Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Udvalget for By og Lands møde den 25. marts 2019

Gerlev Kro kl. 09.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Sagsfremstilling

Mødet afholdes på Gerlev kro

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land skal med denne sag drøfte indhold for dialogen med Jægerspris Netværk og Frederikssund Ny Initiativråd (FNI).

Udvalget besluttede den 3. december 2018 at give mulighed for, at udvalget kan invitere borgere og andre interessenter til dialogmøder, i forlængelse af udvalgsmøderne. Møderne har til formål at drøfte udvalgets kommissorium. Ligesom møderne skal give udvalget vigtige input til en kommende bosætningsstrategi. I henhold til kommissoriet, skal udvalget være synligt for at tage pulsen på borgernes meninger om de temaer, som udvalget beskæftiger sig med samt skabe synlighed om udvalgets opgaver samt sikre en levende debat om udvalgets formål og opgave.

I forlængelse af udvalgsmødet den 25. marts 2019 skal udvalget holde et møde med Jægerspris Netværk og i forlængelse af udvalgsmødet den 29. april 2019 skal udvalget holde et møde med FNI.

Administrationen anbefaler, at udgangspunktet for dialogerne er de fem temaer som udvalget arbejder med. Dialogmøderne er dog et redskab, der kan bidrage til at sikre en levende debat omkring udvalgets formål og opgave. Dialogmøderne skal gøre det muligt for borgere og andre interessenter at bidrage med deres perspektiver på, hvordan udviklingen i kommunen kan understøttes, herunder med et særligt fokus på at fremme sammenhængen mellem by og land.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en køreplan for dialogmøderne. Køreplanen er vedlagt bilag.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Drøfte indhold for dialogen med Jægerspris Netværk og FNI.
Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land skal med denne sag tage stilling til indhold af to spørgeskemaundersøgelser, som en del af til- og fraflytteranalysen i bosætningsstrategien.

Tidligere beslutninger

Udvalget besluttede den 5. november 2018 at udsende en til- og fraflytteranalyse for at afvente afholdes af workshoppen lokale ejendomsmæglere.

Udvalget for By og Land besluttede den 25. februar 2019 at godkende proces og metode for udarbejdelsen af bosætningsstrategien, se bilag. Metoden tager udgangspunkt i følgende fem procestrin:

 1. Beboeranalyse i kommunen samt en til- og fraflytteranalyse.
 2. På baggrund af beboeranalyse, samt til- og fraflytteranalyse vurderes, hvilke tendenser/indsatsområder/målgrupper, kommuner ønsker at prioritere.
 3. Vurdering af kommunens markedsposition.
 4. Analyse af de målgrupper, der ønskes prioriteret.
 5. Forslag til konkrete initiativer og aktiviteter, der adskiller/differentierer Frederikssund kommune fra konkurrerende kommuner.
 6. Kommunikation.

På nuværende tidspunkt udføres procestrin 1 ved beboeranalysen, som en spørgeskemaundersøgelse af, hvad der giver værdi for borgerne ved at bo i Frederikssund Kommune. I procestrin 1, skal der også udarbejdes en til- og fraflytteranalyse for at få viden om borgernes værdier og de særlige stedbundne potentialer i kommunens byer og landsbyer, som kan anvendes til at målrette og differentiere bosætningsindsatser og -aktiviteter til den ønskede målgruppe.

Til- og fraflytteranalyse

Administrationen anbefaler, at der som grundlag for til- og fraflytteranalysen blandt andet udarbejdes to spørgeskemaundersøgelser til henholdsvis tilflyttere og fraflyttere. Begge spørgeskemaundersøgelser tager udgangspunkt i de fem temaer udvalget arbejder med samt spørgeskemaundersøgelsen om, hvad der giver værdi for borgerne ved at bo i Frederikssund Kommune. Det gøres for at kunne sammenholde svarene fra de forskellige undersøgelser, som dermed kan indgå i en samlet analyse for procestrin 1.

Spørgeskemaundersøgelserne skal afdække til- og fraflytternes årsager, overvejelser og præferencer ved til- og fraflytning til Frederikssund Kommune. Spørgeskemaundersøgelsernes resultater skal give input til, hvordan Frederikssund Kommune kan udvikle sig for at sikre attraktiv bosætning, befolkningstilvækst og tiltrække tilflyttere og fastholde borgere i kommunen. Spørgeskemaundersøgelserne er vedlagt bilag.

Spørgeskemaundersøgelserne foretages i april 2019, og sendes til alle borgere, der enten tilflyttede eller fraflyttede Frederikssund Kommune i 2017 og 2018, og som var over 18 år på flyttedagen. Spørgeskemaet udarbejdes digitalt og sendes via e-boks.

Økonomi

Udgifter til spørgeskemaundersøgelsen bør afholdes inden for eksisterende rammer for at undgå en negativ likviditetseffekt og øget pres på servicerammen i 2019.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Godkende de to spørgeskemaer.
Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker, at administrationen, sideløbende med undersøgelserne, udarbejder en statistisk analyse af til- og fraflytninger ud fra demografiske parametre.    

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling
 • Årshjul - Udvalget for By og Land.
 • Fællesråd Nord, der repræsenterer 32 grundejerforeninger i Kulhuse, ønsker at deltage i et dialogmøde med Udvalget for By og Land. Administrationen anbefaler, at Fællesråd Nord inviteres til dialogmødet den 23. september 2019, hvor Kulhuse Kultur- og Medborgerhus også deltager.
 • Spørgeskemaundersøgelsen om, hvad der giver værdi for borgerne ved at bo i Frederikssund Kommune er offentliggjort. Spørgeskemaundersøgelsen afsluttes den 1. april 2019. 
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)