Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 06. april 2022

Børnehuset Gyldensten, Marbækvej 43A, 3600 Frederikssund kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

29Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

30Orientering om regnskab 2021 - Børn, familier og forebyggelse

Resume

I nærværende sag redegøres for det endelige regnskab for 2021 på Børn, familier og forebyggelse forstået på den måde, at der redegøres for regnskabsresultatet på de bevillingsområder, der er på udvalget.

Samlet set på udvalget udviser regnskabet et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften, mens der på anlæg ses et samlet merforbrug på 0,006 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., der fordeler sig på bevillingsområderne:

 • Dagtilbud: Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende serviceudgifter
 • Sundhed og forebyggelse: Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende serviceudgifter
 • Familieområdet: Mindreforbrug på 5,4 mio. kr. fordelt med
  • Mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på serviceudgifter
  • Merforbrug på 0,9 mio. kr. på overførselsudgifter
  • Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på den centrale refusionsordning

I vedlagte bilag 1. Regnskab 2021 drift - Børn, familier og forebyggelse udspecificeres resultatet nærmere.

Anlæg

Samlet set udviser anlægsprojekterne et marginalt merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,006 mio.

Merforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Pavillon Kølholm. Anlægsprojektet fortsætter i 2022.
 • 0,2 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Ombygning af Kølholm. Anlægsprojektet fortsætter i 2022.
 • 0,08 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Ombygning til dagtilbud. Anlægsprojektet fortsætter i 2022.
 • 0,02 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Forbedrede legepladser ved børnehuse. Anlægsprojektet er afsluttet i 2022.

For en nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag 2 "Regnskab 2021 anlæg (BFF)".

I bilag 3. Oversigtsnotat – 2021 gives et fuldstændigt overblik over regnskab 2021 på den politiske struktur, der var gældende frem til udgangen af 2021.

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

31Beslutning om overførsler 2021 - Børn, familier og forebyggelse

Resume

I nærværende sag redegøres for indstillingerne til overførsler på baggrund af det endelige regnskab 2021 på Børn, familier og forebyggelse.

Samlet set på udvalget indstilles der på baggrund af regnskab 2021 til en overførsel på 3,0 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 på driften, mens der på anlæg overføres -0,06 mio. kr. til 2022 og 0,08 mio. kr. til 2023.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på baggrund af regnskab 2021 overføres 3,0 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 på driftssiden.
 2. Der på baggrund af regnskab 2021 overføres -0,06 mio. kr. til 2022 og 0,08 mio. kr. til 2023 på anlægsrammen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Udvalget ønsker et notat med kort beskrivelse af, hvad overførslerne på dagtilbudsområdet påtænkes anvendt til i 2022. Notatet fremsendes til udvalget forud for Økonomiudvalgets møde 19. april 2022.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområdet gennemgået årets resultat for 2021 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år.

Drift

Serviceudgifterne under Børn, familier og forebyggelse er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang. Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionsloven, idet overførsler - til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindelige vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter. Ligesom overførslerne skal ses i forhold til likviditetsmæssige forhold mv.

På Børn, familier og forebyggelse var der i 2021 et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. på serviceudgifterne. Der overføres i alt 3,0 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

 • På dagtilbud overføres samlet et overskud på 2,3 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. overføres til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023. Dette som følge af KKRs (Kommune Kontakt Rådet) retningslinjer for takstfinansierede institutioner samt samlet mindreforbrug på dagpleje, områder og børnehuse.
 • På sundhed og forebyggelse overføres samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til personale- og uddannelsesaktiviteter, som er blevet udskudt som følge af covid-19.
 • På familieområde overføres et samlet overskud på 0,9 mio. kr. til 2022 som følge af KKRs (Kommune Kontakt Rådet) retningslinjer for takstfinansierede institutioner.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag 1. Overførsler 2021 drift - Børn, familier og forebyggelse.

Anlæg

På Børn, familier og forebyggelse var der et samlet mindreforbrug på 0,006 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne. Der overføres samlet set -0,06 mio. kr. til 2022 og 0,08 mio. kr. til 2023.

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

 • 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Pavillon på Marbækvej 43C, Kølholmgrund. Mindreforbruget overføres til 2022.
 • 0,2 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Ombygning af Kølholm. Merforbruget overføres til 2022.
 • 0,08 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Ombygning til dagtilbud. Mindreforbruget overføres til 2023.

For en nærmere gennemgang af overførslerne på anlægssiden henvises til bilag 2 "Overførsler 2022 anlæg (BFF)".

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2022, mens det oprindelige budget for 2023 opskrives med 0,3 mio. kr.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på -0,06 mio. kr. i 2022 og 0,08 mio. kr. i 2023.

