Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 01. februar 2022

Mødelokale F 1, byrådssalen kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

9Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

10Beslutning om udvalgets forretningsorden

Resume

Udvalget skal tage stilling til forslag til forretningsorden.

Sagen blev udsat på udvalgets konstituerende møde den 16. december 2021 og der er efterfølgende arbejdet videre med at beskrive samspillet mellem formand og næstformand i forslag til forrentningsorden. Forslaget har også været drøftet på et møde mellem gruppeformændene den 4. januar 2022.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Forslag til forretningsorden godkendes.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 16. december 2021:

Sagen udsat.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemninger foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Visse af reglerne i forretningsordenen henviser til bestemmelser i den kommunale styrelseslov.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

Et revideret forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag. I det reviderede forslag til samspillet mellem formand og næstformand nøjere beskrevet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Godkendelse af forslag til forretningsorden har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

11Introduktion til fagudvalgene 2022

Resume

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Indstilling

Direktionen fremsender sagen til orientering for Job, erhverv og kultur.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 18. januar 2022, pkt. 2:

Taget til efterretning.

Introduktionen genoptages på næste udvalgsmøde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Introduktionen til udvalgene forløber efter en fælles skabelon, som dog afpasses efter behovet til det enkelte udvalg.

Der vil blive givet en bred præsentation af udvalgets områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgangne byrådsperiode, og mulige kommende projekter og tiltag på området.

Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager der sætter retning på området (eksempelvis udmøntning af den nye Børne og Ungepolitik) og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener.

Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.

Ud over introduktionen målrettet de enkelte udvalg, gives der også introduktion til det samlede Byråd.

Der planlægges et introduktionsseminar, og der vil blive afholdt temadrøftelser – ofte om de større tværgående temaer eksempelvis Vinge, klima mv. Temadrøftelserne for Byrådet afholdes i timerne lige før byrådsmøderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Bilag

12Beslutning om mødeplan for 2022

Resume

Udvalget skal med denne sag tage stilling til udkast til mødekalender for 2022. Mødekalenderen er udarbejdet på baggrund af udvalgets drøftelser på det konstituerende møde den 16. december 2021.

På et gruppeformandsmøde den 4. januar 2022 blev forslag til politiske mødekalender for 2022 ligeledes drøftet.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende udkast til mødeplan for udvalgets møder i 2022.
 2. Udvalget drøfter og tager stilling til, hvor udvalgsmøderne skal afholdes i 2022.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Udvalget ønsker, at møderne så vidt muligt afholdes på de af kommunens institutioner som hører under udvalgets område. Udvalget ønsker endvidere i særlige tilfælde at have mulighed for at afholde møderne virtuelt samt at formandskabet kan beslutte om et udvalgsmedlem kan deltage virtuelt ved et ellers fysisk møde

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 20, at der for hvert regnskabsår skal træffes beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor de 8 fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen:

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende Økonomiudvalg/Byrådsmøde.
 2. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste uge i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående uge (om muligt).
 3. Møderne i fagudvalgene holdes enten om formiddagen i tidsrummet 08.00 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00.
 4. Møderne berammes til at vare 2 timer pr. møde.

Principperne er baseret på de drøftelser om arbejdsformer, som Byrådet har haft i løbet af byrådsperioden 2018-2021. Principperne er også et udtryk for den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2022 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse. Der er desuden også vedlagt et forslag til mødeplan for 2023, der bygger på samme principper som planen for 2022.

Ofte holdes udvalgsmøderne på Rådhuset, Torvet 2 i Frederikssund eller på administrationscentret i Slangerup – men nogle udvalg har haft tradition for, at møderne holdes på de forskellige institutioner, der hører under udvalgets område (en skole, en daginstitution, en kulturinstitution el. l.). Afholdelse af udvalgsmøderne på kommunale institutioner må - aktuelt - afpasses efter, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til Covid19.

Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk.

Brug af virtuelle møder

Virtuelle møder (video eller telefonmøder) opfylder kravet til et møde, som det forstås efter lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1. For at der er tale om et møde, skal alle medlemmer være indkaldt, de skal deltage i en forhandling, og de skal have mulighed for at træffe beslutning. Et virtuelt møde giver også mulighed for den mundtlige udveksling af synspunkter, som er karakteristisk for et møde.

