Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 31. januar 2018, at administrationen fremlægger en status på fremdrift i Vinge-projektet til hvert Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde. Dette er status for perioden 13. februar – 8. marts 2019:

Projektledelse:

 • Sagsfremstillinger til Økonomiudvalg og Byråd.
 • Planlægning af styregruppemøde.
 • Udbudsproces for tilknytning af finansiel rådgiver.
 • Kontrahering og igangsætning af projektering af adgangsveje til stationen.
 • Samarbejdsaftale mellem Frederikssund Kommune og BaneDanmark.
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale for udbud og salg af arealer.
 • Færdiggørelse af udviklingsplan 2019-2029 til brug for salg arealer i Vinge.
 • Vurdering af nødvendig drift af de arealer og ejendomme kommunen ejer.
 • Opfølgning og svar på henvendelser vedr. kommunens arealer.
 • Bistået Frederikssund Erhverv i samarbejde med KEA
 • Evaluering af Vinges fremdrift i 2018

Afholdte møder:

 • Der har været afholdt et administrativt styregruppemøde.
 • Der har været dialogmøde med interesseret investor.
 • Oplæg om de videre planer for Vinge på ejendomsseminar
 • Der har været møde med kommunens advokat om forberedelse af udbud og grundsalg.
 • Der har været afholdt møde med BaneDanmark (BDK) i uge 6 

Stationen:

 • Der har været tæt samarbejde med Departementet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og BaneDanmark om samarbejdsaftalen om Vinge station. Både Frederikssund Kommune og Banedanmark har igangsat projektering og holder løbende koordineringsmøder. Der henvises i øvrigt til vedlagt bilag.
 • Begge parter følger den overordnede tidsplan om en færdig station i 2020. Administrationen afventer en mere detaljeret tidsplan fra BaneDanamark.

Fællesmagasinet:

 • Kulturministeriet har bevilget midler til Fællesmagasinet. Administrationen forbereder sag til Byrådet om stillingtagen til opfyldelse af den betingede grundkøbsaftale som forventes fremlagt i april 2019.
 • Sag om igangsætning af lokalplan for Fællesmagasinet er behandlet i Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2019.

Rammetidsplanen:

 • Tilbud om finansiel rådgiver forventes modtaget og fremlagt politisk i juni 2019.

Uafsluttede opgaver med afledt økonomi:

 • Færdiggørelse af Deltakvarteret. Overdragelse af arealer til grundejerforening samt færdiggørelse af belægning udestår. Som en del af budgetaftalen for 2019 er der blevet afsat det fornødne rådighedsbeløb til færdiggørelsen i 2021.
 • Alle de tilbagekøbte ejendomme er frasolgt igen på nær to villaparceller og rækkehusgrunden. Den ene villaparcel har været i fornyet udbud. Der er ikke indkommet bud på rækkehusgrunden.
 • Der udestår fortsat arkæologiske undersøgelser, geotekniske- og miljøtekniske undersøgelser på dele af kommunens grundarealer.   
 • Varmeforsyning. Administrationen er i færd med at afklare en række forhold med Vestforbrændingen, forhold vedr. betaling og ejerskab for stikledninger og hovedledninger.
 • Udførte anlæg og midlertidigt mellemdeponi i Vinge Centrum efter MTH’s afslutning udestår.

Planlagt fremadrettet politisk proces

Temamøde den 2. april 2019:

De planlagte temamøder om Vinge den 27. marts og den 24. april slås sammen, og flyttes til den 2. april. På dette temamøde vil Kammeradvokaten forelægge principper og vilkår for udbud af arealer i Vinge med henblik på efterfølgende godkendelse på Økonomiudvalgets og Byrådets møder senere i april måned. Denne kadence er vigtig, såfremt Vingearealer skal i udbud inden sommerferien.  

Temamøde d 29. maj 2019:

Der planlægges en status på vingeforelæggelser og -processer for byrådet. Igennem det senest år har der til hvert byrådsmøde været et temamøde om Vinge. Der har været et stort behov for disse temamøder, men tiden vurderes at være inde til at gøre status, hvorfor der lægges der op til en drøftelse af hvorledes, der fremadrettet fortsat kan ske en god og fyldestgørende orientering af processer og orientering om udviklingen i Vinge.

Sagsfremstillinger i april/maj: 

 • Status.
 • Forudsætninger og betingelser ved salg af arealer i Vinge
 • Adgangsvej og stationsområde
 • Fællesmagasinet
Økonomi

Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser af denne status, forudsættes nærmere belyst i særskilte sagsfremstillinger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Status tages til efterretning. 
Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Likviditet

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomiske situation. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Gennemsnittet for marts 2018 til februar 2019 udgør 101,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,1 mio. kr. siden sidste måneds likviditetsprognose forelagt Økonomiudvalget den 20. februar 2019.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges der et bilag med den økonomiske status pr. 28. februar 2019.

Aktuel økonomistatus

Det forventede resultat for 2019 udgør et underskud på 10,1 mio. kr., hvilket er en forværring på 5,9 mio. kr. i forhold til seneste status forelagt Økonomiudvalget 20. februar 2019. Forværringen skyldes primært en stigning i det forventede merforbrug på de specialiserede områder og ældreområdet på 6,5 mio. kr., som herefter i alt udgør 48,3 mio. kr. I vedlagte bilag redegøres der nærmere for det forventede merforbrug på de specialiserede områder og ældreområdet.

Serviceramme 2019

Det forventede merforbrug på de specialiserede områder og ældreområdet medfører - efter medregning af den centrale implementeringspulje på 15 mio. kr. - forventede merudgifter på serviceudgifterne i 2019 på 10 mio. kr.

I det tilfælde at kommunerne under et overskrider den udmeldte serviceramme vil det resultere i en sanktion på op til 3 mia. kr. i alt. 60 pct. af sanktionen er individuel. Det vil sige, at hvis kommunerne under et overskrider rammen samtidig med, at Frederikssund overskrider kommunens lokale sigtepunkt, vil Frederikssund skulle tilbagebetale 6 mio. af bloktilskuddet som følge af den individuelle sanktion.  

Status på Vinge økonomien:

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 28. februar 2019: Oversigt over hvad der er afsat af bevillinger samt forbrugt siden 1. januar 2018. Oversigt med politiske behandlinger med økonomiske konsekvenser, som vil blive nærmere belyst og indgå i arbejdet med budget 2020-2023.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 101,9 mio. kr. pr. 28. februar 2019, hvilket er en stigning på 6,1 mio. kr. siden sidste måneds likviditetsprognose forelagt Økonomiudvalget den 20. februar 2019, mens det forventede resultat for 2019 udgør et underskud på 10,1 mio. kr.

Der forventes pt. et merforbrug på serviceudgifterne på 10 mio. kr., hvilket kan udløse en sanktion i det tilfælde, at kommunerne under et overskrider den udmeldte ramme.

Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. Tager aktuel økonomistatus og likviditetsprognose til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning. Der indkaldes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget snarest vedr. en fornyet drøftelse af initiativer til at imødegå et forventet merforbrug i 2019.

På mødet blev der omdelt et justeret bilag vedrørende likviditet pr. 28. februar 2019, hvor et enkelt tal er konsekvensrettet. Det justerede bilag vedlægges referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er en vigtig forudsætning i forhold til budgetlægningen, idet befolkningsudviklingen er afgørende i forhold til udgifts- og indtægtsgrundlag i de kommende år. På udgiftssiden anvendes befolkningsprognosen til beregninger for demografireguleringer på bl.a. skole- og ældreområdet som justeres i forhold til ændringen. På indtægtssiden danner prognosen grundlag til beregninger for selvbudgettering.

Befolkningsprognosen bygger primært på det planlagte boligprogram for 2019-2031 samt eksisterende boligmasse.

Overordnet resultat

Den fremtidige udvikling i befolkningstallet samt befolkningssammensætningen viser en samlet stigning i folketallet på 1.235 personer, hvor det især er antallet af de ældre borgere som stiger. Aldersgruppen 85+ årige stiger med 284 personer, svarende til 33,4 % frem mod 2023, mens der kun forventes en mindre stigning i antallet af personer i den erhvervsaktive alder (24-64 årige) i samme periode. Der forventes en vækst på 8,4 % i aldersgruppen 0-5 år, men et fald af børn i den skolepligtige alder på 6,4 %.

Pr. 1. januar 2019 udgjorde befolkningen i Frederikssund Kommune 45.333 personer. Det antal stiger med 1.235 personer frem mod 2023, svarende til en befolkningsvækst på 2,7 % De største absolutte stigninger forventes i aldersgrupperne 25-39 årige og 75-84 årige.

I 2018 steg befolkningstallet med 146 personer. Væksten består primært af en nettotilflytning fra udlandet på 122 personer, hvoraf 13 personer udgør kvoteflygtninge og familiesammenførte. Frederikssund kommune modtog flest nye borgere fra Egedal Kommune, hvor der var en nettotilflytning på 160 personer i 2018.  

I vedlagte notat er befolkningsprognosen uddybet yderligere dels på aldersgrupper og dels fordelt på skoledistrikter for aldersgrupperne 0-5 år og 6-16 år, og efter øst og vest for Roskilde Fjord på de øvrige aldersgrupper.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

 Centerchefen for økonomi indstille, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Befolkningsprognosen 2019 tages til efterretning.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Det politiske afsæt

På møde den 20. februar 2019 besluttede Økonomiudvalget rammerne for det videre arbejde med budget 2020-2023. Herunder at et besparelseskrav endeligt fastlægges i juni måned og at dette som minimum udgør 15 mio. kr. Ansvaret for udarbejdelsen af forslag for minimum 15 mio. kr. placeres hos administrationen. Forslagene drøftes i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede samtidigt, at der i alle fagudvalg - herunder Økonomiudvalget - skal pågå budgetrelaterede drøftelser på møderne i marts, april og maj. Samtidig skal der pågå mere overordnede drøftelser i Økonomiudvalget. Drøftelserne i Økonomiudvalget skal således tage udgangspunkt i følgende.

Proces i Økonomiudvalget - som overordnet udvalg med generel ansvar for kommunens økonomi

Decentral vs. central økonomistyringsmodel

Økonomiudvalget skal på møderne i marts, april og maj drøfte fordele og ulemper ved henholdsvis en decentral og central økonomistyringsmodel. Valget mellem de to modeller er bl.a. betydende for, i, hvor høj grad det politiske niveau bliver involveret i eksempelvis genprioritering af uforbrugte lønmidler.

Som en del af drøftelserne afholdes et temamøde i forbindelse med byrådsmødet den 24. april, hvor der evt. kan inviteres en ekstern oplægsholder. På temamødet præsenteres endvidere eksempler på decentrale budgetter og de tilknyttede styringsmodeller.

Overordnede budgethåndtag

Endvidere skal Økonomiudvalget på møderne i marts, april og maj drøfte mere overordnede budgethåndtag, der kan prioriteres. Drøftelser der kan tage udgangspunkt i følgende:

 • Udmelding af en generel budgetreduktion på udvalgte områder, som skal håndteres inden for de konkrete berørte områder
 • Permanent reduktion af budgetter ved stillingsvakancer/central lønmodel
 • Generel øget politisk fokus på de tekniske korrektioner herunder politisk drøftelse af niveauet for pris- og lønregulering samt demografiregulering.

Budgetseminar i juni

Økonomiudvalgets arbejde med økonomistyringsmodel og overordnede budgethåndtag i marts, april og maj vil indgå som tema på budgetseminaret i juni.

Proces i Økonomiudvalget - som fagudvalg

Udover at være overordnet ansvarlig for kommunens økonomi er Økonomiudvalget fagudvalg for en række områder som for eksempel den politiske organisation og den centrale administration, og i den egenskab skal der på møderne i marts, april og maj - ligesom i de øvrige udvalg - pågå mere udvalgsspecifikke budgetdrøftelser med udgangspunkt i følgende:

Budgethåndtag til at skabe råderum

Der skal drøftes, hvilke udvalgsspecifikke budgethåndtag Økonomiudvalget har for at skabe et politisk råderum eller finansiering til forventet merforbrug. Som et konkret afsæt til de videre drøftelser i Økonomiudvalget vedlægges bilag 1. Økonomisk overblik over Økonomiudvalget, hvor den overordnede økonomi kort beskrives med fordeling på bevillingsniveauer og yderligere på opgaver under bevillingsniveauerne.

Derudover vedlægges budgetbemærkningerne på Økonomiudvalget i bilag 2. I budgetbemærkningerne redegøres der nærmere for forudsætningerne for det det oprindelige budget for 2019.

Generelle ønsker til udviklingsprojekter, investeringsmodeller og analyser

Desuden er der mulighed for, at Økonomiudvalget på møderne i marts, april og maj kan drøfte mere generelle ønsker til udviklingsprojekter, investeringsmodeller og analyser - herunder eventuelle projekter, der har sit udspring i "Aftale om budget 2019-2022".

