Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 14. juni 2017

Mødelokale F 6 kl. 13.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Sagsfremstilling
 • Rengøring på Saltsøvej.
 • Folkemødet på Bornholm.
Beslutning

Økonomiudvalget har på deres møde den 19. april 2017 besluttet at anvende Saltsøvej 7 til midlertidige boliger til flygtninge. I forbindelse med beslutningen blev borgmesteren bemyndiget til at undersøge og træffe beslutning om, hvorvidt beboerne selv kan varetage rengøringen af fællesarealerne. Borgmester John Schmidt Andersen (V) orienterede i forlængelse heraf om, at rengøringen fremadrettet vil blive varetaget af beboerne.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) orienterede om at han og Tina Tving Stauning (A) deltager folkemødet på Bornholm de kommende dage. Fokus vil særlig være på udligning samt infrastruktur.

Administrationen orienterede om, at Hoved-MED - i forlængelse af Byrådets beslutning af 29. marts 2017 - har drøftet igangsætningen af et projekt om fleksible arbejdstider. Hoved-MED har tilkendegivet, at de ikke ser et behov for et sådant projekt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomi. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner, underlagt en kassekreditregel som betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommunes økonomiske politik indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr.

Gennemsnittet for juni 2016 til maj 2017 udgør 117,9 mio. kr., hvilket betyder at kommunens økonomiske politik også pr. 31. maj 2017 er opfyldt.

Frederikssund Kommunes kassebeholdning har i perioden 2014 og frem været nedgående. Dette skyldes store planlagte anlægsinvesteringer. I løbet af 2017 forventes dog en stigning i likviditet vedr. salg af byggeretter i Vinge, idet der forventes at falde en aftale på plads med udviklingsselskabet i 2. kvartal. Fra medio 2018 forventes igen et kraftigt træk på likviditeten som følge af store planlagte anlægsinvesteringer. Medio 2020 og til primo 2021 er kassekreditreglen nogenlunde stabil og udgør ca. 140 mio. kr. Resten af 2021 forventes en fald i likviditeten, og likviditeten vil ved udgangen af 2021 udgøre ca. 100 mio. kr.

Det tekniske budget for perioden 2018-2021 er opdateret, så det svarer til status pr. juni. Aftalen vedr. Vinge som blev behandlet på Byrådets møde den 26. april 2017 er ligeledes indarbejdet i likviditetsprognosen.

For at sikre at kommunen overholder kassekreditreglen, er det særdeles vigtigt med en stram økonomistyring, der sikrer, at de nødvendige forudsætninger overholdes eller, at kommunen korrigerer rettidigt, hvis forudsætningerne ændres.

Der henvises desuden til bilaget, der viser en oversigt over den forventede likviditet frem til ultimo 2021, uddybende forklaring på forudsætningerne, de vigtigste opmærksomhedspunkter fremadrettet samt en økonomisk status pr. 31. maj 2017.

Økonomi

Økonomi og Udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 45 samt budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 26. april 2017 at oversende Frederikssunds Kommunes årsregnskab for 2016 til revisionen. Revisionens beretning skal iflg. styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og Byrådet inden udgangen af august måned skal godkende det endelige regnskab.

Kommunens revision BDO har den 7. juni 2017 afgivet beretning nr. 12vedrørende revision af regnskabsåret 2016.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiel revision, juridisk kritisk og løbende forvaltningsrevision.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet for 2016

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger i beretningen for 2016.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vurdering af kommunens økonomi

Det er revisionens samlede vurdering, at Frederikssund Kommune har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab. 

Michael Sylvest Nielsen og Anne Rønnebæk fra BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under behandling af punktet.

Revisionsberetning, revisionspåtegning samt det endelige årsregnskab for 2016 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomi og Udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Revisionsberetning nr. 12 vedrørende revision af årsregnskabet for 2016 tages til efterretning.
 2. Regnskabet for 2016 godkendes endeligt.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 32, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013.

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Byrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en eller flere personer, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

Sædvanligvis bemyndiges enten et byrådsmedlem eller en kommunal ansat. Byrådet kan således vælge at udpege flere personer. Alle de udpegede skal være personligt udpegede af Byrådet, således at deres navne fremgår af Byrådets beslutningsprotokol.

På Byrådets konstituerende møde den 7. januar 2014 blev kommunaldirektør Ole Jacobsen, direktør Claus Steen Madsen og sekretariats- og udviklingschef Morgen Egeskov bemyndiget til at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelse.

Da både direktør Claus Steen Madsen og sekretariats- og udviklingschef Morten Egeskov er fratrådt, er der behov for udpegelse af andre underskriftbemyndigede.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Økonomichef Mette Viksø-Nielsen og Sekretariatschef Merete Pagter Møller bemyndiges til at medunderskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner vedrørende fast ejendom samt optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 27 og 28.

Driftsbekendtgørelsen §§ 45 og 101.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne Oppe Sundby Boligselskab anmodet Frederikssund Kommune om godkendelse af frasalg af grundareal, beliggende Sundparken 18, matr. nr. 10eu, tilhørende afdeling Sundparken.

Boligorganisationen oplyser, at arealet, der ønskes afhændet, udgør en selvstændig matrikel på 609 m2, der på nuværende tidspunkt alene er bebygget med 4 garager.

I henhold til almenboligloven skal afhændelse af en almen boligorganisations ejendom godkendes af kommunen. Eventuelt overskydende provenu fra salget skal indbetales til boligorganisationens dispositionsfond.

Oppe Sundby Boligselskab er kommunens mindste boligorganisation - med kun en enkelt afdeling, der består af 8 familieboliger i tæt/lavt byggeri fra før 1960.

Boligorganisationen oplyser, at baggrunden for afhændelsen af grunden er, at:

 • Grunden (og garagerne) ikke længere benyttes.
 • Afdelingen har udgifter på ca. 25.000 kr. årligt til ejendomsskat, pleje af det grønne område og vedligeholdelse af garager.
 • Afdelingen ønsker at spare på omkostninger og samtidig frigive midler til afdelingens fortsatte beståen.

Grunden er vurderet af LokalBolig i Frederikssund, og der er fundet en køber til grunden og indgået betinget købsaftale.

By og Landskab er blevet forelagt ansøgningen og har vurderet, at der ikke er noget planmæssigt til hinder for et salg.

Økonomi

 Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget, at: 

 1. Godkende, at der sker frasalg af det pågældende areal.
Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.

Sagsfremstilling

Forud for kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november 2017 skal Byrådet tage stilling til en række forhold, der knytter sig til afholdelsen af valget. Det drejer sig om:

 • Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere.
 • Fastlæggelse af antallet af pladser som tilforordnede til opstillingsberettigede partier/lister, der ikke er repræsenteret i Byrådet.
 • Afgivning af brevstemmer.
 • Etablering af en Valgcafe i Kulturhuset Elværket.

Desuden skal Byrådet orienteres om de væsentligste ændringer i valglovgivningen.

Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Byrådet har den 23. november 2016 besluttet, at der i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget skal etableres seks valgsteder mod fem valgsteder ved det seneste kommunal- og regionsrådsvalg i 2013. De seks valgsteder er Frederikssund Hallen, Græse Bakkeby Skole, Ådalens Skole, Møllegårdhallen, Skibby Idrætshal samt Slangerup Idræts- og Kulturcenter. Ved Byrådets møde den 25. januar 2017 blev følgende udpeget som valgstyrerformænd ved kommunalvalg:

Valsted

Valgstyrerformand

Frederikssund Hallen

Morten Skovgaard (V)

Græse Bakkeby Skole

Tina Tving Stauning (A)

Ådalens Skole

Jesper Wittenburg (A)

Møllegårdhallen

Jens Ross Andersen (V)

Skibby Idrætshal

Kristian Moberg (V)

Slangerup Idræts- og Kulturcenter

Gert Rimkjær Madsen (O)

Baseret på tidligere erfaringer er det administrationens vurdering, at der vil være brug for i alt 144 valgstyrere, tilforordnede vælgere og valgsekretærer på valgdagen, samt 72 ekstra til optælling om aftenen. Byrådet har på byrådsmødet den 23. november 2016 besluttet, at op imod 20 % af det samlede antal tilforordnede vælgere rekrutteres blandt frivillige - dvs. vælgere med stemmeret i kommunen. Byrådet besluttede samtidig, at de politiske partier og lister skal tilbydes det samme antal valgstyrere og tilforordnede som tidligere. Dvs. at de tilforordnede vælgere, der rekrutteres blandt frivillige, som udgangspunkt "erstatter" tilforordnede, som tidligere blev rekrutteret blandt administrativt ansatte.

Fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere rekrutteret fra partierne sker som udgangspunkt efter forholdstalsmetoden (den d'Hondtske metode) på baggrund af anmeldelse af valggrupper. Hvis Byrådet er enige om en anden fordeling, kan valgstyrere og tilforordnede vælgere udpeges efter denne. I henhold til valglovgivningen skal der vælges 5-9 valgstyrere pr. afstemningssted. Tidligere er der udpeget fem valgstyrere pr. afstemningssted. Fastholder Byrådet dette, skal der således udpeges i alt 30 valgstyrere.

Tidligere har Byrådet fordelt valgstyrere og tilforordnede vælgere forholdsmæssigt ud fra deres repræsentation i det siddende byråd. Hvis denne metode fastholdes, indebærer det, at partierne og listerne skal rekruttere følgende antal valgstyrere og tilforordnede vælgere:

Parti/liste

Antal valgstyrere

Antal tilforordnede vælgere

Venstre

 11

 20

Socialdemokraterne

 10

 21

Dansk Folkeparti

 3

 5

Konservative

 3

 5

Borgernes Liste

 1

 3

Enhedslisten

 1

 3

Socialistisk Folkeparti

 1

 3

Administrationen foreslår, at Byrådets medlemmer som udgangspunkt udpeges som valgstyrere. Såfremt enkelte byrådsmedlemmer skal deltage i konstitueringsforhandlinger umiddelbart efter valgets afslutning, anbefaler administrationen at det enkelte parti/den enkelte liste i stedet udpeger andre valgstyrere, da valgstyrerne - i lighed med valgstyrerformændene - ikke må forlade afstemningsstedet førend optællingen af stemmer er afsluttet.

På valgaftenen foretages en foreløbig optælling på partier og kandidater. Dagen efter sker fintællingen og når den er afsluttet og valget er godkendt af valgbestyrelsen kendes det endelige resultat.

Rekruttering af tilforordnede fra opstillingsberettigede partier og lister udenfor Byrådet

Opstillingsberettigede partier og lister, som ikke er repræsenteret i Byrådet i dag, er tidligere blevet tilbudt én plads som tilforordnede. Administrationen foreslår, at disse partier og lister også fremadrettet tilbydes én plads som tilforordnet.

Afgivning af brevstemmer

I lighed med Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2013 foreslår administrationen, at der gives mulighed for at brevstemme i Borgercentret på Rådhuset samt på kommunens biblioteker i den bemandede åbningstid fra tirsdag den 10. oktober 2017 til fredag den 17. november 2017. Borgercentret holder ekstraordinært åbent for brevstemme-afgivning lørdagene den 4. og den 11. november 2017. Desuden planlægger administrationen at etablere mulighed for at brevstemme en enkelt dag på Campus Frederikssund.

Brevstemmer skal gennemgås af valgstyrerne 1-2 dage før valgdagen og ved denne gennemgang skal medvirke mindst to valgstyrere pr. valgsted. Gennemgangen foreslås foretaget af valgstyrerformanden og en valgstyrer mere pr. valgsted. Disse udvælges administrativt.

Ændringer i valglovgivningen

Folketingsvalgloven og den kommunale og regionale valglov er ændret med virkning fra 1. april 2016. Dertil kommer, at der træder yderligere en række ændringer i kraft den 1. juli 2017. Nedenfor er de væsentligste ændringer af lovgivningen kort beskrevet.

Lovændringerne indebærer bl.a. at en række tidsfrister i forbindelse med valget er ændret - herunder bl.a. at begyndelses- og sluttidspunktet for brevstemmeafgivning. Brevstemmeafgivningen begynder tirsdag seks uger før valgdagen mod tidligere knap tre måneder før valgdagen. Dette af hensyn til, at kandidatlisterne er offentliggjort, når brevstemmeafgivningen begynder. Fristen for brevstemmeafgivning er ydermere fremrykket med en dag, således at vælgerne senest kan brevstemme fredagen før kommunal- og regionsrådsvalget - mod tidligere senest om lørdagen.

På selve valgdagen er åbningstiden for afstemningsstederne fremrykket til kl. 8 (mod tidligere kl. 9). Som noget nyt åbner valgloven også op for, at vælgere med behov for hjælp til stemmeafgivningen får mulighed for at vælge at hjælp til stemmeafgivning alene skal ydes af en person, der er udpeget af vælgeren selv (dvs. uden at der tillige skal medvirke en valgstyrer eller en tilforordnet vælger). Ligeledes er Økonomi- og Indenrigsministeriet ved at udarbejde en bekendtgørelse om, hvilke hjælpemidler der skal stilles til rådighed på afstemningsdagen og i forbindelse med brevstemmeafgivning.

I forhold til fristen for ophængning af valgplakater er denne også ændret, således at valgplakater tidligst må hænges op kl. 12.00 den 4. lørdag før valgdagen. Tidligere var det ved døgnets begyndelse. Valgplakater skal forsynes med oplysninger om og e-mail adresse på den person, der har iværksat ophængningen af valgplakaten.