Hvis der er enighed i udvalget kan et planlagt møde ændres til et virtuelt møde. Virtuelle møder er især velegnede til at træffe hurtige konkrete beslutninger, hvorimod bredere drøftelser bedre kan udfoldes ved et fysisk møde.

I særlige tilfælde kan udvalgsformanden beslutte, at et udvalgsmedlem deltager virtuelt i et møde der i øvrigt er planlagt som og afholdes som fysisk møde for de øvrige deltagere.

Ved afholdelse af ekstraordinære møder er det udvalgsformanden der i samråd med næstformanden beslutter, om mødet afholdes som fysisk eller virtuelt møde.

Inddragelse

Der er ikke er sket nogen former for inddragelse, da det ikke er vurderet relevant i denne sag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Bilag

13Orientering om IPS - Individuelt Job med Støtte

Resume

En kort status på IPS-projektet - Individuelt Planlagt Job med Støtte - der blev startet op i april 2021 i et samarbejde mellem F-ACT , der er en afdeling under Psykiatrisk center Nordsjælland og Frederikssund Kommunes jobcenter med henblik på at flere borgere med alvorlige psykiatriske diagnoser kan komme i job eller uddannelse.

Indstilling

Centerchefen for Job og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Job, erhverv og kultur, Unge, fritid og idræt samt Social og sundhed.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

IPS projektet bygger på en efterhånden velafprøvet og evidensbaseret model, hvor borgere med alvorlige psykiatriske diagnoser, ved et tæt samarbejde mellem psykiatrien og jobcenter, kommer i arbejde indenfor jobs de ønsker - gerne i ordinær beskæftigelse samtidig med at de modtager behandling for deres sygdom.

Der er som bilag vedlagt "IPS-kort fortalt" der forklarer mere uddybende om IPS-metoden.

Projektet blev startet op primo 2021 med udarbejdelse af projektplan m.m. Der er nedsat en styregruppe bestående af Centerchef for Job og Rådgivning Amalie Pedersen, Direktør for Arbejdsmarked, vedfærd og sundhed Mie Andresen og udviklingschef på Psykiatrisk Center Nordsjælland

Jakob Vagner Madsen.

I april 2021 blev medarbejdere fra henholdsvis F-ACT og Jobcentrets IPS-konsulenter introduceret til IPS-metoden ved Chefkonsulent fra Copenhagen Research Centre for Mental Health – CORE og der har efterfølgende været afholdt 2 lokale teambuildings møder i maj og juni.

Medarbejderne har i samarbejde med projektgruppen udarbejdet en samarbejdsaftale. Af den fremgår hvordan dagligdagen omkring borgeren skal foregå såvel som, hvilke møder og form for dialog der skal være. Den første tid er gået rigtig godt. IPS-konsulenterne føler sig meget velkomne i psykiatrien og i F-ACT teamet, og har brugt tiden før sommerferien på at finde sig til rette og lære hverdagen i F-ACT at kende. I projektet er der en opmærksomhed på, at IPS-konsulenterne bliver en naturlig del af arbejdspladsen.

Sammen med behandlerne på F-ACT gennemgik IPS-konsulenterne sagerne og fandt sammen borgere der kunne være relevante for projektet. I Jobcentret tog IPS-konsulenterne på road show og fik introduceret alle sagsbehandlere for projektet. Dette har medført flere snakke om blandt andet målgruppe og parallelindsats både i Center for Job og Rådgivning og efterfølgende på F-ACT.

Der var før sommer så småt kommet gang i samarbejdet med 4-5 borgere tilkoblet projektet. Status ultimo 2021 er, at 22 borgere deltager eller har deltaget i programmet og der arbejdes løbende med at få borgere koblet på indsatsen.. Der er tale om 9 kvinder og 13 mænd og størstedelen, 14 borgere, er under 30 år. Der er primært tale om borgere der modtager uddannelseshjælp og kontanthjælp, men også nogle der er på sygedagpenge.

Styregruppen for projektet har i januar 2022 besluttet der skal gøres en ekstra indsats både af jobcenteret og af F-ACT for at få flere borgere ind under indsatsen. Målet er, at op mod 50 borgere indgår i projektet og at 50 % af disse får job eller kommer i uddannelse.

Der har i efteråret kun være tilkoblet en IPS-konsulent på projektet men dette øges senest fra marts 2022 i takt med at flere borgere indgår i projektet.

