellem virksomheder samt præsentation af Erhvervs- og Vækstpolitikken i en relevant erhvervsmæssig ramme. Program og indhold blev udarbejdet i et samarbejde med Co-Ro A/S og Frederikssund Erhverv, der har tæt kontakt til erhvervslivet.

Den 10. september 2020 godkendte Vækstudvalget indstillingen om at aflyse/udsætte konferencen på baggrund af Corona-situationen.

I bilag findes det gamle program fra 2020.

Erhvervskonferencen 2022

Med de lempede restriktioner for forebyggelse af Corona-smitte i Danmark, er det administrationens vurdering, at Job, erhverv og kultur bør drøfte den fremadrettede planlægning af Erhvervskonferencen 2022.

I Budget 2022 er der afsat 111.000 kr. til Erhvervskonferencen. Udvalget skal drøfte, hvilket tema der skal danne retning for Erhvervskonferencen i 2022.

Formen, herunder rammerne for konferencen, var i 2020, at konferencen skulle afholdes hos en lokal virksomhed, hvor Frederikssund Erhverv var moderator. Der var til konferencen planlagt forplejning i form af kolde drikke ved ankomst, kaffe og kage til netværk samt sandwich og bobler til afslutning.

Indholdet omhandlede borgmesterens velkomst, Frederikssund Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik, arbejdsmarkedet og beskæftigelse, case-oplæg fra en lokal virksomhed samt et oplæg om forandringer under COVID-19. Dertil netværk og dialog mellem virksomheder og politikere.

Det overordnede tema i 2020 var ’Genstart efter COVID-19’.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv, lokale virksomheder og eksterne oplægsholdere og et foredragsbureau har været inddraget i planlægningen af Erhvervskonferencen 2020.

I forhold til evt. kommende planlægning forventes ovenstående parter igen at blive inddraget.

Økonomi

 Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger. Der er i budgettet for 2022 lagt 111.000 kr. ind til Erhvervskonferencen.

Beslutning

Drøftet. Frederikssund Erhverv inddrages i det videre arbejde.

Resume

Det årlige kulturtilskud til Jægerspris Amatørscene (JAS) er baseret på en samarbejdsaftale, som beskriver de aktiviteter, der forventes gennemført i løbet af året. Under nedlukningen har JAS mistet en del medlemmer. JAS oplyser derfor at det på nuværende tidspunkt er svært, at vurdere om alle de i samarbejdsaftalen nedskrevne aktiviteter kan gennemføres i 2022. Udvalget skal tage stilling til, om JAS kan modtage det fulde afsatte beløb i tilskud i 2022.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. JAS modtager det fulde tilskud for 2022

Sagsfremstilling

Jægerspris Amatørscene modtager hvert år et fastsat (taksreguleret) kulturtilskud. Tilskuddet tildeles efter en samarbejdsaftale, som underskrives for et år ad gangen. Samarbejdsaftalen beskriver de aktiviteter som forventes gennemført i årets løb. Som en del af aftale afstår JAS fra at kunne søge økonomisk tilskud efter folkeoplysningsloven. Se bilag med kopi af samarbejdsaftalen for 2021.

Jægerspris Amatørscene har endnu ikke underskrevet samarbejdsaftalen for 2022 idet de på nuværende tidspunkt ikke ved, om de kan gennemføre alle beskrevne aktiviteter. Under nedlukningen har JAS mistet en del medlemmer. Det er derfor svært for foreningen at vurdere om det er muligt, at tiltrække gamle såvel som nye medlemmer i 2022. Pt. er det kun muligt at sammensætte to hold for de yngste grupper og ikke tre som beskrevet i aftalen for 2021. Jægerspris Amatørscene forudser at det kan have store konsekvenser for deres fremtid, hvis de i 2022 ikke få det fulde tilskud. Flere af deres driftsudgifter er stigende. Se bilag med brev fra Jægerspris Amatørscene.

Det afsatte beløb på budgettet for tilskud til Jægerspris Amatørscene i 2022 er 166.510 kr. (eksklusiv moms). Foreningen har pt. fået udbetalt halvdelen af beløbet. Den resterende del af tilskuddet afventer udvalgets beslutning om tilskud og endelig udarbejdelse af samarbejdsaftalen for 2022.