Valgcafé

Administrationen foreslår, at der i lighed med tidligere etableres valgcafé i Kulturhuset Elværket, hvor alle interesserede er velkomne.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Der udpeges 30 valgstyrere fortrinsvis bestående af Byrådets medlemmer samt 60 tilforordnede vælgere.
 2. Opstillede partier og lister, der ikke er repræsenteret i Byrådet i dag, gives mulighed for at udpege hver én tilforordnet vælger.
 3. Der etableres brevstemmesteder på kommunens biblioteker samt at administrationen arbejder videre med at afsøge mulighederne for at brevstemme en enkelt dag på Campus.
 4. Orienteringen om ændringerne i valgloven tages til efterretning.
 5. Der etableres valgcafe i Kulturhuset Elværket.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune vil sætte fokus på KV17 for at gøre opmærksom på valget og kommunestyret og for at fremme valgdeltagelsen. Administrationen iværksætter derfor en række kampagneindsatser i perioden op til valget.

Herunder beskrives:

 • KL's kampagne som aktiveres af Frederikssund Kommune.
 • Yderligere lokale indsatser i Frederikssund Kommune.
 • TV2 Lorrys debatarrangement i Frederikssund.

Understøtte KL's kampagne

Frederikssund Kommune lægger sig op ad KL's kampagne "Tænk dig om før du ikke stemmer". Det gælder både i forhold til kampagnens budskaber og det visuelle udtryk, der er karakteriseret ved en stærk gul signalfarve. Kampagnen skal være med til at fastholde den høje valgdeltagelse fra kommunalvalget i 2013 og har et særligt fokus på unge under 30 år. På landsplan var valgdeltagelsen ved kommunalvalget 6,1 procentpoint højere end i 2009. I Frederikssund Kommune steg valgdeltagelsen med 6,3 procentpoint.

KL udsender en kampagnepakke til kommunerne efter sommerferien, som anvendes i digitale kanaler og i trykt materiale. Materialet vil i et vist omfang blive gjort lokalt ved at tilføje Frederikssund Kommunes logo.

Kampagnens plakater og roll ups vil blive hængt op på biblioteker, uddannelsesinstitutioner, haller i byrummet (fx kommunens fritstående infostandere) m.m. Vi vil også tilbyde foreninger, at de kan få sendt plakater.

Yderligere lokale indsatser

Kommunens facebookside vil være en vigtig kanal i eksekvering og ikke mindst digital udbredelse af kampagnen samt praktiske valginformationer. Der vil blive samarbejdet med lokale facebooksider, som har mange unge følgere. Kommunens facebookside vil også være en nyhedskanal på selve valgdagen med videoer fra valgsteder og opdatering af tal for valgdeltagelse og resultat.

Der produceres postkort, som er tiltænkt unge førstegangsvælgere i Frederikssund Kommune og som distribueres alle de steder, de unge færdes på uddannelsesinstitutioner, cafeer, biografer, Ungekontakten, projektvognen mv. Postkort/Go cards er populært hos de unge og andre kommuner har ved seneste kommunalvalg haft succes med postkort til førstegangsvælgere. Postkortene følger budskaber og udtryk fra KL's kampagnemateriale.

Administrationen planlægger at gøre det muligt at brevstemme en enkelt dag på Campus Frederikssund. Det var også et tilbud til de unge ved valget i 2013, dog med begrænset succes. Men ved en større kampagne denne gang over for de unge om at afgive sin stemme, vil det give god mening at gentage brevstemmemuligheden på Campus. Det anslås, at der er omkring 400 stemmeberettigede på Campus.

For at involvere børn, som følges med mor/far til valgstedet, vil den målgruppe få tilbudt en ikke-gyldig stemmeseddel - og i en anden farve - som de kan tage med hjem og måske have en snak med forældrene om hvad kommunalvalg er for en størrelse.

Der har været holdt møde med Ungerådet for at afprøve kampagneideerne. De unge repræsentanter støttede op om elementerne i KL's kampagne og kommunens supplerende lokale indsatser. Ungerådet har også egne initiativer op til kommunalvalget.

Kommunens hjemmeside er en vigtig kanal til valginformation. Hjemmesidens valgsektion vil blive opdateret fra august med løbende information om: Rekruttering af frivillige til bemanding af valgstederne, muligheden for at afgive brevstemme, mulighed for at stemme i hjemmet, mulighed for kørsel til valgstedet, udsendelse af valgkort, bekendtgørelse af valgsteder og kandidatlister. Herudover løbende nyhedsformidling for at øge valgdeltagelsen samt nyhedsdækning på selve valgdagen inkl. offentliggørelsen af valgresultatet og konstitueringsforhandlinger.

Ligesom kommunens infoannonce i de to lokalaviser vil blive anvendt til valginformation.

Udgifterne til trykning af kampagnemateriale og andre kommunikationsaktiviteter afholdes inden for rammerne af valgbudgettet.

TV2 Lorrys debatarrangement i Frederikssund

TV2 Lorry har op til KV17 kontaktet Frederikssund Kommune og de øvrige kommuner i sendeområdet (se vedlagte bilag). Lorry satser på en massiv dækning op til og under valget. Lorry afholder bl.a. en lokal valgdebat på omkring 40 minutter i hver kommune. Den første valgdebat bliver i Frederikssund den 26. oktober kl. 19.45. Det er suverænt TV2 Lorry, der inviterer repræsentanter fra partierne og vælger emnerne. Det er kommunen ikke involveret i. Der bliver formentlig tale om et debatpanel, hvor deltagerne udskiftes undervejs. Lorry udvælger på forhånd 6-8 partier. Borgere vil eventuelt blive inddraget i debatten.

Kommunens rolle til valgarrangementet er at finde egnede rammer i Frederikssund til valgdebatten/-festen. Planen er at afholde arrangementet i Sillebroen, hvor der i forvejen færdes mange mennesker. For at skabe en festlig og involverende ramme har Lorry over for kommunen lagt op til, at arrangementet suppleres med nogle aktiviteter i timerne op til debatten. Eksempler på mulige aktiviteter er, at alle opstillede partier får mulighed for at være til stede på lokationen med valgmateriale og møde borgerne, at der er et musikalsk band og anden underholdning samt lidt forplejning til de fremmødte. Kommunens kampagne om valgdeltagelse vil være synlig på Sillebroen.

Hvis Økonomiudvalget prioriterer at afholde eventuelle udgifter til disse yderligere - lokale - opstartsaktiviteter, vil det være en forudsætning at alle opstillingsberettigede partier og lister stilles lige i forbindelse med optaktsarrangementet. Udgifter op til 20.000 kr. til disse opstartsaktiviteter vil kunne afholdes indenfor kommunens valgbudget.

På tv2lorry.dk vil der være en sektion for hver kommune med præsentation af kommunen, de opstillede, nyheder, "vilde rådhushistorier" om rådhusenes historiske vingesus, debatarrangementet m.m. På selve valgaftenen vil der være en tæt dækning med 6 timers livesending på hovedkanalen TV2 og resultatdækning på Lorrys hjemmeside.

Økonomi

De foreslåede aktiviteter til valg-kampagnen kan komme til at udgøre op til 70.000 kr., som afholdes indenfor valgbudgettet. 

