Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 09. marts 2022

Familiehus B, Hovedgaden 48, 3630 Jægerspris kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Med budgetaftalen for 2022 har Byrådet prioriteret at styrke den tidlige forebyggende indsats i Frederikssund Kommune. Med denne sag forelægges Børn, familier og forebyggelse et forslag til kommissorium for den forestående proces med at styrke og omlægge til tidlig forebyggende indsats. En proces der, samlet set, planlægges at løbe i perioden 2023 - 2027.

Sagen forelægges samtidigt til orientering i Skole, klub og SFO samt Unge, fritid og idræt. Derudover forelægges sagen til orientering i Social og sundhed i april måned.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Godkende forslaget til kommissorium for styrkelse af og omlægning til tidlig forebyggende indsats.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2022 har Byrådet prioriteret at styrke den tidlige forebyggende indsats i Frederikssund Kommune. Opgaven er forankret i Børn, familier og forebyggelse i samarbejde med Skole, klub og SFO samt Unge, fritid og idræt.

At arbejde tidligt og forebyggende handler grundlæggende om at skabe bedre betingelser for børn og unge, der befinder sig i udsatte positioner, eller er i risiko for at komme det. Dette fordi vi ved, at det kan have store konsekvenser for børn og unges muligheder, både i barndommen, og senere i voksenlivet, hvis der ikke reageres tidligt på begyndende problemstillinger. Men en tidlig forebyggende indsats er fokus på at sætte tidligt ind, med kvalificerede og helhedsorienterede indsatser, der understøtter den enkeltes trivsel, udvikling, sundhed og læring.

Administrationen har udarbejdet et forslag til kommissorium for processen med at styrke og omlægge til tidlig forebyggende indsats. Med denne sag forelægges Børn, familier og forebyggelse dette forslag, med henblik drøftelse og godkendelse.

Første skridt i processen vil være formuleringen af en fælles strategi for området, hvilket sker i 2022. Herefter arbejdes med iværksættelse af prøvehandlinger og konkrete initiativer, samt en omfattende kulturudviklingsproces i forhold til oparbejdelsen af et fælles "mindset" på tværs af fagligheder. Erfaringer fra andre kommuners arbejde med omlægning til tidligere, forebyggende indsats er, at dette arbejde vil strække sig over flere år, og der lægges med kommissoriet derfor op til, at dette sker i Frederikssund Kommune i perioden 2023 - 2027.

Inddragelse

Inddragelsen af børn, unge, familier, frivillige, netværk og civilsamfund er et afgørende parameter i omlægningen til en tidlig forebyggende indsats. Inddragelse vil derfor være en af grundpillerne i det videre arbejde. I første omgang vil der, i udviklingen og formulering af selve strategien, ske en bred involvering af alle relevante centre, Ungeråd, Handicapråd m.fl., samt eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis Mødrehjælpen, Dansk Røde Kors, IF Vikingerne m.fl.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Resume

Fastholdelse og rekruttering af dygtige medarbejdere bliver en væsentlig opgave i de kommende år. I forbindelse med Budget 2022 blev det derfor også besluttet at investere i en uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, med det netop det perspektiv for øje.

Den 1. november 2021 besluttede det daværende Opvækstudvalg, at 1,3 mio. kr. i 2022 og 2023 skal anvendes til initiativer med relation til den kommende rekrutterings-, uddannelses- og fastholdelsesstrategi. Heraf skal 0,7 mio. kr. anvendes til vikarudgifter i børnehusene i forbindelse med uddannelse og 0,6 mio. kr. skal bruges til initiativer der understøtter et ønske om øget brug af Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) og meritpædagoguddannelse.

Med denne sag bedes Børn, familier og forebyggelse godkende forslag til den nærmere udmøntning af midlerne i 2022 og 2023.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Forslaget til udmøntning af midlerne til rekruttering, uddannelse og fastholdelse på dagtilbudsområdet i 2022 og 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

På landsplan opleves massive udfordringer med at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til de store velfærdsområder. Det gælder også på dagtilbudsområdet, hvor der i øjeblikket er mangel på pædagoger. En analyse fra april 2021 af DAMVAD Analytics lavet for Danske Professionshøjskoler viser, at manglen på pædagoger forventes at stige i de kommende år. Frem mod 2030 vil der nationalt mangle ca. 14.000 pædagoger (Kilde: BUPL).

Særligt i hovedstadsområdet gør manglen på pædagoger, at stillinger ikke kan besættes, og der uddannes i øjeblikket ikke nok pædagoger til at matche behovet de kommende år. 80 pct. af regionens kommuner melder om udfordringer med at rekruttere kvalificerede pædagoger. Udfordringen forventes forværret over de næste 5-7 år. Flere børn (+14 pct.) i de kommende år samt implementeringen af minimumsnormeringer betyder, at Region Hovedstaden i stigende grad kommer til at mangle uddannede pædagoger.

Det er ikke virkeligheden i Frederikssund Kommune endnu. Andelen af pædagoger i vores dagtilbud er lige nu på omkring 60 pct., men efterspørgslen på pædagoger opleves stigende og det må forventes, at Frederikssund Kommune bliver ramt af samme problematik, i takt med at udfordringerne stiger nationalt.

For at imødekomme udfordringerne med at sikre, at der er nok uddannede pædagoger i vores dagtilbud og det nødvendige pædagogiske personale i øvrigt - både nu og i fremtiden - arbejdes der netop nu på løsningsmodeller på flere arenaer. For det er både et spørgsmål om at sikre, at der uddannes og rekrutteres pædagoger til vores dagtilbud, et spørgsmål om at fastholde de pædagoger, der allerede er ansat i Frederikssund Kommune og et spørgsmål om at gøre det attraktivt og muligt for de pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere m.fl. vi allerede har ansat i vores børnehuse at uddanne sig til pædagoger.

Det er altså afgørende, at der igangsættes initiativer, der understøtter både rekruttering, uddannelse og fastholdelse. Udmøntningen af midlerne er således en del af den samlede indsats på området i Frederikssund Kommune.

Uddannelse af pædagoger

Et af de områder, hvor der er potentiale for at rekruttere og sidenhen fastholde pædagoger, er mens de studerende er under uddannelse. I Frederikssund kommune har vi i perioden 2019-2021 to gange årligt i gennemsnit modtaget 11 pædagogstuderende fra Københavns Professionshøjskole i deres 1. praktikforløb, 13 studerende i deres 2. praktikforløb og 11 studerende i deres 3. praktikforløb. I Frederikssund Kommune indgår de pædagogstuderende på dagtilbudsområdet ikke i normeringen, hvilket opleves særdeles attraktivt for såvel de studerende som for øvrige ansatte på dagtilbudsområdet.