Resultaterne for de 21 borgere ser foreløbig således ud:

 • 2 (begge under 30 år) påbegynder uddannelse i februar 2022 - og får IPS-efterværn (et tilbud op til 2 år efter opstart af job eller uddannelse, med løbende opfølgning med både borger, virksomheden eller uddannelsesinstitutionen)
 • 5 er gået i job (4 under 30 år og 1 over 30 år) – og får IPS-efterværn
 • 6 er udtrådt af projektet - heraf 4 borgere, der stadig får anden indsats i jobcenteret og er på offentlig forsørgelse
 • 15 borgere (Inkl. de 2 der starter i uddannelse og de 5 der er gået i job) arbejder IPS-konsulenten fortsat med. 1/3 af de 15 borgere er over 30 år og resten er under 30 år.

Til marts 2022 vil forskningsenheden, kaldet "Fidelitygruppen" der følger de forskellige IPS projekter rundt om i landet foretage en status evaluering af IPS-projektet i Frederikssund Kommune/F-ACT.

Udvalget vil i forlængelse af evalueringen modtage en ny status på projektet.

Inddragelse

Indragelsen af borgerne indgår som et grundelemet i IPS-modellen.

Sagen sendes til orientering til Handicaprådet.

Økonomi

Orientering om IPS-projektet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

14Brev til Beskæftigelsesministeren vedr. udfordringer i forbindelse med uberettiget træk i ydelse grundet 225 timers reglen

Resume

Forslag til brev til Beskæftigelsesministeren vedr. udfordringer i forbindelse med uberettiget træk i ydelse grundet 225 timers reglen.

Indstilling

Centerchefen for Job og Rådgivning indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Brevet til Beskæftigelsesministeren godkendes.

Beslutning

Godkendt. Oversendes til orientering for Byrådet.

Sagsfremstilling

I sag nr. 6 ”Redegørelse om uberettiget træk i ydelse grundet 225 timers reglen” på udvalgets januar møde besluttede udvalget at der skal sendes et brev til Beskæftigelsesministeren om udfordringerne.

Forslag til dette brev forelægges i denne sag – se bilag.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

15Drøftelse af bosætningsindsatsen 2022-2024

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag drøfte rollefordeling og konkretisering af handlinger samt den fremadrettede proces for bosætningsindsatsen 2022-2024.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte konkretisering af handlinger og rollefordeling for bosætningsindsatsen 2022-2024.
 2. Drøfte den fremadrettede proces for bosætningsindsatsen 2022-2024 herunder samarbejdet med Frederikssund Erhverv.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet idet udvalget ønsker, at administrationen på baggrund af en drøftelse med Frederikssund Erhverv afdækker rollefordeling indenfor handlingsplanen. Udvalget orienteres på mail inden næste møde.

Indstillingspunkt 2: Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Byrådsperioden 2018-2021 arbejdede Udvalget for By og Land med en bosætningsstrategi med det formål at få endnu flere til at bosætte sig i Frederikssund Kommune.

For at realisere Bosætningsstrategiens fastlagte mål og målsætninger blev der udarbejdet en Handlingsplan for Bosætningsstrategi 2050, som blev vedtaget i Byrådet i august 2021. Det er denne handlingsplan, som partierne har sat finansiering bag i Budget 2022. Se bilag for Bosætningsstrategi 2050 og handlingsplan.

Bosætningsstrategiens primære målgruppe er 25-40-årige og børnefamilier. Strategiens mål og indsatser udspringer af de parametre, som målgruppen finder vigtigst i forbindelse med deres bosætningsvalg.

I aftaleteksten for Budget 2022 henvises der til, at opgaven for bosætningsindsatsen kan løses i Frederikssund Erhverv over en to-årig periode fra medio 2022. Frederikssund Erhverv finansieres med 0,55 mio. kr. medio 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 0,55 mio. kr. i 2024 samt at arbejdet evalueres efter to år.

Jf. styrelsesvedtægten fra december 2021 er Bosætningsstrategi 2050 forankret under Økonomiudvalgets ressortområde. Handlingsplanen er forankret under Job, erhverv og kultur, hvormed udvalget skal drøfte handlingsplanens rollefordeling og konkretisering og herunder samarbejdet med Frederikssund Erhverv.

