Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Udvalget for By og Lands møde den 5. november 2018

Informationscenter, Bymidten 10, Skibby kl. 09.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A) og Jørgen Bech (V)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Udvalgene skal, jævnfør styrelseslovens § 20, for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Administrationen har lavet et forslag til mødekalender for 2019 (vedlagt som bilag). Forslaget tager afsæt i, at udvalgs- og byrådsmøder som udgangspunkt holdes den samme ugedag og samme tidspunkt som i 2018.

Desuden har administrationen udarbejdet udkast til mødekalender for 2019 ud fra nedenstående principper, som også lå til grund for udarbejdelse af mødekalender for 2018:

 • Udvalgsmøderne er placeret således at sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende møde i Økonomiudvalg/Byråd.
 • Byrådets møder afholdes som hidtil den sidste onsdag i måneden og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående onsdag.
 • Møderne holdes som udgangspunkt enten om formiddagen i tidsrummet 08.30 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00.
 • Møderne berammes som udgangspunkt til at vare 2 timer pr. møde.
 • Ingen politikere skal have to udvalgsmøder samme dag.
 • Ingen direktører/centerchefer/nøglemedarbejdere skal have to udvalgsmøder samme dag.

Udvalget beslutter selv, hvor udvalgsmøderne holdes.  

Udvalgets deltagelse i kursus eller konference

Udvalget skal derudover - af hensyn til planlægningen - drøfte udvalgets eventuelle deltagelse i kurser og konferencer i 2019. Af den samlede mødeplan fremgår de konferencer og årsmøder, som administrationen kender datoerne på og som vurderes at kunne være relevante for de enkelte udvalg. Størstedelen af disse er konferencer og årsmøder er arrangeret af KL.

Økonomiudvalget har senest på deres møde den 18. april 2018 drøftet udvalgenes deltagelse i kurser, seminarer, topmøder m.m. Drøftelsen blev rejst som konsekvens af, at der samlet set er flere udvalgsposter i indeværende byrådsperiode i forhold til sidste byrådsperiode og at dette udfordrer det samlede budget til byrådets møder, rejser og repræsentation. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at nuværende praksis - hvor hvert udvalg som udgangspunkt deltager i én konference eller et årsmøde om året - fastholdes. Administrationen anbefalede desuden, at:

 • Tilmelding altid sker tidligt og bindende.
 • Deltagerne gør brug af samme rejseform og rejser samtidig.
 • Deltagerne altid deltager i den festmiddag, der typisk er indeholdt i et KL-topmøde i stedet for at spidse middag et andet sted.
Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Politik, Sundhed og Personale indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Tage stilling til forslag til mødeplan for 2019.
 2. Træffe beslutning om mødested for udvalgets møde i 2019.
 3. Drøfte udvalgets deltagelse i eventuelt årsmøde eller konference i 2019.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt, sidste mandag i måneden kl. 9.00

Indstillingspunkt 2: Udvalget planlægger løbende mødesteder

Indstillingspunkt 3: Administrationen undersøger hvilke konferencer der er interessante for udvalgets arbejde. Valg af konferencer m.v. aftaler senere.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A) og Jørgen Bech (V)

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land skal med denne sagsfremstilling tage stilling til igangsættelse af en spørgeskemaundersøgelse, der skal understøtte Udvalgets målsætning om at bidrage til befolkningstilvækst via bosætningsstrategien.

Udvalget for By og Land besluttede den 27. august 2018, at inddragelsen af borgerne - foruden de fire workshops - skal foregå via et digitalt spørgeskema. Administrationens oprindelige oplæg var at udsende et spørgeskema, hvor borgere i kommunen ville få mulighed for at vægte de borgeridéer, der kom ind via de fire workshops. Administrationen har genbesøgt oplægget og forholdt sig til, hvordan spørgeskemaundersøgelsen skal bidrage til Udvalgets målsætning om at bidrage til befolkningstilvækst og fremlægge en bosætningsstrategi i 2020. Med udgangspunkt i Udvalgets målsætning og de afholdte workshops, anbefaler Administrationen at ændre det oprindelige oplæg til en spørgeskemaundersøgelse, der målretter sig tilflyttere i Frederikssund Kommune.

Spørgeskemaundersøgelsen skal afdække tilflytternes årsager, overvejelser og præferencer ved tilflytning til Frederikssund Kommune. Spørgeskemaundersøgelsen resultater skal give input til, hvordan Frederikssund Kommune kan udvikle sig for at sikre attraktiv bosætning, befolkningstilvækst og tiltrække tilflyttere.

Spørgeskemaundersøgelsen tager udgangspunkt i følgende fem emner:

 • Kort om dig
 • Årsag til flytning
 • Job/uddannelse
 • Bolig
 • Valg af kommune

Spørgeskemaundersøgelsen foretages i november 2018. Undersøgelsen sendes til alle borgere, der flyttede til Frederikssund Kommune i 2017, og som var over 18 år på flyttedagen. Spørgeskemaet udarbejdes digitalt og sendes via e-boks. Spørgeskema og følgebrev er vedlagt bilag.