I forbindelse med Byrådets evaluering - den 19. december 2018 - af processen med budget 2019-2022 blev der bl.a. udtrykt ønske om at arbejde med mere langsigtede udviklingsprojekter på konkrete områder. I tilfælde af, at Økonomiudvalget igangsætter sådanne udviklingsprojekter, skal der ikke kobles et besparelseskrav op på arbejdet.

Anlæg

Af aftalen om budget 2019-2022 fremgår følgende: "Der er afsat 60 mio. kr. i 2021 og 70 mio. kr. til nye anlæg i 2022. Denne pulje disponeres i takt med, at den kommunale likviditet tillader dette. Bliver der således råderum til at iværksætte nye tiltag inden 2021, vil forligspartierne beslutte dette. Der udarbejdes en bruttoliste i foråret 2019 til kommende anlægsaktiviteter."

Med henvisning hertil skal Økonomiudvalget - ligesom de øvrige udvalg - på møderne i marts, april og maj drøfte ønsker til bruttoliste over kommende anlægsaktiviteter. Til disse drøftelser vedlægges bilag 3, der består af en ajourført liste over anlægsprojekter til genprioritering. Som bilag 4 er desuden vedlagt skema, som skal udfyldes for de konkrete anlægsønsker.

På budgetseminaret i juni vil en samlet liste over ønsker til kommende anlægsaktiviteter indgå som et tema.

Budgetseminar i juni

Økonomiudvalgets arbejde med ovenstående på møderne i marts, april og maj vil - sammen med det tilsvarende arbejde på øvrige udvalg - indgå som tema på budgetseminaret i juni, hvor der vedtages yderligere besparelseskrav, i det omfang det vurderes nødvendigt.

Økonomi

Fagudvalgenes budgetdrøftelser i marts, april og maj måned skal sikre overblik over budgethåndtag for at skabe et politisk råderum eller til finansiering af merforbrug.

Økonomiudvalget skal - som overordnet udvalg - til juni måned sikre forslag, som udgør minimum 15 mio. kr. Administrationen har ansvaret for udarbejdelsen af disse.

Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

Igangsætte drøftelser i forhold til budget 2020-2023 indeholdende:

 1. Overblik over udvalgets budgetområde samt hvilke udvalgsspecifikke budgethåndtag udvalget har for at skabe et politisk råderum eller finansiering af et forventet merforbrug.
 2. Muligheder for mere overordnede budgethåndtag.
 3. Overblik over igangværende udviklingsprojekter samt ønsker til generelle udviklingsprojekter mv.
 4. Fordele og ulemper ved henholdsvis en decentral og central økonomistyringsmodel.
 5. Ønsker til kommende anlægsaktiviteter.
Beslutning

Sagen drøftet.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2019 afsat 6,0 mio. kr. til opfyldelse af betingelser for salg i forbindelse med Fællesmagasinet. Beløbet skal blandt andet dække udgifter i forbindelse med arkæologi, nedrivning af ejendom, omlægning af sti til S. Rørbæk samt påbegyndelse af vejen mellem Fællesmagasinet og Boulevarden. Derudover skal Novafos anlægge et regnvandsbassin inden anlæg af fællesmagasinet påbegyndes. Slots- og Kulturstyrelsen forventes tidligt at gå i gang 1. januar 2020. Der er indgået en betinget købsaftale. Kommunen afventer pt., at ministeriets interne godkendelsesproces afsluttes.

Der ønskes frigivet et beløb på 3,5 mio. kr., så de arkæologiske undersøgelser kan igangsættes. Nedrivning af ejendom forventes udført til september. Omlægning af stien samt påbegyndelse af vejen til Fællesmagasinet indgår i den samlede entreprise for anlæg af vejene omkring Vinge. Den resterende pulje på 2,5 mio. kr. vil blive søgt frigivet, når kontrakten med Fællesmagasinet er underskrevet.

I 2020 er der afsat 2,4 mio. kr. til øvrige omkostninger forbundet med salget af Fællesmagasinet.

Økonomi

 Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 6 mio. kr., til opfyldelse af betingelserne for et salg til fællesmagasinet, som kan finansiere den ønskede anlægsbevilling på 3,5 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164.

Driftsbekendtgørelsen § 112.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal i henhold til almenboligloven føre tilsyn med de almene boligorganisationer i kommunen.

Kommunen og boligorganisationerne er som en del af dette tilsyn forpligtet til at føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Kommunen skal således sørge for, at der holdes et årligt dialogmøde med hver af boligorganisationerne med hjemsted i kommunen, og at der bliver offentliggjort en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside.

Tilrettelæggelsen, koordineringen og afholdelsen af disse obligatoriske, individuelle styringsdialogmøder er delegeret til administrationen, og møderne har været afholdt årligt, siden reformen af den almene boligsektor blev indført i 2010. Møderne afholdes i oktober-december, i forlængelse af fristerne for indberetning af boligorganisationernes dokumentationspakker.

Styringsdialogmøderne sikrer bl.a., at kommunen har et overordnet kendskab til boligorganisationerne på de fleste tilsynsområder.   

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. december 2018, at administrationen i forlængelse af de obligatoriske, individuelle styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer udarbejder en sammenfatning, der forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sammenfatning af styringsdialogmøderne med boligorganisationerne i 2018 er bilagt sagsfremstillingen til orientering.

Det fremgår af sammenfatningen, at møderne overordnet forløber fint, og at boligorganisationerne giver udtryk for at være glade for møderne. Årets fokus har især været på effektiviseringer og besparelser.

De fleste aftaler mellem kommunen og boligorganisationerne fungerer efter hensigten, og de, der giver udfordringer, er blevet drøftet, og det er aftalt, hvordan der følges op herpå.

Den kommunale anvisning og integrationsindsatsen i forhold til flygtninge og samarbejdet omkring dette fungerer overordnet også fint. Enkelte boligorganisationer er dog stadig utilfredse med den besluttede kommunale anvisningsprocent.

Flere af kommunens boligafdelinger er af ældre dato, og mange af disse er i en proces i forhold til renoveringer og fremtidssikring. Enkelte afdelinger medfører større udfordringer i forhold til behovet for renoveringsindsats og huslejeniveau. Administrationen, Landsbyggefonden og boligorganisationerne er i dialog om at afsøge muligheder for afhjælpning mv.

Der er pt. 11 almene boligorganisationer med afdelinger i Frederikssund Kommune. 8 boligorganisationer har hjemsted i kommunen, mens de resterende 3 har hjemsted i henholdsvis Hillerød og Københavns Kommune. Der er i kommunen i alt 50 almene boligafdelinger, der samlet består af 3.326 almene boliger.

Oversigt over almene boligorganisationer i Frederikssund Kommune 2018:

Almene Boligorganisationer med hjemsted i Frederikssund Kommune 

Antal afdelinger i kommunen

Antal boliger i kommunen

Oppe Sundby Boligselskab

1

8

Hornsherred almennyttige Boligselskab

3

121

Frederikssund Boligselskab

8

233

Skibby Boligforening

3

55

Frederikssund Andels Boligforening (FAB)

13

963

Jægerspris Boligselskab

3

375

Boligselskabet Rosenvænget

6

1012

Slangerup Boligselskab

1

154

Almene Boligorganisationer med hjemsted i andre kommuner

Antal afdelinger i kommunen

Antal boliger i kommunen

Boligselskabet Sjælland (Hillerød)

1

59

Lejerbo, Frederiksborg (Hillerød)

2

96

Danske Funktionærers Boligselskab (Kbh)

9

250

Fælles dialogmøde den 30. april 2019

Den 30. april 2019 er der inviteret til det årlige, fælles dialogmøde mellem boligorganisationerne og byrådsmedlemmer. Faste mødedeltagere er formændene for Økonomiudvalget, Velfærdsudvalget, Plan- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg. Øvrige udvalgsformænd er ligeledes inviteret.

På baggrund af forslag til boligorganisationerne samt administrationens vurdering, forslås det, at følgende emner tages op på dialogmødet:

 • By- og Landudvalgets arbejde med en bosætningsstrategi v/en repræsentant fra By- og Landudvalget
 • Overordnede rammer for byudvikling - hvilke muligheder giver kommuneplanen v/en repræsentant fra Teknik, Erhverv og IT
 • Affald
 • Boligplacerede flygtninge
Økonomi

 Center for Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

Chefen for Center for Politik, Sundhed og Personale indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Orienteringen vedrørende styringsdialogmøder med boligorganisationerne 2018 tages til efterretning.
 2. Forslag til program for dialogmødet med boligorganisationerne godkendes.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Frederiksborg Brand og Redning I/S blev oprettet den 1. januar 2016 af Frederikssund Kommune sammen med Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Egedal og Furesø kommuner. Baggrunden var en beredskabsreform, der medførte sammenlægning af de daværende kommunale beredskaber til i alt 24 selskaber. Selskaberne er oprettet i henhold til styrelseslovens § 60. Bestyrelsen for selskabet er Den Fælles Beredskabskommission, hvor borgmesteren - der er født medlem - repræsenterer Frederikssund Kommune.

Beredskabskommissionen har bedt selskabet udarbejde et forslag til ny ejerstrategi. Forslaget er vedlagt som bilag. I forslaget beskrives en række aktiviteter, der, efter administrationens opfattelse, har karakter af udviklingsopgaver, dvs. initiativer, som ligger udover den oprindelige kerneopgave. Administrationen vil anbefale, at selskabet opfordres til en mere detaljeret beskrivelse af kerneopgaven, bl.a. for at gøre opgavefordelingen mellem selskabet og ejerkommunerne så præcis som muligt.

Den centrale omkostningsdriver i selskabet er den såkaldte ”Risikobaserede dimensionering”, der firkantet sagt fastlægger, hvor mange brandbiler selskabet skal råde over. Selskabet arbejder pt. på et forslag til en revision af dimensioneringen. Det forventes at forslaget bliver forelagt ejerne i efteråret 2019.

I administrationens dialog med selskabet har man bl.a. drøftet muligheden for at oprette et samarbejdsforum, hvor selskabet og kommunerne på direktørniveau kan drøfte de centrale aspekter i beredskabets arbejde, f.eks. rammerne for den risikobaserede dimensionering og udviklingen i responstider. Selskabet var positivt indstillet overfor et sådan forum.

Et element i forslag til ny ejerstrategi er håndteringen af kravet om en løbende 2 % effektivisering. Frederiksborg Brand og Redning ønsker, at effektiviseringen helt eller delvist forbliver i selskabets budgetter og her indgå som medfinansiering af forskellige udviklingsinitiativer.

Som udgangspunkt skal administrationen anbefale, at effektiviseringskravet fastholdes, og fortsat tilbageføres til kommunen gennem et reduceret bidrag til selskabet. Begrundelsen er:

 1. At rationalet bag at lægge beredskaberne sammen var, at det skulle gøre det muligt at drive beredskabet mere effektivt,
 2. At kommunen siden selskabets oprettelse har fundet en række opgaver, som blev løst af det tidligere kommunale beredskab, men som ikke blev overført til selskabet, f.eks. på miljøområdet. Disse opgaver betaler kommunen nu ekstra for.

Direktøren for Frederiksborg Brand og Redning har i mail af 8. marts, på vegne af Den Fælles Beredskabskommissions formand Kirsten Jensen, foreslået ejerkommunerne at udskyde drøftelsen om effektiviseringsforventningen på årligt 2 % indtil beredskabskommissionen kender og tager stilling til grundlaget for ejerkommunernes serviceniveau, herunder de økonomiske omkostninger ved den reviderede dimensionering nærmere – dette vil forventeligt  ske i løbet af efteråret 2019.

Frederiksborg Brand og Redning har ved foretræde for økonomiudvalget i februar 2019 forklaret, at de ikke forventer væsentlige ændringer i dimensioneringen for Frederikssund Kommune inden for de kommende år. Det anbefales at fremføre det principielle synspunkt vedrørende effektiviseringer på mødet i april og at følge formandens anbefaling af, at det først substantielt behandles på baggrund af et grundigere beslutningsoplæg til efteråret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

Indstilling

 Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Borgmesteren beder selskabet skærpe ejerstrategien, så den beskriver kerneopgaven mere detaljeret.
 2. Borgmesteren beder selskabet indgå i et samarbejdsforum med de seks ejerkommuners administration.
 3. Borgmesteren tilkendegiver et ønske om, at kravet til årlige effektiviseringer fastholdes.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.  

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen skal udpege en ny bestyrelse for Nationalpark Skjoldungernes Land for en kommende fireårig funktionsperiode gældende fra den 30. april 2019.

Nationalparkens bestyrelse består af en repræsentant indstillet fra hver af følgende myndigheder, organisationer og foreninger: Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Frederikssund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kulturstyrelsen, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen samt to repræsentanter fra nationalparkrådet. Bestyrelsen vil dermed bestå af en formand samt 14 medlemmer.

