Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 18. januar 2022

Mødelokale F1, Frederikssund kl. 08.30

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Introduktionen til udvalgene forløber efter en fælles skabelon, som dog afpasses efter behovet til det enkelte udvalg.

Der vil blive givet en bred præsentation af udvalgets områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgangne byrådsperiode, og mulige kommende projekter og tiltag på området.

Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager der sætter retning på området (eksempelvis udmøntning af den nye Børne og Ungepolitik) og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener.

Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.

Ud over introduktionen målrettet de enkelte udvalg, gives der også introduktion til det samlede Byråd. Der planlægges et introduktionsseminar, og der vil blive afholdt temadrøftelser – ofte om de større tværgående temaer eksempelvis Vinge, klima mv. Temadrøftelserne for Byrådet afholdes i timerne lige før byrådsmøderne.

Indstilling

Direktionenfremsender sagen til orientering for Job, erhverv og kultur.

Beslutning

Taget til efterretning.

Introduktionen genoptages på næste udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 ændringer, hvoraf 30 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 23 ændringer som er delvis implementeret (gul) og 24 ændringer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - januar", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Job, erhverv og kultur indeholder bilag 2 elleve ændringer, hvoraf fire er implementeret, seks er delvis implementeret og én endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på maj-, september-, og november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 til orientering for Job, erhverv og kultur.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagen udbygges med en nærmere uddybning af statusteksten for de enkelte punkter indenfor udvalgets områder.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til en vedtægtsændring i Destination Fjordlandets vedtægter samt tage stilling til valg af repræsentanter til destinationsselskabets bestyrelse for 2022-2025.

Vedtægtsændring af § 5

Sammensætningen af Destination Fjordlandets bestyrelse reguleres i vedtægternes § 5 (bilag). Vedtægterne blev tiltrådt af Byrådet d. 28. oktober 2020 under punkt 209.

Den nuværende § 5 lyder jf. de underskrevne vedtægter af den 26. april 2021 som værende: ”Heraf skal minimum 1 medlem fra hver kommune være professionel turisme/erhvervsaktør med solid professionel indsigt i turismeområdet. De 2 øvrige pr. kommune er kommunalbestyrelsesmedlemmer.”

Den nuværende ordlyd var med henblik på at sikre et bredt politisk ejerskab af Destination Fjordlandet.

Ved den ordinære generalforsamling i Destination Fjordlandet den 22. november 2021 anbefalede bestyrelsen ændring af vedtægternes § 5 til godkendelse i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner, således at vedtægternes § 5 vil være følgende: ”Heraf skal 2 medlemmer fra hver kommune være professionel turisme/erhvervsaktør med solid professionel indsigt i turismeområdet. Det 3. medlem skal være medlem af byrådet/kommunalbestyrelsen.”

Destination Fjordlandets bestyrelse anbefaler ændringen af vedtægternes § 5, så sammensætningen af bestyrelsen bliver mere turismefaglig med seks bestyrelsesmedlemmer som repræsenterer turisme og oplevelsesbranchen og tre politiske medlemmer.

Vedtægtsændringen vil ikke have betydning for hvordan, der træffes beslutninger i bestyrelsen, men det er sekretariatet for Destination Fjordlandets vurdering, at vedtægtsændringen er så væsentlig, at denne skal vedtages af medlemskommunerne.

Valg af repræsentanter til Destination Fjordlandets bestyrelse

Destination Fjordlandets bestyrelse består af 10 medlemmer, der udpeges som følger:

 • Tre medlemmer udpeges af Frederikssund Kommune
 • Tre medlemmer udpeges af Lejre Kommune
 • Tre medlemmer udpeges af Roskilde Kommune
 • Et medlem udpeges af medarbejderne i sekretariatet

Jf. vedtægtsændringerne under § 5 skal Byrådet vælge 2 medlemmer, som skal være turisme/erhvervsaktør med solid professionel indsigt i turismeområdet samt 1 medlem af Byrådet til Destination Fjordlandets bestyrelse.

Udpegninger i de tre medlemskommuner er gældende for hele byrådsperioden, og den nye bestyrelse tiltræder ved Fjordlandets ordinære generalforsamling i april 2022. Vedtægtsændringen vil derfor have betydning for de respektive kommuners styrelsesvedtægt gældende for byrådsperiode 2022-2025, der vedtages på de konstituerende møder for de nyvalgte byråd i december måned 2021. Vedtægtsændringen skal derfor hurtigst muligt anbefales til politisk behandling i kommunerne.

Ved det konstituerende møde i Byrådet d. 1. december under punkt 359 udpegede Byrådet Poul Erik Skov Christensen (A) som repræsentant samt Jesper Wittenburg (A) som suppleant til Destination Fjordlandets bestyrelse. Byrådet skal således på nærværende møde udpege 2 medlemmer, som er turisme/erhvervsaktører.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende ændring af Destination Fjordlandets vedtægter § 5.
 2. Udpege 2 turisme/erhvervsaktører til Destination Fjordlandets bestyrelse.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Job, erhverv og kultur anbefaler, at det overlades til Destination Fjordlandet at udpege det professionelle medlem.