32Beslutning om at undersøge muligheden for etablering af skov- og udflytterbørnehaver

Resume

Børn, familier og forebyggelse præsenteres hermed for forskellige modeller for hvordan skov- og udflytterbørnehaver kan se ud. Præsentationen skal danne baggrund for en principiel drøftelse, om hvorvidt der er politisk interesse for at få udarbejdet konkret beslutningsforslag til at etablerer skov- og/eller udflytterbørnehaver som en del af det kommunale dagtilbud.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Beslutte hvorvidt der ønskes konkrete modelforslag inklusiv økonomi for skov- og udflytterbørnehaver.

Beslutning

Udvalget beslutter at få belyst alle tre scenarier til drøftelse på udvalgsmøde efter sommerferien, inkl. mulige koblinger af scenarie et og tre.

Sagsfremstilling

Opvækstudvalget blev den 9. august 2021 informeret om kapacitetsudfordringerne i kommunens daginstitutioner, hvor skov- og udflytterbørnehaver blev præsenteret som del af en løsning på kapacitetsproblemet i Frederikssund Syd. Det blev på daværende udvalgsmøde besluttet, at administrationen skulle komme med et selvstændigt forslag om skovbørnehaver og gå-ud-grupper (turnusordning). Med denne sag præsenteres Børn, familier og forebyggelse for hvorledes skov- og udflytterbørnehaver kan understøtte kvaliteten i Frederikssund Kommunes dagtilbud samt udvide paletten af tilbud til kommunens borgere.

Ved at tilføre skov- eller udflytterbørnehaver til Frederikssund Kommunes forskellige typer af dagtilbud understøttes Børne- og Ungepolitikken ved blandt andet at have fokus på bevægelse og styrke børnenes kendskab til naturen. Skov- og udflytterbørnehaver kan desuden præge børnenes naturfaglige nysgerrighed, hvilket er i tråd med visionerne for naturformidlingsindsatsen. Naturformidlingsindsatsen skal netop bidrage til at fastholde børn og unges interesse for naturvidenskab gennem hele deres opvækst i Frederikssund Kommune.

Med denne sag præsenteres Børn, Familier og Forebyggelse for tre forskellige modeller:

 1. Gå-ud-grupper/turnusordning, hvor stuer i et eksisterende børnehus skiftes til at være i skoven. Herved kan børnehavenormeringen i børnehuset forhøjes.
 2. Etablering af ny udflytterbørnehave, hvorved der skal etableres opsamlingssted ét sted i kommunen og børnene herfra hver dag transporteres med bus til et andet sted i kommunen.
 3. Samarbejde med anden aktør

Da tildelingsmodellen for dagtilbud afhænger af antal børn, vil lønudgiften til oprettelse af skovbørnehave være den samme lønudgift uanset om en skovbørnehave er en selvstændig institution eller en del af en allerede etableret institution (turnusordning).

1. Skov- og udflytterbørnehave som del af allerede etableret institution (turnusordning)

Skov- og udflytterbørnehaven med turnus kan etableres ved, at der indskrives flere børn i udvalgte børnehuse i Frederikssund, og at der i disse børnehuse altid er en gruppe børn i naturen. Et eksempel kan være, at der i et eksisterende børnehus, som har plads til 40 børn, bliver indskrevet 60 børn, hvoraf 20 børn bliver kørt til et naturområde i rotation. Det kan være en mulighed at køre ud til et eksisterende børnehus i naturskønne omgivelser, hvor der er ledige pladser eller etablere faciliteter i et skovområde.

Fordelen ved at etablere en skov-/udflytterbørnehave, som en turnusordning i en eksisterende institution er, at der allerede er personale i ydertimerne, der kan varetage hele gruppen. Der vil således ikke være behov for ekstra bemanding i ydertimerne. Ligeledes er der ikke behov for et opsamlingssted, som det er tilfældet, hvis det etableres som en selvstændig institution (se beskrivelse af den anden model).

Ydermere er fordelen ved denne model, at der frigives kapacitet i det eksisterende dagtilbud. Det vil derfor indgå i administrationens nærmere analyse og anbefaling, at der som følge heraf sker en kapacitetstilpasning.

2. Skov- og udflytterbørnehave som selvstændig institution

Skov- og udflytterbørnehaver som en selvstændig institution opdeles enten udflytterbørnehave til eksisterende institution eller skovbørnehave til nyetableret lokation.

Fordelen ved at benytte et allerede eksisterende børnehus med ledige pladser er, at det kræver minimale etableringsomkostninger og at de ledige pladser bliver fyldt op.

Hvis der skal oprettes en nyetableret skovbørnehave, forudsætter det økonomi til etablering og vedligeholdelse af faciliteter i et givent naturområde.

