Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 13. december 2017

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Sagsfremstilling

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomi. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner, underlagt en kassekreditregel som betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommunes økonomiske politik indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. november udgør 119,0 mio. kr., hvilket betyder, at kommunens økonomiske politik også pr. 30. november er opfyldt.

Til brug for beregning af denne, anvendes bl.a. den faktiske gennemsnitlige månedlige likviditet for november 2017, som udgør 101,0 mio. kr.

For at sikre at kommunen overholder kassekreditreglen, er det vigtigt med en økonomistyring, der sikrer, at de nødvendige forudsætninger overholdes eller at kommunen korrigerer, hvis forudsætningerne ændres. Administrationen fremlægger handle muligheder som følge af forsinkelse af salgsindtægter vedrørende Vinge Centrum.

Økonomi

Økonomi og Udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

 Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet de foreslåede handlemuligheder, som administrationen fremlagde. Handlemulighederne omfatter forslag om:

 • Mindre opsparing til tjenestemandspensioner, det medfører mindreudgifter på 8 mio. kr. kun i 2018.
 • Midlertidig opbremsning af budgetterede udgifter (primært anlæg) i 2018 og overslagsårene, som genprioriteres i Byrådet til eventuel gennemførelse på et senere tidspunkt, når det økonomiske råderum er genetableret. Det medfører mindreudgifter på 19,1 mio. kr. i 2018 og 101,7 mio. kr. i perioden 2019-2021.
 • Reduktion i budgetterede driftsudgifter, det medfører mindreudgifter på 33,4 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019.
 • Salg af ejendomme og grunde, det medfører merindtægter på 31,9 mio. kr. i 2018 og mindreindtægter på 11,4 mio. kr. i perioden 2019-2021.
 • Dæmpet uddannelsesaktivitet kun i 2018, det medfører besparelser på 7 mio. kr. i 2018. Forslaget forudsætter høring i MED-organisationen og endelig politisk behandling i januar 2018.

Samlet set svarer det til besparelser på 99,4 mio. kr. i 2018 og yderligere 92,7 mio. kr. i perioden 2019-2021. I alt en likviditetsmæssig forbedring i 2018-2021 på 192,1 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets anbefalinger udarbejdes to sager til Byrådets møde den 20. december 2017 vedrørende de foreslåede handlemuligheder med henblik på Byrådets behandling. Sagen vedrørende salg af ejendomme og grunde vil være en lukket sag af hensyn til kommunens forhandlingsposition.

Lovgrundlag

 Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Kommunen kan, i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse, optage lån i begrænset omfang. Låneberettigede udgifter vedrører bl.a. energibesparende foranstaltninger (100%), renovering/etablering af flygtningeboliger (100%) , jordforsyning (85%) og lån til betaling af ejendomsskatter (100%).

Der er i 2017 hjemtaget lån for 19,9 mio. kr. til finansiering af låneberettigede udgifter.

Efter en nærmere gennemgang af reglerne for låntagning ved køb af jord, er Økonomi- og udvikling blevet bekendt med, at der kun er låneadgang til jordkøb med henblik på videresalg. Da jorden til idrætsbyen ikke skal videresælges, er det ikke muligt at låne til jordkøbet. Lånet skal derfor nedskrives med 12,6 mio. kr. Ydermere har en gennemgang af de afholdte udgifter ultimo november, nedjusteret forventningerne til regnskab 2017 med 0,4 mio. kr. til øvrige låneberettigede udgifter.   

Forventet låneramme 2017:

Der er optaget lån i 2017 på 19,9 mio. kr. men der forventes kun afholdt låneberettigede udgifter for 6,9 mio. kr. Lånet vil således blive nedjusteret ved et ekstraordinært afdrag på 13,0 mio. kr. medio december.

Yderligere er der foretaget et ekstraordinært afdrag på 8,5 mio. kr. vedrørende 2016, jf. regnskabsbemærkningerne.     

Økonomi

Kommunens låneramme 2017 forventes at udgøre 6,9 mio. kr. Der er hjemtaget lån for 19,9 mio. kr., hvilket kræver et ekstraordinært afdrag på 13,0 mio. kr. for overholdelse af reglerne vedr. låntagning. Lånet vil blive nedbragt medio december 2017. Yderligere er der foretaget et ekstraordinært afdrag på 8,5 mio. kr. vedrørende 2016, jf. regnskabsbemærkningerne.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en tillægsbevilling på 21,5 mio. kr. til budget 2017 vedrørende ekstraordinært afdrag på låneoptagelse.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Jægerspris Kraftvarme anmoder om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 18,0 mio. kr.

Lånet skal finansiere følgende projekter:

Der finansieres investeringer for 5,1 mio. kr. via den løbende drift gennem afskrivninger på det eksisterende anlæg. Herudover er der med hjemmel i varmeforsyningsloven henlagt 6 mio. kr. til projekterne. De resterende 18,0 mio. kr. søges finansieret via et 20 årigt fastforrentet lån i KommuneKredit med garantistillelse af Frederikssund Kommune.

Investeringerne forventet at give en årlig besparelse på 0,8 - 1,0 mio. kr.

Økonomi

Garantistillelse til Jægerspris Kraftvarme vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Frederikssund Kommune hæfter på nuværende tidspunkt for 152,9 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber, heraf udgør 26,8 mio. kr. lån til Jægerspris Kraftvarme.

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår.

Det vurderes, at Frederikssund kommune skal opkræve en årlig løbende garantiprovision på 0,50 % af restgælden ultimo året.  

Garantiprovision fra Jægerspris Kraftvarme forventes i indeværende år at udgøre 0 kr., da lånet først må forventes optaget primo 2018. Indtægten til garantiprovision i 2018 vil blive indarbejdet i kommunens budget ved førstkommende budgetopfølgning efter aftalen med KommuneKredit er indgået. Den fremtidige garantiprovision vil blive indarbejdet i budgetvedtagelsen af Budget 2019.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Jægerspris Kraftvarme meddeles kommunegaranti på 18,0 mio. kr.
 2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2018 til opkrævning af garantiprovision på 0,50 % af restgælden ultimo året. Beløbet vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgning.  
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedrivning af Oppe Sundby Skole er der efterladt en del byggeaffald (eternit, glas, metal mm.) i jorden langs kælderydervægge og over kloakledninger. Jorden er konstateret forurenet på grund af asbest rester og skal derfor afleveres til deponi hos AV Miljø, Det er vurderet at der er ca. 3000 t. forurenet jord, der skal køres til deponi.

Dette er et væsentligt fordyrende uforudset arbejde, som ikke kan rummes indenfor den nuværende økonomi. Arbejdet med at fjerne den forurenede jord forventes at koste 4 mio. kr. hvilket er 2,6 mio. kr. over nuværende beviling.

Økonomi

Der blev i 2016 givet en anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. til nedrivning af tidl. Oppe Sundby Skole. Nedrivningen blev forsinket og 12,4 mio. kr. af bevillingen blev overført til 2017. På grund af asbest rester forventes nedrivningen at koste 15,4 mio. kr. (0,4 mio. kr. i 2016 og 15,0 mio. kr. i 2017). I 2017 er der afsat 15,0 mio. kr. til byggemodning af grunden. Det er tidligere besluttet at grunden forsøges solgt uden byggemodning, hvilket medføre væsentlig færre udgifter. Merforbruget på 2,6 mio. kr. til nedrivning af Oppe-Sundby skole søges finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af grunden.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med nedrivning af Oppe Sundby Skole. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af grunden.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 3. maj 2017 at fremlægge forslag til kommuneplan 2017 - 2029 samt tilhørende miljøvurdering i offentlig høring i minimum 10 uger.

Forslag til kommuneplan 2017 - 2029 og miljøvurderingen har været fremlagt i offentlig høring fra den 15. juni 2017 til den 25. august 2017. I høringsperioden er der modtaget 18 høringssvar. Høringssvarene er behandlet i en hvidbog, der er vedlagt som bilag.

Staten, i form af Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Banedanmark og Helsingør Stiftsøvrighed har givet bemærkninger til forslag af kommuneplan 2017 - 2029. Administrationen har kommenteret på statens bemærkninger. Notatet er vedlagt bilag. I forbindelse med forslaget til kommuneplan 2017 -2029 blev der desuden afholdt et borgermøde den 27. juni 2017 i Frederikssund hallen.

På baggrund af de indkomne høringssvar og bemærkninger fra staten, vil administrationen anbefale Byrådet, at der foretages følgende ændringer i kommuneplan 2017 - 2029:

