Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 15. november 2017

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt med den ændring, at sag nr. 239 blev udsat og dermed udgik af dagsordenen.

Beslutning

Administrationen orienterede om konkret personsag i forlængelse af en henvendelse til det samlede Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomi. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner, underlagt en kassekreditregel som betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommunes økonomiske politik indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr.

Gennemsnittet for november 2016 til oktober 2017 udgør 121,9 mio. kr., hvilket betyder at kommunens økonomiske politik også pr. 31. oktober 2017 er opfyldt.

Frederikssund Kommunes kassebeholdning har i perioden 2014 og frem været nedgående. Dette skyldes store planlagte anlægsinvesteringer. Likviditeten i 2017 forventes nedadgående, da indtægten fra salg af byggeretter i Vinge falder i december. Herefter forventes likviditeten at stige i 2018, primært som følge af indtægten i december 2017, for at falde igen frem til medio 2020.

Budgetopfølgningen pr. 30. september er indarbejdet i den reviderede likviditetsprognose for 2017, og budgettet for perioden 2018-2021 svarer til det af Byrådet godkendte budget pr. 11. oktober 2017.

For at sikre at kommunen overholder kassekreditreglen, er det vigtigt med en økonomistyring, der sikrer, at de nødvendige forudsætninger overholdes eller, at kommunen korrigerer rettidigt, hvis forudsætningerne ændres.

Der henvises desuden til bilaget, der viser en oversigt over den forventede likviditet frem til ultimo 2021, uddybende forklaring på forudsætningerne samt en økonomisk status pr. 31. oktober 2017.

Økonomi

Økonomi og Udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Økonomi- og udvikling har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Økonomiudvalgtes område, der består af drifts- og anlægsudgifter (hovedkonto 6) samt finansiering (hovedkonto 7 og 8). Driften består hovedsageligt af serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens finansieringen alene har betydning for likviditeten.

Drift - udgifter reduceres med 0,8 mio. kr.

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i det forventede forbrug på 0,8 mio. kr., der alene udgøres af overførsler til andre udvalg.

Overførsler til andre udvalg

Overførslen til andre udvalg udgøres af følgende:

 • Restbudget vedrørende pulje til samling af kommunens administration på 0,8 mio. kr. (mindreudgift) overføres til Teknisk udvalg til medfinansiering af udgifter - eksempelvis nedrivning af bygninger, projektering mv. -der skal sikre realisering af budgetteret besparelse i forhold til space management i 2017.

Anlæg - nettoudgifter opjusteres med 16,4 mio. kr.

Budgetopfølgningen giver anledning til stigende nettoudgifter på 16,4 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Egentlige tillægsbevillinger 

Den egentlige tillægsbevilling på i alt 16,4 mio. kr. er sammensat af følgende:

 • 10,4 mio. kr. (merudgift) skyldes en opjustering af udgiftsbudgettet for Vinge centrum. Beløbet skal anvendes til arkæologiske udgravninger, der er iværksat efter de indledende forundersøgelser.
 • 6,0 mio. kr.(mindeindtægt) skyldes en nedjustering af indtægtsbudgettet for salg af byggeretter i Vinge Centrum i 2017. I den foreliggende betingede aftale vedrørende Vinge C. ventes indtægterne fra salg af byggeretter i den første etape at tilgå kommunen omkring 2019.

I det vedlagte bilag ”Anlægsoversigt – Økonomiudvalget” fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, resterende budget, forslag til ændring i nuværende budget (tillægsbevilling), nyt korrigeret budget for 2017 efter tillægsbevilling samt forventet regnskab. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Finansiering - ingen ændringer

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i forhold til finansiering.

Økonomi

Budgetopfølgningen giver anledning til følgende ændringer i det forventede forbrug:

Drift

Budgettet reduceres med 0,8 mio. kr., der alene udgøres af overførsel til andet udvalg.

Anlæg

Budgettet øges med 16,4 mio. kr. Heraf består 10,4 mio. kr. af en egentlig tillægsbevilling på udgiftssiden, som samtidig frigives, mens 6,0 mio. kr. udgøres af færre indtægter.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Overførsel til andet udvalg på -0,755 mio. kr. (mindreudgift) på driften godkendes.
 2. Den egentlige tillægsbevilling på 10,400 mio. kr. (merudgifter) vedrørende bruttoanlægsudgifter godkendes og frigives.
 3. Den egentlige tillægsbevilling på 6,000 mio. kr. (merudgifter/mindreindtægter) vedrørende anlægsindtægter godkendes.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi- og udvikling udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. september 2017.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Samlet resultat

Samlet set resulterer budgetopfølgningen i et forventet overskud på 80,5 mio. kr., hvilket er 191,5 mio. kr. bedre en oprindeligt budgetteret. Forbedringen kan primært forklares ved øgede anlægsindtægter (Vinge), idet den forventede indtægt fra salg af byggegrunde ikke indgår i det oprindelige budget, samt færre driftsudgifter.

