Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 28. august 2019

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde 21. august anbefalet overfor Byrådet, at besparelseskravet fra 2020 og frem udgør min. 25 mio. kr. årligt og med forbehold for, at konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL endnu ikke kendes. Ved fastlæggelsen af besparelseskravet er det desuden forudsat, at Frederikssund Kommune kan overskride servicevækstrammen uden økonomiske konsekvenser. Besparelseskravet på min. 25 mio. kr. giver råderum til at fastholde nuværende serviceniveau på velfærdsområderne til flere små børn, flere ældre og til finansiering af presset på de specialiserede områder. I budgetforslaget for 2020 - 2023 er indarbejdet en budgetudvidelse på 61 mio. kr. årligt med henblik på at fastholde nuværende serviceniveau.

Folketingsvalget betyder, at de overordnede rammer for kommunernes budgetter for 2020 og frem endnu ikke er på plads. Det giver en række ubekendte, som først kan indregnes i Frederikssunds totalbudget, når økonomiaftalen mellem regeringen og KL er på plads forventeligt i september måned. 

Økonomiudvalget anbefalede på sit møde 21. august overfor Byrådet at godkende den reviderede tidsplan for budget 2020-2023 med den tilføjelse, at der efter behov kan gennemføres en ekstra høring efter Økonomiudvalgets første behandling af budgettet den 2. oktober.

Økonomiudvalget beslutter på nærværende møde, hvilke budgetforslag, der skal sendes i høring i perioden 2. - 22. september. Forslagene medvirker til at udmønte de årlige budgetforbedringer på min. 25 mio. kr. og omhandler dels driftsbesparelser og dels forslag til udvidelser. Det er Økonomiudvalget, som rent praktisk sender budgetforslagene i høring. Der er således ikke nødvendigvis tale om, at der er fuld politisk enighed om forslagene blandt partierne.

Endelig er der en række investeringsforslag, som sendes i høring. Det er anlægsinvesteringer, som er nødvendige for at kunne opretholde nuværende serviceniveau. Byrådet planlægger en større anlægsprioritering i første kvartal 2020 for budgetårene 2021-2023.

Onsdag den 11. september afholdes der borgermøde om budget 2020 i Frederikssund Hallen kl. 19.

Byrådet vil i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 5. november træffe endelig beslutning om, hvilke budgetforslag, der skal implementeres.

Økonomi

Budgetforslagene vedrørende driftsudgifter skal medvirke til at udmønte de årlige budgetforbedringer på 25 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet fra 2020 og frem.

Budgetforslagene vedrørende anlæg finansieres af anlægspuljen på 163,8 mio. kr. afsat i perioden 2021-2023.

Indstilling

Centerchef for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

  1. Budgetforslagene oversendes til Byrådet.
  2. Forslagene sendes i høring i perioden 2. til 22. september 2019.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Økonomiudvalget drøftede budgetforslagene og der blev aftalt en række redaktionelle ændringer. Idet Økonomiudvalget sender budgetforslagene i høring oversendes de ikke til Byrådet. Borgmesteren orienterer om status på budgetprocessen på Byrådets møde.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt. Økonomiudvalget ser de endelige budgetforslag inden de udsendes i høring.

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Offentlig beslutning

Anbefales.

Offentlig beslutning

Anbefales.