Bosætningsstrategi 2050 og handlingsplan

Bosætningsstrategi 2050 har en målsætning om, at Frederikssund Kommune skal have 65.000 borgere i 2050. Af bosætningsstrategien fremgår, at Frederikssund Kommune gerne vil markedsføre de stedspecifikke kvaliteter inden for tre udvalgte temaer:

 • Natur og fritidsliv
 • By og bolig
 • Hverdagsliv

Bosætningsstrategi 2050 sætter retningen for kommunens videre arbejde med bosætning, mens handlingsplanen giver bud på handlinger, som skal understøtte bosætningsstrategien. Handlingsplanen angiver hovedsageligt markedsføringsaktiviteter for øget bosætning – blandt andet SOME-kampagner og flyt-til hjemmeside. Derudover er der handlinger inden for landbyudvikling, rekreative stier med mere, som er kommunens ansvar. Se bilag for hhv. Bosætningsstrategi 2050 og handlingsplan.

Den videre proces

Administrationen har i slutningen af 2021 haft et indledende møde med Frederikssund Erhverv om arbejdet med bosætningsindsatsen 2022-2024, hvor der blev drøftet følgende:

 • Rollefordeling mellem handlingerne i handlingsplanen er nødvendig for bosætningsindsatsens succes.
 • Konkretisering af handlinger i forhold til allerede igangværende opgaveportefølje.

Administrationen foreslår, at der bliver afholdt en workshop med Frederikssund Erhverv, hvor handlingerne gennemgås i forhold til nærværende drøftelse i udvalget.

Vækstudvalget anbefalede i november 2021 en afrapportering hver 6 måned samt at Byrådet løbende orienteres om fremdriften i bosætningsstrategi og handlingsplan.

Inddragelse

Bosætningsstrategien har været i høring i fagudvalgene i januar og februar 2021 og i offentlig høring i perioden fra den 25. februar 2021 til den 8. april 2021.

Administrationen havde i slutningen af 2021 et indledende møde med Frederikssund Erhverv om bosætningsindsatsen. Da Frederikssund Erhverv jævnfør aftaletekst for Budget 2022 skal varetage bosætningsindsatsen til medio 2024, vil de fremadrettet blive inddraget i processen.

Foreninger og ildsjæle kan fremadrettet blive inddraget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Center for økonomi bemærker dog, at befolkningsudviklingen i kommunen har konsekvenser for såvel kommunens udgifter som indtægter.

Bilag

16Beslutning om revision af erhvervsfremmesystemet

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag tage stilling til et svar fra Erhvervshus Hovedstaden. Vækstudvalget sendte i december 2021 et brev til formanden for Erhvervshus Hovedstaden. I brevet anmodede Vækstudvalget om, at erhvervshuset tager initiativ til en drøftelse angående den lokale udfordring med, at det lokale erhvervsliv ikke i tilfredsstillende grad udnytter de muligheder, der udmøntes af Erhvervshus Hovedstaden.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Beslutte fremadrettet proces for dialog med Erhvervshus Hovedstaden.

Beslutning

Udvalget imødeser et møde med formand og direktør for Erhvervshuset. Udvalget ønsker, at Frederikssund Erhverv inviteres til mødet samt at mødet afholdes sidst i marts. Administrationen laver oplæg til mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I december 2021 fremsendte Vækstudvalget et brev til formanden for Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse. I brevet anmodede det daværende udvalg om, at erhvervshuset tager initiativ til en drøftelse angående den lokale udfordring med, at det lokale erhvervsliv ikke i tilfredsstillende grad udnytter de muligheder, der udmøntes af Erhvervshus Hovedstaden. Det skyldes, at det nuværende erhvervsfremmesystem ikke vurderes i tilstrækkelig grad at dække det lokale erhvervslivs behov. Brevet tog udgangspunkt i Frederikssund Kommunes antal arbejdssteder på 2.392 opgjort i Kommunalt Erhvervsoverblik, forår 2021 fra Region Hovedstaden samt Erhvervshus Hovedstadens afrapportering for 2020.

Frederikssund Kommune har i 2020 haft følgende antal virksomheder gennem Erhvervshus Hovedstadens forløb:

 • 3 virksomheder i vækstforløb
 • 7 virksomheder i driftsforløb
 • 11 virksomheder i iværksætterforløb

Frederikssund Kommune har således haft 21 virksomheder i forløb hos Erhvervshus Hovedstaden i 2020. De virksomheder, som har deltaget i iværksætterforløb, har både været med og uden CVR-nr.