Konkret giver budgetopfølgningen anledning til en samlet tillægsbevilling på 15,4 mio. kr.:

 • Mindreudgifter på 2,0 mio. kr. vedrørende driften (0,4 mio. kr. på serviceudgifter og 1,6 mio. kr. på overførselsudgifter)
 • Merudgifter på 10,4 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifter (Vinge)
 • Mindreindtægter på anlæg på 6,0 mio. kr. (Vinge)
 • Merudgifter på anlæg under Forsyningen på 1,0 mio. kr.

Serviceudgifter

I forhold til serviceudgifterne er kommunerne underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed. Ved en overskridelse skal Frederikssund i værste fald tilbagebetale ca. 24 mio. kr. af bloktilskuddet.

Serviceudgifterne i 2017 forventes samlet set at udgøre 2.028,3 kr., hvilket er 21,4 mio. kr. mindre end kommunernes korrigerede sigtepunkt. Det forventes således ikke, at kommunen i 2017 vil være udfordret i forhold til overholdelses af sigtepunktet.

I forlængelse heraf skal det bemærkes, at der er budgetteret med en central implementeringspulje på ca. 30,0 mio. kr., som ikke forventes anvendt. Ligesom der opereres med en antagelse om at overførslen til 2018 er på niveau med overførslen til 2017 på 17 mio. kr. Samtidig skønnes der imidlertid et merforbrug på ca. 17 mio. kr. vedrørende udsatte børn og voksne - et forventet merforbrug der neutraliserer overførselsantagelsen. Den ubrugte implementeringspulje på 30,0 mio. kr. er inkluderet i mindreforbruget på 21,4 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifter

Der er ikke forbundet en sanktion med de realiserede bruttoanlægsudgifter i 2017. Dog fremgår det af økonomiaftalen, at: "Regeringen og KL er enige om at tillægge det en stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen, således at den planlagte tilpasning af de kommunale anlægsudgifter realiseres."

Bruttoanlægsudgifterne i 2017 forventes samlet set at udgøre 159,0 mio. kr., hvilket er 7,2 mio. kr. mindre end det oprindelige budget.

I forlængelse heraf skal det bemærkes, at der er anlægsprojekter - heriblandt idrætsby og børnehuse i Skibby - som er forsinket, hvilket giver anledning til et forventet et mindreforbrug på 31,8 mio. kr., der er inkluderet i mindreforbruget på 7,2 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens konsekvenser henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

Økonomi

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til en tillægsbevilling på 15,4 mio. kr. (merforbrug), der fordeler sig på følgende måde:

 • Mindreudgifter på 2,0 mio. kr. vedrørende driften (0,4 mio. kr. på serviceudgifter og 1,6 mio. kr. på overførselsudgifter)
 • Merudgifter på 10,4 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifter (Vinge)
 • Mindreindtægter på anlæg på 6,0 mio. kr. (Vinge)
 • Merudgifter på anlæg under Forsyningen på 1,0 mio. kr.
Indstilling

Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget og Teknisk Udvalg har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Uddannelsesudvalget anbefaler, at den indstillede overførsel på 0,8 mio. kr. vedr. kørsel til Teknisk Udvalg i stedet forbliver i Uddannelsesudvalget til dækning af merforbrug på udvalgets område. Dette er ikke indarbejdet i nedenstående indstilling.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Tillægsbevilling på -2,000 mio. kr. (mindreudgift) på driften godkendes.
 2. Tillægsbevilling på 10,400 mio. kr. (merudgift) vedrørende bruttoanlægsudgifter godkendes og frigives.
 3. Tillægsbevilling på 6,000 mio. kr. (merudgift/mindreindtægt) vedrørende anlægsindtægter godkendes.
 4. Tillægsbevilling på 0,955 mio. kr. (merudgift) vedrørende Forsyningen godkendes.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årets 3. og sidste status for implementeringen af budgetaftalen for 2017-2020. Budgettet for 2017 blev vedtaget på baggrund af en bred aftale mellem alle byrådets partier undtagen Enhedslisten (Bilag A). 

Formålet med den opfølgning er at sikre, at budgetaftalen implementeres som forudsat, og at give mulighed for at igangsætte kompenserende tiltag, hvis nogle af de vedtagne forslag ikke indfries som forventet.

Status er opdelt i følgende 2 bilag, som er vedlagt sagen.

Bilag B "Temaer", som er de uddybende bemærkninger fra aftaleteksten.

Bilag C "Konkrete tiltag", som er en status på de konkrete forslag, som blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

Overordnet set viser status, at en del af forslagene er implementeret eller er ved at blive implementeret. Primært de større projekter som forløber over flere år er under forberedelse og dermed undervejs i processen. Processen med at udmønte budget 2017 er godt forankret, og bilag B og C indeholder korte kommentarer til, hvordan status er her og nu.

