Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 07. december 2022

Mødelokale F1 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

109Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

110Beslutning om datoer og emner for dialogmøder i 2023

Resume

Børn, familier og forebyggelse afholder to gange årligt, i marts og september måned, dialogmøder med områdebestyrelserne for dagtilbud. Det næste dialogmøde finder sted i marts 2023.

Med denne sag skal Børn, familier og forebyggelse beslutte datoer og emner for dialogmøderne, der skal afholdes i 2023. Desuden skal udvalget beslutte, hvilke udvalgsmedlemmer der deltager i de respektive områdebestyrelsers møder i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Forslag til datoer og emner for dialogmøder i 2023 godkendes.
 2. Beslutte hvordan udvalget ønsker at deltage i udvalgte områdebestyrelsesmøder.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Udvalget besluttede følgende datoer til dialogmøder med områdebestyrelserne i 2023: 21. marts kl. 17.30-19.30 og 7. september kl. 17.30-19.30. De foreslåede teamer til dialogmøderne blev godkendt.

Indstillingspunkt 2: Udvalget besluttede at tilbyde områdebestyrelserne, at repræsentanter fra udvalget deltager som gæst på et ordinært møde i bestyrelserne i løbet af 2023.

Sagsfremstilling

Dialogmøderne udgør et forum hvor det politiske udvalg kan få et tættere samarbejde med områdebestyrelserne for kommunens børnehuse. Dialogmøderne har til formål at sikre en kontinuerlig dialog mellem udvalget og bestyrelserne, således at udvalget systematisk kan have relevante drøftelser om kvaliteten og udviklingen i kommunens børnehuse.

Herved sikres samtidig en mulighed for et tæt og tillidsfuldt samarbejde om de emner, der rør sig på området, ligesom dialogmøderne er et tilbagevendende rum for det fortsatte arbejde med at omsætte Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik i dialog mellem politikere og borgere.

Der er en lignende mødestruktur på skoleområdet, hvor Skole, klub og SFO to gange årligt (forår og efterår) mødes med repræsentanter for skolebestyrelserne.

Møderne vil blive afholdt i et børnehus.

På kommende møde i marts 2023 er det administrationens forslag, at temaet er en opfølgning på forældretilfredshedsundersøgelsen, herunder med eksempler på, hvordan hvert område har arbejdet med resultatet - samt drøftelse af udmøntning af strategi for omlægning til tidligere, forebyggende indsatser.

Administrationen foreslår følgende datoer for dialogmødet i marts 2023:

 • tirsdag den 21. marts 2023 klokken 17.00-19.00eller
 • torsdag den 30. marts 2023 klokken 17.30-19.30

Administrationen anbefaler at mødet i september afsættes til drøftelser om budget 2024, og foreslår følgende dato:

 • torsdag den 7. september 2023 klokken 17.30-19.30

Børn, familier og forebyggelses deltagelse på udvalgte områdebestyrelsesmøder

På dialogmødet mellem udvalget og bestyrelserne i foråret 2022 blev det aftalt, at udvalgets medlemmer deltager på enkelte møder i områdebestyrelserne. Med denne sag skal Børn, familier og forebyggelse derfor indbyrdes aftale, hvem der deltager på bestyrelsesmøde i hvilke områder.

De endelige datoer for de enkelte områdebestyrelsesmøder er ikke fastsat i alle områder endnu. Administrationen tager de fastlagte mødedatoer med til udvalgets oplysning på mødet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

111Drøftelse af dagtilbuddenes arbejde med de lovpligtige læreplanstemaer og betydning af højkvalitetsdagtilbud

Resume

Ny lovgivning vedrørende de pædagogiske læreplaner er implementeret i landets kommuner medio 2021. Det daværende Opvækstudvalg blev på mødet den 4. oktober 2021 orienteret om status på implementering af de pædagogiske læreplaner i Frederikssund Kommune. Centerchef for Center for Børn og Skole, Trine Venbjerg Hansen, vil på dette møde præsentere hvordan dagtilbudsområdet arbejder med de styrkede læreplaner, tidlig forebyggende indsats samt hvordan udviklingen på dagtilbudsområdet tager afsæt i de styrkede læreplaner.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Drøfte den fremlagte sag.

Beslutning

Drøftet, idet udvalget ønsker at igangsætte formulering af en dagtilbudsstrategi i efteråret 2023.

Oplæg fra udvalgets møde vedhæftes referatet.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i maj 2018 ændringer i dagtilbudsloven, herunder nye regler om den pædagogiske læreplan. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2018. Kommunerne og dagtilbuddene har implementeret de nye elementer i den styrkede pædagogiske læreplan.

Ændringerne har haft særlig fokus på et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer, eksempelvis leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. Dette grundlag udgør forståelsen for og tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud. Der er ligeledes et krav om, at den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhængen til 0. klasse og samarbejdet med det omkringliggende samfund.