Administrationen anbefaler at Jægerspris Amatørscene modtager det fulde tilskud i 2022 således, at der kan opnås balance i budgettet og dermed planlægges aktiviteter for hele året. Ved indgåelse af samarbejdsaftale for 2023 vurderes det, om der skal ændres i tilskuddets størrelse.

Ønsker udvalget at JAS skal reduceres i tilskud for 2022 kan udvalget besluttet, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale for hele 2022 med en reduktion i tilskud svarende til nedgang i antal medlemmer og forventet aktivitetsniveau. Alternativt kan udvalget vælge at udsætte beslutningen til udvalgsmødet i juni måned, hvor 2. halvdel af tilskud skal udbetales til Jægerspris Amatørscene. Dette skrives i så fald ind i samarbejdsaftalen.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med Jægerspris Amatørscene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet budget til eventuelt nedsat tilskud forbliver på bevillingsniveauet Kultur og Fritid.

Beslutning

Godkendt. Udvalget efterspørger en handleplan.

Resume

Bestyrelsen i Rejsestalden har udarbejdet et forslag til revideret vedtægter for kulturhuset. Vedtægterne sendes til behandling i udvalget for Job, erhverv og kultur med henblik på indstilling til Byrådet om godkendelse af ændringerne i vedtægterne.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

 1. De reviderede vedtægter godkendes

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Kulturhuset Rejsestalden er underskrevet i december 2009. Rejsestaldens bestyrelse har på deres møde den 15. september 2021 godkendt et udkast til revidering af vedtægterne (vedlagt som bilag). I følge vedtægterne fra 2009 skal ændringer af vedtægterne godkendes af byrådet. Udkastets sendes derfor til behandling i Job, erhverv og kultur med henblik på indstilling til Byrådet om godkendelse af ændringerne i vedtægterne.

På baggrund af udkast til reviderede vedtægter godkendt af Rejsestaldens bestyrelse, har administrationen udarbejdet et revideret oplæg til vedtægter. Foruden de af bestyrelsen foreslået ændringer, har administrationen tilføjet følgende ændringer:

 • Under afsnit 2. om bestyrelses sammensætning står der, "et medlem fra erhvervsområdet udpeget af FETC". Frederikssund Erhverv og Turistcenteret (FETC) er blevet skilt af, så følgende ændring foreslås: "Et medlem fra erhvervsområdet udpeges af Frederikssund Erhverv (FE)
 • I vedtægterne står der, at "vedtægterne skal godkendes i Byrådet". Dette foreslås ændret til: Vedtægterne skal godkendes i Job, erhverv og kultur.

Inddragelse

Rejsestaldens bestyrelse og ledelse har været inddraget i revidering af vedtægterne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udsat. Udvalget ønsker, at vedtægterne kvalificeres yderligere.

Resume

Kulturhuset Rejsestalden har udarbejdet et forslag til udlånsregler for kulturhuset. Udlånsreglerne sendes til godkendelse i Job, erhverv og kultur.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Udkast til udlånsregler godkendes.

Sagsfremstilling

Kulturhuset Rejsestaldens bestyrelse har i samarbejde med Rejestaldens personale udarbejdet et udkast til udlånsregler for huset (vedlagt som bilag).

Interessen for at låne lokalerne er stor, hvilket blandt andet betyder:

 • Et større pres på de administrative opgaver omkring udlån (herunder afklaring af, hvem der kan låne lokaler og til hvilket formål)
 • Et behov for at give plads til at prioritere kulturelle - og turistfremmende aktiviteter
 • Et ønske om begrænsning af udlån i dagtimerne, hvor der er mange gæster (turister) i huset samtidigt med, at det også er en arbejdsplads for administrative medarbejdere.
 • At kunne sikre at det kun er muligt, at lave enkeltstående bookninger (så lokalerne ikke fastlåses til særlige formål)

Erhvervslivet og iværksættere kan have glæde af, at booke lokalerne i Rejsestalden til arrangementer de har brug for at afholde. Der er derfor i udkast til udlånsregler lagt op til, at de kan leje et ledigt lokale i Kulturhuset Rejsestalden. Kulturhuset kan i et begrænset omfang, i tilfælde hvor der er overskudskapacitet, udlejes/udlånes til ikke kommunale aktiviteter for kommunens egne borgere eller erhvervsdrivende beliggende i kommunen.