I begge bilag er det angivet om projekterne er implementeret (1.), undervejs (2.) eller ikke iværksat (3.). Der arbejdes med følgende konkretisering:

 1. Implementeret (hvor tiltag er iværksat og beslutningen er gennemført, eller gennemføres indenfor kort tid)
 2. Undervejs (hvor tiltag er i gang, men kræver yderligere analyser/bearbejdning – evt. over et lidt længere forløb, så beslutningen er endnu ikke gennemført)
 3. Ikke iværksat (hvor der endnu ikke er i gangsat tiltag).

Bilag B. "Temaer"

Der er i alt ca. 30 temaer fra budgetaftalerne i 2016 og 2017. Dette er primært større projekter som forløber over en årrække. Knapt halvdelen af temaerne er angives som værende ”undervejs” og godt halvdelen er angives som ”implementeret”. Af de projekter, der er angivet som værende ”undervejs” kan nævnes følgende eksempler: Bedre brug af fælles faciliteter (Space Management), Læringscentre i samdrift med folkebiblioteker, Trafikhandleplan, Kollektiv trafik, Hovedbibliotek og aktiviteter i havnen.

Bilag C. "Konkrete tiltag"

Indeholder en status for de godt 100 forslag, som blev godkendt i forbindelse med budget 2017. Forslagene indeholder samlede budgetforbedringer for 37 mio. kr. i 2017 stigende til 83,6 mio. kr. i 2020.

Af de godt 100 forslag er knapt 20 forslag i kategorien ”undervejs”. Dette er primært vedrørende større projekter hvor arbejdet er igangsat, men effektiviseringen forventes indhentet over flere år. En mindre del vedrører projekter der er afhængige af eksterne faktorer f.eks. forsinkelse i monopolbrudsprogrammet, nye busruter, udskiftning af fagsystemer mv. De øvrige ca. 80 forslag er implementeret.

Økonomi

  Opfølgningen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:  

 1. Orienteringen om status på udmøntningen af budget 2017 tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagte takstark indeholder de beregnede takster for budgetåret 2018. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2018, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 11. oktober 2017. Det forudsættes at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget 2018.

Affaldsområdet:

Frederikssund Kommune samarbejder med 17 andre af Vestforbrændings interessentkommuner om administration af reglerne for virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne, og i bestræbelserne for at fastholde den åbne adgang til genbrugsstationerne på tværs af kommunegrænserne, anbefaler Vestforbrændings bestyrelse at kommunerne i samarbejdet vedtager de indstillede takster.

Vestforbrændings bestyrelse indstiller at taksterne fastholdes uændret i forhold til 2017.

Fagudvalgsbehandling:

De beregnede takster har været forelagt fagudvalgene.

Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Uddannelsesudvalget, Velfærdsudvalget samt Teknisk udvalg har indstillet taksterne til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse.

Et enigt Teknisk Udvalg stiller desuden forslag om, at taksterne for stadepladser i 2018 skal være:

 • Torvet Frederikssund - Stadeplads på lørdage - 0 kr.
 • Torvet Frederikssund - Stadeplads på dage udover lørdag - 650 kr. pr. kvartal.
 • Havnen Frederikssund (havnepladsen) - Stadeplads der kan benyttes hver dag ud over lørdage - 650 kr. pr. kvartal + evt. strøm

Udvalgets forslag er indarbejdet i vedlagte takstbilag.

Økonomi

De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2018.

Teknisk udvalgs indstilling omkring ændret betaling for stadepladser, forudsættes afholdt indenfor eksisterende budget.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes indstillinger, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Taksterne indenfor økonomiudvalgets område godkendes.
 2. Øvrige takster godkendes på baggrund af fagudvalgenes indstillinger.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en analyse af de brugerstyrede centre, er det overfor velfærdsudvalget foreslået, og indstillet til, at Mødestedets aktiviteter flyttes til Omsorgscenter De Tre Ege, i de tidligere produktionskøkkenlokaler som ikke har været anvendt, siden madproduktionen blev udliciteret i 2012, og derfor står ubenyttet hen. Sagen er ved velfærdsudvalgets møde den 1. dec. 2016 besluttet gennemført, og overført til "bedre brug af fælles faciliteter", tidligere kaldet Space Management.

”Mødestedet” er et brugerstyret foreningscenter beliggende på Vinkelvej 6 i Jægerspris.

Mødestedet har til huse i det tidligere missionshus Hermon, som er en særpræget bygning fra 1923, på omkring 270 m². Bygningen er i tre plan, med sal, køkken og toiletter i stueetagen, og kontor, mødelokale og tekøkken på de to øverste plan.

Bygningen er i en forholdsvis ringe vedligeholdelsesstand, og bør, hvis den fortsat skal benyttes, renoveres og efterisoleres.

De tidligere køkkenlokaler i De Tre Ege ryddes for inventar, og ombygges til foreningsbrug med sammenhængende mødelokaler, kontor, toiletter, depot og entré.

Køkkenarealerne kan ikke i m², alene, opveje arealerne på Vinkelvej 6. Men med et samarbejde med omsorgscenteret, om brug af centerets café, vil langt størstedelen af mødestedets aktiviteter kunne understøttes af disse lokaler.