Valgbudgettet vil sandsynligvis blive udfordret i 2017 grundet dobbeltvalg (kommunal og regional) samt ekstra valgsted. Økonomi og IKT vil se nærmere på udfordringens størrelse i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller over for Økonomiudvalget, at:

 1. Kampagnen om at sikre en høj valgdeltagelse godkendes.
 2. Drøfte opstartsaktiviteter i forbindelse med Lorrys valgdebat/-fest i Frederikssund.
Beslutning

Indstillingspunkt 1 tiltrådt.

Indstillingspunkt 2 drøftet. Administrationen arbejder videre med et arrangement indeholdende opstartsaktiviteter i Sillebroen.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Intet

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik er gældende i perioden 2013-2017. Politikken er vedlagt som bilag.

2017 vil derfor være året, hvor politikken skal evalueres og revideres med henblik på vedtagelse af ny Børne- og ungepolitik ultimo 2017.

Det foreslås at politikken i første ombæring udsendes i høring i forældrebestyrelser og MED-udvalg mm med henblik på evaluering og forslag til ændringer.

Høringsperioden foreslås at være 29. november 2016 til 10. februar 2017.

På udvalgets møde marts 2017 genoptages sagen og i forbindelse hermed fastlægges den nærmere handleplan for evaluering og revision af politikken.

Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 6. marts 2017

Den gældende Børne- og ungepolitik 2013-2017 har været udsendt i høring og der er indkommet 23 høringssvar, der er samlet i vedlagte bilag.

Et gennemgående træk i høringssvarene er, at de roser den nuværende politik og dens visioner, dog er der knyttet forskellige kommentarer og forslag til forbedringer og ændringer.

Kommentarerne berører bl.a. følgende emner:

 • Digital læring, sundhed og dannelse - større fokus påkrævet
 • 'Stå på tæer' - bør omformuleres
 • Visioner og resurser skal hænge sammen
 • Brobygning og øget samarbejde mellem de forskellige aktører i et barns liv
 • Forældreansvar og forældresamarbejde
 • Høj faglig kvalitet kræver efter- og videreuddannelse
 • Børns potentiale 'udnyttes' - bør ændres til 'udvikles' el.lign.
 • Værdier - fokus på læring, høj faglighed
 • Åben skole og samarbejde med lokalsamfund - bør nævnes
 • Kost - hvordan skal det indgå?
 • Kulturel dannelse, kultur- og fritidslivets betydning for børns dannelse - bør fremgå tydeligere

Politikken foreslås revideret med inspiration fra høringssvarene, således at et revideret forslag til Børne- og Ungepolitik 2017-2021 forelægges for Uddannelsesudvalget på mødet i juni måned 2017.

Efter godkendelse af revideret Børne- og Ungepolitik 2017-2021 iværksættes en proces for revision af de underliggende målsætninger til færdiggørelse og godkendelse i løbet af 2017.

Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 1. juni 2017

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik er blevet revideret med inspiration fra de høringssvar der blev fremsendt på baggrund af den offentlige høringsperiode. Hermed forelægger nu et udkast til en Børne- og ungepolitik 2017-2021. Politikken er vedlagt som bilag.

Størstedelen af de indkomne høringssvar er blevet indarbejdet i den nye politik. I særdeleshed er temaer som digital dannelse og forebyggende indsatser i forhold til risikoadfærd blevet skrevet tydeligt ind i den nye Børne - og ungepolitik. Dels fordi flere høringssvar ønskede disse temaer inkluderet i den reviderede politik, dels fordi begge temaer er vigtige fokusområder i denne tid.

Efter godkendelse af den reviderede Børne- og Ungepolitik 2017-2021, iværksættes en tværgående proces for revision af de konkrete målsætninger på børne- og ungeområdet, som afspejler visionen og værdierne i Børne- og ungepolitikken.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til revideret Børne- og ungepolitik 2017-2021 godkendes, og at der herefter igangsættes en proces for revision af de konkrete målsætninger, der skal knytte sig an til politikken.
Historik

Indstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 28. november 2016

 Børne- og skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Børne- og ungepolitikken udsendes i høring i perioden 29. november 2016 til 10. februar 2017.
 2. Sagen genoptages på udvalgets møde marts 2017.

Uddannelsesudvalget, 28. november 2016, pkt. 96:

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Bech (V) og Kenneth Jensen (A).

Indstilling 6. marts 2017, pkt. 28:

Børne- og skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Høringssvarene tages til efterretning
 2. Revideret forslag til Børne- og Ungepolitik 2017-2021 behandles på Uddannelsesudvalgets møde juni 2017.

Uddannelsesudvalget, 6. marts 2017, pkt. 28:

Godkendt.

Uddannelsesudvalget, 1. juni 2017, pkt. 52:

Anbefales med få redaktionelle og sproglige rettelser. Nyt bilag foreligger til Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Fraværende:

Emilie Tang (V)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til lokalplan nr. 109 for boliger og strandcafé ved Strandvej 2 i Frederikssund (Bi-lidt). Se planen ved at følge link nederst eller se bilag 1.

Baggrund

Frederikssund Kommune har modtaget skitseprojekt, som beskriver, hvordan der kan laves ny boligbebyggelse på Strandvej 2 i Frederikssund, den tidligere Bi-lidt grund.

Bi-Lidt Færgekro, der tidligere lå på arealet, hvor der nu ønskes opført boliger, nedbrændte i maj 2006 og grunden har siden ligget hen som en brandtomt. 

Der er i dag ingen lokalplan gældende for området. Projektet er lokalplanpligtigt jf. Planloven § 13 stk. 2. Ifølge Kommuneplan 2013-2025 giver rammen mulighed for blandet bolig og erhverv, tillader maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og max 1½ etage. Skitseprojektet strider mod den gældende kommuneplan, da man ønsker at bygge op til 3 etager og øger bygningshøjden til maksimal 10 meter. Derfor udarbejdes, samtidig med lokalplanen, kommuneplantillæg nr. 038, som åbner op for at realisere nærværende projekt. 

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 109 for boliger og strandcafé ved Strandvej 2 i Frederikssund giver mulighed for at opføre en boligbebyggelse på 22 boliger i 2 og 3 etagers bygninger. Yderligere udlægger planen byggefelt til en ny strandcafé, hvis den eksisterende nedrives og der ønskes opført en ny. Herudover udlægges et område nede ved vandet til opførelse af op til 5 mindre strandhuse, som må anvendes til fritidsaktiviteter, der relaterer sig til stranden og vandet. Lokalplanforslaget fastsætter yderligere bestemmelser om, at de ubebyggede arealer skal fremstå grønne og strandengens karakter trækkes op til bebyggelsen og skaber sammenhæng med fjorden.