For at kunne etablere en skov- eller udflytterbørnehave, skal der findes et passende opsamlingssted i Frederikssund. Udfordringen er, at en sådan børnehave skal have en base, hvor børnene afleveres og hentes. Det er svært når den fysiske kapacitet er opbrugt. Derfor foreslås det netop at anvende en skole/SFO som base.

Etableres en skov- eller udflytterbørnehave, skal normeringen dække hele åbningstiden. Åbningstiderne skal være i overensstemmelse med kommunens eksisterende politik på området. Dvs. daginstitutioner skal have åbent 50,88 timer om ugen, hvor hvert område ydermere har 4 timer, der kan fordeles på områdets institutioner. I en selvstændig institution vil det være nødvendigt med mindst to personaler i ydertimerne. Til sammenligning kan det sandsynligvis være tilstrækkeligt at opnormere med et enkelt personale i en turnusordning.

3. Samarbejde med anden aktør

Skov- og udflytterbørnehave kan med fordel også etableres i samarbejde med anden aktør. Dette kan blandt andet være i samarbejde med (1) andre kommuner, der allerede har skovbørnehaver i Frederikssund, (2) kulturinstitutioner og/eller (3) naturindsatsen.

Alle modeller indebærer eventuelle omkostninger til transport, da de tager udgangspunkt i, at børn transporteres til anden lokation. Såfremt der er et ønske om konkrete modelforslag, vil der udarbejdes beregninger af transportomkostningerne.

Inddragelse

Såfremt administrationen skal arbejde videre med skov- eller udflytterbørnehaver vil der blive igangsat en inddragende proces om områdeledere og -bestyrelser med henblik på at udarbejde bæredygtige modeller.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

33Drøftelse af afholdt dialogmøde mellem Børn, familie og forebyggelse og områdebestyrelserne

Resume

Børn, familie og forebyggelse holdt den 15. marts 2022 dialogmøde med de fire områdebestyrelser på dagtilbudsområdet.

Med denne sag forlægges Børn, familier og forebyggelse administrationens opsamling på mødet.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Drøfte opsamlingen på dialogmødet.
 2. Drøfte, hvilket tema, det vil være relevant at sætte på dagsorden til dialogmødet i september 2022.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Udvalget ønsker en tilbagemelding på opsætning af idé-postkasser.

Udvalget ønsker at foreslå bestyrelserne, at et udvalgsmedlem som udgangspunkt deltager i en time på et årligt bestyrelsesmøde. Forslaget fremsendes til bestyrelserne forud for endelig beslutning i udvalget med henblik på input fra bestyrelserne.

Indstillingspunkt 2: Hovedtemaet til dialogmødet i september måned forventes at være Budget 2023. Hertil kommer de temaer, som bestyrelserne måtte ønske at drøfte med udvalget.

Sagsfremstilling

Børn, familie og forebyggelse afholdt dialogmøde med områdebestyrelserne for dagtilbud den 15. marts 2022. på mødet deltog i alt 29 deltagere udover administrationen, herunder 11 forældrerepræsentanter. Et enkelt område var ikke repræsenteret ved forældrerepræsentanter, da de meldte afbud pga. sygdom.

Følgende temaer var centrale i de spørgsmål, der blev stillet til gennemgang af administrationens præsentation (vedlagt som bilag):

 • Arbejdsmiljø i dagtilbud – opmærksomhed på trivselsundersøgelse blandt medarbejdere, psykisk APV samt løbende fokus på arbejdsmiljø.
 • Opmærksomhed på opsamling af erfaringer fra perioden med covid 19. Både gode og dårlige erfaringer, herunder også hvordan børn og voksne vender tilbage til en normal hverdag i dagtilbud. Også opmærksom på, at børnehusene har forskellige forudsætninger og derfor vil de erfaringer, de har draget sig og de erfaringer, de bringer med i den videre pædagogiske praksis, være forskellige fra børnehus til børnehus.
 • Madordning og mulighed for forskellige madordninger. Der er fokus på de pædagogiske elementer knyttet til, at børn og personale spiser samme måltid.

Nedenstående temaer og konkrete forslag var centrale i den dialog, der efter præsentationen var mellem Børn, familie og forebyggelse og områdebestyrelserne. Evt. handling eller opfølgning fra administrationen fremgår i kursiv.

 • Konkret forslag om at opsætte postkasser i alle børnehuse og dagplejernes legestuer, hvor forældre kan komme med forslag til bestyrelsesmedlemmerne. Det kan være vanskeligt at få input fra forældrene i dagligdagen, så derfor dette forslag.

Administrationen drøfter mulighed for gennemførelse med områdelederne.

 • Madordning ønskes styrket og der var et område, der efterlyste en måltidspolitik.