 1. Detailhandel
 •  Der indsættes en faktaboks, som fastslår, at kommuneplanens detailhandelsregulering først gælder efter den 22. juni 2017, hvor Landsplandirektivet om detailhandel trådt i kraft.
 •  Jævnfør planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 3 skal kommuneplanen fastsætte en størrelsesgrænse for udvalgsvarebutikker og butikker til særligt pladskrævende varebutikker. Der indsættes en størrelsesgrænse for udvalgsvarebutikker på 4.000 m² i Frederikssund og Vinge og på 2.000 m² i Slangerup, Skibby og Jægerspris. Der indsættes en størrelsesgrænse for butikker til særligt pladskrævende varebutikker på 5.000 m² i Frederikssund bymidte, Pedersholmparken/Korshøj/Våningstedgård, Askelundscenteret og Erhvervsområde vest i Slangerup, og på 8.000 m² i Skibby Nord.
 1. Grønne kiler
 • Retningslinje 1-7 erstattes af følgende ordlyd: "Grønne kiler (ydre kiler) skal administreres efter Fingerplanens regler herom." Det betyder, at de grønne kiler er underlagt § 18 i Fingerplanen i henhold til sikringen af de ydre grønne kiler.
 1. Rammeområde E 2.5 - Erhvervsområde Vinge Sydvest
 • I rammebestemmelserne for E 2.5 skrives, at en del af området ved kommuneplantillæg kan udlægges som stationsnært kerneområde.
 1. Perspektivarealer og rækkefølgeplanlægning
 • Rækkefølgeplanlægningen fra efteråret 2016 bibeholdes og indarbejdes i kommuneplanen.
 1. Kystnærhedszonen
 • Kystnærhedszonen tilføjes i kort og bestemmelser i temaet landskabsbeskyttelse.
 • Der skrives en ny bestemmelse 11 med overskrift i kystnærhedszonen (bestemmelse 11 bliver nr. 12): "I kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering."
 1. Støj - produktionsvirksomheder
 • Der indsættes et nyt tema som kaldes "Erhvervsområder med produktionsvirksomheder". Temaet forsynes med retningslinjekort og tilhørende bestemmelser: "I konsekvensområderne omkring erhvervsområder med produktionsvirksomheder, må der alene etableres boliger eller anden støjfølsom anvendelse, når det ikke indskrænker produktionsvirksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder."Som erhvervsområder til produktionsområder udpeges kommuneplanrammer: E 1.1 - Topsøe og Islebjerggård, E 2.3 - Erhvervsområde ved Siliciumvej og der tegnes konsekvensområder omkring disse.
 1. Veje og kollektive trafikanlæg
 • Kort præciseres, så der bliver to signaturer vedrørende reservationer:
  • reservation udbygning statsvej (ny)
  • reservation udbygning kommunevej
 • Fjordforbindelsen tegnes frem til Frederikssundvej.
 • Overskrift "Øvrige trafikanlæg" ændres til "Kommunale trafikanlæg"
 • Der skrives en redegørelse vedrørende Sydlige adgangsvej til Skibby og Vej fra Fjordforbindelsen til Boulevarden i Vinge: Sydlig adgangsvej til Skibby (overskrift)Der sikres med reservation mulighed for at føre trafik fra Skibbys østlige og sydlige dele syd om byen, hvis byudviklingen senere skulle gøre det hensigtsmæssigt. Vej fra Fjordforbindelsen til Boulevarden i Vinge (overskrift)Der sikres med reservation forbindelse mellem Boulevarden og Frederikssundsvej/Fjordforbindelsen. Vejen sikrer at Vinge får en god og direkte adgang til overordnede vejnet.
 • Bemærkninger om tilslutning ved Strandvangen slettes.
 1. Støjkonsekvenszonen
 • Erhvervsministeriet har indberettet en støjkonsekvenszone i Plansystem.dk på baggrund af input fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Denne støjkonsekvenszone har administrationen taget til efterretning og indsat i kommuneplanen. I dialogen med Erhvervsministeriet er der opnået enighed om, at støjkurverne (konsekvenszonen) er estimerede beregninger og derfor ikke kan anvendes direkte til at se et områdes reelle støjbelastning. Dette skrives ind i kommuneplanen.
 1. Rammeområde B 1.26 - Ved Strandvangen og Marbækvej
 • I alle rammeområder, der gennemskæres af jernbanen, skal jernbaneformål nævnes under områdets anvendelse. Derfor indsættes jernbaneformål i anvendelsesbestemmelsen for B 1.26.
 1. Miljøvurdering - Bilag IV arter
 • Før en kommuneplan kan vedtages, skal der foretages en vurdering om, hvorvidt planen kan beskadige eller ødelægge et yngle- eller rasteområde for de bilag IV-arter, der findes i kommunen, jævnfør § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016). Der udarbejdes derfor et redegørelsesafsnit om kommuneplanens påvirkning på Bilag IV arter i miljøvurderingen.
 1. Rammeområde D 4.5 - Ved Nyvej
 • I rammebestemmelserne skrives, at området kan anvendes til blandet boligformål samt offentlige formål.
 1. Rammeområde B 4.32 - Nord for Skuldelevvej
 •  I rammebestemmelserne ændres zonestatus til byzone og generelle bemærkninger slettes.
 1. Landbrug
 • I andet afsnit i redegørelsen om temaet for landbrug, slettes følgende sætning: ”Det kan være deltidsbedrifter eller fritidsbrug.”
 1. Hovedstrukturen - Bymønster
 • Den eksisterende signatur vist som "grøn kile" er ikke korrekt, da området har status som "rekreativ kile". Teksten ændres derfor til "rekreativ kile".
 1. Rammeområde BB 1.10 - Bi Lidt
 • I rammebestemmelserne er det maksimale antal etager ændret fra 1½ etage til 3. etager i forhold til Kommuneplan 2013 - 2025. Etageændringen er foretaget i forbindelse med den politiske vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 038 for området. Kommuneplantillægget er udarbejdet samtidig med et forslag til lokalplan og på baggrund af et konkret projekt. 
Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1.  Vedtage kommuneplan 2017 - 2029 med de ændringer, der er tilføjet.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. november 2017, pkt. 212:

Sagen udsættes til Teknisk Udvalgs møde 6. december 2017.

Teknisk Udvalg, 6. december 2017, pkt. 239:

Anbefales med følgende mindre rettelser:

- bebyggelseshøjde på Strandvej 2 reduceres til 8,5 meter

- erhvervsområde Vinge sydvest ændres til blandet bolig og erhverv

Udvalget anbefaler, at der i den kommende byrådsperiode arbejdes med DGNB (bæredygtigt byggeri) i forbindelse med byggerier i kommunen.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til en lokalplan (Lokalplan 116), der åbner mulighed for at opføre 45-55 boliger i 2 længebygninger på Lundebjergvej 4. Den ene bygningslænge bliver placeret med gavlen mod Lundebjergvej og længderetningen nord/syd. Bygningen bliver opført i 5 etager mod syd og 4 etager mod nord. Den anden bygning bliver placeret langs J. F. Willumsens Vej og opført i 3 - 4 etager. Antallet af lejligheder vil variere efter lejlighedernes størrelse, hvilket først bliver endeligt fastlagt i forbindelse med realiseringen af projektet. Kravet til antal parkeringspladser bliver fastlagt med udgangspunkt i kommuneplanens retningslinje om 0,6 pr. bolig til bil og 2 til cykel.

Byggeriet får en byggeprocent på 100. Området ligger bynært og kan fortættes, da afstanden til S-toget er under 1.200 m. Lokalplanforslag vedlagt som bilag 1.

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøscreeningen er udarbejdet i henhold til lovens § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Da miljøet er et opmærksomhedspunkt i området ved kraftvarmeværket, er der som grundlag for miljøscreeningen udarbejdet en OML-rapport. Der er også udarbejdet redegørelse for støjpåvirkningen fra J. F. Willumsens Vej. Endelig er ejendommen undersøgt for eventuel jordforurening. Administrationen vurderer samlet set, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da den ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen er vedlagt dagordenen som bilag 2. OML-beregningen er vedlagt som bilag 3.  Støjberegning vedlagt som bilag 4. 

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan nr. 116 fremlægges i offentlig høring i 4 uger.
 2. Der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget
Historik

Teknisk Udvalg, 6. december 2017, pkt. 237:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales med den justering, at forslag til lokalplan nr. 116 fremsættes i offentlig høring i otte uger.

Indstillingspunkt 2 anbefales.

Bilaget tilrettes, således at det retteligt fremgår, at området ligger i et område med kollektiv varmeforsyning, som bebyggelsen skal tilsluttes.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en lokalplan (Lokalplan 119), der åbner for opførelse af 48 - 58 etageboliger i 2 længebygninger på hjørnet ved Lundebjergvej/Kocksvej. Bygning af boligerne skal ske i 2 etaper. Etape 1 bliver en bygning i 3 etager placeret langs Kocksvej. Etape 2 bliver en bygning i 4 - 5 etager placeret langs Lundebjergvej. Den 3 etages bygning mod Kocksvej vil få en højde på ca. 16 m. Bygningen mod Lundebjergvej vil få en højde på op til ca. 23 m for den 5 etages del af bygningen mod vest. Antallet af lejligheder vil variere efter lejlighedernes størrelse, hvilket først vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med realiseringen af projektet. Kravet til antal parkeringspladser bliver fastlagt med udgangspunkt i kommuneplanens retningslinje om 0,6 pr. bolig til bil og 2 til cykel.

Projektet giver en byggeprocent på 100. Området ligger bynært og kan fortættes, da afstanden til S-stationen er under 1.200 m. Bygningerne bliver opført i gule teglsten med vinduesrammer i brun/bronzefarvet aluminium. Lokalplanforslag 119 er vedlagt som bilag 1.

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøscreeningen er udarbejdet i henhold til lovens § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen for et mindre område på lokalt plan. Forvaltningen vurderer samlet set, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da den ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 2.

Da miljøet er et opmærksomhedspunkt i området ved kraftvarmeværket, er der som grundlag for miljøscreeningen udarbejdet en OML-rapport. Rapporten giver er en vurdering af, hvordan det planlagte boligområde vil blive påvirket af emissioner fra Kraftvarmeværket. OML-rapport vedlagt som bilag 3.  

Ejendommen er desuden undersøgt for jordforurening, da en del af ejendommen er kortlagt. Etablering af boliger på et kortlagt område kræver en tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Der er meddelt tilladelse til oprensningen på en række vilkår – jf. Jordforureningslovens § 8. Med en oprensning kan området blive fjernet i kortlægningen. Oprensningen skal sikre, at forureningen ikke kan påvirke menneskers sundhed.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan 119 fremlægges i offentlig høring i 4 uger i henhold til gældende lovgivning.
 2. Der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. december 2017, pkt. 238:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales med den justering, at forslag til lokalplan 119 fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Indstillingspunkt 2 anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Vandforsyningslovens § 14

Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om et tillæg til Frederikssund Kommunes Vandforsyningsplan, så der kan skabes bedre forsyningssikkerhed til Vinge.

I Vandforsyningsplanen er det angivet, hvilket forsyningsopland de enkelte almene vandværker har. Oplandene viser hvilket alment vandværk, der skal/kan forsyne en ejendom.

Frederikssund Kommune er i gang med at udvikle byen Vinge, hvilket fremover vil give et øget vandforbrug på flere mio. m3. I den nuværende Vandforsyningsplan udgør jernbanen til Frederikssund grænsen mellem de to vandværkers vandforsyningsområder i Vinge. St. Rørbæk Vandværk har ikke et ønske om at udbygge deres vandværk, så det vil kunne forsyne Vinge syd for jernbanen. Desuden giver Statens Vandområdeplan 2015-2021 ikke mulighed for, at øge vandværkets indvindingstilladelse til den nødvendige kapacitet.

NOVAFOS har derimod mulighed for at kunne levere tilstrækkeligt med vand til Vinge inden for de eksisterende indvindingstilladelser på deres vandværker og evt. fra ny kildeplads på Hornsherred. Ved at ændre forsyningsgrænsen, vil der skabes en bedre forsyningssikkerhed, og sikres en billig produktion af drikkevand gennem udnyttelse af eksisterende anlæg. Forsyningsgrænsen ændres med tillægget, således at hele Vinge fremover vil få vand fra NOVAFOS. Afgrænsningen af forsyningsområdet mellem de to vandværker vil følge de vedtagne kommuneplansrammer med undtagelse af en enkelt ejendom, øst for Store Rørbæk: Rørbæk Møllevej 8, 3600 Frederikssund, som allerede nu og også fremover vil blive forsynet af St. Rørbæk Vandværk.