Arkitektonisk udtrykDen nye boligbebyggelse tager udgangspunkt i den eksisterende bystruktur, der kendetegner villabyen mod nord og øst for bebyggelsen. Husene er planmæssigt disponeret, så de fremstår som sammensatte enheder af en størrelse svarende til det omkringliggende område. Husene placeres i en vinkelform mod fjorden, for at opnå kig til vandet fra alle boliger. Det er tanken, at den samlede boligbebyggelse favner skalaen fra villabyen og rejser sig mod vandet og broen i en større skala. Mod J. F. Willumsens Vej er husene sammensatte og danner en form for støjbarriere mod vejen. HøjderBoligbebyggelsen består af 2 og 3 etager, hvor de 2 etager er placeret mod nord, som følger op på skalaen fra de omkringliggende villaer. Der er udarbejdet skyggediagrammer, som viser, at den nye bebyggelse primært kaster skygger på egen grund. Ved jævndøgn, marts og september, kaster bebyggelsen dog skygge på nabogrunden i øst, men skygger ikke for selve boligerne. Lokalplanen giver mulighed for at etablere tagterrasserne på tagflader, der ikke skaber indbliksgener til naboejendommene.

StøjUnder udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der blevet lavet en støjrapport. Rapportens støjberegninger bygger på et tidligere projektforslag, hvor bebyggelsen bestod af op til 5 etager. Det vurderes, at reduceringen af etager til maksimal 3 etager ikke ændrer væsentligt på støjrapportens konklusioner, da bygningsfacaden mod J.F. Willumsens Vej og hovedprincipperne i planen er fastholdt i sin oprindelige form og dermed bevarer samme effekt. Derfor er der ikke lavet ny støjrapport for det gældende projekt.

Forslag til lokalplanen er vedlagt som bilag til sagen.

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen, er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Miljøscreening, se bilag 2.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan nr. 109 fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.
 2. Der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
Historik

Teknisk Udvalg, 7. juni 2017, pkt. 116:

Indstillingens punkt 1 blev bragt til afstemning.

For stemte: Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Ole Søbæk (C), Kristian Moberg (V), Jens Ross Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harrild (Ø), med den begrundelse, at han ikke ønsker at området skal bebygges.

Indstillingspunkt 1 anbefales. Forslaget sendes i høring til 16. august 2017.

Indstillingspunkt 2 anbefales.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling - for så vidt angår indstillingspunkt 1 - blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Kim Rockhill (A), Poul Henrik Hedeboe (F), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Ole Søbæk (C).

Imod indstillingen stemte: Lars Thelander Bostrøm (O).

Indstillingen tiltrådt.

Indstillingspunkt 2 tiltrådt.

Lokalplanforslaget, der er vedlagt som bilag, opdateres, så der retteligt står, at bygningshøjden øges til maksimalt 10 meter og ikke 16 meter. Opdateret bilag er vedlagt referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg vedtog den 30. november 2016 at igangsætte planlægningen for et boligområde ved Strandvej 2 i Frederikssund.

Teknisk Udvalg satte planlægningen af området i gang på baggrund af et konkret projekt, der strider imod den gældende kommuneplanramme for området. Den eksisterende kommuneplanramme BB 1.14 - Bi-Lidt, fastsætter, at området skal anvendes til blandet bolig og erhverv. Der må maksimalt bygges i 1½ etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30 % for åben-lav og 40 % for tæt-lav.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 038 giver mulighed for, at det konkrete projekt kan realiseres. Det sker ved, at bestemmelserne for rammeområde BB 1.14 ændres til, at der maksimalt må bygges op til 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 10 meter. Der angives ingen bebyggelsesprocent, da denne reguleres i lokalplanbestemmelser. Kommuneplanrammens eksisterende areal og andre bestemmelser fastholdes.

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Frederikssund Kommune har gennemført en miljøscreening af planen i henhold til lovens § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan. I forbindelse med gennemførelsen af miljøscreeningen, har kommunen truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen vedlægges dagordenen som bilag.  

Forslag til kommuneplantillæg nr. 038 er udarbejdet sideløbende med forslag til lokalplan nr. 109.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 038 fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.
 2. Der ikke foretages en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Beslutningen herom offentliggøres sammen kommuneplantillægget.
Historik

Teknisk Udvalg, 7. juni 2017, pkt. 115:

Indstillingens punkt 1 blev bragt til afstemning.

For stemte: Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Ole Søbæk (C), Kristian Moberg (V), Jens Ross Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harrild (Ø), men den begrundelse, at han ikke ønsker at området skal bebygges og skal udgå af kommuneplanen til bebyggelse.

Indstillingspunkt 1 anbefales. Forslaget sendes i høring til 16. august 2017.

Indstillingspunkt 2 anbefales.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling - for så vidt angår indstillingspunkt 1 - blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Kim Rockhill (A), Poul Henrik Hedeboe (F), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Ole Søbæk (C).

Imod indstillingen stemte: Lars Thelander (O).

Indstillingen tiltrådt.

Indstillingspunkt 2 tiltrådt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 1. marts at fremlægge forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev, med tilhørende bilag, i offentlig høring. Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2017 til den 28. april 2017. Der er ikke modtaget nogle høringssvar i perioden, hvorfor der ikke er foretaget ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Lokalplanen skal give mulighed for, at området kan anvendes til boligformål, samt at tilgodese forskellige boligbehov i Esrogårdområdet. Endvidere er formålet at skabe en bebyggelse med god intern sammenhæng, og samtidig sikre god adgang til og fra lokalplanområdet.

Lokalplan nr. 102 er udarbejdet sideløbende med kommuneplantillæg nr. 035.

Lokalplan nr. 102 og miljøscreening er vedlagt bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev, vedtages endeligt.
Historik

Teknisk Udvalg, 7. juni 2017, pkt. 118:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Byrådets vedtog den 1. marts 2017 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 035 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev, med tilhørende bilag, i offentlig høring. Kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2017 til den 28. april 2017. Der er ikke modtaget nogle høringssvar i perioden, hvorfor der ikke er foretaget ændringer ved den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

Formålet med kommuneplantillægget er at oprette en kommuneplanramme, der gør det muligt at etablere helårsboliger i form af tæt-lav boligbebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 035 er udarbejdet sideløbende med lokalplan nr. 102.

Kommuneplantillæg nr. 035 og miljøscreeningen er vedlagt bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 035 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev, vedtages endeligt.
Historik

Teknisk Udvalg, 7. juni 2017, pkt. 117:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Tværfaglige Erhvervsteam har modtaget en henvendelse fra virksomheden Mountain Top ApS, der ønsker at opføre en produktionshal i forlængelse af en eksisterende hal. Udvidelsen skal tilgodese de eksisterende og fremtidige produktionsgange. Samtidigt ønsker virksomheden at få en udkørsel til Roskildevej syd om Pedersholmparken.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en lokalplan (Lokalplan 115), der skal give virksomheden mulighed for at gennemføre de ønskede ændringer.

Samtidigt med lokalplanen er der udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplan 2013-2025, hvor rammen for Pedersholmparken udvides med de arealer, som virksomheden har erhvervet af Frederikssund Kommune syd og vest for den nuværende ejendom.

Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen og de udførte undersøgelser er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokal-planforslaget. Dette skyldes, at lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.3.

Screeningen og lokalplanforslaget vedlægges dagsordenen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan nr. 115 fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.

      2.   Der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. juni 2017, pkt. 122:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales. Forslaget sendes i høring til 16. august 2017.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Tværfaglige Erhvervsteam har modtaget en henvendelse fra virksomheden Mountain Top ApS, der ønsker at udvide bygningsanlægget mod syd.

Udvidelsen indebærer, at der skal udarbejdes en ny lokalplan. Desuden skal der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013-2025. Med forslag til tillæg nr. 041 til kommuneplanen flyttes grænsen mellem kommuneplanens rammeområde for Erhvervsområdet Pedersholmparken (E 1.8) og Fritidsområdet ved Pedersholm (F 1.2).

Det er udelukkende grænsen der ændres - rammebestemmelserne forbliver de samme.

Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen og de udførte undersøgelser er det administrationens vurdering, at kommunetillægget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af forslaget til tillæg nr. 041 til Kommuneplan 2013-2025. Dette skyldes, at udvidelsen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket - jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.3.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til tillæg nr. 041 til Kommuneplan 2013-2025 fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.
 2. Der ikke foretages en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med forslaget til tillægget.  
Historik

Teknisk Udvalg, 7. juni 2017, pkt. 121:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales. Forslaget sendes i høring til 16. august 2017.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Tværfaglige Erhvervsteam har modtaget en henvendelse fra Dansk Supermarked, der ønsker at opføre en ny og større Netto i Skibby.

Teknisk Udvalg vedtog 8. marts 2017, på baggrund af et konkret projekt, at igangsætte planlægningen for en ny dagligvarebutik i Skibby.

Administrationen fremlægger nu forslag til lokalplan, der sikrer realiseringen af projektet. Formålet med planen er at give mulighed for, at Dansk Supermarked kan opføre en ny Nettobutik på 1200 m² efter et nyt koncept.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens placering, udseende - samt bestemmelser som sikrer, at der skabes større sammenhæng med den øvrige bymidte i Skibby. Bygningen tilstræbes atkomme i niveau med resten af bymidten. Lokalplanen stiller yderligere krav til belysning og beplantningen, således at disse bliver af samme type og art, som i den eksisterende øvrige bymidte.

Lokalplanen fastlægger ind- og udkørsel til området fra Hovedgaden og Rosenvænget. Det er hensigten, at der ikke skal være gennemgående trafik i området. Forbindelsen mellem Hovedgaden og Rosenvænget betragtes ikke som et traditionelt vejforløb, men som et parkeringsområde med "shared space", hvor både bilister, cyklister og gående deler samme plads. Herudover indeholder planen skærpede bestemmelser om støjregulerende foranstaltninger i form af grøn støjskærm og mulighed for yderligere støjreducerende tiltag i form af evt. overdækket vareindlevering. For at kunne realisere nærværende projekt indeholder lokalplanen en nedrivningsbestemmelse, som kræver de eksisterende ejendomme på matrikelnummer 65d og 1kc Skibby by, Skibby, nedrives inden ny bebyggelse kan opføres.

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Frederikssund Kommune har gennemført en miljøscreening af planen i henhold til lovens § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan. I forbindelse med gennemførelsen af miljøscreeningen, har kommunen truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen vedlægges dagordenen som bilag.  

Forslag til lokalplan nr. 111 er udarbejdet sideløbende med kommuneplantillæg nr. 038.

Projektets realisering kræver salg af ca. 5 m² offentligt vejareal. Salg af vejarealet behandles i Økonomiudvalget 14. juni 2017 og Byrådet 21. juni 2017.

Planen er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan nr. 111 fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.
 2. Der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
Historik

Teknisk Udvalg, 7. juni 2017, pkt. 119:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales. Forslaget sendes i høring til 16. august 2017.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag nr. 068 er beliggende i den ydre del af det nordøstlige Skibby. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af Nordmandsmosen og mod syd af Skuldelevvej. Byrådet har med Kommuneplan 2013-2025 besluttet, at give mulighed for at udstykke inden for området.

Lokalplan nr. 068 har til formål at realisere kommuneplanens muligheder for byudvikling. I den nordlige del af lokalplanområdet kan der således etableres op til 3 yderligere boligenheder. Der sikres en sammenhæng i bebyggelsen inden for lokalplanområdet ved fastsættelse af bestemmelser om, at boliger skal etableres som fritliggende enfamiliehuse i op til 1,5 etage, og tagmaterialet skal holdes i sorte eller brune nuancer. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 30 % for den enkelte ejendom, dog må der på ejendomme med grundstørrelser over 1000 m² samlet maksimalt bygges et etageareal på 300 m².  Med den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres den del af lokalplanområdet, der ligger i landzone til byzone, således at hele lokalplanområdet er i byzone. Desuden sikrer lokalplanen en skarp adskillelse mellem byen og det åbne land via bevaring og forlængelse af et eksisterende beplantningsbælte. De spildevandskloakerede ejendomme skal håndtere regnvandet lokalt.

I lokalplanprocessen har administrationen været i dialog med ansøger og ejer af området, hvorfra der kan udstykkes. Igennem denne dialog er bl.a. muligheden for at udstykke i etaper og adgangsforholdene til området sikret. Ejer af området, hvorfra der kan udstykkes, er pålagt at sikre vejret for de ejendomme, som udstykkes på baggrund af den aktuelle lokalplan. Vejadgangen kræver, at ejer køber en del af kommunens arealer mod vest, således at den eksisterende adgangsvej bliver bredere og kan anvendes til modsatrettet trafik. Købet er betinget af, lokalplanen endeligt vedtages. Endvidere sikrer lokalplanen, at der altid er en etableret vendeplads for enden af adgangsvejen.

Beboerne i lokalplanområdet blev orienteret om igangsættelsen af arbejdet med lokalplanen, da administrationen gik i gang med at udarbejde denne ny lokalplan for området.

Lokalplanforslaget og miljøscreeningen vedlægges dagsordenen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan nr. 068 for boliger ved Skuldelevvej i Skibby vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 
 2. Der træffes afgørelse om, at planen ikke har væsentlig indvirken på miljøet jf. den medfølgende miljøscreening af lokalplanen. Beslutningen herom offentliggøres sammen med planforslaget.
Historik

Teknisk Udvalg, 7. juni 2017, pkt. 120:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om Svømmebadsanlæg med videre og disses vandkvalitet.

Sagsfremstilling

Ny "Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg med videre og disses vandkvalitet" træder i kraft 1. juli 2017 gældende for indendørs svømmebade på mindst 25 meter og en vandtemperatur på 34C eller mindre.