Den indtægt Rejsestalden herved får, kan medvirke til at vedligeholde og indkøbe inventar og udstyr til brug ved lån/leje af lokalerne.

Inddragelse

Rejsestaldens bestyrelse og ledelse har været involveret i udarbejdelse af udkast til nye udlånsregler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Godkendt, idet dokumentationskravene tydeliggøres.

Resume

Kulturfuglssamarbejdet har udarbejdet et oplæg til at udvikle samarbejdet, så flere kulturinstitutioner inddrages i samarbejdet og så programmet udvikles i såvel format og oplag.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Kulturfuglssamarbejdet udvides med Willumsen Museum, Park Teateret, Færgegården og Musikskolen.

Sagsfremstilling

Kulturfuglen Frederikssund er et samarbejde mellem Kulturhuset Elværket, Kulturhuset Rejsestalden og Frederikssund Bibliotekerne. De tre samarbejdspartnere afsætter midler til borgerrettede kulturtilbud, som de sammen koordinerer. De udgiver sammen en kulturkalender, der præsenterer kulturtilbuddene for borgerne.

På Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 4. marts 2021, blev der forelagt en evaluering og status på Kulturfuglens arbejde (sag nr. 32). Hertil blev der lagt op til, at udvalget på et senere tidspunkt skulle have et oplæg om Kulturfuglens fremadrettede form. Der har således i den forgangne byrådsperiode været drøftet, hvordan Kulturfuglen kan udvikles.

Det seneste år har kulturfuglen haft drøftelser omkring mulige udviklingsveje for samarbejdet. Kulturfuglens medlemmer har peget på at udvide deltagerkredsen med Willumsen Museum, Park Teatret og Færgegården med henblik på at kunne formidle et bredere udsnit af de kulturelle arrangementer i Kommunen. Derfor har der været holdt en række indledende drøftelser blandt disse og interessen er stor. Willumsen Museum og Park Teateret har ønsket at indtræde i samarbejdet, så de kan nå at være med i næste program (efterår 2022) og Færgegården har ønsket at komme med fra primo 2023, hvilket udelukkende skyldes økonomiske begrænsninger i 2022. Musikskolen har henvendt sig og ønsker også at blive en del af samarbejdet. Kulturfuglen vil fortsat formidle enkeltstående kulturarrangementer og ikke forløb.

Kulturfuglen har også et ønske om kulturkalenderen bliver et medie, hvor kulturstof kan formidles på mere redaktionel vis. Derfor er der i drøftelserne med de nye deltagere også præsenteret et format for, hvordan samarbejdet kan tage første skridt i denne retning, hvilket der er tilslutning til blandt alle aktørerne.

Samlet set vil konsekvenserne af dette udvidede samarbejde give en bredere formidling af de kulturelle tilbud til borgerne, samt en mulighed for at nå bredere ud, idet oplaget også forhøjes. Der har løbende været en stigende interesse for kulturkalenderen. Målet er at trykke 5000 eksemplarer i år, hvilket ca. svarer til en fordobling. Materialet formidles også digitalt på alle de forskellige platforme samarbejdet råder over.

Økonomisk udarbejdes der en fordelingsnøgle for udgifterne til tryk alt efter sideforbrug, hvilket gør det mere fleksibelt at justere op og ned i forhold til behov. Udgifterne afholdes af de enkelte institutioner.

Udvidelsen af kredsen får ikke indflydelse på de forpligtigelser, som Elværket, Rejsestalden og Frederikssund Biblioteket har til at afholde arrangementer inden for den aftalte ramme.

Inddragelse

Der har været dialog mellem de nuværende kulturinstitutioner og de nævnte kulturinstitutioner: Willumsen Museum, Park Teater, Færgegården og Musikskolen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Godkendt. Udvalget ønsker en orientering om Kulturfuglsamarbejdet.

Resume

Byrådsmedlem Jørgen Bech (V) har pr. mail af 1. februar 2022 anmodet om at få følgende punkt på dagsorden for Job, erhverv og kulturs møde den 1. marts 2022.