Det er Mødestedets brugerråds vurdering, at lokalerne vil kunne opfylde brugernes behov. Dette er afklaret ved en række møder mellem brugerrådet, Ældre og Social Service og Kommunale Ejendomme.

Det vurderes at de tidligere køkkenlokaler skal ombygges for ca. 1,7 mio. kr.

Økonomi

Der er i 2017 afsat anlægsudgifter for 2,9 mio. kr. og indtægter for 7,2 mio. kr. til projektet "bedre brug af fælles faciliteter", tidligere kaldet Space Management. I 2018 er der tilsvarende afsat anlægsudgifter for 6,5 mio. kr. og indtægter for 12,0 mio. kr. Indstillingen indebærer et behov for frigivelse af anlægsudgifter til ombygningen for 1,7 mio. kr., som finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Udgifterne forventes afholdt med 0,4 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018.

Efter flytningen forudsættes Hermon sat på kommunens salgsliste, og et eventuelt salgsprovenu vil blive modregnet i den allerede budgetlagte indtægt fra afviklede kommunale bygninger. Den årlige driftsbesparelse kan herefter opgøres til ca. 0,2 mio. årligt, som kan bidrage til udmøntning af den årlige besparelse fra projektet "bedre brug af fælles faciliteter". Dertil skal lægges en fremtidig sparet anlægsudgift, til renovering af den afviklede bygning.

Alene driftsbesparelsen bevirker en tilbagebetalingstid for investeringen på ca. 7 år.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018 til ombygning af Omsorgscenter De Tre Ege, så Mødestedets aktiviteter kan flytte dertil. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til bedre brug af fælles faciliteter i 2017 og 2018.
Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen oversendes til Velfærdsudvalget med henblik på en drøftelse af projektet samt en uddybning af økonomien i projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 23. august 2013 den nuværende restaurationsplan for Frederikssund Kommune. Restaurationsplanen er vedlagt som bilag.

Kommunens restaurationsplan:

 • Beskriver de bevillingsregler, der gælder for restaurationsbranchen i Frederikssund Kommune.
 • Giver retningslinjer for, hvordan Bevillingsnævnet tildeler alkoholbevillinger og udvidede åbningstider m.v.

Bevillingsnævnet har et ønske om, at restaurationsplanen skal:

 • Fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder i Frederikssund Kommune
 • Sikre restaurationernes indpasning i det omliggende bymiljø.
 • Mindske generne fra restaurationsvirksomhederne for de omliggende beboelser og virksomheder.
 • Skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for kommunens borgere og gæster.
 • Sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold, herunder fælles flugtveje/redningsveje i det fri, for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker færdes.

Restaurationsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside med de nødvendige links, så sagsbehandlingen gøres så smidig for den enkelte bevillingsansøger, som muligt.

Bevillingsnævnet har på sine møder den 13. december 2016 og den 3. april 2017 drøftet indholdet i restaurationsplanen og har fundet det nødvendigt at revidere restaurationsplanen, så den fortsat fremstår som et godt arbejdsredskab for både restauratører, borgere og myndigheder. Der er i den forbindelse foretaget en række mindre justeringer af planen - herunder:

 • Under punkt 2 er tilføjet at Bevillingsnævnet kan fratage/inddrage alkoholbevillinger.
 • Under punkt 4 er tilføjet at Bevillingsnævnet udsteder bestyrergodkendelser.
 • Under punkt 8 er tilføjet, at alkoholbevilling til sportshaller/sportsklubber begrænses til udskænkning af øl og bordvin.
 • Under punkt 15 er tilføjet at udendørs servering skal ophøre senest kl. 22.00. Dermed er det heller ikke tilladt, at gæster medtager drikkevarer til de udendørs arealer efter kl. 22.00.
 • Under punkt 16 er tilføjet at alkoholbevilling bortfalder, når forpagtningsaftalen er opsagt.

Udkast til revideret restaurationsplan er vedlagt som bilag.

På Byrådets møde den 26. april 2017 besluttede et enig Byråd at sende udkast til revideret restaurationsplan i en bred høring i 4 uger med henblik på en fornyet drøftelse i Bevillingsnævnet og godkendelse i Byrådet.

Udkast til revideret restaurationsplan blev sendt i høring i perioden 5. maj til 5. juni 2017, hvor høringen blev gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside samt annonceret i Frederikssund Lokalavis. Derudover blev der til slut i høringsperioden sendt et høringsbrev til samtlige bevillingshavere i Frederikssund Kommune. Bevillingsnævnets sekretariat modtog ikke nogen høringssvar.

Efter høringen blev udkast til restaurationsplan på ny behandlet i Bevillingsnævnet på nævnets møde den 20. juni 2017. Høringen gav ikke anledning til ændringer - men som følge af en ændring af restaurationsloven pr. 1. juli 2017 tiltrådte Bevillingsnævnet en række faktuelle opdateringer i tråd med den nye lov.