En sag om madordning er allerede på årshjulet og vil blive sat på dagsordenen til mødet i maj 2022.. Vedlagt som bilag er et bilag fra det daværende Opvækstudvalgs drøftelse af madordninger i 2021. Administrationen vil på mødet orientere om tidligere drøftelser i Opvækstudvalget om madordninger. Måltidspolitik vil være en ny opgave.

 • Ressourcer til børn i udsatte positioner – det blev nævnt, at der bør være de nødvendige ressourcer til området.
 • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Der var en opmærksomhed på, at f.eks. medarbejderudvikling og medarbejdertrivsel bidrager til fastholdelse af medarbejdere. Trivselsmålinger suppleres af psykisk arbejdspladsvurdering (APV). Administrationen har efterfølgende undersøgt rammerne for trivselsundersøgelse. Undersøgelserne er aftalt i Trepartsaftale fra 2007, hvor det blev aftalt, at alle offentlige arbejdspladser skal gennemføre trivselsmåling hvert tredje år. Frederikssund Kommune gennemfører de lovpligtige arbejdspladsvurderinger hvert tredje år - næste gang i marts/april 2022. Opfølgningen er forankret i ledelsessystemet og i MED-organisationen.
 • Gennemsigtighed i den politiske dialog – hvis der skal udmøntes besparelser, så er det ønsket at det italesættes som besparelser, som områderne kan indgå i en konstruktiv dialog med Børn, familier og forebyggelse.
 • Vigtigt at sætte pædagogikken i fokus og sikre det gode pædagogiske arbejde i dagtilbuddene.
 • Ønske om at udvalgets medlemmer en gang i mellem deltager i områdebestyrelsernes møder.

Inddragelse

Ikke vurderet relevant.  

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

34Orientering om befolkningsprognosen 2022

Resume

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose til kommunens generelle planlægning. En del af denne planlægning består i at budgetterne på en række områder demografireguleres med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i målgruppen på det pågældende område.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder kommunen en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år. Helt overordnet viser prognosen en stigning i antallet af borgere på 2.027 i perioden 2022-2026.

Specifikt for Børn, familier og forebyggelse har der siden 2010 været et fald i antallet af børn i alderen 0-5 år børn. Men fra 2020 er udviklingen ændret, og der vil frem mod 2030 være en årlig stigning i denne aldersgruppe, hvorefter udviklingen vil stagnere. Dog vil Frederikssund Nord opleve faldende antal 0-5 årige børn efter 2031, mens Frederikssund Syd, der omfatter Vinge se stigende antal 0-5 årige børn helt frem til 2040. Den laveste vækst forventes i Jægerspris distrikt, hvor antallet af 0-5 årige børn frem mod 2026 er stort set uændret.

Frem mod 2026 forventes antallet af 0-5 årige børn at stige med 228 personer, som fordeler sig med en stigning på mellem 3 og 97 personer i de forskellige distrikter.

I bilag 1. Befolkningsprognose 2022 kan der læses nærmere om prognosens resultater.

Befolkningsprognosen anvendes i mange planlægningsmæssige sammenhænge bl.a. i forhold til kommunens kommende udgifter og indtægter. Helt konkret anvendes befolkningsprognosen til demografireguleringer på en række områder – herunder dagplejer, vuggestuer og børnehaver – med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af 0-5 årige børn.

Specifikt for dagplejer, vuggestuer og børnehaver viser befolkningsprognosen 2022 at antallet af 0-5 årige børn stiger med 246 borgere i perioden 2022-2026.

I forhold til demografireguleringen giver det stigende antal 0-5 årige børn anledning til en kontinuerlig stigning i de afsatte demografimidler på området i 2023-2026. I 2023 skal der således udmøntes en samlet demografipulje på 8,3 mio. kr.

Stigningen i antallet af 0-5 årige børn er imidlertid mindre i befolkningsprognosen 2022, end det var tilfældet i befolkningsprognosen 2021, hvilket giver anledning til, at den samlede demografipulje skal nedjusteres med 4,8 mio. kr. i 2023 i forhold til den samlede demografpulje, som er en del af den vedtagne budget for 2023-2026.

I bilag 2. Forslag til demografiregulering 2023-2026 fremgår det samlede forslag til demografiregulering i perioden 2023-2026.

Inddragelse

Er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Som følge af befolkningsprognosen 2022 nedjusteres demografipuljen for dagplejer, vuggestuer og børnehaver med 4,8 mio. kr. i 2023.

Konkret vil disse ændringer blive indarbejdet i det korrigerede budgetgrundlag, som skal politisk behandles i forbindelse med processen med budget 2023-2026.

Herefter fås der en udmøntet demografipulje på 8,3 mio. kr. i 2023.

