Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 23. august 2017

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling
 • Orientering om specialiserede pladser i psykiatrien på Frederikssund Hospital (satspuljeaftale).
Beslutning

Administrationen orienterede om, at der er igangsat en proces med henblik på en omorganisering af kommunens familieafdeling.

Administrationen gav en orientering om, at Region Hovedstaden har igangsat etableringen af 32 pladser til særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser på Frederikssund Hospital.

John Schmidt Andersen (V) foreslog, at Økonomiudvalgets planlagte møde onsdag den 22. november 2017 flyttes frem til onsdag den 15. november 2017 som følge af kommunalvalget den 21. november 2017. Økonomiudvalget tilsluttede sig forslaget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomi. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner, underlagt en kassekreditregel som betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommunes økonomiske politik indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr.

Gennemsnittet for august 2016 til juli 2017 udgør 118 mio. kr., hvilket betyder at kommunens økonomiske politik også pr. 31. juli 2017 er opfyldt.

Frederikssund Kommunes kassebeholdning har i perioden 2014 og frem været nedgående. Dette skyldes store planlagte anlægsinvesteringer. Likviditeten i 2017 forventes fortsat nedadgående, da indtægten fra salg af byggeretter i Vinge falder i december. I løbet af 2018 forventes likviditeten at stige, for at falde igen frem til medio 2020. Fra april 2019 til primo 2021 er kassekreditreglen under kommunens økonomiske mål på 100 mio. kr. Økonomiudvalget har på møde d. 19. april 2017 anmodet administrationen om at udarbejde oplæg til supplerende effektiviseringer i størrelsesordenen 50 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. tilvejebringes til budgetåret 2018, hvilket er indarbejdet i prognosen.

Det tekniske budget for perioden 2018-2021 er opdateret, så det svarer til status pr. 17/8. Aftalen som blev indgået med AP Pension ultimo juni er ligeledes indarbejdet i likviditetsprognosen.

For at sikre at kommunen overholder kassekreditreglen, er det vigtigt med en økonomistyring, der sikrer, at de nødvendige forudsætninger overholdes eller, at kommunen korrigerer rettidigt, hvis forudsætningerne ændres.

Der henvises desuden til bilaget, der viser en oversigt over den forventede likviditet frem til ultimo 2021, uddybende forklaring på forudsætningerne, de vigtigste opmærksomhedspunkter fremadrettet samt en økonomisk status pr. 31. juli 2017.

Økonomi

Økonomi og Udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Emilie Tang (V) har den 6. august 2017 meddelt borgmesteren, at hun ønsker at udtræde af Byrådet, da hun pr. 31. august 2017 fraflytter kommunen.

Efter den kommunale valglovs § 3 er det et krav for at være valgbar til Byrådet, at man har bopæl i kommunen. Af lovens § 100, stk. 1, fremgår det, at et medlem, der mister sin valgbarhed, udtræder af Byrådet. Spørgsmålet om valgbarhed afgøres af Byrådet, jævnfør lovens § 100, stk. 2, hvorfor sagen fremsendes til Byrådets afgørelse.

1. stedfortræder på kandidatlisten for Venstre er Jette Christensen.

Udover at være medlem af Byrådet er Emilie Tang (V) medlem af Velfærdsudvalget og Uddannelsesudvalget. Hun er desuden udpeget som:

 • Medlem af bestyrelsen for Frederikssund Gymnasium.
 • Medlem af Musikskolens bestyrelse.
 • 2. suppleant i Folkeoplysningsudvalget.

Venstre har tilkendegivet, at de ønsker at Jette Christensen (V) fremadrettet besætter de poster, som Emilie Tang (V) har varetaget.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet at:

 1. Anmodningen fra Emilie Tang (V) om udtræden af Byrådet pr. 31. august 2014 godkendes.
 2. Jette Christensen (V), som 1. stedfortræder på Venstres kandidatliste, indtræder i Byrådet pr. 1. september 2017.
 3. Jette Christensen (V) indtræder i Velfærdsudvalget og Uddannelsesudvalget pr. 1. september 2017.
 4. Jette Christensen (V) udpeges som medlem af Musikskolens bestyrelse, medlem af bestyrelsen for Frederikssund Gymnasium samt som 2. suppleant i Folkeoplysningsudvalget pr. 1. september 2017.
Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Diana Larsen (V) blev på Byrådets møde den 7. januar 2014 valgt til Handicaprådet.

Diana Larsen (V) meddeler i mail af 21. juli 2017, at hun har meldt sig ud af Venstre, og at hun derfor ikke længere ønsker at være medlem af Handicaprådet. På den baggrund skal der vælges et nyt medlem af Handicaprådet for resten af indeværende byrådsperiode.  

Handicaprådet vælger selv sin formand.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

 1. Diana Larsens (V) anmodning om at udtræde af Handicaprådet tages til efterretning.
 2. Der udpeges et nyt medlem til Handicaprådet.
Beslutning

Drøftet.

Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.

Sagsfremstilling

Som valgstyrerformænd ved kommunalvalg er udpeget følgende:

Frederikssundhallen: Morten Skovgaard (V)

Trekløverskolen, Afdeling Græse Bakkeby: Tina Tving Stauning (A)

Skibby Idrætshal: Kristian Moberg (V)

Møllegårdhallen: Jens Ross Andersen (V)

SIK: Gert Rimkjær Madsen (O)

Ådalens Skole: Jesper Wittenburg (A)

Valgstyrerformændene skal vælges blandt valgstyrerne.

Socialdemokratiet har i mail af den 17. august 2017 anmodet om, at Kenneth Jensen (A) udpeges som valgstyrerformand på Trekløverskolen, Afdeling Græse Bakkeby i stedet for Tina Tving Stauning (A).

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

 1. Kenneth Jensen (A) udpeges som valgstyrerformand ved kommunalvalg på Trekløverskolen, Afdeling Græse Bakkeby i stedet for Tina Tving Stauning (A).
Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har i mail af den 17. august 2017 bedt om at nedenstående to forslag optages på Byrådets dagsorden:

 • Socialdemokratiet stiller forslag om, at afsøge andre muligheder end Elværket for afholdelse af Valgfest og forhandlinger omkring konstituering på valgnatten ved Kommunalvalg 2017. Elværket råder blot over to mødelokaler samt et mindre kontor, og levner derfor ikke plads til at alle partier kan få eget sted at samles. Socialdemokraterne anbefaler at valgfest og forhandlinger foregår på Frederikssund Rådhus, Torvet 2, hvor både byrådssal, kantine og mødefaciliteter vil kunne danne tilfredsstillende rammer for offentlighed og politiske partier.
 • Desuden stiller Socialdemokratiet forslag om, at der etableres en valgbus, der efter en velkendt køreplan giver mulighed for at brevstemme ved uddannelsessteder samt for eksempel ved Heimdalsvej, i Kulhuse, Kyndby Huse, Vellerup Sommerby, Sønderby med videre.  Socialdemokraternes foreslår, at valgsteder til at brevstemme etableres i en af kommunens egne busser (Sundhedsbussen, Ungdomsskolens Bus, Naturskolens eller anden) i stil med Åbenrås valgbus ved valget 2013.

Socialdemokratiet ønsker med dette forslag at højne stemmeprocenten, både blandt unge vælgere samt vælgere med lang transporttid.

Økonomi

 Administrationen vil frem mod Byrådets møde den 30. august 2017 afsøge de økonomiske konsekvenser ved forslagene.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Administrationen giver Økonomiudvalget en orientering om Kontrolenhedens resultater i år 2016 og en status for udviklingen af indsatsen.

Organisering af Kontrolenheden

Kontrolenheden har tidligere været organisatorisk forankret i Social Service, men blev 1. august 2016 overflyttet til Job og Borgercenter som en enhed i Borgercentret. Baggrunden for den organisatoriske ændring er ønske om øget synergi mellem Kontrolenheden og Job & Borgercentret, som er i kontakt med mange af de borgere, der modtager sociale ydelser, står for udbetalingen af ydelserne og varetager folkeregisteropgaven.

Normeringen er 3 årsværk.

Resultat af indsatsen

Kontrolenheden har i 2016 afsluttet 131 sager. Det er flere sager end i de foregående år, hvor der blev afsluttet 72 sager i år 2014 og 90 sager i år 2015.