På Byrådets møde den 31. august 2017 udgik punktet om restaurationsplan af dagsordenen, da der umiddelbart før mødet opstod usikkerhed om, hvorvidt kommunens restauratører havde haft tilstrækkelig tid til at afgive deres bemærkninger til planen.

Som følge deraf har udkast til restaurationsplan været sendt ud i en fornyet høring i perioden fra den 21. september og til den 22. oktober 2017. Alle restauratører har i den forbindelse modtaget et høringsbrev sammen med revideret udkast til restaurationsplan i deres elektroniske postkasse fra høringsperiodens start. Der er ikke indkommet nogen høringssvar i perioden. Nærværende udkast til restaurationsplan for Frederikssund Kommune foreligger derfor i samme form, som tidligere anbefalet af Bevillingsnævnet.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Det af Bevillingsnævnet anbefalede udkast til restaurationsplan for Frederikssund Kommune godkendes.
Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Det er en forudsætning for vedtagelse af lokalplan nr. 101, at der udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 032. Kommuneplantillæggets formål er at udskille en ny boligramme fra en del af en eksisterende ramme til offentlige formål. Det nye rammeområde udlægger området til boligformål, hvor det er muligt at etablere rækkehuse, etagehuse samt parcelhuse med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra 31. august 2017 til 12. oktober 2017. Der er ikke indkommet høringssvar til tillægget.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Vedtage kommuneplantillæg 032 for boligområde ved Strandvangen i Frederikssund.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. november 2017, pkt. 209:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Baggrund:Lokalplan nr. 101 omfatter ejendommen matr. nr. 30 ap, Oppe Sundby By, Oppe Sundby i den sydlige del af Frederikssund. Området har tidligere været anvendt til Oppe Sundby Skole, men i 2011 blev Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen fusioneret, og fra 2016 har de 2 skoler været samlet og lokaliseret på Åbjergskolens område. Oppe Sundby Skole er herefter blevet tømt for funktioner, og skolens arealer kan anvendes til nye formål. Byrådet har tidligere besluttet at skolens bygninger skal nedrives og skolens areal med tilhørende boldbaner m.v. skal overgå til et nyt, attraktivt boligområde, hvilket lokalplan nr. 101 fastsætter bestemmelser for. 

Lokalplanen:Lokalplanen har til formål at udlægge området til et nyt, attraktivt boligområde med både parcelhuse samt rækkehuse og/eller etagehuse. 

I det sydlige delområde af lokalplanen gives der mulighed for opførelse af 33 fritliggende helårs enfamilieshuse. I delområdet fastsættes bebyggelsesprocenten på 30 for hver enkelt parcel og bygningshøjden fastsættes til maksimalt 8,5 meter. Disse parcelhuse kan opføres i 2 etager. Hver parcelejer skal etablere minimum 2 parkeringspladser på egen grund. 

I den nordlige del af lokalplanområdet gives der mulighed for at opføre 60 boliger som rækkehuse og/eller etagehuse. I det nordlige delområde fastsættes bebyggelsens omfang til et maksmalt etageareal på 7.000 m2 og maksimalt 60 boliger. Der kan opføres boliger i 1, 2 eller 3 etager. Indenfor delområdet skal der etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Lokalplanen fastsætter, at alle selvstændige boliger over stueplan skal udstyres med altan. Dette sikre, at der også i etagehusene etableres et brugbart udendørs opholdsareal til de enkelte boliger. 

Parallelt med udarbejdelsen af lokalplanplanen udarbejdes et spildevandstillæg der fastsætter at regnvand skal håndteres lokalt indenfor lokalplanområdet. Der er derfor afsat areal til at opsamle, forsinke og nedsive regnvandet via f.eks. regnvandsbassin, tørbassiner, vadi og faskiner. Løsningerne udarbejdes, så området får et rekreativt grønt og blåt udtryk. 

Lokalplanområdet vej- og stitilsluttes til byområdets eksisterende vej- og stinet. Der bliver vejadgang til området fra Roskildevej og stiadgang fra Strandvangen. Det er lokalplanens intention, at vejudlæg i lokalplanen fremmer, at hastigheden er lav for at skabe trygge og indbydende færdselsarealer for fodgængere og cyklister. Vejene i området udføres med en særlig profil der leder regnvandet mod vejsiden, hvor vandet opsamles i drænrender og ledes videre til f.eks. bassiner, regnbede og faskiner. Der etableres endvidere stisystemer for at binde området sammen for de bløde trafikanter og forbinde overfladevandet fra vej mm. med bl.a. bassinerne. 

Lokalplanen fastsætter, at boligerne og de indrettede arealer til udendørs ophold ikke må tages i brug, før det er sikret at støjniveauet fra de omkringliggende veje ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for støj fra vejtrafik. Endvidere er ibrugtagningen af boligerne afhængig af, at Frederikssund Skytteforening IF 1864 får en ny miljøgodkendelse til deres skydebane, der sikrer at lokalplanområdet ikke påvirkes af støj fra skydebanen. 