For Frederikssund Kommune er dette relevant for Slangerup Svømmehal og Frederikssund Svømmehal. Hvad angår Slangerup Svømmehal, opfyldes kravene i den nye bekendtgørelse ved gennemførelse af den igangsatte ombygning. Hvad angår svømmehallen i Frederikssund opfyldes kravene på sigt ved opførelsen af den nye svømmehal i Idrætsbyen. I perioden frem til den nye svømmehal tages i brug, kan Frederikssund Svømmehal fortsat bruges såfremt, Byrådet giver svømmehallen påbud om ændrede eller nye vilkår.

I det følgende beskrives kommunens mulighed for at påbyde ændrede eller nye vilkår til et godkendt svømmebadsanlæg:

Kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed en generel hjemmel til at meddele de fornødne påbud om afhjælpning, hvis der findes mangler ved kvaliteten af et svømmebadsanlægs bassinvand, returskyllevand eller øvrige hygiejniske forhold, jf. § 5, stk. 2 i svømmebadsbekendtgørelsen.

Hjemlen i § 5, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen således anvende til at påbyde ændrede eller nye vilkår over for et givent svømmebadsanlæg. Hensigten med påbuddet kan bl.a. begrundes med, at svømmebadsanlægget skal leve op til de kvalitetskrav eller driftskrav svømmebadsbekendtgørelsen stiller.

I tilfælde hvor et svømmebadsanlæg ikke lever op til kravene i bekendtgørelsen, har kommunalbestyrelsen mulighed for at give et påbud med vilkår, hvor vilkårene bør fastsætte bestemte rammer for, hvordan svømmebadsanlægget skal opfylde de gældende kvalitetskrav i svømmebadsbekendtgørelsen.

Disse vilkår kan bl.a. være, men er ikke begrænset til, overholdelse af en tidsfrist, skærpet myndigheds kontrol/tilsyn, midlertidigt nedsætte kapaciteten af badende gæster eller indstilling af badning indtil forholdene i bassinvandet opfylder kvalitetskravene. Det udstedte påbud bør altid indeholde en overordnet tidsfrist for efterkommelse.

Med udgangspunkt i ovenstående har Frederikssund Kommune fået udarbejdet notat fra COWI, med anbefalinger til vilkår i et påbud til en fortsat og tidsbegrænset drift af Frederikssund Svømmehal. Notatet er vedlagt som bilag.

Det er administrationens anbefaling, at de vilkår notatet beskriver, stilles som påbud til Frederikssund Svømmehal.

Opsummeret beskriver vilkårene, at der maximalt må være 90 personer i vandet pr. time, at frekvensen på returskyl fordobles samt, at frekvensen for måling af THM-værdier tredobles.

Forventet afleveringstidspunkt på den nye svømmehal i Idrætsbyen er den 21.06 2019. Derefter skal anlæggets ibrugtagning forberedes af Frederikssund Idrætsanlæg, og endelig skal de foreninger, der skal bruge svømmehallen, flytte deres aktiviteter fra den nuværende Frederikssund Svømmehal til den nye svømmehal. På baggrund af dette anbefaler administrationen af tidsrammen for drift af Frederikssund Svømmehal med påbud bliver frem til 1. oktober 2019.

Økonomi

Økonomi: Eventuelle merdriftsudgifter som følge af påbuddet skal finansieres inden for Fritidsudvalgets eksisterende bevilling.

Indstilling

Kultur- og fritidschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives påbud om vilkår beskrevet i bilag for fortsat drift af Frederikssund Svømmehal.
 2. Påbuddet er gældende fra 1. juli 2017 til 1. oktober 2019.
Historik

Fritidsudvalget, 7. juni 2017, pkt. 88:

Anbefales.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Lovgrundlag

Lov om Social Service §§ 84, stk. 2 og 86.

Sundhedsloven § 138.

Sagsfremstilling

Velfærdsudvalget forelægges et forslag til en kvalitetsstandard for midlertidigt pleje- og omsorgsophold til borgere med behov for aflastning.

Baggrund

I budgetaftalen for 2017 fremgår det, at antallet af aflastningspladser øges fra en til fem døgnpladser. Frederikssund Kommune tilbyder i dag fire forskellige typer "korttids-ophold": Aflastningsophold, ophold på Rehabiliteringsafdelingen, akutophold og midlertidige døgnophold.

Velfærdsudvalget besluttede den 4. maj 2017 at fastholde det samlede nuværende antal pladser til korttids-ophold inden for de eksisterende fysiske rammer (sag 49: Aflastningspladser). Op til fem af pladserne skal fremover bruges til aflastningsophold, mens færre pladser bruges til de øvrige opholdstyper, dog således, at pladserne udnyttes fleksibelt til de forskellige opholdstyper, sådan som det også sker i dag.

Velfærdsudvalget godkendte den 4. maj, at der udarbejdes en kvalitetsstandard for aflastning til borgere, der selv har behov for et aflastningsophold, fx borgere der pga. sygdom er blevet afkræftet og har brug for at komme "på højkant" igen. Hvis denne kvalitetsstandard godkendes, vil der være fem forskellige typer "korttids-ophold". Kvalitetsstandarderne for de fem opholdstyper vil i efteråret 2017 blive gennemskrevet med henblik på forenkling.

Ny kvalitetsstandard

Målgruppen for de midlertidige pleje- og omsorgsophold er borgere, der viser tegn på almen svækkelse efter f.eks. sygdomsforløb, eller som i en kortere periode har en påvirket almen tilstand, og hvor der er behov for afklaring eller vurdering, pleje- og omsorg samt evt. træning med det formål at forbedre borgerens almene tilstand. Formålet er at støtte borgere i at forbedre almentilstanden med henblik på at komme tilbage til egen bolig.

Et midlertidigt pleje- og omsorgsophold er et tidsbegrænset tilbud, der kan vare fra få dage til flere uger. Varigheden af opholdet afhænger af en individuel og konkret vurdering af borgerens behov med udgangspunkt i målene for opholdet.

Forslaget til kvalitetsstandard for midlertidige pleje- og omsorgsophold er vedlagt som bilag.  

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringsvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Økonomi har igen bemærkninger.

Indstilling Indstilling 1. juni 2017, pkt. 56:

Ældre- og Socialchefen indstiller, at

 1. Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at kvalitetsstandarden for midlertidige pleje- og omsorgsophold godkendes. 
 2. Kvalitetsstandarden sendes i høring i Del-udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed forud for behandling i Byrådet.
Historik

Velfærdsudvalget, 1. juni 2017, pkt. 56:

Anbefales, idet kvalitetsstandarden rettes med udvalgets ønsker til korrekturændringer.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V)

Emilie Tang (V)

Velfærdsudvalget, 1. juni 2017, pkt. 56:

Anbefales, idet kvalitetsstandarden rettes med udvalgets ønsker til korrekturændringer.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V)

Emilie Tang (V)

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund.

Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats, med fokus på opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2016. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv.