Det er bl.a. nationalparkbestyrelsens opgave at udvikle nationalparken i overensstemmelse med den gældende nationalparkplan for Nationalpark Skjoldungernes Land. Nationalparkplanen og yderligere oplysninger om nationalparkens arbejde findes på nationalparkskjoldungernesland.dk

Miljøstyrelsen beder, jævnfør ligestillingsloven, Frederikssund Kommune om at indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen. Medlemmerne af bestyrelsen for nationalparken skal så vidt muligt have lokal tilknytning. Genudpegning kan, jævnfør nationalparklovens § 12, ske én gang, og den siddende repræsentant kan derfor genindstilles.

På Byrådets møde den 25. marts 2015, pkt. 53 blev John Schmidt Andersen (V) og Tina Tving Stauning (A) indstillet til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.

Økonomi

 Center for Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

Centerchefen for Politik, Sundhed og Personale indstiller overfor Byrådet, at :

 1. Indstille en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.
Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at John Schmidt Andersen (V) og Tina Tving Stauning (A) genindstilles.

Lovgrundlag

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Sagsfremstilling

Forud for valg til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj 2019 skal Byrådet tage stilling til:

 • Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere.
 • Fastlægge antallet af pladser som tilforordnede til opstillingsberettigede partier/lister, der ikke er repræsenteret i Byrådet.

Byrådet har den 23. november 2016 truffet beslutning om seks valgsteder i Frederikssund Kommune. De seks valgsteder er Frederikssund Hallen, Græse Bakkeby Skole, Ådalens Skole, Møllegårdhallen, Skibby Idrætshal samt Slangerup Idræts- og Kulturcenter.

På Byrådets møde den 4. december 2017 er følgende udpeget som valgstyrerformænd ved folketingsvalg, folkeafstemninger, Europa-parlamentsvalg m.v.:

 • Tina Tving Stauning (A)
 • Kenneth Jensen (A)
 • Ole Søbæk (C)
 • Morten Skovgaard (V)
 • Kristian Moberg (V)
 • Gert Løfgren (O)

Baseret på tidligere erfaringer er det administrationens vurdering, at der vil være brug for i alt 78 valgstyrere og tilforordnede vælgere på de seks valgsteder i forbindelse med et valg til Europa-Parlamentet. Det er færre end ved et folketingsvalg eller et kommunalvalg, da stemmeprocenten til Europa-Parlamentsvalget traditionelt er lavere og vælgerne fordeler sig mere henover dagen. Byrådet har på deres møde den 23. november 2016 besluttet, at op imod 20 % af det samlede antal tilforordnede vælgere rekrutteres blandt frivillige - dvs. vælgere med stemmeret i kommunen. Byrådet besluttede samtidig, at de politiske partier og lister skal tilbydes det samme antal valgstyrere og tilforordnede som tidligere (hvor der var fem valgsteder).

Administrationen forslår på den baggrund, at:

 • 62 tilforordnede vælgere rekrutteres fra partierne
 • 16 tilforordnede vælgere rekrutteres blandt frivillige

Dertil kommer valgsekretærer, valgmedhjælpere samt 12 administrative medarbejdere, der indgår som tilforordnede vælgere på valgdagen.

Fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere rekrutteret fra partierne sker som udgangspunkt efter forholdstalsmetoden (den d'Hondtske metode) på baggrund  af anmeldelse af valggrupper. Hvis Byrådet er enige om en anden fordeling kan valgstyrere og tilforordnede vælgere udpeges efter denne. I henhold til valglovgivningen skal der udpeges 5-9 valgstyrere pr. valgsted. Tidligere er der udpeget 5 valgstyrere pr. valgsted. Fastholder Byrådet dette, skal der således udpeges i alt 30 valgstyrere.

Tidligere har Byrådet fordelt valgstyrere og tilforordnede vælgere forholdsmæssigt ud fra deres repræsentation i det siddende byråd. Hvis denne metode fastholdes, indebærer det, at partierne skal rekruttere følgende antal valgstyrere og tilforordnede vælgere:

Parti

Antal valgstyrere

Antal tilforordnede vælgere

Venstre

12

12

Socialdemokratiet

11

10

Dansk Folkeparti

3

2

Konservative

1

2

Enhedslisten

1

2

SF - Socialistisk Folkeparti

1

2

Radikale Venstre

1

2

I alt

30

32

Administrationen foreslår, at Byrådets medlemmer som udgangspunkt udpeges som valgstyrere.

Opstillingsberettigede partier og lister, som ikke er repræsenteret i Byrådet, er tidligere blevet tilbudt én plads som tilforordnede. Administrationen forslår, at disse partier og lister også fremadrettet tilbydes én plads som tilforordnede.

Antal valgstyrere og tilforordnede vælgere ved samtidig afvikling af folketingsvalg og Europa-parlamentsvalget

Byrådet har på deres møde den 30. januar 2019 besluttet at udpege 102 valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med folketingsvalget, der skal afvikles senest den 17. juni 2019. Ud af disse 102 rekrutteres de 18 blandt frivillige og de 84 fra partierne.

Hvis det viser sig, at folketingsvalget skal afvikles samme dag som valg til Europa-Parlamentet er det administrationens vurdering, at der vil være brug for næsten dobbelt så mange tilforordnede vælgere, idet det så må forventes, at stemmeprocenten til EU-valget vil være væsentlig højere end tidligere. Konkret forslår administrationen, at der i den situation udpeges i alt 198 tilforordnede vælgere - hvoraf de 158 rekrutteres fra partierne og 40 rekrutteres blandt frivillige.

Hvis Byrådet fastholder at udpege 5 valgstyrer pr. valgsted, skal der udpeges i alt 30 valgstyrere. Forudsat at Byrådet også fastholder at fordele valgstyrere og tilforordnede vælgere forholdsmæssigt ud fra deres repræsentation i det siddende byrådet, betyder det, at partierne skal rekruttere følgende antal valgstyrere og tilforordnede vælgere:

Parti

Antal valgstyrere

Antal tilforordnede vælgere

Venstre

 12

49

Socialdemokratiet

 11

44

Dansk Folkeparti

 3

11

Konservative

 1

 6

Enhedslisten

 1

 6

SF - Socialistisk Folkeparti

 1

 6

Radikale Venstre

 1

 6

I alt

 30

 128

Afhængig af de konkrete forhold på valgdagen/valgdagene kan det blive nødvendigt at foretage mindre justeringer i det samlede antal tilforordnede vælgere og/eller i fordelingen mellem tilforordnede vælgere rekrutteret fra partierne og tilforordnede vælgere rekrutteret blandt frivillige.

Økonomi

 Center for Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

Centerchefen for Politik, Sundhed og Personale indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der udpeges 30 valgstyrere fortrinsvis bestående af Byrådets medlemmer samt 32 tilforordnede vælgere fra partierne i forbindelse med afviklingen af valget til Europa-Parlamentet. Falder valg til Folketinget sammen med Europa-Parlamentsvalget udpeges 30 valgstyrere fortrinsvis bestående af Byrådets medlemmer samt 128 tilforordnede vælgere fra partierne. Øvrige tilforordnede vælgere udgøres af frivillige.
 2. Opstillede partier og lister, der ikke er repræsenteret i Byrådet, gives mulighed for at udpege hver én tilforordnede vælger pr. valg.
Beslutning

 Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Ultimo 2018 blev en ny styringsmodel på folkeskoleområdet besluttet. Dette betyder, at Uddannelsesudvalget én gang om året skal tage stilling til og tilpasse folkeskoleområdet i takt med faldende/stigende elevtal.

Herudover blev en klassebaseret tildelingsmodel fremfor en elevbaseret tildelingsmodel til almen området besluttet.

Uddannelsesudvalget skal på baggrund af indstilling fra skoleledergruppen godkende antal klasser for næstkommende skoleår. Disse blev godkendt på mødet i februar 2019.

Nærværende sag omhandler ressourcetildeling til almen skolerne og de deraf forventede udgifter på baggrund af antal godkendte klasser for det kommende skoleår i forhold til den samlede undervisningsramme.

Som nævnt blev der ultimo 2018 besluttet en klassebaseret tildelingsmodel. Der er følgende forudsætninger:

 • Fagopdelt og understøttende undervisning gives med udgangspunkt i en klassebaseret model:
  • Antal klasser for næstkommende skoleår = 176 klasser
  • Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin
  • Antal fagopdelte undervisningstimer pr. årsværk (755)
  • Antal understøttende undervisningstimer pr. årsværk (1.019)
  • Understøttende undervisningstimer gives 50 % pædagoger/50 % lærer
  • Der gives samme undervisningsressource pr. klasse uanset klassestørrelse
 • Lejrskole:
  • 50 timer *2 lærer pr. 6. klasse (valgfri årgang, valgt pba. beregning)
  • 1 lejrskole pr. ”skoleliv”
 • Vejleder/PLC/Praktikkoordinator:
  • 42 timer pr. uge i 40 skoleuger som fagopdelt undervisning
 • Budget til modtageklasseelever
 • Ekstraressourceprocent = 28 % af fagopdelt og understøttende udgifter, som fordeles til skolerne på baggrund af elever på skolen.

Med ovenstående forudsætninger betyder det følgende ressourcer til undervisning til de 5 almen skoler:

Tabel 1: Ressourceudmelding til skolerne (jf. bilag 1)

I forhold til sidste skoleår, hvor der blev uddelt 321 årsværk, betyder det en reduktion på 8 årsværk. Dette skyldes primært, at antal klasser er faldet fra 186 i skoleår 2018/2019 til 176 i skoleår 2019/2020. Herudover kan nævnes, at elevtallet er faldet med 169 elever fra 4.117 elever til 3.948 elever i skoleår 2019/2020.

Herudover gives der i modellen budget til uddannelse, øvrige personaleomkostninger og materialer. Campus U10 indgår ikke i ovenstående model, men tildeles ud fra samme antal elever som sidste skoleår.

Forventede udgifter til ressourceudmeldingen i forhold til den samlede undervisningsramme:

Til undervisning er der i alt inklusiv tildelingen i budget 2019 en ramme på 182 mio. kr. i 2020.

Ressourceudmeldingen svarende til de 313 årsværk koster for skoleår 2019/2020 173 mio. kr. i 2020. Dette giver samlet følgende over/underskud i forhold til den samlede undervisningsramme for 2020:

Tabel 2: Økonomi almen området i 2020

I 2020 er der et overskud på 10 mio. kr. i forhold til den samlede ramme for almen området. Dette skyldes et større fald i antal klasser end forventet.

Finansieringsbehov til Privat/friskoler, produktionsskoler, efterskoler mv.:

I 2020 vil der være et øget finansieringsbehov på grund af flere elever i privat- og friskoler, produktionsskoler og på skoler i andre kommuner. Samlet set udgør dette behov 3.8 mio. kr. i 2020 jf. nedenstående tabel:

Tabel 3: Finansieringsbehov

Der skal jf. den nye styringsmodel på Folkeskoleområdet tages politisk stilling til, hvordan denne finansieringsudfordring skal løses i 2020.

Det skal bemærkes, at der i statslig regi er indgået politisk aftale om ’Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole’. Denne aftale har konsekvenser for bl.a. et reduceret antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin allerede fra skoleår 2019/2020. Dette vil frigive nogle midler på skoleområdet, hvoraf en del vil skulle kanaliseres videre fra skolerne til fritidstilbuddene, mens resten vil blive på skolerne til styrkelse af undervisningen. Endvidere tilføres området midler til at øge kvaliteten i den understøttende undervisning. De konkrete beregninger udestår, hvorfor konsekvenserne af denne aftale i første omgang ikke er med i ressourceudmeldingen.

Økonomi

I denne sag præsenteres ressourcetildelingen til de fem almen skoler for skoleår 2019/2020 samt et overblik over det forventede resultat på almen området svarende til 10 mio. kr. De nærmere bevillingsmæssige konsekvenser drøftes på et senere tidspunkt.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Ressourceudmeldingen for skoleår 2019/2020 til de fem almen skoler godkendes.
 2. Økonomien på almenområdet tages til efterretning, idet en fornyet sag fremlægges når rammerne for "Folkets skole" kendes.
Historik

Uddannelsesudvalget, 6. marts 2019, pkt. 27:

Udsat.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Uddannelsesudvalget, 19. marts 2019, pkt. 33:

Indstillingens punkt 1: Anbefales idet der gives ekstra ressourcer til at oprette yderligere en 0. klasse på Fjordlandskolen, afdeling Skibby, samt yderligere en 0. klasse på Ådalens skole. Den samlede udgift for ekstra bevillingen er 1,722 mio. kr. i løbet af første skoleår.

Indstillingens punkt 2: Anbefales.

Beslutning

Uddannelsesudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Frimann Hansen (F), Maria Katarina Nielsen (B), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Inge Messerschmidt (O).

Imod indstillingen stemte: Ole Søbæk (C).

Uddannelsesudvalgets indstillingspunkt 1-2 anbefales med den tilføjelse, at ekstraudgiften på 1,722 mio. kr. afholdes indenfor rammen til folkeskoleområdet. 

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed på det sociale område (retssikkerhedsloven) §3, stk. 2.

Sagsfremstilling

Byrådet skal på det sociale område fastsætte generelle frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelse af en ansøgning til der er truffet en endelig afgørelse (jævnfør retssikkerhedslovens §3, stk. 2). De gældende sagsbehandlingsfrister blev godkendt af Byrådet i 2016.