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 31. august 2017 til 12. oktober 2017, hvor der er indkommet to høringssvar. Høringssvarerne er behandlet i vedlagte hvidbog og har ført til en teknisk rettelse af kortbilag 3 og kortet under ”Lokalplanes indhold” samt to nye bestemmelser om levende hegn i lokalplanområdets vestlige skel.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Vedtage lokalplan 101 for boligområde ved Strandvangen i Frederikssund.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. november 2017, pkt. 210:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Punkt 8.3 i ejeraftale for Novafos

Sagsfremstilling

Resumé

I forbindelse med etablering af Novafos er det i ejeraftalen fastlagt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos´ lokale forsyningsselskab. Det vil sige Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand. Vedlagt er selve investeringsaftalen, herunder en oversigt over de projekter, der som minimum skal påbegyndes og/eller udføres i 2018, samt et budgetoverslag for 2018 for forsyningsselskabet. Der er enighed mellem Novafos og forvaltningen om indholdet i bilag 1.

Indgåelse af investeringsaftalen med Novafos har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, men den kan have konsekvenser for Novafos´ takster for vand - og spildevand.

Investeringsaftalens formål

Investeringsaftalen skal være en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal fungere som aftalegrundlag for de projekter, der som minimum skal udføres og skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav, samt investeringer og serviceniveau.

Processen

Det er aftalt, at investeringsaftalen skal forelægges Frederikssund Kommune til godkendelse i slutningen af 2017 og efterfølgende i Novafos Frederikssunds bestyrelse i januar 2018.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende investeringsaftale 2018 med tilhørende bilag.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. november 2017, pkt. 217:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om frikommunenetværk

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om

frikommuner m.v.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune blev i november 2016 godkendt sammen med Hillerød, Helsingør, Gribskov, Furesø, Fredensborg, Halsnæs, Allerød og Ballerup som frikommunenetværk under overskriften 'Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren'.

Herefter har frikommunenetværket ansøgt ministerierne om konkrete paragraffritagelser, der understøtter kommunernes muligheder for at arbejde med fælles mål og sammenhængende indsatser for den enkelte borger. Størstedelen af netværkets ansøgninger til paragraffritagelser er godkendt i Folketinget og trådte i kraft 1. juli 2017. Fritagelserne er udmøntet i Lov om frikommunenetværk og Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Organisering af forsøget i Frederikssund Kommune

I foråret 2017 blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe og styregruppe til at planlægge den konkrete målgruppe for forsøget samt undersøge hvilken organisering, der bedst muligt vil understøtte målet om én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren.  

Målgruppen for frikommuneforsøget er unge borgere fra 16 – 22 år, som har komplekse problemstillinger der vurderes at kræve indsatser på tværs af lovområder efter det 18. år eller efter ophør af efterværn. Samtidig er det unge, hvor der vurderes at være et udviklingspotentiale i forhold til ’at komme på rette vej’. Til at starte med vil ca. 40 unge indgå i forsøget.

Ved at vælge denne gruppe af borgere sættes fokus på overgangen mellem børne- og voksenområdet. Desuden er der på ungeområdet allerede igangsat flere tværgående samarbejdstiltag (bl.a. Ungekontakten og Spiren) som frikommuneforsøget kan bygge videre på.

Der etableres et tværfagligt frikommuneteam med i alt 6 socialrådgivere: 2 rådgivere fra Jobcenteret, 2 rådgivere fra Familieafdelingen og 2 rådgivere fra Voksenafdelingen. Teamet vil have fælles myndighedskompetence på tværs af de tre lovområder i henhold til forsøgets målgruppe, og kunne bevilge mindre indsatser uden at skulle tilbage i de respektive visitationsudvalg.

I hele forsøgsperioden vil det være den samme rådgiver der er den unges kontaktperson. Dvs. den unge skal kun møde én rådgiver, som så koordinerer den samlede indsats for den unge på tværs af områder. Hver medarbejder vil til at starte med have gennemsnitligt 6-7 sager hver. Ved slutningen af forsøget vil de gennemsnitligt have max 14 sager hver. Alle rådgivere vil fortsat have sager (i egen afdeling), der ikke er en del af frikommuneforsøget.

Den nuværende leder af Ungekontakten vil blive den opgavefaglige leder af forsøgsteamet. Personaleledelse af rådgiverne i teamet vil fortsat ligge hos rådgivernes nuværende leder.

Teamets fysiske base bliver i Ungekontakten på Campus, hvor også UU og SSP sidder.

Når den unge er visiteret til forsøget, og der er indhentet samtykkeerklæring hos den unge/forældrene til at deltage i forsøget, afløses den unges eksisterende handleplaner af en frikommunehandleplan, der dækker alle lovområder.

Frikommuneforsøget vil starte 1. januar 2018 og køre frem til 1. juli 2020.