Besparelsen for år 2016 er opgjort til 2.781.895 kr. Besparelsen opgøres som summen af rejste krav om tilbagebetaling af ydelser modtaget med urette, tillagt det beløb en fortsat udbetaling af ydelsen i et år ville have kostet. Denne opgørelsesmetode er anbefalet af Kommunernes Landsforening og anvendes bredt i landets kommuner. Beløbet omfatter den samlede besparelse for Staten og Frederikssund Kommune.

Besparelsen vedrører 46 sager, fordelt på nedenstående områder. Kontrolenheden har yderligere afsluttet 85 sager, hvor der ikke har været belæg for at træffe en afgørelse. Enten fordi der ikke har været hold i anmeldelsen, eller fordi Kontrolenheden ikke har kunnet sandsynliggøre, at ydelser er modtaget med urette.

Besparelsen de foregående år, er opgjort til 3.854.354 kr. i år 2014 og 4.430.346 kr. i år 2015. Registreringspraksis er ændret, og følger anbefalingerne fra Kommunernes Landssforening.

Ydelse

Antal sager

Opgjort besparelse

Økonomisk friplads

10

284.496 kr.

Kontanthjælp

12

1.246.961 kr.

Sygedagpenge

2

377.328 kr.

Boligstøtte

5

146.766 kr.

Børnetilskud

5

70.680 kr.

Serviceloven

1

193.440 kr.

Andet, f.eks. SU og SKAT

11

462.224 kr.

I alt

46

2.781.895 kr.

Fælles kampagner

Fra 2016 har Kommunernes Landsforening og Udbetaling Danmark i samarbejde med kommunerne lavet fælles kampagner inden for kontrolområdet. Det drejer sig dels om oplysningskampagner, dels om særlige kontrolindsatser.

Frederikssund Kommunes Kontrolenhed deltog i 2016 i en oplysningskampagne med fokus på at informere borgere, der modtog kontanthjælp om deres forpligtigelse til at orientere Jobcentret i forbindelse med ferie og udlandsophold.

I år 2017 gennemføres en oplysningskampagne rettet mod skolernes elevadministration, med information om betydningen af, at de orienterer Kontrolenheden ved elevers længerevarende skolefravær, da et manglende ophold i landet kan have betydning for udbetaling af sociale ydelser. Der gennemføres endvidere i efteråret en kontrolkampagne rettet mod selvstændige, der modtager sygedagpenge.

Status og videre udviklingsperspektiver for indsatsen i Kontrolenheden

Kontrolenheden har ikke været fuldt bemandet i år 2016, hvilket har haft betydning for afdelingens indsats. Med virkning fra 1. april 2017 er der igen fuld bemanding med nye medarbejdere i alle funktioner.

Sideløbende med det almindelige kontrolarbejde er der i starten af år 2017 udarbejdet en håndbog, der beskriver procedurer for behandling af forskellige typer af sager. Der er blandt andet fokus på forvaltningsretlige regler om vejledningspligt, notatpligt og journaliseringspligt, og på regler for indhentning af oplysninger og om partshøring. Inddragelse af de berørte borgere og vejledning om regler tillægges stor vægt,  og sager, der ikke peger på bevidst snyd, søges løst via vejledning.

Samarbejdet med Udbetaling Danmark og med kommunerne i Regionen er blevet prioriteret op, og indebærer udover deltagelse i de ovenfor nævnte kampagner og løbende erfaringsudveksling, også adgang til via registersamkørsler i Udbetaling Danmark, at modtage lister over forhold, der kan tyde på uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Det er også i dette regi, at der arbejdes for at etablere et tættere samarbejde med SKAT, politiet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Et samarbejde, som forventes at kunne bidrage til afdækning af flere sager, hvor der udbetales ydelser uberettiget.

Det interne samarbejde i kommunen er fortsat af afgørende betydning for, at relevante sager kan undersøges nærmere af Kontrolenheden, og for det provenu indsatsen indbringer. På landsplan opstod 42 % af de sager kontrolenheder undersøgte i år 2016 internt i kommunerne, og 46 % af disse sager førte til ophør med udbetaling af sociale ydelser. Registersamkørsler lå til grund for 22 % af de behandlede sager - men her var det alene 9 % der førte til ophør med udbetaling af sociale ydelser. 21 % af de undersøgte sager opstod på grund af anmeldelser fra borgere. 14 % af disse førte til ophør med udbetaling af sociale ydelser.

Der er udarbejdet retningslinjer, der understøtter korrekt sagsbehandlingen med fokus på borgernes retssikkerhed. Samarbejdsrelationerne til eksterne samarbejdspartnere er etableret, og der sættes nu også ekstra fokus på det interne samarbejde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

 Job & Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Sagsfremstilling

Afdeling 0805 Frederikssund Nord I (Heimdalsvej) ansøger om kommunal godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti.

Afdelingen har gennemført en omfattende bygnings- og energirenovering med bl.a. facadeudskiftning og isolering for 4 boligblokke fra 1970.

Byrådet har i forbindelse med renoveringsprojektet på møde den 28. august 2013, jf. sag nr. 82, bl.a. godkendt låneoptagelse med i alt 63,751 mio. kr., samt kommunale garantier for lånene på i alt 33,728 mio. kr.

Boligorganisationen oplyser, at byggearbejderne er udført, men at der har været nogle udfordringer undervejs, som har medført uforudseelige udgifter, hvorved de samlede byggeudgifter er blevet højere end budgetteret.

Merudgifterne skyldes primært, at hovedentreprenøren for byggeopgaven er gået konkurs, hvilket har medført forsinkelser og ekstra byggelånsrenter, som kun delvist er blevet dækket af dagbøder. Yderligere har bl.a. asbestfjernelse, arbejder med lofter og tilmelding til Byggeskadefondsdækning fordyret projektet. Merudgifterne udgør 3.072.000 kr.

Som en del af løsningen på at holde huslejen i et fornuftigt niveau, har afdelingen besluttet ikke – som ellers oprindeligt lagt op til - at anvende 3,059 mio. kr. af henlagte midler som en del af byggearbejdernes finansiering, hvilket således medfører, at der kan ske en nedsættelse af henlæggelsesbehovet i de nærmeste år.

Merudgifterne samt den manglende finansiering ønskes finansieret med låneoptagelse. Der ansøges således om låneoptagelse på yderligere 6,131 mio. kr., til hvilket der kræves en kommunal garanti.

Boligorganisationen oplyser, at lejeforhøjelsen som følge af den allerede godkendte låneoptagelse er iværksat, og at dette også gælder for det nu ansøgte lån, der har været en del af budgettet fra regnskabsåret 2014/2015, hvorfor det ikke afstedkommer yderligere huslejestigninger fremadrettet.

Det er oplyst, at huslejen pr. 1. oktober 2017 udgør kr. 879,90 kr. pr. m2 pr. år.

Det vurderes ikke, at der er en forøget risiko for garantien i forhold til den vurdering, som indgik i indstillingen i 2013.

Det bemærkes, at årsagen til, at sagen først forelægges nu, er, at administrationen har ønsket uddybende oplysninger om sagen, og at der har været tale om lange svartider fra boligorganisationen.

Økonomi

Kommunens garantisum for boligafdelingens lånoptagelse udgjorde 33,4 mio. kr. pr. 31.12.2016.

Kommunen samlede garantisum i forhold til almennyttige boligselskabers lånoptagelse udgjorde 391 mio. kr. pr. 31.12.2016

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der godkendes låneoptagelse på 6,131 mio. kr. med kommunal garanti på beløbet.
Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Udkast Frivillighedsstrategi for Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet skal i denne sag tage stilling vedlagt oplæg til Frivillighedsstrategi for Frederikssund Kommune. (bilag: udkast version III - Frivillighedsstrategi)

Historik

Administrationen har udarbejdet et udkast til en Frivillighedsstrategi for Frederikssund Kommune (bilag: udkast version l - Frivillighedsstrategi).

Udkastet til Frivillighedsstrategien har været sendt i høring, først i det kommunale MED system i perioden 15. oktober - 20. december 2016. Efterfølgende er det sendt i høring i frivillige organisationer og interessegrupper i perioden 4. januar - 13. februar 2017.