Sagsfremstilling

"Kære Michael, Julie, Kristian og Mie

Hermed anmoder jeg om en sag, hvor udvalget drøfter beslutning om yderligere høringspartnere ift. udvalgets fremtidige beslutninger vedr. kulturpuljen og som følger:

Anmodningen tager udgangspunkt i udvalgets hovedopgave, som jf. styrelsesvedtægten er varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af kultur, turisme, erhverv samt arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. Her er det væsentligt at samarbejdet ud til kommunens interessenter sker både tværgående og inddragende for såvel erhvervsområdet og kulturområdet.

Af mulige øvrige høringspartnere kan nævnes: Slangerup City- og Erhvervsforening, FNI, Jægerspris Netværk, Skibby Aktive, Destination Fjordlandet samt Frederikssund Erhvervsforening. Man kunne også overveje at høre Ungdomsrådet via Udvalget for Unge, Fritid og Idræt.

Målet med kulturpuljen er at fremme åbne kulturelle arrangementer og aktiviteter i hele Frederikssund Kommune. Derfor kan det skabe bredere inspiration flere steder i kommunen såfremt udvalget inddrager flere høringspartnere for derved at danne det bredest mulige grundlag for udvalgets beslutninger om brugen af kulturpuljen.

Mvh

Jørgen"

Beslutning

Udsat.

Resume

Der er ligesom i tidligere år gennemført en tilfredshedsundersøgelse hos lokale virksomheder som Jobcenteret samarbejder med. Undersøgelsen har fokus på virksomhedernes oplevelse af jobcentrets service og kommunikation. Udvalget orienteres om resultaterne af undersøgelsen.

Indstilling

Centerchefen for Job og Rådgivning indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er 293 lokale virksomheder, der har fået tilsendt undersøgelsen medio december 2021. Det er alle virksomheder som jobcenteret har samarbejdet med i 2021. Samarbejdet har bestået i alt fra vejledning, hjælp til rekruttering, fastholdelse, praktikker, løntilskud samt vejledning i forhold til Covid-19.

Jobcentret har gennemført en tilsvarende tilfredshedsundersøgelse i både december 2020 og december 2019 – resultaterne af disse fremgår af parenteserne.

I alt 89 virksomheder har responderet og gennemført undersøgelsen, svarende til 30 % (2020: 33 %) og (2019: 24 %).

Spørgsmål:

Tilfredsstillende / Meget tilfredsstillende - år: 2021/2020/2019

Hvordan oplevede du servicen fra Jobcenter Frederikssund?

87 % (90 %) (94 %)

Hvordan oplevede du kommunikationen med Jobcenter Frederikssund?

88 % (93 %) (93 %)

Føler du dig som arbejdsgiver oplyst om dine muligheder og rettigheder efter kontakten fra Jobcenter Frederikssund?

79 % (85 %) (86 %)

Vil du anbefale Jobcenter Frederikssund til andre i dit netværk?

85 % (87 %) (90 %)

Det fremgår af tallene, at der i forhold til 2020 er en mindre tilbagegang på de fire parametre på 2 til 6 procentpoint. Det er målsætningen af mindst 85 % er tilfredse/meget tilfredse. Tilbagegangen, og især at tilfredsheden omkring information om muligheder og rettigheder er faldet til 79 %, vurderes som betydningsfuld. Tilbagegangen skal dog ses i lyset af Corona-epidemien og de begrænsninger i kontakten, der har været i 2021.

I vedhæftede bilag 1 findes selve analyseresultatet. Der fremgår de detaljerede svarfordelinger og de kommentarer, som respondenterne har afgivet.

Jobcenteret er gået i gang med at kontakte de virksomheder, der har udtrykt konkrete ”utilfredsheder” samt forslag/ideer til styrkelse af samarbejdet i kommentarerne for at sikre et fremtidigt godt samarbejde.

Med ophævelsen af restriktionerne i forhold til beskæftigelsesindsatsen efter Corona, er der igen basis for at genoptage den løbende personlige kontakt med samarbejdspartnerne på den enkelte virksomhed.

Inddragelse

Jobcenteret følger op på virksomhedernes kommentarer.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udsat.

Resume

Udvalget har ønsket en orientering om åbningstider og telefonbetjeningen i Borgercenteret. Sagen giver en kort orientering om opgaverne i borgercenteret. Der redegøres for antal ekspeditioner/telefoner og ventetider m.m. Ligeledes beskrives udviklingen i borgerbetjeningen de seneste år.