Både NOVAFOS og St. Rørbæk Vandværk har ønsket ændringen af forsyningsgrænsen og har tilkendegivet, at de er enige i udformningen af den nye grænse.

Ved mindre ændringer af eksisterende vandforsyningsplaner er høringsfristen 4 uger. Når forslaget er godkendt af Byrådet sendes det i offentlig høring. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgere mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. Efter høringsperioden skal forslaget endelig vedtages.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til Tillæg til Vandforsyningsplan - Ændring af forsyningsgrænse mellem NOVAFOS og St. Rørbæk Vandværk - sendes i 4 ugers offentlig høring.
 2. Tillægget efter endt høring kan vedtages af Teknisk Udvalg. Hvis der kun er redaktionelle eller slet ingen ændringer, kan tillægget vedtages administrativt.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. december 2017, pkt. 240:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Kim Rockhill (A).

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet godkende taksterne for Slangerup Vandværk (tidligere Nybrovejens Vandværk) for det følgende år. Frederikssund Kommune skal som myndighed sikre en legalitetskontrol med de udgifter der afholdes af forsyningsselskabet og de takster der opkræves. Kontrollen består i at sikre overensstemmelse mellem forsyningsselskabets aktiviteter og de kommunale planer for området - kommuneplan og vandhandleplan. Slangerup Vandværk har udarbejdet forslag til takster for 2018 (se bilag).

Drikkevand

Taksterne eksklusiv moms pr. m3sættes i 2018 op med 0,40 kr. til 4,65 kr. Dette giver en samlet m3-pris inklusiv statsafgifter på 11,02 kr. - et stigning på 5 % i forhold til 2017-prisen.

Slangerup Vandværk overtog pr. 31. december 2016 Hørup Vandværk. Sammenlægningen af de to vandværker ikke er afsluttet regnskabsmæssigt grundet blandt andet manglende afgørelse hos SKAT. I øjeblikket har vandværket derfor to takster for den faste afgift pr. ejendom/boligenhed - en for det forsyningsområde Hørup Vandværk (zone 2) havde og en for resten af Slangerup Vandværks forsyningsområde (zone 1). Den faste årlige afgift pr. vandmåler er i zone 1 på 350 kr. eksklusiv moms - en stigning på 15 kr. og i zone 2 på 450 kr. eksklusiv moms - en stigning på 350 kr. i forhold til 2016. Den fast afgift for zone 2 forventes endeligt reguleret i 2019. Forskellen i afgiften pr. ejendom/boligenhed skyldes, at ingen andelshaver må belastes økonomisk ved sammenlægningen. Da de to vandværker har haft forskellig økonomi justeres åbningsbalancen derfor gennem disse takstreguleringer.

Samlet set er taksten for drikkevand under det prisloft, der fastlagt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Forbrugeren kommer således i 2018 til at betale (inklusiv moms) et fast årlig driftsbidrag på 437,50 kr. i zone 1 og 562,50 kr. i zone 2 og en pris pr. m3drikkevand (inklusiv moms) på 13,78 kr.  

De sidste 8 år har taksten for drikkevand pr. m3(ex. moms og statsafgifter) hos Slangerup Vandværk været fastsat med følgende takster:

Årstal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kr. pr. m3 (ex. moms)

4,8

4,8

4,8

6

4,6

4,75

4,75

4,25

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Taksterne godkendes.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. december 2017, pkt. 242:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Kim Rockhill (A).

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet og spildevandsområdet godkende taksterne for NOVAFOS for det følgende år. Ligeledes skal Frederikssund Kommune sikre en legalitetskontrol med de udgifter, der afholdes af forsyningsselskabet, og de takster der opkræves. Kontrollen består i at sikre overensstemmelse mellem forsyningsselskabets aktiviteter og de kommunale planer for området - kommuneplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan, og vandhandleplan. NOVAFOS har udarbejdet forslag til takster for henholdsvis drikkevand og spildevand (se bilag).

Drikkevand

Taksterne eksklusiv moms pr. m3ændres fra 9,39 kr. i 2017 til 8,40 kr. i 2018. Dette betyder et fald i den samlede m3-pris inklusiv statsafgifter på 5,5 % fra 15,64 kr. i 2017 til 14,77 kr. i 2018. Dertil kommer en fast årlig afgift pr. vandmåler på 680 kr. eksklusiv moms - det samme som i 2017.

Inklusiv moms kommer forbrugeren således i 2018 til at betale en pris pr. m3drikkevand på 18,47 kr. samt en fast årlig pris pr. vandmåler på 850 kr.

De sidste 8 år har der været følgende takster for drikkevandhos NOVAFOS:

Årstal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

kr. pr. m3 (ex. moms)

6

7

8

8

8

7,6

8,39

9,39

Spildevand

Vandafledningsprisen pr. m3 ændres fra 35,48 kr. eksklusiv moms i 2017 til 36,30 kr. eksklusiv moms i 2018 - en stigning på 2,3 %. Dertil kommer en fast årlig afgift pr. kloakstik på 596 kr. eksklusiv moms – det samme som 2017.

I 2018 kommer forbrugeren således til at betale en pris pr. m3spildevand på 45,38 kr. inkl. moms samt en fast årlig pris pr. kloakstik på 745 kr. inkl. moms.

De sidste 8 år har der været følgende takster for spildevand hos NOVAFOS:

Årstal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

kr. pr m3 (ex. moms)

30

28

27

34

34

34

34

35,48

En forbruger som både modtager drikkevand og levere spildevand til NOVAFOS vil i 2018 samlet set pr. m3betale 63,85 kr. inklusiv moms – mod 63,90 kr. i 2017.

Begrundelse for ændringer

Takstreguleringerne skyldes hovedsageligt indregning af almindelige prislofttekniske reguleringer vedrørende tidligere perioder.

Samlet set er taksterne for drikkevand under det prisloft, der er fastlagt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Taksten for drikkevand godkendes.
 2. Taksten for spildevand godkendes.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. december 2017, pkt. 243:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Kim Rockhill (A).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (lov nr. 1715 af 27. december 2016) Miljømålsloven

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har sendt forslag til ændring af områdegrænserne for Danmarks Natura 2000-områder ud i offentlig høring.

(Det er første gang, Natura 2000-områdernes grænser bliver justeret, siden de blev udpeget i begyndelsen af 1990’erne.)

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Grundlaget for Natura 2000 er EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, som består af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet.

Forslaget til de justerede områdegrænser er udarbejdet på baggrund af Naturpakken, maj 2016, hvor det er aftalt at undersøge muligheden for at tilpasse Natura 2000-områdegrænserne, således at der kan udtages jordbrugsarealer og byarealer fra områderne. Der er samtidigt åbnet op for, at Miljøstyrelsen kan modtage forslag om at udvide Natura 2000-områderne med natur og levesteder, der i dag ligger udenfor områderne, og som kan bidrage til opfyldelse af naturdirektivernes mål.

Forvaltningen har i den tekniske forhøring indsendt forslag om at udvide Natura 2000-området Roskilde Fjord efter en tilkendegivelse fra Teknisk Udvalg og i overensstemmelse med Halsnæs Kommunes politikeres ønske om en udvidelse. Forslaget blev ikke taget med i det høringsforslag Miljøstyrelsen nu har i offentlige høring.

Tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning er i høring fra den 28. september 2017 indtil 3. januar 2018. Miljøstyrelsens vurderinger af høringssvar og forslag skal sendes til EU-kommissionen for godkendelse af ændringerne.

Miljøstyrelsens høringsforslag ligger i MiljøGis og man kan klippe ind på det via deres hjemmeside.

For alle Natura 2000 områderne gælder det, at Miljøstyrelsen forslår, at områder, hvor der er intensivt drevne landbrugsarealer, udtages af naturområdet. De foreslår også justeringer omkring bebyggelser og havne. Områdegrænserne er desuden kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. Naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og som grænser op til et Natura 2000-område, foreslås i flere tilfælde inddraget i Natura 2000-området.

Områder der inddrages i et Natura 2000 område, vil grundlæggende have den samme regulering som andre naturarealer. Der er dog det særlige hensyn, at der, i forbindelse med en tilladelse,

dispensation og planer, er krav om, at der skal ske en konsekvensvurdering af, om den ansøgte aktivitet kan forringe den natur, som det enkelte område er udpeget for at beskytte. Er det tilfældet kan der ikke gives tilladelse, dispensation mm. Dette gælder både for aktiviteter indenfor og udenfor områderne, som vurderes at kunne påvirke Natura 2000-området.

Miljøstyrelsen har for Roskilde Fjord foreslået, at inddrage naturarealer, bl.a. et overdrev ved Gerlev Strandpark og områder med skov ved Selsø Sø og ved Færgelunden. Ved Lille Rørbæk Enge er områder med eng, rigkær og overdrev foreslået tilføjet. De har foreslået at store landbrugsarealer (område kaldet Dyndet) sydøst for Østby udtages og at større landbrugsarealer ved Selsø Sø udtages.

Miljøstyrelsen har for Kyndby Kyst og Jægerspris Skydeterræn foreslået at udtage nogle landbrugsarealer og for Kyndby Kyst at inddrage nogle kalkoverdrev.

Forvaltningen vil foreslå at et landbrugsareal ved Selsø vådområdeprojekt og arealer ved Dyndet skal forblive i Natura 2000, da disse lavtliggende områder er velegnede til naturgenopretning. Ved Selsø er et vådområdeprojekt allerede ved at blive gennemført.

Det foreslås, at erstatningsnatur for bro- og vejprojektet Fjordforbindelsen tilføjes til Natura 2000-områderne, selvom de endnu ikke har udviklet sig til de påkrævede naturtyper. Det retlige grundlag er dog på plads, da de netop skal erstatte Natura 2000-områder. Det foreslås at justere Natura 2000-områdeafgrænsningen, så den ud for Frederikssund By (fra Kronprins Frederiks Bro til og med Marbæk Strand) forløber 100 meter fra kysten samt at friholde Frederikssund Havn og lystbådehavnene ved Frederikssund. Endelig foreslås det endnu engang, at den nordlige del af Roskilde Fjord inddrages i Natura 2000 området.  

Forvaltningens vurdering af Miljøstyrelsens forslag og forvaltningens egne forslag fremgår af bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Forvaltningen indsender høringssvar til Miljøstyrelsen svarende til det beskrevne.
Historik

I efteråret 2016 besluttede Teknisk Udvalg og Byrådet, at det skulle undersøges, om den nordlige del af Roskilde Fjord kunne inddrages i Natura 2000 området.

