Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 30. august 2017

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Beslutning

Administrationen orienterede om, at Frederikssund Kommune den 30. august 2017 har modtaget svar fra Social- -og Indenrigsministeriet om modtagelse af et særtilskud på 12 mio. kr. i 2018 til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. I det oprindelige budgetoplæg er der forudsat et særtilskud på 5 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 45 og 57. budget og regnskabssystem for kommuner, afsnit 7,7.

Sagsfremstilling

Kommunerne har siden 2010 været forpligtet til at udarbejde et halvårligt regnskab samt udarbejde en prognose for den resterende del af året. Mange kommuner har haft en række udfordringer med halvårsregnskabet, da det mange steder kommer lidt skævt ind i den løbende budgetopfølgning pga. de særlige form- og tidskrav, der er knyttet til det. Med økonomiaftalen for 2018 er der indgået aftale om, at kravet om halvårsregnskab vil blive afskaffet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at halvårsregnskabet først afskaffes med virkning fra 2018 og dermed fortsat skal udarbejdes for 2017. Dette skyldes blandt andet, at afskaffelsen kræver ændring af styrelsesloven.

De politiske udvalg behandler budgetopfølgningen pr. 30. juni - svarende til indholdet i denne sag - på udvalgenes september møde.

Frederikssund Kommunes forventede regnskab for 2017 viser følgende:

 • Et strukturelt driftsoverskud på -100,1 mio. kr., hvilket er 40,5 mio. kr. bedre, end da budgettet blev vedtaget. Frederikssund Kommunes økonomiske politik lægger vægt på, at der er strukturel balance. Det betyder, at driftsoverskuddet skal kunne finansiere anlægsinvesteringer, afdrag og renter.
  • I det strukturelle driftsoverskud indgår kommunens serviceudgifter og der forventes 41,3 mio. kr. mindre end oprindelig budgetteret. I vedlagte oversigtsnotat er kommunens serviceramme (sigtepunkt) nærmere beskrevet.
 • Der forventes afholdt bruttoanlægsudgifter på 165,6 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Der er ikke forbundet en direkte sanktionsmulighed for bruttoanlægsudgifterne i 2017. Men af økonomiaftalen for 2017 fremgår det, at der er en klar forventning fra regeringens side om, at der sker en koordinering kommunerne imellem således, at den samlede ramme på 16,3 mia. kr. overholdes.
 • Samlet set forventes et overskud på 133,9 mio. kr. for regnskab 2017, hvilket er en forbedring på 245 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.Forbedringen i det forventede overskud kan primært henføres til øgede anlægsindtægter for Vinge.

Forventet regnskab sammenfattet i nedenstående resultatopgørelse:

Tal i mio. kr., (-) opsparing / (+) forbrug

Oprindeligt budget 2017

Forbrug pr. 30/6 2017

Forventet regnskab 2017

Afvigelse ift. opr. budget 2017

Skatter, tilskud og udligning

-2.777,1

-1.518,0

-2.770,6

6,5

Driftsudgifter, netto

2.717,6

1.265,8

2.670,5

-47,1

Strukturel driftsbalance

-59,5

-252,2

-100,1

-40,5

Renteudgifter, netto

11,7

3,2

5,6

-6,1

Optagne lån

-7,1

-23,9

-22,3

-15,1

Afdrag på lån

57,2

34,3

62,7

5,5

Finansforskydninger

11,7

205,2

-1,1

-12,8

Mellemværende forsyningen

11,3

-0,2

5,6

-5,7

Råderum til anlægsarbejder

25,2

-33,6

-49,6

-74,8

Anlægsarbejder

166,2

55,1

165,6

-0,5

Anlægsarbejder - huslejefinansierede

3,5

2,3

6,2

2,7

Salg af grunde og bygninger

-83,9

-3,9

-256,2

-172,3

Resultat

111,0

20,0

-133,9

-245,0

De enkelte afvigelser i resultatopgørelsen er uddybet i halvårsregnskabet og oversigtsnotatet, som er vedlagt sagen. Endelig gennemgås de forventede resultater for de enkelte fagudvalg på udvalgsmøder i september.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

 Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Halvårsregnskabet godkendes.
Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 37-40.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til budget 2018 – 2021 til førstebehandling. I sagen redegøres for det administrative budgetforslag, som fremgår af bilag A, og som har været fremlagt og drøftet på Byrådets budgetseminar den 24. august 2017.

