Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 09. februar 2022

Center for Familie og Rådgivning, Parkvej 1, 3630 Jægerspris kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

I denne sagsfremstilling beskrives initiativer fra finansloven for 2022, som vedrører Børn, familier og forebyggelse.

Orienteringen er baseret på den kendte viden på nuværende tidspunkt, og omhandler en beskrivelse af de konkrete initiativer, skønnet økonomiske virkning for Frederikssund Kommune, samt hvorledes den politiske involvering forventes at foregå i 2022.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har den 6. december 2021 modtaget skrivelse fra KL (bilag A) omhandlende sager fra Finansloven 2022 med kommunale konsekvenser.

Nedenfor følger en beskrivelse af de initiativer, som vedrører Børn, familier og forebyggelse.

Beskrivelsen omtaler ligeledes de skønnede økonomiske virkninger for Frederikssund Kommune, samt hvorledes den politiske involvering forventes at foregå i 2022.

Kendetegnede for de forskellige tiltag er, at de er præget af:

 • Midlerne er afsat til konkrete indsatser
 • Nogle indsatser kræver ansøgning og opfølgning på indsatserne, for at få andel i midlerne
 • De konkrete ansøgningskriterier og krav, er i nogle tilfælde endnu ikke fastsat

Administrationen vil sikre en opfølgning på de enkelte tiltag, i takt med at de nærmere regler og ansøgningsfrister udmeldes. Når det fornødne overblik foreligger, vil relevant fagudvalg blive forelagt en sag, indeholdende de foreslåede indsatser samt bevillingsmæssige konsekvenser for 2022. De eventuelt langsigtede virkninger vil indgå i arbejdet med budget 2023 – 2026.

For at give et første overblik over hvilke sager, som kan forventes behandlet i hvilke fagudvalg, henvises til bilag B, som tager udgangspunkt i de nye tiltag, fordelt pr. fagudvalg.

Bilaget omfatter kun de tiltag, hvor Frederikssund Kommune forventes at skulle bidrage med finansiering, og dermed indflydelse på den afledte økonomi. Hvert tiltag er med udgangspunkt i den nuværende viden, belyst på følgende måde:

 • Kort beskrivelse af tiltaget
 • Hvilken økonomi i 2022 – 2025 – Samlet pulje afsat i Finansloven, samt vejledende Frederikssund andel
 • Kriterier for udmøntning – hvis disse er kendte
 • Eventuelle bevillingsmæssige bindinger, og krav til opfølgning
 • Administrative bemærkninger

Ud af de 7 tiltag som er nærmere belyst i bilag B, vedrører følgende 2 tiltag Børn, familier og forebyggelse:

 1. Bedre muligheder for sen skolestart
 2. Løft af ramme til evaluering af det specialiserede socialområde

Tiltag 1 forudsættes implementeret i et samarbejde med skole, klub og SFO, mens tiltag 2 forudsættes implementeret i et samarbejde med Social- og sundhed.

Vedlagte bilag A indeholder den oprindelig skrivelse fra Kommunernes Landsforening, som ligger til grund for denne orientering. Der er i bilaget foretaget en markering af de tiltag, som ikke forventes at kræve en kommunal finansiering, hvorfor disse tiltag ikke er direkte omtalt i denne sagsfremstilling samt bilag B.

Vedlagte bilag B indeholder derimod en beskrivelse af de tiltag, som vil kræve en kommunal finansiering, som Kommunen dog helt/delvist kompenseres for. Der er under økonomi beregnet en vejledende Frederikssund andel – svarende til Kommunens bloktilskudsandel, hvilket er et forsøg på at illustrere den økonomi der er tilstede i forslaget, såfremt alle Kommuner blev tildelt den samme andel. Idet denne tildelingsnøgle ikke forventes at gælde alle tiltag, vil den faktiske udmøntning selvsagt afvige fra dette vejledende tal.

Inddragelse

Eventuel inddragelse afventer den konkrete implementering af de enkelte tiltag.