Teknisk Udvalg, 6. december 2017, pkt. 244:

Indstillingen blev bragt til afstemning

For stemte: Jens Ross Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V) og Ole Søbæk (C).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø), Tina Tving Stauning (A) og Carsten Cederholm (A) idet de ikke ønsker, at Frederikssund Havn og lystbådehavne ved Frederikssund tages ud af Natura 2000 området.

Godkendt.

Pelle Andersen-Harild (Ø) begærer sagen i Byrådet.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 30. august 2017 blev sag nr. 150 "Ansøgning om tillægsbevilling til færdiggørelse af byggemodningsarbejder i Sydbyen" behandlet. En del af den bevilling der blev givet, i alt kr. 143.400, skulle anvendes til opsætning af 3 affaldsstationer.

De 3 affaldsstationer var bestilt, og skulle leveres i perioden fra 20/11 til den 24/11-2017. "Vej og Trafik" orienterede Grundejerforeningen Ørnestens Vænge om opsætningen af de 3 affaldsstationer, og tilbød et møde på stedet, således at Grundejerforeningen kunne være medbestemmende om placeringen af de 3 affaldsstationer. De 3 affaldsstationer skulle opsættes på den sydøstligste boligvej på Ørnestens Vænge.

Sagen genoptages nu på baggrund af en henvendelse fra beboere på Ørnestens Vænge, bilagt en underskriftsindsamling, hvori det tilkendegives at affaldsstationerne ikke ønskes opsat.

Det har været planlagt at affaldsstationerne skulle anvendes af beboerne i boligerne nr. 1-17, i alt 9 boliger. Alle 9 ejere har skrevet under på at de ikke ønsker affaldsstationerne opsat.

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at affaldsstationerne ikke skal opsættes, kan affaldsstationerne blive anvendt til cykelparkeringsskure andre steder. Dette kræver blot at der monteres cykelstativer. Affaldsstationerne (som ikke er en standardvare) kan ikke afbestilles på nuværende tidspunkt.

Uanset om affaldsstationerne opsættes, eller ikke opsættes, så vil parkeringsarealet blive eftergået med nye skærver, så det kommer til at se pænt ud.

De affaldsstationer der er bestilt er af tilsvarende type som de øvrige der er opsat i området ved Gyldenstens Vænge.

Der er ikke handlepligt på lokalplaner og da opførelsen af affaldsstationerne heller ikke er anført som "forudsætning for ibrugtagning" i den aktuelle lokalplan, kan man uden dispensation undlade at opsætte affaldsstationerne.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, uanset om affaldsstationerne opsættes eller ikke opsættes, idet de 3 affaldsstationer allerede er bestilt.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Fastholde beslutning om at opsætte 3 affaldsstationer på Ørnestens Vænge.
 2. Beslutte at affaldsstationerne ikke opsættes på Ørnestens Vænge, men i stedet benyttes til cykelskure.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. december 2017, pkt. 245:

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning:

For stemte: Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Ole Søbæk (C) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod stemte: Jens Ross Andersen (V), Jørgen Bech (V) og Kristian Moberg (V).

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Ikke tiltrådt.

Jørgen Bech (V) begærer sagen i Byrådet.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen

Sagsfremstilling

Overfladevandet fra Frederikssund Genbrugsstation ledes via et udløbsbassin til Sillebro Å. Bassinet fungerer som olieudskiller, sandfang og det regulerer vandmængden der løber ud i åen, både ved almindelig nedbør og ved ekstraordinære nedbørshændelser.

Bassinet skal udvides til næsten 5 x den nuværende størrelse og der skal ske mere end halvering af udledningen pr. tidsenhed.  Det skyldes, at kravene til overfladevandbassiner generelt er blevet skærpet i den nugældende spildevandsplan for 2013 – 2021, samt at bassinet blev projekteret for lille ved etableringen i 2006.

Den overordnede plan for renoveringen er: Projektering og jordbundsundersøgelse, januar 2018. Myndighedsbehandling og renovering af bassin, januar til juni 2018.

Den samlede omkostning til projektering mm., jordbunderøgelser og renovering af bassin forventes, at blive 1. mio. kr.

Der søges om anlægsbevilling. Der er ikke indregnet omkostninger til renoveringen i budgettet for 2018 i affaldsområdets driftsbudget. Renoveringen vil over en årrække blive finansieret over gebyret for genbrugsstationer.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018, finansieret af mellemværendet på renovationsområdet. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til projektet, men renovationsområdet er brugerfinansieret.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en anlægsbevilling i 2018 på 1,0 mio. kr. til udvidelsen af udløbsbassinet, finansieret af mellemværendet på renovationsområdet.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. december 2017, pkt. 246:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen og byggelovgivningen

Sagsfremstilling

De bebyggede arealer på Skibby Genbrugsstation, herunder genbrugsbutikken, er etableret over en årrække før kommunesammenlægningen. I takt med den øgede interesse for direkte genbrug, er stadigt større arealer inddraget til butiksareal og lager for genbrugsbutikken.

Det er ikke alt det inddragede, der overholder reglerne relateret til butiksdrift i byggelovgivningen.  Det er konstateret, at brandsikringen af butiksarealerne skal opgraderes for at overholde nugældende krav.  Det er vurderet, at de lette bygninger (havestueagtige), der er en del af det udendørs salgsareal, ikke kan brandsikres uden meget omfattende ombygning med store omkostninger, så de fjernes.

Plan for renoveringen: Renovering Januar – februar 2018

På baggrund af indhentet tilbud, forventes de samlede omkostninger at blive kr. 170.000.

Der er ikke indregnet omkostninger til renoveringen i budgettet for 2018 i affaldsområdets driftsbudget. Renoveringen vil over en årrække blive finansieret over gebyret for genbrugsstationer.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Genbrugsbutikken renoveres, og at der gives en tillægsbevilling på kr. 170.000, som finansieres over mellemværendet med driften på renovationsområdet
Historik

Teknisk Udvalg, 6. december 2017, pkt. 247:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Langs den vestlige side af Kulhusvej, fra Jægerspris til Kulhuse, skal der anlægges en dobbeltrettet cykelsti. Den dobbeltrettede cykelsti sluttes på det eksisterende stisystem i Jægerspris, ved Slottet og ender ved Gl. Kulhusvej.

Da stien flere steder kommer til at ligge på private arealer, er det nødvendigt at foretage arealerhvervelser. Det er kommunalbestyrelsen, der er ekspropriationsmyndighed, og derfor skal denne beslutning træffes af kommunalbestyrelsen, hvilket er formålet med nærværende sag.

Vej & Trafik agter snarest, i samarbejde med et landinspektørfirma, at gå i dialog med de ca. 30 berørte lodsejere om indgåelse af frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår (samme vilkår som ved ekspropriation herunder beskatning). Forudsætningen for at indgå aftaler på ekspropriationslignende vilkår er, at der på aftaletidspunktet er

 1. hjemmel til ekspropriation, og
 2. vilje til ekspropriation fra byråd/kommunalbestyrelse.

Hjemlen til ekspropriation er i dette tilfælde Lov om offentlige veje, kapitel 10.

Når ovenstående punkt 2 er opfyldt kan kommunen endeligt indgå aftaler med lodsejerne. Hvis ikke der indgås aftaler skal der eksproprieres iht. procedurebestemmelserne i Vejloven.

Erstatningsbeløb/købesum finansieres af allerede meddelte anlægsbevillinger.

Når aftalerne er indgået og underskrevet, overgår ejendomsretten for de arealer, der er indgået aftaler om, til Frederikssund Kommune. Sideløbende med nærværende proces bliver den dobbeltrettede cykelsti projekteret, og nødvendige tilladelser indhentet. Anlægsarbejdet forventes startet op i marts 2019 og afsluttet i oktober 2019.

Økonomi

 Der er samlet afsat 16,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 til etablering af Kulhuse cykelstien. Beløbet til ekspropriation af arealer finansieres indenfor den afsatte ramme.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Byrådet udtrykker sin ekspropriationsvilje i forhold til at erhverve de nødvendige arealer langs Kulhusvej til anlæg af en ny dobbeltrettet cykelsti.
 2. Der iværksættes ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne på den vestlige side af Kulhusvej, fra Jægerspris til Gl. Kulhusvej.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. december 2017, pkt. 248:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

Den 19. december 2014 blev ”Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund” vedtaget af Folketinget.

Af § 2 i loven fremgår det:

§ 2. Efter åbningen af den nye fjordforbindelse ved Frederikssund, jf. § 1, stk. 1, vil det ikke længere være tilladt for lastbiler eller lastvognstog med en totalvægt på 3,5 t eller derover at passere Kronprins Frederiks Bro ud over i forbindelse med varetagelse af vejbestyrelsesarbejde på nærliggende kommunale veje.

Stk. 2. Vejdirektoratet kan i overensstemmelse med færdselslovens § 92 og efter forhandling med Frederikssund Kommune og med politiets samtykke træffe bestemmelser om trafikregulerende foranstaltninger på Kronprins Frederiks Bro og J. F. Willumsens Vej og på de i § 1, stk. 1, nævnte vejstrækninger, jf. lovens bilag 1, der indvirker på vejens udnyttelse og indretning med henblik på at reducere den gennemkørende kørsel.

Vejdirektoratet har derfor inviteret Frederikssund Kommune til at deltage i en arbejdsgruppe der kigger på J. F. Willumsens Vej og Kronprins Frederiks Bro, med det formål at undersøge mulighederne for at etablere trafikregulerende foranstaltninger, således at den gennemkørende kørsel kan reduceres.

Som et resultat af arbejdsgruppens arbejde har Vejdirektoratet nu udarbejdet et notat dateret den 16. november 2017 om "Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund i forbindelse med åbning af den nye fjordforbindelse". Notatet er vedlagt som bilag.

Endvidere har kommunens team for "Vej og Trafik" gennemgået notatet, og i den forbindelse oplistet en række bemærkninger/forslag til notatet som anbefales indarbejdet i dette. Disse bemærkninger/forslag dateret den 27. november 2017 er vedlagt som bilag.

Den gennemkørende trafik ønskes flyttet til Kronprinsesse Marys Bro, når denne åbnes ultimo 2019. De trafikregulerende foranstaltninger vil først blive gennemført når broen er åbnet. Det er Vejdirektoratets vurdering at der kan overflyttes maksimalt 1000 køretøjer fra Kronprins Frederiks Bro til Kronprinsesse Marys bro ved at gennemføre de foreslåede trafikregulerende foranstaltninger.

Vejdirektoratet vil følge den trafikale udvikling på henholdsvis Kronprins Frederiks Bro/J. F. Willumsens Vej samt Kronprinsesse Marys Bro tæt, og om nødvendigt iværksætte yderligere trafikale tiltag. 