35Orientering om bygningsmasse, vedligeholdelse og kapacitet på dagtilbudsområdet

Resume

Sagen indeholder en orientering om bygningsmassen på Børn, familier og forebyggelse. Desuden indeholder sagen en status på vedligeholdelsen på bygningerne, og hvordan registreringen af behov for vedligeholdelse foregår. Sagen indeholder desuden et oprids af, hvordan arbejdet med kapacitet samt en status baseret på sidste års prognose.

Indstilling

Centerchef for IT og Ejendomme og Centerchef for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget aftalte et fortsætte drøftelserne på et ekstraordinært temamøde i løbet af maj måned om bygningsmasse, vedligeholdelse og kapacitet på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Bygningsmasse og vedligeholdelse

Børn, familie og forebyggelses funktioner benytter 39 ejendomme:

 • 37 ejendomme til brug for dagtilbud
 • 3 ejendomme til brug for Center for Familie og Forebyggelse .

Det dækker 11 procent af det samlede kommunale bygningsmæssige areal. En liste over de specifikke ejendomme og adresser findes i bilag 1. Den ene af ejendommene, som benyttes af Center for Familie og Forebyggelse er Administrationscenter Jægerspris, der er planlagt at flytte til Frederikssund inden udgangen af 2023. Herved reduceres det samlede antal ejendomme til 39. Administrationscenter Jægerspris er i alt 2660 m2. For nuværende er det ikke besluttet hvad der skal ske med ejendommen efter den er fraflyttet.

For løbende at have et overblik over behovet for vedligeholdelse, bliver hver ejendom besøgt hver 3. år af en bygningsfaglig medarbejder fra Center for Ejendomme og IT eller en ekstern. Ved besøget registreres behovet for vedligeholdelse. Registreringen sker ved at se på hvilke vedligeholdelsestiltag, der er behov for inden for de næste 10 år. Tiltagene beskrives, og der sættes en prioritet på tiltaget.

Der er følgende prioriteter:

 • Prioritet 1: Tiltag, som skal gennemføres grundet myndighedskrav eller tiltag, som ikke kan ikke ses bort fra i forbindelse med anlægsprojekter eller tiltag som nødvendige af hensyn til menneskers sikkerhed.
 • Prioritet 2: Tiltag som, hvis de ikke gennemføres, vil føre til risiko for personskade eller bygningsskade.
 • Prioritet 3: Udskiftninger og renoveringer af udslidte bygningsdel.
 • Prioritet 4: Planlagt vedligeholdelse.

Efterslæb opstår når planlagt vedligeholdelse ikke gennemføres på det rette tidspunkt, men i stedet skubbes frem i tiden. I Frederikssund kommune har der gennem en årrække været behov for flere midler til vedligeholdelse end der er afsat midler til i budgettet. I øjeblikket igangsættes vedligeholdelse efter ovennævnte prioriteter, og at der prioriteres på tværs af de områder, der anvender bygningerne. Det sikrer, at de mest presserende tiltag (prioritet 1 og 2) gennemføres uanset om bygningen anvendes til f.eks. administration, omsorgscenter eller skole. Der er ikke midler til at gennemføre alle presserende tiltag, så derfor udvælges et antal prioritet 2 tiltag hvert år til udførsel.

Tabel 1 viser behovet for dagtilbud. Alene i 2022 er der et vedligeholdelsesbehov på 23,4 mio. kr. for dagtilbud og hvis det ikke udbedres skubbes det foran til det kommende år. Der er afsat 22,4 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse for samtlige kommunale bygninger, som prioriteres på tværs.

Hvis der anvendes 4,2 mio. kr. på dagtilbud i år vil der således være brug for 41 mio. kr. i 2023 (2022: 23,4 mio. kr.- 4,2 mio. kr.) =19,2 mio. kr. + 2023 : 21,8 mio. kr. = 41 mio. kr.

Tabel 1: Samlet behov, prioritering 1, 2 og 3 i byrådsperioden.

mio. kr. 2022202320242025
Dagtilbud23,43721,7502,5493,795
Afsat på budget til vedligeholdelse alle kommunens ejendomme 22,1022,1022,1022,10
Heraf disponeret til vedligeholdelse dagtilbud 4,23

Behov der overføres til 202319,21

Situationen for bygningernes vedligeholdelsestilstand er derfor at bygningerne flere steder ser meget brugte og slidte ud. En måde at optimere brugen af midler på, kunne bl.a. være at nedlægge og samle dagtilbud de steder, hvor der er overkapacitet.

Betydning for CO2 udledningen

I kommunens Klimahandlingsplan arbejdes med 2 hovedbegreber "Kommunen som virksomhed" og Kommunen som geografisk område. Med "Kommunen som virksomhed" menes bl.a. de ejendomme som kommunen driver i forbindelse med kerneopgaverne for kommunen, altså de kommunalt ejede ejendomme. I modsætning hertil er begrebet "Kommunen som geografisk område". Dette begreb dækker alle ejendomme i kommunen uanset ejer samt borgernes transport med videre.

