Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2019

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Lovgrundlag

I medfør af styrelsesloven § 38, stk. 1 skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives to behandlinger i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. skal Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget 2020 og flerårige budgetoverslag foretages senest 5. november.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget fra 1. behandlingen fremsendes hermed med tekniske ændringer til Økonomiudvalgets 2. behandling.

Først på Byrådets møde den 5. november 2019 indgår eventuelle ændringsforslag i sagen.

Siden Byrådets 1. behandling er der foretaget følgende ændringer af teknisk karakter, som er indarbejdet i oplægget til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Budgettet korrigeres svarende til en samlet budgetreduktion på i alt 33 mio. kr. i 2020-2023 fordelt med 15,5 mio. kr. i 2020, 5,6 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022 og frem:

Tilskud og udligning 

 • Frederikssund har fået tildelt 14 mio. kr. fra puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet i 2020, hvilket er 9 mio. kr. større end budgetlagt ved 1. behandlingen, hvorfor indtægterne øges med 9 mio. kr. i 2020.

Drift

 • Ressourcetræk som følge af lov- og cirkulæreprogrammet - herunder andre reguleringer - viste sig lidt større end forventet ved 1. behandlingen svarende til en øget udgift på 0,6 mio. kr. i 2020. I forbindelse med indgåelse af den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen kompenseres kommunerne for ny lovgivning via lov- og cirkulæreprogrammet - herunder andre reguleringer. Som følge heraf tilføres Frederikssund i 2020 finansiering og serviceramme på i alt 5,1 mio. kr. Administrationens vurdering er, at de omfattede initiativer giver anledning til et ressourcetræk i 2020 på 3,8 mio. kr. De konkrete beløb og argumenter for ressourcetrækket i 2020 og frem fremgår af bilag 1. Ved 1. behandlingen var det forudsat, at ressourcetrækket ville udgøre 3,2 mio. kr. i 2020, hvorfor de tekniske korrektioner opskrives med 0,6 mio. kr. i 2020.
 • Som følge af lavere træk på demografipulje reduceres skoleområdets budget med 5,1 mio. kr. i 2020, 5,4 mio. kr. i 2021 og 5,6 mio. kr. i 2022 og frem.

Anlæg

 • Energi investeringer budgetlægges årligt med 3,7 mio. kr., hvorfor det reduceres med 3,5 mio. kr. i 2020. Og som konsekvens reduceres låneoptagningen med et tilsvarende beløb, hvorefter den mindre låneoptagelse medfører færre udgifter til afdrag på 0,2 mio. kr. i 2021 og frem.
 • Eksisterende budget til oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby og Bløden på 2 mio. kr. nulstilles i 2020, idet oprindeligt projekt indgår som en del af drøftelserne om budget 2020-2023.

I bilag 2 fremgår en samlet oversigt over de tekniske ændringer, der bl.a. viser, at budgettet til en række borgernære velfærdsområdet øges betydeligt i 2020 og frem med henblik på fastholdelse af nuværende serviceniveau. Der kan bl.a. nævnes følgende budgetudvidelser:

 • Specialundervisningsområdet tilføres 18 mio. kr. årligt i 2020 og frem.
 • Familieområdet tilføres 14,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem.
 • Voksenhandicapområdet tilføres 27,5 mio. kr. årligt i 2020 og frem.
 • Ældreområdet tilføres 8,9 mio. kr. årligt i 2020 og frem.
 • Den kollektive tilføres 2,5 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. årligt i 2021 og frem.

I alt tilføres de fem områder således 71 mio. kr. i 2020. Set over hele 2020-2023 tilføres områderne i alt 280 mio. kr.

Samtidig betyder en ændring i de nationale økonomiske rammer henover sommeren 2019, at Frederikssund tilføres midler via tilskud og udligning. Kommunen tilføres herefter i alt 329 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning i perioden 2020-2023. Sammen med ovennævnte budgetudvidelser er de en vigtig del af forklaringen på, at de tekniske korrektioner set over hele perioden 2020-2023 øger likviditeten med 26 mio. kr.

Takster

Der er mellem 1. og 2. behandlingen foretaget justering af taksterne på enkelte områder. De reviderede takster fremgår af bilag 3. De foretagne genberegninger har ikke givet anledning til tekniske korrektioner af de budgetterede indtægter fra 1. behandlingen.