Job, erhverv og kultur anbefaler Camilla Dupont fra Frederikssund Vikingespil som det lokale medlem, og Jakob Buus, Bautahøj og Marie Laulund, Jægerspris Slot som suppleanter.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Med dette dagsordenspunkt bedes Job, erhverv og kulturudvalget tage stilling til en række faste disponeringer for kulturpuljen for årene 2022-25.

Kulturpuljens størrelse er i alt på kr. 619.135 i 2022. Herud over er der en fælles underskudsgaranti på 100.000 kr. til de tre musikfestivaler Hornsrock Musikfestival, Snake City Jazzfestival og Frederikssund Festivalen.

På udvalgsmødet den 5. december 2019 vedtog Fritids-og Kulturudvalget en række faste disponeringer for kulturpuljen for årene 2020-2023. Udvalget besluttede på samme møde et fast tilskud over en 4-årig periode til Musik mellem Fjordene og Ejegod Jazzklub.

Administrationen anbefaler, at de samme faste disponeringer for Kulturpuljen 2022-2025 på i alt kr. 195.650 årligt besluttes.

De faste disponeringer har været en del af kulturpuljen i en årrække og danner grundlag for planlægning og gennemførelse af en række faste arrangementer og tiltag.

Disponeringerne er vist nedenfor.

Disponeringerne er betinget af, at kulturpuljens størrelse forbliver på det niveau, som er tilkendegivet for budgetårene.

Yderligere fordelingen vil ske på baggrund af de gældende retningslinjer, der er vedlagt som bilag.

Disponeringer 2022-2025

Under forudsætning af at puljens størrelse består.

Kontinuerlige aktiviteter:

Kulturprisen: 25.000 kr.

Ferieaktiviteter: 50.000 kr.

Teaterfestival: 25.000 kr.

Fireårig bevilling musik:

Musik mellem fjordene (2020-2023): 20.000 kr.

Ejegod Jazzklub (2020-2023): 15.000 kr.

Øvrigt:

Kultunaut, abonnement: 40.650 kr.

Sif Ege op- og nedtagning: 12.000 kr.

Tømning af miljøtank, dampskibet Skjelskør: 8.000 kr.

Disponeret i alt: 195.650 kr.

Overførsler fra 2021 til 2022I 2021 besluttede Fritids- og Kulturudvalget at imødekomme nedenstående ansøgninger fra kulturpuljen på budgettet for 2021.

Administrationen anbefaler, at disse disponerede og uforbrugte midler fra 2021 på i alt kr. 159.000 overføres til 2022.

Overførslen skal besluttes af Byrådet i forbindelse med den samlede overførselssag i april 2022. Der vil ved den lejlighed blive fremlagt en sag om dette.

Anbefalingen om overførslen gælder for følgende aktiviteter:

Jægerspris Netværk Blå Nat udsat til 2022: 20.000 kr.

Frederikssund Kunstforening udsat til 2022: 19.000 kr.

Flydescene: 100.000 kr.

Siddeklodser: faktureret kr. 30.000 i 2021, rest overføres til 2022: 10.000 kr.

Forfatter bogudgivelse: ønskes overført til 2022 grundet Covid-19: 10.000 kr.

Overførsler fra et budgetår til et andet, vedtages samlet af Byrådet i forlængelse af godkendelse af regnskabet for 2021. Dette forgår i april.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Kultur- og Fritid indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende den faste disponering for Kulturpuljen 2022-2025

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

På baggrund af artiklen ”Tusindvis trukket Ulovligt i Kontanthjælp” på DR.dk fra den 5. januar 2022 (vedlagt som bilag) fremlægges her en redegørelse for sagen.

Kort fortalt drejer det om, at ugifte kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, der er undtaget 225 timers reglen om nedsættelse af ydelsen ved manglende opfyldelse af 225 timers beskæftigelseskravet pga. nedsat arbejdsevne, ikke skal have nedsat deres ydelse, men at det alligevel er sket i nogle tilfælde.

En kort beskrivelse af selve 225 timers reglen er vedlagt som bilag.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har ved samkørsel af forskellige systemer fundet frem til, at omkring 3000 personer på landsplan kunne have fået nedsat deres ydelse uberettiget.

STAR har den 15. december 2020 og den 23. april 2021 anmodet kommunerne om, at undersøge sager om uberettiget nedsættelse af hjælpen til ugifte, der er undtaget fra 225-timersreglen.

Ydelsesafdelingen i Frederikssund kommune har flere gange gennemgået og fremsendt redegørelse den 21. december 2020 og efterfølgende den 23. april 2021, samt den 20. maj 2021.

Ydelsesafdelingen i Frederikssund kommune har ikke fået tilbagemelding fra STAR om, at redegørelsen har været mangelfuld. Først ved brevet til borgmestre og kommunaldirektører af den 23. november 2021 bliver Ydelsesafdelingen klar over, at redegørelsen ikke har været tilstrækkelig. Det fremgår af brevet, at det er kun 3 ud af 98 kommuner, som har sendt en tilstrækkelig redegørelse.