Der er indkommet 40 høringssvar. 27 høringssvar fra MED-systemet og 13 høringssvar fra frivillige foreninger og interessegrupper. Oversigt over høringssvarene findes som side 2 i bilaget "høringssvar Frivillighedsstrategi".

De indkomne høringssvar repræsenterer forskellige perspektiver på Frivillighedsstrategien og frivillighed. Eksempelvis:

 • Svar der forholder sig til, om der bør satses på frivillighed eller ej.
 • Frivillighedserfaringer indenfor eget arbejdsfelt.
 • Muligheder og betænkeligheder omkring frivillighed inden for eget fagområde / interessefelt.
 • Høringssvar der relaterer sig til indholdet i Frivillighedsstrategien.
 • Høringssvar der har konkrete forslag til den sproglige del af Frivillighedsstrategien.

På baggrund af høringssvarende blev der udarbejdet en ny udgave af Frivillighedsstrategien (bilag: udkast version ll - Frivillighedsstrategi) som blev behandlet i samtlige fagudvalg i april 2017, og efterfølgende i Økonomiudvalget den 19. april 2017. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med udkast til en Frivillighedsstrategi med afsæt i et møde mellem gruppeformændene. Kommentarerne fra mødet mellem gruppeformændene er søgt indarbejdet i det nye udkast til en frivilligstrategi (bilag udkast til version III). Udkastet til en frivilligstrategi sendes hermed til behandling i Økonomiudvalg og Byrådet.  Efter frivilligstrategiens endelige godkendelse skal der udarbejdes en handleplan for udmøntning af strategiens indsatsområder.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at :

 1. Byrådet godkender udkast til Frivillighedsstrategi version lll.
Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv.

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til afgørelse truffet af Bevillingsnævnet den 3. april 2017 om alkoholbevilling til Cafe Kignæs, Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris. Sagen rejses som følge af, at ansøger har anket Bevillingsnævnets afgørelse.

Bevillingsnævnet har på mødet den 3. april 2017 bevilget ansøger alkoholbevilling til Cafe Kignæs for en periode på to år. Begrænsning i bevillingsperioden begrundes med, at ansøger ikke tidligere har drevet selvstændig restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling. Alkoholbevillingen er begrænset til øl og bordvin. Det betyder, at hvis der ved særlige lejligheder ønskes alkoholbevilling til servering af stærkere alkoholiske drikke skal der søges lejlighedstilladelse til enkeltarrangementer hos Nordsjællands Politi.

Frederikssund Kommunes Restaurationsplan

Byrådet har den 28. august 2013 besluttet "Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune" (jf. vedlagte bilag). Restaurationsplanen beskriver de bevillingsregler, der gælder for restaurationsbranchen i Frederikssund Kommune samt beskrive retningslinjerne for, hvordan Bevillingsnævnet tildeler alkoholbevillinger og udvidede åbningstider m.v. Restaurationsplanen er aktuelt under revision.

I Restaurationsplanen fra august 2013 - der var gældende på det tidspunkt, hvor ansøger indsendte hans ansøgning om alkoholbevilling - fremgår det i relation til sportshaller/sportsklubber, at "Alkoholbevilling begrænses til udskænkning af øl, bordvin og lignende for medlemmer, gæster og tilskuere under afvikling af sportsarrangementer".

Ansøgers anke

Ansøger har i mail modtaget den 11. april 2017 anket Bevillingsnævnets afgørelse til Byrådet (jævnfør vedlagte bilag). Anken vedrører Bevillingsnævnets begrænsning af udskænkning til alene at omfatte øl og vin. Ansøger argumenterer i sin anke for, at Cafe Kignæs i henhold til Restaurationsplanen for Frederikssund Kommune bør kunne kategoriseres som "Restaurationer, herunder cafeer med betydelig afstand til omkringliggende beboelse", hvortil der ikke knytter sig nogen specielle begrænsninger. Desuden anfører ansøger, at Politiets indstilling ikke begrænses til alene at omfatte udskænkning af øl og bordvin.

Ansøger har telefonisk oplyst, at han gerne vil have mulighed for at f. eks. at servere en irsk kaffe eller en cognac til kaffen til spisende gæster. Ligesom der kan være situationer, hvor han gerne vil have mulighed for at servere f. eks. en snaps eller en Gammel Dansk. Dette er ikke muligt, når Bevillingsnævnets afgørelse er begrænset til øl og bordvin. En bevilling uden begrænsning betyder omvendt, at der på et hvilket som helst tidspunkt indenfor cafeens åbningstid kan serveres stærkere alkoholiske drikke - herunder i forbindelse med sportsstævner, fredag eftermiddag o. l.

Ved eventuelle lukkede fester - såsom konfirmationer, bryllupper m.v., hvor andre ikke kan komme ind "fra gaden", skal ansøger hverken underrette eller søge politiet om lejlighedstilladelse til at udskænke alkohol. I de situationer kan bevillingshaver servere såvel øl, vin som stærkere alkoholiske drikke.

Bevillingsnævnets praksis

Bevillingsnævnets praksis i forhold til sportshaller/sportsklubber er - indenfor det seneste år - skærpet i forhold til udgangspunktet i kommunens restaurationsplan. Bevillingsnævnets tidligere afgørelser til cafeer og cafeteriaer i henholdsvis Skibby Idrætshal, Kignæshallen, Frederikssundhallen og Slangerup Idrætscenter tegner følgende billede:

 • Skibby Idrætsklub. På Bevillingsnævnets møde den 25. maj 2010 blev der meddelt fornyelse af alkoholbevilling for en periode af otte år. Alkoholbevilling uden begrænsning.
 • Cafe Kignæs. På Bevillingsnævnets møde den 21. juni 2016 blev meddelt alkoholbevilling for en periode af to år. Alkoholbevilling uden begrænsning.
 • Cafe God Karma, Frederikssundhallen. På Bevillingsnævnets møde den 6. september 2016 blev meddelt alkoholbevilling for en periode af to år. Alkoholbevilling begrænset til øl og bordvin.
 • Cafe God Karma, Slangerup Idræts- og Kulturcenter. På Bevillingsnævnets møde den 6. september 2016 blev meddelt alkoholbevilling for en periode af to år. Alkoholbevilling begrænset til øl og bordvin.
 • Frederikssundhallens Cafeteria. På Bevillingsnævnets møde den 3. april 2017 blev meddelt alkoholbevilling for en periode af to år. Alkoholbevilling begrænset til øl og bordvin.
 • Cafe Kignæs. På Bevillingsnævnets møde den 3. april 2017 blev meddelt alkoholbevilling for en periode af to år. Alkoholbevilling begrænset til øl og bordvin.
 • Frederikssund Idrætsklub. På Bevillingsnævnets møde den 13. december 2016 blev meddelt alkoholbevilling for en periode af to år. Alkoholbevilling begrænset til øl og bordvin.

I udkast til revideret restaurationsplan (der behandles på indeværende byrådsmøde) er der sket en skærpelse i overensstemmelse med den praksis, der har udviklet sig i Bevillingsnævnet. Det fremgår således i relation til sportshaller/sportsklubber, at "Alkoholbevilling begrænses til udskænkning af øl og bordvin. Såfremt der ved særlige lejligheder ønskes tilladelse til servering af stærkere drikke, skal der søges lejlighedstilladelse til enkeltarrangementer hos Nordsjællands Politi".

Bevillingsnævnets bemærkninger

I forbindelse med en anke skal Bevillingsnævnets bemærkninger indhentes og indgå i Byrådets behandling af anken. Bevillingsnævnet har på det ordinære møde den 20. juni 2017 drøftet ankesagen og udtaler:

"Et enigt Bevillingsnævn ønsker fortsat, at daglig udskænkning af alkohol i idrætshaller/sportsklubber mv. begrænses til øl og bordvin. Bevillingsnævnet er af den opfattelse, at idræt/sport og stærk alkohol ikke hører sammen med særlig vægt på hensyn til de mange børn og unge mennesker, der færdes i haller og klubber. Bevillingsnævnet gør desuden opmærksom på, at i forbindelse med lukkede fester uden offentlig adgang dvs. hvor andre ikke kan komme ind fra gaden, kan bevillingshaveren servere både øl, vin og stærk alkohol uden at underrette eller søge politiet om lejlighedstilladelse.