På nuværende tidspunkt er en af de større udfordringer i Frederikssund Kommune, at der er en ulige fordeling mellem uddannede praktikvejledere i de forskellige børnehuse. Det betyder, at nogle børnehuse har studerende i konstant flow, hvor andre ikke i samme udstrækning er med til, eller har mulighed for, at løfte uddannelsesopgaven, og dermed have adgang til den ”rekrutteringskanal”, som studerende i praktik samtidigt er. Ved at investere i at opkvalificere praktikvejlederne og lave et godt introduktions- og praktikforløb for de studerende, kan vi understøtte, at Frederikssund Kommunes dagtilbud er attraktive praktiksteder. Det betyder også en mulighed for at rekruttere de færdiguddannede pædagoger.

Fastholdelse

Dernæst skal vi kontinuerligt arbejde på at fastholde de dygtige pædagoger og pædagogisk personale i øvrigt, vi har i vores dagtilbud. Det er allerede med initiativet Sammen om Frederikssund, et fokusområde på tværs af kommunen at sikre, at det er attraktivt at blive, være og forblive medarbejder i Frederikssund Kommune. Det skal vi også understøtte i vores dagtilbud, og dette vil derfor være et fokusområde i de kommende år og indgå som væsentligt aspekt i udmøntningen af midlerne i 2022 og 2023.

Det koordinerende MED-udvalg på 0-16 årsområdet og områdelederne for dagtilbud har været hørt om udmøntningen af midlerne og i øvrigt hvilke fokusområder, der er væsentlige i de kommende år. Det er herfra et opmærksomhedspunkt, at fastholdelsesperspektivet er væsentligt og skal prioriteres, herunder de forhold, der gør det attraktivt at være pædagog og medarbejder i øvrigt i vores dagtilbud i Frederikssund Kommune. Bemærkninger fra MED-udvalg og lederne indgår i det videre arbejde med rekruttering og fastholdelse af pædagoger.

Forslag til udmøntning

Midlerne foreslås udmøntet således i 2022 og 2023:

Beskrivelse

2022

2023

Praktikvejleder (inkl. vikardækning)

237.600

626.400

De studerende – velkommen til Frederikssund Kommune

50.000

50.000

Meritpædagoger

380.394

523.798

Fastholdelse (supervision, relationskompetence/ICDP)

600.000

100.000

Tværgående

33.000

-

I alt

1.300.994

1.300.198

Praktikvejlederne

Praktikvejlederne vil i løbet af 2022 deltage på to obligatoriske temadage. Formålet hermed er både at styrke netværket mellem vejlederne og tydeliggøre ansvar og pligter i planlægning og realisering af praktikforløb. På temadagene deltager også praktikkoordinatoren fra Center for Børn og Skole. Temadagene planlægges sammen med Københavns Professionshøjskole (KP). Der afsættes 237.600 kr. til at opkvalificere praktikvejlederne samt vikardækning, når medarbejderne er på uddannelsesdage. I 2023 er der disponeret med 3 dages kursus ved KP for alle vejledere, inkl. vikardækning.

De studerende

De studerende, som er i praktik i Frederikssund Kommunes dagtilbud, indbydes til to konferencedage. På den første konferencedag får de en introduktion til, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation, introduktion til dagtilbudslovgivning, de styrkede læreplaner samt Center for Børn og Skole. På den anden konferencedag introduceres de til alle de funktioner og spændende jobmuligheder, som en pædagog kan have i en kommune, og hvilke områder den enkelte pædagog har mulighed for at arbejde med i Frederikssund Kommune. Eksempelvis overgangsarbejde fra dagtilbud til SFO og skole, samarbejde med PPR, special og udviklingspædagoger og tilsynskonsulenter. Oplæggene holdes blandt andet af pædagoger, som arbejder på området i Frederikssund i dag. Det kan eksempelvis være en SFO-pædagog, som fortæller om arbejdet med overgange fra dagtilbud til skole og mellem skole og fritid. Der afsættes 50.000 kr. til disse dage. Børnehusene får ikke vikarudgifter, idet de studerende ikke indgår i normeringen i børnehusene.

Meritpædagog

Der igangsættes et arbejde med at gøre det attraktivt for nuværende ansatte at uddanne sig til meritpædagog, herunder for nuværende medarbejdere med pædagogisk assistent uddannelse (PAU). Arbejde har følgende tidsplan:

 • Opstartsmøde i foråret med alle ledere fra dagstilbudsområdet, KP, HR-afdelingen, og fællestillidsrepræsentanter om erfaringer og muligheder ift. pædagogisk uddannelse og efter/videreuddannelse.
 • Informationsmøde i Frederikssund for potentielle meritstuderende senere på foråret og løbende hvert halve år.
 • Studiestart for de første 8 medarbejdere i september 2022 på KP i Hillerød.
 • Februar 2023 lokalt hold i Frederikssund med de næste 16 deltagere (evt. med deltagere fra nabokommuner for at få volumen til et hold).

Refusion for rotationsordninger beregnes fra 1/10. I første omgang af sættes midler til at 8 medarbejdere starter til september 2022 og 16 medarbejdere starter i februar 2023.

Fastholdelse

For at gøre det ekstra attraktivt at være ansat i Frederikssund Kommunes dagtilbud kan der eksempelvis tilbydes supervision. Dette for at udvikle og understøtte refleksiv praksisudvikling og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Det kunne være i samarbejde med KP, som har gode erfaringer med video/digital supervision, kollegial supervision. Formålet er, at man som fagperson oplever sig støttet og anerkendt i sin faglige udvikling.

Supervision kan også foregå som en del af Frederikssund Kommunes kommende kompetenceudviklings forløb i ICDP. ICDP står for International Child Development Program og er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. ICDP, arbejder også med video i praksis og ved at anvende 600.000 kr. af rekruttering, fastholdelse og uddannelsesmidlerne, ville langt flere pædagoger og medhjælpere få mulighed for at blive uddannet i ICDP i 2022.

Dette knytter også an til rekrutteringsdagsordenen, da flere kommuner nævner kompetenceudvikling og f.eks. ICDP i stillingsopslag mm.

Tværgående

33.000 kr. afsættes til tværgående elementer eksempelvis billeder til stillingsannoncer, kurser for ledere og andre arrangementer til at styrke kommunens arbejde med rekruttering.