Supplerende sagsfremstilling 8. december 2017

Jf. beslutning i Teknisk Udvalg 6. december 2017 har administrationen udarbejdet forslag til høringssvar fra Byrådet: "Svar til Vejdirektoratet vedr. trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej". Der er samtidig udarbejdet en revideret udgave af "Notat om trafikregulerende foranstaltninger på J. F. Willumsens Vej". Begge dokumenter er vedlagt dagsordenen til Økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Drøfte Vejdirektoratets notat af 16. november 2017 om "Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund i forbindelse med åbning af den nye fjordforbindelse",
 2. Drøfte bemærkninger/forslag til notatet som anbefales indarbejdet i dette, udarbejdet af "Vej og Trafik", dateret den 27. november 2017,
 3. Der på baggrund af drøftelsen udarbejdes et høringssvar der fremsendes til Vejdirektoratet.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. december 2017, pkt. 251:

Indstillingspunkt 1: Drøftet. Udvalget anbefaler generelt, at man afventer den nye bros åbning før der tages stilling til hvilke tiltag der skal/kan iværksættes. Når/hvis der på givent tidspunkt skal iværksættes tiltag ønsker udvalget at fremkommelighed på tværs af J.F. Willumsens Vej forbedres, men uden at fremkommeligheden på J.F. Willumsens Vej forværres. Udvalget ønsker så mange ind og udgange til Frederikssund by som muligt. Udvalget ønsker at spærretiden for sejlere opretholdes. Udvalget ønsker buslommerne bibeholdt.

Indstillingspunkt 2: Drøftet.

Indstillingspunkt 3: Ovenstående kommentarer indarbejdes i kommunens høringssvar. Endvidere ønsker udvalget, at der udarbejdes et høringssvar fra Byrådet. Dette høringssvar behandles på førstkommende møder i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Drøftet.

Indstillingspunkt 3: Udkast til høringssvar anbefales med den justering, at der er to sætninger i sidste afsnit der udgår. Det er sætningerne, der starter med "Beslutninger om yderligere tiltag bør afvente...." og "Når den nye trafiksituation kendes, kan....". Samtidig indarbejdes en ny sproglig overgang til den resterende del af høringssvaret.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sundhedsloven.

Lov om almene boliger mv.

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om social service skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne for pleje og træning en gang årligt. Derfor fremlægger administrationen de reviderede kvalitetsstandarder for 2018 til behandling.

Ændringer i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017 er beskrevet i bilaget: ”Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018”. Følgende væsentlige ændringer skal fremhæves:

Hjemmesygepleje

Det forslås at ændre termen ”hjemmesygepleje” til ”den kommunale sygepleje”. Jævnfør Kvalitetsstandard for sygepleje, udføres sygepleje som udgangspunkt på en af kommunens tre sygeplejeklinikker. Termen ”hjemmesygepleje” er således misvisende. Ved denne ændring får man præciseret, at sygepleje ikke nødvendigvis foregår i hjemmet.

Sagsbehandlingsfrist for forbrugsgoderI kvalitetsstandarderne for 2017 blev sagsbehandlingsfristen for forbrugsgoder forlænget fra to til tre måneder. Ved behandlingen af kvalitetsstandarderne den 5. januar 2017 efterspurgte Velfærdsudvalget en undersøgelse af sagsbehandlingsfristen for forbrugsgoder med henblik på en mulig justering af fristen.

Det vurderes, at der er relativt få visitationer af forbrugsgoder, hvorfor det som udgangspunkt er muligt at prioritere Visitationens sager, så sager om forbrugsgoder behandles inden for den tidligere sagsbehandlingsfrist på to måneder. Særligt komplekse sager kan dog tage længere tid. Det forudsættes, at de mest akutte sager også fremover vil blive prioriteret først. Det foreslås på den baggrund, at sagsbehandlingsfristen for forbrugsgoder justeres fra tre til to måneder.

Kvalitetsstandard for dagaktivitet og kvalitetsstandard for forebyggende aktivitetstilbud

Kvalitetsstandard for dagaktivitet udgår, da dagaktivitetstilbuddet på Østergården som følge af budgetforliget 2017 er lukket, og der i stedet er etableret visiterede forebyggende aktivitetstilbud på kommunens omsorgscentre. Af samme årsag tilføjes Kvalitetsstandard for visiteret forebyggende aktivitetstilbud på kommunens omsorgscentre. Kvalitetsstandarden blev godkendt på byrådsmødet den 29. marts 2017.

Kvalitetsstandard for sygeplejeKvalitetsstandarden er blevet revideret på baggrund af notatet ”Bedre brug af sygeplejeklinikker”, der er forelagt Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget i august 2017. Ændringerne er således foretaget med henblik på, at kommunens sygeplejeklinikker udnyttes bedre.

Der er bl.a. tilføjet kriterier for, hvornår borgere kan modtage sygepleje i hjemmet. Kriterierne for at modtage sygepleje i hjemmet fremfor i en klinik er følgende:

 • Borgere, der er fysisk immobile og derfor ikke er i stand til at komme selv eller blive transporteret til klinikken.
 • Borgere med svært kompleks sundhedsmæssig tilstand.
 • Borgere, der er aktive smittebærere – hvor der er særlig smittefare.

Kvalitetsstandard for midlertidige døgnophold

Kvalitetsstandarden udgår, idet borgere, der er godkendt til plejebolig, i langt de fleste tilfælde kan få dækket deres behov for hjælp og støtte i eget hjem. Kommunen kan således tilbyde meget pleje og omsorg til en hjemmeboende borger, og i de fleste borgerforløb er det den bedste løsning, at borger bliver i trygge og kendte omgivelser i ventetiden på en plejebolig. Hvis der opstår behov for aflastning af pårørende eller et særligt behov for pleje og omsorg i en periode, kan kommunen tilbyde et tidsafgrænset og målrettet aflastnings- eller midlertidigt pleje- og omsorgsophold.

Kvalitetsstandard for midlertidigt pleje- og omsorgsophold

På Velfærdsudvalgsmødet den 4. maj 2017 blev det besluttet at udarbejde en kvalitetsstandard for borgere, der selv har behov for et aflastningsophold, fx borgere, der pga. sygdom er blevet afkræftet og har behov for at komme ”på højkant” igen. Kvalitetsstandarden blev godkendt på byrådsmødet den 21. juni 2017 og tilføjes på denne baggrund.

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger

Der er udarbejdet en ny kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger. Kvalitetsstandarden har til formål at tydeliggøre, hvilke ydelser man kan forvente, når man visiteres til en plejebolig i Frederikssund Kommune. Kvalitetsstandarden tydeliggør, hvilke aktiviteter der kan indgå i de ydelser, som leveres på omsorgscentrene, f. eks. i forhold til personlig pleje, hjælpemidler og træningsydelser. Tilsvarende klarlægger kvalitetsstandarden, hvilke aktiviteter der ikke indgår i de forskellige ydelser, hvorved kommunens serviceniveau bliver tydeligere for borgere og medarbejdere.

Videre proces

Materialet sendes efter Velfærdsudvalgets behandling i høring i perioden 6. oktober-2. november 2017 hos følgende parter:

 • Ældrerådet.
 • Handicaprådet.
 • Bruger- og pårørenderåd på socialområdet.

Efter høring skal materialet igen behandles i Velfærdsudvalget i december 2017. Derefter sendes sagen til Økonomiudvalget og herefter til endelig godkendelse i Byrådet.

Høringssvar Ældrerådet:

Vi ønsker der vil være en større opmærksomhed vedr. ventetider, både med hensyn til indflytningstider og den forlængede sagsbehandling op til 4 uger ved genoptræning. Det er vigtigt at komme i gang så hurtigt som muligt efter operation eller andet.

Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde 9. november 2017

På baggrund af beslutning på Velfærdsudvalgets møde 5. oktober 2017 er kvalitetsstandarderne tilrettet med udvalgets ønsker til ændringer, idet udvalget ønskede oplæg til udmøntning af puljen til ældre, som fremgår af budgetforliget 2018. Disse ændringer forelægges her.

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboligerKvalitetsstandarden er revideret på baggrund af Velfærdsudvalget ønske om oplæg til udmøntning af puljen til ældre, der indgår i budgetaftalen for 2018, der foreslås anvendt til at øge mulighederne for ledsagelse for de svageste ældre.

Som udgangspunkt har ledsagelse til fx hospital eller læge ikke været en del af ydelsen i plejeboliger. Tiden i venteværelset kan imidlertid være problematisk for borgere med udfordringer, fx nedsat orienteringsevne, og man risikerer bl.a. at borgeren forlader venteværelset i utide. Hvis personalet har vurderet at borgeren ikke selv kan tage på hospitalet eller til lægen, og det ikke har været muligt for pårørende at ledsage, har personalet undtagelsesvis ledsaget borgeren. I akutte tilfælde gør personalet, hvad der er fagligt nødvendigt og forsvarligt.

Med puljen på 500.000 kr. kan man tilbyde, hvad der svarer til 5,3 timers ledsagelse årligt for hver af kommunens 278 plejeboliger. Administrationen vil løbende monitorere anvendelsen af puljemidlerne og forelægger Velfærdsudvalget en status herpå i april 2018. Når puljen er brugt op, ophører tilbuddet om ledsagelse i indeværende år, med mindre udvalget beslutter at finde anden finansiering.

På denne baggrund er der i kvalitetsstandarden for ydelser i plejeboliger tilføjet følgende afsnit:

”LedsagelseMed budgetforliget 2018 blev der afsat 500.000 kr. til generelt løft af ældreområdet, hvilket udmøntes til ledsagelse for de svageste ældre. Ledsagelsesordningen tages i brug fra 2018.Sygeplejerskerne på omsorgscentrene visiterer til ledsagelse, og vurderer i hvert tilfælde om borgeren er i målgruppen for ledsagelse.

Hvem kan modtage ydelsen?Beboere på omsorgscentrene:

 • Der har stort behov for ledsagelse til læge, hospital eller behandling, fx pga. stærkt nedsat syn eller hørelse.
 • Der ikke selv kan kommunikere deres helbredstilstand, herunder symptomer og smerter.
 • Hvis aktuelle helbredstilstand nødvendiggør ledsagelse.
 • Der ikke har pårørende.

Ydelsens omfangBeboere, der ønsker ledsagelse skal i hvert tilfælde anmode om dette på omsorgscenteret.

Puljen på 500.000 kr. dækker, hvad der svarer til 5,3 timers ledsagelse årligt for hver af kommunens 278 plejeboliger. Når puljen er brugt op, ophører tilbuddet om ledsagelse i indeværende år, og Velfærdsudvalget underrettes herom. I akutte tilfælde gør personalet, hvad der er fagligt nødvendigt og forsvarligt, svarende til den praksis, der har været gældende ind til 2018.”