Bevillingsnævnet opfordrer desuden til, at det af kommunens forpagtningsaftaler fremgår, hvilke retningslinjer der er for udskænkning af alkohol i de cafeer, der er tilknyttet de kommunale idrætsanlæg. Dette med henblik på at sikre, at potentielle forpagtere kender til grundlaget for at drive forretning".

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

 1. Byrådet tager stilling til afgørelsen truffet af Bevillingsnævnet den 3. april 2017 vedr. alkoholbevilling til Cafe Kignæs, der er begrænset til øl og bordvin.
Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 23. august 2013 den nuværende restaurationsplan for Frederikssund Kommune.

Restaurationsplanen:

 • Beskriver de bevillingsregler, der gælder for restaurationsbranchen i Frederikssund Kommune.
 • Giver retningslinjer for, hvordan Bevillingsnævnet tildeler alkoholbevillinger og udvidede åbningstider m.v.

Bevillingsnævnet har på sine møder den 13. december 2016 og den 3. april 2017 drøftet indholdet i restaurationsplanen og har fundet det nødvendigt at revidere restaurationsplanen, så den fortsat fremstår som et godt arbejdsredskab for både restauratører, borgere og myndigheder. Der er foretaget mindre justeringer som f.eks:

 • Under punkt 2 er tilføjet:

At Bevillingsnævnet kan fratage/inddrage alkoholbevillinger.

 • Under punkt 6 er tilføjet:

At Bevillingsnævnet udsteder bestyrergodkendelser.

 • Under punkt 8 er tilføjet:

Pizzarier og lignende.

Under kulturelle institutioner er tilføjet kulturhuse.

At det er politiet, der giver tilladelse til offentlig optræden.

 • Under punkt 15 er tilføjet:

At udendørs servering skal ophøre senest kl. 22.00. Dermed er det heller ikke tilladt, at gæster medtager drikkevarer til de udendørs arealer efter kl. 22.00.

 • Under punkt 16 er tilføjet:

At alkoholbevilling bortfalder, når forpagtningsaftalen er opsagt.

Bevillingsnævnet har et ønske om, at restaurationsplanen skal:

 • Fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder i Frederikssund Kommune
 • Sikre restaurationernes indpasning i det omliggende bymiljø.
 • Mindske generne fra restaurationsvirksomhederne for de omliggende beboelser og virksomheder.
 • Skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for kommunens borgere og gæster.
 • Sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold, herunder fælles flugtveje/redningsveje i det fri, for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker færdes.

Restaurationsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside med de nødvendige links, så sagsbehandlingen gøres så smidig for den enkelte bevillingsansøger, som muligt.

På sit møde den 3. april 2017 anbefalede Bevillingsnævnet, at det reviderede udkast med redaktionelle rettelser forelægges til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling til Bevillingsnævnets møde den 20. juni 2017:

Udkast til revideret restaurationsplan for Frederikssund Kommune har været udsendt til høring i perioden 5. maj til 5. juni 2017. Høringen har været tilgængelig på kommunens hjemmeside, ligesom den har været annonceret i Frederikssund Lokalavis. Derudover er der sendt høringsbrev til samtlige bevillingshavere i Frederikssund Kommune.

Der er ikke modtaget nogen høringssvar.

Restaurationsloven er ændret pr. 1. juli 2017. Som en konsekvens af lovændringen er der behov for faktuelle rettelser i restaurationsplanen. (Forslag til faktuelle rettelser kan ses af vedlagte bilag).

 • Der er ikke længere krav om næringsbrev til det pågældende forretningssted. Derfor foreslås dette slettet under afsnit 3 og afsnit 5 samt afsnit 16.
 • Restaurationsloven er ikke opdateret på Retsinformation. Derfor foreslås henvisning under afsnit 5 slettet.
 • Jævnfør den nye restaurationslov skal en bevilling gives for mindst 2 år. Dette foreslås rettet under afsnit 9. Ligesom det også foreslås rettet under afsnit 10 nattilladelser.
 • Under afsnit 16 bortfald af alkoholbevilling tilføjes "når bevillingshaver er under konkurs".
Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller, at Bevillingsnævnet over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Revideret udkast til restaurationsplan for Frederikssund Kommune godkendes.
Historik

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 78:

Anbefales.

Byrådet, 26. april 2017, pkt. 68:

Formand for Bevillingsnævnet Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at udkast til revideret restaurationsplan for Frederikssund Kommune sendes i en bred høring i fire uger med henblik på en fornyet drøftelse i Bevillingsnævnet og godkendelse i Byrådet.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Kasper Andersen (Løsgænger), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), John Schmidt Andersen (v), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Forslaget tiltrådt.

Bevillingsnævnet, 20. juni 2017, pkt. 21:

Anbefales med redaktionelle ændringer. Redigeret udkast til restaurationsplan vedlægges sammen med referatet.

Fraværende:

Mette Bjørn Tange (A)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsmidlerne til energiinvesteringer i 2017 ønskes frigivet. Det drejer sig om 4.525.586 kr. som tidligere er afsat på budget 2017. Anlægsmidlerne skal bruges på at udskifte ventilationen i svømmehallen/omklædning i Slangerup Idræts og Kulturcenter, udskiftning af CTS på Slangerup Skole afd. Kingo samt flere mindre tiltag. Alle tiltag vil have en tilbagebetalingstid på max 10-12 år.

Økonomi

Der er i 2017 afsat 4,526 mio. kr. til energiinvesteringer. Det er muligt at opnå 100 % lånefinansiering til energiinvesteringer. Beløbet vil indgå i kommunens låneramme for 2017.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en anlægsbevilling på 4,526 mio. kr. til energiinvesteringer i 2017, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2017, pkt. 144:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af Fjordforbindelsen udfører Vejdirektoratet et fuldt tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej, udformet som et S-anlæg med rundkørsler og shunts. Der anlægges rundkørsler på begge sider af Frederikssundsvej, der forbindes via underføringen under Frederikssundsvej med en forbindelsesvej. Den vestlige rundkørsel udføres med en nordvestlig shunt og en sydvestlig shunt. Den østlige rundkørsel udføres med en østlig shunt og med en selvstændig sydøstlig tangentrampe som forbinder Frederikssundsvej med tilslutningen til Vinge.

Vejdirektoratets andel af anlægsarbejdet udgør i hovedtræk den del af det samlede tilslutningsanlæg som er nødvendig for udveksling af trafik mellem Frederikssundsvej og Fjordforbindelsen, mens Kommunens andel af anlægsarbejdet udgør nødvendige arbejder for tilslutning af Vinge til tilslutningsanlægget, hvilket i hovedtræk omfatter sydøstlig tangentrampe, østlig rundkørsel, samt tilslutningsvej til Vinge. Vejdirektoratet anlægger tilslutningsvejen til Vinge indtil ca. 32 m før denne krydser St. Rørbækvej.

Endvidere skal Frederikssund Kommune deltage i omlægningen af Marbækrenden under tilslutningsanlægget, da kommunen ønsker en udvidelse af den rørlagte Marbækrende fra en rørdimension på 50 cm til 80 cm. Udnyttelse af kapaciteten i den øgede rørdimension forudsætter, at Marbækrenden fritlægges nedstrøms Fjordforbindelsen (syd for Fjordforbindelsen og øst for Frederikssundsvej)

Frederikssund Kommune og Vejdirektoratet har drøftet hvorledes ovennævnte vejanlæg mest hensigtsmæssigt kan udføres. Det anbefales at anlægsarbejdet udføres som et samlet projekt med Vejdirektoratet som bygherre. Kommunen refunderer efterfølgende Vejdirektoratet de udgifter, der vedrører den kommunale del af projektet: Anlæg af tilslutning til Vinge, 2/3 af anlæg af østlig rundkørsel, anlæg af sydøstlig tangentrampe samt omlægning af Marbækrenden til en større dimension. Vejdirektoratet vurderer, at arbejderne indeholdt i aftalen vil kunne udføres for 20 mio. kr. ekskl. moms. Der er udarbejdet et forslag til en aftale "14210.100 Aftale med Frederikssund Kommune om tilslutning til Vinge 24.07.2017" som anbefales godkendt. Ekspropriation til tilslutningsanlægget forudsætter at aftalen godkendes politisk i august 2017. Det anbefales, at de sidste ca. 30 m af tilslutningsvejen finansieres indenfor de 20 mio. kr. i det omfang, de ikke anlægges i forbindelse med krydset Boulevarden/St. Rørbækvej, som hører ind under aftalerne vedr. Vinge C.

