Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2019

Ekstraordinært møde Mødelokale F 6 kl. 18.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Ole Søbæk (C).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. september 2018, at støtte udarbejdelse af et notat, der redegør for de retslige spørgsmål vedrørende sagsanlæg om udligningskriterier vedrørende lav uddannelse mod staten. Der er i alt 20 kommuner som tilsluttede sig udarbejdelse af notatet.

Notatet er nu udarbejdet af advokatfirmaet HjulmandKaptain og vedlagt sagen.

Konklusion på notatet:

Økonomi- og indenrigsministeriet (ØIM) udsteder årligt en bekendtgørelse med udgangspunkt i udligningsloven. Denne bekendtgørelse udgør grundlaget for beregning af tilskud og udligning til kommunerne året efter. I disse bekendtgørelser har ØIM bestemt, at udligningslovens bestemmelser om beregningen af antal personer "uden erhvervsuddannelse" og med "lav uddannelse" også dækker "uoplyst uddannelse".  Dette forhold har medført, at en række kommuner fejlagtigt har mistet betydelige millionbeløb til fordel for større bykommuner, idet disse kommuner i højere grad er blevet kompenseret for udlændinge med høj uddannelse, idet "uoplyst" er medtaget under "lav"/"uden uddannelse".

I notatet fra HjulmandKaptain konkluderes det, at der er mest der taler for, at der i udligningsloven ikke er hjemmel til at ØIM kan bestemme dette.

Endvidere vurderer HjulmandKaptain, at ØIM burde have undersøgt - særligt efter en række kommuner i 2014 rettede henvendelse herom til ØIM - om, hvorvidt de har hjemmel til at foretage beslutningen om at lægge kriteriet "uoplyst uddannelse" sammen med "lav uddannelse"/"uden uddannelse".

Sammenfattende er det HjulmandKaptains klare opfattelse, at der er tale om et fortolkningsspørgsmål, som egner sig til domstolsprøvelse.

De vil dog ikke præcisere kommunernes chance for at vinde sagen.

En evt. retssag vil omfatte manglede udligningsbeløb udmeldt i juni 2016, 2017 og 2018 (udbetalt i årene 2017, 2018 og 2019). Krav før 2017 er bortfaldet, idet der for disse er indtrådt forældelse.  

Proces:

Som udgangspunkt skal sager anlægges ved byretten. Det er HjulmandKaptains opfattelse, at denne sag opfylder betingelserne for at kunne starte i landsretten som 1. instans. Det vurderes at være en fordel eftersom landsretten har tre dommere til at vurdere sagen, og at der herefter vil være fri mulighed for at anke sagen til Højesteret.

Derudover anbefaler HjulmandKaptain, at det er mest praktisk og procesbesparende at udtage en prøvesag og udsætte de øvrige sager (kommuner) således, at de ikke falder for forældelsesfristen. Dette kræver dog, at ØIM accepterer denne fremgangsmåde, hvilket HjulmandKaptain finder sandsynligt.

Økonomiske aspekter:

Idet der er tale om prøvelse af myndighedsudøvelse vurderer HjulmandKaptain, at der sandsynligvis maksimalt betales 2.000 kr. i retsafgift pr. kommune.

Udgift til advokat (HjulmandKaptain) vil udgøre 300.000 kr. ekskl. moms pr. kommune, under forudsætning af, at 20 kommuner tilslutter sig sagsanlægget. Det anførte honorar er for sagens behandling i første instans (landsretten), ved videre behandling af sagen skal der forventes yderligere omkostninger.

Den tabende part i en retssag skal erstatte modparten de udgifter, som retssagen har påført modparten. HjulmandKaptain kan ikke oplyse, hvor meget en tabt retssag vil koste kommunerne.

Notatet kommer ikke ind på størrelsen af en evt. erstatning til kommunerne.

Notatet fra HjulmandKaptain er vedhæftet som bilag til sagen.

Økonomi

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt man ønsker, at kommunen skal deltage i et sagsanlæg mod staten som følge af manglende udligningskompensation henset til ØIM's udmøntning af udligningsloven.

Den direkte udgift hertil vil bestå af en restudgift på 2.000 kr. samt advokathonorer på 300.000 kr. (under forudsætning af, at alle 20 kommunen deltager i sagsanlægget). Beløb som vil presse servicerammen og likviditeten.

Notatet fra HjulmandKaptain siger ikke noget nagelfast om størrelsen af sagens omkostninger, som kommunerne skal betale i tilfælde af, at de taber en evt. sag. Ligesom størrelsen på et evt. erstatningsbeløb ikke nævnes.

NB Økonomi har i artiklen ”20 kommuner kræver mindst 744 millioner i erstatning for tabt udligning” opgjort mulig erstatning for Frederikssund Kommune til at udgøre 25,8 mio. kr. for 2017 og 29,1 mio. kr. for 2018 (i alt 54,9 mio. kr.). Danmarks Statistik har fra 2017 genindført opgørelsen af udlændinges medbragte uddannelse, og dermed er kommunernes tab stoppet fra 2019.

Indstilling

Centerchef for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

  1. Træffe beslutning om, hvorvidt Frederikssund Kommune skal deltage i sagsanlæg mod staten.
Historik

Økonomiudvalget, 23. januar 2019, pkt. 5:

Sagen udsat til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget forud for Byrådets møde den 30. januar 2018.

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede forslag om, at Frederikssund Kommune deltager i et sagsanlæg mod staten. Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Inge Messerschmidt (O), Ole Frimann Hansen (F) og John Schmidt Andersen (V).

Imod forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A) og Poul Erik Skov Christensen (A).

Maria Katarina Nielsen (B) undlod at stemme.

Forslaget faldt dermed.

Inge Messerschmidt (O) begærede sagen i Byrådet.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Ole Søbæk (C).