Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Udvalget for By og Lands møde den 25. februar 2019

Byrådssalen kl. 09.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Kim Rockhill (A) har anmodet om at blive fritaget for hvervet som byrådsmedlem pr. 31. december 2018. På byrådsmødet den 19. december 2018 blev anmodningen tiltrådt. 

Byrådet udpegede i den anledning Lars Jepsen (A) som nyt medlem i Udvalget for By og Land med virkning fra 1. januar 2019 som erstatning for Kim Rockhill. 

Kim Rockhill var valgt som næstformand i Udvalget for By og Land. 

Som en konsekvens af Kims Rockhills udtræden, skal der derfor udpeges en ny næstformand for udvalget.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets møde den 25. februar 2019:

Socialdemokratiet indstiller Niels Martin Viuff (A) som næstformand i Udvalget for By og Land.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Udpege en ny næstformand for udvalget.
Historik

Udvalget for By og Land, 28. januar 2019, pkt. 2:

Sagen udsættes til februar.

Beslutning

Niels Martin Viuff (A) er valgt som næstformand.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Årshjulet foreslås justeret, således at evaluering af workshops for 2018 udsættes fra februar 2019 til maj 2019. Det betyder, at der kan udarbejdes en samlet evaluering af workshops for 2018 og de workshops, der holdes primo 2019.

Udvalget for By og Land skal med denne sag tage stilling til ovenstående ændring.

Udvalget besluttede den 28. januar 2019, at udvalget ved hvert udvalgsmøde skal tage stilling til, hvilke aktiviteter udvalgets årshjul skal indeholde for 2019 (se bilag).

Årshjulet er udarbejdet med henblik på at realisere udvalgets målsætninger og leverancer for de forskellige år i byrådsperioden. Aktiviteterne i årshjulet skal understøtte udvalgets målsætninger. Jævnfør kommissoriet er målsætningerne for 2019 følgende:

 1. Udvalget skal skabe synlighed om udvalgets opgaver blandt befolkningen og erhvervslivet.
 2. Udvalget kan invitere relevante fagudvalg og få input til udvalgets arbejde, samt give relevante input til fagudvalgene.
 3. Udvalget skal bidrage til befolkningstilvækst.
 4. Udvalget skal sikre en levende debat om udvalgets formål og opgave.
 5. Udvalget skal afholde en midtvejskonference.

Årshjulet består desuden af en aktivitetsplan, hvor planlagte aktiviteter, udover udvalgsmøderne, fremgår til orientering.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Årshjulet justeres, således at der kan udarbejdes en samlet evaluering af workshops til mødet i maj.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land skal med denne sag tage stilling til proces og metode for udarbejdelse af bosætningsstrategien.

Udvalget godkendte den 7. maj 2018 ”Kommissorium for § 17.4-udvalg”. Kommissoriet indeholder et afsnit om udvalgets målsætninger og leverancer for de forskellige år i byrådsperioden. Jævnfør kommissoriet er én af målsætningerne for 2020, at udvalget skal fremlægge en bosætningsstrategi.

For at realisere udvalgets mål om at fremlægge en bosætningsstrategi i 2020, anbefaler administrationen nedenstående metode og procestrin for udarbejdelse af en bosætningsstrategi:

 1. Beboeranalyse i kommunen samt en til- og fraflytteranalyse
 2. På baggrund af beboeranalyse, samt til- og fraflytteranalyse vurderes, hvilke tendenser/indsatsområder/målgrupper, kommuner ønsker at prioritere
 3. Vurdering af kommunens markedsposition
 4. Analyse af de målgrupper, der ønskes prioriteret
 5. Forslag til konkrete initiativer og aktiviteter, der adskiller/differentierer Frederikssund kommune fra konkurrerende kommuner
 6. Kommunikation.

Af bilag fremgår nærmere redegørelse af de forskellige trin. 

Under anden sag på dette udvalgsmøde - midtvejskonferencen - foreslås, at midtvejskonferencen bliver en temadrøftelse i Byrådet medio 2019, hvor udvalget præsenterer resultaterne af afholdte workshops og undersøgelser foretaget i forbindelse med bosætningsstrategien (trin 1). I sagen foreslås endvidere, at der foretages en drøftelse i Byrådet om, hvorvidt det ønskes at fastholde eller ændre de nuværende tendenser ved flyttemønstret i Frederikssund Kommune (trin 2).

Udvalget drøftede på udvalgsmødet den 28. januar 2019, at undersøgelser i forbindelse med bosætningsstrategien skal være steds- og målgruppespecifikke. Administrationen anbefaler derfor at undersøgelserne, der skal anvendes som grundlag for en bosætningsstrategi, tager udgangspunkt i en metode udarbejdet af Geomatic. Metoden kan anvendes af kommuner, der ønsker at en målgruppeorienteret bosætningsstrategi. Metoden tager udgangspunkt i seks trin til en mere målgruppefokuseret bosætningsstrategi. Målet med metoden er at målrette bosætningsindsatser og -aktiviteter til konkrete målgrupper. 