St. Rørbækvej skal på et senere tidspunkt føres under S-banen. Koteforholdene ved underføringen nødvendiggør, at St. Rørbækvej skal sænkes over en strækning omkring krydsningen med Boulevarden og tilslutningsvejen. Udgiften til at sænke St. Rørbækvej er ikke kalkuleret endnu. Der mangler et skitseprojekt der fastlægger St. Rørbækvejs fremtidige udformning, herunder at det sikres at denne kan føres under S-banen. Frederikssund Forsyning rykker for et projekt, da der er fremtidige spildevandsledninger og regnvandsledninger mv., der skal krydse denne vej både nord og syd for krydset St. Rørbækvej/Boulevarden. Der anbefales givet en bevilling på kr. 200.000 til at få udarbejdet skitseprojekt for St. Rørbækvej, således at nødvendige forsyningsarbejder kan igangsættes til tiden.  

Det fremgår af aftalen om tilslutningsanlægget, at drifts- og ejerskabsforhold aftales senere.

Den overordnede tidsplan for Vejdirektoratets anlæg er:

Der afholdes besigtigelse og ekspropriationsforretning til efteråret 2017.

Udbudsmaterialet ligger klar til udbud ultimo 2017.

Den valgte entreprenør forventes igangsæt marts /april 2018.

Sydøstlig tangentrampe udføres så vidt muligt i 2018, således at den hurtigst muligt kan ibrugtages til arbejdskørsel til Vinge.

Anlægsarbejdet skal være afsluttet senest den 1. oktober 2019.

Økonomi

Der er i budgettet afsat udgiftsbudget for 16 mio. kr. til tilslutninger til fjordforbindelsen udover Vinge, hvoraf der resterer 13,4 mio. kr. Tilslutningen i Vinge indgår ikke i denne ramme. Kommunens udgifter til de øvrige tilslutninger herunder tilslutningen ved Marbækvej er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. Samlet behov for budget til tilslutninger, vil indgå i processen omkring Budget 2018. 

Behov for rådighedsbeløb til at sænke St. Rørbækvej vil blive afklaret og fremlagt når resultatet af skitseprojektet foreligger.

Der søges en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af skitseprojekt, finansieret ved afsat rådighedsbeløb på anlægsprojektet vedrørende tilslutninger til fjordforbindelsen.

Driftsudgifter indarbejdes i budgettet, når der foreligger en driftsaftale med Vejdirektoratet.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. "14210 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund - aftale med Frederikssund Kommune om tilslutning til Vinge fra Frederikssundsvej" med bilag godkendes,
 2. der bevilges 0,2 mio. kr. til skitseprojektering af omlægningen af St. Rørbækvej, finansieret ved afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 222128 Tilslutninger til Fjordforbindelsen.
Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2017, pkt. 145:

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Jens Ross Andersen (V), Kristian Moberg (V), Ole Søbæk (C).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Pelle Andersen-Harild (Ø) ønskede protokolleret, at Marbækrenden ønskes fritlagt på hele strækningen, således at de nødvendige naturinteresser varetages.

Indstillingen anbefales.

Udvalget ønsker, at der arbejdes med en fritlægning af Marbækrenden.

Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget anmodede administrationen om en redegørelse vedr. behovet for etablering af direkte afkørsel til Vinge i nordgående retning i S-anlægget frem mod Byrådets møde den 30. august 2017.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslag nr. 101 for boligområde ved Strandvangen i Frederikssund, har det vist sig nødvendigt at fastlægge et nyt rammeområde B 1.30.

Kommuneplantillægget har til formål at udskille en del af den eksisterende ramme D 1.10 i en ny ramme B 1.30. Rammeområde B 1.30 udlægger området til boligformål, nærmere bestemt rækkehuse, etagehuse samt parcelhuse med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 032 bringer kommuneplanens rammer i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 101.

Der er foretaget en miljøscreening af forslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen og de udførte undersøgelser, er det administrationens vurdering, at ændringen af plangrundlaget, rammeområde B 1.30, ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 032 og miljøscreeningen vedlægges dagsordenen.

Økonomi

 Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 032 for boligområde ved Strandvangen i Frederikssund godkendes og fremlægges i offentlig høring i 6 uger i henhold til gældende lovgivning.
 2. Der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med planforslaget.
Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2017, pkt. 149:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Baggrund:Forslaget til lokalplan nr. 101 omfatter ejendommen matr. nr. 30 ap, Oppe Sundby By, Oppe Sundby i den sydlige del af Frederikssund. Området har tidligere været anvendt til Oppe Sundby Skole, men i 2011 blev Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen fusioneret, og fra 2016 har de 2 skoler været samlet og lokaliseret på Åbjergskolens område. Oppe Sundby Skole er herefter blevet tømt for funktioner, og skolens arealer kan anvendes til nye formål. Byrådet har tidligere besluttet at skolens bygninger skal nedrives og skolens areal med tilhørende boldbaner m.v. skal overgå til et nyt, attraktivt boligområde, hvilket lokalplanforslag nr. 101 fastsætter bestemmelser for.

Lokalplanforslaget:

Lokalplanen har til formål at udlægge området til et nyt, attraktivt boligområde med både parcelhuse samt rækkehuse og/eller etagehuse.

I det sydlige delområde af lokalplanen gives der mulighed for opførelse af 33 fritliggende helårs enfamilieshuse. I delområdet fastsættes bebyggelsesprocenten på 30 for hver enkelt parcel og bygningshøjden fastsættes til maksimalt 8,5 meter. Disse parcelhuse kan opføres i 2 etager. Hver parcelejer skal etablere minimum 2 parkeringspladser på egen grund.

I den nordlige del af lokalplanområdet gives der mulighed for at opføre 60 boliger som rækkehuse og/eller etagehuse. I det nordlige delområde fastsættes bebyggelsens omfang til et maksmalt etageareal på 7.000 m2 og maksimalt 60 boliger. Der kan opføres boliger i 1, 2 eller 3 etager. Indenfor delområdet skal der etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Lokalplanen fastsætter, at alle selvstændige boliger over stueplan skal udstyres med altan. Dette sikre, at der også i etagehusene etableres et brugbart udendørs opholdsareal til de enkelte boliger.

Parallelt med udarbejdelsen af lokalplanplanen udarbejdes et spildevandstillæg der fastsætter at regnvand skal håndteres lokalt indenfor lokalplanområdet. Der er derfor afsat areal til at opsamle, forsinke og nedsive regnvandet via f.eks. regnvandsbassin, tørbassiner, vadi og faskiner. Løsningerne udarbejdes, så området får et rekreativt grønt og blåt udtryk. Det er grundejers ansvar at etablere og drifte kloakanlæg - herunder til regnvandshåndtering - inden for egen matrikel.

Lokalplanområdet vej- og stitilsluttes til byområdets eksisterende vej- og stinet. Der bliver vejadgang til området fra Roskildevej og stiadgang fra Strandvangen. Det er lokalplanens intention, at vejudlæg i lokalplanen fremmer, at hastigheden er lav for at skabe trygge og indbydende færdselsarealer for fodgængere og cyklister. Vejene i området udføres med en særlig profil der leder regnvandet mod vejsiden, hvor vandet opsamles i drænrender og ledes videre til f.eks. bassiner, regnbede og faskiner. Der etableres endvidere stisystemer for at binde området sammen for de bløde trafikanter og forbinde overfladevandet fra vej mm. med bl.a. bassinerne. Den eksisterende sti i områdets sydvestlige del bibeholdes.

Lokalplanen fastsætter, at boligerne og de indrettede arealer til udendørs ophold ikke må tages i brug, før det er sikret at støjniveauet fra de omkringliggende veje ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for støj fra vejtrafik. Endvidere er ibrugtagningen af boligerne afhængig af, at Frederikssund Skytteforening IF 1864 får en ny miljøgodkendelse til deres skydebane, der sikrer at lokalplanområdet ikke påvirkes af støj fra skydebanen.

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere anvendelse af området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Frederikssund Kommune vurderer endvidere på baggrund af VVM screeningen, at der ikke er grundlag for at udføre en egentlig VVM vurdering.