Økonomi

Der er tale om tiltag, hvor Frederikssund Kommune som udgangspunkt vil modtage en økonomisk kompensation, til at løse den nye opgave. Den faktiske udgift er dog afhængig af nuværende serviceniveau, den valgte fremtidige løsning m.v., hvorfor Kommunen i praksis kan opleve en over eller underkompensation, når tiltagene konkret skal implementeres.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Med denne sag gives en introduktion til hhv. Sundhedsplejen, Dagtilbudsområdet og Familieområdet. Sagen blev forelagt Børn, familier og forebyggelse på udvalgsmødet 11. januar, og sættes på dagsordenen igen i februar med henblik på yderligere introduktion til Familieområdet.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kulturfremsender sagen til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 11. januar 2022, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Introduktionen til udvalgene forløber efter en fælles skabelon, som dog afpasses efter behovet til det enkelte udvalg.

Der vil blive givet en bred præsentation af udvalgets områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgangne byrådsperiode, og mulige kommende projekter og tiltag på området.

Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager der sætter retning på området (eksempelvis udmøntning af den nye Børne og Ungepolitik) og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener.

Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.

Ud over introduktionen målrettet de enkelte udvalg, gives der også introduktion til det samlede Byråd. Der planlægges et introduktionsseminar, og der vil blive afholdt temadrøftelser – ofte om de større tværgående temaer eksempelvis Vinge, klima mv. Temadrøftelserne for Byrådet afholdes i timerne lige før byrådsmøderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Udvalget skal tage stilling til forslag til forretningsorden.

Sagen blev udsat på udvalgets konstituerende møde den 16. december 2021 og der er efterfølgende arbejdet videre med at beskrive samspillet mellem formand og næstformand i forslag til forretningsorden. Forslaget har også været drøftet på et møde mellem gruppeformændene den 4. januar 2022.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Forslag til forretningsorden godkendes.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 16. december 2021, pkt. 4:

Sagen udsat.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (C).

Sagsfremstilling

Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemninger foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Visse af reglerne i forretningsordenen henviser til bestemmelser i den kommunale styrelseslov.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

Et revideret forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag. I det revidere forslag til samspillet mellem formand og næstformand nøjere beskrevet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

 Godkendelse af forslag til forretningsorden har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

Resume

Udvalget skal med denne sag tage stilling til udkast til mødekalender for 2022. Mødekalenderen er udarbejdet på baggrund af udvalgets drøftelser på det konstituerende møde den 16. december 2021.

På et gruppeformandsmøde den 4. januar 2022 blev forslag til politiske mødekalender for 2022 ligeledes drøftet.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Børn, familier og forebyggelse,at:

 1. Godkende udkast til mødeplan for udvalgets møder i 2022.
 2. Udvalget drøfter og tager stilling til, hvor udvalgsmøderne skal afholdes i 2022.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 20, at der for hvert regnskabsår skal træffes beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor de 8 fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen:

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende Økonomiudvalg/Byrådsmøde.
 2. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste uge i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående uge (om muligt).
 3. Møderne i fagudvalgene holdes enten om formiddagen i tidsrummet 08.00 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00.
 4. Møderne berammes til at vare 2 timer pr. møde.

Principperne er baseret på de drøftelser om arbejdsformer, som Byrådet har haft i løbet af byrådsperioden 2018-2021. Principperne er også et udtryk for den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2022 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse. Der er desuden også vedlagt et forslag til mødeplan for 2023, der bygger på samme principper som planen for 2022.

Ofte holdes udvalgsmøderne på Rådhuset, Torvet 2 i Frederikssund eller på administrationscentret i Slangerup – men nogle udvalg har haft tradition for, at møderne holdes på de forskellige institutioner, der hører under udvalgets område (en skole, en daginstitution, en kulturinstitution el. l.). Afholdelse af udvalgsmøderne på kommunale institutioner må - aktuelt - afpasses efter, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til Covid19.

Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk.

Brug af virtuelle møder

Virtuelle møder (video eller telefonmøder) opfylder kravet til et møde, som det forstås efter lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1. For at der er tale om et møde, skal alle medlemmer være indkaldt, de skal deltage i en forhandling, og de skal have mulighed for at træffe beslutning. Et virtuelt møde giver også mulighed for den mundtlige udveksling af synspunkter, som er karakteristisk for et møde.

