Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Udvalget for By og Lands møde den 29. april 2019

House of Link, Havnegade 22 C, Frederikssund kl. 09.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Sagsfremstilling

Mødet afholdes i House of Link.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land skal med denne sag drøfte indhold for dialogen med Levedygtige Landsbyer.

Udvalget besluttede den 3. december 2018 at give mulighed for, at udvalget kan invitere borgere og andre interessenter til dialogmøder i forlængelse af udvalgsmøderne. Møderne har til formål at drøfte udvalgets kommissorium. Ligesom møderne skal give udvalget vigtige input til en kommende bosætningsstrategi. I henhold til kommissoriet skal udvalget være synligt for at tage pulsen på borgernes meninger om de temaer, som udvalget beskæftiger sig med. Herudover skal udvalget skabe synlighed om udvalgets opgaver samt sikre en levende debat om udvalgets formål og opgave.

I forlængelse af udvalgsmødet den 27. maj 2019 skal udvalget holde et møde med Levedygtige Landsbyer, repræsenteret ved Jens Kr. A. Møller. Levedygtige Landsbyer har fået udarbejdet en rapport med 17 anbefalinger til, hvordan der kan skabes levedygtige landsbyer, som Jens Kr. A. Møller på mødet d. 27. maj 2019 får mulighed for at berette om.

Til mødet inviteres også foreninger, som udvalget tidligere har været i dialog med.

Administrationen anbefaler, at udgangspunktet for dialogen er de fem temaer, som udvalget arbejder med. Dialogmødet skal også bidrage til at sikre en levende debat omkring udvalgets formål og opgave. Dialogmødet skal gøre det muligt for borgere og andre interessenter at bidrage med deres perspektiver på, hvordan udviklingen i kommunen kan understøttes, herunder med et særligt fokus på at fremme sammenhængen mellem by og land.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en køreplan for dialogmødet. Køreplanen er vedlagt bilag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

  1. Drøfte indhold for dialogen med Levedygtige Landsbyer.
Beslutning

Drøftet.

Formanden for Levedygtige Landsbyer skal i fremlæggelsen orientere om en rapport, Udvalget for Levedygtige Landsbyer har fået udarbejdet, med 17 anbefalinger til, hvordan der kan skabes mere levedygtige landsbyer. I fremlæggelsen skal de 17 anbefalinger drøftes med afsæt i de fem temaer, som Udvalget for By og Land arbejder med, og det skal herunder drøftes, hvilke af anbefalingerne det er relevant for kommunen at inddrage i udvalgets videre arbejde. I dialogen kan temaerne vægtes forskelligt i forhold til deres relevans for rapportens anbefalinger.

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land skal med denne sag drøfte, hvordan input fra de afholdte workshops i 2019 kan anvendes som et led i bosætningsstrategien.

Udvalget afholdte workshops med ejendomsmæglere fra Frederikssund Kommune den 25. februar 2019 og med bylaug og Grundejerforeninger i Frederikssund Kommune den 4. marts 2019.  

Udvalget for By og Land besluttede den 3. december 2018 at godkende en proces for workshops med lokale ejendomsmæglere, bylaug og grundejerforeninger. Det overordnede formål med workshopsene har været at få input og inspiration til en bosætningsstrategi for Frederikssund Kommune. Workshops har givet ejendomsmæglerne mulighed for at fortælle om deres erfaringer for, hvad der skal til for at skabe attraktive boliger og boligområder. Der har herudover været en generel snak om boligmarkedet i Frederikssund Kommune. De lokale bylaug og grundejerforeninger har fået mulighed for at fortælle om, hvad der for dem, gør det attraktivt at bo i deres lokalområde samt hvordan lokalområderne kan udvikle sig i en retning, der kan skabe attraktiv bosætning.

Administrationen har udarbejdet en opsamling, som sammenfatter de inputs der kom, da der blev afholdt workshops med ejendomsmæglere, grundejerforeninger og bylaug i kommunen (bilag). Dette skal sammenholdes med det statistiske materiale om samme spørgsmål, som administrationen fremlægger senere på året i henhold til udvalgets årshjul.

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter, hvilke inputs fra de fem temaer, udvalget finder interessante, og som ønskes nærmere belyst i arbejdet med bosætningsstrategien.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

  1. Drøfte, hvordan input fra de afholdte workshops i 2019 kan anvendes som et led i bosætningsstrategien.
Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker inden eller i forbindelse med midtvejs-evalueringen i september 2019 at blive præsenteret for en samlet rapport med input og resultater af den dialog, udvalget har haft med foreninger, bylaug, grundejerforeninger, borgere og ejendomsmæglere. Rapporten struktureres med afsæt i de fem temaer, udvalget arbejder med.

Sagsfremstilling
  • Årshjul - Udvalget for By og Land
  • Spørgeskemaundersøgelse om, hvad der giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune, som skal bruges som et led i bosætningsstrategien, blev afsluttet den 12. april 2019. Der er over 1.100 borgere, som har besvaret spørgeskemaet. De 1.100 borgere er jævnt fordelt på køn (ca. 50/50), alder (15-87) og kommunens geografi. Administrationen har igangsat udarbejdelsen af en analyse af materialet, som forelægges udvalget den 27. maj 2019 på udvalgsmødet.
  • Efter udvalgsmødet afholdes dialogmøde med Frederikssund Ny Initiativråd. Rådsleder Jesper Wittenburg og næstformand Erik H. Larsen deltager.
Beslutning

Taget til efterretning.