Indstilling

Centerchefen for Job og Rådgivning indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgercenteret i Center for Job og Rådgivning har følgende teams:

·Ydelsesteamet

·Administrativt team

·Kontrolenheden

·Callcenter

·Frontbetjeningen

Ydelsesteamet varetager udbetalinger af forsørgelsesydelser (kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge m.fl.), enkeltydelser, helbreds – og persontillæg til pensionister m.m.

Administrativt team varetager bl.a. regningsbetaling, aktindsigtsanmodninger m.m.

Kontrolenheden varetager opgaver om socialt bedrageri m.m.

Callcenteret modtager opkald på kommunens hovednummer m.fl. Der foretages straks afklaring på flere områder, der kan bestilles tid til personlig betjening i fronten, og der sørges for omstilling til relevant afdeling/medarbejder o.lign.

Frontbetjeningen er skranken i forhallen på Rådhuset, og hovedopgaverne består i ekspedition af flytning og folkeregister, pas og kørekort, NEMID/MitID, lægevalg og sundhedskort/legitimationskort, indrejse, boligindskudslån, pensioner og personlige tillæg m.fl.

Normeringen i Borgercenteret er i dag samlet 25,7 årsværk. Ydelsesteamet, Administrativt team og Kontrolenheden har en normering på 19 årsværk. Frontbetjening og callcenter har 6,7 årsværk.

Åbningstider og telefontider:

Borgercenteret har i dag åbent for ekspedition i følgende tidsrum.

Mandag kl. 10.00-13.00

Tirsdag Lukket

Onsdag kl. 10.00-13.00

Torsdag kl. 10.00-12.00 og kl. 15.00-17.00

Fredag kl. 10.00-12.00

Telefontiden (Callcenter) er 9-12 alle dage undtagen tirsdag, hvor der er lukket.

Samlet er der åbent i frontbetjeningen og callcenteret 12 timer ugentligt. Denne åbnings- og telefontid har været gældende siden 2019, hvor den blev reduceret fra 24 timer ugentligt.

Statistik vedr. henvendelser i callcenter og frontbetjening

I 2020 var der i alt godt 7.300 ekspeditioner, og den gennemsnitlige ventetid på at blive ekspederet var 9,49 minutter, og den gennemsnitlige tid for en ekspedition var 4,36 minutter. I 2021 var der godt 8.700 ekspeditioner, og den gennemsnitlige ventetid var 8,15 minutter, og den gennemsnitlige ekspeditionstid var 5,02 minutter. Stigningen i ekspeditioner skyldes i høj grad, at der var valg i 2021, og der blev håndteret brevstemmer i Borgercenteret.

Antal besvarede opkald til callcenteret var i 2020 56.894 og i 2021 60.369. Ventetiden i telefonen er gennemsnitligt steget lidt fra 2020 til 2021. Antallet af borgere, der venter mere end 15 minutter, er faldet fra 2.024 til 1.541.

Der er en del borgere, der lægger på før der bliver besvaret. Samlet var der i 2020 20.685 og i 2021 23.165 mistede opkald. Der har været en stigning af borgere, der har ventet i mere end 15 minutter, inden de lægger på, fra 70 i 2020 til 170 i 2021.

At ventetiden og antal mistede opkald er steget skyldes bl.a., at opgaven med ombytning af fejludstedte pas og den påbegyndte migrering fra NemID til MitID har betydet længere samtaler for at hjælpe borgerne vedr. dette – se nedenfor.

Der henvises til bilag 1 og 2 for en samlet statistik for ekspeditioner og opkald.

Udviklingen i åbningstider, telefontider og krav om tidsbestilling:

Som et led i den øgede digitalisering af den offentlige borgerbetjening, er der foretaget en reduktion af åbningstiden og telefontiden, således at borgerne i så høj grad som muligt henvises til at anvende selvbetjeningsløsninger, f.eks. via Borger.dk. En udvikling, der er pågået i alle landets kommuner.

I 2022 er det indført, at borgerne skal booke tid til alle ekspeditioner via kommunens hjemmeside eller ved at ringe til callcenteret. Dette blev besluttet i forbindelse med budget 2021-2024, med ikrafttræden fra 2022. Ligeledes et tiltag en stor del af landets kommuner har gennemført.

