Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 05. oktober 2022

Børnehuset Skuldshøj (vuggestuen)Ansgarsvej 1, 3600 Frederikssund kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Sygefraværet i Frederikssund Kommune er for højt. Derfor er der søgt midler hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til en sygefraværsindsats på tværs af børne-, skole- og ældreområdet. Indsatsen skal støtte Frederikssund Kommunes ledere og øge deres viden og kompetencer inden for arbejdet med fravær og nærvær på arbejdspladserne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sygefraværet er forsat højt i blandt medarbejdere i Frederikssund Kommune – det gælder også i børnehuse og på skoler. Administrationen har derfor søgt - og fået bevilget - midler til en målrettet sygefraværsindsats fra STAR; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.

Beskrivelse af projektet

Projektet indgår i kommunens eksisterende indsats for sygefravær ’Mindre sygefravær – mere trivsel’ og hedder ’Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser III’.

Projektperioden løber fra marts 2022 til februar 2024. Projektet er finansieret med kr. 2.133.144 fra STAR. På dagtilbudsområdet er der i budget 2022 afsat kr. 600.000 til en målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet i kommunens børnehuse, hvorfor der sideløbende med STAR-projektet initieres særlige indsatser på dette område.

Projektet omfatter to direktørområder samt tre centre:

Velfærd, Arbejdsmarked & Sundhed

 • Center for Sundhed & Forebyggelse (Døgnplejen)
 • Center for Voksenstøtte & Ældre (Omsorgscentre)

Opvækst, Uddannelse & Kultur

 • Center for Børn & Skole (Folkeskoler og Dagtilbud)

Projektet omfatter følgende arbejdspladser:

 • Skoler: 6 folkeskoler, 20 afdelinger (ca. 850 medarbejdere)
 • Dagtilbud: 4 områder, 32 kommunale dagtilbud (ca. 630 medarbejdere)
 • Omsorgscentre: 3 centre, 25 afdelinger
 • Døgnplejen: 4 områder, 9 delområder (+ rehabiliteringen) (mere end 1000 medarbejdere tilsammen for hele ældreområdet)

Formålet med projektet er at nedbringe sygefraværet på de tre store velfærdsområder som, sammenlignet med landsgennemsnittet samt omegnskommunerne, ligger højt. De tre store velfærdsområder, som er med i projektet, udgør tilsammen ca. 85 % af kommunens samlede sygefravær.

Der er specifikt søgt midler til at støtte og træne lederne i at arbejde systematisk, dataunderstøttet og forebyggende med sygefraværet.

Der skal trænes i at få øje på mistrivsel og i at afholde omsorgssamtaler, i at bruge data samt i at udarbejde handleplaner med konkrete mål og indsatser.

Der er fokus på to spor i projektet: Fravær og nærvær:

 • Fravær har fokus på: Retningslinjer, data, sygemelding, opfølgning, tilbagevenden
 • Nærvær har fokus på: Kerneopgaven, arbejdsfællesskaber, trivsel, motivation, fastholdelse i job og faglighed.

Hvad er det næste skridt?

Der udpeges 14 tovholdere, som skal hjælpe med at drive indsatsen i samarbejde med børnehuse og skoler. Tovholderne vil indgå i et netværk, som faciliteres af administrationen.

Desuden er en fastholdelseskonsulent frikøbt til at bistå områderne med gradvis tilbagevenden for sygemeldte samt afklaringer inden for beskæftigelsesområdet og de muligheder, der er. Fastholdelseskonsulenten er forankret i Center for Job og Rådgivning, afdeling Job og Virksomhedsindsats.

For at omsætte intentionerne til praksis har administrationen udviklet en lederudviklingsforløb, hvori alle elementer indgår. Her bliver lederne trænet med de rette værktøjer og kompetencer. Der er afsat penge i budgettet til både interne og eksterne undervisere. Desuden er der afsat midler med budget 2022 til en særlig indsats på dagtilbudsområdet, og dermed er dagtilbud prioriteret før andre.