De seks læreplanstemaer er følgende

 1. Alsidig personlig udvikling
 2. Natur, udeliv og science
 3. Kommunikation og sprog
 4. Kultur, æstetik og fællesskab
 5. Krop, sanser og bevægelse
 6. Social udvikling

Frederikssund Kommune har uddannet to faglige fyrtårne i hvert børnehus, der fungerer som faglige ressourcepersoner og forandringsagenter i dagtilbuddets pædagogiske arbejde. De er dermed med til at understøtte realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan i alle børnehus. De faglige fyrtårne understøtter samarbejdet mellem kolleger, ledelse og forældre om tilrettelæggelse, udvikling og evaluering af de pædagogiske læringsmiljøer.

Centerchef Trine Venbjerg Hansen vil på mødet præsentere, hvordan der med afsæt i de pædagogiske læreplaner arbejdes med pædagogisk udvikling i Frederikssund Kommune, herunder fokus på børn i udsatte positioner. Præsentationen indeholder følgende:

 • Lovgivningen på dagtilbudsområdet
 • Læreplanstemaer
 • Det pædagogiske grundlag
 • Faglige fyrtårne og implementering af de styrkede læreplaner
 • Hvad er højkvalitetsdagtilbud og hvilke indikatorer måles der på
 • Dagtilbud som del af en tidlig indsats

Børn, familier og forebyggelse skal på baggrund af oplægget drøfte, hvad og hvordan der arbejdes med kvalitet og udvikling i børnehusene samt om der eventuelt kan være behov for en strategi for udvikling i dagtilbud i Frederikssund Kommune.

Vedlagt som bilag er Børne- og Ungepolitikken samt master (skabelon) for en styrket pædagogisk læreplan.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

112Orientering om status på realisering af Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2021 - 2024

Resume

Byrådet vedtog den 25. august 2021 en Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune for perioden 2021-2024. Politikken består af et fælles børnesyn og tre udviklingsområder. Siden vedtagelsen af politikken er der arbejdet med realisering af politikken. I 2022 har fokus primært været på realisering af politikken gennem prioriterede indsatser som tidlig indsats, stærkere læringsfællesskaber mv. I 2023 fokuseres primært på udbredelse af børnesynet og konkrete handlinger i hverdagens lokale praksis.

Sagen sendes sideløbende til orientering i Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund – en fælles Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune

Byrådet vedtog den 25. august 2021 en ny Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune i perioden 2021 – 2024 (se politikken i vedhæftede bilag). Med Børne- og Ungepolitikken er der udstukket en klar fælles retning for det samlede Børne- og Ungeområde i Frederikssund Kommune, under overskriften ”Et godt sted at vokse op”. Med denne sag gives en status på processen med at realisere politikken.

Børne- og Ungepolitikken er baseret på et fælles anerkendende børnesyn: ”Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem”. I forlængelse af børnesynet er der, i politikken, opstillet følgende tre udviklingsområder:

 • Overgange og sammenhæng i alle børneliv
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Udviklings- og læringsmiljøer med kvalitet og stærk professionel faglighed

Politikken skal give mening og realiseres gennem prioriterede indsatser og hverdagens praksis

Børne- og Ungepolitikken skal gøre en forskel – først og fremmest for børn, unge og deres familier, men også for alle medarbejdere og dermed dem, der skal omsætte politikkens ambitioner i hverdagens praksis. Det forudsætter, at politikken realiseres og gøres levende på kommunens arbejdspladser. Der er derfor, siden politikken blev vedtaget, arbejdet med realisering af politikken. Startskuddet herfor gik på et fælles seminar for alle ledere på børne- og ungeområdet i oktober 2021.

Arbejdet med realiseringen af politikken baserer sig på et grundlæggende princip om, at realiseringen skal ske gennem hverdagens lokale praksis og gennem prioriterede indsatser. På den baggrund er den overordnede status ved udgangen af 2022, at Børne- og Ungepolitikken er en vigtig del af udviklingen i Frederikssund Kommune, og at den indgår som en del af fundamentet i både fælles og lokale udviklingsinitiativer. Fra Administrationens side har der, i 2022, primært været fokus på realisering af politikken, gennem prioriterede indsatser og udviklingstræk. I 2023 vil fokus være på at inspirere til lokale handlinger og på at omsætte børnesynet i praksis.

Realisering af Børne- og Ungepolitikken gennem prioriterede indsatser – fokus i 2022

Ved at realisere politikken gennem allerede prioriterede indsatser sikres det, at ambitionerne i politikken udgør og forstærker en vigtig del af den udvikling, der pågår i organisationen. Og samtidig at der ikke arbejdes med udviklingstræk, som ikke understøtter Børne- og Ungepolitikken. På den måde kommer Børne- og Ungepolitikken netop til at fungere som den fælles retningssættende politik for hele området.

