Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 19. maj 2022

Ekstraordinært møde, Mødelokale F2 kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter

55Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

56Orientering om bygningsmasse, vedligeholdelse og kapacitet på dagtilbudsområdet

Resume

Sagen indeholder en orientering om bygningsmassen på Børn, familier og forebyggelse. Desuden indeholder sagen en status på vedligeholdelsen på bygningerne, og hvordan registreringen af behov for vedligeholdelse foregår. Sagen indeholder desuden et oprids af, hvordan arbejdet med kapacitet samt en status baseret på sidste års prognose.

Indstilling

Centerchef for IT og Ejendomme og Centerchef for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 6. april 2022, pkt. 35:

Taget til efterretning.

Udvalget aftalte et fortsætte drøftelserne på et ekstraordinært temamøde i løbet af maj måned om bygningsmasse, vedligeholdelse og kapacitet på dagtilbudsområdet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bygningsmasse og vedligeholdelse

Børn, familie og forebyggelses funktioner benytter 39 ejendomme:

  • 37 ejendomme til brug for dagtilbud
  • 3 ejendomme til brug for Center for Familie og Forebyggelse .

Det dækker 11 procent af det samlede kommunale bygningsmæssige areal. En liste over de specifikke ejendomme og adresser findes i bilag 1. Den ene af ejendommene, som benyttes af Center for Familie og Forebyggelse er Administrationscenter Jægerspris, der er planlagt at flytte til Frederikssund inden udgangen af 2023. Herved reduceres det samlede antal ejendomme til 39. Administrationscenter Jægerspris er i alt 2660 m2. For nuværende er det ikke besluttet hvad der skal ske med ejendommen efter den er fraflyttet.

For løbende at have et overblik over behovet for vedligeholdelse, bliver hver ejendom besøgt hver 3. år af en bygningsfaglig medarbejder fra Center for Ejendomme og IT eller en ekstern. Ved besøget registreres behovet for vedligeholdelse. Registreringen sker ved at se på hvilke vedligeholdelsestiltag, der er behov for inden for de næste 10 år. Tiltagene beskrives, og der sættes en prioritet på tiltaget.

Der er følgende prioriteter:

  • Prioritet 1: Tiltag, som skal gennemføres grundet myndighedskrav eller tiltag, som ikke kan ikke ses bort fra i forbindelse med anlægsprojekter eller tiltag som nødvendige af hensyn til menneskers sikkerhed.
  • Prioritet 2: Tiltag som, hvis de ikke gennemføres, vil føre til risiko for personskade eller bygningsskade.
  • Prioritet 3: Udskiftninger og renoveringer af udslidte bygningsdel.
  • Prioritet 4: Planlagt vedligeholdelse.

Efterslæb opstår når planlagt vedligeholdelse ikke gennemføres på det rette tidspunkt, men i stedet skubbes frem i tiden. I Frederikssund kommune har der gennem en årrække været behov for flere midler til vedligeholdelse end der er afsat midler til i budgettet. I øjeblikket igangsættes vedligeholdelse efter ovennævnte prioriteter, og at der prioriteres på tværs af de områder, der anvender bygningerne. Det sikrer, at de mest presserende tiltag (prioritet 1 og 2) gennemføres uanset om bygningen anvendes til f.eks. administration, omsorgscenter eller skole. Der er ikke midler til at gennemføre alle presserende tiltag, så derfor udvælges et antal prioritet 2 tiltag hvert år til udførsel.

Tabel 1 viser behovet for dagtilbud. Alene i 2022 er der et vedligeholdelsesbehov på 23,4 mio. kr. for dagtilbud og hvis det ikke udbedres skubbes det foran til det kommende år. Der er afsat 22,4 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse for samtlige kommunale bygninger, som prioriteres på tværs.

Hvis der anvendes 4,2 mio. kr. på dagtilbud i år vil der således være brug for 41 mio. kr. i 2023 (2022: 23,4 mio. kr.- 4,2 mio. kr.) =19,2 mio. kr. + 2023 : 21,8 mio. kr. = 41 mio. kr.

Tabel 1: Samlet behov, prioritering 1, 2 og 3 i byrådsperioden.

mio. kr.