I afsnittet ”Klippekortsordning” er der foretaget følgende ændring.

Fra: Frederikssund Kommune indførte pr. 1. juni 2017 en klippekortsordning til alle beboere på kommunens fem omsorgscentre.

Til: Med finansloven 2017 blev der afsat en pulje til klippekortsordning til beboere på landets omsorgscentre. På baggrund af tildelte puljemidler herfra igangsatte Frederikssund Kommune pr. 1. juni 2017 således en klippekortsordning til alle beboere på kommunens fem omsorgscentre.

Ændringen skyldes et ønske om at tydeliggøre, at klippekortsordningen er muliggjort af puljemidlerne.

Øvrige ændringer

Ud over ovenstående, er der efter Velfærdsudvalgets møde 5. oktober 2017 foretaget følgende ændringer i kvalitetsstanderne:

 • I afsnittet ”Rehabilitering – fastholdelse og udvikling af færdigheder og ressourcer” under ”Generel information” står der nu ”Du skal være den aktive part i din rehabilitering, og har således selv et ansvar for at udvikle dig og udnytte dine potentialer.”
 • I Kvalitetsstandard for rengøring og Kvalitetsstandard for aflastende rengøring til pårørende som passer borger med nedsat psykisk funktionsniveau står der nu står ”Aftørring/afstøvning i højde, medarbejder kan nå, når han/hun står på gulvet” i stedet for ”Aftørring/afstøvning i nåhøjde”.
 • I Kvalitetsstandard for madservice er ordet ”kølevakuumproduktion” slettet fra afsnittet ”Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen”, da det under ”Ydelsens omfang” specificeres, at maden er produceret som køleproduktion og MAP-pakket (pakket i modificeret atmosfære).

Videre procesMaterialet sendes efter Velfærdsudvalgets behandling i høring i perioden 10.- 27. november 2017 hos følgende parter:

 • Ældrerådet.
 • Handicaprådet.
 • Bruger- og pårørenderåd på socialområdet.

Efter høring skal materialet igen behandles i Velfærdsudvalget i december 2017. Derefter sendes sagen til Økonomiudvalget og herefter til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:

Vi finder det bekymrende, at der foreslås en nedsættelse af sagsbehandlingstiden fra 10 dage til 4 uger. Det siges dog, at akutte sager kan behandles hurtigere, det kan være et lille plaster på såret, dog skal man være obs. på problemet.

Sagsbehandlingen på forbrugsgoder nedsættes fra 3 til 2 mdr. hvilket er positivt.

Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde 7. december 2017

På baggrund af beslutning på Velfærdsudvalgets møde 9. november 2017 er kvalitetsstandarderne tilrettet med udvalgets ønsker til ændringer, idet udvalget ønskede, at Kvalitetsstandard for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer og Kvalitetsstandard for nødopkald tilrettes praksis vedrørende opsætning af elektroniske låse. Disse ændringer forelægges her.

Kvalitetsstandard for nødopkaldKvalitetsstandarden er blevet tilrettet praksis vedrørende opsætning af elektronisk lås.

Fra april 2017 monteres elektroniske låse frem for nøglebokse, hvorfor termen ”nøgleboks” er ændret til ”elektronisk lås”.

Under afsnittet ”Ydelsens indhold” er følgende afsnit tilføjet:”Det kan være nødvendigt at udskifte låsen i borgers dør, og i sjældne tilfælde selve døren, inden den elektroniske lås kan monteres. Borgere, der visiteres til elektronisk lås informeres om, at det kan være nødvendigt at udskifte låsen eller døren, og at borgeren i så fald selv skal afholde udgiften til dette.

Den elektroniske lås er en boligændring, der bevilges ved varigt behov. I tilfælde, hvor borger ikke kan bevilges elektronisk lås, fx fordi borger midlertidigt modtager personlig og praktisk hjælp, må borger aflevere en nøgle til leverandøren af personlig og/eller praktisk hjælp. Dette gør sig også gældende, såfremt borger vælger en privat leverandør, der ikke benytter sig af elektroniske låse.”

Under afsnittet ”Egenbetaling” er der foretaget følgende ændring:

Fra: ”Nøgleboks samt et eventuelt nødkaldeapparat og sender udlånes af Frederikssund Kommune. Nøgle til nøgleboks betales af borger.”

Til:”Elektronisk lås samt et eventuelt nødkaldeapparat og sender udlånes af Frederikssund Kommune. Nøgle til leverandør af personlig og/eller praktisk hjælp eller eventuel udskiftning af lås/dør betales af borger.”

Øvrige ændringer

Ud over ovenstående, er der efter Velfærdsudvalgets møde 9. november 2017 foretaget følgende ændringer i kvalitetsstanderne:

 • I afsnittet ”Rehabilitering – fastholdelse og udvikling af færdigheder og ressourcer” under ”Generel information” står der nu ”Vi forventer, at du deltager aktivt i dit rehabiliteringsforløb."
 • I Kvalitetsstandard for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer er der i afsnittet ”Boligændringer” tilføjet ”Montering af elektronisk lås”. I afsnittet ”Egenbetaling” er der ligeledes tilføjet ”Eventuel nødvendig udskiftning af lås eller i sjældne tilfælde udskiftning af dør i forbindelse med montering af elektronisk lås betales af borger."
 • I Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig er følgende sætning fjernet fra afsnittet ”Ledsagelse”: ”Beboere, der ønsker ledsagelse skal i hvert tilfælde anmode om dette på omsorgscenteret."

Høringssvar

Kvalitetsstandarderne er sendt i høring i Handicaprådet, Ældrerådet samt i bruger-/pårørenderådene på socialområdet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.  

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 5. oktober 2017, pkt. 91:

Ældre- og Socialchefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

 1. Kvalitetsstandarderne for 2018 sendes i høring med henblik på at genoptage behandlingen i december 2017.

Indstilling 9. november 2017, pkt. 100:

Ældre- og Socialchefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

 1. Kvalitetsstandarderne for 2018 sendes i høring med henblik på at genoptage behandlingen i december 2017.

Indstilling 7. december 2017

Ældre- og Socialchefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1.     Kvalitetsstandarderne for 2018 godkendes.

Historik

Velfærdsudvalget, 5. oktober 2017, pkt. 91:

Kvalitetsstandarderne tilrettes med udvalgets ønsker til ændringer og sagen genoptages på mødet i november, idet udvalget ønsker oplæg til udmøntning af puljen til ældre, som fremgår af budgetforliget 2018. Af forligsteksten fremgår, "at puljen på de 500.000 kr. er til et generelt løft af ældreområdet f.eks. gennem forbedring af muligheden for ekstra rengøring og følgeordning for de svageste ældre, mhp. at øge mulighederne for ledsagelse. Velfærdsudvalget får til opgave at udmønte opgaven ved fastlæggelse af nye kvalitetsstandarder på området".

Velfærdsudvalget, 9. november 2017, pkt. 100:

Kvalitetsstandarderne sendes i høring rettet med de faldne bemærkninger.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Velfærdsudvalget, 7. december 2017, pkt. 4:

Anbefales.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Susanne Bettina Jørgensen (A)

Jette Christensen (V)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

I forbindelse med en analyse af de brugerstyrede centre, er det overfor velfærdsudvalget foreslået, og indstillet til, at Mødestedets aktiviteter flyttes til Omsorgscenter De Tre Ege, i de tidligere produktionskøkkenlokaler som ikke har været anvendt, siden madproduktionen blev udliciteret i 2012, og derfor står ubenyttet hen. Sagen er tidligere ved velfærdsudvalgets møde den 1. december 2016 besluttet gennemført, og overført til "bedre brug af fælles faciliteter", tidligere kaldet Space Management. Sagen blev forelagt Økonomiudvalget den 15. november 2017. Økonomiudvalget besluttede at oversende sagen til Velfærdsudvalget med henblik på en drøftelse af projektet samt en uddybning af økonomien.

”Mødestedet” er et brugerstyret foreningscenter beliggende på Vinkelvej 6 i Jægerspris.

Mødestedet har til huse i det tidligere missionshus Hermon, som er en særpræget bygning fra 1923, på omkring 270 m². Bygningen er i tre plan, med sal, køkken og toiletter i stueetagen, og kontor, mødelokale og tekøkken på de to øverste plan.

Bygningen er i en forholdsvis ringe vedligeholdelsesstand, og bør, hvis den fortsat skal benyttes, renoveres og efterisoleres.

De tidligere køkkenlokaler i De Tre Ege ryddes for inventar, og ombygges til foreningsbrug med sammenhængende mødelokaler, kontor, toiletter, depot og entré.

Køkkenarealerne kan ikke i m² alene, opveje arealerne på Vinkelvej 6. Men med et samarbejde med omsorgscenteret, om brug af centerets café, vil langt størstedelen af mødestedets aktiviteter kunne understøttes af disse lokaler.

Det er Mødestedets centerråds vurdering, at lokalerne vil kunne opfylde brugernes behov. Dette er afklaret ved en række møder mellem Centerrådet, Ældre og Social Service og Kommunale Ejendomme.

Det vurderes at de tidligere køkkenlokaler skal ombygges for ca. 1,7 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde den 7. december 2017

De brugerstyrede centre benyttes af borgere, der er over 60 år eller modtager førtidspension eller efterløn, og de er som udgangspunkt åbne for alle i målgruppen, som kan klare sig selv. Der er brugervalgte centerråd, som varetager ledelse af centrene samt organisering af frivillige indsatser. Mødestedet Vinkelvej fungerer som et fælleshus, som benyttes af 14 lokale frivillige foreninger, der inden for egen forening inviterer deres medlemmer til deltagelse i aktiviteter og arrangementer. Huset er åbent for foreningerne, når de afholder aktiviteter og kan bookes alle dage. Om søndagen er der ofte åbent for deltagelse i en søndagsklub, hvor alle er velkomne.

Det brugervalgte Centerråd på Vinkelvej har løbende været inddraget i processen om flytning bl.a. ved møder med Trafik og Ejendomme og fremvisning af tegninger og fysiske lokaliteter på De Tre Ege. Centerrådet fik mulighed for at komme med input til ombygningerne. Disse input er indarbejdet i det endelige projekt. Der har endvidere været dialog mellem Centerrådet og ledelsen på De Tre Ege vedrørende muligheder for samarbejde. Ved større arrangementer vil det, med god planlægning og samarbejde med omsorgscenteret, være muligt at benytte omsorgscenterets samlingssal.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelt høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Ældrerådets høringssvar:

Taget til efterretning.

