Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 08. juni 2022

Mødelokale F1 kl. 08.00

Tillægsreferat – sag 65 – sag 66 – sag 67
Fold alle punkter

65Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

66Beslutning om forslag til "Fælles om dagtilbud"

Resume

I Frederikssund Kommune har ’Den Pædagogiske Markedsplads’ tidligere været den model, der har været anvendt som redskab til evaluering af den pædagogiske læreplan. Opvækstudvalget besluttede den 2. december 2019 (sag nr. 60), at ’Den Pædagogiske Markedsplads’ skulle ændre indhold og titel som følge af ændrede krav til afrapportering og politisk drøftelse. Med denne sag præsenteres Børn, familier og forebyggelse en model for, hvordan den politiske drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet kan tilrettelægges fremover.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

  1. Beslutte den beskrevne model for drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget ønsker, at der på de halvårlige dialogmøder med bestyrelserne deltager et par dagtilbud med eksempler på hverdagens praksis med afsæt i den pædaogiske lærerplan.

Udvalget gør status på modellen i juni 2023.

Udvalget vil gerne løbende orienteres om historier fra hverdagens dagtilbud.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 1. juli 2018 ’Den styrkede pædagogiske læreplan’, jf. dagtilbudsloven. Det følger af loven (§3a, stk.5) at: ”kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelt prioriterede indsatser for området (…) bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af lovens afsnit II”, afsnit II beskriver formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering mm.

Det fremgår af sagen fra Opvækstudvalget (sag nr. 60 fra 2019) at arrangementet fremover skulle bære præg af faglige oplæg og i mindre grad bestå af boder og udstillinger fra de enkelte børnehuse, som var konceptet tidligere. Det blev desuden besluttet, at arrangementet skulle afholdes én gang årligt, og at det blandt andet skulle indeholde samtalesaloner om faglig kvalitet, oplæg om budgetstyring, inklusion, helhedsplan samt bygningsmæssige krav til børnehuse. Det blev vedtaget, at arrangementet skulle hedde ’Fælles om dagtilbud’.

Den ’Pædagogiske Markedsplads’, der er den tidligere model for evaluering af læreplanen er nærmere beskrevet i bilaget. Med den nye lovgivning er en egentlig afrapportering ikke længere et krav i relation til den pædagogiske læreplan.

Grundet covid-19 har administrationen ikke forelagt et konkret forslag til en ny model tidligere.

Børn, familier og forebyggelse præsenteres hermed en model for, hvordan drøftelsen kan gennemføres.

Ny model for politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet

Det foreslås, at der etableres et selvstændigt arrangement, hvor Børn, familier og forebyggelse mødes med repræsentanter fra dagtilbud og områdebestyrelser. Arrangementet baseres på faglige oplæg, fra kommunens egne børnehuse og viser eksempler fra den pædagogiske praksis og skal vise hvordan børnehuse har arbejdet med elementer fra den pædagogiske læreplan og hvordan der arbejdes konkret med pædagogisk udvikling.

Det foreslås, at arrangementet afholdes i foråret 2023, da der allerede er planlagt arrangementer i efteråret 2022, f.eks. dialogmøde med områdebestyrelserne. Alternativt, vil arrangementet kunne tilrettelægges som en del af dialogmødet mellem Børn, familier og forebyggelse og områdebestyrelserne, der er planlagt til den 1. september 2022. Såfremt dette vælges foreslås det, at dialogmødet udvides fra 2 til 3 timer.

Inddragelse

Modellen har i en tidligere form været drøftet med områdelederne for dagtilbud.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

67Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.