På baggrund af de forskellige effektiviseringer gennem de senere år er der opnået væsentlige budgetbesparelser som følge af reducering i antallet af medarbejderressourcer til callcenter og frontbetjening. I alt er der i årene 2016 til 2022 reduceret med 12½ årsværk.

Ekstraordinære opgaver i 2021 og 2022:

Borgercenteret har i 2021 og 2022 to ekstraordinære opgaver. I 2021 blev der iværksat ombytning af de af Rigspolitiet fejludstedte pas (godt 3.000 pas), hvilket har øget pasudstedelsesopgaven betydeligt.

Ultimo 2021 blev den nationale migrering af alle borgere fra NemID til MitID påbegyndt. I første halvdel af 2022 kommer migreringsopgaven til at betyde, at ca. 250 til 350 borgere ugentligt skal have foretaget migreringen i Borgercenteret. Det har betydet, at der er etableret to ekstra ekspeditionsskranker, og at åbningstiden for denne opgave, hvis nødvendigt, udvides til 20 timer ugentligt.

Ekstraopgaverne har betydet, at det er nødvendigt at opnormere medarbejderressourcerne for en periode både i 2021, og igen i 2022, fra februar til juni 2022. Opnormeringen forsøges afholdt indenfor Center for Job og Rådgivnings budgetramme.

Aktuelt er der et enormt pres på både callcenter og frontbetjeningen, hvorfor yderligere tilførsel af ressourcer kan blive nødvendig og aktuelt vurderes. Det forsøges afholdt indenfor Center for Job og Rådgivnings budgetramme.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udsat.

Resume

Nordsjællands Politi har foreslået Frederikssund Kommune at styrke SSP samarbejdet for borgere mellem 18-29 år i målgruppen samt etablere et koordinationsnetværk i samarbejde med Nordsjællands Politi, der har til hensigt at komme den utryghedsskabende kriminalitet til livs med en forstærket individorienteret indsats, også med henblik på borgere der er yngre end 18 år og ældre end 29 år. Administrationen har drøftet forslaget og indstiller på den baggrund at Frederikssund Kommune indgår i et forstærket samarbejde med politiet, foreløbigt i en periode på 2 år med opstart 1. marts.

Sagen er sendt til beslutning i Unge, fritid og idræt og til orientering i Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering for Job, erhverv og kultur.

Sagsfremstilling

Med den politiske "Aftale om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har konsekvenser (2018)" og Regeringens udspil ”Et tryggere Danmark (2021)” indføres en fælles tilgang til i hele Danmark utryghedsskabende kriminalitet, bedre og hurtigere sanktionsmuligheder og bedre koordineret samarbejde, som kan udløse hjælp og støtte til at komme ud af kriminalitet.

Lovgrundlaget for SSP-samarbejdet kan findes i retsplejelovens § 115. I forlængelse heraf findes § 115a, der lyder således: ”§ 115 a. Politiet kan videregive fortrolige oplysninger vedrørende personer, der er fyldt 18 år, til forældre eller andre, herunder familiemedlemmer, der har lignende tætte relationer til den pågældende person, hvis videregivelsen må anses for nødvendig som led i en kriminalitetsforebyggende indsats over for personen.”

Politiet skønner, at der i Frederikssund Kommune aktuelt er mellem 10-20 borgere mellem 18-29 år i risiko for at havne i kriminalitet. Herudover er der mellem 10-15 borgere, der har tilknytning til rocker-og bandemiljøerne og/eller er registreret rocker-og bandemedlemmer. Kriminelle handlinger i disse miljøer er ofte utryghedsskabende for andre borgere, de involverede lever et liv ind og ud af fængsler og har brug for hjælp og støtte til at kunne mestre et voksenliv. Nogle af disse borgere modtager offentlige ydelser.

Rekrutteringen til rocker-og bandemiljøerne foregår ofte lokalt og/eller i familier og kan være tiltrækkende for børn og unge i den yngre alder at blive en del af pga. penge og lokal status.

På grund af et øget lokalt behov har Nordsjællands Politi, til Lokalrådsmødet i september 2021, foreslået Frederikssund Kommune en styrket SSP+ indsats for borgere i risiko for kriminalitet i aldersgruppen 18-29 år, samt et koordinationsnetværk, der har til hensigt at komme den utryghedsskabende kriminalitet til livs med en forstærket individorienteret indsats, også med henblik på borgere der er yngre end 18 år og ældre end 29 år.