Nærværende sag med forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område skal før endelig fastsættelse i Byrådet behandles i følgende fagudvalg: Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Opvækstudvalget og Vækstudvalget. Herefter behandles fristerne i Økonomiudvalget forud for endelig godkendelse i Byrådet i april 2019.

Sagsbehandlingsfrister pr. 1. maj 2019

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp på det sociale område så hurtigt som muligt. De foreslåede sagsbehandlingsfrister (vedlagt som bilag til sagen) er fastsat, så de er realistiske og ud fra en vurdering af den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 % af den pågældende sagstype. Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, eller kommunen bliver klar over, at  en borger har brug for hjælp, og omfatter tiden indtil borgeren har fået sin afgørelse.

De foreslåede sagsbehandlingsfrister følger langt overvejende de frister som Byrådet fastsatte i 2016. I Center for Voksenstøtte- og Rehabilitering er fristerne i overensstemmelse med de frister/det serviceniveau, der fremgår af Kvalitetsstandarderne på området, der blev besluttet af Byrådet i december 2018.

Der foreslås følgende mindre justeringer:

 • Præcisering ift. ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§3a stk. 2 og 3) vedrørende sagsbehandlingsfrister for sager, der bliver hjemvist fra Ankestyrelsen, hvori det præciseres at de gældende sagsbehandlingsfrister også gælder for sager, der er hjemvist fra Ankestyrelsen.
 • Ændring i sagsbehandlingsfrist for Godtgørelse jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §82. Sagsbehandlingsfristen nedsættes fra 4 til 2 uger, hvilket er mere i overensstemmelse med praksis.
 • Sagsbehandlingsfristen for visitation til plejebolig ændres fra 10 hverdage til 4 uger, hvilket er i overensstemmelse med kvalitetsstandarden på området.

Derudover er der alene foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Sagsbehandlingsfristerne vil - i henhold til retssikkerhedslovens §3, stk. 2 - blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst mulig til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Taget til efterretning, selv om flere af fristerne synes meget lange.

Ældrerådets høringssvar:

De foreslåede sagsbehandlingsfrister, for visitation til plejebolig, ændres fra 10 dage til 30 dage.

Det mener ældrerådet, er unødvendig lang tid, da vi går ud fra, at visitationen indtil nu, har kunnet klare opgaven på 10 dage. Det er blot med til, at forlænge ventetiden inden en borger kan komme i en plejebolig.

Ældrerådet mener det er uacceptabelt kvalitetsstandarderne er ændret, hvilket tidligere er påpeget.

Økonomi

 Forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Politik, Sundhed og Personale indstiller at Social- og Sundhedsudvalget, Opvækstudvalget, Velfærdsudvalget og Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område godkendes.
Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts 2019, pkt. 21:

Anbefales, udvalget opfordrer dog til at der er konsistens i tidsangivelser, således at det angives om der er tale om arbejdsdage eller hele uger.

Fraværende:

Kristian Moberg (V)

Opvækstudvalget, 4. marts 2019, pkt. 13:

Anbefales, idet udvalget ønsker en forklaring på, hvorfor det tager 8 uger at få en pædagogisk friplads.

Velfærdsudvalget, 5. marts 2019, pkt. 23:

Anbefales, idet Velfærdsudvalget ønsker sagsbehandlingstiden for akutte hjælpemidler præciseret med følgende: ”Hjælpemidler, som er en forudsætning for levering af den nødvendige pleje til borgerne, for eksempel i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet, leveres så vidt muligt samme dag eller dagen efter.”

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Uddannelsesudvalget, 6. marts 2019, pkt. 30:Anbefales.

Fraværende:Inge Messerschmidt (O).

Vækstudvalget, 7. marts 2019, pkt. 15:

Anbefales. 

Beslutning

 Anbefales med Velfærdsudvalgets samt Social- og sundhedsudvalgets præciseringer.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget forelægges dette dagsordenpunkt med henblik på at drøfte og godkende et forslag om at afholde en folkefest i forbindelse med indvielse af Kronprinsesse Marys Bro. Endvidere præsenteres udvalget for status på Vejdirektoratets arbejde frem mod indvielsen.

Baggrund

Administrationen fremlagde den 17. januar 2019 en sag for Fritid- og Kulturudvalget, hvor udvalget blev orienteret om, at Center for Kultur og Fritid i et samarbejde med Vejdirektoratet varetager projektstyring og koordinering af opgaver frem mod indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro.

Vejdirektoratet har gode erfaringer med at kombinere en større officiel indvielse, som åbning af Fjordforbindelsen, med samtidig afholdelse af en lokal folkefest. Frederikssund Kommune er derfor inviteret med til planlægning af indvielsen, herunder koordinering og afholdelse af en folkefest og et broløb.

I samspil med den officielle indvielse vil en folkefest kunne skabe en fælles mærkedag for mange borgere i Frederikssund Kommune.

Denne sag omhandler et oplæg til, hvordan en folkefest kan afholdes.

Folkefest

Fjordforbindelsen Frederikssund med Vejdirektoratet som forretningsfører, er ansvarlig for den officielle indvielse af broen.

Indvielsen bliver på en lørdag i efteråret 2019.

Fjordforbindelsen Frederikssund tilbyder, at en folkefest kan afholdes af Frederikssund Kommune, i et samarbejde med foreningslivet, kultur- og idrætsinstitutioner, organisationer og erhvervsdrivende. Folkefesten skal planlægges inden for de givne rammer fra Fjordforbindelsen Frederikssund.

Det officielle program er planlagt til at foregå indenfor 5-6 timer på indvielsesdagen. Inden for det tidsrum vil det være muligt for det lokale foreningsliv at tage del i indvielsen med forskellige aktiviteter. Derudover har Vejdirektoratet tilbudt, at Frederiksund Kommune, hvis de ønsker det, kan fortsætte folkefesten med diverse aktiviteter og arrangementer, når den officielle del af indvielsen er afsluttet.

Det forventes, at broen åbner for trafik den efterfølgende mandag morgen.

Broindvielsen vil foregå på Frederikssund siden, da det logistisk set er mest hensigtsmæssigt i forhold pladsforhold til eventplads, parkering, adgangsforhold m.v. Der arbejdes på løsninger, så Hornsherredsiden inddrages bedst mulig, herunder vil løbsdistancerne foregå over broen og ind i Hornsherred.

Eventpladsen er placeret på et stort areal nedenfor broen og ned mod vandet.

På eventpladsen stiller Fjordforbindelsen Frederikssund med to større telte. Her kan besøgene se en udstilling om brobyggeriet i det ene telt. Det andet telt vil være et ”børnetelt”, hvor man vil kunne se en bromodel, som er støbt og samlet af Frederikssund Kommunes skoleelever. Både børn og voksne får her mulighed for at støbe broelementer i størrelsesforhold 1:50.

Fjordforbindelsen har endvidere afmærket et større område ved eventpladsen, som er forbeholdt folkefestens aktiviteter.

Center for Kultur og Fritid og Fjordforbindelsen Frederikssund har de seneste måneder fået mange henvendelser fra det lokale foreningsliv, kultur- og idrætsinstitutioner, organisationer m.fl., som ønsker at bidrage ved indvielsen.

Center for Kultur og Fritid samler alle de input sammen for nærmere koordinering og planlægning.

Administrationen forudser, at interessen for deltagelse i indvielsen vil være stigende de kommende måneder, og da Fjordforbindelsen ønsker en indvielse, hvor broen er i centrum, anbefales det, at der beskrives nogle overordnende temaer for indvielsen, som kan samle kommunen fra begge sider af fjorden med broen i fokus.

Som eksempel kan nævnes, at Frederikssund Musikskole er ved at komponere en ”Brosang” for orkester, voksen-, ungdoms- og børnekor. Ideen med projektet er, at alle kommunens foreningskor samt folkeskolernes 4. klasser inviteres med til fremførelsen sammen med Musikskolens orkester og kor.

Eventpladsen giver mulighed for at opsætte en række telte til arrangementet. Derudover sætter Fjordforbindelsen Frederikssund et areal til rådighed for levering og salg af forplejning. Koordinering omkring forplejning og eventuelle sponsorater skal ske i samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og det lokale foreningsliv.

Det er administrationens anbefaling, at så mange foreninger som muligt deltager, hvis deres aktiviteter kan tilpasses indenfor de givne rammer fra Fjordforbindelsen Frederikssund.

Endvidere vil der være behov for at samle mange frivillige til hjælp på pladsen og til afvikling af broløbet.

Center for Kultur og Fritid vil inddrage Samrådene FIR, KUF og BUS omkring planlægning af folkefestens aktiviteter.

Såfremt Fritids- og Kulturudvalget godkender, at der arbejdes videre med indhold til en folkefest, så fremlægges udvalget et oplæg med mulige scenarier til indhold, samt økonomi på udvalgets møde i april. Administrationen anbefaler at udgifter målrettet folkefesten finansieres gennem Idræts- og Spejderfaciliteringspuljen, henset til Frederikssund Kommunes likviditet og servicevækstramme. Ønsker udvalget dette, sendes oplægget til kommentering i BUS og FIR.

Broløb

Fjordforbindelsen Frederikssund har vedtaget, at et broløb arrangeres som led i den officielle indvielse.

Det er samtidig besluttet, at de lokale løbeklubber i Frederikssund Kommune er ansvarlige for afvikling af løbet. Da broløbet forventes at tiltrække mange gæster, så vil løbet blive arrangeret i samarbejde med en professionel og projektkoordinerende samarbejdspart, som har erfaring med at afvikle store motionsløb.

Center for Kultur og Fritid understøtter løbeklubberne med koordinering, så løbet tilpasses det øvrige program for indvielsen.

Løbeklubberne arbejder på at tilbyde forskellige distancer, herunder et familieløb, som forventes at være til glæde for mange. Når broløbet skydes i gang, vil der samtidig være en vejbane fri til de gæster, som ønsker at gå ud på broen.

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om, at løbeklubberne forventer at ansøge om en underskudsgaranti ift. afholdelse af broløbet.

Økonomi

Der er i 2019 afsat en Idræts- og Spejderfacilitetspulje på 2,0 mio. kr. Beløbet er endnu ikke udmøntet til konkrete projekter, så der kan afsættes midler fra denne pulje til afholdelse af en folkefest i forbindelse med indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro.  

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

 1. Administrationen arbejder videre med et oplæg til afholdelse af en folkefest, indenfor de givne rammer fra Fjordforbindelsen Frederikssund.
 2. Tage til efterretning at løbeklubberne ønsker at ansøge om underskudsgaranti.
 3. Kommunal finansiering af folkefesten ved broindvielsen finansieres via Idræts- og Spejder-faciliteringspuljen.
Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 7. marts 2019, pkt. 35:

Sagen oversendes til Økonomiudvalget, idet Økonomiudvalget anmodes om at anvise eventuel finansiering.

Beslutning

Følgende forslag blev bragt til afstemning: Økonomiudvalget godkender, at der afholdes en folkefest indenfor en økonomisk ramme på 350.000 kr. Derudover afsættes administrative ressourcer til planlægningen. Bevillingen berigtiges i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

For forslaget stemte: Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A) og Ole Søbæk (C):

Imod forslaget stemte: Inge Messerschmidt (O) og Kenneth Jensen (A) med den begrundelsen, at der ikke skal afsættes kommunale midler til indvielsen.

Forslaget tiltrådt.

Indstillingspunkt 2: Taget til efterretning.

Bilag der udspecificerer de forventede udgifter blev omdelt og vedlægges referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Lovgrundlag

Kriterier for Idræts- og Spejderfacilitetspuljen.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af budget 2019 har Byrådet i Frederikssund Kommune genindført Idræts- og Spejderfacilitetspuljen med 2,0 mio. kr. Behandling af ansøgninger til puljen behandles i Fritids- og Kulturudvalget. Da puljens ramme er anlægsmidler, skal bevillinger til projekter fra puljen frigives af Byrådet.

Under behandling af sag nr. 112 den 6. december 2018 i Fritids- og Kulturudvalget - Kriterier for Idræts- og Spejderfacilitetspuljen - besluttede udvalget at bede administrationen udarbejde sag om frigivelse af den samlede ramme til puljen bevilget til udvalgets administration.

Fritids- og Kulturudvalget har besluttet kriterier og ansøgningsprocedurer for ansøgninger til puljen for henholdsvis spejdergrupper og idrætsforeninger. Begge sæt kriterier er vedlagt som bilag.

I den tidligere periode med Idræts- og Spejderfacilitetspuljen frem til og med 2017 var puljens økonomiske ramme frigivet til Fritidsudvalgets disposition.

Økonomi

Der er i perioden 2019-2022 årligt afsat 2,0 mio. kr. til idræts- og spejderfaciliteter. Beløbet i 2019 søges frigivet i denne sag.  

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til idræts- og Spejderfaciliteter. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.
Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 7. marts 2019, pkt. 31:

Anbefales.