Hvis der er enighed i udvalget kan et planlagt møde ændres til et virtuelt møde. Virtuelle møder er især velegnede til at træffe hurtige konkrete beslutninger, hvorimod bredere drøftelser bedre kan udfoldes ved et fysisk møde.

I særlige tilfælde kan udvalgsformanden beslutte, at et udvalgsmedlem deltager virtuelt i et møde der i øvrigt er planlagt som og afholdes som fysisk møde for de øvrige deltagere.

Ved afholdelse af ekstraordinære møder er det udvalgsformanden der i samråd med næstformanden beslutter, om mødet afholdes som fysisk eller virtuelt møde.

Inddragelse

Der er ikke er sket nogen former for inddragelse, da det er ikke vurderet relevant i denne sag. 

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker, at møderne så vidt muligt afholdes på de af kommunens institutioner som hører under udvalgets område. Udvalget ønsker endvidere i særlige tilfælde at have mulighed for at afholde møderne virtuelt samt at formandskabet kan beslutte, om et udvalgsmedlem kan deltage virtuelt ved et ellers fysisk møde.

Resume

Frederikssund Kommune har fået bevilliget 1.678.390 kr. til projektet ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” af Socialstyrelsen. Projektperioden løber fra den 1. januar 2022 – 31. december 2023. Målet er, at 200 børn og unge i socialt udsatte positioner er blevet støttet i at starte til en fritidsaktivitet igennem fritidspasordningen ved projektets afslutning.

I henhold til styrelsesvedtægterne er projektet placeret i Unge, fritid og idræt. Der skal i Udvalget for Unge, fritid og idræt træffes beslutning om, at de modtager halvårlige vidensopsamlinger samt 2 evalueringer henholdsvis efter 1 år og ved projektets afslutning samt godkender evalueringsformen som beskrevet i sagsfremstillingen. Endvidere at projektet forankres i Folkeoplysningsudvalget samt at der anbefales, at blive afsat 59.426 kr. af Folkeoplysningsudvalgets ramme til Fritidspasordningen.

Sendt til orientering i Børn, familier og forebyggelse og Udvalget for Skole, klub og SFO.

Indstilling

Centerchefen for Kultur- og Fritid fremsender sagen til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har den 20. december 2021 fået bevilliget midler til projekt ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” af Socialstyrelsen (se bilag "Afgørelsesbrev vedr. j. nr. 2955-008"). Projektperioden løber fra 1. januar 2022 til 31.december 2023.

Frederikssund Kommune havde ansøgt om 1.737.816 kr. og har fået bevilliget 1.678.390 kr. Den reducerede bevilling skyldes, at udgiftsbehovet til administration ikke var tilstrækkelig beskrevet samt at udgift til kørsel blev vurderet at være skønnet for højt.

Kort projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er at sikre, at børn og unge i Frederikssund Kommune, der af sociale, økonomiske og/eller kulturelle barrierer er begrænset i at deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for at blive en del af kommunens fritidsliv. Indsatsen omfatter både støtte til kontingent, tilskud til udstyr og turer, samt en håndholdt indsats bestående af en følgeordning. Der ansættes to fritidsvejledere samt tre studentermedhjælpere til at bistå følgeordningen og brobygning til foreningslivet. Barnet/den unge kan få fritidspas til alle foreninger i Frederikssund Kommune. Barnet/den unge henvises til indsatsen af professionelle voksne, der har kendskab til barnet/den unges livssituation og behov for eksempel skolelærere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker med flere.

Målet med projektet er, at 200 børn og unge i målgruppen er blevet støttet i, at starte til en fritidsaktivitet igennem fritidspasordningen ved projektets afslutning. Indsatsen understøtter udsatte børn og unges deltagelse i fællesskaber, hvilket kan være med til, at forbedre målgruppens trivsel og udvikling.

