Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 11. oktober 2017

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Poul Henrik Hedeboe (F).

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Poul Henrik Hedeboe (F).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomi. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner, underlagt en kassekreditregel som betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommunes økonomiske politik indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr.

Gennemsnittet for oktober 2016 til september 2017 udgør 121 mio. kr., hvilket betyder at kommunens økonomiske politik også pr. 30. september 2017 er opfyldt.

Frederikssund Kommunes kassebeholdning har i perioden 2014 og frem været nedgående. Dette skyldes store planlagte anlægsinvesteringer. Likviditeten i 2017 forventes nedadgående, da indtægten fra salg af byggeretter i Vinge falder i december. Herefter forventes likviditeten at stige i 2018, primært som følge af indtægten i december 2017, for at falde igen frem til medio 2020.

Budgettet for perioden 2018-2021 er opdateret, så det svarer til budgetforliget pr. 4. oktober 2017, som 2. behandles af Byrådet d. 11. oktober 2017.

For at sikre at kommunen overholder kassekreditreglen, er det vigtigt med en økonomistyring, der sikrer, at de nødvendige forudsætninger overholdes eller, at kommunen korrigerer rettidigt, hvis forudsætningerne ændres.

Der henvises desuden til bilaget, der viser en oversigt over den forventede likviditet frem til ultimo 2021, uddybende forklaring på forudsætningerne samt en økonomisk status pr. 30. september 2017.

Økonomi

 Økonomi og Udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2017-01-26 nr. 97 om produktionsskoler (Produktionsskoleloven)

Sagsfremstilling

Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelses center har fremsendt et udkast til nye vedtægter med henblik på Byrådets behandling. Vedtægterne skal – jf. § 4, stk. 1 i lov om produktionsskoler – godkendes af Byrådet.  De nuværende vedtægter er fra 2008.

Produktionsskolen oplyser, at vedtægterne er opdateret, så de svarer til standardvedtægterne for Produktionsskoler.

Af væsentlige ændringer er der lagt op til, at bestyrelsen for Produktionsskolen udvides fra fem til syv medlemmer. Desuden lægges der op til, at to medlemmer af bestyrelsen skal udpeges af og blandt Byrådets medlemmer – mod i dag hvor Byrådet udpeger to medlemmer (der ikke behøver at være medlemmer af Byrådet).  

Sammensætningen af en produktionsskoles bestyrelse er lovreguleret i lov om produktionsskoler. Af lovens § 6, stk. 2 fremgår det, at ”Bestyrelsen sammensættes af et ulige antal medlemmer på mindst 5. De lokale arbejdsmarkedsorganisationer skal være repræsenteret, og der kan endvidere være repræsentanter for den eller de kommunalbestyrelser, der yder grundtilskud til skolen, jf. § 9, stk. 1 […]”. Denne bestemmelse giver adgang til, at Byrådet kan udpege et eller flere medlemmer til at sidde i bestyrelsen – men der er ikke noget krav om det.

Der har ikke været en drøftelse af, hvorvidt Byrådet fortsat skal udpege repræsentanter til Produktionsskolens bestyrelse – og herunder hvorvidt det i så fald skal være medlemmer af Byrådet eller om det kan være andre (typisk repræsentanter fra partierne).

Byrådet udpeger ikke medlemmer til skolebestyrelserne. Byrådet udpeger et enkelt medlem til gymnasiets bestyrelse, hvilket er fastsat ved lov. Ligeledes udpeger Byrådet en enkelte repræsentant til bestyrelsen i UU Vest.

Produktionsskolens midler er derudover reguleret af en aftale, der i sin helhed indeholder retningslinjer og principper for anvendelsen af disse. Der er således heller ikke nogen økonomiske hensyn der taler for, at Byrådsmedlemmer skal udpeges til bestyrelsen for en produktionsskole.

Administrationen gør opmærksom på, at Regeringen har lanceret en reform af de forberedende tilbud. Det kan betyde, at produktionsskolerne fremadrettet ændrer karakter, ligesom der kan komme nye krav til produktionsskolernes bestyrelser og deres sammensætning. Der kan således være behov for en ændring af vedtægterne igen indenfor en overskuelig tidshorisont.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

  1. Tage stilling til den politiske repræsentation i Produktionsskolens bestyrelse med virkning fra den 1. januar 2018.
  2. Godkende forslag til vedtægter for Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelses center med de eventuelle konsekvensændringer, der følger af indstillingspunkt 1.
Beslutning

Drøftet.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Lokalplan 068 er beliggende i den ydre del af det nordøstlige Skibby. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af Nordmandsmosen og mod syd af Skuldelevvej. Byrådet har med Kommuneplanen besluttet at give mulighed for at udstykke indenfor området.