Inddragelse

Områdelederne for kommunens dagtilbud har været inddraget i arbejdet med at udpege de områder, hvor midlerne vil have størst gavnlig effekt. Hertil har det koordinerende MED-udvalg på 0-16 års-området på møde været inviteret til at kommentere forslaget til udmøntning.Områdelederne og det koordinerende MED-udvalg vil blive involveret undervejs i arbejdet med implementering og opfølgning på initiativerne for at sikre relevans og effekt.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at midlerne til rekruttering, uddannelse og fastholdelse blev afsat i forbindelse med budget 2022, hvorfor udmøntningen afholdes inden for den eksisterende ramme.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget drøftede bl.a. hvordan vi som kommune kan give studerende mulighed for at 'snuse' til job på dagtilbudsområdet f.eks. via vikarjob, hvordan vi kan styrke velkomsten til studerende og nyansatte, give mulighed for praktikforløb, skabe attraktive studiemiljøer mv.

Resume

I vinteren 2019 blev det besluttet, at der skal afholdes løbende dialogmøder mellem det daværende Opvækstudvalg og de fire forældrebestyrelser, også kaldet områdebestyrelser, for hvert dagtilbudsområde. Første dialogmøde blev afholdt i april 2020.

Møderne afholdes to gange årligt i marts og september måned. Det næste dialogmøde finder sted i marts 2022.

Med denne sag bedes Børn, familier og forebyggelse godkende forslag til dato, formål og dagsorden for dialogmødet i marts 2022.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Godkende forslag til dato for dialogmøde i marts 2022.
 2. Godkende forslag til dagsorden for mødet i marts 2022.
 3. Godkende, at der forud for dialogmøderne afholdes et formøde mellem formandskabet for Børn, familier og forebyggelse og formænd for områdebestyrelserne, hvor dagsordenen for mødet drøftes.

Sagsfremstilling

Dialogmøderne mellem områdebestyrelserne og udvalget blev oprettet på baggrund af et ønske fra det daværende Opvækstudvalg om at få et tættere samarbejde med forældregruppen i vores børnehuse. Dialogmøderne har som formål at sikre en kontinuerlig dialog mellem udvalget og de forældrevalgte repræsentanter til børnehusenes bestyrelser, således at udvalget systematisk kan have relevante drøftelser om kvaliteten og udviklingen i kommunens børnehuse.

Herved sikres samtidig et forum for et tæt og tillidsfuldt samarbejde om de emner, der rør sig på området. Det er tillige et rum, hvor det fortsatte arbejde med at omsætte Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik kan ske i dialog mellem politikere og borgere.

Der er en lignende mødestruktur på skoleområdet, hvor Skole, klub og SFO to gange årligt (forår og efterår) mødes med repræsentanter for skolebestyrelserne.

På kommende møde i marts 2022 er det administrationens forslag, at der drøftes hvilke opgaver, der i de kommende år fylder på dagtilbudsområdet, samt det fremtidige samarbejde mellem bestyrelser og udvalg, idet det er det første møde i indeværende valgperiode.

Administrationen foreslår, at mødet afholdes den 15. marts 2022 og at der forud for dialogmøderne afholdes et formøde mellem formandskabet for Børn, familier og forebyggelse og formænd for områdebestyrelserne, hvor dagsordenen for mødet drøftes. Administrationen foreslår, at formødet afholdes en time før mødestart for dialogmødet, dvs. samme dag som dialogmøderne.

Forslag til dagsorden for møde i marts 2022:

 • Velkomst og præsentation v. formænd for Børn, familier og forebyggelse.
 • Gennemgang af opgaver/indsatser på dagtilbudsområdet i de kommende år v. Centerchef for Børn og Skole.
 • Dialog om fremtidige ønsker til samarbejde mellem bestyrelser og udvalg. Formålet er en drøftelse af samarbejdet og hvad der har fungeret godt og hvad man kunne ønske sig mere af i samarbejdet fremadrettet.
 • Evt.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

 Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Godkendt.

Resume

For at imødekomme stigende børnetal i Frederikssund, er der planlagt tre ombygninger til liggehaller ved dagintiitutionerne: Maglehøj, Troldehøjen og Pilehaven med et samlet budget på 3,1 mio. kr. Status er, at udgiften til de tre liggehaller er væsentlige større end forudsat ved beslutningen. Administrationen har derfor revurderet behovet og tidsplan igen. Med sagen her indstilles, at ombygning med liggehaller i Maglehøj og Troldehøjen til en samlet udgift på 3,7 mio. kr. igangsættes og at udgiften afholdes af det frigivne budget på 7,1 mio. kr. Liggehallen i Pilehuset sættes på pause og revurderes i forbindelse med den ny befolkningsprognose i maj måned.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole samt Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tidsplanen for ombygning af tre daginstitutioner i Frederikssund by ændres så liggehal ved Pilehaven sættes på pause og revurderes i maj måned.

Sagsfremstilling

Opvækstudvalget har i 2021 arbejdet med kapacitet på daginstitutionsområdet. Udvalget besluttede ved sag 51 i august 2021 at igangsætte etableringen af 3 liggehaller samt en mindre ombygning af en eksisterende institution for at sikre tilstrækkelig kapacitet til børnepasning i Frederikssund frem til 2024.

En liggehal er en uopvarmet tilbygning, hvor der er plads til 12 krybber, hvor de 0-2 årige lægges til at sove middagslur.

Ved sag 87 i november besluttede udvalget at udsætte ombygningen af Ørnesten og fortsætte med etableringen af liggehallerne samt istandsættelse af et lokale i Troldehøjen, så det kan anvendes til grupperum. I beslutningerne var de 3 liggehaller samt istandsættelse estimeret til i alt 3,1 mio. kr. I den tidligere sag 87 var der afsat midler til etablering af stue i Troldhøjen, men der stod beklageligvis forkert institution, det er Pilehaven som ved etablering af ny liggehal har behov for 0,5 mio. kr. til at etablere den nuværende liggehal som stue for at udvide kapaciteten. Liggehallerne finansieres af de 7,1 mio. kr. på investeringsplanen som er indstillet til frigivelse ved sag 51 i august på Opvækstudvalget.

Liggehallerne er planlagt til ibrugtagning i august/september 2022 og projekteringen er derfor sat i gang. Projekteringen har vist, at ovenstående økonomiske estimater ikke kan overholdes. Den primære årsag hertil er nye brandregler. Reglerne kræver en stor sikkerhed for børnene og alle brandrelaterede beslutninger skal eftervises af en certificeret brandrådgiver.