Indsatsen bidrager til realisering af Sundhedspolitikken samt Børne- og ungepolitikken 2021-2024, hvor ét af de prioriterede mål for børne- og ungeområdet er at sætte ind med tidligt forebyggende arbejde på tværs af kommunens faggrupper, og med inddragelse af lokalområdet. Ambitionen er at bygge bro til fællesskaber, der eksisterer uden for skole og institution som fx idræts- og foreningslivet. Der er endvidere fokus på sårbare børn og unge, og betydningen af, at de føler delagtighed i fællesskaber. Ambitionen går igen i Fritidspolitikken, hvor borgernes mentale og fysiske sundhed er vigtige fokuspunkter i de kommende år.

Evalueringsform

Vidensopsamling og evalueringen til Udvalget for Unge, fritid og idræt blive udformet med henblik på, at evaluere og justere metoden omkring fritidspasordningen således, at der sikres en bæredygtig organisering af ordningen i kommunen efter projektets afslutning. Evalueringerne udarbejdes på baggrund af det tværfaglige samarbejde med konsulenter fra henholdsvis Center for Kultur og Fritid, Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole. Evalueringerne præsenteres for og drøftes med Folkeoplysningsudvalget inden de tilgår Udvalget for Unge, Fritid og Idræt. Udvalget vil modtaget status på 1) antallet af børn som har modtaget fritidspas og er startet til en fritidsaktivitet 2) fagpersonernes brug af fritidspasordning 3) foreningernes oplevelse af kommunens fritidspasordning (se bilag "Ansøgningsskema Fritidspas, Frederikssund Kommune" for uddybende projektbeskrivelse).

Projektets forankring i kommunen

Der indstilles til at projektet forankres i Folkeoplysningsudvalget, da udvalget har et indgående kendskab til de foreninger, som vil modtage børn og unge som bevilliges et fritidspas. Repræsentanter fra de forskellige samråd er repræsenteret i udvalget og vil kunne viderebringe information og herigennem understøtte implementeringen af indsatsen i foreningerne. Dette vil styrke og understøtte udbredelsen og forankringen af fritidspasordningen i kommunen. Endvidere har Folkeoplysningsudvalget tidligere beskæftiget sig med lignende indsatser.

Økonomi

Som følge af manglende finansiering fra Socialstyrelsen indstilles til, at Folkeoplysningsudvalget afsætter 59.426 kr. til at dække den manglende finansiering. Dette vurderes nødvendigt, da posten administration blandt andet dækker over udbetaling af kontingentstøtte til foreningerne, hvilket er en central del af projektet. Endvidere at Frederikssund Kommune dækker et geografisk stort område, hvorfor kørsel i bil er nødvendigt når fritidsvejlederne for eksempel skal følgende børn/unge til foreningsaktivitet i både Skibby og Store Rørbæk indenfor relativt kort tid (se bilag "Budgetskema Fritidspas, Frederikssund Kommune").

Inddragelse

Samråd, Folkeoplysningsudvalg, idrætsforeninger, spejdergrupper. Klub- og ungdomstilbud, kulturskoler med flere vil alle blive inddraget i projektet.

Indsatsen beror på et tværfagligt samarbejde mellem Center for Kultur og Fritid, Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en vurdering af muligheder for også at give forældre muligheder for at søge om fritidspas. Udvalget bemærker, at professionelle voksne, der har kendskab til barnet/den unges livssituation og behov også omfatter eksempelvis pædagoger. Udvalget bemærker endeligt, at der skal være kontakt til frivillige organisationer som allerede giver økonomisk støtte til børn/unges deltagelse i fritidstilbud.

Resume

Byrådet vedtog den 25. august 2021 en ny Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune for perioden 2021-2024. Politikken består af et fælles børnesyn og tre udviklingsområder. Realiseringen af politikken blev påbegyndt i efteråret 2021 med en fælles lederdag for de godt 100 ledere på børne- og ungeområdet, og efterfølgende opstart af proces for udvikling af strategi for tidlig forebyggende indsats. Realiseringen fortsætter i 2022 med bl.a. etablering af tværgående dialoggruppe, fyraftensmøder og lokale indsatser.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. august 2021 en ny Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune i perioden 2021 – 2024 (se politikken i vedhæftede bilag). Med Børne- og Ungepolitikken er der udstukket en klar fælles retning for det samlede Børne- og Ungeområde i Frederikssund Kommune, under overskriften ”Et godt sted at vokse op”. Med denne sag gives en status på processen med at realisere politikken.