Økonomi

Arbejdet med bosætningsstrategien skal finansieres inden for eksisterende rammer, hvis en negativ effekt på kommunens likviditet samt øget pres på servicerammen skal undgås.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Udvalget for By og Land vedtager proces og metode for udarbejdelsen af bosætningsstrategien.
Beslutning

Godkendt. Orientering og dialog med de øvrige udvalg skal indtænkes i processen.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på mødet den 28. januar 2019, at der skal foretages en undersøgelse af, hvad der giver værdi for borgerne ved at bo i Frederikssund Kommune. Med denne sag igangsættes en undersøgelse heraf.

Med udgangspunkt i udvalgets beslutning og drøftelser, har administrationen udarbejdet forslag til, hvordan undersøgelsen kan gennemføres (se bilag). Administrationen anbefaler, at undersøgelsen foretages ved en spørgeskemaundersøgelse, og at denne herefter bliver en del af videns grundlaget for udarbejdelsen af bosætningsstrategien. Undersøgelsen skal have fokus på potentialer og værdier i Frederikssund kommune.

For at få flere til at besvare spørgeskemaet vil administrationen foreslå, at der trækkes lod om mindre symbolske præmier til 3 heldige som har deltaget i undersøgelsen. Kommunens hjemmeside og facebookside, samt lokalavisen skal anvendes til at få så mange til at svare som muligt. Derudover fremsendes spørgeskemaerne til bylaug, grundejerforeninger og andre frivillige foreninger med en særskilt opfordring om at deltage.

Målet med undersøgelsen er at få viden om, hvad der giver værdi for borgerne ved at bo i Frederikssund Kommune, herunder hvilke steder, der har særlige potentialer i by- og landområderne.

Der er i øvrigt foretaget lignende undersøgelser i forbindelse med andre projekter i Frederikssund Kommune. F.eks. var Frederikssund Kommune i 2015 med i projektet "Fremtidens Landskaber", som var et landsdækkende forskningsprogram under Københavns Universitet. Formålet med projektet var dels at undersøge, hvordan de kvaliteter, der er i kommunen, kan understøttes bedre, og dels at undersøge udviklingspotentialet i landsbyerne og det åbne land. Der blev taget udgangspunkt i Hornsherred syd for Jægerspris. Opsamling fra de afholdte workshops er vedlagt bilag.

I 2011 gennemførte Frederikssund Kommune tillige en borgerundersøgelse med det formål at få en overskuelig 360-graders viden om borgernes tilfredshed med kommunen. Undersøgelsen blev sendt ud til Frederikssund Kommunes borgerpanel. Rapporten er vedlagt bilag.

Økonomi

Undersøgelse af, hvad der giver værdi for borgerne ved at bo i Frederikssund Kommune skal finansieres inden for eksisterende rammer, hvis en negativ effekt på kommunens likviditet samt øget pres på servicerammen skal undgås.

Indstilling

Centerchefen for By- og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Udvalget for By og Land igangsætter undersøgelsen af, hvad der giver værdi for borgerne ved at bo i Frederikssund Kommune.
 2. Administrationen bemyndiges til at finde præmier, der ved lodtrækning kan gives til 3 borgere, der har udfyldt spørgeskemaet.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land skal med denne sag drøfte form og indhold for udvalgets midtvejskonference.

Udvalget godkendte den 7. maj 2018 ”Kommissorium for § 17.4-udvalg”. Kommissoriet indeholder et afsnit om udvalgets målsætninger og leverancer for de forskellige år i byrådsperioden. Jævnfør kommissoriet er én af målsætningerne for 2019, at udvalget skal afholde en midtvejskonference.

Administrationen anbefaler, at midtvejskonferencen bliver en temadrøftelse i Byrådet medio 2019, hvor udvalget præsenterer resultaterne af udvalgets afholdte workshops og undersøgelser foretaget i forbindelse med bosætningsstrategien (trin 1 i metoden for bosætningsstrategien). I forlængelse af præsentationen foreslås en drøftelse i Byrådet om Frederikssund Kommunes værdier og potentialer for bosætning, herunder hvordan kommunens sammenhængskraft kan understøttes. Denne drøftelse tager udgangspunkt i, hvorvidt der ønskes at fastholde eller ændre de nuværende tendenser ved flyttemønstret i Frederikssund Kommune (trin 2 i metoden for bosætningsstrategien). 

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Udvalget for By og Land skal drøfte form og indhold for udvalgets midtvejskonference.
Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land har på mødet den 28. januar besluttet spørgeguide og mødeplan for drøftelsen med de indbudte ejendomsmæglere. Mødet med ejendomsmæglerne holdes i forlængelse af dette udvalgsmøde.

Spørgeguide og mødeplan er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Udvalget for By og Land.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling
 • Til mødet den 28. januar 2019 efterspurgte udvalget rapporten for de fire bymidter i Frederikssund Kommune, som er udarbejdet af Juul | Frost arkitekter. Rapporten er vedlagt bilag. 
Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)