Det betyder bl.a. at:

 • Estimeret udgift til rådgiverydelser bliver ca. 400.000 kr. dyrere.
 • Der skal opsættes automatisk brandalarmeringsanlæg i alle 3 liggehaller. Det automatiske brandalarmeringsanlæg detekterer både røg og varme og giver automatisk besked til brandvæsenet, hvis der er tegn på brand. Anlæggene forventes at koste ca. 300.000 kr. i etablering og ca. 80.000 kr. i afledt drift.
 • Der skal opsættes slangevinder, dvs. en udrullelig brandslange som er tilsluttet vandsystemet, og som kan anvendes af personalet til bekæmpelse af brand. Slangen skal frostsikres.
 • Materialer til opsætning skal overholde brandkravene.

Hertil kommer, at materialer generelt er steget meget i pris. Ny forventet pris for de 3 liggehaller og istandsættelse af lokale estimeres til 5,1 mio. kr. Det vil sige en samlet stigning 2 mio. kr.

Revurdering af nuværende behov for etablering af liggehaller

Med en så stor forhøjelse af de forventede udgifter har administrationen foretaget en revurderingen af behovet for kapacitet i de tre daginstitutioner: Maglehøj, Pilehaven og Troldehøjen.

Maglehøj er beliggende i Frederikssund Syd, hvor efterspørgslen på især vuggestuepladser er høj. Kapaciteten i Maglehøj inklusiv den nye liggehal er beregnet til 67 enheder og der er allerede på nuværende tidspunkt indskrevet børn til en gennemsnit på 64 enheder i 2022. Hvis der indskrives ét vuggestuebarn i hver måned i 2. kvartal bliver gennemsnittet 68 enheder for 2022. Liggehallens kapacitet er derved vurderet nødvendigt, selvom omkostningen til etableringen er steget.

Kapaciteten i Troldehøjen er inkl. den nye liggehal på 116 enheder. Der er på nuværende tidspunkt indskrevet børn på gennemsnitlig 97 enheder. Hvis der indskrives 5 børnehavebørn og 5 vuggestuebørn mere i løbet af 2022 vil der være indskrevet 113 enheder og det vurderes derfor behov for liggehalen i Troldehøjen. Troldhøjen ligger desuden tættere på Frederikssund Syd end Pilehaven.

Kapaciteten i Pilehaven inklusiv den nye liggehal er beregnet til 125 enheder. Der er på nuværende tidspunkt indskrevet børn til et gennemsnit på 73 enheder i 2022. Selv hvis der indskrives 5 vuggestuebørn og 5 børnehavebørn mere i år vil Pilehaven have ledige enheder i 2022. Pilehaven har ledige enheder og desuden kan også spares 0,5 mio. kr. til istandsættelse af den nuværende liggehal. Derfor sættes liggehallen ved Pilehaven på pause frem til maj, hvor den kommende befolkningsprognose foreligger, hvor der også skal tages stilling til evt. udvidelse af Ørnesten. Udvalget vil derfor inden sommerferien 2022 få forelagt en sag vedrørende dette.

Konklusion

Liggehallen i Maglehøj og Troldehøjen igangsættes. Udgiften er på 3,6 mio. kr. og afholdes af det frigivne budget på 7,1 mio. kr. Liggehallen ved Pilehaven sættes på pause frem til kommende befolkningsprognose foreligger i maj, hvor der også skal tages stilling til evt. udvidelse af Ørnesten.

De nye krav om installering af automatisk brandarmeringsanlæg medfører en afledt årlig driftsudgift på 80.000 kr.

Inddragelse

Inddragelse er ikke fundet relevant

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Den afledte drift på 80.000 kr. årligt afholdes inden for eksisterende driftsrammer.

Beslutning

Godkendt.

Resume

Sagen indeholder en orientering om den økonomiske tildelingsmodel på dagtilbud og en beskrivelse af fællesudgifter på området. Desuden indeholder sagen en beskrivelse af økonomiske udfordringer på området samt en sammenligning med andre kommunes økonomi på området.

Sagen er et led i den generelle introduktion til udvalgets ansvarsområde.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres Børn, familier og forebyggelse om, hvordan budgettet på dagtilbudsområdet er sammensat. Først gennemgås de forskellige budgetposter, dernæst peges på udfordringer på området. Afslutningsvis sammenlignes udgifter til dagtilbud i Frederikssund Kommune med tilsvarende udgifter i omkringliggende kommuner.

Nedenstående tabel 1 viser budgettet på dagtilbudsområdet. Den største udgiftspost er til integrerede institutioner. Dertil kommer udgifter til dagpleje og privat- og puljeinstitutioner. Posten til fællesudgifter fremgår budgetteknisk med negativt fortegn, fordi udgifter opstilles med positivt fortegn og indtægter med negativt. Både fællesudgifter og specialdagtilbud opgøres som indtægter i en intern afregning/budgetlægning i Frederikssund kommune. Udgiften til Center for Børn og Skole indeholder dels udgifter til administrationen, herunder tilsyn, og til special og udviklingspædagoger.

Tabel 1

Serviceudgifter i 1.000 kr.

Budget 2022 (1.000 kr.)

Fællesudgifter

-27.360

Dagpleje

17.309

Integrerede institutioner

167.323

Specialdagtilbud

-520

Privat- og Puljeinstitutioner

11.268

Center for Børn og Skole (PPR og Sekretariat)

20.290

I alt

188.309

Tildelingsmodel - dagtilbud

Budgettet i institutionerne (kommunale og selvejende institutioner) beregnes med udgangspunkt i børnetal, belastningsgrad samt øvrige forudsætninger. Børnetallet er væsentligt, da modellen indeholder en regulering af budgettet i forhold til det præcise antal indmeldte børn. Belastningsgraden har betydning, da det er en måde at beregne en brutto personalenormering på i en daginstitution. Det sker ved følgende formel: Ugentlig åbningstid ganget med normeret børnetal. Belastningsgraden er antal ugentlige personaletimer. Afsnittet om øvrige forudsætninger indeholder beskrivelse af eksempelvis andel af uddannede pædagoger, da dette også er en væsentlige faktor i modellen. Nedenfor beskrives hver faktor mere indgående.

Børnetal

I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Midlerne til dette formål udgør demografipuljen. Demografipuljen udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Budgetreguleringer foretages bl.a. inden for dagtilbud og indebærer, at ændringer i antal børn modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning. Hvert år inden budgetlægning gennemgår områdelederne alle børnehuse og ventelister og vurderer, hvordan fordelingen af pladser i børnehusene skal se ud det kommende år for deres område. Denne forventning sammenholdes med antallet af indmeldte børn i 2021 og befolkningsprognosen. Det samlede børnetal i budgettet er således lig med det samlede antal i prognosen.