Børne- og Ungepolitikken er baseret på et fælles anerkendende børnesyn: ”Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem”. I forlængelse af børnesynet er der, i politikken, opstillet tre udviklingsområder, som der skal arbejdes med:

 • Overgange og sammenhæng i alle børneliv
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Udviklings- og læringsmiljøer med kvalitet og stærk professionel faglighed

Børne- og Ungepolitikken skal gøre en forskel – først og fremmest for børn, unge og deres familier, men også for alle medarbejdere og dermed dem, der skal omsætte politikkens ambitioner i praksis. Det forudsætter, at politikken realiseres og gøres levende på kommunens arbejdspladser. Noget der ikke gøres med et enkelt greb, men gennem forskellige processer, indsatser og handlinger.

Et vigtigt princip i realiseringen af Børne- og Ungepolitikken er, at det ikke skal ske isoleret, men at det tværtimod foregår i en tæt kobling med øvrige politiske prioriteringer, strategier, politikker og indsatser. Dette handler bl.a. om en tæt kobling til strategien ”Sammen om Frederikssund” og den netop vedtagne Sundhedspolitik.

De første skridt i realiseringen af politikken – lederdag og tidlig forebyggende indsats

Det første skridt i realiseringen af Børne- og Ungepolitikken var afholdelse af en fælles lederdag 12. oktober 2021, med alle ledere fra området Opvækst, Uddannelse og Kultur, samt ledere fra Sundhedsplejen og Tandplejen. Cirka 100 ledere i alt. På lederdagen blev der overordnet arbejdet med to hovedspor:

 • En udfoldelse af børnesynet i form af dialoger om, hvad børnesynet betyder, og om hvordan vi sammen kan sikre, at det udgør det fælles fundament i alt arbejde på Børne- og Ungeområdet i Frederikssund Kommune.
 • Et første blik ind i de tre udviklingsområder og med ideudvikling i forhold til, hvordan der skal arbejdes med områderne, og hvad det konkret kalder på.

På lederdagen var der stor opbakning til Børne- og Ungepolitikken og et udtalt engagement i forhold til at arbejde med børnesynet som det fælles fundament – på den enkelte arbejdsplads, på tværs og i samspil mellem medarbejdere, ledere, børn og forældre. Det var dermed også en dag med mange og gode tværgående dialoger, videndeling og inspiration, samt udveksling af ideer til, hvad den enkelte leder kunne tage med hjem på egen arbejdsplads.

Det andet skridt var opstart af proces omkring ”tidlig forebyggende indsats”. Med budgetaftalen for 2022 – 2025 blev der indgået aftale om at sikre et ekstra stærkt fokus på tidlige og forebyggende indsatser i Frederikssund Kommune. I første omgang ved at formulere en strategi for området. Dette fokus, og den kommende strategi, er en konkret indsats i regi af Børne- og Ungepolitikken og en vigtig løftestang i forhold til politikken. Ultimo 2021 blev processen opstartet med sparringsforløb for den administrative ledelse med Socialstyrelsen og med fokus på inspiration til det kommende arbejde. Dette arbejde videreføres, og prioriteres, i 2022. Udvalget for Børn, Familier og Forebyggelse forlægges en særskilt sag om processen omkring Tidlig Forebyggende indsats på udvalgsmødet i marts måned.

De næste skridt i realiseringen af politikken – dialoggruppe, fyraftensmøder og lokale handlinger

I første halvår 2022 etableres en tværgående dialoggruppe bestående af ledere og medarbejdere fra børne- og ungeområdet. Dialoggruppen skal arbejde med ideer og konkrete handlinger i forhold til den brede forankring af børnesynet. En af de første opgaver, som dialoggruppen skal arbejde med, er planlægning og afholdelse af virtuelle fyraftensmøder for alle medarbejdere på området, og med fokus på børnesynet. Formålet med fyraftensmøderne er at sikre, at alle medarbejdere hører om børnesynet, og at de får mulighed for at indgå i dialoger om børnesynet med kollegaer fra andre dele af børne- og ungeområdet

Et vigtigt element i realiseringen af politikken er, at den omsættes i praksis gennem konkrete handlinger. Alle arbejdspladser opfordres derfor dels til at drøfte politikken på personalemøder og evt. i MED-systemet, dels at igangsætte prøvehandlinger mv. på egen arbejdsplads. Til inspiration herfor planlægges det at afholde en række inspirationsworkshops i løbet af året, hvor der vil være mulighed for at arbejde med udvikling af konkrete ideer, at inspirere på tværs af fagområder mv. Dette for at bidrage til, at Børne- og Ungepolitikken realiseres og kommer til at gøre en forskel i hverdagens praksis og for børn, unge og deres familier.