På Udvalgets møde i december 2018 fremlægger Administrationen oplæg til en tilsvarende undersøgelse, som er målrettet nuværende indbyggere i Frederikssund Kommune.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Udvalget igangsætter spørgeskemaundersøgelsen målrettet tilflyttere til Frederikssund Kommune.
Beslutning

Udvalget ønsker, at udsendelse af undersøgelsen afventer, at der afholdes møde med kommunens ejendomsmæglere ultimo 2018.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A) og Jørgen Bech (V)

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land har besluttet at skulle på inspirationstur til andre kommuner i primo 2019. Udvalget for By og Land skal med denne sagsfremstilling drøfte formålet med inspirationsturen.

Administrationen foreslår, at inspirationsturens hovedformål er at få inspiration til, hvordan sammenhængskraften bedst muligt styrkes i kommunen. Administrationen foreslår følgende delformål:

 1. At få input fra andre lokalpolitikere og embedsmænd om, hvad der er afgørende for at skabe sammenhængskraft - i både identitetsmæssig, økonomisk, infrastrukturel og social forstand?
 2. Hvilken rolle kommunen og andre aktører skal spille i at styrke sammenhængskraften?
 3. Få konkrete råd til, hvordan en bosætningsstrategi skaber mest værdi? 

Udvalget er blevet præsenteret for et forslag til 9 besøgskommuner den 12. marts 2018 og igen den 18. juni 2018, hvor sagerne er taget til efterretning. 24. september 2018 blev Udvalget præsenteret for yderligere mulige besøgskommuner (se bilag).

På baggrund af udvalgets drøftelse af formålet med inspirationsturen, vil administrationen præsentere et oplæg på udvalgsmødet i december 2018. Administrations oplæg vil indeholde konkrete forslag til inspirationsture til tre forskellige kommuner samt en anbefaling af, hvilke kommuner administrationen foreslår, at inspirationsturen skal gå til.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Udvalget drøfter formålet med at tage på en inspirationstur til en anden kommune.
Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A) og Jørgen Bech (V)

Sagsfremstilling

I denne sag skal Udvalget for By & Land evaluere om formålet med de afholdte workshops med borgere samt formålet med 'kaffearrangementer' i forbindelse med Udvalgets møder i september og oktober, er nået.

Formål med workshops

Udvalget besluttede 18. juni 2018, at der skulle afholdes fire workshops i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund, så der kunne komme input fra borgere fra alle dele af kommunen til udvalgets videre arbejde. På hver workshop skulle alle fem temaer fra kommissoriet bringes til debat. De fire workshops skulle samtidig være en mulighed for eventuelt at rekruttere medlemmer til udvalgets videre arbejde, som ikke er medlemmer af Byrådet.

Afholdte workshops

Der blev afholdt tre workshops og aflyst en workshop:

 • 19. september i Dalby.
 • 27. september i Slangerup (mødet blev aflyst).
 • 11. oktober i Skuldelev.
 • 25. oktober i Frederikssund.

Form

Samtlige workshops blev afholdt som aftenmøder fra kl. 19.30-21.30. Efter en indledning og præsentation fra Udvalgets formand, blev deltagerne opdelt ved borde, hvor de fem emner kunne debatteres. Administrationen havde forinden produceret fakta ark for alle fem emner, som blev delt ud ved bordene. Udvalgets medlemmer fungerede som ordstyrere og kunne arbejde ud fra en spørgeguide.

Kommunikation om workshops

Information om afholdelse af workshops blev kommunikeret på kommunens hjemmeside, facebookside og på 'lokale' Facebook-grupper samt i Lokalaviser, ved diverse "tavleopslag" mv.

Administrationens vurdering af opnåelse af formålet

Det er administrationens vurdering:

 • At der på samtlige gennemførte workshops kom relevante input til udvalgets videre arbejde.
 • Der var gode diskussioner og brugbare input.
 • Selve formen med diskussioner ved borde og med politikerne som ordstyrere, fungerede godt.
 • Tidspunkt for afholdelse har formentligt betydet, at der var relativt få deltagere fra børnefamilier.
 • Interessen for udvalgets arbejde er formentligt størst i Hornsherred.  

Opsamling på diskussioner

Administrationen har udarbejdet en opsamling på diskussionerne på de gennemførte workshops (bilag).

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Udvalget for By og Land, at:

 1. Evaluere de afholdte workshops.
Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A) og Jørgen Bech (V)

Sagsfremstilling
 • Program for Udvalgets møde i Skibby:

Kl. 09.00 – 09.45: Orientering fra Skibby Aktive til udvalget

Kl. 09.45 – 11.00: Udvalget holder ordinært møde 

Kl. 11.00 -12.00: Udvalget inviterer borgerne til dialog og kaffe/wienerbrød.

 • Årshjul for Udvalget for By & Land (bilag)
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A) og Jørgen Bech (V)