Administrationen indstiller, at en styrket SSP+ indsats og etableringen af et koordinationsnetværk afprøves i en periode på 2 år med opstart 1. marts. Der udarbejdes i et samarbejde mellem politiet og kommunen en midtvejsevaluering efter 1 år som forelægges relevante politiske udvalg.

Organisering

SSP+ samarbejde

I forvejen er der et etableret samarbejde kaldet Ungegruppen koordineret af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse mellem Ungdomsuddannelserne på Campus, FGU, CampusU10, Ungekontakten, UU, Birkekollegiet, Gadeteam, Novaví (Frederikssund Kommunes udbyder af misbrugsbehandling), Center for Familie og Rådgivning og Nordsjællands Politi.

Ungegruppens arbejde består i at iværksætte generelle kriminalitetsforebyggende indsats samt koordinere viden og indsatser for unge i risiko for at havne i kriminalitet. Der afholdes pt. 6 møder årligt af 1,5 timers varighed. Desuden bruges pt. 6-10 timer årligt pr. medarbejder til faglig udvikling i form af deltagelse i temaarrangementer m.m.

Et styrket SSP+ samarbejde betyder, at Ungegruppens målgruppe udvides således at SSP-indsatsen og samarbejdet i Ungegruppen kan fortsætte, indtil de unge fylder 29 år og/eller forlader en ungdomsuddannelse.

Koordinationsnetværket

Det forslås, at der etableres et samarbejde kaldet Koordinationsnetværk bestående af relevante afdelinger og myndigheder; Nordsjællands Politi, Center for Job og Rådgivning samt ad hoc deltagelse fra Center for Familie og Rådgivning, når det anses som nødvendigt for sagen.

Samarbejdet koordineres af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse, som også deltager i koordinationsnetværket.

Koordinationsnetværkets arbejde består i at koordinere viden og iværksætte individorienterede indsatser for unge og voksne, både yngre end 18 år og ældre end 29 år, der har tilknytning til rocker-og bandemiljøerne og/eller er registeret rocker-og bandemedlemmer.

Der forventes afholdt 1 møde om måneden af 1 times varighed.

Inddragelse

Indsatserne beror på et tværfagligt samarbejde mellem Nordsjællands Politi, Center for Børn og Skole, Center for Familie og Rådgivning, Center for Job og Rådgivning, Ungdomsuddannelserne på Campus og Novaví, som varetager misbrugsbehandlingen i Frederikssund Kommune, med inddragelse af de borgere, det drejer sig om.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

 • Brev fra RAR Hovedstaden til nye beskæftigelsesudvalg
 • I et udkast til bekendtgørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper, som træder i kraft d. 1. april 2022, er Frederikssund Kommune, som noget nyt, udpeget som LAG-område. Administrationen arbejder med, hvordan dette aktuelt kan udmøntes i kommunen.
 • Statslig følgegruppe for samlet plan for byomdannelse og erhverv i hovedstadsområdet:

Bolig- og Planstyrelsen har anmodet KKR-formanden om at udpege repræsentanter til en referencegruppe for et kommende arbejde med plan for byomdannelse og erhverv i hovedstadsområdet. Referencegruppen skal ifølge kommissoriet for arbejdet ”bistå Bolig- og Planstyrelsen med analyser og vurderinger af behov og muligheder, så de får et solidt grundlag for videre overvejelser og drøftelser om byomdannelse og erhvervsudvikling i hovedstadsområdet”. Øvrige deltagere i referencegruppen vil være bl.a. DI, DE, Invest in Denmark, Realdania, Byplanlaboratoriet samt universiteter. Kommunaldirektørkredsen har udpeget administrative repræsentanter til referencegruppen baseret på geografi. Således deltager følgende kommuner i referencegruppen: Frederikssund (nord), Ballerup (midt), København (byen), Brøndby (syd). Derudover deltager Hvidovre kommune samt formanden for KKRs embedsmandsudvalg for klima og infrastruktur og formanden for K29 for at sikre koordinering i de etablerede tværkommunale fora. Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad havde inviteret hovedstadskommunernes borgmestre til møde om arbejdet den 24. januar 2022. Referencegruppen holdt møde d. 12. jan. 2022. Notat fra dette møde er vedlagt til udvalgets orientering.

 • Sagsliste

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-