Arbejdet med realiseringen af Børne- og Ungepolitikken koordineres og fastholdes i en overordnet styregruppe bestående af direktøren for området og de to centerchefer. Udvalget for børn, familier og forebyggelse, Udvalget for unge, fritid og idræt og Udvalget for skole, klub og SFO orienteres løbende om arbejdet.

Inddragelse

At arbejde inddragende er en forudsætning for at komme i mål med realiseringen af Børne- og Ungepolitikken. Dette handler dels om at inddrage kollegaer på tværs af organisationen og fagområder, dels om at inddrage børn og forældre i arbejdet med børnesynet og de tre udviklingsområder i politikken. Derudover er skolebestyrelser og forældrebestyrelser vigtige aktører i realiseringen af politikken, lige såvel som at inddragelse af fritidslivet, frivillige organisationer og aktører mv. er en vigtig del af det videre arbejde med realiseringen af politikken.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

I maj 2021 blev et bredt flertal enige om reformen ”Børnene først”, herunder ”Barnets Lov”. En reform der skal sikre, at udsatte børn og familier hjælpes tidligere og bedre end i dag. Med reformen står alle landets kommuner overfor en stor omstillingsproces med implementering af ny lovgivning, udvikling af nye metoder, ændring af fagligt mindset mv. Med henblik på at sikre en god omstillingsproces indgår Frederikssund Kommune i et partnerskab med KL og andre kommuner herom.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning fremsender hermed sagen til orientering Børn, familier og forebyggelse. 

Sagsfremstilling

Baggrund

I maj 2021 blev et bredt flertal i Folketinget enige om reformen ”Børnene Først” – en reform der skal sikre, at udsatte børn og familier hjælpes tidligere og bedre end i dag, gennem mere målrettede og helhedsorienterede indsatser (aftaleteksten er vedhæftet som bilag). Med aftalen bliver det samlede område, på landsplan, løftet med to milliarder kroner i årene 2022 – 2025 og varigt fuldt indfaset med 734 millioner kroner om året. Med reformen iværksættes initiativer indenfor følgende temaer:

 1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
 2. Færre skift og mere stabilitet
 3. Barnets lov – flere rettigheder til børnene
 4. Bedre kvalitet i anbringelser
 5. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
 6. Godt ind i voksenlivet

Lovgrundlaget for den samlede reform er ”Barnets Lov” (punkt 3). Loven træder i kraft 1. april 2023

Vi står foran en stor, og vigtig, omstillingsproces

Med reformen ”Børnene først” står alle landets kommuner overfor en stor omstillingsproces med implementering af ny lovgivning, udvikling af nye metoder, ændring af fagligt mindset, udvikling og implementering af nye organiseringsformer samt ændret økonomisk og faglig styring og ledelse.

I Frederikssund Kommune ved vi, at så stor en omstillingsproces kræver planlægning, grundighed og tid til at arbejde med forandringerne både ledelsesmæssigt og blandt medarbejderne. Det er derfor også vigtigt, at omstillingsprocessen igangsættes så tidligt og struktureret som muligt – vigtigst af alt, for at sikre, at fundamentet er helt på plads, når Barnets Lov træder i kraft april 2023.

Fordi der er tale om så omfattende en omstillingsproces, og med så stor betydning for udsatte børn, unge og deres familier, har Center for Familie og Rådgivning prioriteret at indgå i et partnerskab med KL og en række andre kommuner om arbejdet med reformen. På nuværende tidspunkt er følgende øvrige kommuner gået ind i partnerskabet: Greve, Halsnæs, Svendborg, Lolland, Randers, Hillerød, Haderslev, Aarhus og Favrskov.