Budgetforslaget indeholder følgende væsentlige forudsætninger, som er uddybet nedenfor:

1.      Kommunernes Landsforenings seneste skøn over pris- og lønudviklingen.

2.      Korrektioner som følge af befolkningsudviklingen.

3.      Beregninger af skat, tilskud og udligning jf. økonomiaftalen.

4.      Anlægsprogram.

5.      Tekniske korrektioner.

6.      Politisk handlingskatalog.

1. Kommunernes Landsforenings seneste skøn over pris- og lønudviklingen:

Budgetforslaget er fremskrevet med Kommunernes Landsforening forventede pris- og lønudvikling for de kommende år, hvilket betyder, at det politisk fastsatte serviceniveau kan opretholdes, selvom priser og lønninger stiger.

2. Korrektioner som følge af befolkningsudviklingen:

Der udarbejdes hvert år en befolkningsprognose, som danner grundlag for den årlige budgetlægning. Den oprindelige befolkningsprognose for 2017 blev politisk behandlet på byrådsmødet d. 29. marts 2017. Denne prognose er opdateret på baggrund af aftale med AP Pension omkring Vinge Centrum, som blev indgået ultimo juni 2017.

Befolkningsprognosen indeholder en forholdsvis stor befolkningstilvækst i de kommende år, primært med baggrund i Vinge. Statusbefolkningen pr. 1. januar 2018 forventes at udgøre 45.436, stigende til 49.027 ultimo 2021, svarende til en vækst på 3.591 borgere eller +7,9 % i budgetperioden.

3. Beregninger af skat, tilskud og udligning jævnfør aftale om kommunernes økonomi for 2018:

Der indgås hvert år en økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, som udgør fundamentet for den kommunale budgetlægning. Budgetoplægget er tilrettet på baggrund af aftalen for 2018, hvor følgende elementer kan fremhæves:

 • Regulering for ny lovgivning og udvikling på de budgetgaranterede områder – Kommunernes samlede bloktilskud er reguleret som følge af ny lovgivning, samt udvikling i de budgetgaranterede områder. Budgettets udgiftsside er tilsvarende korrigeret.
 • Generelt løft af kommunernes anlægsniveau fra 16,3 til 17 mia. kr. – årlig merindtægt på 5,3 mio. kr. for Frederikssund Kommune.
 • Videreførelse af det kommunale finansieringstilskud, dog kun i 2018 – merindtægt på 11,9 mio. kr. i 2018 for Frederikssund Kommune.
 • I modsætning til økonomiaftalen for 2017, får kommunerne nu lov til at beholde det samlede provenu på 1 mia. kr. - dog kun i 2018 - fra det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor det tidligere er forudsat, at halvdelen skulle prioriteres bredt i den offentlige sektor – årlig merindtægt på 3,8 mio. kr. for Frederikssund Kommune.
 • Ekstraordinært løft af servicerammen i forhold til 2017 aftalen – årlig merindtægt på 2,3 mio. kr. for Frederikssund Kommune.

Der er ligeledes udarbejdet en revideret prognose for indkomstskatter og grundskyld, indeholdende en forudsætning omkring uændrede skatteprocenter i hele budgetperioden, svarende til en indkomstskatteprocent på 25,4, samt en grundskyldspromille på 32,5.

Ved budgettering af indkomstskatter, tilskud og udligning kan der vælges mellem selv at skønne over udviklingen eller benytte en tilbudt statsgaranti. Fordelen ved valg af statsgarantien er, at beløbene vil være til endelig afregning. Hvis det i stedet vælges at selvbudgettere, vil der blive foretaget en efterregulering 3 år efter budgetåret, såfremt indtægtsgrundlaget udvikler sig anderledes end forudsat.

Budgetoplægget indeholder en forudsætning om at der vælges statsgaranti i 2018, selvom det nuværende skøn over selvbudgettering forudser en lille gevinst, der dog afhænger af en lang række faktorer. Byrådet skal senest i forbindelse med 2. behandlingen beslutte, hvorvidt man ønsker at vælge den tilbudte statsgaranti i 2018.

4. Anlægsprogram:

Det administrative budgetoplæg indeholder bruttoanlæg i perioden 2018 – 2021 for i alt 632,6 mio. kr., svarende til et årligt gennemsnitligt bruttoanlægsniveau på 158,2. Det konkrete anlægsprogram er nærmere specificeret i bilag B.

Udbygningen af Vinge udgør 267 mio. kr. af det samlede bruttoanlægsprogram i 2018 - 2021. I samme periode forventes tilsvarende indtægter fra salg af byggegrunde og byggeretter i Vinge for samlet 262,6 mio. kr. Hvis det gennemsnitlige bruttoanlægsniveau ”renses” for Vinges andel, kan den gennemsnitlige årlige bruttoanlægsudgift i stedet opgøres til 91,4 mio.kr. hvilket stort set svarer til den økonomiske målsætning om et årligt gennemsnitligt bruttoanlægsniveau på ca. 100 mio. kr.  Tallene dækker dog over store forskydninger mellem årene, hvor det planlagte årlige anlægsprogram excl. Vinge udgør henholdsvis 171,1 i 2018, 105,5 i 2019 samt 44,5 i hvert af årene 2020/21.