Belastningsgrad og minimumsnormeringer

Institutionernes personalenormering til vuggestue og børnehavebørn fastsættes ved, at børn over 3 år tæller som 1 enhed og børn under 3 år tæller som 2 enheder. Det betyder, at der er dobbelt så mange personaletimer til at passe et vuggestuebarn som til et børnehavebarn. Dette udtrykkes også i belastningsgraden.

Belastningsgraden er for 2021 på 4,52 for 0-2 års børn i integrerede institutioner og på 9,04 for 3.-5. årige i integrerede institutioner. Det vil sige, at en ansat i vuggestuen skal passe 4,52 barn og i børnehaven 9,04 barn. Belastningsgraden adskiller sig fra fastlæggelse af minimumsnormeringerne, da belastningsgraden alene beskriver budgettildelingen til det faste personale i de enkelte børnehuse.

I beregning af minimumsnormeringer indgår blandt andet også special- og udviklingspædagoger, pædagogstuderende og PAU-elever (elever på uddannelsen til pædagogisk assistent), hvor udgiften afholdes centralt og ikke i det enkelte børnehus. Samtidig indgår vikar også i beregning af minimumsnormeringer, mens der tildeles budget til vikardækning udover budgettet til det faste personale, hvorfor vikar ikke indgår i belastningsgraden.

Øvrige forudsætninger

Åbningstiden i integrerede institutioner er 50,88 timer. pr. uge. Midlerne til behovspasning indgår i normeringen, og derfor får børnehusene budget til 48,6 uger. Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund en gennemsnitsløn på kr. 446.062. Gennemsnitslønnen er ikke den udbetalte løn, men gennemsnitsudgiften for Frederikssund Kommune og indeholder feriepenge, pension og øvrige arbejdsgiver relaterede udgifter. Der budgetteres med 62 % pædagoger og 38 % pædagogmedhjælpere, det er den ratio, som er besluttet i forbindelse med indførsel af minimumsnormering ved budgetaftalen i 2020. I 2021 var den faktiske fordeling 60,7 % og 39,3 %. Differencen mellem den budgetterede og den faktiske fordeling skyldes primært behov for flere hænder ved Covid restriktioner samt rekrutteringsudfordringer.

Udover grundnormeringen indeholder børnehusenes ressourcetildeling vikartimer, de svarer til 5,96% af det samlede personaletimetal. Budget 2022 indeholdt en effektivisering ved reduktion af sygefravær, som er udmøntet i en reduktion i antal vikartimer. Således er vikartimer reduceret fra 6,35% i 2021 med baggrund i den besluttede effektivisering som følge af forventet reduktion i sygefraværet.

Den samlede model udløser eksempelvis, at en institution med 13 vuggestuebørn og 37 børnehavebørn får tildelt 331,0 timer om ugen til det faste personale samt 19,8 timer om ugen til vikar. Budgettet bliver i starten af året lagt ud fra et forventet børnetal, men da budgettet i sidste ende tildeles på baggrund af det faktiske antal indmeldte børn, bliver budgettet reguleret kvartalsvist på baggrund af det faktiske antal indmeldte børn i den enkelte institution således, at lederne løbende har mulighed for at styre efter det mest retvisende budget.

Fællesudgifter

Fællesudgifternes budget er samlet på -27,360 mio. kr. og fremkommet ved, at der er budgetlagt både med udgifter, som er positive og indtægter, som er negative. Fællesudgifter dækker over både indtægter og udgifter. Begge faktorer beskrives nedenfor og fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2

Beskrivelse

Budget (1000 kr.)

Forældrebetaling

- 54.200

Øvrige fællesudgifter

- 2.938

I alt negativt/indtægtsbudget

-57.138

Friplads

11.595

Søskendetilskud

4.013

Tilskud til privat pasning samt pasning af eget barn

7.348

Køb af pladser i andre kommuner og specialtilbud

6.822

I alt positivt/udgiftsbudget

29.778

I alt budget

-27.360

De budgetlagte indtægter

Den store budgetlagte indtægtsforventning er forældrebetalingen, hvor der er en forventet indtægt på ca. 54,2 mio. kr. i 2022. I henhold til Dagtilbudsloven kan forældrenes egenbetaling maksimalt udgøre 25 procent af de budgetterede udgifter pr. barn. Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Desuden er øvrige fællesudgifter også budgetlagt negativt, idet indtægten for puljen til minimumsnormeringer er budgetlagt på fællesudgifter.

De budgetlagte udgifter

Byrådet skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr. 187.901 årligt ydes der fuld friplads. Ved en årlig husstandsindkomst på kr. 583.700 eller derover ydes der ingen friplads. Byrådet skal herudover iflg. Dagtilbudsloven give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Budgettet til friplads er ca. 11,6 mio. kr.

Byrådet skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50 procent af de øvrige pladser. Budgettet til søskendetilskud er ca. 4 mio. kr.

De to sidste udgiftsposter er udgifter til andre mulige typer af pasning, jf. Dagtilbudsloven. For det første er der afsat 6.822 kr. til køb af pladser i andre kommuner, privat institutioner og specialtilbud. For det andet er der afsat til 7,348 mio. kr. til private pasningsordninger og pasning af eget barn. De to ordninger beskrives nedenfor:

Tilskud til forældre der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)

Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning (det kan eksempelvis være at forældrene vælger at ansætter en privat børnepasser eller privat dagpleje/pasningsordning) i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning. Tilskuddet er i 2022: 78.258 pr. 0-2 årig.

Tilskud til forældre til pasning af egne børn

Byrådet kan give forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Frederikssund Kommune har valgt at give borgerne mulighed for at få tilskud til at passe egne børn. Tilskuddet fastsættes af Byrådet. Tilskuddet skal udgøre højest 85 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet er i 2022: 88.692 pr. 0-2 årig.

Udgifter til dagtilbud i Frederikssund sammenlignet med andre kommuner

Frederikssund Kommune anvender flere midler til dagtilbud pr. 0-5. årige end de fleste nabokommuner. Dette er udtryk for en prioritering af området, hvor Frederikssund allerede i forbindelse med budget 2020 indførte minimumsnormeringer med maksimalt 3 børn pr. voksen for de 0-2, årige og maksimalt 6 børn pr. voksen for de 3-5-årige. Nedenstående figur viser regnskabstal for udgiften til dagtilbud i 2020. Kun Halsnæs kommune anvender flere midler pr. barn.

Figur 1

Sammenhængen mellem udgifter og normering træder tydeligt frem, når der ses på tabellen med de opgjorte normeringer. Halsnæs og Frederikssund anvender flest midler og har de bedste normeringer, dvs. det laveste antal børn pr. voksen i dagtilbud.