Lokalplanforslag nr. 101,VVM-screening og miljøscreening vedlægges dagsordenen.

Økonomi

 Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan nr. 101 for boligområde ved Strandvangen i Frederikssund godkendes og sendes i offentlig høring i 6 uger.
 2. Der træffes afgørelse om, at planen ikke har væsentlig indvirken på miljøet jf. den medfølgende miljøscreening af lokalplanen. Der skal derfor ikke foretages en egentlig miljøvurdering eller VVM vurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med planforslaget.
Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2017, pkt. 150:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 32.

Spildevandsbekendtgørelsen § 5.

Sagsfremstilling

Grunden fra gl. Oppe Sundby Skole i Frederikssund skal udstykkes til bl.a. parcelhusgrunde. En del af området har ikke tidligere været inddraget i Frederikssund Kommunes spildevandsplan, og der er derfor udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.

Tillægget medfører, at der oprettes 2 nye oplande, og at området ved Strandvangen 2, 3600 Frederikssund bliver separatkloakeret med fælles nedsivning af regnvand. Novafos har ansvaret for regnvandshåndteringen for området frem til matrikelskel.

Spildevandssystemet udbygges, og der ledes stik frem til skel til de enkelte udstykninger. Frederikssund Renseanlæg har kapacitet til at modtage det ekstra spildevand indenfor den givne tilladelse.

Alt regnvand nedsives indenfor de 2 oplandes grænser. 

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af udstykning på Strandvangen 2, 3600 Frederikssund godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
 2. Den endelige udgave af tillægget godkendes af Teknisk Udvalg, hvis der er væsentlige ændringer. Såfremt der kun er redaktionelle eller ingen ændringer, vedtages tillægget administrativt.
Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2017, pkt. 157:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 039 for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge er udarbejdet sideløbende med lokalplan nr. 112 for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 112, har det vist sig nødvendigt at fastlægge et nyt rammeområde D 2.2. Kommuneplantillægget har til formål at udskille en del af den eksisterende ramme BB 2.4 i en ny ramme D 2.2. Rammeområde D 2.2 udlægger området til offentligt formål. Kommuneplantillægget fastholder rammeområde D 2.2 som fremtidig byzone og ændrer i rækkefølgebestemmelserne, så D 2.2 arealet frigives til byudvikling fra 2017. Udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 039 bringer kommuneplanens rammer i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 112.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra 28. april 2017 til og med 23. juni 2017. Der er ikke indkommet høringssvar til tillægget.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 039 for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge godkendes endeligt.
Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2017, pkt. 151:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg blev igangsat af Teknisk Udvalg 8. marts 2017. Lokalplan nr. 112 omfatter matrikel nr. 1e og en del af 1d begge Snostrup By, Snostrup. På nuværende tidspunkt fremstår lokalplanens område som dyrkede landbrugsarealer. Området ligger i umiddelbar forlængelse af Vinge Centrum, nord for den planlagte Boulevard, syd for jernbanen og vest for Snostrupvej. Lokalplanen overfører området til byzone.

Lokalplanen har til formål at sikre etableringen af et udsigts- og oplevelsespunkt i Vinge. Borgerne får med lokalplanen mulighed for at følge med i byggeprocessen af blandt andet Vinge Centrum samt udsigt over landskabet i øvrigt. Projektet vil kunne give borgerne et kig ind i tilblivelsesprocessen af det fremtidige Vinge med arkæologiske udgravninger, byggemodning af grunde og slutteligt de færdigt etablerede bygninger mv. For at forbedre udsigtsmulighederne kan der etableres en udsigtsplatform på det højtliggende område. Lignende muligheder er der også for andre større byudviklingsprojekter i Europa. Der gives også mulighed for, at den midlertidige pavillon, som pt. står ved Dalvejen 3, kan sættes op inden for lokalplanens område som kombineret informations- og besøgscenter samt sekretariatsfunktion mm. Der sikres god tilgængelighed til området for både bilister, cyklister og fodgængere.

Øst for udsigtsplatformen kan der etableres en skulpturpark, cykelparkering og faciliteter i forbindelse med supercykelstien, hvilken løber umiddelbart nord for lokalplanområdet langs S-banen. I den nordlige del af området kan der etableres et grønt kvartersbælte, og der skal etableres et regnvandsbassin i den sydøstlige del af området, som led i det gældende spildevandstillæg for området.

I den vestlige del af området kan der etableres en nærgenbrugsstation til borgere med mindre mængder affald i lokalområdet. Affaldscontainerne kan etableres som nedgravede containere, hvor kun selve indkastet er synligt på jordoverfladen. I lokalplansprocessen har administrationen vurderet, at området nær Boulevarden og nær bygrænsen er en god placering for en nærgenbrugsstation. Der vil således være god tilgængelig dertil for borgere i Vinge, Snostrup, Store Rørbæk med flere.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 28. april 2017 til og med 23. juni 2017, hvor der er indkommet to høringssvar. Høringssvarerne er behandlet i vedlagte hvidbog og har ført til en teknisk rettelse af visningen af kvartersbæltet på kortbilag 2.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Lokalplan nr. 112 for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge godkendes endeligt.
Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2017, pkt. 152:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. maj 2017 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 040 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring. Formålet med kommuneplantillægget er at forøge den maksimale ramme for særligt pladskrævende varer fra 15.000 m2 til 25.000 m2.

Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 31.05.17 til den 26.07.17. Der er modtaget et høringssvar, hvor Energinet henviser til en servitut, der skal sikre deres transmissionsnet. Der henvises til nogle højspændingsmaster, der er opstillet langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Det betyder bl.a., at der af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan etableres anlæg indenfor en given afstand til lednings- og kabelanlæggende - f.eks. antenner, skorstene. Sikkerhedszonen gælder også for beplantning. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af nærværende kommuneplantillæg.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 040 for erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup vedtages.
Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2017, pkt. 153:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. maj 2017 at fremlægge forslag til lokalplan 114 for Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup i offentlig høring.

Lokalplanen har til formål at åbne for detailhandel med særligt pladskrævende varer. Den gældende lokalplan rummer ikke denne mulighed.

Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 31.05.17 til den 26.07.17. Der er modtaget et høringssvar, hvor Energinet henviser til en servitut, der skal sikre deres transmissionsnet. Der henvises til nogle højspændingsmaster, der er opstillet langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Det betyder bl.a., at der af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan etableres anlæg indenfor en given afstand til lednings- og kabelanlæggende - f.eks. antenner, skorstene. Sikkerhedszonen gælder også for beplantning. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af lokalplanen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

 1. Lokalplan 114 for Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup godkendes.
Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2017, pkt. 154:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

Ved budget 2017 blev besluttet, at afsætte midler til anlæg af Kulhusstien. Projektering og opstart af etablering sker i dette efterår.

Udbuddet af opgaven skal helst ske som et samlet arbejde for at få en effektiv arbejdsgang for entreprenøren. Dette vil også vise sig at være det mest fordelagtige for kommunen, dels ved tilfredse brugere af stien og dels ved omkostningerne, som mindskes, da entreprenøren ikke skal arbejde med mange opstarter ved mindre etaper. Derfor søger vi om, at fremrykke frigivelsen af midlerne for årene 2019 og 2020 til brug i 2018.

I 2018 vil stien blive færdig, dog anlægges den i første omgang i grus, hvorefter midler skal prioriteres til etablering af det endelige asfaltlag.

I Investeringsoversigt 2016-2020 er afsat 10,974 mio. og midlerne fordelt over de fire år på følgende måde:  

2017: 2,075 mio. kr. 2018: 4,177 mio. kr. 2019: 2,364 mio. kr. 2020: 2,358 mio. kr.

Økonomi

Der er i perioden 2017-2020 samlet afsat 10,974 mio. kr. til etablering af Kulhusstien. Projektet startes op i efteråret 2017, hvor der anvendes ca. 1,0 mio. kr. Det resterende beløb i 2017 søges overført til 2018, ligeledes søges de afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020 flyttet til 2018.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at: 

 1. Der afgives en anlægsbevilling på 10,974 mio. kr. til etablering af Kulhusstien, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2017-2020.
 2. Der overføres 1,075 mio. kr. fra 2017 til 2018 og de afsatte rådighedsbeløb i 2019 (2,364 mio. kr.) og 2020 (2,358 mio. kr.) flyttes til 2018.
Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2017, pkt. 155:

Anbefales.