For at lette administrationen i forhold til søskendetilskud m.m. for børn i private dagtilbud ændres opkrævningen af forældrebetaling på børneområdet fra 11 til 12 måneder. Ændringen konsekvensrettes i kommunens visitationskriterier, som fremsættes til politisk behandling primo 2020.

Såfremt der med Byrådets 2. behandling vedtages budgetmæssige ændringer på de takstfinansierede områder, vil de takstmæssige konsekvenser heraf blive korrigeret i det endelige takstark.

Anlæg

Med henblik på at effektivisere den politisk proces vedrørende bevilling af anlægsprojekter indstilles det, at der samtidig med budgettets vedtagelse godkendes anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb) til følgende projekter med de i investeringsoversigten anførte rådighedsbeløb i 2020:

 • Idræts- og spejderfacilitetspuljen: 2 mio. kr.

Pris- og lønregulering

Efter budgettets godkendelse vil der ske en konsekvensberegning af pris- og lønreguleringen vedrørende overslagsårene som konsekvens af godkendte ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet. Der er tale om mindrebeløb.

Økonomi

Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger i 2020.

Endvidere frigives allerede budgetlagt anlægsramme - svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2020 - på 2 mio. kr. vedrørende idræts- og spejderfacilitetspuljen under Fritids- og kulturudvalget.

Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling med følgende indstilling:

 1. Tekniske ændringer fra 1. til 2. behandlingen godkendes - herunder administrationens udmøntning af de tilførte midler via lov- og cirkulæreprogrammet.
 2. Godkendelse af det vedlagte takstark med eventuelle budgetmæssige konsekvensrettelser af godkendte ændringsforslag. Samtidig godkendes ændrede betalingsterminer for opkrævning af forældrebetaling på børneområdet fra 11 til 12 måneder.
 3. Rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. vedrørende idræts- og spejderfacilitetspuljen frigives.
Beslutning

Følgende supplerende indstillingspunkter blev formuleret:

4. Godkende det politiske fremsendte ændringsforslag (Budgetaftale 2020), der indarbejdes i budgettet, jævnfør bilag som indgår i sagen til Byrådets møde.

5. Frigive følgende anlæg, som indgår i Budgetaftale 2020:

 • Rådighedsbeløbet på 3,131 mio. kr. i 2020 vedrørende Teknisk anlægspulje.
 • Rådighedsbeløbet på 0,750 mio. kr. vedrørende J. F. Willumsens Museum - renovering incl. ventilation.
 • Rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. vedrørende ny daginstitution.

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Administrationen omdelte et bilag, der særskilt viser, hvilke takster der ændres som følge af budgetaftale 2020. Bilaget vedlægges dagsordenen til Byrådets møde sammen med det endelige takstark for 2020.

Dagsordenspunktet vil i forbindelse med udsendelse til Byrådet blive opdateret med et kort afsnit, der overordnet beskriver konsekvenserne af den indgående budgetaftale.

Lovgrundlag

Lov om kommunal indkomstskat.

Lov om kommunal ejendomsskat.

Lov om kommunernes styrelse kapitel V.

Budget-og regnskabsbekendtgørelsen § 3.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet skal Byrådet beslutte, om der skal anvendes statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent sker ved, at Byrådet i budgettet beslutter, hvilket provenu, der ønskes fra kommunal indkomstskat, og om der skal anvendes selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Herefter er det en beregningsmæssig opgave at fastsætte udskrivningsprocenten.

Ud over udskrivningsprocenten skal Byrådet fastsætte grundskyldspromille og dækningsafgifter inden for de grænser, der er fastsat i lovgivningen.

Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocent

Byrådet skal vælge mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering. Vælges der statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil skatteindtægter og de heraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast. Vælges derimod selvbudgettering foretages der en efterregulering i 2023 af såvel skatteindtægter som tilskud og udligning.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort Frederikssund Kommunes statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020 til 8,370 mia. kr. Budgetforslaget indeholder en forudsætning om at der vælges statsgaranti. Udskrivningsprocenten i budgetforslaget er uændret 25,8. Ved en udskrivningsprocent på 25,8 er provenuet 2,160 mia. kr. i indkomstskat i 2020.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag beregnes ved hjælp af KL´s skatte- og tilskudsmodel samt forventet befolkningsudvikling.