Lokalplan 068 har til formål at realisere kommuneplanens muligheder for byudvikling. I den nordlige del af lokalplanområdet kan der således etableres op til 3 yderligere boligenheder. Der sikres en sammenhæng i bebyggelsen indenfor lokalplanområdet ved fastsættelse af bestemmelser om, at boliger skal etableres som fritliggende enfamiliehuse i op til 1,5 etage, og ved at tagmaterialet skal holdes i sorte eller brune nuancer. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 30 % for den enkelte ejendom. Dog må der på ejendomme med grundstørrelser over 1000 m² samlet, maksimalt bygges et etageareal på 300 m².  

Med den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres den del af lokalplanområdet, der ligger i landzone til byzone, således at hele lokalplanområdet er i byzone. Desuden sikrer lokalplanen en skarp adskillelse mellem byen og det åbne land via bevaring og forlængelse af et eksisterende beplantningsbælte. De spildevandskloakerede ejendomme skal håndtere regnvandet lokalt.

I lokalplanprocessen har administrationen været i dialog med ansøger og ejer af området, hvorfra der kan udstykkes. Igennem denne dialog er bl.a. muligheden for at udstykke i etaper og adgangsforholdene til området sikret. Ejer af området, hvorfra der kan udstykkes, er pålagt at sikre vejret for de ejendomme som udstykkes på baggrund af den aktuelle lokalplan. Vejadgangen kræver, at ejer køber en del af kommunens arealer mod vest, således at den eksisterende adgangsvej bliver bredere og kan anvendes til modsatrettet trafik. Købet er betinget af, at lokalplanen endeligt vedtages. Endvidere sikrer lokalplanen, at der altid er en etableret vendeplads for enden af adgangsvejen.

Beboerne i lokalplanområdet blev orienteret om igangsættelsen af arbejdet med lokalplanen, da administrationen gik i gang med at udarbejde lokalplanen for området.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 23. juni 2017 til og med 18. august 2017, hvor der er indkommet tre høringssvar. Høringssvarerne er behandlet i vedlagte hvidbog og har ført til en teknisk rettelse af bestemmelsen for solenergianlæg, så der ikke differentieres mellem nyt byggeris og eksisterende byggeris muligheder for at opsætte solenergianlæg.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Vedtage lokalplan 068 for boliger ved Skuldelevvej i Skibby.
Historik

Teknisk Udvalg, 4. oktober 2017, pkt. 200:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har modtaget henvendelse fra ejer af Hagerupvej 5, 3550 Slangerup, om ejendomsberigtigelse af gadejord i tilknytning til hans ejendom.

Gadejord er defineret ved, at være arealer der formodes at være ejet af kommunen, hvis ikke andre kan godtgøre deres ejendomsret.

De arealer, som ejer af Hagerupvej 5, gør krav på via reglerne om hævd, er indtegnet som del nr.  2 & 3 på Måleblad fra LE34 (bilag), og markeret med rødt på Luftfoto (bilag).

For at der kan vindes hævd til et areal, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Den hævdendes brug skal være udøvet regelmæssigt gennem hævdstiden.
  • Normalt skal man have (udøvet) rådet over arealet i minimum 20 år.

Via luftfoto kan det konstateres, at del nr. 2 på Målebladet, konsekvent er blevet benyttet landbrugsmæssigt i mere end 20 år. Ligeledes kan det konstateres, at bygningerne på del nr. 3 på Målebladet, har ligget der i mere end 20 år.

De formelle betingelser for hævd anses derfor for opfyldt.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at Frederikssund Kommune tiltræder ejendomsberigtigelsen af del nr. 2 & 3 fra ejer af Hagerupvej 5, 3550 Slangerup.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

  1. Frederikssund Kommune tiltræder ejendomsberigtigelsen for gadejorden, der er angivet som del nr. 2 & 3 på Måleblad fra LE34.
Beslutning

Anbefales.

Offentlig beslutning

Administrationens indstilling tiltrådt.