Beslutning

 Anbefales.

Sagsfremstilling

Regeringen har offentliggjort et udspil for Hovedstadsområdet 2030 "Danmarks hovedstad - initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet". På den baggrund har regeringen udarbejdet et forslag til en revideret Fingerplan (bilag 1 og 2).

Forslaget rummer en beskrivelse af en række nye udviklingsmuligheder, hvoraf administrationen vurderer, at især nedenstående kan få betydning for Frederikssund kommune:

 • Med revisionen lægges der op til at give nye erhvervsudviklingsmuligheder uden for det centrale hovedstadsområde. Fingerplanens regler om stationsnærhed lempes. Det skal give kommunerne større frihed til at planlægge for kontorbygninger med mange brugere i op til 1.000 meter fra stationen (i dag kun 600 metre). Med ”større kontorbygninger” forstås bygninger med et etageareal på minimum 1.500 m2.. Derudover skal brugen af bygningen have en intensiv karakter som følge af høj arealudnyttelse, arbejdspladstæthed eller besøgsmønstre.
 • Der åbnes op for planlægning af større byggerier til offentlige institutioner med en stærk lokal forankring (fx rådhuse) udenfor de stationsnære områder.
 • Det fremhæves i bemærkningerne, at byudlæg i kommuner, der både har byudviklingsmuligheder i byfingre og i det øvrige hovedstadsområde, skal ske ud fra hensynet om, at byvæksten koncentreres i byfingrene. Det er administrationens vurdering, at Frederikssund Kommune med det aktuelle fokus på boligudbygning i Vinge lever op til den statslige udmelding. Tillige ligger de statslige investeringer til etablering af Vinge Station i naturlig forlængelse af strategien for byudvikling i hovedstadsområdet.

Administrationen har bemærket de store byudviklingsprojekter, som regeringen har lanceret i Københavns og Hvidovre Kommune, dvs. bydelen i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen samt Hvidovres plan for fremtidens moderne erhvervsområde i forlængelse af den nuværende Avedøre Holme.

Planerne er ikke skrevet ind som en del af Fingerplan 2019, men de er relevante i et perspektiv for byudviklingen i hele hovedstadsregionen i de kommende årtier. Planerne har en skala, der i høj grad vil kunne påvirke fremdriften i andre kommuners projekter, herunder Frederikssund Kommunes byudviklingsprojekt i Vinge. Det bemærkes derfor i høringssvaret, at en realisering af de 2 store udviklingsprojekter vil flytte byudviklingen væk fra byfingrene og ind i det indre storbyområde, og at det derfor er kommunens forventning, at etableringen af Frederikssundmotorvejens 3. etape og udbygningen af Vinge bliver realiseret inden der skabes et byplanmæssigt grundlag for de andre store strukturinvesteringer i hovedstadsområdet.

I høringsbrevet henvises til den fastlåste sag om etablering af boliger indenfor støjkonsekvenszonen i Jægerspris. Fingerplanen omfatter ikke Jægerspris, men administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at nævne sagen. 

En anmodning om at behandle kommunens ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen i de centrale dele af Frederikssund by er også bemærket i høringssvaret.

Forslaget er i høring i 8 uger frem til den 21. marts 2019.

Administrationen har udarbejdet et forslag til et høringssvar, som er vedlagt som bilag 3.

Dansk Byplanlaboratorium er kommet med et debatoplæg "Giv fingerplanen en hånd", der rummer 5 fremtidsbilleder for udvikling af fingerplanen - bilag 3. Byplanlaboratoriet indbyder politikerne til et temamøde om fremtidens hovedstadsområde - bilag 4 og 5.   

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Administrationens forslag til høringsbrev tages til efterretning og fremsendes som kommunens høringssvar.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 5. marts 2019, pkt. 16:

Handel og erhverv skal tilføjes i høringssvaret s. 2 tredje sidste afsnit for så vidt angår Jægerspris.

Afsnittet vedr. strandbeskyttelse tages ud.

Anbefales med de to tilføjelser / ændringer.

Beslutning

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.  

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

TV 2 vil ultimo maj/primo juni afholde et klimaindsamlingsshow med titlen "Danmark Planter Træer". Som optakt til showet vil der blive produceret en række tv-programmer med fokus på skove og deres positive effekter på klima, grundvand og formentlig mange andre aspekter. Der er tilknyttet en anonym sponsor for klimashowet, som betaler for plantning af træer, såfremt der findes kommunale arealer til formålet. Tilmeldingsfristen for indmelding af arealer er den 1. marts 2013. Derfor har administrationen anmodet om TV2 og initiativtager om, at kommunens eventuelle tilmelding sker efter kommunens byrådsmødet i marts.

Administrationen anbefaler derfor, at Plan- og Miljøudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd, at arealer nord for Sillebro Ådal (bilag) anvendes til Skovrejsning som led Tv-showet, og at arealerne overdrages til Naturstyrelsen, som herefter vil stå for den fremtidige drift.

Henvendelsen er sket på foranledning af TV2 og en NGO´en "Growing Trees network Foundation". Det primære mål med programmet er i første omgang at plante minimum 1 million træer i Danmark. Såvel sponsorats størrelse som sponsor er pt. ukendte. Men 75 % af midlerne gives til plantning af træer, mens 25 % af midlerne tildeles fredning af eksisterende skov i Danmark og i tredje verdenslande.

Frederikssund kommune

I kommuneplanen er der udlagt områder til grøn og blå struktur, bl.a. nord for Sillebro Ådal. Der er tale om et kommunalt område, der anvendes dels som landbrugsareal dels som kolonihave. Der er ingen planmæssige restriktioner i forhold til at plante skov.

I området er der store drikkevandsinteresser. Det er allerede planlagt, at der skal placeres en drikkevandsboring i området, idet drikkevandsboringen i Idrætsbyen lukkes. Området vil herefter blive et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Den kommunale jord grænser op til Grønlien skov, der er statsskov. Det vurderes, at der kan skabes et fredskovsareal på op til 10 Ha.

Der er eksisterende kolonihaver i området. Andre dele af arealet er udlagt til kolonihaver, men er endnu ikke bebygget. Arealer med kolonihaver eller arealer med udlæg til kolonihaver vil ikke indgå i skoven.

Af bilag fremgår areal med kolonihaver, udlagte arealer til kolonihaver samt areal, der tænkes tilplantet med skov. Det er administrationens vurdering, at skovrejsning på arealet vil have følgende fordele:

 • Grundvandet i området vil blive beskyttet og den nye skov vil binde CO2.
 • Det vil binde Sillebro Ådal og Grønlien skov sammen.
 • Sillebro Ådal vil blive bundet sammen med de kommunale arealer ved Græse Å.
 • Det vil give et grønt bånd fra Idrætsbyen til Roskilde Fjord/Græse Bakkeby. Det vil således udbygge den rekreative værdi i området.

Forvaltningen har spurgt Naturstyrelsen om de har interesse i at overtage den del af arealet, som udlægges til skov, hvilket de er positive overfor (bilag).

Administrationen foreslår derfor en model, hvor kommunen overdrager arealet til Naturstyrelsen, som herefter står for tilplantning og pleje af arealet. Kommunen bør stille som krav, at der sikres stiadgange gennem skoven. Det forventes, at der oprettes et brugerråd i regi af Naturstyrelsen, der vil give input til stiføring og beplantning.

Naturstyrelsen har tilkendegivet, at en del af området skal holdes lysåbent, og at der skal etableres brede lidt bugtede skovbryn bl.a. ind mod den eksisterende Grønlien Skov, samt at opdeling mellem lysåben og skovbevokset areal i den samlede Grønlien Skov skal blødes lidt op. Skovrejsningsområder er med til at sikre grundvand, CO2-binding, biodiversitet, bynært friluftsliv, træ mv. Ovenstående forslag vil være helt i tråd med ønsket om at skabe et lysåbent areal, som også kan fungere som spredningskorridorer for dyr og planter mellem Sillebro Ådal og de kommunale arealer ved Græse Å.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at arealerne foreslås overdraget til staten vederlagsfrit, og sagen derudover ikke har økonomiske konsekvenser. Der har dog hidtil været en indtægt på ca. 15.000 kr. / år. i forpagtningsafgift. Aftalen er imidlertid udløbet, og der indgås ikke en ny aftale før der er taget stilling til arealets fremtid.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:  

 1. Området meldes ind som skovrejsningsområde i forbindelse med Tv-showet, dog skal kolonihaveområdet holdes udenfor
 2. Området tilplantes i samarbejde med Growing trees network Foundation og Naturstyrelsen
 3. Arealerne tilskødes gratis til staten efterfølgende. Staten betaler omkostninger forbundet hermed.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 5. marts 2019, pkt. 21:

Anbefales, dog således at 11B og dele af 10F udgår.

Administrationen vedlægger et nyt kort til sagens videre behandling.

Beslutning

Plan- og Miljøudvalgets indstilling med den præcisering, at hele arealet 10F udgår, blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Tina Tving Stauning (A) og Kenneth Jensen (A).

Imod indstillingen stemte: Ole Søbæk (C) og Poul Erik Skov Christensen (A).

Plan- og Miljøudvalgets indstilling med den præcisering, at hele arealet 10F udgår, anbefales. Det betyder, at arealerne 11h, 11a, 11cp og 12K indgår i arealet, der meldes ind som skovrejsningsområde.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til igangsættelse af en lokalplan for et fællesmagasin i Vinge.

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at opføre en fælles magasinløsning for Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet. Fællesmagasinet skal blandt andet indeholde samlinger af biblioteksmateriale fra Det Kgl. Bibliotek og kulturhistoriske genstande fra Nationalmuseet.

Slots- og Kulturstyrelsen og Frederikssund Kommune underskrev i december 2016 en grundkøbsaftale for et areal i Vinge med en maksimal størrelse på ca. 10 ha (bilag) på betingelse af, at der tilvejebringes et plangrundlag af Frederikssund Kommune.

Lokalplanafgrænsning

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en foreløbig illustrationsplan (bilag) for området, hvor Fællesmagasinet placeres øverst i terrænet i det sydlige hjørne af det tilgængelige grundstykke.

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker mulighed for en senere udvidelse af Fællesmagasinet. Administrationen anbefaler, at der i første omgang kun lokalplanlægges for det grundareal, som Slots- og Kulturstyrelsen vælger at købe.

Den endelige fastlæggelse af lokalplanafgræsningen afventer Slots- og Kulturstyrelsens endelige køb af grundarealet.

Bebyggelse

Slots- og Kulturstyrelsen vil bygge en rationel og funktionsoptimeret bygning, hvor mest mulig magasinkapacitet samt krav til klimaforhold og sikring er de væsentligste parametre.

Den arkitektoniske hovedidé er at inddele bygningen i flere volumener med forskellige højder, som derved nedbryder Fællesmagasinets størrelse til fire individuelt bygningskroppe.

Der vil således være to større bygningskroppe, som bindes sammen med en mindre lav bygning samt en fjerde bygning, som markerer ankomsten til Fællesmagasinet. Den maksimale bygningshøjde vil være cirka 15 meter.  

Bebyggelsen ønskes opført i lyse, præfabrikerede sandwichbetonelementer (bilag).

Ubebyggede arealer

Slots- og Kulturstyrelsen stiller krav til sikringen af bygningen, hvorfor de ønsker at etablere et sikkerhedshegn, som følger bygningen og placeres i lange, rette linjer langs facaderne, således at hegnet på afstand opleves som en integreret del af bygningerne.

Slots- og Kulturstyrelsen vil etablere grønne arealer med græs.

Plangrundlag

Området er omfattet af kommuneplanramme BB 2.11 – Vinge By og C 2.1 – Vinge Bymidte og det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Området ligger i landzone, og er ikke omfattet af en lokalplan. Hvis grundkøbsaftalen med Slots- og Kulturstyrelsen skal realiseres, skal der udarbejdes en lokalplan for området. Med vedtagelsen af en lokalplan overføres arealet fra landzone til byzone.

Ved udarbejdelsen af forslag til lokalplan for området, vil administrationen anbefale at følgende forhold blandt andet sikres:

Bebyggelse

 • Variation i bygningshøjderne.
 • Variation i facaderne.
 • Forskudte bygningsfacader.
 • Materialefarver – evt. andet farvevalg end grå/blå-beton.

Håndtering af overfladevand

 • LAR-løsninger inden for lokalplanområdet skal udformes, så de får en rekreativ værdi.
 • Udformning af bassin 308-1 sikres dels ved krav fastsat i tillæg til spildevandsplanen - og dels ved en landzonetilladelse, da etablering af bassinet ikke kan afvente den endelige vedtagelse af lokalplanen i forhold til tidsplanen.

Ubebyggede arealer

 • Hegn omkring bygningen skal fremstå transparent.
 • Etablering af beplantningsarealer omkring hegning, der skaber en god sammenhæng mellem bebyggelsen og det omkringliggende areal.
Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Igangsætte en lokalplan for Fællesmagasinet i Vinge.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 5. marts 2019, pkt. 19:

Anbefales.