Nogle af de større indsatser, som der er arbejdet med i 2022, og som særligt understøtter med Børne- og Ungepolitikken er følgende:

 • Opstart af kompetenceudviklingsforløb (ICDP - International Child Development Program) for det pædagogiske personale på dagtilbudsområdet i juni 2022. Med kompetenceforløbet er der fokus på understøttelse af barnet og børnefællesskabets trivsel i læringsmiljøet gennem en styrkelse af den enkelte medarbejders relationskompetence. Derudover arbejdes der, gennem forløbet, med at styrke det pædagogiske personales evne til at se, fortolke og svare på barnets udtryk, og med at personalet får et fælles sprog heromkring. Kompetenceudviklingsforløbet strækker sig over de kommende år.
 • Formulering af en fælles tværgående strategi for tidlig forebyggende indsats i Frederikssund kommune. En indsats, der blev prioriteret med budget 2022 og som blev igangsat med et politisk godkendt kommissorium i marts 2022. Formålet med den tidlige forebyggende indsats er at sikre, at der handles tidligt på begyndende problemudvikling hos børn og unge i Frederikssund kommune, og dermed at forebygge en videre uhensigtsmæssig problemudvikling. Med strategien skabes det fælles fundament, og rammen for den videre prioritering af indsatser og konkrete handlinger. Strategien forventes godkendt politisk i foråret 2023.
 • Igangsættelse af en flerårig udviklingsproces med henblik på at styrke læringsfællesskaberne i Folkeskolen. En proces der blev skudt i gang i august 2022 ved et fælles kick-off for 100 ledere og medarbejdere skoler, dagtilbud og PPR. Det overordnede formål med processen er atskabe de rette betingelser for, at flere børn trives i folkeskolen.

De tre nævnte indsatser baserer sig alle på børnesynet, og er med til at forstærke dette, samtidig med at de, hver især understøtter en eller flere af de tre udviklingsområder i politikken.

Ud over de igangsatte indsatser understøtter prioriteringen i budgetaftalen for 2023 om at styrke den målrettede forebyggelse af mistrivsel og skolefravær også i høj grad Børne- og Ungepolitikken. Herunder særligt børnesynets ambition om, at alle børn og unge skal være en del af fællesskabet, og de to udviklingsområder vedr. forebyggelse og sundhedsfremme samt udviklings- og læringsmiljøer.

Realisering af Børne- og Ungepolitikken gennem lokale handlinger – fokus i 2023

Alle arbejdspladser er, siden vedtagelsen af Børne- og Ungepolitikken, løbende blevet opfordret til at arbejde med politikken og til bl.a. at drøfte den på personalemøder og i MED-systemet, samt at tænke den ind i hverdagens praksis. I den forbindelse har det vist sig, at der særligt er behov for inspiration i forhold til arbejdet med børnesynet og til at omsætte politikken gennem konkrete handlinger. Derfor fokuseres i 2023 på at udbrede børnesynet lokalt og at inspirere til konkrete handlinger.

Følgende aktiviteter planlægges i 2023:

 • Afholdelse af gå-hjem-møder for alle medarbejdere på børne- og ungeområdet (i både fysisk og virtuel form.) På gå-hjem-møderne arbejdes med børnesynet gennem inspirationsoplæg og dialoger, og med fokus på børnesynets betydning i praksis.
 • Løbende afholdelse af fælles læringsrum for ledere, og for medarbejdere som arbejder med den organisatoriske og faglige udvikling på den enkelte arbejdsplads. I de enkelte læringsrum arbejdes med intentionerne i Børne- og Ungepolitikken i forhold til udvalgte temaer og med fokus på inspiration til, hvordan intentionerne kan omsættes i konkrete handlinger lokalt.
 • Afholdelse af udviklingsworkshop for konsulenter på børne- og ungeområdet, og med henblik på at klæde konsulenterne på til at understøtte det lokale arbejde med politikken, og til at arbejde politikken ind i de mange processer og indsatser konsulenterne arbejder med i dagligdagen.

De planlagte aktiviteter vil løbende blive afviklet og justeret i forhold behovene i organisationen.

Inddragelse

At arbejde inddragende er en forudsætning for at komme i mål med realiseringen af Børne- og Ungepolitikken. Der arbejdes derfor løbende med inddragelse i processen, herunder hvordan børnesynet kan indgå som en del af arbejdet i skolebestyrelser og forældrebestyrelser, hvordan det kan bidrage ind i samarbejdet med frivillige foreninger mv.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

113Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Opdateret handleplan for børnehandicap vedhæftes referatet.

Sagsfremstilling

 • Samkørsel til Børne- og Unge Topmøde 26.-27. januar 2023
 • Orientering om Mad til Hver Dags opsigelse af kontrakt på daginstitutionsområdet
 • Opfølgning på handleplan for børnehandicapområdet
 • Status på kommende Barnets Lov
 • Orientering om hvordan det fungerer, når børn går i dagtilbud i anden kommune
 • Status på implementering af budgetbeslutning vedrørende effektivisering i områdeledelse
 • Sager på vej, jf. bilag

114Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.