Beslutning

Drøftet.

Økonomiudvalget anmodede om et uddybende notat om Kulhusstien frem mod Byrådets møde den 30. august 2017. Desuden indlægges der et møde mellem gruppeformændene forud for byrådsmødet.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

Byggemodningsarbejderne i Sydbyen i Frederikssund, der blev påbegyndt i 2005, nærmer sig nu sin endelige afslutning. Den del af etape 3 der ligger ved den østlige del af Ørnestens Vænge, og hvor en del af arealet blev ændret til parcelhusgrunde frem for tæt-lav byggeri, skal gøres endelig færdig. Der skal opsættes 3 nye affaldsskærme, hvor affaldsbeholderne kan opstilles. Endvidere skal granitskærvebelægningen på parkeringsarealet eftergås med nye skærver. I etape 2a og 2b, den østligste vej i den sydlige del af Gyldenstens Vænge, mangler der en kort stistrækning imellem parkeringsarealet og supercykelstien langs S-banen. Denne sti er blevet aktuel nu hvor området er udbygget. De manglende opgaver beløber sig samlet til kr. 385.100. Der er indhentet 2 tilbud på udførsel af de nævnte anlægsarbejder.

Endvidere ansøges om dækning af merudgifter på kr. 189.900. Disse udgifter hidrører fra følgende projekter: Projektering og anlæg af etape 4, etablering af rundkørsel ved Strandvangen, anlæg af ophalerplads og anlægsmole, projektering og anlæg af etape 3 samt ny gadebelysning på den nordlige del af Gyldenstens Vænge.

Der har i perioden 2015 – 2017 været afholdt udgifter til sikring af området ved etape 4 mod risiko for spredning af lossepladsgas fra Ørnesten Losseplads (Ørnestensbjerget). Den almindelige overvågning viste, at det ikke kunne udelukkes, at lossepladsgas på et tidspunkt kunne nærme sig grænsen til etape 4. Derfor blev der iværksat et projekt til sikring af området, hvor et gasdræn langs etape 4 udstykningen forhindrer at lossepladsgas kan nå udstykningen. Hele gassikringsprojektet beløber sig til 1,18 mio. kr.

Samlet ansøges der om en bevilling på kr. 1.755.000. Da der ikke er yderligere rådighedsbeløb til Sydbyen på kommunens investeringsoversigt, anbefales bevillingen finansieret af kassebeholdningen. 

Økonomi

Der er ikke afsat et opr. budget til færdiggørelse af byggemodning i Sydbyen i 2017, men ved overførselssagen i forbindelse med regnskabafslutning 2016, blev der overført et merforbrug fra 2016 på 0,770 mio. kr. I 2017 har der været et yderligere merforbrug på 0,450 mio. kr. og der mangler fortsat 0,535 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodning og sikring af Ørnestensbjerget. Samlet er det nødvendigt med en tillægsbevilling på 1,755 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodning i Sydbyen. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til projektet og beløbet søges finansieret af kassen.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en anlægsbevilling på 1,755 mio. kr. til finansiering af allerede afholdte udgifter samt færdiggørelse af byggemodningsarbejder i Sydbyen i Frederikssund. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.
Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2017, pkt. 156:

Anbefales.

Udvalget ønsker til Økonomiudvalgets behandling af sagen belyst, hvad det medfører af udgifter, at der anvendes byinventar (affaldsstationer) af samme type som de eksisterende i området.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning og bekendtgørelse om projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 1. marts 2017 følgende: 1) at godkende et projektforslag fra Jægerspris Kraftvarme om etablering af ny gaskedel samt absorptions- og elvarmepumpe på Jægerspris kraftvarmeværk. 2) at sende dette i høring efter reglerne i bekendtgørelse om projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 

I henhold til bekendtgørelsen blev projektforslaget sendt i høring i 4 uger fra den 2. marts 2017 til den 31. marts 2017. I høringsperioden modtog kommunen en kommentar fra HMN GasNet, der bl.a. gør opmærksom på, at Energistyrelsen forventer at offentliggøre nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger den 7. april 2017. Det betyder at projektforslaget skal genberegnes med de nye beregningsforudsætninger. Derudover har HMN GasNet nogle spørgsmål af mere teknisk karakter. Før de nye beregninger er foretaget og spørgsmålene er besvaret finder HMN GasNet finder ikke, at de kan give et endeligt høringssvar på projektforslaget.

På baggrund af høringssvaret fremsendes den 23. maj 2017 et revideret projektforslag i fornyet høring i 4 uger med tilhørende tillægsnotat med de nye beregningsresultater på baggrund af Energistyrelsens beregningsforudsætninger til HMN GasNet.

Den 30. juni meddeler HMN GasNet, at de nu ikke har yderligere bemærkninger til projektforslaget. Projektforslaget kan herefter vedtages endeligt. Det reviderede projektforslag samt det tilhørende tillægsnotat vedhæftes dagsordenen. 

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det reviderede projektforslag og det medfølgende tillægsnotat godkendes endeligt.
 2. De involverede parter underrettes skriftligt om byrådets afgørelse, jævnfør projektbekendtgørelsens § 28.
Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2017, pkt. 158:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Friplejeboligloven.

Sundhedsloven.

Lov om Social Service.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har i samarbejde med Attendo udarbejdet en model for beregning af døgntaksten for Attendos friplejecenter i Frederikssund. Takstmodellen er udarbejdet af en arbejdsgruppe på tværs af Frederikssund Kommune og Attendo, og er et udtryk for en fælles forståelse mellem de to parter af den fremtidige årlige fastsættelse af døgntaksten for ophold på friplejecenteret.

Notat vedrørende fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund forelægges hermed til godkendelse i Byrådet.

Baggrund

Efter lov om friplejeboliger er der fri adgang til at etablere sig som friplejeboligleverandører. Forudsætningerne er, at friplejeboligleverandøren forud for etableringen har opnået certificering fra Sundhedsstyrelsen, at etableringen kan finde sted inden for det eksisterede plangrundlag i beliggenhedskommunen, og at etableringen efter ansøgning godkendes af Udlændinge-, Integration- og Boligministeriet.

Certificeringen fra Sundhedsstyrelsen betyder, at friplejeboligleverandøren kan levere ydelser inden for Lov om Social Service, herunder personlig og praktisk hjælp efter § 83, rehabiliteringsforløb efter § 83a, socialpædagogisk bistand efter § 85, genoptræning efter § 86 og madservice efter § 87. Det er ikke muligt at blive certificeret til at levere sundhedslovsydelser.

Velfærdsudvalget besluttede på mødet den 1. december 2016 at fastlægge samarbejdet med Attendo ud fra en enkel model i overensstemmelse med friplejelovens intention om at give private adgang til at etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med kommunale tilbud. Det betyder, at der ikke indgås anvisningsret og at der ikke er deponeringspligt. Friplejeboligerne indgår ikke i kommunens forsyningsplanlægning, og friplejeleverandøren afgør selv, hvem der skal ske udlejning til. Som følge heraf bliver Attendo heller ikke leverandør for Frederikssund Kommune, hvorfor der ikke skal gennemføres udbud.

Fastsættelse af taksten

Taksten som Attendo kan opkræve kommunerne for deres borgeres ophold på friplejecentret, er betaling for levering af plejeydelser og drift af de servicearealer, der er knyttet til plejecentret. Herudover modtager centret huslejebetalinger fra beboerne, der skal dække udgifterne i forbindelse med friplejecentrets boligarealer.  

Takstmodellen der er aftalt med Attendo følger af Friplejeboliglovens § 32, stk. 1., hvoraf det fremgår at taksten som udgangspunkt skal fastsættes i en aftale mellem friplejeboligleverandøren og kommunen. Såfremt der ikke indgås en aftale, skal taksten fastsættes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor friplejeboligerne ligger. Ved kommunens fastsættelse af taksten skal udgangspunktet være kommunens gennemsnitlige omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud. 

Udgangspunktet for den aftalte takstmodel er de årlige omkostninger ved drift af Pedershave Omsorgscenter, der som et nyere moderne indrettet center, er det kommunale tilbud, der bedst kan sammenlignes med Attendos kommende nybyggede friplejecenter. Omkostningerne er beregnet med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om omkostningskalkulationer.

