Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Udvalget for By og Lands møde den 27. maj 2019

Byrådssalen kl. 09.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

 

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

 


Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land skal med denne sag drøfte en beboeranalyse om, hvad der giver værdi for borgerne ved at bo i Frederikssund Kommune.

 

Udvalget for By og Land besluttede på mødet den 25. februar 2019 at igangsætte en spørgeskemaundersøgelse af, hvad der giver værdi for borgerne ved at bo i Frederikssund Kommune. Undersøgelsen indgår som en del af den samlede proces og metode for bosætningsstrategien.

 

Spørgeskemaundersøgelserne anvendes til at undersøge borgernes værdier samt tydeliggøre, hvilke stedbundne potentialer kommunens byer og landsbyer rummer. Arealmæssigt er Frederikssund Kommune den næststørste kommune i Nordsjælland med et areal på 248,63 km². Kommunen består af Frederikssund, Skibby, Slangerup og Jægerspris samt 34 forskellige attraktive landsbyer. Kommunens byer og landsbyer er forskellige i forhold til demografi, kultur-, fritid- og servicetilbud, naturoplevelser, infrastruktur osv. En analyse og viden om borgernes værdier og de særlige stedbundne potentialer i kommunens byer og landsbyer kan anvendes til at målrette og differentiere bosætningsindsatser og -aktiviteter til den ønskede målgruppe samt de specifikke steder i kommunen.

 

Det har været muligt for borgerne at besvare spørgeskemaundersøgelsen om kommunens værdier og potentialer fra den 6. marts 2019 til og med den 25. april 2019. Der er modtaget over 1.100 besvarelser, med en aldersfordeling fra 15 til 87 år og med en kønsfordeling på ca. 60 % kvinder og 40 % mænd. Administrationen præsenterer et oplæg om beboeranalysen på udvalgets møde den 27. maj 2019, som efterfølgende vil blive lagt på udvalgssagen.


Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.


Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 

  1. Udvalget drøfter beboeranalysen på baggrund af administrationens oplæg.

Beslutning

Drøftet. Der arbejdes videre med analysen med henblik på at få input til bosætningsstrategien.

 

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

 


Sagsfremstilling
  • Årshjul - Udvalget for By og Land
  • Efter udvalgsmødet afholdes dialogmøde med Levedygtige Landsbyer repræsenteret ved Jens Kr. A. Møller. Jens Kr. A. Møller skal orientere om en rapport, Udvalget for Levedygtige Landsbyer har fået udarbejdet, med 17 anbefalinger til, hvordan der kan skabes mere levedygtige landsbyer. I fremlæggelsen skal de 17 anbefalinger drøftes med afsæt i de fem temaer, som Udvalget for By og Land arbejder med, og det skal herunder drøftes, hvilke af anbefalingerne der er relevante for kommunen at inddrage i udvalgets videre arbejde. Køreplan for mødet er vedlagt.
  • Spørgeskemaundersøgelserne som skal afdække til- og fraflytternes årsager, overvejelser og præferencer ved til- og fraflytning til Frederikssund Kommune er sendt via e-boks til de borgere som enten tilflyttede eller fraflyttede kommunen i 2018. Der er i alt sendt 3.253 digitale breve. Undersøgelsens resultater vil indgå i den samlede rapport.
  • Udvalgets kommissorium.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)