Tabel 3

Daginstitution 0-2 år

Daginstitution 3-5 år

Egedal

2,9

5,8

Frederikssund

2,8

5,4

Furesø

3

5,6

Gribskov

3,1

5,7

Halsnæs

2,7

5,3

Hillerød

2,9

5,8

Kilde: Danmarks Statistiks opgørelse på personaleforbrug 2020.

Udfordringer for økonomien

Der skal i budgetlægningen være en opmærksomhed på, at besparelsesforslag på dagtilbudsområdet kan medføre, at der ikke længere er mulighed for at opretholde minimumsnormeringer. Ved indførsel af minimumsnormeringer i Frederikssund Kommune blev det besluttet, at tildelingen skulle være på et niveau, hvor de pædagogiske lederne ikke tæller med som medarbejdere, der passer børn. Dermed opgøres minimumsnormering ud fra, hvor mange ressourcer kommunen i gennemsnit tildeler børnepasningsområdet hen over et år opgjort som antal fuldtidsansatte, men fratrukket en fuldtidsleder i hvert børnehus. Dette omtales nedenfor som Frederikssund-metoden. Opgørelsen adskiller sig fra opgørelsen i Danmarks Statistik, hvor ledere indgår i opgørelsen. Når minimumsnormeringer indføres ved lov, vil der i Danmarks Statistiks opgørelse indgå, at 85 % af en leders tid tæller med i opgørelsen af minimumsnormeringer.

Nedenstående tabel 4 viser beregning af minimumsnormeringer på budget 2022. Som det ses er der ved Frederikssund-metoden, hvor ledernes tid ikke tæller med, kun lige muligt at sikre minimumsnormeringerne. Ved større besparelse på dagtilbudsområdet i budgetprocessen vil der således ikke længere være minimumsnormeringer i Frederikssund Kommune.

Tabel 4

Frederikssund metode (DST uden ledere)

Danmarks statistik metode (inkl. Børnehus-ledere)

0-2 år

3,0

2,8

3-5 år

5,9

5,4

Det tidligere Opvækstudvalg behandlede minimumsnormeringer i flere sager:

- Den 9 august 2021, punkt 52 omhandlede opgørelsesmetode og opgørelse af minimumsnormeringer for 2020 og en foreløbig for 2021.

- Den 1. november 2021 var det opgørelsesmetode og minimumsnormering i budget 2022 der blev behandlet.

- Den 29. november 2021 var fordelingen mellem pædagoger og andre medarbejdere i dagtilbud, der var i fokus.

Desuden skal der være opmærksomhed på, at når der implementeres besparelser på dagtilbudsområdet betaler forældrene 25 %. Så hvis der skal spares 1 mio. kr. bliver der 250.000 kr. mindre i indtægt og den reelle besparelse bliver således 750.000 kr. Modsat området tildeles 1 mio. kr. vil der kunne opkræves yderligere 250.000 kr. i forældrebetaling.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en drøftelse af private pasningsordninger, herunder tilskud til pasning i eget hjem (økonomi, kapacitet, betyding for børn og familieliv mv.), samt et overblik over antal børn i forskellige tilbud (herunder i andre kommuner).

Resume

Med denne sag forelægges Børn, familier og forebyggelse en orientering om, og introduktion til, den økonomiske struktur på Familieområdet. Det samlede budget for området lyder på 164 mio. kr. Budgettet er overordnet fordelt på tre områder; interne foranstaltninger, eksterne foranstaltninger og administration.

Sagen er et led i den generelle introduktion til udvalgets ansvarsområde.

Indstilling

Chefen for Familie og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Sagsfremstilling

Som et led i den samlede introduktion til Børn, familier og forebyggelses ansvarsområde forelægges udvalget, med denne sag, en introduktion til den økonomiske struktur på Familieområdet. Sagen er ligeledes et element i udvalgets forberedelse til den kommende budgetproces for 2023.

Vedhæftet sagen er en præsentation, med uddybning af sagens indhold. Præsentationen anvendes i forbindelse med fremlægning af sagen på udvalgsmødet 9. marts.

Den økonomiske struktur på Familieområdet

Det samlede budget for Center for Familie og Rådgivning lyder i 2022 på 164 mio. kr. Budgettet er overordnet fordelt på tre områder; interne foranstaltninger, eksterne foranstaltninger og administration, jf. nedenstående figur 1. Hvad der er indeholdt i de tre områder, og dermed hvordan midlerne disponeres, foldes ud i forlængelse af figuren.

Figur 1.

De blå kasser, i figuren, indeholder udgifter, der falder indenfor servicerammen. Den røde kasse indeholder udgifter der falder indenfor overførselsrammen, og den lilla indeholder både serviceudgifter og overførsler. Den gule indeholder refusioner.

Uddybning - Interne foranstaltninger

Af det samlede budget, anvendes 27. mio. kr. til såkaldte interne foranstaltninger, hvor udgifterne primært omhandler aflønning af medarbejderne, der udfører forebyggende foranstaltninger. Dette drejer sig om familiebehandlere, kontaktpersoner, psykologer, forebyggelseskonsulenter og familieplejekonsulenter. Der er, pr. februar 2022, i alt 48 personer ansat, og området har gennemsnitligt 450 aktive foranstaltninger om måneden.

Uddybning – Eksterne foranstaltninger

Af det samlede budget anvendes 111 mio. kr. på eksterne foranstaltninger. Dette fordeler sig overordnet på følgende fire opgaveområder:

Anbringelser: Center for Familie og Rådgivning har gennemsnitligt haft 90 anbringelser i løbet af det sidste år. Der er stor variation i pris på anbringelser. En anbringelse kan koste alt fra 20.000 kr. pr. måned til 600.000 kr. pr. måned. Langt de fleste anbringelser vil dog ligge i et prisleje omkring de 50.000 kr. pr måned. CFR har flest udgifter til plejefamilier, hvilket også er den mest benyttede anbringelsesform.

Forebyggende: Forebyggende foranstaltninger dækker over en bred pallette af foranstaltninger, som vi køber af eksterne leverandører. De tungeste poster økonomisk er dagbehandling (ca. 17 mio.), aflastning (ca. 11 mio.) og familiebehandling (ca. 7 mio.). En stor del af de forebyggende foranstaltninger kan vi ikke varetage internt i Frederikssund Kommune, hvorfor en ekstern leverandør er nødvendig – det gælder fx. både dagbehandling og aflastning. I forhold til familiebehandling varetages en del af dette internt. Når der købes ekstern familiebehandling er det typisk ved meget intensive forløb, som det ikke er muligt at tilbyde igennem det interne foranstaltningsområde.