2022

2023

2024

2025

Dagtilbud

23,437

21,750

2,549

3,795

Afsat på budget til vedligeholdelse alle kommunens ejendomme

22,10

22,10

22,10

22,10

Heraf disponeret til vedligeholdelse dagtilbud

4,23

Behov der overføres til 2023

19,21

Situationen for bygningernes vedligeholdelsestilstand er derfor at bygningerne flere steder ser meget brugte og slidte ud. En måde at optimere brugen af midler på, kunne bl.a. være at nedlægge og samle dagtilbud de steder, hvor der er overkapacitet.

Betydning for CO2 udledningen

I kommunens Klimahandlingsplan arbejdes med 2 hovedbegreber "Kommunen som virksomhed" og Kommunen som geografisk område. Med "Kommunen som virksomhed" menes bl.a. de ejendomme som kommunen driver i forbindelse med kerneopgaverne for kommunen, altså de kommunalt ejede ejendomme. I modsætning hertil er begrebet "Kommunen som geografisk område". Dette begreb dækker alle ejendomme i kommunen uanset ejer samt borgernes transport med videre.

En nedlæggelse af en ejendom vil medføre en reduktion af klimabelastningen for kommunen som virksomhed.. Et dagtilbud udleder mellem 8-22 tons co2 pr. år alt efter hvor stor en bygning der anvendes. For at undgå yderligere udledning vil bygningen skulle afhændes eller anvendes til et andet eksisterende formål, hvor en anden bygning i stedet kan afhændes.

I forhold til kommunen som geografisk område vil ovenstående kun have en betydning for den samlede CO2 udledning hvis ejendommen blev enten nedrevet, klimarenoveret eller anvendt i stedet for at bygge nyt. Med mindre en ny køber skal anvende ejendommen til dagtilbud, vil der skulle søges byggetilladelse til anvendelsesændring. I den forbindelse vil der via lovgivningen blevet stillet krav om en delvis klimarenovering.

Helhedsplan for dagtilbud

Administrationen igangsatte i foråret 2020 en undersøgelse af kommunens børnehuse ved et eksternt firma. Undersøgelsen inkluderede blandt andet kapacitets- og tilstandsvurderinger og udmøntedes i en helhedsplan for Frederikssund Nord og Syd. Helhedsplanen beskriver både udfordringer og mulige tiltag for at løse den aktuelle og fremtidige kapacitetsudfordring, herunder nødvendig genopretning, ønskeligt vedligehold, forslag til ombygninger samt til- og nybygninger. Rapporten er udarbejdet af RUM-arkitekter og har i daglig tale fået navnet "RUMrapporten". Efterfølgende blev Slangerup området målt op af RUM-arkitekter, men uden angivelse af mulige tiltag for at løse den aktuelle og fremtidige kapacitetsudfordring. I efteråret 2020 blev børnehusene i Hornsherred og de private og selvejende institutioner målt op af administrationen for at have et ens blik på kapaciteten i Frederikssund Kommune. Kapacitet beregnes med tre m2 til et vuggestuebarn og to m2 til børnehavebarn. Arealbehovet udregnes ud fra kvalitetsniveau C i henhold til Statens byggeinstituts anvisning for bygningsreglementet. Helhedsplanen er vedlagt som bilag.

Kapacitet

Alle prognose tal er fra sidste års prognose. Børn, familie og forebyggelse foreligges på dette møde en orientering om den nyeste prognose for antal 0- 6 årige. På maj mødet bliver Børn, familier og forebyggelse forlagt den nye prognose sammenholdt med kapacitet.

Hornsherreder generelt præget af lav kapacitetsudnyttelse. Der er i alt 276 ledige enheder i 2022, frem mod 2026 er det forventet en lille stigning i antal 0-6 årlige således er det forventede antal ledige enheder i 2026 er 188 ledige enheder.

Slangerup er generelt præget af lav kapacitetsudnyttelse. Der er i alt 186 ledige enheder i 2022, frem mod 2026 er det forventet en lille stigning i antal 0-6 årlige således er det forventede antal ledige enheder i 2026 er 156 ledige enheder.

Frederikssund Syd og Nord bør kapacitetsmæssigt ses samlet, da afstandene er korte. Områdegrænsen ikke er naturlig udfra et borgersynspunkt og borgerne ønsker blot et tilbud tæt på deres bopæl. Når Frederikssund by ses samlet, vil der i 2022 være 326 ledige enheder, mens der i 2026 er 233 ledige enheder. Frederikssund Syd har en høj kapacitetsudnyttelse og der er behov for yderligere kapacitet i Vinge, som er håndteret i budgetaftalen for 2022 med en fremrykning af børnehuset til 2024.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

57Underskrifter

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.