4 personer har deltaget i workshops primært inden for salg og markedsføring, mens 28 personer har deltaget i workshops omhandlende Corona-relaterede hjælpepakker i foråret 2020. Antal henvendelser til Erhvervshus Hovedstadens Corona-hotline fra virksomheder i Frederikssund Kommune ligger på 18 henvendelser.

I bilag er vedlagt dokumenter, som har dannet baggrund for det daværende Vækstudvalgs beslutning om fremsendelse af brevet til formanden for Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse.

Den videre proces

Der er modtaget svar fra formanden for Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse. I brevet foreslår formanden at komme til Frederikssund sammen med Erhvervshus Hovedstadens direktør for en drøftelse med det daværende Vækstudvalg om indsatsen i Frederikssund. Der foreslås samtidig at lejligheden benyttes til at møde Frederikssund Kommunes nye borgmester.

Administrationen anbefaler, at det nuværende Job, erhverv og kultur tager et møde med formanden for Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse og erhvervshusets direktør om drøftelse af erhvervshusets indsats i Frederikssund Kommune. Erhvervshus Hovedstaden foreslår et møde med udvalget og borgmesteren den 28. februar. Administrationen har forespurgt Erhvervshus Hovedstaden om, hvorvidt mødet kan finde sted den 1. marts, således at det kan afholdes samtidig med udvalgsmødet. Erhvervshus Hovedstadens repræsentanter kan evt. møde borgmesteren forud for udvalgsmødet.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv er kommunens lokale samarbejdspartner inden for erhvervsfremme. Frederikssund Erhverv er involveret i dialogen med Erhvervshus Hovedstadens ansatte omkring formidling, tilbud og ydelser. Det kan overvejes, om Frederikssund Erhverv skal være en del af deltagerkredsen under drøftelsen med Erhvervshus Hovedstaden.

Økonomi

Centre for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

17Orientering om Kulturpuljen

Resume

Orientering om kulturpuljen 2022 herunder ansøgninger, forbrug og forhåndsdisponeringer.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid fremsender sagen til orientering for Job, erhverv og kultur.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2022 er kulturpuljens størrelse på kr. 619.135. Heraf er der forhåndsdisponeringer for 2022-2025 på i alt kr. 195.650.

Dermed vil der i 2022 være kr. 423.485 til uddeling i kulturpuljen.

Der er indsendt fire ansøgninger til årets første ud af fire ansøgningsrunder til kulturpuljen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Bilag

18Beslutning om midler til flydescene arrangement i Frederikssund Kulturhavn

Resume

Status på projekt flydescene i Frederikssund Havn august 2022. Der søges om en forhåndsdisponering på yderligere 100.000 kr. fra kulturpuljen som kulturfuglspartnerne (Elværket, Rejsestalden og Biblioteket) i samarbejde med udvalgte foreninger og samarbejdspartnere kan anvende i arbejdet med at sammensætte et program.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Forhåndsdisponere 100.000 kr. fra Kulturpuljen til kulturelle aktiviteter på flydescenen i 2022

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter forslag fra Frederikssund Kulturråd har det daværende Fritids- og Kulturudvalget i 2020 og 2021 drøftet mulighederne i at indkøbe en flydescene til Frederikssund Kommune. Tanken var at den flydende scene skal kunne transporteres fra havn til havn i kommunen. På baggrund af drøftelserne besluttede udvalget at leje en scene for at afprøve ideen.

Corona-epidemien har dog gjort, at det først nu er muligt at realisere afprøvningen af ideen. Der er nu indgået aftale med Hundested Havn om leje af deres flydescene. Den skal ligge i Frederikssund Havn, med mulighed for aktiviteter på scenen fra og med torsdag den 18. august til og med søndag den 21. august 2022.

På udvalgsmødet den 9. september 2021 besluttede Fritids- og Kulturudvalget at afsættes 100.000 kr. fra kulturpuljen i 2021 til leje og klargøring af flydescene i sommeren 2022. Beslutningen blev truffet da en gennemførelse af projektet i 2022 ikke ville kunne nås, hvis det nyvalgte udvalg først primo 2021 kunne tage stilling til økonomien det vedrørende leje af scenen mm.

Rammen på 100.000 kr. er afsat til dækning af følgende udgifter:

50.000 kr. leje og bugsering af flydescenen

20.000 kr. drift, afspærringer, renhold af område m.m.