Taksten for Attendo vil blive genberegnet hvert år, fra 2019, med udgangspunkt i regnskabstal og personalenormering for Pedershave Omsorgscenter og vil følge kommunens serviceniveau på plejeboligområdet. Generelle reduktioner eller forøgelser i serviceniveauet for de kommunale plejecentre, vil medføre ændringer i omkostningerne til driften af Pederhave Omsorgscenter, der udgør ca. 1/3 af kommunens plejeboliger, og vil følgelig medføre fald eller stigninger i taksten for Attendo.

Med udgangspunkt i modellen ville taksten for 2017 udgøre 1.460 kr. pr. døgn. En nærmere beskrivelse af takstmodellen fremgår af det vedhæftede bilag, der redegør for de væsentligste forudsætninger og metoden bag modellen.      

Levering af sygeplejeydelser

Det er Frederikssund Kommune, der som beliggenhedskommune har forsyningsansvaret for de tilbud, der ligger ud over de ydelser, som Attendo kan og skal levere inden for certificeringen. Det drejer sig fortrinsvis om sygeplejeydelser, som Frederikssund Kommune skal levere til beboerne på friplejehjemmet.

Som følge af beslutningen på Velfærdsudvalgets møde 1. december 2016 og af dialogen med Attendo i første halvår af 2017 foreslår administrationen, at Frederikssund Kommunes levering af sygeplejeydelser på Attendos friplejecenter organiseres efter samme model, som på Lykke Mariehjemmet, som er et botilbud opført efter friplejeboligloven. Her er der ansat en sygeplejerske i Døgnplejen, som har fast arbejdssted på botilbuddet. Om aftenen og i weekenden dækker det øvrige personale i Døgnplejen Lykke Mariehjemmet, hvilket i øvrigt også er praksis på de kommunale omsorgscentre. Ved en model, hvor Døgnplejen har faste sygeplejersker på Attendos friplejecenter, sikres en sammenhæng i indsatsen på centeret, samtidig med at der sikres sammenhæng med resten af Døgnplejen.

Attendo oplyser, at byggeriet forventes færdigt i første kvartal 2019. Herefter vil de påbegynde åbningen af pladserne. Attendo har på nuværende tidspunkt ikke oplyst i hvilket tempo, de planlægger at åbne de nye pladser. Det betyder, at der vil være behov for, at der afsættes midler til leveringen af sygeplejeydelser på budget 2019 samt at der er midler til køb af pladser hos Attendo. Det må forventes, at en relativt stor andel af de kommende beboere på Attendos plejecenter vil være borgere fra Frederikssund Kommune.

Attendo og administrationen vil arbejde videre med øvrige snitflader, herunder det kommende samarbejde med Visitationen, Træningsenheden og et eventuelt samarbejde med MAD til hver DAG og Hjælpemiddeldepotet. Velfærdsudvalget orienteres løbende.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Ældrerådets høringssvar:

Taksterne ok, men obs. på at der skal ansættes flere sygeplejersker i kommunen.

Økonomi

 Administrationen arbejder på, at kvalificere kommunens merudgifter i forbindelse med åbningen af Attendos friplejecenter hen imod Budget 2019. 

Indstilling

Ældre- og Socialchefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Takstgrundlaget, som beskrevet i notatet, godkendes.
 2. Frederikssund Kommune leverer sygeplejeydelser på friplejecentret.
Historik

Velfærdsudvalget, 17. august 2017, pkt. 67:

Indstillingens punkt 1 og 2 anbefales.

Fraværende: 

Tina Tving Stauning (A).

Emilie Tang (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

De overordnede regler om regioners og kommuners planlægning af sundhedsberedskabet findes i sundhedslovens § 169 og § 210 samt Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet (BEK nr. 971 af 28/06/2016).

Sagsfremstilling

Regioner og kommuner skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet udover det daglige niveau ved beredskabshændelser, f.eks. større ulykker og ekstraordinære hændelser.

Ifølge bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet skal Byrådet mindst én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en sundhedsberedskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen blev sidste gang godkendt i juni 2013. En revideret sundhedsberedskabsplan forelægges for Sundhedsudvalget med henblik på endelig godkendelse af Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Sundhedsberedskabsplanen er en del af kommunens samlede beredskabsplan. Planen beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har - eller kan få - konsekvenser for borgernes sundhed. Planen danner grundlag for en koordineret indsats i en ekstraordinær situation og skal samtidig medvirke til, at Frederikssund Kommune - også i en ekstraordinær situation - kan løse de almindelige sundheds- og omsorgsopgaver.  

Risiko- og sårbarhedsanalyse er grundlaget for arbejdet med sundhedsberedskabsplanen. Sundhedsberedskabsplanen indeholder planer for følgende scenarier: Epi- eller pandemier, ekstraordinær udskrivning af borgere, vejrbetingede ulykker, masseulykker, brud på infrastruktur og behov for krisestøtte. Yderligere indgår oplysningsmaterialer til borgerne om varmepåvirkning, krisereaktioner, samt om hvordan de bør handle ved oversvømmelse med regn- eller kloakvand.

Sundhedsberedskabsplanen er blevet revideret, hvori de væsentligste ændringer er:

 • Forenkling af planerne
 • Tilpasning til kommunens generelle beredskabsplan
 • Konsekvensrettelser i forhold til afdelingsstruktur og kontaktoplysninger
 • Tilpasning til den nye måde at beskrive og udfolde samfundets beredskab med tre beredskabsniveauer – informationsberedskab, stabsberedskab og handlingsberedskab

Den nye sundhedsberedskabsplan er udarbejdet i samarbejde med kommunens enheder for Teknik, Miljø og Erhverv samt Ældre og Social Service. Planen har været i høring hos nabokommuner, Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen og forelægges nu til endelig godkendelse.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer snarest muligt.

Ældrerådets høringssvar:

Alle medarbejdere bør ha’ indgående kendskab til planens indhold. Alle skal vide hvem der har ansvar for hvilke områder.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sundhedschefen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Sundhedsberedskabsplanen godkendes.
Historik

Sundhedsudvalget, 15. august 2017, pkt. 66:

Anbefales, idet Sundhedsudvalget ønsker en revision af planen i første halvdel af den nye byrådsperiode.

Beslutning

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I KKR er arbejdet omkring udpegning af temaer til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi - ReVUS - i perioden 2019 -2022 igangsat.

KKR har i den forbindelse peget på 6 temaer for det fremtidige arbejde:

1. Erhvervsfremme

2. Infrastruktur

3. "Smart-samfundet"

4. Ungdomsuddannelser

5. Beskæftigelse

6. Liveability

Nærmere beskrivelse af de 6 temaer fremgår af bilag 1.

Alle emner kan være relevante. Det anbefales derfor, at Frederikssund Kommune vælger at fokusere på temaer, hvor kommunen i forvejen har igangsat - eller skal igangsætte projektarbejde, ligesom man valgte at gøre ved udpegning af temaer for ReVUS 2017 - 2018.

På den baggrund peges der på 3 temaer:

Infrastruktur - behovet for motorvejens færdiggørelse er presserende og en afgørende vækstfaktor for kommunen. Kommunen deltager allerede nu i et ReVUS-projekt om samme emne.

"Smart-samfundet" - begrebet "smart" dækker over mange emner og bruges ofte i forbindelse Vinge. En projektdeltagelse vil kunne konkretisere kommunens tiltag på området og understøtte væksten i kommunen.

Ungdomsuddannelse - temaet er oplagt set i forhold til FUEL-projektet samt den øvrige indsats på Campus. Kommunen deltager allerede nu i et ReVUS-projekt om samme emne.

Kl/KKR har bedt om kommunens tilbagemelding senest den 6. august 2017. Da det ikke har været muligt at udvalgsbehandle tilbagemeldingen til KL, har administrationen valgt at svare KL jf. ovenstående med forbehold for vedtagelse i Byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommune fokuserer på de 3 temaer infrastruktur, "smart-samfundet" og ungdomsuddannelser i arbejdet omkring ReVUS 2019-2022.
Historik

Vækstudvalget, 15. august 2017, pkt. 48:

Anbefales. 

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Beslutning

Anbefales.

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).