Økonomi

Der er i 2017 afsat anlægsudgifter for 2,9 mio. kr. og indtægter for 7,2 mio. kr. til projektet "bedre brug af fælles faciliteter", tidligere kaldet Space Management. I 2018 er der tilsvarende afsat anlægsudgifter for 6,5 mio. kr. og indtægter for 12,0 mio. kr.

Indstillingen indebærer et behov for frigivelse af anlægsmidler til ombygningen for 1,7 mio. kr., som finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Udgifterne forventes afholdt med 0,4 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018.

Økonomien i byggesagen fordeler sig således:

Håndværkerudgifter 1.461.500 kr.

Uforudselige udgifter 10 %  146.150 kr.

Rådgiver 5 %   80.000 kr.

Miljøscreening   12.000 kr.

Efter flytningen forudsættes Hermon sat på kommunens salgsliste, og et eventuelt salgsprovenu vil blive modregnet i den allerede budgetlagte indtægt fra afviklede kommunale bygninger. Den årlige driftsbesparelse kan herefter opgøres til ca. 0,2 mio. årligt, som kan bidrage til udmøntning af den årlige besparelse fra projektet "bedre brug af fælles faciliteter". Dertil skal lægges en fremtidig sparet anlægsudgift, til renovering af den afviklede bygning.

Alene driftsbesparelsen bevirker en tilbagebetalingstid for investeringen på ca. 7 år.

Indstilling

Sundhedschefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018 til ombygning af Omsorgscenter De Tre Ege, så Mødestedets aktiviteter kan flytte dertil. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til bedre brug af fælles faciliteter i 2017 og 2018.
Historik

Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 229:

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen oversendes til Velfærdsudvalget med henblik på en drøftelse af projektet samt en uddybning af økonomien i projektet.

Velfærdsudvalget, 7. december 2017, pkt. 5:

Anbefales med den bemærkning at det tidligere caféområde skal være et fællesareal og at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem det brugerstyrede center og De Tre Ege.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Susanne Bettina Jørgensen (A)

Jette Christensen (V)

Beslutning

Velfærdsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sundhedsloven.

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde samt kvalitetsstandarden for genoptræning efter Sundhedsloven.

Principper og serviceniveauer på det specialiserede socialområde er blevet revideret. Der er ingen ændringer i kvalitetsstandarden for genoptræning efter Sundhedsloven.

De væsentligste ændringer i principper og serviceniveauer på det specialiserede socialområde beskrives kort nedenfor samt mere uddybende i bilag til sagen.

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder på det sociale område

Serviceniveaubeskrivelserne er forenklet og forkortet ved at afsnit om handleplan, tildeling, kvalitetskrav til leverandøren og levering af ydelsen er flyttet op til det generelle, indledende afsnit. Der er samtidig foretaget en række ændringer for at sikre præcise formuleringer og for at undgå overflødige oplysninger og gentagelser.

Derudover skal følgende ændringer fremhæves:

 • I serviceniveaubeskrivelserne vedrørende beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er der slettet en formulering om, at der som udgangspunkt ikke visiteres til aktivitets- og samværstilbud i en anden kommune, med mindre bestemte betingelser er opfyldt. Formuleringen er slettet, idet der visiteres ud fra en faglig vurdering af, hvordan tilbuddet imødekommer borgerens behov, samt ud fra tilbuddets beliggenhed i forhold til borgerens bopæl. Der visiteres ikke nødvendigvis til tilbud i Frederikssund Kommune.
 • I serviceniveaubeskrivelsen vedrørende midlertidigt botilbud har der tidligere stået, at Visitationsudvalget anviser det botilbud, der skønnes bedst egnet til borgeren, men at hvis borgeren efterfølgende ønsker et andet bosted, kan dette imødekommes, hvis indsats og pris er sammenlignelig og hensigtsmæssig. Formuleringen er slettet, idet midlertidige botilbud ikke er omfattet af lovkrav om frit valg. Med ændringen tilpasses serviceniveauet dermed til kravene i lovgivningen.
 • Begrebet ”pædagogisk bostøtte” er skiftet ud med begrebet ”socialpædagogisk støtte” (støtte efter servicelovens § 85). Det skyldes, at støtten kan gives i form af eksempelvis gruppetilbud uden for hjemmet. Derudover er serviceniveaubeskrivelsen rettet til, så det fremgår at socialpædagogisk støtte kan ydes uafhængigt af borgerens boform, dvs. både i selvstændig bolig og i botilbud.

Videre proces

Materialet sendes efter Sundhedsudvalgets behandling i høring frem til 2. november 2017 hos følgende parter:

 • Handicaprådet
 • Ældrerådet
 • Bruger- og pårørenderåd på socialområdet.

Efter høringen skal materialet igen behandles i Sundhedsudvalget, og derefter sendes sagen til Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i Byrådet i december 2017.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringsvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Ældrerådets høringssvar:

Genoptræning 10 dage syntes at være lang tid at vente før der laves planer.

Supplerende sagsfremstilling til Sundhedsudvalgets møde den 5. december 2017:

Administrationen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet samt ovenstående høringssvar fra Ældrerådet. Høringssvarene fra Handicaprådet omhandler socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 givet som gruppetilbud samt visitation til klubtilbud efter § 104.

Høringssvaret er vedlagt som bilag. Administrationens bemærkninger til høringssvarene er ligeledes vedlagt som bilag. Høringssvarene har ikke ført til ændringer i serviceniveauer og kvalitetsstandarder.

Efter behandling i Sundhedsudvalget sendes sagen til Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringsvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Ældrerådets høringssvar:

Taget til efterretning.

Økonomi

 Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 3. oktober 2017, pkt. 86:

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Sundhedsudvalget, at:

 1. Principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder sendes i høring med henblik på at genoptage behandlingen i december 2017.

Indstilling 5. december 2017:

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:

 1.  Principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder for 2018 godkendes.
Historik

Sundhedsudvalget, 3. oktober 2017, pkt. 86:

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende: 

Kirsten Weiland (A)

Sundhedsudvalget, 5. december 2017, pkt. 109:

Anbefales med de faldne bemærkninger.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Lov om tilkøb af socialpædagogiske ledsagelse under ferie.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget lovforslaget om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferier for borgere i botilbud med særlige behov den 8. juni 2017. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til, om Frederikssund Kommune som driftsherre skal tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse.

Loven har til formål at indføre mulighed for, at visse kommunale og regionale døgntilbud kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier til døgntilbuddets beboere over 18 år, hvis beboerne efter eget initiativ ønsker dette. Dette indebærer, at beboerne kan få det personale de kender med på ferie udover det serviceniveau på 7 dages borgerferie, som kommunen allerede giver mulighed for.

Tilkøbsordningen er et supplement til borgernes mulighed for ledsagelse og må ikke erstatte eller forringe disse. Der er tale om en "kan-bestemmelse", dvs. det er op til Byrådet at beslutte om de omfattede tilbud i Frederikssund Kommune skal tilbyde ordningen.

Loven er rettet mod personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der bor i et botilbud. I Frederikssund Kommune drejer det sig om alle de sociale botilbud, der er omfattet af lov om socialtilsyn.

I henhold til kommunens nuværende serviceniveau har beboerne i botilbud ret til ledsagelse under ferie og ture i op til 7 døgn om året, hvis ferien eller turene afholdes i forening med beboerne i tilbuddet. Kommunen dækker medarbejdernes lønudgifter samt de relateret udgifter ved ledsagelse til personalets kost, logi, transport, entrebilletter til aktiviteter m.v. Borgeren afholder sine egne udgifter ved ferie, weekendture eller andre aktiviteter.

Den foreslåede tilkøbsordning vil i forhold til tidligere udvide borgernes muligheder for at komme på ferie, da de får mulighed for at tage afsted flere døgn om året udover de 7 døgn de allerede modtager, og de får mulighed for at få personale med ved rejser til udlandet og på individuelle rejser, f.eks. rejser sammen med deres familie.

I tilkøbsordningen skal borgeren både dække udgifter til løn og ledsagerudgifter (kost, logi, transport, entrebilletter m.v.). Dertil kommer rejseudgifter for borgeren selv. Administrationen forventer, at der bliver tale om en individuel beregning for hver rejse, da udgifterne afhænger af rejsemålet, rejsens varighed, borgerens støttebehov samt om det er en individuel rejse eller flere beboere, der tager på rejse sammen.

Efter overenskomsten skal en medarbejder aflønnes for 10 timer pr. døgn, og i tilkøbsordningen skal en ferie som minimum inkludere en overnatning. Herudover kommer kolonitillæg, som varierer afhængigt af, om rejsen er i hverdage eller weekender. Hertil skønner administrationen, at en mindre rejse i gennemsnit er forbundet med ca. 3 timers forberedelse på botilbuddet.

En vurdering af lønudgifterne ligger alene således på 5.750 kr. pr. rejse pr. medarbejder eksklusiv tillæg ved en gennemsnitlig løn på 250 kr. i timen og minimum 2 døgn samt 3 timers forberedelse på botilbuddet.

Tilbud

Gennemsnitlig løn pr. time - 2018 priser

Antal minimums timer pr. ferie (2 døgn)

Forberedelsestid i timer

Minimumsudgift pr. medarbejder

Sociale botilbud - efter SEL § 85, § 107 og § 108

kr. 250

20

3

kr. 5.750

Muligheden for at anvende tilkøbsordningen afhænger således i høj grad af den enkelte borgers privatøkonomi. Administrationen forventer, at det er ganske få borgere, som vil have råd til og være interesserede i at anvende tilkøbsordningen.

Administrationen anbefaler omkring denne sag, at Bruger/pårørenderåd samt Handicaprådet høres om deres holdning til tilkøbsordningen. Rådene skal drøfte de konkrete vilkår for tilkøb, hvis ordningen indføres i Frederikssund Kommune. Det drejer sig f.eks. om hvordan borgeren er stillet i forhold til udgifter til rejsen, herunder hvis rejsen f.eks. skal aflyses i forbindelse med sygdom.

Hvis tilkøbsordningen skal indføres i Frederikssund Kommune, foreslår administrationen, at der fastlægges retningslinjer om, at borgeren skal søge om ledsagelse ved ferier mindst 3 måneder inden rejsetidspunktet og at tilkøbsordningen kan anvendes minimum i 2 døgn og maksimalt 7 døgn i træk. Samtidig skal borgeren ved bestilling af rejsen tegne en afbestillings- og hjemrejseforsikring for såvel ledsageren og sig selv - en udgift, der afholdes af borgeren. Herudover skal borgeren afholde såvel lønudgifter som ledsagerudgifter ved tilkøb af ledsagelsen.

