Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 4. oktober 2017

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Lovgrundlag

I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1 skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Sagsfremstilling

Byrådet oversendte den 6. september 2017 Økonomiudvalgets forslag til budget 2018-2021 til andenbehandling.

Budgetforslaget blev den 4. september sendt i høring med den 25. september som sidste frist for afgivelse af høringssvar. Der er ved høringsfristens udløb indkommet 86 høringssvar, som løbende er viderebragt til Byrådets medlemmer.

Frist for politiske ændringsforslag fra Byrådets medlemmer er fastsat til fredag den 29. september kl. 18.00. Eventuelle modtagne ændringsforslag vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Tekniske korrektioner: 

Siden Byrådets 1. behandling er der i budgetperioden 2018 – 2021 indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 8,550 mio. kr. (merudgifter) i perioden 2018-2021. De tekniske korrektioner er ændringer foretaget i forhold til budgetoplægget fra 1. behandlingen med baggrund i uændret serviceniveau.

I 2018 indarbejdes tekniske korrektioner for i alt -14,752 mio. kr. (mindre udgifter).

Kommunerne har med Regeringen aftalt et samlet anlægsniveau på 17 mia. kr. i 2018. En overskridelse vil indebære en sanktion. Der er store udfordringer i forhold til den igangværende budgetlægning og alle kommuner bliver nødt til at undersøge alle mulige veje til at mindske den fælles budgetudfordring.  

Som bidrag til, at kommunerne i fællesskab kommer i hus med budgetkoordineringen, er det administrationens anbefaling, at anlægsrammen i 2018 reduceres med 39,929 mio. kr. svarende til et samlet anlægsniveau i 2018 på 178,419 mio. kr. De samlede anlægsreduktioner på 39,929 mio. kr. fordeler sig således:

 1. 17,137 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift. Flytningen sker efter, at administrationen har gennemgået kommunens planlagte anlægsprogram for 2018 med henblik på at vurdere, hvorvidt der indenfor gældende budgetteringspraksis, som er beskrevet i kommunernes budget- og regnskabssystem, kan ske en overførsel af allerede budgetterede udgifter fra anlæg til drift. Der er ingen likviditetsmæssig konsekvens i 2018, da driftsudgifterne øges tilsvarende.
 2. 12,842 mio. kr. flyttes fra 2018 til efterfølgende år, dvs. 2019-2021. Der er således ingen likviditetsmæssig konsekvens for hele perioden. Der er budgetlagt med låneoptagelse vedrørende energiinvesteringer. Låneoptagelsen justeres i takt med ændringerne for anlægsudgifterne.
 3. 9,950 mio. kr. reduceres som følge af forsinkelse i et konkret projekt. Udgiften forskydes ikke til efterfølgende år, men vil eventuelt indgå i efterfølgende års prioriteringer. Samtidig med, at anlægsudgifterne reduceres med 9,950 mio. kr. i 2018, reduceres anlægsindtægter i 2018 med 2,5 mio. kr. og i 2019 med 10,0 mio. kr.

Driftsudgifterne øges med samlet 21,177 mio. kr. i 2018 og er således fordelt:

 1. 17,137 mio. kr. flyttes fra drift til anlæg, jfr. ovenfor. Der er ingen likviditetsmæssig konsekvens i 2018, da anlæg reduceres tilsvarende.
 2. 0,960 mio. kr. flyttes fra 2018 til 2021 til en lovpligtig energimærkning af kommunens bygninger. Den 29. august 2017 blev der vedtaget en ny bekendtgørelse, som bevirker, at energimærkningen kun skal foretages hvert 10 år, i forhold til de hidtidige 7 år. På denne baggrund forudsættes energimærkningen nu udført i 2020/21 i stedet for i 2017/18. Ændringen betyder at de 0,960 mio. kr. som var afsat i 2018, flyttes til 2021, samtidig med at der afsættes yderligere 1,0 mio. kr. i 2020.
 3. Yderligere 5,0 mio. kr. i implementeringspulje, svarende til en samlet pulje på 20,0 mio. kr. i 2018 - hvoraf 2,5 mio. kr. er afsat som gearingspulje til konkrete samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner, jfr. budgetaftalen for 2017.

Samtlige tekniske ændringsforslag er nærmere specificeret i bilag D. "Tekniske ændringsforslag".

