Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Udvalget for By og Lands møde den 28. januar 2019

Mødelokale F 5 kl. 09.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Kim Rockhill (A) har anmodet om at blive fritaget for hvervet som byrådsmedlem pr. 31. december 2018. På byrådsmødet den 19. december 2018 blev anmodningen tiltrådt. 

Byrådet udpegede i den anledning Lars Jepsen (A) som nyt medlem i Udvalget for By og Land med virkning fra 1. januar 2019 som erstatning for Kim Rockhill. 

Kim Rockhill var valgt som næstformand i Udvalget for By og Land. 

Som en konsekvens af Kims Rockhills udtræden, skal der derfor udpeges en ny næstformand for udvalget.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Udpege en ny næstformand for udvalget.
Beslutning

Sagen udsættes til februar.

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land skal med denne sag tage stilling til udvalgets årshjul.

Udvalget godkendte den 7. maj 2018 ”Kommissorium for § 17.4-udvalg”. Kommissoriet indeholder et afsnit om udvalgets målsætninger og leverancer for de forskellige år i byrådsperioden (bilag). Jævnfør kommissoriet er målsætningerne for 2019 følgende:

 1. Udvalget skal skabe synlighed om udvalgets opgaver blandt befolkningen og erhvervslivet.
 2. Udvalget kan invitere relevante fagudvalg og få input til udvalgets arbejde, samt give relevante input til fagudvalgene.
 3. Udvalget skal bidrage til befolkningstilvækst.
 4. Udvalget skal sikre en levende debat om udvalgets formål og opgave.
 5. Udvalget skal afholde en midtvejskonference.

For at realisere udvalgets målsætninger og leverancer for 2019, anbefaler administrationen, at der udarbejdes et årshjul (bilag), der skaber overblik over årets aktiviteter, og som sikrer, at aktiviteterne er bundet op på udvalgets målsætninger.

Administrationen har udarbejdet et udkast til et årshjul, der er vedlagt bilag. Med udgangspunkt i kommissoriet samt udvalgets beslutninger og drøftelser i 2018 er forslag til aktiviteter for primo 2019 indtil videre indskrevet i årshjulet.

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter hvilke aktiviteter årshjulet skal indeholde for 2019. Administrationen anbefaler desuden, at årshjulets aktiviteter bliver tilføjet og justeret løbende ved, at årshjulet vedlægges hvert udvalgsmøde.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Eventuelle økonomiske konsekvenser af de enkelte punkter i årshjulet vil blive behandlet, når disse behandles i løbet af året.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Udvalget for By og Land drøfter årshjulet samt hvordan udvalget kunne tænke sig at arbejde med de fem målsætninger og leverancer i 2019.
Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land besluttede den 3. december 2018 at godkende administrationens forslag til proces for workshops med lokale ejendomsmæglere, bylaug og grundejerforeninger, og skal nu med denne sag tage stilling til faciliteringen af disse.

Formålet med workshops er at få inspiration til en bosætningsstrategi for Frederikssund Kommune. Med det udgangspunkt har administrationen udarbejdet et forslag til facilitering af workshoppen med ejendomsmæglerne, herunder forslag til workshopspørgsmål (bilag).

For de to workshops med de lokale bylaug og grundejerforeninger, anbefaler administrationen, at der tages udgangspunkt i det materiale, som blev anvendt til workshops i efteråret 2018. Faktaark, spørgeguide og facilitering er vedlagt bilag.

Administrationen har tilpasset datoer for workshops således, at udvalget forinden drøfter, hvilke spørgsmål, der skal være udgangspunkt for hver workshop. Administrationen anbefaler, at de tre workshops afholdes på følgende tidspunkter:

 • Workshop med lokale ejendomsmæglere fra Frederikssund Kommune og omegnHvornår: I forlængelse af udvalgsmødet mandag den 25. februar 2019 kl. 10.00 - 12.00.Hvor: Frederikssund Rådhus.Administrationen har udarbejdet en liste over lokale ejendomsmæglere, som inviteres til workshoppen den 25. februar 2019. Listen er vedlagt bilag. Derudover inviteres bredt ud til workshoppen via kommunens hjemmeside og Facebookside.
 • Workshop med lokale bylaug og grundejerforeninger øst for Roskilde FjordHvornår: Mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00. Hvor: Frederikssund Rådhus.
 • Workshop med lokale bylaug og grundejerforeninger vest Roskilde FjordHvornår: Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00. Hvor: Jægerspris Administrationscenter

Administrationen har udarbejdet en liste over lokale bylaug og grundejerforeninger, som inviteres til workshoppen henholdsvis den 4. marts 2019 og den 7. marts 2019. Listen er vedlagt bilag. Derudover inviteres bredt ud til workshoppen via kommunens hjemmeside og Facebookside.

Økonomi

Udgifter til workshops med lokale ejendomsmæglere mv. bør finansieres indenfor eksisterende midler. Hvis dette ikke sker, vil det have en negativ likviditetsmæssig effekt. Ligesom det vil være med til at presse kommunens serviceramme i 2019.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Udvalget for By og Land drøfter faciliteringen af workshops med lokale ejendomsmæglere, bylaug og grundejerforeninger.
Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Formanden for Udvalget for By og Land Hans Andersen (V) har fremsendt et ønske om, at udvalget drøfter en gennemførelse af en undersøgelse blandt borgere i Frederikssund Kommune om, hvad der giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune.

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter forslaget ud fra de målsætninger og leverancer udvalget har besluttet sig for i kommissoriet. Jævnfør kommissoriet skal udvalget fremlægge en bosætningsstrategi i 2020.

En undersøgelse af, hvad der giver værdi for borgere i Frederikssund Kommune er relevant, da undersøgelsen kan bidrage til bosætningsstrategien i forhold til, hvilke potentialer og styrker, der skal understøttes og videreudvikles for at fastholde og tiltrække borgere.

Administrationen præsenterer et oplæg på, hvordan der kan gennemføres en undersøgelse til mødet i februar.

Økonomi

Udgifter til en undersøgelse blandt borgerne i Frederikssund Kommune om, hvad der giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune bør finansieres indenfor eksisterende rammer. Hvis dette ikke bliver tilfældet vil det have en negativ likviditetsmæssig effekt. Ligesom det vil øge presset på kommunens serviceramme i 2019.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Udvalget for By og Land drøfter en gennemførelse af en undersøgelse blandt borgere i Frederikssund Kommune om, hvad der giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune.
Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker, at der gennemføres en undersøgelse. Administrationen skal til næste møde komme med et konkret forslag til, hvordan den kan gennemføres.  

Beslutning

Ingen meddelelser.