Lovfritagelser der anvendes i forsøget

De paragraffritagelser som Frederikssund Kommune tager i anvendelse i Frikommuneforsøget omfatter:

1.    Én fælles handleplan

At kunne udarbejde én fælles handleplan der går på tværs af lovgivning frem for at udarbejde særskilte handleplaner på de respektive lovområder. Dvs. Serviceloven på hhv. børne- og voksenområdet og Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

2.    Mulighed for fælles myndighedsfunktion og hurtig handlekraft

At få mulighed for at andre enheder end jobcenteret kan udføre opgaver og træffe afgørelser om beskæftigelsesindsatsen for personer omfattet af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, som har komplekse og sammensatte problemer. På øvrige lovområder er den organisatoriske varetagelse af myndighedsfunktionen ikke lovbestemt, derfor er det kun relevant for beskæftigelsesloven.

3.    Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb

At få mulighed for at tilrettelægge indhold og frekvens af samtaler og opfølgning ifølge Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats mere fleksibelt ud fra de mål og aftaler, der er lavet med borgeren. Kontaktforløbet skal dog have den samme kvalitet i forhold til målet om opnåelse af ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

Vedlagt er bilaget 'Det må vi nu - fritagelser i forbindelse med forsøget én plan' med en uddybet beskrivelse af paragraffritagelserne.

Vedlagt er også forsøgets frikommunevedtægter, som skal være offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside, når forsøget starter.

Høring

Kommissorium for frikommuneforsøget har været til høring i de berørte lokale MED-udvalg.

Opsummering af høringssvarene:

 • Det er værdifuldt at frikommuneforsøget benyttes til at arbejde videre med de tanker om én fælles plan for borgeren, som også har været i fokus ved etableringen af Ungekontakten og i Samarbejdsmodellen. 
 • Det er meget positivt at der med forsøget bliver et stærkt fokus på en helhedsorienteret indsats overfor unge mellem 16 og 23 år.
 • Det er væsentligt i forsøget at smidiggøre bevillingskompetencen, da det er vigtigt i arbejdet med de unge, at den nødvendige støtte kan etableres hurtigt.
 • Udvælgelse af medarbejdere til at indgå i forsøget bør ske ud fra et frivillighedsprincip.
 • Det skal sikres, at de medarbejdere, der skal indgå i frikommuneteamet, tilbydes opkvalificering og kompetenceudvikling idet de skal arbejde med nye målgrupper og nyt lovgrundlag.
 • Det er vigtigt at medarbejderne sikres de fornødne tidsmæssige ressourcer til kompetenceudvikling, vidensdeling, fordybelse mv. i forsøget, uanset hvilken afdeling de er ansat i.
 • Der bør tages højde for det ekstra arbejde der er ved at medarbejderne i forsøget har 2 arbejdspladser. Samtidig skal det afklares hvordan akutte tilfælde vedr. borgere i frikommuneforsøget håndteres.   
 • Kriterierne for de unge, der visiteres til forsøget via Ungekontakten (og ikke allerede er kendt i kommunen) skal præciseres.
 • Der bør være fokus på, om frikommuneforsøget medfører et ændret mønster omkring bevilling af indsatser (flere eller færre bevillinger af specifikke tilbud).
 • Der bør være opmærksomhed på at forsøget vil betyde en øget arbejdsbelastning for Voksenafdelingens medarbejdere i opstartsperioden, idet de primært skal arbejde med 16-18-årige samt efterværnssager.
 • Frikommuneforsøget kører samtidig med at der sker en større omorganisering i Familieafdelingen.

Politisk behandling

Sagen sendes til orientering i Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget, Vækstudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til drift af fælles frikommunesekretariat samt fælles kompetenceudviklingsdage (100.000 kr. årligt) finansieres indenfor den administrative ramme (konto 6).

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Den sociale retssikkerhedslov § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016 og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 26 og 27.

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag tage stilling til antallet af medlemmer i Handicaprådet i den nye byrådsperiode (1. januar 2018 - 31. december 2021).

Af Handicaprådets vedtægter fremgår det, at Handicaprådet består af 10 medlemmer, hvoraf fire medlemmer er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), et medlem udpeget efter indstilling af organisationer uden for DH samt fem medlemmer udpeget af Byrådet - heraf et antal af dets medlemmer. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen.

I følge lovgivningen på området kan et handicapråd sammensættes af 3-7 medlemmer udpeget efter indstilling fra handicaporganisationerne i kommunen og 3-7 medlemmer udpeget af Byrådet. Et antal af disse skal være medlem af Byrådet, mens de øvrige repræsentanter for Byrådet kan udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos private leverandører, der udfører relevante opgaver for kommunen.

Byrådet har ansvaret for, at Handicaprådet sammensættes, så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige interesseområder i kommunen - herunder både børn og voksne med handicap. Byrådet beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger udenfor Danske Handicaporganisationer skal være repræsenteret i Handicaprådet blandt de medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra lokale handicaporganisationer. Handicaporganisationernes medlemmer skal udgøre samme antal som medlemmer udpeget af Byrådet.