Med deltagelse i partnerskabet vil der særligt blive mulighed for at arbejde med faglig ledelse i forhold til reformen, gearing af organisationen og klargøring af implementering af reformen.

Konkret vil deltagelsen i partnerskabet omfatte:

 • En analyse af Frederikssund Kommunes parathed til reformen, og de forandringer vi står overfor
 • Mulighed for at være tæt på de nationale beslutningsprocesser, og et opdateret vidensgrundlag om de forestående forandringer
 • Konkret viden og input til arbejdet med håndtering af de kommende forandringer
 • Sparring, refleksion og vidensudveksling om de kommende forandringer, på tværs af kommuner
 • En styret proces, hvor der skabes en ramme for forandringen og med afsæt i en fælles udarbejdet designplan

Arbejdet i partnerskabet påbegyndes i maj 2022 og afsluttes i maj 2023. Fra Center for Familie og Rådgivning er der deltagelse af fem personer i partnerskabet (fire ledere og en medarbejder). Deltagelse i partnerskabet koster 120.000 kr. Deltagelsen finansieres indenfor rammen.

Udvalget for børn, familier og forebyggelse forelægges ultimo 2022, og dermed umiddelbart før Barnets Lov træder i kraft, en status på arbejdet i partnerskabet og på omstillingsprocessen.

Inddragelse

En grundsten i arbejdet i partnerskabet er netop samarbejdet med andre kommuner om reformen og omstillingsprocessen, herunder inddragelse af andre kommuners perspektiver på udviklingen i Frederikssund Kommune. En grundsten i selve reformen er, at sikre at børnene og deres familier, i endnu højere grad, inddrages og involveres i egen sag. At arbejde med inddragelse er derfor et vigtig træk i hele omstillingsprocessen.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at udgiften til at indgå i partnerskabet finansieres inden for den eksisterende ramme, hvorfor sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Forældre til børn og unge i alderen 0 – 18 år, i Frederikssund Kommune, får mulighed for at få råd, vejledning og støtte, i forbindelse med skilsmisse, via den digitale platform ”Samarbejde efter skilsmisse”. Det planlægges at iværksætte en informationskampagne for at udbrede kendskabet til platformen.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Sagsfremstilling

Forældre til børn og unge i alderen 0 – 18 år, i Frederikssund Kommune, har mulighed for at få råd, vejledning og støtte via den digitale platform ”Samarbejde efter skilsmisse” (www.ses.dk), i forbindelse med skilsmisse. Dette har været en mulighed siden efteråret 2020.

Konkret kan forældre deltage i digitale forløb på platformen, som indeholder information, viden og praktiske værktøjer, der hjælper og støtter i arbejdet med den fortsatte relation mellem forældre, efter en skilsmisse. Derudover er der, i de digitale forløb, også fokus på at forstå børnenes reaktioner og hjælp til, hvordan man kan støtte dem både under og efter en skilsmisse.

Der er behov for at udbrede kendskabet til platformen, og sikre at forældre, der står i en skilsmissesituation, er bekendte med, at de kan hente hjælp gennem de digitale forløb. Det planlægges derfor at gennemføre en informationskampagne på kommunens facebookside og hjemmeside, samt med udbredelse af viden på almenområdet via skoler og dagtilbud.

Udover muligheden for at benytte platformen har Center for Familie og Rådgivning siden efteråret 2020, og i samarbejde med ”Samarbejde efter skilsmisse”, udbudt et gruppeforløb for forældre i forbindelse med skilsmisse. Der har været en lavere deltagelse i gruppeforløbene end forventet, hvorfor det løbende vurderes om gruppeforløbet skal udbydes.

Center for Familie og Rådgivning afholder udgifterne forbundet med adgang til portalen og afvikling af gruppeforløb. Dette beløber sig årligt til 26.000 kr.

Inddragelse

Ikke relevant i denne sag

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Årshjul for sager til Børn, familier og forebyggelse
 • Brev fra Kommunernes Landsforening til politiske udvalg med ansvar for børne- og ungeområdet

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-