24. november 2021 har afdelingsleder for Ydelsen kontaktet STAR for at finde ud af, hvad der har manglet i redegørelsen. STAR oplyser, at de er klar over, at kommunerne ikke har fået tilstrækkelig beskrivelse til kravene til redegørelsen. Den 29. november 2021 har STAR sendt et nyt brev, hvor kravene til redegørelsen er beskrevet.

Det fremgår af brevet, at STAR har fundet ud af, at det ikke har været tilstrækkeligt at trække lister fra det tidligere ydelsessystem KMD Aktiv med nedsættelses/bortfaldsdato. Derimod skal der ske manuel gennemgang af alle sager.

På lige fod med andre kommuner, har Frederikssund kommune nu valgt at trække liste fra jobcentersystemet – Fasit til manuel gennemgang. Listerne indeholder oplysninger om alle ugifte borgere, som modtager eller har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp i perioden 1. oktober 2016 – 31. december 2021. Der er gennemgået 2 lister:

· En liste med alle ugifte, som har eller har haft undtagelse fra 225-timers reglen på grund af begrænset arbejdsevne – i alt 494 sager.

· En liste med alle ugifte, som aldrig har haft undtagelse fra 225-timers reglen – i alt 850 sager.

Gennemgangen har vist følgende:

· 33 sager med ugifte, der er undtaget fra 225-timersreglen efter § 13 f, stk. 9, i LAS, men alligevel er blevet sat ned i ydelse.

· Af de 33 sager, er der i de 25 sager allerede sket efterbetaling af hjælpen som følge af uretmæssig nedsættelse. Disse 25 sager er efterreguleringer, som sker, når Jobcenteret registrerer undtagelse fra 225-timers reglen med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at borgerens ydelse er allerede udbetalt med nedsættelse for en eller flere måneder.

· 8 sager, hvor der endnu ikke er sket en efterregulering.

De 8 sager gennemgås nu med henblik på beregning og efterbetaling.

De 8 sager har forskellige årsager.

· 2 ud af 8 sager er nye og er planlagt til behandling ved månedskørsel i januar 2022. Dette sker på grund af indberetning af undtagelse til Ydelse efter månedskørsel i Ydelsen er fundet sted.

· 1 ud af 8 sager handler om teknisk snitfladefejl mellem Jobcenter- og Ydelsessystemet.

· I 5 ud af 8 sager er der sket en menneskelig fejl, bl.a. på grund af efterreguleringer fra Jobcenteret. Disse efterreguleringer med tilbagevirkende kraft har været svære at håndtere i det tidligere ydelsessystem.

Det er vurderingen, at den manuelle gennemgang er fyldestgørende, og at praksis fremover med det nye ydelsessystem KY vil sikre en praksis, der medfører, at der ikke fremover vil være borgere, der bliver nedsat uretmæssigt grundet 225 timers reglen.

Der vil fremover kunne være enkelte tilfælde, hvor indberetningen af undtagelsen sker efter månedskørslen. I de tilfælde vil dette blive berigtiget måneden efter.

For en sikkerheds skyld vil der blive foretaget udvidet ledelsestilsyn af sagerne i Jobcenteret senere i 2022.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Job og Rådgivning fremsender redegørelsen til orientering for Job, erhverv og kultur.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget besluttede, at der skal afsendes et brev til beskæftigelsesministeren vedr. udfordringerne. Et udkast til brev forelægges på næstkommende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

 • Deltagelse i Biblioteksforeningens topmøde 2022 den 21.-22. april i Aalborg
 • Drøftelse af deltagelse i KL’s kultur- og fritidstræf 2022 den 27. april i Næstved - læs nærmere her: https://tilmeld.kl.dk/kf22
 • Status på Covid-19
 • På baggrund af ønske fra Poul Erik Skov Christensen gives her en kort status på etableringen af nytteindsats i Frederikssund Kommune.

Opgaver og tilrettelæggelse af nytteindsatsen hos Vej og Park er drøftet, og der har været en afklaring af opgaver m.m. med tillidsværket og 3F, således at der kan etableres nyttejob, så snart dispensationsansøgningen til RAR-Hovedstaden er behandlet. Dispensationsansøgningen er afsendt og forventes behandlet i RAR på først kommende møde. Nytteindsatsen forventes opstartet 1. marts eller senest 1.april, alt efter hvornår RAR dispensationen foreligger.

Der er positive drøftelser med to omsorgscentre i kommunen om nytteindsatspladser på de to centre. Der er beskrevet et koncept og hvilke konkrete opgaver, der kan komme på tale m.m. Der er afholdt indledende møde med tillidsværket og FOA primo januar, og drøftelserne vil blive fortsat i den nærmeste fremtid. Ansøgningen om dispensation er fremsendt til RAR-Hovedstaden, og det videre forløb aftales efterfølgende med FOA. Iværksættelsen af nyttejobs på omsorgscentrene kan derfor formentlig først igangsættes senere på året.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.