20.000 kr. leje og drift af teknisk udstyr (lyd og lys)

10.000 kr. uforudsete udgifter

Kulturfuglens parter (Bibliotekerne, Rejsestalden og Elværket) har en central rolle i planlægning og afvikling af programmet. Gruppen arbejder med ideer, som blandt anden indbefatter inddragelse af erhvervsliv, foreningerne, kulturinstitutioner og andre aktører. Der arbejdes også på at understøtte aktiviteter på land i havneområdet for, at tiltrække et større publikum og skabe flere oplevelsesmuligheder i dagene med flydescenen. Dette er et vigtigt skridt i udviklingen af Frederikssund Kulturhavn, der netop har til formål at skabe mere i liv i havneområdet.

Kulturfuglens parter har holdt mødet om økonomien til iværksættelse af aktiviteter på scenen. På grund af havnes udformning og de omkringliggende bygninger og erhverv er det er ikke muligt, at lave forestillinger og aktiviteter på scenen som kan finansieres via billetsalg. Der vil dermed være tale om åbne, gratis arrangementer. Elværket, Rejsestalden og biblioteket vil kun i et relativt begrænset omfang kunne afsætte økonomiske midler til arrangementet. Administrationen er i dialog med Frederikssund Erhverv om muligheden for, at erhvervslivet vil deltage aktivt og støtte op om projektet i form af deltagelse i afvikling af aktiviteter på scenen, så er det parternes skøn, at der for at arrangementet kan få den nødvendige kvalitet er behov for, at der afsættes yderligere 100.000 kr. til aktiviteter. Såfremt udvalget er enig her i vil Kulturfuglens partner i samarbejde med udvalgte foreninger og samarbejdspartnere anvende det afsatte beløb til at sammensætte et program, som har en bred interesse. Programmet vil efterfølgende blive markedsført, for at tiltrække turister og lokale gæster til arrangementerne.

Inddragelse

 • Der nedsættes en bred administrativ arbejdsgruppe, som har fokus på både kommunikation og planforhold. Dette da projektet taler ind i visionerne om en kommende kulturhavn og kræver en særlig indsats i forhold til kommunikation.
 • Kulturinstitutionerne inviteres til at deltage i projektet
 • Frederikssund Erhverv er inviteret til at deltage i planlægning og gennemførelse af programmet.
 • Foreningerne vil snarest muligt blive inddraget og inviteret til at deltage.

Kulturrådet i Frederikssund

(KUF) er høringspart på denne ansøgning til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Vi støtter at der afsættes kr. 100.000,- til aktiviteter på flydescenen.

Vi har gentagne gange plæderet kraftigt for, at udvalget prioriterer anskaffelsen af en flydescene, både for derigennem at understøtter tankerne om at omdanne Frederikssund Havn til kulturhavn, men også for at gøre det muligt at benytte en sådan scene i andre af vores havne og ved kystområder/strande i kommunen.

Derfor fremhævede vi ved den seneste politiske behandling i september 2021 det afgørende i, at der ud over midler til selve scenen og de dertilhørende faciliteter, afsættes midler til at understøtte aktiviteter på scenen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

19Beslutning om kulturpuljeansøgning fra International Women's Film Festival

Resume

International Women’s Film Festival ansøger kulturpuljen om tilskud til afholdelse af en filmfestival.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Sagen drøftes og der træffes en beslutning

Beslutning

Ansøgning forkastet.

Sagsfremstilling

International Women’s Film Festival ansøger om tilskud på 20.000 kr. til afholdelse af en filmfestival. Festivalen afholdes i maj 2022 med visning af 50 spillefilm og 50 kortfilm i Nordisk Film biograferne rundt om i landet.

Foreningen søger fondsmidler til afholdelse af festivalen. Festivalens formål er at opfordre både mænd og kvinder til kritisk at reflektere over ligheder og uligheder kønnene imellem. Vedhæftet sagen er bilag med yderligere beskrivelse af festivalen.

Foreningen søger om tilskud til:

·Filmleje

·Salleje

·Transport

·Hotel

·Forplejning

·Markedsføring

·Hjemmeside

·Musik

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fa KUF:

Som vi læser ansøgningen, så er der ikke tale om et lokalt initiativ, og der fremgår intet af ansøgningen som indikerer, at der vil være lokale aktiviteter eller involvering af lokale film- og kulturaktører. Ansøgningen falder derfor uden for puljens formål og bør afvises.

Økonomi

Eventuelt tilskud finansieres inden for udvalgets eksisterende bevilling til Kultur og Fritid.