Udvalget anbefaler fremadrettet, at igangsættelse af lokalplaner forbliver i Plan- og Miljøudvalget.

Beslutning

 Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Sagen om Regulativ for Frederikssund Bymidte blev behandlet mødet i Teknisk Udvalg den 16. januar 2019. Efterfølgende blev sagen ved Økonomiudvalget den 23. januar 2019 sendt tilbage til Teknisk Udvalg med henblik på en yderligere belysning af en forsøgsordning vedr. cykling i gågaden.

Sagen blev herefter delt i to - en sag vedr. bymidteregulativet, som blev behandlet på mødet i Teknisk Udvalg d. 6. februar 2019 og denne sag vedr. cykling i gågaden.

Sagen med en yderligere beskrivelse af fordele og ulemper samt en beskrivelse af løsningsmodeller for information om denne samfærdsel fremlægges på udvalgets møde. Et notat er vedlagt som bilag.

Baggrunden for drøftelsen af en forsøgsordning vedr. cykling i gågaden er, at formanden for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning har anmodet om at undersøge muligheden for at tillade cykling i gågaden hele døgnet, under hensyntagen til de gående. Dette er i overensstemmelse med Idékataloget "Cykeltrafik i Frederikssund By", hvor denne løsning også foreslås. Analysen viste, at gågaden danner en direkte forbindelse mellem stationen og Campus. En fordel vil desuden være mere færdsel i gaden til gavn for de handlende. Det nyligt udarbejdet notat anbefaler, at forsøgsperioden er et år for at kunne evaluere på årstidsvariationen af fodgængere og cyklister i gågaden afhængig af de forskellige årstider samt højtider. Herefter vil der blive evalueret inden periodens afslutning. Dette sker inden endelig stillingtagen til om tilladelsen skal ophøre eller gøres permanent, under forudsætning af politiets godkendelse.

Biltrafik i gågaden:

Formanden for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning er af byrådsmedlem Niels Martin Viuff anmodet om, at udvalget også drøfter biltrafik i gågaden. Administrationen har fået udarbejdet en vurdering af dette.

Vurderingen viser, at gaden ikke har bredden til at kunne håndtere kørslen og at det vil medføre uhensigtsmæssig parkering og farlige situationer - ikke mindst for de bløde trafikanter. Administrationen anbefaler derfor ikke tilladelse til kørsel i gågaden. I vurderingen anbefales også, at varekørsel tillades frem til klokken 8.00, det vil sige en begrænsning, da varetransport via gågaden i dag er tilladt indtil klokken 11:30. Denne begrænsning anbefales for at forhindre, at cyklister og varetransporter i samme tidsrum resulterer i øget trafikuheld. 

Supplerende bemærkninger til Økonomiudvalgets møde:

Handicaprådet har pr. mail fremsendt nedenstående bemærkninger til sagen. Bemærkningerne er videresendt til Teknisk Udvalgs medlemmer forud for udvalgets møde:

Vedr. Forsøgsordning til cykling i gågadenVi finder det uheldigt at der skal gives tilladelse til cykling i gågaden i Frederikssund.Selv uden tilladelse kører der cykler i gågaden hvor det opleves der køres uden hensyntagen til gående. Gågaden er en dejlig rolig gade hvor små børn og ældre borgere samt handicappede kan færdes frit, og ikke være bekymret for pladsmangel, og ikke bekymre sig om trafik. vi ser med bekymring til forslaget.

Økonomi

Der er ved budgetvedtagelsen til budget 2019 ikke afsat midler til en Teknisk anlægspulje. Cykling i gågaden vil kræve at der afholdes udgifter for minimum 0,150 mio. kr. Merudgifter skal findes inden for nuværende budgetramme, ellers vil det påvirke kommunens likviditet negativt.  

Indstilling

 Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tillade en forsøgsperiode af 1 års varighed med cykling i gågaden, under forudsætning af politiets godkendelse.
 2. Tillade varekørsel i gågaden frem til klokken 8.00, under forudsætning af politiets godkendelse.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. marts 2019, pkt. 36:

Niels Martin Viuff (A) stiller et ændringsforslag om, at der tillades biler i gågaden mandag til fredag med max 20 km/t.

For stemte: Niels Martin Viuff (A)

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A), Anne-Lise Kuhre (A), Jens Jørgensen (V), Kristian Moberg (V) og Michael Tøgersen (V)

Ændringsforslaget forkastet.

Administrationens indstillingspunkt 1, Tillade en forsøgsperiode af 1 års varighed med cykling i gågaden, under forudsætning af politiets godkendelse, blev bragt til afstemning:

For stemte: Tina Tving Stauning (A), Anne-Lise Kuhre (A) og Niels Martin Viuff (A)

Imod stemte: Jens Jørgensen (V), Kristian Moberg (V) og Michael Tøgersen (V)

Indstillingspunkt 1 forkastet.

Tina Tving Stauning (A) stiller ændringsforslag om at tillade en forsøgsperiode af 1 års varighed med cykling i gågaden mandag til fredag:

For stemte: Tina Tving Stauning (A), Anne-Lise Kuhre (A) og Niels Martin Viuff (A)

Imod stemte: Jens Jørgensen (V), Kristian Moberg (V) og Michael Tøgersen (V)

Ændringsforslaget forkastet.

Administrationens indstillingspunkt 2, Tillade varekørsel i gågaden frem til klokken 8.00, under forudsætning af politiets godkendelse, blev bragt til afstemning:

For stemte: Ingen

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A), Anne-Lise Kuhre (A), Jens Jørgensen (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Niels Martin Viuff (A).

Administrationens indstillingspunkt 2 forkastet.

Niels Martin Viuff (A) stiller forslag om, at der tillades varekørsel fra kl. 8.30 – 11.30:

For stemte: Tina Tving Stauning (A), Anne-Lise Kuhre (A) og Niels Martin Viuff (A)

Imod stemte: Jens Jørgensen (V), Kristian Moberg (V) og Michael Tøgersen (V)

Forslaget forkastet.

Alle indstillinger er forkastet. Tina Tving Stauning (A) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

Drøftet.

Lovgrundlag

Affaldsplan 2013 – 2024. Regulativ for husholdningsaffald. Affaldsbekendtgørelsen. Lov om Miljøbeskyttelse.

Sagsfremstilling

I affaldsplanen har Byrådet vedtaget initiativer om øget genanvendelse fra etageboliger og kommunale institutioner, som foreslås iværksat trinvist fra 2019. Dernæst er der stor interesse for etablering af nedgravede affaldsløsninger blandt boligselskaberne i kommunen. Begge dele medfører behov for ændringer i ”Regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund Kommune”.

Endelig stilles der krav om i Lov om Miljøbeskyttelse, at der vedtages forskrifter i regulativet om, at meddelelser til kommunalbestyrelsen i relation til affaldsordninger omfattet af regulativet skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening).

Der skal derfor ændres i teksten til regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund Kommune, som udgør det juridiske grundlag for driften af indsamlingsordningerne for private husholdninger og kommunale institutioner. Det er endvidere nødvendigt, at reglerne for ordningerne er vedtaget, så brugerne kan informeres om de kommende ændringer.

Administrationen vurderer, at ændringerne opfylder de gældende lovkrav, og er fyldestgørende for at implementere beslutningerne truffet i Byrådet som ovenfor anført. Der er samtidigt foretaget sproglige opstramninger og præciseringer samt foretaget konsekvensrettelser og tilpasninger. Endelig er der i overensstemmelse med krav i Miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 4 fastsat bestemmelser i regulativet om digital selvbetjening.

Beslutningen om ændringerne skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

De ændrede bestemmelser beskrives nærmere i:

Bilag 1. Forslag til regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund.

Bilag 2. Sammenligning af gammel og nyt regulativ for husholdningsaffald.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Teknisk Udvalg den 6. marts 2019:

Forslag til regulativ for husholdningsaffald har været offentliggjort med 4 ugers klagefrist. I høringsperioden har Frederikssund Kommune ikke modtaget bemærkninger.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1.  Forslag til regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund Kommune vedtages og træder i kraft 1. april 2019.
Historik

Indstilling Teknisk Udvalg 16. januar 2019:

Centerchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund Kommune sendes i offentlig høring.

Beslutning Teknisk Udvalg, 16. januar 2019:

Godkendt. Udvalget besluttede, at sagen afsluttes i Teknisk udvalg.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Niels Martin Viuff (A)

Teknisk Udvalg, 6. marts 2019, pkt. 38:

Anbefales.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

 Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg skal med denne sag tage stilling til frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Denne sag skal ses i forlængelse af sag nr. 4, "Aktuel økonomi - herunder likviditet" på byrådsmødet d. 30. januar 2019, hvor det blev besluttet at flytte 12,6 mio. kr. fra drift til anlæg.

Årsagen er, at kommunens serviceramme er udfordret. Det blev derfor besluttet, at der skal konverteres normale driftsmidler under Hovedvedligeholdelse til anlægsmidler for at skabe et større råderum i servicerammen.

Administrationen har på den baggrund analyseret de planlagte driftstiltag for hovedvedligeholdelse og har udpeget hvilke tiltag, der kan konverteres til anlæg for et samlet beløb på 12,6 mio. kr.

Det er planlagt, at bevillingen bliver fordelt på følgende delprojekter:

Navn på delprojekt

Beløb i kr.

Indkøb af Hårde hvidevarer

500.000

Installering af vandstop

100.000

Tilretning efter diverse flytninger

500.000

Diverse overfladeopgaver, f.eks. maling af institutionerne

1.100.000

Istandsættelse af daginstitutioner, skoler, SFO og klub

8.700.000

Istandsættelse af Rådhuset og øvrige administrationsbygninger samt kultur og idræt

1.700.000

sum

12.600.000

Økonomi

Det blev på byrådsmødet d. 30. januar 2019 besluttet at afsatte 12,6 mio. kr. til bygningsrenovering på anlæg. Beløbet er finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til hovedvedligeholdelse på driftsbudgettet. Hele beløbet søges frigivet i denne sag.

Indstilling

Centerchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en anlægsbevilling på 12,6 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. marts 2019, pkt. 34:

Anbefales.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

 Anbefales.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henholdt til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2018. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Istandsættelse af Færgevej. Arbejdet er udført i årene 2016, 2017 og 2018 og vedrører både renovering af fortov, cykelsti og vejbelægning.

Der er i alt afsat 9,350 mio. kr. til istandsættelse af Færgevej. På byrådsmødet den 22. juni 2016 blev der afgivet en anlægsbevilling på 4,572 mio. kr., fordelt med 2,032 mio. kr. i 2016 og 2,540 mio. kr. i 2017, og på byrådsmødet d. 26. april 2017 blev der afgivet en bevilling på 4,686 mio. kr. til udgifter i 2018. Grundede ændrede periodisering af udgifterne set i forhold til bevillingen, er bevillingerne prisfremskrevet med samlet 0,092 mio. kr.

Anlægsregnskab:

Der er i perioden 2016-2018 samlet anvendt 9,400 mio. kr. fordelt med 0,111 mio. kr. i 2016, 2,749 mio. kr. i 2017 og 6,540 mio. kr. i 2018. Udgifterne er anvendt til trafikrådgivning og renovering af fortov, cykelstier og ny vejbelægning på Færgevej.  

Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,050 mio. kr.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2018.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. marts 2019, pkt. 31:

Anbefales.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henholdt til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2018. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for anlæg af supercykelsti. Arbejdet er udført i perioden 2012-2017 og den sidste indtægt fra Vejdirektoratet, som har medfinansieret projektet, blev modtaget i 2018.

Der er i alt afsat 5,100 mio. kr. til anlæg af supercykelsti. På byrådsmødet den 29. august 2012 blev der afgivet en anlægsbevilling til anlægsudgifter på 8,543 mio. kr., og en bevilling til indtægter fra Vejdirektoratet på 3,443 mio. kr.

Anlægsregnskab:

Der er i perioden 2012-2018 samlet anvendt 7,382 mio. kr. i anlægsudgifter på anlæg af supercykelsti. Ud over anlægsudgifterne er der anvendt lønudgifter på 0,229 mio. kr. Vejdirektoratet har finansieret 40 pct. af de samlede udgifter på 7,611 mio. kr. til anlæg af supercykelsti.

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på anlægsudgifter på 1,161 mio. kr. i forhold til afgivet anlægsbevilling. Ydermere er der en mindreindtægt på 0,399 mio. kr. grundet færre udgifter. Budgettet er løbende blevet justeres til de reelle udgifter samt indtægter, så mindreforbruget er lagt i kassen.  

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2018.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. marts 2019, pkt. 27:

Anbefales.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henholdt til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2018. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for tilbagekøb af gadebelysning samt udskiftning af lysarmaturer. Tilbagekøbet blev realiseret i 2015 og udskiftning af armaturer er afsluttet i 2018.