Som led i STAR-projekt vil der blive udpeget børnehuse, hvor der målrettes en særlig indsats, og som løbende indgår i monitoreringen og bidrager til at sikre tilbagemeldinger til STAR. Den særlige indsats udvælges efter om der er for højt sygefravær. Der følges op på data hvert kvartal, og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vil ligeledes følge udviklingen samt interviewe ledere og medarbejdere i de særligt udvalgte dagtilbud og skoler. Disse interviews har to formål: etablering af ny viden samt en målrettet formidling af resultaterne både tilbage til Frederikssund Kommune, men også til arbejdspladser generelt i Danmark med input til vellykkede indsatser. Dette udmunder i en rapport i 2025 og evalueringen er et forskningsprojekt med en ph.d. studerende tilknyttet.

De afsatte midler på 600.000 kr. i budget 2022 tænkes sammen med de særlige indsatser i STAR-projektet og samtidig blive brugt til diverse prøvehandlinger. Med midlerne er det muligt både at klæde lederne på og facilitere for eksempel trivselsforløb ude i de enkelte børnehuse. Udvælgelsens af de børnehuse, der har behov for en særlig indsats, sker i samarbejde med områdelederne.

Inddragelse

Hovedudvalg er tæt involveret med deltagelse i projektets styregruppe. Desuden vil lokale MED-udvalg og TRIO løbende blive inddraget og orienteret om projektets faser og indsatsområder.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

På mødet i Børn, familier og forebyggelse i juni 2022 fremsatte udvalget et ønske om løbende at blive forelagt relevante data og analyse af udviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde. Med denne sag forelægges udvalget en sag med data og analyse vedr. temaerne udsathed, ungdomskriminalitet, regnskabstal 2021, forebyggelse og anbringelser, afvisninger og udvikling i den regionale børne- og ungdomspsykiatri.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Center for Familie og Rådgivning er systematisk anvendelse af data en vigtig del af de daglige arbejdsgange og den samlede styring af det specialiserede børne- og ungeområde. Derudover anvendes data aktivt i forhold til den løbende udvikling af området, og i forhold til at analysere og arbejde med tendenser på området.

Med henblik på at præsentere udvalget for en række af disse data, blev Børn, familier og forebyggelse på udvalgsmødet i juni 2022 forelagt en sag med en række centrale data fra det specialiserede børne- og ungeområde, samt analyse heraf. På mødet fremsatte udvalget ønske om løbende at blive forelagt relevante data og analyse af udviklingen på området, således at udvalget løbende er orienteret om, hvad der kendetegner området. Med denne sag forelægges udvalget dermed data og analyse i forhold til fem temaer.

Data og analyse i forhold til fem udvalgte temaer

I vedlagte bilag fremlægges data og analyse af udviklingen i forhold til følgende fem temaer:

 • Udviklingen i udsathed blandt børn og unge: De forelagte data viser, at 4,8 % af alle børn og unge i Frederikssund Kommune karakteriseres som værende udsatte. Et tal der ligger cirka 1 % over landsgennemsnittet.
 • Udviklingen i ungdomskriminalitet: De forelagte data viser, at Frederikssund Kommune tegner sig for 23,5 % af alle sigtelser i Nordsjællands Politikreds blandt de 15 - 17 årige.
 • Regnskabstal 2021: Regnskabstallene for 2021 viser, sammenholdt med andre kommuner, igen i år, at Frederikssund Kommune har høje udgifter til handicapområdet ift. handicapanbringelser samt tabt arbejdsfortjeneste.
 • Forebyggelse og anbringelse i 2021 tal: De forelagte data viser, at Frederikssund Kommune har et relativt højt niveau både i antal og økonomisk i forhold til forebyggende foranstaltning, og samtidig et lavt antal af anbringelser i forhold til landsgennemsnittet.
 • Afvisninger og udvikling i Børne- og Ungdomspsykiatrien: De forelagte data viser dels en generel stigning i antallet af børn og unge med en diagnose, en udvikling i billedet af diagnoser, samt at antallet af afvisninger af henvisninger til den regionale børne- og ungdomspsykiatri er stigende.

Inddragelse

Ikke relevant i denne sag

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

 • TV udsendelse
 • Brev fra udvalget til områdebestyrelserne om budget 2023

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Sager på vej jf. vedlagte bilag
 • Lørdagsklubben

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.