En nedlæggelse af en ejendom vil medføre en reduktion af klimabelastningen for kommunen som virksomhed.. Et dagtilbud udleder mellem 8-22 tons co2 pr. år alt efter hvor stor en bygning der anvendes. For at undgå yderligere udledning vil bygningen skulle afhændes eller anvendes til et andet eksisterende formål, hvor en anden bygning i stedet kan afhændes.

I forhold til kommunen som geografisk område vil ovenstående kun have en betydning for den samlede CO2 udledning hvis ejendommen blev enten nedrevet, klimarenoveret eller anvendt i stedet for at bygge nyt. Med mindre en ny køber skal anvende ejendommen til dagtilbud, vil der skulle søges byggetilladelse til anvendelsesændring. I den forbindelse vil der via lovgivningen blevet stillet krav om en delvis klimarenovering.

Helhedsplan for dagtilbud

Administrationen igangsatte i foråret 2020 en undersøgelse af kommunens børnehuse ved et eksternt firma. Undersøgelsen inkluderede blandt andet kapacitets- og tilstandsvurderinger og udmøntedes i en helhedsplan for Frederikssund Nord og Syd. Helhedsplanen beskriver både udfordringer og mulige tiltag for at løse den aktuelle og fremtidige kapacitetsudfordring, herunder nødvendig genopretning, ønskeligt vedligehold, forslag til ombygninger samt til- og nybygninger. Rapporten er udarbejdet af RUM-arkitekter og har i daglig tale fået navnet "RUMrapporten". Efterfølgende blev Slangerup området målt op af RUM-arkitekter, men uden angivelse af mulige tiltag for at løse den aktuelle og fremtidige kapacitetsudfordring. I efteråret 2020 blev børnehusene i Hornsherred og de private og selvejende institutioner målt op af administrationen for at have et ens blik på kapaciteten i Frederikssund Kommune. Kapacitet beregnes med tre m2 til et vuggestuebarn og to m2 til børnehavebarn. Arealbehovet udregnes ud fra kvalitetsniveau C i henhold til Statens byggeinstituts anvisning for bygningsreglementet. Helhedsplanen er vedlagt som bilag.

Kapacitet

Alle prognose tal er fra sidste års prognose. Børn, familie og forebyggelse foreligges på dette møde en orientering om den nyeste prognose for antal 0- 6 årige. På maj mødet bliver Børn, familier og forebyggelse forlagt den nye prognose sammenholdt med kapacitet.

Hornsherred er generelt præget af lav kapacitetsudnyttelse. Der er i alt 276 ledige enheder i 2022, frem mod 2026 er det forventet en lille stigning i antal 0-6 årlige således er det forventede antal ledige enheder i 2026 er 188 ledige enheder.

Slangerup er generelt præget af lav kapacitetsudnyttelse. Der er i alt 186 ledige enheder i 2022, frem mod 2026 er det forventet en lille stigning i antal 0-6 årlige således er det forventede antal ledige enheder i 2026 er 156 ledige enheder.

Frederikssund Syd og Nord bør kapacitetsmæssigt ses samlet, da afstandene er korte. Områdegrænsen ikke er naturlig udfra et borgersynspunkt og borgerne ønsker blot et tilbud tæt på deres bopæl. Når Frederikssund by ses samlet, vil der i 2022 være 326 ledige enheder, mens der i 2026 er 233 ledige enheder. Frederikssund Syd har en høj kapacitetsudnyttelse og der er behov for yderligere kapacitet i Vinge, som er håndteret i budgetaftalen for 2022 med en fremrykning af børnehuset til 2024.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

36Orientering om faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet

Resume

I henhold til økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (2010) skal kommunerne hvert andet år offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Med denne sag fremlægges Frederikssund Kommunes udvalgte Faglige kvalitetsoplysninger baseret på kalenderåret 2021.

Kvalitetsoplysningerne har til hensigt at give personale, forældrebestyrelser, administration og politikere indblik i den faglige kvalitet, på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Centerchefen for Skole og Børn fremsender sagen til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker at arbejde videre med dels skoleudsættelse, dels sprogvurderinger.

Sagsfremstilling

I henhold til økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (2010) skal kommunerne hvert andet år offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Med denne sag orienteres Børn, familier og forebyggelse om indikatorer for faglig kvalitet, målt i 2021.

Kvalitetsoplysningerne har til hensigt at give personale, forældrebestyrelser, administration og politikere indblik i den faglige kvalitet, og kan herudfra anvendes i forbindelse med prioriteringer og opfølgning på kvaliteten i dagtilbud.