Der er i alt afsat anlægsudgifter for 37,674 mio. kr. til tilbagekøb af gadebelysning samt udskiftning af lysarmaturer. På byrådsmødet den 24. juni 2015 blev der afgivet en anlægsbevilling til anlægsudgifter på 35,2 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 blev der afgivet en tillægsbevilling på 2,474 mio. kr. grundet en mere omfattende modernisering af armatur.   

Anlægsregnskab:

Før 2015 betalte kommunen DONG Energy, som ejede belysningen, for at forestå drift og vedligeholdelse af vejbelysningen i kommunen. I 2015 tilbagekøbte kommunen vejbelysningsanlæggene fra DONG og har siden selv stået for driften af belysningsanlæggene. Kommunen har ved overtagelsen af vejbelysningen kunne optimere i forhold til økonomi, energiforbrug, miljømæssigt m.h.t. lyskvalitet og –styring. Der er skiftet 3300 lamper til LED for at sikre tidssvarende belysning med lavt energiforbrug.  Der er indregnet årlige driftsbesparelser på 5,4 mio. kr. som følge af overtagelsen af anlæggene og udskiftningen af armaturer til LED-belysning.

Anlægsprojektet har samlet kostet 37,651 mio. kr. i perioden 2015-2018. Størstedelen af udgiften er finansieret via låneoptagelse. Projektet er afsluttet i 2018 med et mindreforbrug på anlægsudgifter på 0,023 mio. kr. i forhold til afgivet anlægsbevilling.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2018.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. marts 2019, pkt. 28:

Anbefales.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henholdt til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2018. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for etablering af nærgenbrugspladser som standpladser. Arbejdet er udført i perioden 2017-2018.

På byrådsmødet den 31. august 2016 blev der afgivet en anlægsbevilling til etablering af nærgenbrugspladser som standpladser på 6,0 mio. kr. Anlægsprojektet vedrører affaldsområdet og er brugerfinansierede.

Anlægsregnskab:

Anlægsprojektet har samlet kostet 5,044 mio. kr. i perioden 2017-2018. Projektet er afsluttet i 2018 med et mindreforbrug på 0,956 mio. kr.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2018.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. marts 2019, pkt. 29:

Anbefales.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henholdt til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2018. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for byggemodning af Sydbyen. Arbejdet er udført i perioden 2004-2018.

Der er i alt afsat 69,557 mio. kr. til byggemodning af Sydbyen. I perioden 2004-2018 er der afgivet 28 anlægsbevillinger for samlet 68,856 mio. kr. Grundede ændrede periodisering af udgifterne set i forhold til bevillingen, er bevillingerne prisfremskrevet med samlet 0,701 mio. kr.

Investeringen har relateret i salgsindtægter for samlet 194,9 mio. kr. i perioden 2006-2016.  

Anlægsregnskab:

Projektet blev opstartet i 2004 hvor der blev afholdt udgifter til projektering. I 2005/2006 blev der udarbejdet en Helheds- og Landskabsplan for Fjordparken og Sydbyen i Frederikssund. Der blev planlagt 285 boliger, dels parcelhuse og dels rækkehuse/dobbelthuse. Endvidere blev der planlagt store grønne områder med Fjordpark (Strandparken), ophaler-rampe/anløbsbro, Ørnestensbjerget, Foreningshus (Østersvej 4), parkering mv. Helhedsplanens intentioner/målsætninger er nu gennemført.

Der er i alt udstykket 269 byggegrunde og et areal til en dagligvarebutik.

Alle nødvendige infrastrukturanlæg er anlagt i området. Gyldenstens Vænge består af en stamvej og 7 boligveje. Mod S-banen er der opført en støjskærm. I forbindelse med udstykning af Gyldenstens Vænge er adgangsvejen til Kærholm afdeling Kølholm blevet flyttet. Ørnestens Vænge består af 1 stamvej og 3 boligveje.

Den tidligere genbrugsplads og losseplads Ørnestensbjerget er omdannet til et rekreativt område. Overskudsjord fra byggemodningsarbejder i området, men også fra øvrige byggemodninger i kommunen, er blevet anvendt til at skabe Ørnestensbjerget. Deponeret affald er blevet forsvarligt tildækket. Der er også etableret et gassikringsanlæg.

I krydset Marbækvej/Strandvangen er der blevet anlagt en ny rundkørsel. Marbækvej er blevet udvidet med nye fortove og cykelstier. Den sidste del af Marbækvej udvides i 2019 i forbindelse med tilslutning til Fjordforbindelsen. Østersvej er blevet omlagt og ført ned til den nye anlagte ophaler-rampe og anløbsbro. Østersvej 4 er nedrevet og genopført i den oprindelige stil. Der er indrettet lokaler til møder og udstillinger. Endvidere er der etableret offentlige toiletter. Hele det offentlige grønne område Strandparken er indrettet med stier, borde og bænke. Tidligere lå Skallefabrikken ØTA på området. 

Samlet har alt dette kostet 69,389 mio. kr. i perioden 2004-2018. Projektet er afsluttet i 2018 med et mindreforbrug på 0,168 mio. kr.

En nærmere udspecificering af regnskabet fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2018.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. marts 2019, pkt. 30:

Anbefales.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2018. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Installation af fibernet i alle børnehuse. Arbejdet er udført i årene 2016, 2017 og 2018 for at sikre en optimal internetforbindelse i kommunens institutioner.  

Der blev på byrådsmødet den 16. december 2016 afgivet en samlet anlægsbevilling på 2,365 mio. kr., fordelt med 1,219 mio. kr. i 2016 og 1,146 mio. kr. i 2017 til installation af fibernet i alle børnehuse. Projektet blev forsinket, og arbejdet er først afsluttet i 2018.  

Anlægsregnskab:

Der er i perioden 2016-2018 samlet anvendt 2,350 mio. kr. fordelt med 0,091 mio. kr. i 2016, 1,958 mio. kr. i 2017 og 0,301 mio. kr. i 2018. Udgifterne er anvendt til nedgravning, tilslutning og installation af fibernet. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,015 mio. kr.

Der er vedlagt bilag med fibernetløsning for hver enkel daginstitution.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2018.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen anfører at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
Historik

Opvækstudvalget, 4. marts 2019, pkt. 11:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henholdt til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2018. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for nedrivning og salg af tidl. Oppe-Sundby Skole.

Der er i alt afsat anlægsudgifter for 14,042 mio. kr. til nedrivning af tidl. Oppe-Sundby Skole. Der blev på byrådsmødet d. 25. maj 2016 afgivet en anlægsbevilling på 12,800 mio. kr. I 2016 og 2017 er der samlet anvendt 11,642 mio. kr. af bevillingen. På byrådsmødet d. 21. marts 2018 blev det besluttet ikke at overføre den tidligere afgivet bevilling, men i stedet blev der afgivet en tillægsbevilling på 2,400 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2018. Herefter udgør udgiftsbevillingerne 14,042 mio. kr.

Der er i alt afsat anlægsindtægter for 36,800 mio. kr. fra salg af tidl. Oppe-Sundby Skole. På byrådsmødet d. 29. november 2017 blev der afgivet en anlægsbevilling til indtægter på 16,800 mio. kr. fra salg af delområde B. På byrådsmødet d. 21. marts 2018 blev der afgivet en anlægsbevilling til indtægter fra salg af delområde A på 20,000 mio. kr.     

Anlægsregnskab:

Oppe Sundby skole er nedrevet i 2017. I forbindelse med det afsluttende arbejde, blev det konstateret at der var efterladt en del byggeaffald i jorden og der derfor var behov for at køre ca. 3.0000 tons jord med byggematerialer væk. I forbindelse med udstykningen af parcelhusgrundene har der ligeledes været noget jord med asfalt/slagger, som der har været nødvendigt af bortkøre. Jorden har ikke været kendt af køberen eller vores nedriver og derfor et anliggende for sælgeren. Arbejdet blev afsluttet i 2018, men kostede 0,3 mio. kr. mere end budgetteret.

Der er i perioden 2016-2018 samlet anvendt 14,342 mio. kr. i anlægsudgifter på nedrivning af tidligere Oppe-Sundby skole. I perioden 2017-2018 er der modtaget anlægsindtægter på 35,700 mio. kr. fra salg af arealerne.

Projektet er afsluttet med et merforbrug på anlægsudgifter på 0,300 mio. kr. og mindreindtægter på 1,100 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes salg af areal B, hvor købsprisen blev reduceret med 1,100 mio. kr. efter tekniske undersøgelser af arealet viste behov for ekstrafundering.    

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2018.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget handicap- og psykiatripolitik for Frederikssund Kommune med henblik på at indstille den til godkendelse i Byrådet.

Baggrund

En procesplan for udarbejdelsen af en handicappolitik blev godkendt på Byrådsmøde den 27. september 2017 (sag nr. 179). På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018 (sag nr. 66) lagde udvalget sig fast på temaerne for Frederikssund Kommunens handicap- og psykiatripolitik. Temaerne blev udvalgt på baggrund af et fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet, Ældrerådet samt beboer-/pårørenderåd den 28. juni 2018.

På baggrund af udvalgets beslutning udarbejdede administrationen et forslag til en handicap- og psykiatripolitik, som blev drøftet på cafémøde for interessenter og borgere den 9. oktober 2018. Mødedeltagerne havde her mulighed for at komme med input til alle de prioriterede temaer under henholdsvis vision, indsatsområder og målsætninger. Generelt gav mødedeltagernes svar et relativt klart billede af, hvilke emner de fandt vigtigst for hvert tema.

På temamøde den 31. oktober 2018 drøftede Byrådet på baggrund af en opsamling af cafémødet administrationens forslag til handicap- og psykiatripolitikken. Drøftelsen foregik i grupper på tværs af partierne og blev efterfulgt af en fælles opsamling.

På baggrund af drøftelser på cafémødet og temamøde i Byrådet udarbejdede administrationen et revideret udkast til handicap- og psykiatripolitikken, der blev behandlet af Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018 (sag nr. 107), hvor udvalget besluttede at sende udkastet i høring.

HøringUdkast til handicap- og psykiatripolitik for Frederikssund Kommune blev sendt i offentlig høring den 12. december 2018 med høringsfrist den 21. januar 2019. Grundet en administrativ fejl blev udkastet til politikken først sendt i høring i MED-udvalgene den 9. januar 2019 med høringsfrist den 18. februar 2019.

Administrationen har modtaget 22høringssvar, der er gengivet i notatet Administrationens bemærkninger til høringssvar om Handicap- og psykiatripolitik, hvori administrationen samtidig har forholdt sig til de indkomne høringssvar.

Høringssvarene har givet anledning til enkelte mindre rettelser. Eksempelvis er ”beskæftigelsestilbud” tilføjet til målsætningen om ”Attraktive tilbud – hele livet”, ligesom der under visionen ”En sammenhængende indsats” er tilføjet en sætning om, at indsatsen skal bygge på dialog mellem kommunen og det enkelte menneske samt dennes pårørende i det omfang man ønsker dette. Tilsvarende er ”pårørende” tilføjet under afsnittet ”Hvem handler handicap- og psykiatripolitikken om?” ligesom "unge og voksne" er tilføjet til værdigrundlaget. Ændringerne er markeret med rødt i udkastet til politikken og fremgår ligeledes af Administrationens bemærkninger til høringssvar om Handicap- og psykiatripolitik.

Videre proces

Såfremt udkastet til handicap- og politikken godkendes af Social- og Sundhedsudvalget, fremlægges politikken for Byrådet den 27. marts 2019 til endelig godkendelse.

Når politikken er godkendt, skal der udarbejdes og implementeres handleplaner, så politikken bliver omsat fra ord til handling. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. april 2019 vil administrationen fremlægge en tids- og procesplan vedrørende udarbejdelse af handleplaner til udmøntning af politikken.

I Aftale om budget 2019-2022, har forligspartierne udtrykt ønske om at understøtte Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om, at udarbejde en plan for det samlede botilbudsområdes fremtidige udvikling, der tager højde for organisering og kapacitet i forbindelse med handicap- og psykiatripolitikkens udmøntning. Forligspartierne ønsker i den sammenhæng undersøgt, om der med fordel kan anlægges nye botilbud som erstatning for nogle mindre botilbud, der er i ubalance i forhold til beboersammensætning og/eller juridisk konstruktion.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 2019 (sag 14) besluttede udvalget at anbefale overfor Byrådet, at hjemløseområdet tænkes ind i processen for det handleplansarbejde, der igangsættes i regi af handicap- og psykiatripolitikken i løbet af foråret 2019. Det blev ligeledes foreslået, at hjemløshed bliver et selvstændigt tema i handleplanen, frem for at der udarbejdes en egentlig hjemløsepolitik. Byrådet behandler denne anbefaling på møde den 27. februar 2019.

Handicap- og psykiatripolitik for Frederikssund Kommune samt Administrationens bemærkninger til høringssvar om Handicap- og psykiatripolitik er vedlagt sagen som bilag.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Taget til efterretning med de tilføjede rettelser, dog ønsker vi præciseret ordet ”man”, idet vi mener det er uklart og giver plads til fortolkning. Der kan således både være tale om, at ”man” kan betyde både Borgeren og Kommunen, og det virker uhensigtsmæssigt.