5. Tekniske korrektioner:

Det fremlagte budgetforslag tager udgangspunkt i det seneste vedtagne budget for 2017-2020. Budgetoplægget er herefter tilrettet med en række tekniske korrektioner, som er nærmere beskrevet i vedlagte bilag C.

Ændringerne er foretaget med udgangspunkt i den vedtagne økonomiaftale for 2018, samt ændringer i forhold til det seneste vedtagne budget 2017 med baggrund i uændret serviceniveau samt afledte virkninger af politiske beslutninger.

Grundbudgettet indeholder endvidere en implementeringspulje på 15 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021 til finansiering af eventuelle ændringer i forhold til budgetforudsætningerne.

6. Politisk handlingskatalog:

Økonomiudvalget anmodede den 19. april 2017 administrationen om at udarbejde forslag til supplerende effektiviseringer i størrelsesordenen 50 mio. kr. for den kommende 4-årige budgetperiode. Heraf skal minimum 10 mio. kr. tilvejebringes til 2018.

Handlingskataloget indeholder konkrete forslag til optimeringer på 11,041 mio. kr. i 2018.

Vedlagte budgetoplæg (bilag A) indeholder en forudsætning om implementering af samlede optimeringer for 30 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. mio. kr. fra 2020 svarende til Økonomiudvalgets beslutning.

Handlingskataloget indeholder desuden investeringsforslag med optimeringspotentiale samt konkrete anlægsønske, som er afdækket i arbejdet med budget 2018.

De konkrete forslag sendes i høring i perioden mandag den 4. september – 25. september. Indkomne høringssvar vil indgå i de videre politiske forhandlinger med henblik på at vurdere hvilke forslag, såvel optimeringer som udvidelser, som skal indgå i det endelige budget for 2018-2021.

Overordnet status

Med indarbejdelse af ovenstående forudsætninger indeholder budgetforslaget et overskud på den strukturelle driftsbalance på 112 mio. kr. i 2018 - stigende til 173 mio. kr. i 2021 til finansiering af anlæg samt renter og afdrag.

De samlede serviceudgifter kan i 2018 opgøres til 2.036 mio. kr., hvilket er 54 mio. kr. under det udmeldte pejlepunkt for 2018. Til sammenligning indeholdt det senest vedtagne budget 2017 samlede serviceudgifter for i alt 2.054 mio. kr.

Forslaget indebærer et ganske stort likviditetstræk i de kommende år, hvilket primært skyldes store anlægsinvesteringer i budgetperiodens første år. Det forventede likviditetstræk udgør 123,7 mio. kr. i perioden 2018 – 2021, hvilket selvsagt påvirker den gennemsnitlige likviditet, som er skitseret i bilag D.

Den videre proces

 • Budgetforslaget sendes i offentlig høring i perioden 4. til 25. september 2017.
 • Der afholdes borgemøde om budgetforslaget torsdag den 14. september 2017 fra kl. 19-21 i Frederikssund Hallen (Dansesalen).
 • Fristen for politiske ændringsforslag er den 29. september 2017 kl. 18
 • Byrådet vedtager budgettet endeligt den 11. oktober 2017.
Økonomi

Forslaget har vidtgående konsekvenser, idet budgettet indeholder samtlige bevillinger for budgetåret 2018.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Budgetforslaget drøftes.
 2. Budgetforslaget oversendes til Byrådets 1. behandling og samtidig udsender forslaget i høring i perioden 4. til 25. september 2017.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt.

Budgetmaterialet opdateres i overensstemmelse med ændringerne beskrevet nedenfor og sendes ud sammen med dagsordenen til Byrådets møde den 6. september 2017:

 • Frederikssund Kommune har den 30. august 2017 modtaget svar fra Social- og Indenrigsministeriet om modtagelse af et særtilskud på 12 mio. kr. i 2018 til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. I det oprindelige budgetoplæg er der forudsat et særtilskud på 5 mio. kr.
 • Handlingskataloget, som sendes i høring, indeholder optimeringer på 10,347 mio. kr. I Handlingskataloget, som er omtalt i sagen, er der forslag til optimeringer på 11,041 mio. kr. i 2018.  
 • Budgetforslaget indeholder et overskud på den strukturelle driftsbalance på 119 mio. kr. i 2018 - stigende til 173 mio. kr. i 2021 til finansiering af anlæg samt renter og afdrag. I det oprindelige budgetoplæg er der indeholdt et overskud på 112 mio. kr. i 2018 - stigende til 173 mio. kr. i 2021.