Bilag

20Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Kulturhuset Rejsestalden - Pinsevandring 2022

Resume

Kulturhuset Rejsestalden ansøger kulturpuljen om tilskud til afholdelse af Pinsevandring den 5. og 6. juni 2022.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Sagen drøftes og der træffes en beslutning

Beslutning

Ansøgning imødekommes.

Sagsfremstilling

Kulturhuset Rejsestalden ansøger om et tilskud på 10.420 kr. til afholdelse af Pinsevandring den 5. og 6. juni 2022.

Aktiviteten afholdes i samarbejde med lokale foreninger, initiativer og professionelle aktører, der står for aktiviteter i området, herunder Visit Fjordlandet, Nationalparken, Spejdergruppen Ræven Skibby Trop og Flok samt Skibby Aktiv for Fjordlandet.

Det forventes, at der vil deltage 88 betalende vandrere til den guidede tur og kørsel med shuttlebus. Alle borgere i Frederikssund Kommune har mulighed for at gå ad den planlagte rute og de dertil oprettede aktiviteter dog uden den guidede tur og kørsel med shuttlebus, der kun er for betalende vandrere.

Kulturhuset Rejsestalden står for planlægningen af Pinsevandringen og der søges om tilskud til Naturekspressen, shuttle til guidede ture, annonce samt evt. uforudsete udgifter jvf. vedhæftede bilag med budget.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund

(KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Hørngssvar fra KUF:

Kulturhuset har i sit faste driftsbudget midler reserveret til arrangementer – modsat fx Selsø Slot. Da der er tale om et nyt initiativ, og da det gennemføres i sammenhæng med flere af kommunens frivillige foreninger, mener vi alligevel, at der vil være fint at støtte projektet det første år – men viser det sig at være bæredygtigt (hvad vi bestemt håber og tror), bør det fremover finansieres af husets egne midler, de øvrige aktører og entré.

Økonomi

Eventuelt tilskud skal finansieres inden for udvalgets eksisterende bevilling.

Bilag

21Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Herregårdsmuseet Selsø Slot – kulturaktiviteter 2022

Resume

Herregårdsmuseet Selsø Slot ansøger kulturpuljen om tilskud til afholdelse af kulturaktiviteter i 2022.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Sagen drøftes og der træffes en beslutning

Beslutning

Ansøgning imødekommes.

Sagsfremstilling

Herregårdsmuseet Selsø Slot søger om et samlet tilskud på 67.500 kr. til kulturaktiviteter i 2022.

Der søges en ramme til aktiviteterne, da detaljerne for aktiviteter endnu ikke er helt på plads og budgetterne dermed estimater. Der søges primært til honorar, materialer og markedsføring jvf. vedlagte bilag. Det vil blive søgt andre fonde.

Aktiviteterne afholdes i maj, juni, juli, august og oktober 2022.

Det drejer sig om følgende aktiviteter:

·Musikalsk omvisning med musikpatruljen

·Kunst, Mad og Livstilsmarked

·Middelalderkoncert med Virelai

·Herregårdens Dag

·Allehelgens-arrangement oktober

Yderligere beskrivelse af aktiviteterne er vedhæftet sagen som bilag

Formålet med kulturaktiviteterne er at skabe mere liv og tiltrække flere gæster.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Initiativet vil givetvis medvirke til at skabe øget kulturel aktivitet og tiltrække flere gæster til et af yderområderne og en af de lidt skjulte perler i vores kommune. Da Selsø Slot som kulturinstitution i forvejen modtager et fast årligt kommunalt tilskud, skal aktiviteten gennemføres i samarbejde med andre af kommunens frivillige foreninger, hvilket er opfyldt.

Vi mener derfor at ansøgningen bør imødekommes, men bemærker også, at tilsvarende tilskud ikke kan forventes de kommende år, hvorfor museet enten skal arbejde med at skabe større indtægter ved arrangementerne, eller kommunen må overveje mulighederne for større økonomisk støtte til museet; et tilskud som levner rum for aktiviteter som disse, og ikke blot at opretholde den almindelige åbningstid og bemanding.

Økonomi

Eventuelt tilskud skal finansieres inden for udvalgets eksisterende bevilling.

Bilag

22Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning idet udvalget ønsker en sag om opsætning af kulturhenvisningsskilte på statsveje.

Sagsfremstilling

 • Sagsliste

Bilag

23Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.