Central refusionsordning: Frederikssund Kommune modtager statsrefusion fra Den Centrale Refusionsordning i henhold til gældende regler på området. Det drejer sig om sager, hvor udgifterne til hjælp og støtte, for den enkelte, overstiger 830.000 kr. årligt (2020-niveau). I disse sager refunderer staten 25%. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.630.000 kr. årligt (2020-niveau), udgør statsrefusionen 50%. For den del af udgifterne, der overstiger 2.050.000 kr. årligt (2020-niveau), udgør statsrefusionen 75%.

Overførselsudgifter: Centerets overførselsudgifter består af udgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste (ca. 12,5 mio.), Merudgifter (ca. 750.000) samt Hjemmetræning (ca. 400.000), og er betalinger, der overføres til barnets forældre. Der er 50% refusion på alle overførselsudgifter, som er medregnet i ovenstående. Det vil sige, at der er 50% refusion på alle beløb ligegyldigt beløbets størrelse. Området er stærkt lovreguleret ift. hvad borgeren har krav på, hvorfor der ikke er stort råderum ift. effektivisering.

Uddybning - Administration

Af det samlede budget anvendes 26 mio. på administrationen. Administrationens udgifter består primært at løn til myndighedssagsbehandlere. Derudover er der en lille stab tilknyttet. Der er, pr. februar 2022, i alt ansat 48 personer, og området har gennemsnitligt 750 borgersager om måneden.

Udvikling i økonomien på Familieområdet

Nedenfor, i tabel 1, ses udviklingen i forbrug på Familieområdet i perioden 2019 – 2022. Regnskabet for 2021 foreligger endnu ikke ved udarbejdelsen af nærværende sag, hvorfor det, i tabellen angivne, er udtryk for et forventet forbrug. I forhold til 2022 forventes der pt. balance på serviceudgifterne, men et merforbrug på overførselsudgifterne, som ved årets begyndelse har et lavt budget set ift. udviklingen på området og sammenholdt med sidste års forbrug. Centeret har i 2021 og i 2022 fået tilført ekstra bevilling på hhv. 4 og 6 mio. kr. Dette for at imødekomme forhøjede udgifter til primært dagbehandling.

Tabel 1: Udvikling i forbrug på Familieområdet:

Frederikssund Kommune er ligesom resten af landet presset af en stigende kompleksitet i sager på det specialiserede område, der kalder på dyrere foranstaltninger. Vi er i Frederikssund særligt udfordrede af, at vi gennemsnitligt har mange børn og unge med psykiatriske diagnoser, hvilket kalder på flere, dyrere foranstaltning samt høje overførselsudgifter, samt at vi har flere meget dyre enkeltsager på handicapområdet, der presser den økonomiske ramme.

Frederikssund Kommune versus andre kommuner

Frederikssund ligger med et relativt gennemsnitligt udgiftsniveau i forhold til andre kommuner, jf. figur 12.

Figur 2: Udgift pr. 0-22-årig fordelt på kommuner i 2020(kr.)

Frederikssund Kommune ligger i forhold til sammenligningskommuner relativt lavt på en del parametre, men kommer til at ligge lidt højere end sammenligningskommunerne på de samlede udgifter pr. barn i aldersklassen pga. høje udgifter til handicapanbringelser samt overførselsudgifter. Konkret forventes 5 enkeltsager i 2022 at udgøre 13% af centerets samlede budget, og 20% af centerets budget til eksterne foranstaltninger. Til sammenligning brugte Center for Familie og Rådgivning 13% af det samlede budget på handicapanbringelser i 2020, mod 5% af det samlede budget i sammenligningskommuner.

Tabel 2: Sammenligning af udgifter, Frederikssund Kommune og Sammenligningsgruppen

Sådan styrer vi på Familieområdet

Center for Familie og Rådgivning har et effektivt koncept i forhold til økonomisk styring, baseret på systematik, struktur og arbejdsgange.

Styringen kører i flere spor:

 • Den faglige styring og kvalitet i opgaveløsningen der kommer sig af en fælles faglig metode, fælles forståelse af kvalitet og fokus på økonomi i de enkelte sager.
 • Den økonomiske styring, hvor centeret styrer økonomien ned i den enkelte sag og prognosticerer ud fra den aggregerede økonomi på de enkelte sager. Der er altid fuldt overblik over samtlige foranstaltninger alle borgere modtager samt økonomien i dem for både medarbejdere, ledelse og økonom.
 • Datadrevet styring, hvor centeret arbejder med at udvikle ledelsesinformation løbende på en række områder, som der kan styres ud fra. Tendenser opdages hurtigt og kan derfor handles på hurtigt.

Fokusområder i de kommende år

Det specialiserede socialområde er, på landsplan, under pres. Et pres som Frederikssund Kommune mærker på mange fronter. I 2021 var det især tydeligt i forhold til særligt dyre enkeltsager, stigning i dagbehandlingssager og stigning i udgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste. Det forventes at disse tendenser fortsætter i 2022.

Presset på området er primært forårsaget af nationale strukturelle præmisser, og kan derfor ikke håndteres med enkle greb som justeringer i arbejdsgange eller lign. Men kræver i stedet, at Center for Familie og Rådgivning arbejder mere struktureret med, hvordan den strukturelle udvikling, og dermed presset på området, kan håndteres. Det handler bl.a. om at arbejde systematisk med tidlig forebyggende indsats, samt anvendelse af nye digitale løsninger indenfor bl.a. velfærdsteknologi og borgerkommunikation. Begge områder som er politisk prioriteret med budget 2022.

Et andet vigtigt område er mere systematisk inddragelse af civilsamfundet og netværket i familiearbejdet. Vi ved fra forskning, at forebyggelse og fleksible løsninger med inddragelse af netværk og fritidsliv i familiearbejdet er gode investeringer. Især hvis der er et klart formål, og hvis der følges op på om den ønskede udvikling for børn og familier forekommer. Center for Familie og Rådgivning har derfor iværksat et systematisk udviklingsarbejde i forhold hertil, bl.a. med ansættelsen af en netværks- og frivillighedskonsulent.

Det specialiserede børne - og unge område står overfor en omfattende reformændring ift. reformen ”Børnene først”, med den nye Barnets Lov, som kommer til at kræve et stort implementeringsarbejde samt udlede øgede udgifter til sagsbehandling og foranstaltninger. Dette arbejde starter konkret op i maj 2022 med partnerskabet med KL. Barnets lov træder i kraft 1. april 2023.