Såfremt det besluttes at indføre en tilkøbsordning, vil administrationen udarbejde en kvalitetsstandard for ordningen.

Det vil gøre det muligt at håndtere personalenormering og vagtplanlægning for botilbuddene, da personalet skal varsles minimum 8 uger forud for tjenesterejser i henhold til deres overenskomst.

Selvom tilkøbsordningen er en "kan-bestemmelse", så vurderer administrationen, at det vil være gavnligt for borgerne i botilbuddene, da de får bedre muligheder for at tilrettelægge deres egne ferier, end de har i dag, uden merudgifter for kommunen.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringsvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Sundhedsudvalgets møde den 5. december 2017:

Administrationen har med udvalgets beslutning sendt sagen i høring i såvel beboer- og pårørenderåd samt Handicaprådet, der på baggrund af de skitserede rammer i sagsfremstillingen drøfter de konkrete vilkår for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, hvis ordningen indføres i Frederikssund Kommune. Det drejer sig f.eks. om hvordan borgeren er stillet i forhold til udgifter til rejsen, hvis rejsen eksempelvis skal aflyses i forbindelse med sygdom. Der er indkommet 5 høringssvar, som i et notat til sagen er samlet og gengivet i sin fulde ordlyd samtidig med at administrationen har anført sine bemærkninger.

Alle høringssvar giver positive tilbagemeldinger på muligheden for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse på ferie, selvom ordningen i høj grad afhænger af den enkelte borgers privatøkonomi. I to af høringssvarene rejses der et nyt forslag, der omhandler en udvidelse af det kommunalt betalte serviceniveau fra 7 til 8 døgns ferie med beboerne i botilbuddene. Da der er tale om et nyt forslag (udvidelse af det eksisterende serviceniveau for ferie betalt af kommunen), som har økonomiske konsekvenser, anbefaler fagområdet, at forslaget medtages i budgetdrøftelserne for 2019.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringsvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Ældrerådets høringssvar:

Taget til efterretning.

Økonomi

 Økonomi har ingen bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Indstilling 7. november 2017, pkt. 97:

 Ældre- og Socialchefen indstiller til Sundhedsudvalget, at:

 1. Tilkøbsordningen sendes i høring i bruger- og pårørenderådene.
 2. Sagen genoptages på udvalgets møde den 5. december 2017 med henblik på behandling af høringssvar samt en endelig anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, der fastlægger retningslinjer og rammerne for en tilkøbsordning.

Indstilling 5. december 2017

Ældre og Socialchefen indstiller, at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tilkøbsordningen indføres med virkning fra 2018 inden for de skitserede rammer nævnt i sagsfremstillingen
Historik

Sundhedsudvalget, 7. november 2017, pkt. 97:

Indstillingens punkt 1 og 2 godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

Sundhedsudvalget, 5. december 2017, pkt. 110:

Anbefales, og at forslaget om at udvide forslaget fra 7 til 8 dage medtages som udvidelsesforslaget.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

Beslutning

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales, idet det præciseres at Sundhedsudvalgets forslag om en udvidelse fra 7 til 8 dage vedrører udvidelsesforslag til budget 2019.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden besluttede første gang i 2015 en række pejlemærker og anbefalinger for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet.

De politiske pejlemærker og anbefalinger blev politisk behandlet af Vækstudvalget og godkendt af Byrådet i foråret 2015. Første status på anbefalingerne blev behandlet af Vækstudvalget i april 2016.

KKR Hovedstaden har i efteråret 2017 bedt kommunerne om endnu en status på anbefalingerne og bedt om, at opfølgningen behandles politisk i den enkelte kommune. Derefter drøftes opfølgningen i KKR i foråret 2018.

Det er den status, der forelægges i denne sag.

Anbefalingerne har fokus på en koordineret indsats på tværs af kommunerne i regionen. Målet med anbefalingerne er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde.

Anbefalingerne har 5 fokusområder:

·         Virksomhedsrettede indsatser

·         Borgerrettede indsatser

·         Opkvalificering af medarbejdere

·         Dokumentation af effekt af indsats

·         Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtninge (nyt tema fra 2016)

Under hvert fokusområde er anbefalingerne delt op mellem ”skal” og ”kan” forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner forpligter sig til at følge, mens der er andre anbefalinger, der er frivillige at følge.

Overordnet har der været stor fokus på at skabe tættere samarbejde og koordinering af det tværkommunale samarbejde omkring de virksomhedsrettede og borgerrettede indsatser. De væsentligste initiativer er fremhævet her.

·         Frederikssund kommune er sammen med 8 andre nordsjællandske kommuner en del af det formaliserede samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS), der blev etableret i 2015. Samarbejdet udbygges løbende f.eks. via en øget digitalisering der bl.a. forbedrer virksomhedernes rekrutteringsmuligheder. Ultimo 2017 etableres en række branchenetværk på tværs af Hovedstadens og Nordsjællands kommuner, hvor Frederikssund  deltager aktivt i Butik og Detailhandels netværket.

·         Frederikssund har deltaget i Uddannelsesforum. Kommunen har prioriteret indsatsen for at skabe bedre uddannelsesmuligheder, hvilket har udmøntet sig i, at der fra eftersommeren 2017 er kommet flere nye erhvervsuddannelser på Campus Frederikssund.  FUEL–projektet, der står for Før, Under og Efter Læringsmiljøer og gennemføres af Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og fire erhvervsskoler: TEC, SOPU, Esnord og KNord, har til formål, at endnu flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Omkring opkvalificering af medarbejdere på beskæftigelsesområdet er der vedtaget en samlet strategi for en koordineret og sammenhængende virksomhedsservice. Der er afholdt workshops for ledere, virksomhedskonsulenter og andre medarbejdere med stor kontaktflade til virksomheder.

I 2017 er der i regi af Nordsjællands Rekrutteringsservice gennemført yderligere kompetenceudviklingsforløb for alle virksomhedskonsulenter og udvalgte jobkonsulenter.

Vedrørende Dokumentation af effekt af indsats deltager Frederikssund, sammen med andre kommuner, i dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) i udvikling af Jobindsats.dk samt hjemmeside med samling af analyser og dokumentation.

Endelig vedrørende Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtninge, hvor der i anbefalingerne er lagt vægt på hurtig kompetenceafklaring af flygtninge, har Frederikssund Kommune udbygget det konkrete samarbejde med asylcentrene om den tidlige kompetenceafklaring af de enkelte flygtninge. Frederikssund Kommune deltager i udvikling af modeller for - og digitalisering af kompetenceafklaringen i det udviklingsarbejde, der er sat i værk af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), STAR og KL.

I Bilag 1 er der et skema fra KKR, der skal anvendes til den status, der, sammen med denne sagsfremstilling, skal sendes til KKR Hovedstaden. Her er alle anbefalingerne til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet samlet under de fem fokusområder, og der er angivet status på de enkelte initiativer. Som det fremgår er alle ”Skal” initiativerne markeret med grønt, hvilket betyder, at initiativerne er iværksat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1.     Godkende status på anbefalingerne vedrørende det tværkommunale samarbejde.

Historik

Vækstudvalget, 5. december 2017, pkt. 71:

Anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A) og Tom Lysgaard (E)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 26. april 2017, at der skal arbejdes videre med en strategi for tiltrækning af videre- og efteruddannelsesmuligheder på bachelor, - kandidat- og Ph.d. niveau finansieret af gearingspuljen.

Byrådet godkendte i den forbindelse et budget for udmøntningen af midlerne. Der blev afsat 1.2 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til strategiarbejde og indsatser.

Indsatserne i strategien skal ses som et supplement til en række tiltag, vi arbejder med for at styrke vores område. I de senere år er Campus Frederikssund udvidet, så viften af uddannelser er endnu bredere, ligesom vi har fokus på opkvalificering af den eksisterende arbejdskraft samt tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft.

Et af de initiativer, der er udført for at gøre Frederikssund Kommune attraktiv for de studerende, er en projektuge - KEA WORKS VINGE, der blev afholdt i november 2016.

Projektugen bestod blandt andet af workshops, fælles dialoger med eksterne foredragsholdere til åbningskonferencen og studieture til Vinge.

De studerende skulle i projektugen arbejde med en række case udfordringer relateret til Vinge og fremtidens by som tema. De 3 bedste projekter blev præsenteret for byrådet.

Alle tre vinderprojekter blev belønnet med en pengepræmie, adgang til KEAs incubator-forløb samt muligheden for at præsentere deres løsningsforslag for Byrådet i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Erhverv løste i forbindelse med KEA WORKS VINGE en opgave for Frederikssund Kommune, idet Frederikssund Erhverv faciliterede KEA WORKS VINGE i samarbejde med KEAs undervisere og Frederikssund Kommune.

KEA Works Vinge er et eksempel på konturen af ideen med gearingspuljen. Initiativet er et midlertidigt engagement, som er uforpligtende for læreanstalterne, men som samlet set er vigtigt for os ift. at skabe identitet samt gøre os attraktive for de studerende og læreanstalterne. Med gearingspuljen er det muligt at definere et uddannelsesforum som en fleksibel størrelse, der tilpasser sig de tilbud, som miljøet skaber. Her kan fx Vinge tilbydes som et Living Lab (en pop up studieplatform.)

Frederikssund Kommune har indgået en resultatkontrakt med Frederikssund Erhverv for perioden 2015-2019, der definerer den indsats, Frederikssund Erhverv skal yde for kommunen. Heraf fremgår det, at der inden for kontraktperioden kan indgås specifikke aftaler om initiativer mod supplerende honorering. Det er administrationens vurdering, at dette er tilfældet her.

Administrationen anbefaler derfor, at Frederikssund Erhverv modtager en honorering for deres indsats svarende til 300.000 kr., der finansieres af gearingspuljen. 

Økonomi

Udmøntning af gearingspuljen for 2017 på i alt 1,2 mio. kr. blev vedtaget på byrådsmødet den. 26. april 2017. Sagen vil betyde en redisponering af de allerede afsatte budgetposter, som fremgår af vedlagte bilag 3. Omfordelingen sker indenfor gearingspuljens økonomiske ramme på 1,2 mio. kr. i 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

 1. Frederikssund Erhverv modtager en honorering på 300.000 kr. for deres indsats i forbindelse med KEA Works Vinge. 
Historik

Vækstudvalget, 5. december 2017, pkt. 72:

Anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A) og Tom Lysgaard (E)

Beslutning

Et enigt udvalg kunne ikke tilslutte sig indstillingen. Dette henset til kommunens aktuelle økonomiske situation.

Fraværende:

Hans Andersen (V).