Samtidig sammenlignes resultaterne i Jobcenter Frederikssund med andre jobcentre med sammenlignelige rammevilkår, kaldet klyngen. Jobcentrene som indgår i klyngen varierer for ydelsesområderne – se bilag 1 for en samlet oversigt over hvilke klynger, der vedrører de enkelte ydelsesområder.  

Resultatrevisionen giver Vækstudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund, og giver samtidig et afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan 2018.

Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på www.jobindsats.dk kan der løbende hentes opdaterede opgørelser vedrørende resultaterne af jobcentrets indsats.

Frederikssund Kommune har en betydelig mindre andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår

På tværs af alle forsørgelsesydelser (ekskl. efterløn) var 14,9 % af befolkningen målt i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i december 2016. Det er et fald på 0,4 procentpoint i forhold til december 2015. I klyngen var 17,2 % af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til december 2015.

Frederikssund har igennem en længere årrække tilkendt færre førtidspensioner end klyngen, hvilket har medført, at Frederikssund kun har 4,4 % af befolkningen på førtidspension, hvor klyngen ligger på 5,9 %. Frederikssund har til gengæld en højere andel af borgere på kontanthjælp end klyngen - 2,0 % af befolkningen i Frederikssund i december 2016, i klyngen var det 1,6 %.

Resultatmål 1, at begrænse antallet af unge på uddannelseshjælp

Antallet af unge på uddannelseshjælp faldt med 8 unge i 2016, et fald på 3 %. Faldet i 2016 har ikke været så stort som i vores sammenligningskommuner, hvor der var et fald på 11 %.

Frederikssund havde 270 unge på uddannelseshjælp i december 2016. Resultatmålet, om højst 255 unge på uddannelseshjælp i december 2016, er ikke indfriet.

Resultatmål 2A, at begrænse antallet af langvarigt (mere end 3 år) forsørgede kontanthjælps-modtagere

Antallet af langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere faldt med 42 personer i 2016 - fra 393 personer i december 2015 til 351 personer i december 2016 - et fald på 11 %, hvilket er på linje med udviklingen i klyngen, som har haft et fald på 12 % i perioden. Faldet indebærer, at resultatmålet, om maksimalt 385 langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere i december 2016, er indfriet.

Resultatmål 2B, at begrænse antallet af sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger.

Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed over 52 uger faldt med 70 forløb i 2016 - fra 147 forløb i december 2015 til 77 forløb i december 2016 - et fald på 48 %. I samme periode har klyngen haft et fald på 1 %. Faldet indebærer, at resultatmålet, om maksimalt 85 sygedagpengeforløb med en varighed over 52 uger i december 2016, er indfriet.

Resultatmål 3, at begrænse langtidsledigheden

Antallet af langtidsledige faldt i 2016 med 113 personer, svarende til et fald på 43 %, og dermed havde Frederikssund 148 langtidsledige i december 2016. I klyngen var faldet på 19 %. Faldet på 43 % i Frederikssund indebærer, at resultatmålet, om maksimalt 255 langtidsledige personer, er indfriet.

Resultatmål 4A, jobcentrets medvirken ved besættelse af ordinære job

Jobcentret har i 2016 medvirket ved besættelse af 159 ordinære job. Resultatmålet, om besættelse af minimum 162 ordinære job i 2016, er dermed ikke indfriet.

Resultatmål 4B, antallet af delvise raskmeldinger

Jobcenter Frederikssund har igennem 2016 haft 690 borgere, der har været delvist raskmeldt, svarende til en andel på 11,3 % af de sygemeldte borgere. I klyngen af sammenligningskommuner var andelen på 11,4 %. Andelen er i løbet af året kommet op på niveau med klyngen, mens det faktuelle resultatmål, om 760 delvise raskmeldinger, ikke er nået.

Resultatmål 4C, antallet af virksomhedsrettede tilbud til kontanthjælpsmodtagere

Jobcenter Frederikssund har i løbet af 2016 etableret 438 virksomhedsrettede tilbud til kontanthjælpsmodtagere, svarende til en andel på 42,2 % af kontanthjælpsmodtagerne har været i et virksomhedsrettet tilbud. I klyngen var andelen på 42,3 %. Andelen er i 2016 kommet op på niveau med klyngen, mens det faktuelle resultatmål, om 480 virksomhedsrettede tilbud, ikke er nået.

Resultatmål 5A, andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager tilbud

Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtog et tilbud i perioden januar - juni 2016 lå på 92 % i Frederikssund. Til sammenligning lå andelen i klyngen på 93 %. Resultatmålet, om at andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager tilbud skal udgøre minimum 90 % i 2016, er indfriet.

Resultatmål 5B, andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager virksomhedsrettede tilbud

Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtog virksomhedsrettede tilbud i perioden januar - juni 2016 lå på 54 % i Frederikssund. Til sammenligning lå andelen i klyngen på 53 %. Resultatmålet, om at andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtog virksomhedsrettede tilbud skal udgøre minimum 35 % i 2016, er indfriet.

Beskæftigelsespolitiske opmærksomhedspunkter på baggrund af Resultatrevision 2016

 • Der er stadig mange unge, der modtager uddannelseshjælp i Frederikssund, og udviklingen i 2016 var ikke så positiv som året inden, hvor faldet i Frederikssund var større end i klyngen (7 % større). Ungeindsatsen er fortsat et højt prioriteret område. Der er i 2017 sat ind med yderligere brobygningstiltag, kvalificering af uddannelsesplanerne og øget fokus på, at de uddannelsesparate unge skal være selvforsørgende frem til deres uddannelsesstart. I beskæftigelsesplan 2017 er målet en yderligere reduktion på 7 % i 2017.
 • En større andel af befolkningen modtager kontanthjælp og en højere andel har været på kontanthjælp i mere end 3 år i Frederikssund end i klyngen. Den højere andel kan som nævnt forklares med de færre tilkendelser af førtidspension. Der er i 2017 iværksat yderligere indsatser for fortsat at sikre et arbejdsmarkedsperspektiv for gruppen af langvarige kontanthjælpsmodtagere. I særdeleshed er den virksomhedsrettede indsats opprioriteret. Ligeledes modtager Frederikssund Satspuljemidler medio 2017 til initiativet ”Flere skal med”, der målrettes gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 år på offentlig forsørgelse.
 • Selvom alle målingerne af den virksomhedsrettede indsats viser, at Frederikssund i 2016 havde et niveau på højde med sammenligningskommunerne, er ambitionen i 2017 skærpet med målsætninger om en betydelig øgning af den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper.

Opmærksomhedspunkterne er som nævnt adresseret i Beskæftigelsesplan 2017, men vil fortsat være fokuspunkter i forhold til det kommende års beskæftigelsesplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Job og Borgercenterchefen indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Resultatrevision 2016 godkendes.
Historik

Vækstudvalget, 6. juni 2017, pkt. 38:

Anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende: Tina  Tving Stauning (A).

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende: Tina Tving Stauning (A).

Offentlig beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Tving Stauning (A).

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende: Tina Tving Stauning (A).

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).