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Der har i indeværende periode været op til to vakante pladser i Handicaprådet, hvilket kan tale for, at antallet af medlemmer justeres ned. Handicaprådet har på deres møde den 5. september 2017 drøftet spørgsmålet om antallet af medlemmer i den nye byrådsperiode. Handicaprådet anbefaler, at antallet af medlemmer fastsættes til fire medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og fire medlemmer udpeget af Byrådet.

En justering af antallet af medlemmer forudsætter en ændring af Handicaprådets vedtægter med virkning fra 1. januar 2018. Vedtægtsændringer forelægges og godkendes af Byrådet. 

Udkast til nye vedtægter, der fastsætter antallet af medlemmer af Handicaprådet til otte - fire udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og fire udpeget af Byrådet, er vedlagt som bilag. Derudover er udkast til vedtægter opdateret med korrekte lovhenvisninger.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringsvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:

Taget til efterretning.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Antallet af medlemmer af Handicaprådet fastsættes til otte med virkning fra 1. januar 2018 - hvoraf fire udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og fire udpeges af Byrådet.
 2. Forslag til nye vedtægter for Handicaprådet godkendes med henblik på ikrafttræden pr. 1. januar 2018.
Historik

Sundhedsudvalget, 7. november 2017, pkt. 98:

Indstillingens punkt 1 anbefales, dog med den bemærkning at alle 4 medlemmer udpeget af Byrådet er udpeget af Byrådets midte.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

Beslutning

Administrationens indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Poul Henrik Hedeboe (F), Lars Thelander Bostrøm (O), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Ole Søbæk (C).

Imod indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A).

Kim Rockhill (A) undlod at stemme.

Administrationens indstillingspunkt 1 anbefales.

Indstillingspunkt 2 anbefales.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2018 forelægges Vækstudvalget til indledende drøftelse, og vil blive fremlagt igen på mødet i december til endelig indstilling til Byrådet.

Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de lokale og regionale beskæftigelsesudfordringer i 2018.

Vækstudvalget har besluttet, at der i Beskæftigelsesplan 2018 er fokus på de fem politiske målsætninger, som beskæftigelsesministeren har meldt ud for den nationale indsats. Samtidig har Vækstudvalget valgt at fastholde opmærksomheden på ungeindsatsen via et lokalt mål.

I beskæftigelsesplan 2018 er der fokus på at:

 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
 5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
 6. Flere unge skal have en uddannelse

Den samlede beskæftigelsesindsats bygger på de arbejdsmarkedspolitiske principper, som Vækstudvalget har opstillet for indsatsen.

 • Alle skal bidrage
 • Alle kan bidrage
 • Unge skal have en uddannelse
 • Opkvalificering
 • Understøt erhvervslivet
 • Virksomhedsrettet indsats

Med dette udgangspunkt angives i kapitlet "Mål og strategier for indsatsen i 2018" hvilke konkrete resultatmål, der er fastlagt for hvert enkelt fokusområde, og strategierne for at indfri målene beskrives.

"Status på beskæftigelsesindsatsen", som giver en kort status om situationen i Frederikssund Kommune på de 6 prioriterede områder, indgår som bilag i planen. Statussen danner baggrund for planens resultatmål.

Nedenfor oplistes målene og de tilknyttede forslag til resultatkrav:

Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Resultatmål 1: Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Frederikssund Kommune skal fortsat mindst være 2 pct. lavere end i gennemsnittet af vores sammenligningskommuner.

Mål 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Resultatmål 2a: Jobcentret vil medvirke til virksomhedernes rekruttering ved at øge antallet af ordinære jobordrer til minimum 220 i 2018, svarende til en stigning på 10 pct. i forhold til 2017.

Resultatmål 2b: Mindst 85 pct. af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker tilfredshed med den service de får af jobcentret.

Mål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Resultatmål 3: Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der kommer i beskæftigelse, skal være højere end gennemsnittet i vores sammenligningskommuner.

Mål 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.

Resultatmål 4a: Udviklingen i andelen af kontanthjælpsmodtagere i Frederikssund Kommune skal være bedre end i gennemsnittet af vores sammenligningskommuner

Resultatmål 4b: Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud skal være minimum 25 pct.

Resultatmål 4c: Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud skal være minimum 20 pct.

Mål 5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

Resultatmål 5: Det interne samarbejde i Frederikssund Kommune om forebyggelse og kontrol af socialt bedrageri og fejludbetalinger øges, så der undersøges mindst 200 interne henvendelser i 2018.

Mål 6. Flere unge skal have en uddannelse

Resultatmål 6: Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i Frederikssund Kommune skal som minimum nedbringes til at være som gennemsnittet i sammenligningskommunerne.

I bilag findes opdaterede målinger på resultatkravene sammenlignet med gennemsnittet i sammenligningskommunerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Job- og Borgercenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:

 1. Beskæftigelsesplan 2018, med mål og resultatkrav, drøftes.
Historik

Vækstudvalget, 9. november 2017, pkt. 63:

Planen blev vedtaget med mål og resultatkrav, og anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende:

Tom Lysgaard (E)

Hans Andersen (V)

Beslutning

Vækstudvalgets indstilling anbefales.