Rapporten, der er vedlagt som bilag, indeholder data på følgende faglige kvalitetsindikatorer:

1. Børnetal

1 januar 2021 var der i alt 2.469 børn fra 0-5 årige børn bosiddende i Frederikssund Kommune. Dette er en stigning fra 1. januar 2020, hvor der var 2.420 børn. Stigningen er på ca. 2 pct.

2. Sprogvurderinger

Den særlige indsats med at gennemføre sprogvurderinger foregår i Frederikssund Kommune i et tæt samarbejde mellem det enkelte børnehus, forældrene og den logopæd, som er tilknyttet børnehuset, og foregår i Frederikssund Kommune i et tæt samarbejde mellem børnehuset, forældrene og den logopæd, som er tilknyttet børnehuset.

Barnets sprogresultater vises på en skala fra 0 til 100%. Generelt forventes 5 % af alle børn at blive vurderet til at have behov for en særlig sprogstimulerende indsats. 10 % af alle børn forventes at have brug for en fokuseret indsats indenfor mindst et sprogområde. Disse børn bruger sproget og viser at de forstår talt sprog, men begge dele kun i et vist omfang. De øvrige 85 % forventes at have en alderssvarende sproglig udvikling, hvor det fælles for børnene er, at de bruger et varieret sprog og har en god forståelse for sproget. Denne fordeling kaldes en normfordeling.

Frederikssund Kommune ligger over normfordelingen for de 3-årige i forhold til den generelle indsats, og har således 2 % flere børn med sprogvanskeligheder end den overordnede målsætning for sprogvurderingerne. Målsætningen er 85 %, men 83 % af de treårige er i målgruppe for den generelle indsats.

Frederikssund Kommune ligger under normfordelingen for de 5-årige i forhold til den generelle indsats, og efterlever dermed den overordnede målsætning for sprogvurderingerne. Målsætningen er som nævnt 85 %, men 87 % af de femårige kan nøjes med den generelle indsats.

Det samlede billede af sprogvurderinger bliver behandlet blandt de fagprofessionelle både på område og børnehus niveau.

3. Børnetrivselsundersøgelse

Andelen af børnene i Frederikssund Kommune, der svarer ”Ja” til at de er glade for at gå i børnehave stabil på 92 % både i 2019 og 2021.

4. Fordeling af børn i henholdsvis kommunale dagtilbud og privat leverandører

I 2021 gik 85 % af de indmeldte børn i kommunale børnehuse og dagpleje, mens 15 % gik i de selvejende-, pulje- og private institutioner og selvstændige børnepassere. En nærmere fordelingen findes i tabellen og beskrives yderligere i bilag. Der forskellige typer tilbud beskrives nærmere i sag om pasningstilbud.

5. Skoleudsættelser

I 2019 blev 10,7 % af årgangen, der i forhold til deres alder skulle starte i skole, skoleudsat. Udviklingen har været faldende til et nogenlunde ens niveau på 8,6 % i 2020 og 8,9 % i 2021. Skoleudsættelse medfører at barnet bliver et ekstra år i børnehave fremfor at starte i 0. klasse.

De nyeste tal på landsplan er fra 2020, hvor KL opgør andel af børn der fyldt 7 år eller mere inden de starter i skole. Frederikssund opgøres til 12,0 % af årgangen i 2020 og placerer kommunen med det syvende højeste andel af skoleudsatte. Landsgennemsnittet er 8,6 %. Skoleudsættelser er et fælles opmærksomhedspunkt for skoler og dagtilbud i Frederikssund.

6. Sygefravær

Samlet for dagtilbuddene i Frederikssund Kommune er der sket en mindre stigning i medarbejdernes sygefravær fra 2020 til 2021. Det samlede sygefravær er steget fra 6,8 % i 2020 til 7,1 % i 2021. Både 2020 og 2021 har været præget af Covid-19 og har påvirket medarbejdernes sygefravær.

De nyeste tal på landsplan er fra 2020, hvor KL opgør gennemsnitlig fravær opgjort i dagsværk pr. medarbejder på dagtilbud. Frederikssund har 17,4 dage pr. medarbejder og placerer kommunen med det 10. højeste fravær på dagtilbudsområdet. Landsgennemsnittet er 14,2 dage. Sygefravær bliver jævnligt behandlet på MED- møderne i områderne.

7. Fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter i de kommunale dagtilbud

60,7 % af de fastansatte pædagogiske medarbejdere i de kommunale dagtilbud i 2021 var pædagoger, mens 39,3 % var pædagogmedhjælpere/pædagogassistenter. Målsætningen i Frederikssund kommune er 62 % pædagoger og 38 % pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter. Således var målsætningen 1,3 % fra at blive opfyldt på pædagoger og der er primært rekrutteringsvanskeligheder, som er årsagen. Tallene er renset for ansættelse i forbindelse med Covid-19 restriktioner, som krævede flere hænder i starten af året. Ved medregnes af Covid ansættelser var andelen 60,1 % pædagoger og 39,9 % pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter.