Ved forudsætning af, at det endelige folketal pr. 1. januar 2020 bliver 200 personer færre end i den vedtagne befolkningsprognose, vil kommunen modtage 8,477 mio. kr. mindre end den tilbudte statsgaranti i 2020. Der forventes en positiv efterregulering i 2023 på 4,9 mio. kr., hvilket giver et samlet mindre provenu på 3,6 mio. kr. i forhold til statsgarantien.   

Skønnet er dog afhængigt af at samtlige forudsætninger for landet, hovedstaden og Frederikssund udvikler sig som forudsat.

Erfaringen viser, at KL´s skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget kan afvige betydeligt fra den endelige opgørelse, hvilket kan betyde en efterregulering af betydeligt omfang.

Administrationen anbefaler, at der vælges statsgaranti for 2020. Se vedlagte bilag for yderligere beskrivelse af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Grundskyld

Kommunens afgiftspligtige grundværdier ekskl. landbrug mv. udgør 9,780 mia. kr. Ved uændret grundskyldspromille på 32,5 medfører dette et provenu på 317,8 mio. kr. Afgiftspligtige grundværdier for landbrug mv. udgør 923,5 mio. kr. For disse gælder et loft på 7,2 promille og det budgetterede provenu er 6,6 mio. kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi

De dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme er 95,0 mio. kr. Med en uændret dækningsafgift for disse på 15,0 promille udgør provenuet 1,4 mio. kr.

Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme

De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier for offentlige ejendomme er 492,9 mio. kr. Med en uændret dækningsafgift for disse på 8,75 promille udgør provenuet 4,3 mio. kr.

Dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme

Med en uændret dækningsafgift på 0 promille udgør provenuet 0,0 mio. kr.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, med udgangspunkt i budgetforslaget, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020.
 2. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8.
 3. Grundskyldspromillen holdes uændret på 32,5 promille og grundskyldspromillen for landbrug med videre holdes uændret på 7,2 promille.
 4. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi med en uændret sats på 15,0 promille.
 5. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi med en uændret sats på 8,75 promille.
 6. Dækningsafgift af erhvervsejendommes fortsat fastsættes til 0 promille.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-6 anbefales.

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år. Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

 • Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
 • Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen.
 • På baggrund af Byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering. I 2019 udgør kirkeskatten 0,96 %.

Kirkeministeren har i brev af 27. september 2019 meddelt, at landskirkeskatten i 2020 for medlemmer af folkekirken i Frederikssund Kommune udgør 9,925 mio. kr. og Frederikssund Provstiudvalg har i brev af 10. oktober 2019 oplyst, at bidraget til kirke- og provstiudvalgskasser udgør 54,340 mio. kr. Der er således et samlet finansieringsbehov på 64,265 mio. kr.

Af § 18 i lov om folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirke- og provstiudvalgskasser samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til pågældende kommune, dog at den kirkelige ligning fastsættes med 2 decimaler. Dette indebærer, at kommunens valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag også er bestemmende for, hvilken kirkeskatteprocent der skal anvendes for at dække det samlede finansieringsbehov til folkekirken.

Kommunen har fået udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til folkekirken i 2020 på 6,694 mia. kr. Under forudsætning af, at der vælges statsgaranti i 2020, forbliver kirkeskatteprocenten uændret 0,96 %.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes til 0,96 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.
Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 25. september 2019 traf Byrådet beslutning om den videre udvikling af Vinge. Administrationen vil ved denne sag præsentere procesoplæg for udbud af område A og B.

Byrådet har konkret besluttet at:

Der igangsættes et udbud af område A og B med henblik på at udbyde 100-150 boliger som tæt-lav bebyggelse. Område B opdeles i to-tre mindre parceller og en grøn korridor tænkes ind. Konsekvensvurderinger og udbudsmateriale forelægges politisk.

Udbud af område A+B (punkt 3)

Administrationen præsenterer i denne sag et oplæg til forløb, hvor der arbejdes for en tæt markedsdialog mod et kommende salg. Det vurderes hensigtsmæssigt, at der udarbejdes forslag til en rammesættende, men samtidig byggeretsgivende lokalplan, som sikrer mulige købere en hurtig sagsbehandling.