Budget 2018 - 2021 inkl. tekniske korrektioner

Med indarbejdelse af ovenstående tekniske korrektioner indeholder budget 2018-2021 er overskud på den strukturelle driftsbalance på 98,0 mio. kr. i 2018 - stigende til 172,1 mio.kr. i 2021 til finansiering af anlæg samt renter og afdrag. Budget 2018-2021 indebærer et ganske stort likviditetstræk i de kommende år, hvilket primært skyldes store anlægsinvesteringer i budgetperiodens første år svarende til 178,4 mio. kr. i 2018 og 178,0 mio. kr. i 2019.

Økonomien er specificeret bilagene: Budgetoversigten, som fremgår af bilag A. og viser kommunens samlede økonomi for de kommende 4 år inkl. tekniske korrektioner. Oversigten tager udgangspunkt i byrådets 1. behandlede budgetoplæg, korrigeret for de tekniske rettelser siden 1. behandlingen.

Likviditetsoversigten som fremgår af bilag C. viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet i budgetperioden 2018 – 2021.

Investeringsoversigten fremgår af bilag B. Oversigten er opdateret med de tekniske rettelser, hvilket vedrører overførsel af udvalgte anlægsposter til drift, samt udskydelse eller fremrykning af allerede planlagte anlæg.

Takster:De kommunale brugerbetalinger/takster vil blive valideret i forhold til det endeligt vedtagne budget, hvorfor der i lighed med tidligere år, først vil blive fremlagt et endeligt takstbilag til politisk behandling samt vedtagelse i november måned.

Ændring til budgettet bevillinger:Inden den tekniske vedtagelse af budgettet for 2018, bemyndiges Administrationen til at foretage administrative budgetomplaceringer på tværs af politikområder under forudsætning af, at omplaceringerne ikke har betydning for det politisk fastsatte serviceniveau, kassebeholdningen, eller de samlede service- og bruttoanlægsudgifter. Som eksempel herpå kan være udmøntning af diverse budgetrammer/optimeringsforslag fra budgetaftalen.

Frigivelse af anlægsbevillinger:Der indstilles en frigivelse af anlægsbevilling til Teknisk Udvalgs anlægspulje på 3,017 mio. kr., samt Fritidsudvalgets idræts- og spejderfacilitetspulje på 2,228 mio. kr., svarende til de afsatte rådighedsbeløb i 2018. Frigivelsen bevirker, at de pågældende udvalg umiddelbart fra budgetårets start, kan igangsætte arbejdet med at prioritere og udmønte puljerne.

Økonomi

Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger i 2018.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling med følgende indstilling:

 1. Tekniske ændringsforslag fra 1. til 2. behandlingen godkendes.  
 2. Bevilling til Teknisk udvalgs anlægspulje samt Fritidsudvalget idrætsfacilitetspulje frigives ved budgetvedtagelsen.
 3. Administrationen bemyndiges til at foretage administrative budgetomplaceringer på tværs af politikområder under forudsætning af, at omplaceringerne ikke har betydning for kassebeholdningen, eller de samlede service- og bruttoanlægsudgifter.
 4. Endelig vedtagelse af takster sker i november måned.
Beslutning

Indstillingespunkt 1-4 anbefales.

De indkomne ændringsforslag oversendes til Byrådets 2. behandling af budget 2018.

Budgetaftale med tilhørende bilag samt ændringsforslag, der er fremsendt efter den fastsatte frist, vedlægges som bilag til Byrådets 2. behandling af budget 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommunal indkomstskat.

Lov om kommunal ejendomsskat.

Lov om kommunernes styrelse kapitel V.

Budget-og regnskabsbekendtgørelsen § 3.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet skal Byrådet beslutte, om der skal anvendes statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent sker ved, at Byrådet i budgettet beslutter, hvilket provenu, der ønskes fra kommunal indkomstskat, og om der skal anvendes selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Herefter er det en beregningsmæssig opgave at fastsætte udskrivningsprocenten.

Udover udskrivningsprocenten skal Byrådet fastsætte grundskyldspromille og dækningsafgifter indenfor de grænser, der er fastsat i lovgivningen.

Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocent

Byrådet skal vælge mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering. Vælges der statsgaranteret udskrivningsgrundlag vil skatteindtægter og de heraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast. Vælges derimod selvbudgettering foretages der en efterregulering i 2021 af såvel skatteindtægter som tilskud og udligning.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort Frederikssund Kommunes statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2018 til 8,020 mia. kr. Budgetforslaget indeholder en forudsætning om at der vælges statsgaranti. Udskrivningsprocenten i budgetforslaget er uændret 25,4. Ved en udskrivningsprocent på 25,4 er provenuet 2,037 mia. kr.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag beregnes ved hjælp af KL´s skatte- og tilskudsmodel og Frederikssund Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen blev ændret i juli 2017, som konsekvens af indgåelsen af Vingeaftalen med AP Pension og MT Højgaard. Forventningen til folketallet primo 2018 er yderligere korrigeret for udlændingestyrelsens nye skøn for flygtningekvoten, samt forventningerne til den samlede nettotilflytning i løbet af 2017, som tager afsæt i det nuværende folketal pr. 1. september 2017.

Den seneste beregning over et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2018, som tager udgangspunkt i det reviderede skøn over befolkningstallet pr. 1. januar 2018, indikerer en mulig gevinst ved valg af selvbudgettering på ca. 1,436 mio. kr. i 2018, samt en positiv efterregulering i 2021 på 7,485 mio. kr. Skønnet er dog afhængigt af at samtlige forudsætninger for landet, hovedstaden og Frederikssund udvikler sig som forudsat.

Erfaringen viser, at KL´s skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget kan afvige betydeligt fra den endelige opgørelse, hvilket kan betyde en efterregulering af betydeligt omfang. Økonomi anbefaler, at der vælges statsgaranti for 2018. Se vedlagte bilag for yderligere beskrivelse af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Grundskyld

Som følge af skattestoppet er der loft over, hvor stor en stigning i ejendomsværdien den enkelte borger kan komme til at svare ejendomsskat af. På baggrund af såkaldte loftskørsler fra kommunens ejendomsbeskatning kan skattegrundlaget for de afgiftspligtige grundværdier opgøres.

Kommunens afgiftspligtige grundværdier ekskl. landbrug mv. udgør 9,356 mia. kr. Ved uændret grundskyldspromille på 32,5 medfører dette et provenu på 304,1 mio. kr. Afgiftspligtige grundværdier for landbrug mv. udgør 918,0 mio. kr. For disse gælder et loft på 7,2 promille og det budgetterede provenu er 6,610 mio. kr. Det samlede provenu for grundskyld udgør hermed 310,7 mio. kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi

De dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme er 95,6 mio. kr. Med en uændret dækningsafgift for disse på 15,0 promille udgør provenuet 1,4 mio. kr.

Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme

De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier for offentlige ejendomme er 493,9 mio. kr. Med en uændret dækningsafgift for disse på 8,75 promille udgør provenuet 4,3 mio. kr.

Dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme

De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier for erhvervsejendomme er 2,042 mia. kr. Med en uændret dækningsafgift på 0 promille udgør provenuet 0,0 mio. kr.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, med udgangspunkt i budgetforslaget, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2018.
 2. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,4.
 3. Grundskyldspromillen holdes uændret på 32,5 promille og grundskyldspromillen for landbrug med videre holdes uændret på 7,2 promille.
 4. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi med en uændret sats på 15,0 promille.
 5. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi med en uændret sats på 8,75 promille.
 6. Dækningsafgift af erhvervsejendommes fortsat fastsættes til 0 promille.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-6 anbefales.

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år. Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

 1. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
 2. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen.
 3. På baggrund af Byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering. I 2017 udgør kirkeskatten 0,96 %.

Kirkeministeren har i brev af 3. juli 2017 meddelt, at landskirkeskatten i 2018 for medlemmer af folkekirken i Frederikssund Kommune udgør 9,670 mio. kr. og Frederikssund Provstiudvalg har i brev af 14. september 2017 oplyst, at bidraget til kirke- og provstiudvalgskasser udgør 52,638 mio. kr.

Af § 18 i lov om folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirke- og provstiudvalgskasser samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til pågældende kommune, dog at den kirkelige ligning fastsættes med 2 decimaler. Dette indebærer, at kommunens valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag også er bestemmende for, hvilken kirkeskatteprocent der skal anvendes for at dække det samlede finansieringsbehov til folkekirken.

Under forudsætning af, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2018, forbliver kirkeskatteprocenten uændret 0,96 %.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Kirkeskatteprocenten for 2018 fastsættes til 0,96 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.
Beslutning

Anbefales.