Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 11. januar 2022

Mødelokale F2 kl. 08.15

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 ændringer, hvoraf 30 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 23 ændringer som er delvis implementeret (gul) og 24 ændringer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - januar", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Børn, familier og forebyggelse indeholder bilag 2 ti ændringer, hvoraf seks er implementeret, én delvis implementeret og tre endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på maj-, september-, og november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Introduktionen til udvalgene forløber efter en fælles skabelon, som dog afpasses efter behovet til det enkelte udvalg.

Der vil blive givet en bred præsentation af udvalgets områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgangne byrådsperiode, og mulige kommende projekter og tiltag på området.

Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager der sætter retning på området (eksempelvis udmøntning af den nye Børne og Ungepolitik) og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener.

Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.

Ud over introduktionen målrettet de enkelte udvalg, gives der også introduktion til det samlede Byråd. Der planlægges et introduktionsseminar, og der vil blive afholdt temadrøftelser – ofte om de større tværgående temaer eksempelvis Vinge, klima mv. Temadrøftelserne for Byrådet afholdes i timerne lige før byrådsmøderne.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kulturfremsender sagen til orientering for Børn, familier og forebyggelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges et forslag til partnerskabsaftale med den frivillige forening Medusa. Sagen er til beslutning i Udvalg for Social og sundhed den 11. januar 2022, og fremlægges til orientering for Udvalget for Børn, familie og forebyggelse den 11. januar 2022.

Foreningen Medusa er en frivillig organisation, hvis formål er at forebygge og afhjælpe partnervold og anden kønsrelateret vold, herunder vold i nære relationer.

Medusas koncept består af åben anonym rådgivning med frivillige, som ved åbne informationsarrangementer, individuelle støttesamtaler samt koordinering af netværksgrupper støtter kvinderne til et liv uden vold, inden det eskalerer til et ophold på et krisecenter. De frivillige skal som minimum have en mellemlang videregående uddannelse og er ofte sygeplejersker, socialrådgivere eller psykologer.

Foreningen oplever, at en del kvinder fra Frederikssund Kommune bl.a. søger krisecenteret i Holbæk. Foreningen forestiller sig at kunne forebygge behovet for ophold på krisecenter, og dermed mindske tilgangen, såfremt Frederikssund Kommune indleder et samarbejde med Medusa. Foreningen oplever, at mange kvinder er bekymrede for at henvende sig til kommunen i forhold til registrering og stigmatisering, hvorfor mange vælger den anonyme rådgivning, som Medusa kan stille til rådighed.

Foreningen vil kunne arbejde med en opsøgende og opsporende indsats ved hjælp af annoncer på Facebook samt Lokalavis, to vidensarrangementer årligt på kommunens biblioteker, samarbejde med det Specialiserede Voksenområde, Jobcenter, boligområder og lokale arbejdspladser. Indsatsen er tiltænkt som supplement til Frederikssund Kommunens almindelige rådgivningsindsats.

Fremtidige samarbejde

Medusa har i forvejen et partnerskab med Holbæk og Odsherred Kommune, som støtter indsatsen økonomisk med ca. 120.000 - 140.000 kr. årligt. Derudover har Kalundborg Kommune et samarbejde via deres krisecenter, som kan henvise kvinderne til støttesamtaler hos foreningen.

Administrationen vurderer, at et samarbejde med foreningen vil kunne gavne voldsramte kvinder i lokalområdet. Eksisterende åbne anonyme rådgivningssteder findes fortrinsvis i København og har ofte ventetid, hvilket kan være en barriere for, at voldsramte kvinder ikke får støtte og vejledning. Samtidig vurderer Rådgivningshuset, at et samarbejde med foreningen vil kunne forebygge, at kvinder søger krisecenter. Et ophold på kvindekrisecenter betyder ofte, at kvinden mister sit arbejde, ligesom kvindernes børn ofte oplever traumer ved at bo på et krisecenter. I 2021 ser Frederikssund Kommunes nettoudgifter til ophold på kvindekrisecentre ud til at udgøre 3,75 mio. kr. fordelt på 25 kvinder, svarende til 9,1 helårspersoner.

Som bilag er vedlagt konkret forslag til partnerskabsaftale med Medusa. De nærmere vilkår fremgår af selve aftalen.

Udover selve aftalen kan følgende fremhæves:

Center for Familie og Rådgivning og Center for Job og Rådgivning vil i fællesskab indgå i samarbejdet med Medusa og den løbende koordinering og udvikling af indsatsen. Begge centre har kontakt til kvinder, der kan have behov for denne indsats, som Medusa tilbyder.

Medusa har behov for at få stillet lokaler til rådighed af Frederikssund Kommune, én til to aftener om ugen. Rådgivningshusets nye lokaler på Lundevej vurderes at være egnede til formålet.

Samarbejdet forankres i Rådgivningshuset, i Center for Job og Rådgivning med afdelingsleder Heidi Andersen som kontaktperson

Socialpsykiatrien stiller minimum 2 timer ugentligt til rådighed for samarbejdet.

Økonomi

Frederikssund Kommune yder, som det fremgår af vedlagte partnerskabsaftale, en årlig støtte til Foreningen Medusa på 100.000 kr. i en treårig periode.

De 100.000 kr. årligt finansieres indenfor Center for Familie og Rådgivnings og Center for Job og Rådgivnings ramme.

Center for Job og Rådgivning stiller medarbejderressourcer til rådighed for samarbejdet.

Indstilling

Centercheferne for Center for Familie og Rådgivning og Center for Job og Rådgivning indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

  1. Vedhæftede partnerskabsaftale mellem Foreningen Medusa og Frederikssund Kommune tages til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

  • Kommende arrangementer
  • Deltagelse - KLs Børne- og Ungetopmøde 2022

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-