I tillæg til ovenstående er det vigtigt, kontinuerligt at arbejde med en tilpasning af tilbudsviften og kompetencerne internt ift. målgruppens behov, samtidig med at nyeste forskning løbende skal vurderes, afprøves og evt. implementeres.

Derudover forudsætter det løbende arbejde med udviklingen af området, og i forhold til de strukturelle præmisser, et gennemgribende ledelsesfokus med struktur, klar faglig retning og bæredygtig ledelsesinformation. Dette for grundlæggende at sikre, at der er fokus på opgaveløsning og kvaliteten i indsatserne samtidig med, at budgettet overholdes, og ikke mindst servicerammen.

Inddragelse

Ikke relevant

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Nordsjællands Politi har foreslået Frederikssund Kommune at styrke SSP samarbejdet for borgere mellem 18-29 år i målgruppen samt etablere et koordinationsnetværk i samarbejde med Nordsjællands Politi, der har til hensigt at komme den utryghedsskabende kriminalitet til livs med en forstærket individorienteret indsats, også med henblik på borgere der er yngre end 18 år og ældre end 29 år. Administrationen har drøftet forslaget og indstiller på den baggrund, at Frederikssund Kommune indgår i et forstærket samarbejde med politiet, foreløbigt i en periode på 2 år med opstart 1. marts.

Sagen er sendt til beslutning i Unge, fritid og idræt og til orientering i Job, erhverv og kultur.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur sender sagen til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Sagsfremstilling

Med den politiske "Aftale om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har konsekvenser (2018)" og Regeringens udspil ”Et tryggere Danmark (2021)” indføres en fælles tilgang til i hele Danmark utryghedsskabende kriminalitet, bedre og hurtigere sanktionsmuligheder og bedre koordineret samarbejde, som kan udløse hjælp og støtte til at komme ud af kriminalitet.

Lovgrundlaget for SSP-samarbejdet kan findes i retsplejelovens §115. I forlængelse heraf findes §115a, der lyder således: ”§ 115 a. Politiet kan videregive fortrolige oplysninger vedrørende personer, der er fyldt 18 år, til forældre eller andre, herunder familiemedlemmer, der har lignende tætte relationer til den pågældende person, hvis videregivelsen må anses for nødvendig som led i en kriminalitetsforebyggende indsats over for personen.”

Politiet skønner, at der i Frederikssund Kommune aktuelt er mellem 10-20 borgere mellem 18-29 år i risiko for at havne i kriminalitet. Herudover er der mellem 10-15 borgere, der har tilknytning til rocker-og bandemiljøerne og/eller er registreret rocker-og bandemedlemmer. Kriminelle handlinger i disse miljøer er ofte utryghedsskabende for andre borgere, de involverede lever et liv ind og ud af fængsler og har brug for hjælp og støtte til at kunne mestre et voksenliv. Nogle af disse borgere modtager offentlige ydelser.

Rekrutteringen til rocker-og bandemiljøerne foregår ofte lokalt og/eller i familier og kan være tiltrækkende for børn og unge i den yngre alder at blive en del af pga. penge og lokal status.

På grund af et øget lokalt behov har Nordsjællands Politi, til Lokalrådsmødet i september 2021, foreslået Frederikssund Kommune en styrket SSP+ indsats for borgere i risiko for kriminalitet i aldersgruppen 18-29 år, samt et koordinationsnetværk, der har til hensigt at komme den utryghedsskabende kriminalitet til livs med en forstærket individorienteret indsats, også med henblik på borgere der er yngre end 18 år og ældre end 29 år.

Administrationen indstiller, at en styrket SSP+ indsats og etableringen af et koordinationsnetværk afprøves i en periode på 2 år med opstart 1. marts. Der udarbejdes i et samarbejde mellem politiet og kommunen en midtvejsevaluering efter 1 år som forelægges relevante politiske udvalg.

Organisering

SSP+ samarbejde

I forvejen er der et etableret samarbejde kaldet Ungegruppen koordineret af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse mellem Ungdomsuddannelserne på Campus, FGU, CampusU10, Ungekontakten, UU, Birkekollegiet, Gadeteam, Novaví (Frederikssund Kommunes udbyder af misbrugsbehandling), Center for Familie og Rådgivning og Nordsjællands Politi.

Ungegruppens arbejde består i at iværksætte generelle kriminalitetsforebyggende indsats samt koordinere viden og indsatser for unge i risiko for at havne i kriminalitet. Der afholdes pt. 6 møder årligt af 1,5 timers varighed. Desuden bruges pt. 6-10 timer årligt pr. medarbejder til faglig udvikling i form af deltagelse i temaarrangementer m.m.

Et styrket SSP+ samarbejde betyder, at Ungegruppens målgruppe udvides således at SSP-indsatsen og samarbejdet i Ungegruppen kan fortsætte, indtil de unge fylder 29 år og/eller forlader en ungdomsuddannelse.

Koordinationsnetværket

Det forslås, at der etableres et samarbejde kaldet Koordinationsnetværk bestående af relevante afdelinger og myndigheder; Nordsjællands Politi, Center for Job og Rådgivning samt ad hoc deltagelse fra Center for Familie og Rådgivning, når det anses som nødvendigt for sagen.

Samarbejdet koordineres af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse, som også deltager i koordinationsnetværket.

Koordinationsnetværkets arbejde består i at koordinere viden og iværksætte individorienterede indsatser for unge og voksne, både yngre end 18 år og ældre end 29 år, der har tilknytning til rocker-og bandemiljøerne og/eller er registeret rocker-og bandemedlemmer.

Der forventes afholdt 1 møde om måneden af 1 times varighed.

Inddragelse

Indsatserne beror på et tværfagligt samarbejde mellem Nordsjællands Politi, Center for Børn og Skole, Center for Familie og Rådgivning, Center for Job og Rådgivning, Ungdomsuddannelserne på Campus og Novaví, som varetager misbrugsbehandlingen i Frederikssund Kommune, med inddragelse af de borgere, det drejer sig om.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.Sagen er også sendt til orientering i Skole, klub og SFO.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
  • KL dagtilbudskonference i Odense 31. maj (tema; Kvalitet i dagtilbud)
 • Status på Covid-19 i dagtilbud
 • Frederikssund Kommunes aftale med Netstof.dk - et tilbud til unge mellem 15 og 24 år, med information og rådgivning om hash, alkohol og andre stoffer
 • Kort om analyse på Foranstaltningsområdet (Familie & Rådgivning) og kommende udviklingsproces
 • Årshjul for Børn, familier og forebyggelse jf. bilag

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-