Vi forstår det som, ar meningen er, at pårørende inddrages, såfremt Borgeren ønsker dette.

Handicaprådet vil derfor foreslå, at ”man” erstattes med Borgeren, så sætningen kommer til at lyde ”indsatsen skal endvidere bygge på dialog mellem Kommunen og det enkelte menneske samt dennes pårørende, i det omfang Borgeren ønsker dette.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet tager Handicap- og psykiatripolitikken til efterretning, og takker for den gode proces, som vi deltog i med glæde.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 27. marts 2019

Udkastet til Handicap- og psykiatripolitikken er revideret efter beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts (sag 20) idet udvalget ønskede at følge Handicaprådets høringssvar, således at ”man” udgår af udkastet og erstattes af borger, i det omfang det er muligt. Disse ændringer er markeret med blåt i udkastet til Handicap- og psykiatripolitikken.  

Økonomi

Godkendelse af handicap- og psykiatripolitik for Frederikssund Kommune har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser vil skulle vurderes i forbindelse med behandlingen af konkrete handleplaner i forlængelse af handicap- og psykiatripolitikken.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Handicap- og psykiatripolitik for Frederikssund Kommune godkendes med de foreslåede ændringer.
Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts 2019, pkt. 20:

Udvalget ønsker at følge Handicaprådets høringssvar, således at "man" udgår af udkastet og erstattes af borger, i det omfang det er muligt.

Fraværende:

Kristian Moberg (V)

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har sendt forslag til Hospitalsplan 2025 i høring. Administrationen har udarbejdet udkast til et høringssvar, som forelægges til udvalgets godkendelse.

Baggrund

Hospitalsplanen udstikker en langsigtet ramme for hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden.

Region Hovedstadens hospitalsstruktur består af fire store akuthospitaler:

 • Amager og Hvidovre Hospital
 • Bispebjerg Hospital
 • Herlev og Gentofte Hospital
 • Nordsjællands Hospital

Foruden de fire akuthospitaler består hospitalsstrukturen af Region Hovedstadens Psykiatri, Rigshospitalet (landets højest specialiserede hospital) samt Bornholms Hospital (særstatus pga. geografiske forhold). Frederikssund Kommune hører under planlægningsområde Nord og dermed under Nordsjællands Hospital.

Med hospitalsplan 2025 fastholdes hospitalsstrukturen og den overordnede opgavefordeling mellem hospitalerne.

Planen bygger videre på grundelementerne i de foregående hospitalsplaner og har fokus på at leve op til de krav og forventninger til sundhedsvæsenet, som stilles af regionens borgere, deres pårørende og de sundhedsprofessionelle. Med Hospitalsplan 2025 foretages en række ændringer i organiseringen på hospitalerne:

• Kvinde-barn området styrkes

• Brystkirurgi samles på Gentofte Hospital

• Børne- og ungdomspsykiatriske senge samles i Glostrup

• Psykiatrien på Frederiksberg flyttes til Bispebjerg

• Patienthoteller på akuthospitalerne (Herlev og Hillerød) nedlægges

Hospitalsplanen lægger endvidere op til at fremme og arbejde videre med en række tiltag, inden der eventuelt ændres i organiseringen, herunder:

• En ny kræftplan, som skal understøtte en fortsat høj kvalitet i kræftbehandlingen

• at styrke behandling af infektions- samt hjerne- og nervesygdomme med henblik på at sikre ensartet og høj kvalitet på hospitalerne

• at følge kapaciteten på Nyt Nordsjællands Hospital og udnyttelse af den samlede sengekapacitet i regionen

• at se på, om behandlingen af høresygdomme på hospitalerne i Herlev og Bispebjerg skal flyttes til Rigshospitalet

• at skabe bedre sammenhæng mellem regionens retspsykiatriske funktioner

Høringsversion af Hospitalsplan 2025 er vedlagt i bilag.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som er vedlagt til udvalgets godkendelse. Høringssvaret peger på følgende områder, som det anbefales, at Regionsrådet retter sin opmærksomhed mod:

 • Den demografiske udvikling, antallet af kronikere og sengekapacitet. Der opfordres i høringsvaret til at Regionsrådet afventer aktivitetsvurderingerne, inden der tages endelig stilling til lukning af hospitalsmatriklen i Frederikssund.
 • Tværsektorielt Sundhedshus. Der opfordres til en snarlig afklaring af den fysiske placering. Kommunen anbefaler at anvende hospitalsmatriklen i Frederikssund.
 • Muligheden for placering af hospicefunktioner i det kommende tværsektorielle sundhedshus i Frederikssund
 • Samarbejde med kommunale akutfunktioner. Det påpeges i høringssvaret, at formuleringen i Hospitalsplanen kan misforstås, så der kan opstå en forventning om, at kommunale akutsygeplejersker kan varetage akutte opgaver, der skal reageres på med kort varsel
 • Udviklingen i psykiatrien. Det bemærkes i høringssvaret, at udviklingen i Psykiatrien er bekymrende, og der henstilles til, at der ikke sker en yderligere centralisering af centrene samt at kapaciteten i psykiatrien vurderes på baggrund i udviklingen i diagnoserne siden 2010.

Høringsfristen er den 11. marts 2019. Det foreslås derfor, at administrationen fremsender høringssvaret til Region Hovedstaden umiddelbart efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen, med forbehold for endelig godkendelse i Byrådet den 27. marts 2019.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Vi støtter helt op om Frederikssund Kommunes høringssvar af 14. februar 2019.

Ældrerådets høringssvar:

Ændringerne i Hospitalsplan 2025 er foretaget med udgangspunkt i fire politisk vedtagne principper for hospitalsplanen, der er drøftet på dialogmøder med blandt andet politikere, borgere, kommuner og faglige organisationer. Principperne er prioriteret i følgende rækkefølge:

1. Kvalitet2. Sammenhængende patientforløb3. Nærhed4. Effektivitet

Det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen skal styrkes i de kommende år. Baggrunden er, at der bliver flere ældre borgere i regionen, og at der er flere borgere, som lever med flere kroniske sygdomme eller med samtidig psykisk og somatisk sygdom. Disse borgere har i dag typisk forløb både i kommunen, hos praktiserende læge, på hospitalet og/eller i psykiatrien, og de mange kontakter øger risikoen for usammenhængende forløb.

Derfor arbejder regionen for at sikre sammenhæng i patientforløbene, og at patienter skal modtage mere behandling væk fra hospitalerne, når dette er muligt. Af hensyn til patienterne skal den tid, de er væk fra hjemmet i forbindelse med sygdom samtidig minimeres, hvis det er fagligt velbegrundet.

Kommunerne

Kommunerne løser sammen med de praktiserende læger de sundhedsopgaver, hvor der ikke kræves specialistkompetencer og den tværfaglighed eller det udstyr, som findes på hospitalerne. Det gælder især i forhold til børns sundhed og patienter med kroniske sygdomme samt ældre medicinske patienter. Fx varetager kommunerne mange af de forebyggende indsatser, der tilbydes til mennesker med fx KOL eller type 2-diabetes.

Den overordnede politiske ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed aftales i regi af Sundhedsaftalen. Der er udarbejdet en ny sundhedsaftale for perioden 2019–2022, som har særligt fokus på samarbejdet om sundhed i forhold til:

 • Ældre borgere og borgere med kronisk sygdom
 • Mennesker med psykisk sygdom
 • Børn og unge

Sundhedshuse

Region Hovedstaden har sammen med kommunerne og de praktiserende læger udarbejdet en vision for fælles sundhedshuse. Visionen opfordrer til lokal dialog om eventuel etablering af fælles sundhedshuse.

Ældrerådet tager Hospitalsplanen til efterretning med den bemærkning, at vi er yderst tilfredse med, at der vil komme et Sundhedshus på det tidligere Frederikssund Sygehus.

Økonomi

 Høring af Hospitalsplan 2025 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i indeværende budgetperiode.

Indstilling

Centerchefen for Politik, Sundhed og Personale indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalg og Byråd, at:

 1. Godkende vedlagte udkast til høringssvar fra Frederikssund Kommune.
Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts 2019, pkt. 19:

Godkendt.

Fraværende:

Kristian Moberg (V) 

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Integrationsstrategi blev vedtaget af Byrådet den 22. juni 2016. Samtidig med vedtagelsen blev det besluttet, at der politisk følges op på den samlede strategi.

Opfølgning på strategien blev behandlet på Velfærdsudvalgets møde den 6. marts 2018, hvorefter det blev besluttet, at opfølgningen skulle behandles i fagudvalgene med henblik på fagudvalgenes behandling og mulige prioritering af forslagene i budgetprocessen for 2019-22, således at fagudvalgene selv prioriterer indsatsen inden for det respektive udvalgsområde.

Sagen forelægges med henblik på at give en status på strategi, justering af denne samt en vurdering af behovet for den samlede integrationsstrategi. Integrationsstrategien havde afsæt i de nationale og kommunale stigninger i antallet af modtagne flygtninge fra 2012 til og med 2016. Fra 2017 begyndte antallet af nytilkomne flygtninge at falde. På denne baggrund samt som følge af den løbende erfaringsdannelse er der ikke behov for at gøre brug af alle de håndtag, som integrationsstrategien giver mulighed for. Administrationen indstiller derfor, at integrationsstrategien som helhed indstilles. De indsatser, der er beskrevet i strategien videreføres som beskrevet i det omfang det er nødvendigt.

Frederikssund kommune forventer at modtage 16 flygtninge i 2019.  

Integrationsstrategien er inddelt i fem temaer:

 • Modtagelse og medborgerskab
 • Boliger
 • Beskæftigelse og uddannelse
 • Børn og unge
 • Fritid, kultur og frivillighed

For hvert af temaerne er der defineret en række mål og beskrevet hvilke midler, der skal anvendes for at nå målene. Under hvert enkelt tema gives en kort status for de gennemførte aktiviteter.

Finanslovens virkning på integrationsindsatsen

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået aftale om Finansloven for 2019. Aftaleparterne er enige om at gennemføre nye initiativer på udlændingeområdet, som bl.a. indbefatter følgende punkter:

 • Fra integration til midlertidighed, selvforsørgelse og hjemsendelse
 • Ophævelse af retskrav på permanent bolig til flygtninge
 • Familiesammenføringsloft

Vedtagelse af Finansloven medfører, at der indføres en række initiativer, som gør det klart, at opholdet er midlertidigt og øger muligheden for at inddrage midlertidige opholdstilladelser. Udgangspunktet er således, at flygtninge skal vende hjem og opholdstilladelser som udgangspunkt inddrages, når beskyttelsesbehovet ikke længere er til stede.

Endvidere betyder vedtagelsen af Finansloven, at repatrieringsordningen styrkes, og kommunerne får mulighed for at tilbyde opkvalificering til udlændinge med henblik på hjemrejse.

På baggrund af ovenstående og det faldende antal modtagne flygtninge i Frederikssund, er det administrations anbefaling, at integrationsstrategien udgår som en selvstændig strategi og revitaliseres, såfremt der sker en stigning i antal modtagende flygtninge i kommunen.

Afdelingsleder for Aktiv Indsats, Amalie Pedersen vil deltage under punktet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Taget til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet tager opfølgningen til efterretning.

Økonomi

 Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller at, Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Opfølgning på integrationsstrategien drøftes og tages til efterretning.
 2. Godkende at integrationsstrategien indstilles.
 3. Bygningen Regnbuen i Jægerspris indgår i kommunens salgsportefølje i løbet af 2019, når boligerne er fraflyttet.
Historik

Velfærdsudvalget, 5. marts 2019, pkt. 19:

Indstillingens punkt 1 blev drøftet.

Indstillingens punkt 2 blev ikke anbefalet, idet udvalget ønsker strategien revideret og tilpasset den aktuelle situation i kommunen. Udvalget ønsker notatet opdateret med skal- og kan opgaver.

Indstillingens punkt 3 anbefales.

Inge Messerschmidt (O) har stillet følgende spørgsmål til udvalgssagen om integrationsstrategien, og administrationen har udarbejdet svar på spørgsmålene. Notatet er vedhæftet udvalgssagen efter udvalgsmødet.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Velfærdsudvalgets indstillingspunkt 2 blev bragt til afstemning.  

For indstillingen stemte: Inge Messerschmidt (O), Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Ole Frimann Hansen (F).

Imod indstillingen stemte: Ole Søbæk (C), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V).

Velfærdsudvalgets indstillingspunkt 2 anbefales.

Indstillingspunkt 3: Anbefales.

Sagsfremstilling
 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.
Beslutning

Administrationen orienterede om resultatet af tilbudsindhentning på vinduespolering, som Økonomiudvalget tog stilling til i september 2018.

Offentlig beslutning

Fritids- og kulturudvalgets indstillingspunkt 1-7 anbefales.

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Alle de foreslåede tilkøbsydelser - på anlæg og øvrige tilkøbsydelser (bygherreleverancer) - anbefales.

Indstillingspunkt 3: Anbefales.

Indstillingspunkt 4: Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).