For at imødekomme en åben og involverende proces, anbefaler administrationen, at der foretages tidlig borgerinddragelse af omkringliggende beboere og interessenter. Derved sikres et endnu mere robust plangrundlag, som også forventes at afspejle sig i markedets tiltro til områdets udvikling.

Et forslag til en byggeretsrivende lokalplan for område A+B vil imødekomme markedets forventninger, da sagsbehandlingstiden forkortes og derved gives mulighed for hurtigere byggestart i området. Lokalplanen vil også fungere som et muligt ”salgsprospekt”, der kan danne grundlag for dialogen med kommende købere og angive politisk/administrativ retning for anvendelsen af område A+B. Der er allerede gennem tiden udarbejdet en del materiale, som der tages udgangspunkt i. Bilag 1 der er vedlagt sagen, tager afsæt i tidligere boligudbygningsoplæg for A+B og præciserer opdelingen af område B.

I det fremlagte boligudbygningsoplæg er der også beskrevet forventninger til at kommende projektudvikler. Der skal indarbejdes kommunens forventninger til hhv. benyttelse af bæredygtigt byggeri og energivenlige løsninger. Hensyn til områdets beskyttede natur og spredningskorridorer er ligeledes beskrevet, ligesom ”Det Grønne Hjerte” er beskrevet og illustreret.

Ved tidligere etablering af Deltakvarteret blev der fokuseret på, at området skulle DGNB-certificeres i forhold til at fremme bæredygtighed i bygninger og byer. Det er i nuværende udbudsproces for område A+B ikke indtænkt at certificere, da dette er forholdsvis krævende og kan forhindre mindre projektudviklere at byde. Dog er der stadig forventninger til at kommende projektudviklere skal finde bæredygtige byggetekniske- og rekreative LAR løsninger.      

Opdeling af område B

Byrådet har bedt administrationen fremlægge en vurdering af scenarier, hvor område B opdeles i 2-3 parceller. Herunder følger administrationens anbefaling. 

Administrationen anbefaler, at B-området maksimalt opdeles i 2 mindre delområder. Opdelingen bør tage afsæt i det eksisterende vandskel, der skiller området mellem nord og syd, som samtidig også følger den udpegede spredningskorridors grænser.

Evt. yderligere opdeling af område B vil give uforholdsmæssig små områder til boligudbygning, og dermed manglende fleksibilitet i projekteringen. Det vil sandsynligvis også udløse større krav til mere infrastruktur i og mellem parcellerne, og anbefales derfor ikke.

Administrationen vurderer, at ved en optimal proces, kan udbuddet af område A+B igangsættes i 1. kvartal 2020. Vedlagt sagen er bilag 2, som præciserer procesplan og forhold, der skal afklares inden salg.

Det anbefales at følge ovenstående proces.

Der er vedlagt kortbilag 3 til sagen, som viser område A, B1 og B2.

Centerchef for By og Landskab Mads Henrik Lindberg Christiansen deltager under sagens behandling.

Økonomi

Det nuværende budget indeholder ikke de nødvendige bevillinger til realisering af Byrådets reviderede plan for genudbud af Vinge arealerne, herunder grundkapitalindskud til almene boliger, eventuelle kommunale investeringer i infrastruktur, samt ekstraordinære afdrag og salgsindtægter fra de forventede salg af arealer. Før en egentlig realisering af de konkrete tiltag, bør der derfor fremsættes nødvendige bevillingsager til politisk behandling.

En revideret udbygningstakt i forhold til det gældende plangrundlag/befolkningsprognose, kan endvidere have indflydelse på de budgetterede indkomstskatter, tilskud og udligning, grundskyld samt demografimidler og øvrig drift.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Beslutte igangsætning af udbud af område A+B i henhold til fremlagte proces- og boligudbygningsplan
Beslutning

Anbefales med den tilføjelse, at der inden et salg skal ske en yderligere belysning af konsekvenserne ved DGNB certificering (via dialog med relevante brancheorganisationer), muligheder for boligfortætning ved B2 i forhold til den grønne kile samt muligheder for tekniske anlæg - såsom regnvandsbassiner o. l. - i den grønne kile.

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-3 blev bragt til afstemning.

For indstillingspunkt 1-3 stemte: Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Ole Søbæk (C), Inge Messerschmidt (O), Ole Frimann Hansen (F), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A) og Kenneth Jensen (A).

Maria Katarina Nielsen (B) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Offentlig beslutning

Anbefales.