Inddragelse

Børnetrivselsundersøgelse er drøftet i områdebestyrelserne. Sygefravær er drøftet i områdernes MED udvalg.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

37Orientering om pasningstilbud på dagtilbudsområdet

Resume

I denne sag orienteres Børn, familier og forebyggelse om de forskellige pasningstyper på dagtilbudsområdet som findes i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering af Børn, familier og forebyggelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagtilbud er en samlebetegnelse for tilbud til børn i alderen fra 0 år og indtil skolestart. En type dagtilbud er daginstitutioner som kan etableres og drives i forskellige former. I Frederikssund Kommune omtales daginstitutioner som børnehuse. Herudover findes der forskellige andre typer mindre dagtilbud og pasningsordninger, herunder dagpleje og private pasningsordninger samt muligheden for pasning af eget barn.

I 2021 var der i gennemsnit 2020 børn i dagtilbud i Frederikssund Kommune. Heraf var 751 0-2-årige børn, hvoraf 133 var i dagpleje. 1.269 børn var 3-5 år.

Af de i alt 2020 børn gik 85 % i kommunale børnehuse og dagpleje, mens 15 % gik i de selvejende-, pulje- og private institutioner og selvstændige børnepassere.

I nedenstående tabel er en beskrivelse af de forskellige pasningstyper i Frederikssund Kommune, herunder antallet af hver type i Frederikssund Kommune og antallet børn i tilbuddene.

PasningstypeBeskrivelseAntal tilbudAntal børn
Kommunale institutioner (børnehuse)Kommunale daginstitutioner er kommunalt ejede institutioner som vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Institutionerne er målrettet børn i alderen 0 år og op til skolealderen. Taksten for en plads i institutionen må maksimalt udgøre 25 procent af de budgetterede udgifter til pladsen.331575

I Frederikssund Kommune er alle undtagen 2 børnehaver integrerede institutioner og indeholder således både vuggestue og børnehave
Selvejende institutionerSelvejende daginstitutioner er institutioner, der drives af private leverandører på baggrund af en indgået driftsaftale med Byrådet. De selvejende daginstitutioner er underlagt kommunalt tilsyn og modtager tilskud fra kommunen til dækning af institutionens udgifter. Taksten for en plads i institutionen må maksimalt udgøre 25 procent af de budgetterede udgifter til pladsen.269
PuljeinstitutionerPuljeinstitutioner er en midlertidig institutionsform, som fandtes i begyndelsen af 2000-tallet men ikke længere findes. Dog drives institutioner oprettet som puljeinstitution tilbage i begyndelsen af 2000-tallet efter reglerne for puljeinstitutioner. Det betyder, at der ikke kan komme nye puljeinstitutioner til. I Frederikssund Kommune har der hidtil været to puljeinstitutioner: Svanholm og Møllevang, men Svanholm Børnehus ansøgte i 2021 om at blive godkendt som privatinstitution og overgik til privatinstitution pr. 01.10.2021. Puljeinstitutioner er private institutioner, men de får ikke nødvendigvis tilskud som privatinstitution beskrevet i Dagtilbudsloven. Som oftest vil puljeinstitutionernes budgettildeling være fastsat i driftsoverenskomsten mellem institutionen og kommunen, hvilket også er gældende for den ene institution i Frederikssund Kommune.156
Private institutionerPrivatinstitutioner er institutioner, der drives af private leverandører på baggrund af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Kommunen kan ikke anvise plads i en privatinstitution. Kommunen yder et tilskud pr. barn, der er optaget i privatinstitutionen. Privatinstitutionen fastsætter selv forældrenes egenbetaling.494
DagplejeDagpleje er for børn i alderen 26 uger og op til 3 år. En kommunal dagplejer passer op til 4 børn i eget hjem.39133
Private pasningsordningerPrivat pasning er ikke et kommunalt dagtilbud, men en privat pasningsordning, hvor kommunen yder et tilskud. Du kan vælge at bruge en privat pasningsordning i stedet for en plads i en kommunal institution eller dagpleje. En privat pasningsordning kan bruges af børn i alderen fra 26 uger til 6 år

62
Pasning af eget barnByrådet kan give forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Frederikssund Kommune har valgt at give borgerne mulighed for at få tilskud til at passe egne børn.

27

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

38Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Ukraine
 • Orientering om støtteskrivelse i forbindelse med opførelse af et familiehus ved Psykiatrien i Glostrup (jf. vedlagte to bilag)
 • Dato for dialogmøde med områdebestyrelser i september
 • Sager på vej - Børn, familier og forebyggelse, jf. bilag
 • Orientering om KLs årlige dagtilbudskonference – 31. maj 2022

39Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.